Page 1

Filterskydd för olika arbetssituationer Kräver normal syrehalt samt föroreningar som går att fånga i filter. Tilldelad skyddsfaktor (TSF) bygger på mätningar utförda på arbetsplatser där andningsskydd används. Ett skydd med TSF 20 beräknas ge 20 ggr. renare luft inuti skyddet. Ju högre skyddsfaktor desto bättre skydd!

Vid lättare arbete med lägre nivå av förorening, rekommenderas: halvmask SR 100 (silikon) alternativt SR 90-2 (termoplastisk elastomer). Skyddsfaktor 20.

Vid lättare arbete med högre nivå av förorening eller risk för ögon-irritation/skada, rekommenderas: helmask SR 200. Skyddsfaktor 500.

Vid tyngre och/eller långvarigt arbete, rekommenderas: fläktdrivet andningsskydd SR 500. Ger mindre fysisk belastning och högre komfort, höga luftflöden garanterar övertryck i ansiktsdelen vilket ger hög skyddsnivå.

SR 500 tillsammans med; visir SR 540, huva SR 530 eller huva SR 520 ger Skyddsfaktor 200.

Vid höga halter av förorening, även vid allergi- eller cancerframkallande ämnen, rekommenderas: SR 500 tillsammans med helmask SR 200. Skyddsfaktor 1000.


Praktikfallsguide Arbetssituation

Typ av förorening

Typ av andningsskydd

Typ av filter

Målning/rollning med lösningsmedelsbaserad färg. Avfettning/tvättning. Arbete med lim och fogmaterial.

Lösningsmedelsångor.

Halvmask eller helmask (om ögonen irriteras). Filterfläkt SR 500 med vald ansiktsdel.

Gasfilter SR 217 A1/ SR 218 A2

Sprutmålning med vattenbaserad färg/lösningsmedelsbaserad färg i öppna ventilerade utrymmen. Besprutning med bekämpningsmedel. Högtryckstvätt med tillsats.

Vätskeaerosol (spray) och ångor/lösningsmedelsångor. Vätskeaerosol (spray), ångor från organiska bekämpningsmedel och lösningsmedelsångor (avfettning).

Halvmask eller helmask (om ögonen irriteras).

Gasfilter SR 217 A1 / SR 218 A2 + partikelfilter SR 510 P3

Filterfläkt SR 500 med vald ansiktsdel.

Gasfilter SR 518 A2 + partikelfilter SR 510 P3

Sliparbeten (där gas ej bildas). Bergborrning, sotning, metallborrning, svarvning. Mögelsporer och övriga mikroorganismer.

Partiklar.

Halvmask eller helmask (om ögonen irriteras). Filterfläkt SR 500 med vald ansiktsdel.

Partikelfilter SR 510 P3

Svetsning.

Rök och gas.

Halvmask. Helmask med svetskasett SR 84.

Gasfilter SR 315 ABE1 + partikelfilter SR 510 P3 + gnistskydd SR 336

Arbete i t.ex. reningsverk, badhus. Arbete med syror, t.ex. etsning, betning och ensilering.

Oorganiska gaser/ångor samt sura gaser (klor, svaveldioxid, svavelsyra, saltsyra, myrsyra).

Halvmask eller helmask (om ögonen irriteras).

Gasfilter SR 315 ABE1 + partikelfilter SR 510 P3

Filterfläkt SR 500 med vald ansiktsdel.

Gasfilter SR 515 ABE1 + partikelfilter SR 510 P3

Tryckluftmatade andningsskydd alt. helmask med filter.

Gasfilter SR 315 ABE1 + partikelfilter SR 510 P3, max 40 tim.

Filterfläkt SR 500 + visir SR 540.

Gasfilter SR 515 ABE1 + partikelfilter SR 510 P3, max 16 tim.

Gasfilter SR 518 A2+ partikelfilter SR 510 P3*

Arbete med produkter som innehåller ren isocyanat eller som vid hantering avger isocyanater. T. ex. polyuretan (PU) i tillverkning eller uppvärmning av PU. Slipning av PU lackerade plåtytor.

Gaser i fri form eller i kombination med partiklar (rök/dimma).

Asbestsanering.

partiklar i form av fibrer.

Höga nivåer SR 200 Airline + Tryckluft. Lägre nivåer SR 500 + SR 200.

Partikelfilter SR 510 P3

PCB sanering.

partiklar och gas.

SR 500 tillsammans med SR 200.

Gasfilter SR 518 A2 + partikelfilter SR 510 P3

*Vid användning av filterfläkt SR 500 ska gasfilter alltid användas i kombination med partikelfilter SR 510 P3. För mer information, besök oss på www.srsafety.se eller kontakta: support@srsafety.se

Guide för filterskydd  
Guide för filterskydd  

filterskydd och tillbehor

Advertisement