Page 1

44

E C O

-

O

u

o

:- li

, 1 , " U

ñ

t¿

a) a

0

la

o't"''a¿"4.;

;

(2 coros a 4 v. rn-en calon

J¡,

- ¡ 5 9 4) , 3 3 2 !",;""'1s

o

.he buor E - c o !

P i - g t i a - m o c¡

pta-

o

che D(torl € . c o !

P i - g l i a -m o- c ¡

p¡a-

ch. buof é - c o l

rr- I tta-mo

Pra-

b u o n ác heebuon é - c¡l c¡l-

P ¡ - g r i a . m o¿- i

P¡A.

T B

o

o

lo

Ha, h¿, ha, ha, h a !

Ri- dia-

Ha, ha, ha,ha, h a !

R¡. d¡a-mo

tut- t¡

o DUO|¡(O¡n

-ce- rc

Ha, ha. h¿, ha, h a l

ola-fno

tuf- t¡

o

-ce- re

t t ¿ , h a .h a , h a , h a !

Ri- dia-mo

t u . t -f ¡

o buont0m.

ce- re ¿

- ; -

í

d^'Pa-gno

|

fnó t¡rt- ti

o buoomm-

buon@¡n

Che voi tu ¡

ria d¡e tu (an ü s - s i

u- na

r¡n-

"^ -1"' gno

Che voi tu ?

r¡a ctlc tu cÁn tas - 9i

¡.¡- na

(¿n.

-p"' gno

Ch¿ voi 'tu?

r¡a chetu can ' l ¡ s - s i

u- ña

fa¡ -

- p a -g n o -

tu? .Che voi

V o - r i a c h el u c a n - l a s _ s i

u_ na

c¿n-

!

28

t

Per.chei

Pcr- che r ¡ ?

Per-che n o ?

P¿r-cie non vo- glio

-zo-n¿

Per-ch€?

Per- che 5 i ?

for- ch¿ n o ¡

Pü.-ah€ non

. zo-na

Pe.-cha?

Per- 4i.

Per-ch¿no ?.

Per-cheno¡ vo - 9l¡o

zo- na

Per-ch¿?

per, cha ¡i?

D¿r-chc no?

per,ch. noh vó_ qr,o

5l?

vo - glio


45 38

v?Í che noo vuol

Per-che n o nm i P i i - c e

T a- c ¡ , d i

col

T¿-cl

Per-c h en o nv u o i

Per-che n o n m ¡ ' p l ó ' c e

I a -c i . d i -

co:

Ta- cl

Per che n0nvuo¡

Per-che n o nm ¡ p t a _c e

t¿- cl! o¡ -

(o:

Ta- ci

Per-ch¿ non vuo¡

Per-c h en o nm t P t a -c e -

T¿-ci, di

(o:

Ta

46

Or- s ü n o np i ü l

rul

O granpol -tron !

Si.gnor

1 tul

O granqol-tronI

S i .g n o r s i l

5ü non Plu:

? r,.,

O granPc tron !

5i- gnor 5 i !

Or- s ü n o n P i ü!

O grdnPol-tronI

5 r gnor 5; l

Or

tu!

5U

n0n

u

anlé . - , n o ! 7'4',

dr¡- mo:

c i i a -m o ! =::::=:T:a An-dia-mo!

55 A d 'd ro DrJooe co!

Re5t'inp ¿ - c e l

Ba- 5laI

^ ó dio t uo¡ e c o !

Retl'¡n pa- ce:

Ba'- sta!

é- co! br:on

Ad dio buoné - c o !

Restin p a - c e !

B a - s t a!

' ó buoná - c;! A d - d ;.r

ad ¿ i o b u o n é - i o !

R e s il n P a ' c e :

L 5 a 's a !

a d - d io buoeó - ( o !

Ad-

?

d io buone' c o !

a¿-dio

Eco (Orlando dio Lassus)  
Eco (Orlando dio Lassus)  

che D(torl € . c o ! P i - g l i a -m o- c ¡ p¡a- Per.chei Pcr- che r ¡ ? o buon t0m. U ñ Per-ch€? Per- che 5 i ? Pra- r¡a chetu can ' l ¡ s...

Advertisement