Page 1

WÜÉÉÅÑÄx~~xÇ Kruger

Droomplekken.nl toont de mooiste bestemmingen op aarde. Speciaal voor reizigers. Meridian Travel werkt samen met reisjournalist en oprichter Corno van den Berg. In elke editie gaat hij op zoek naar de achtergronden bij een Droomplek.

top drie Bestuur een jeep Bij de meeste safari's word je rond gereden door een chauffeur/gids. Maar in Kruger kun je ook zelf

Grensoverschrijdende safari

achter het stuur kruipen. En zelf een route bepalen en stoppen bij bijvoorbeeld een groep olifanten zolang je wilt. De kans is groot dat je wel wat die-

Beschermd

Kruger behoort tot de meest

Doen!

ren mist (je hebt immers de getrainde ogen van de

bekende safarigebieden in Afrika.

Al in 1898 werd hier de natuur beschermd,

gids niet), maar het vrijheidsgevoel geeft je daar

Een natuurgebied dat op het punt

omdat onder meer alle wilde witte neushoorns

heel veel voor terug. Er zijn diverse mogelijkhe-

staat om het grootste ter wereld te

waren afgeschoten. Blanke jagers maakten zo

den, waaronder met een huurauto van lodge naar

worden. In 2002 werden er verge-

bescherming noodzakelijk, al was het in eer-

lodge rijden. Dit kun je zelf vooraf regelen, maar

vorderde plannen gepresenteerd

ste instantie om de jacht in stand te houden.

ook laten doen door een reisorganisatie.

om het park over de Zuid-

Iets wat nu nog door gaat op diverse privéter-

Afrikaanse grens uit te breiden

reinen, waar je voor veel geld op leeuwen, oli-

Safari per olifant

met andere nationale parken in

fanten of andere dieren kunt schieten.

De Afrikaanse olifant is groter dan zijn Aziatische

Zimbabwe en Mozambique. De

Publiekstrekkers

naam is er al: Great Limpopo

familielid. En lange tijd was dit dier moeilijker te De

dresseren. Inmiddels is het ook mogelijk om in

lijst met dieren die je hier kunt tegen komen is

Afrika een olifantensafari te maken, waaronder in

lang. Naast jachtluipaarden, die je als toerist

Kruger. Althans, in het park zelf mag het niet,

paard. Nu staan er nog hekken

hier niet snel zult zien, is de kans groot de

maar in de omliggende natuurreservaten wel. Je

tussen de diverse parken. Deze

‘Big Five‘ te zien: leeuw, olifant, Afrikaanse

hebt kans andere dieren tegen te komen. Het is

worden langzaam opgeruimd.

buffel, luipaard en neushoorn. Met geluk kun

bijzonder te zien hoe de interactie onderling is,

Daarnaast zijn er al meer dan

je de Afrikaanse wilde hond zien, volgens

zeker met andere olifanten. Deze safari's worden

Transfrontier Park. En het is ook goed nieuws voor het jachtlui-

wetenschappers het meeste sociale dier ter

meestal vroeg in de ochtend of in de namiddag

re gebieden, zodat ze vast kunnen

wereld. Zij vangen hun zieke en oude lotgeno-

uitgevoerd. Wat erg goede momenten zijn

wennen. Wetenschappers hopen

ten op. In Hoedspruit is ook voor hen een fok-

voor het maken van foto's.

1000 dieren verplaatst naar ande-

programma opgezet. Andere dieren die je

dat de migratie dan weer terug

kunt ontmoeten: giraffe, sabelantilope, impala,

keert bij dieren als blauwe gnoes,

grote koedoe, elandantilope, nijlpaard, bos-

zebra's en antilopen. Kruger wordt dan met recht een van de eerste

bok, steppezebra, knobbelzwijn, groene meer-

echt grensverleggende natuurge-

kat, aardwolf, zadeljakhals, beerbaviaan, gevlekte hyena, serval, genetkat en

bieden ter wereld. Een wildernis

Nijlkrokodil.

waar de mens te gast is.

Gaan! Kruger en de omliggende reservaten kennen feitelijk twee seizoenen. Het droge seizoen duurt van eind mei tot begin oktober. Dan is de vegetatie beperkt en bevinden veel dieren zich in de buurt van de water-

Cursus tot parkwachter

putten. In het regenseizoen zijn de dieren veel moeilijker te spotten. Ze hebben zich meer verspreid, ter-

Over de dieren en het rijke ecosysteem in Kruger

wijl ook veel bomen bladeren dragen. Daarnaast zijn veel wegen niet of nauwelijks te berijden na een

is van alles te leren. Wie graag de diepte in duikt

stevige regenbui. Maar dit seizoen heeft ook zeker zijn charme, met donderwolken en bijvoorbeeld veel

kan hier een meerdaagse cursus volgen tot park-

geboortes van dieren. Ook dit is Afrika. Bereid je reis wel goed voor.

wachter. Het is weliswaar toegespitst op toeristen,

Kruger is eenvoudig met het vliegtuig (en auto) te bereiken vanuit onder meer Johannes-burg, maar ook

maar je leert wel van alles over diergedrag, de rol

bijvoorbeeld vanuit Victoria Falls in Zambia. Veel dure lodges hebben eigen landingsbanen. Waardoor je

van de diverse seizoenen en hoe je dieren kunt

tijd bespaart en tevens een bijzondere blik op het landschap krijgt als je aankomt en weer vertrekt. Veel

'tracken'. Daarnaast hoor je veel over de bedrei-

toeristen realiseren zich niet dat Kruger in malariagebied ligt. Check dus vooraf bij de arts of je malariapil-

gingen als stroperij, terwijl ook de rol van het toe-

len nodig hebt. Lees meer over Kruger en andere bijzondere bestemmingen op www.droomplekken.nl

risme duidelijker wordt. Het is zeker de moeite waard, zeker voor iemand die een grote interesse in natuur heeft.

86 - Kijk op www.meridiantravel.nl

Kijk op www.meridiantravel.nl - 87


WÜÉÉÅÑÄx~~xÇ Ranger Steve: “Gratie en snelheid. Een bijzondere combinatie die op het lijf van het jachtluipaard is geschreven. Dit dier, dat wij ook kennen als cheetah, haalt in een sprint 115 kilometer per uur.”

88 - Kijk op www.meridiantravel.nl

Met hoge snelheid vertrokken Het geluid is zacht, maar onmisken-

er iets aan te kunnen doen, langzaam van

hongeren. Terwijl met name leeuwen

baar. Ze spint. Alleen is de maker niet

de aardbodem te verdwijnen. Zijn specia-

graag jonge jachtluipaarden doden, ze

een normale huiskat, maar een jacht-

lisatie dreigt zijn ondergang te worden.

worden gezien als concurrentie.

luipaard. Ik kroel zachtjes haar kop, ze

Eeuwenlang hebben veel dieren in Afrika

Ooit kwam het roofdier in bijna heel Afrika

reageert gelaten op mijn aanrakingen.

moeten evolueren om te overleven.

voor, net als in het Midden-Oosten en

Het roofdier ligt in het Hoedspruit

Leeuwen leerden vanuit een hinderlaag

een deel van Azië.

Endangered Species Centre bij het

jagen, terwijl hun prooidieren bijvoorbeeld

Tegenwoordig zijn het vooral de nationale

Kruger NP. Het snelste landdier ter

groter werden (olifanten) of gevaarlijke

parken in Oost- en Zuidelijk-Afrika en nog

wereld zit in de problemen. Het aantal

hoorns (Afrikaanse buffels) kregen. De

een paar in West-Afrika en Iran, al is daar

wilde dieren gaat namelijk hard achter-

kleinere prooidieren gingen in groepen

bijna niets over bekend. Rond 1900

uit. Een speurtocht naar het waarom.

leven om zo de roofdieren aan te zien

waren er 100.000 dieren. Weten-schap-

komen.

pers denken dat er nu nog tussen de

Gratie en snelheid. Een bijzondere combi-

Het jachtluipaard ontwikkelde een andere

7.000 en 12.000 rond lopen. En het ziet

natie die op het lijf van het jachtluipaard is

tactiek. Om steeds sneller te kunnen ren-

er somber uit voor de toekomst. Al zijn er

geschreven. Dit dier, dat wij ook kennen

nen werd zijn lichaam ook steeds ranker.

lichtpuntjes.

als cheetah, haalt in een sprint 115 kilo-

Zodat hij zelfs op de beroemde open

Ik loop door Lover’s Lane, wat feitelijk een

meter per uur. In het noorden van Zuid-

grasvlaktes van Afrika zijn prooi kon ver-

eufemisme is. Het is een pad langs de

Afrika is het probleem van deze diersoort

schalken. Niet vanuit een hinderlaag,

vele kooien in Hoedspruit. Om de 35

goed zichtbaar, gelukkig wordt er ook aan

maar op pure snelheid. Met een ongeken-

vrouwtjes in het fokcentrum in de juiste

oplossingen gewerkt. De beelden van een

de elegantie en souplesse, die zelfs

stemming te krijgen laten ze één keer per

paar jaar geleden staan nog scherp op

wetenschappers deed verbazen. Een

jaar mannetjes door de straat paraderen.

mijn netvlies. Tijdens een vroege och-

intrigerend wezen, zelfs al voor de Oude

Met resultaat: de vrouwtjes worden hier-

tendsafari zie ik een moeder jachtluipaard

Egyptenaren. Zij hielden jachtluipaarden

door snel krols. Waarna een paring volgt.

met twee jongen langzaam wakker wor-

als huisdier.

Want hier gaat het om: jonge dieren. Zij

den. Ze rekt zich uit, de jongen spelen

Maar hun leefgebied verdwijnt echter

gaan onder begeleiding naar grotere

wat met elkaar. Het zachte ochtendlicht

gestaag. Vooral door de mens. Op de

gebieden. Ze worden bijgevoerd, maar

geeft ze een gele, warme tint. In de verte

vlaktes worden zijn prooidieren vervangen

soms ook niet. Waardoor ze langzaa-

zijn wat antilopen zichtbaar. Om het beter

door vee, die streng worden bewaakt.

maan zelf leren jagen. En als ze de tech-

te kunnen zien springt ze op de motorkap

Waardoor ook de jachtluipaarden verdwij-

niek onder de knie hebben worden ze uit-

van onze auto; een open jeep, weltever-

nen. Daarnaast maakt hun leefgebied

gezet, het liefst in beschermde gebieden.

staan. Ik schrik behoorlijk, maar moeder

meer en meer plaats voor boerderijen. Tot

De teller staat inmiddels op 30 dieren, die

heeft alleen maar interesse in de wande-

slot kan hij door zijn tengere bouw niet op

je op safari in diverse landen kunt tegen

lende biefstukjes verderop.

tegen andere roofdieren. Zo pakken hye-

komen. Ik realiseer me ineens: misschien

Sinds die intense ontmoeting heb ik een

na’s vaak hun net gevangen prooi af,

kwamen die moeder met jongen ook wel

zwak voor dit dier. En nu blijkt hij, zonder

waardoor sommige dieren letterlijk ver-

hier vandaan…

Kijk op www.meridiantravel.nl - 89

Zuid-Afrika: Kruger en het lot van het jachtluipaard  

Een bezoek aan Kruger Nationaal Park en Hoedspruit Endangered Species Centre. Hier wordt geprobeerd jachtluipaarden (ook bekend als cheetahs...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you