Issuu on Google+

Zasady bezpiecznej pracy 1. 2. 3. 4.

Koncentrowad się na wykonywanej pracy Zachowad odpowiednią postawę Pilnowad porządku na stanowisku pracy Stosowad przerwy co najmniej 5 minut na godzinę pracy

Czynności po wykonaniu pracy 1. Należy wyłączyd sprzęt 2. Uporządkowad stanowisko pracy 3. Wytrzed kurz

Czynności zabronione 1. 2. 3. 4.

Spożywanie posiłków i napojów przy stanowisku pracy Palenie tytoniu Samowolne naprawianie urządzeo Przechowywania na stanowisku pracy cieczy łatwopalnych


Zasady bezpiecznej pracy z komputerem