Page 1

Zasady bezpiecznej pracy 1. 2. 3. 4.

Koncentrowad się na wykonywanej pracy Zachowad odpowiednią postawę Pilnowad porządku na stanowisku pracy Stosowad przerwy co najmniej 5 minut na godzinę pracy

Czynności po wykonaniu pracy 1. Należy wyłączyd sprzęt 2. Uporządkowad stanowisko pracy 3. Wytrzed kurz

Czynności zabronione 1. 2. 3. 4.

Spożywanie posiłków i napojów przy stanowisku pracy Palenie tytoniu Samowolne naprawianie urządzeo Przechowywania na stanowisku pracy cieczy łatwopalnych

Zasady bezpiecznej pracy z komputerem  

Podręcznik zawiera zasady bezpiecznej pracy z komputerem.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you