Page 1

Portfolio Arkitektur och Teknik Cornelia Ahlstedt


Cornelia Ahlstedt Kort om mig

Arkitektur och teknik

Mitt namn är Cornelia Ahlstedt och jag är en organiserad, omtänksam och ansvarstagande person som gillar att göra människor i min närhet glada. Mina drivkrafter är kunskap och förståelse och jag vill alltid utveckla mig själv vilket resulterar i att jag med stor ambition och noggrannhet tar mig an uppgifter. Jag gillar att aktivera mig fysiskt, vara ute i naturen och att upptäcka och se nya platser. Att använda min kreativa sida är något jag gör dagligen på utbildningen men även på fritiden genom era aktiviteter.

Jag läser mitt tredje år på Arkitektur- och Teknikprogrammet på Chalmers. Utbildningen förenar gestaltning med naturvetenskap och teknik och vänder sig till den som är intresserad av såväl matematik som byggnadskonst. Det var blandningen som gjorde att jag valde utbildningen, att få förståelse och fördjupning inom såväl arkitekt- som ingenjörsyrket. Efter kandidaten kan jag välja att ta en arkitekturmaster, en civilingenjörsmaster eller både och.

Kontakt

Framtiden

Universitet

Chalmers Tekniska Högskola

Utbildning

Arkitektur och Teknik

Telefon

070-3722744

Mail

cornelia.ahlstedt@hotmail.com

Adress

Batterigatan 5D 415 01 Göteborg

Till sommaren tar jag min kandidat och det har under de senaste tre åren blivit mer och mer självklart att det är en master inom arkitektur jag ska göra. Därför vill jag till hösten göra praktik på ett arkitektkontor. Jag vill få en vidare inblick i yrket, skaffa mig nya erfarenheter och testa på att arbeta med och se de olika delarna som ett projekt består av. Mitt intresse för miljö och människor tillsammans med kunskaper hämtade från ingenjörsämnena i skolan gör att jag i framtiden ser mig själv arbeta med att skapa hållbar arkitektur. Där hållbarhet står för omsorg om miljön och människors behov och där smarta tekniska lösningar, genomtänkta materialval och gestaltning samspelar.


Innehåll The Rocks Våren årskurs tre

s.4

Naturum Hösten årskurs två

s.10

Tegelgården Våren årskurs två

s.14

Skuggspel Hösten årskurs tre

s.19

Övrigt s.21


THE ROCKS En “City Hall” i Colorado Springs

Årskurs

Våren år 3

Kurs

Kandidatarbete i Arkitektur och Teknik

Plats

Colorado Springs, USA

Arbetssätt

Grupparbete

Fokus

Ofentlig byggnad Akustik

Verktyg

AutoCad, Sketchup, Photoshop, Illustrator InDesign

4


5

Bakgrund

Koncept

Planlösning

Acoustical Society of America håller varje år en tävling för studenter där uppgiften går ut på att designa en eller era rum med fokus på god akustik. Årets projetk var att designa en City Hall där en rättssal och en kommunfullmäktigesal var de viktigaste rummen och i vilka goda akustiska förhållande utifrån användningsområde skulle skapas. Utmaningen låg i år i att göra en rättssal där hela publiken skulle kunna höra rättegången utan att ljudförstärkande system används samt att kommunfullmäktigesalen skulle fungera för både tal och musik.

Snabba skissmodeller ledde till tanken på att låta de två viktigaste rummen i projektet akustiskt frikopplas från bygganden och framträda visuellt genom att resa sig ur en solid volym. För att hjälpa oss i processen valde vi en projektplats, Colorado Springs vid foten av Rocky Mountains. Bergstoppen Pikes Peak syns ifrån staden och inspirerade av denna skapades The Rocks - två bergstoppar som reser sig innuti byggnadens glasstruktur.

Lobbyn är omsluten av en glasstruktur och ger utsikt åt alla håll. En terass löper runt hela byggnaden på utsidan av glasfasaden och betongbänkar på båda sidor om fasaden förstärker kopplingen mellan ute och inne. Förrummet har sin egen ingång till scenen i kommunfullmäktigesalen vilket ger avskildhet gentemot besökarna. På samma sätt har domaren och juryn separata ingångar till rättssalen, för att behålla personalens integritet.


4.

4.

4.

4.

2.

3.

5. 6. 14. 15. 1. 9. 13.

6.

12.

12.

9. 13.

8.

9. 6.

Entréplan

7. 10.

10.

10.

10.

11.

Plan 1

1. personalreception 2. jurysal 3. dommarens kammare 4. mötesrum 5. förrum 6. förvaringsrum 7. maskinrum 8. elektronikrum 9. toaletter 10. häktescell 11. bailiff’s kontor 12. rättssal 13. fullmäktigesal 14. garderob/reception 15. lobby

Plan, skala 1:500

6


Bullerkontroll

Kommunfullmäktigesal

Rättssal

Innuti byggnaden är maskinrummet och lobbyn de starkaste ljudkällorna. Dessa två tillsammans med buller utifrån beaktas när väggarna till rätssalen och kommunfullmäktigesalen konstrueras. Fasaden och terassen samt dubbeldörren i glas skyddar byggnadens insida från bullret utifrån. Lobbyns glasväggar är konstruerade med dubbelglas och en blandning av argon och svavelhexa uorid (SF6). Kommunfullmäktigesalen, rättssalen och maskinrummet är alla frikopplade med en rum i rum konstruktion för att hantera buller utifrån. Hela byggnaden står ocskå på ett ytande golv bestående av en isoleringsmatta för att vidare isolera mot buller.

Kommunfullmäktigesalen kommer huvudsakligen att användas för talframträdanden . Följaktligen är talförståelsen god, talets ljudnivå hög och uppfattningen av talet god i detta rum. När rummet används för musikframträdanden karaktäriseras det av ett varmt men samtidigt intimt ljud, vilket för publiken och musikerna närmare varandra. Vid optimeringen av salen låg fokus på att uppnå en bra kvalité på talet. Detta åstadkoms genom att skapa en låg efterklangstid (RT) i rummet, men som fortfarande fungerade för musikframträdanden. Genom rummets förhållandevis korta djup fås alltid en bra klarhet och ljudnivå. Rummet för med sin storlek publiken nära scenen men genom väl tilltagen takhöjd fås ändå den volym som behövs för att uppnå hög ljudkvalité.

Rättegångar hålls framför en jury i rättssalen och därför är tydligt talöverförande av betydande vikt. Designen av balkongerna och pelaren i bakre delen av rummet tillåter ljudet att sprida sig till publiken. Värdet på C-50 som åter nns i rummet ger publiken samma ljudupplevelse som om de satt precis jämte personen som talade. För att få en bra talförståelse behöver avståndet mellan talare och lyssnare vara kort. Samtidigt ska en rättssal vara ett rum med auktoritet och därför är ett rymligt rum att föredra. Genom att lägga till två balkonger och en hög takhöjd tillsammans med panelernas lutning riktas de tidiga re ektionerna mot balkongerna och de senare re ektionerna mot taket.

Högeffektivt stukturellt silikon Taket lutar 0,5 grader för att samla upp regnvatten som sedan förs ned i stuprör i strukturens hörn

Aluminiumpro l

Glasfenor och glasbalkar förser strukturen med sido- och horisontalstabilitet

Efterklangstid - Rättssal

Efterklangstid - Kommunfullmäktigesal

nedre publik

musik tal

Tunna ljudabsorberande och transparenta paneler nns på insidan av glaset

övre publik

Skuggande paneler i glas som släpper igenom ljus men inte värme

18 mm isoleringsglas 60 mm argon och SF6 blandning 20 mm isoleringsglas

Glaselement med olika tjocklek för en bättre isolering av ljud över en vidare sekvens av frekvenser

Regnvattenränna

Terassen fungerar som en ljudsköld för lobbyn mot den bullriga vägen och minskar de negativa effekterna av de nästan parallella excitationerna mot glaspanelerna

7

Frekvens i Hz

Frekvens i Hz

Total volym: 1 225 m³

Are per person: 1.5 m³

Total volym: 680 m³

Are balkonger: 42 m³

Volym per person: 5.8 m³

Publikplatser: 208

Volym per person: 10.4 m³

Publikplatser: 50

Are: 320 m²

Rullstolsplatser: 2

Are: 116 m²

Peronalplatser: 19


Skapa god akustik Den komplexa bergsformen hos kommunfullmäktigesalen och rättssalen är akustiskt fördelaktiga. De lutande väggarna i konstruktionen förminskar brännpunkter, skapar liknande ljud för varje individ i publiken och förhindrar framträdande stående vågor och utter echoes. För att ändra de akustiska egenskaperna kan några av väggpanelerna, på den lägre delen av innerväggen, delvis öppnas utåt i kommunfullmäktigesalen. Ytan som kommer fram åstadkommer en lägre och ackare efterklangstid, vilket behövs för god talförståelse. Panelerna innehåller Helmholtz- och Slits-resonatorer för att speci kt kunna reducera efterklangstiden vid lägre frekvenser (125-500 Hz). De är placerde på kritiska positioner för publiken. När panelerna är stängda är vissa resonatorer fortfarande tillgängliga genom hål i panelerna.

Dubbelglaskonstruktion med genomskinligt ljusdiffusionsglas

100 mm betong 110 mm isolering 60 mm stålkonstruktion/ isolering 30 mm skiffer Spotlight för nattanvändning

10 mm vibrationsisolering mellan golv och bergsvägg

Dubbelväggskonstruktion, 200 - 600 mm luft mellan bergsvägg och inkapslingsvägg

RESONATORER. Insidan av de fällbara panelerna består av Helmholtz

Grov betongyta, ger låg absorption och stor spridning vid höga frekvenser (över 1 kHz)

resonatorer och slits-resonatorer för att reducera efterklangstiden speci kt vid låga frekvenser (125-500 Hz) men även en lätt reduktion vid högre frekvenser.

Fällbar väggpanel för föränderlig akustik

När panelerna är öppna exponeras Helmholtz resonatorn vilket resulterar i en högre absorption av vissa frekvenser.

100 mm betong 300 - 500 mm resonatorer 30 mm betong

vibrationsisolatorer

Bergsvägg, skala1:30

elastiskt frikopplat

300 mm betongplatta 100 mm luftspalt 150 mm betongplatta 50 mm vibrationsisoleringsmatta 300 mm betong

8


NATURUM

Ett naturens hus i centrala Göteborg

Årskurs

Hösten år 2

Kurs

Byggnad och struktur

Plats

Slottskogen, Göteborg

Arbetssätt

Enskilt arbete

Fokus

Ofentlig byggnad Konstruktion

Verktyg

AutoCad, Rhino, Sketchup, Photoshop, InDesign

10


Bakgrund Ett Naturum ska uppföras i Slottsskogen i centrala Göteborg. Byggnadens huvuduppgift är att fungera som ett informationscentrum. Här ska besökaren, yngre som äldre, hitta fakta om Slottskogens natur och djurliv och bli informerad om andra naturområden i och runt om Göteborg. I Naturum ska en personalstyrka på 6 personer arbeta. Förutom kontor ska lokalen rymma en hörsal, ett bibliotek och en utställningshall. Byggnadens struktur och bärande system ska ligga i fokus vid gestaltning och materialet för detta ska vara limträ.

Koncept Ur ett arbete med snabba skissmodeller växte konceptet för projektet fram. Inspirationen till skismodellen var rörelse och linjer. Detta omvandlades till konceptet att skapa ett böljande tak med raka byggelement. Därav blev projektets fokus byggnadens tak och att synliggöra den bärande konstruktionen som håller det uppe. Genom att framhäva den bärande konstruktionen skapas ett spännande utställningsrum inomhus, men också en annorlunda fasad och form på byggnaden som väcker ny kenhet och lockar besökare till Naturum.

Plan, skala 1:200

11

Situationsplan, skala 1:1000

N


Fasad mot väster, skala 1:400

Sektion A-A, skala 1:400

FULL TAKHÖJD har givits till utställningshallen och biblioteket medan övriga ytor ligger placerade i boxar med en lägre takhöjd. Detta för att ge den bästa upplevlesen av det böljande taket.

Fasad mot norr, skala 1:400

SKISSMODELLEN fungerade som en modul och under projektets tidigare stadie undersöktes de rumsligheter som skapas när era moduler sattes samman på olika sätt.

Sektion B-B, skala 1:400

12


TEGELGÅRDEN Radhus i tegel i naturnära bostadsområde

Årskurs

Våren år 2

Kurs

Byggnad och Klimat + Byggnadsfysik

Plats

Björkekärr, Göteborg

Arbetssätt

Grupparbete

Fokus

Bostäder Passivhus

Verktyg

AutoCad, Revit, Photoshop, InDesign, Illustrator

14


Bakgrund Ett nytt bostadsområde skall byggas längs Roberthöjdsgatan i Björkekärr. Området har be ntliga bostäder i form av erbostadshus och radhus och ligger en kort promenad från Delsjöområdets naturreservat. De nya bostäderna skall vara energieffektiva radhus. De skall byggas med tegel som fasadmaterial och uppföras i tre olika storlekar.

Koncept Vi ville skapa kvalitativa och moderna boendemiljöer som knyter an till de be ntliga byggnaderna och bevarar naturen i området. Med L-formade huskroppar, som i grupper om tre förskjuts erhåller vi skyddade uteplatser och takterasser med liten insyn. Detta tillsammans med trädgårdar omgärdade av låga tegelmurar och buskage ger den blandning av avskildjhet och granngemenskap som vi villle skapa i området. De tre olika storlekarna på bostaden blandas för att integrera olika slags familjer och åldersgrupper.

Situationsplan, skala 1:1000

LUGN GATUMILJÖ skapas framför bostäderna genom att separera gångtra kanter och biltra ken med parkeringar längs gatan och träd.

15

Landskapssektion mot norr, skala 1:500


MELLAN • • •

116 KVM 5 ROK 4 PERS

LJUS och ÖPPENHET var centrala begrepp vid arbetet med bostädernas planlösning. Dubbel takhöjd i vardagsrummet öpppnar upp och skapar kontakt mellan våningsplanen. Ett takfönster över trappan ger ljus till bostadens mitt.

LIVET är föränderligt och bostadens uppgift är att vara detsamma. Med en planlösning som klarar att väggar tas ner eller byggs upp kan vi möta den exibilitet som efterfrågas.

UTOMHUSRUM har placerats i olika vädersträck för att utnyttja dagens alla timmar. Ta din frukost i framsidans trädgård med morgonsolen i ansiktet, ha familjemiddag på baksidans altan eller unna dig en lugn stund på takterassen.

Fasad mot väst, skala 1:200

16


Flertalet fรถnster i vardagsrummet ger kontakt med naturen bakom husen.

17

En skulptural trappa i ljuset av ett takfรถnster blir en vacker detalj i hemmet.


Sektion B-B, skala 1:100

Lågenergihus

Energitillskott

Energianvändning 1

1

Bostäderna kombinerar låg energianvändning och god komfort med låga driftkostnader. Med ett välisolerat och tätt klimatskal samt värmeväxling av ventilationsluften minimeras värmeförlusterna i byggnaden och energibehovet minskar. Energibehovet för den större av bostäderna beräknas vara 6,66 kWh/år och effektbehovet 5,23 kW.

2

6

2

5 3

4

4 3

5

1 Ventilation 2 Läckage 3 Transmission

4 Fastighetsel 5 Tappvarmvatten 6 Hushållsel

1 Varmvatten 2 Personvärme 3 Elvärme

4 Ventilationsåtervinning 5 Solstrålning

Detaljarbete Tegelväggen går utan taksprång över i ett rheinzinks beklätt sadeltak, vilket ger huset ett modernt uttryck. Rabatter döljer den gjutna betongplattan och ger liv åt fasaden. Det röda teglet har samma färg som hos de be ntliga radhusen och även materialkombinationen trä och tegel plockas därifrån. Obehandlad furu används för att framhäva entrénischen.

18


SKUGGSPEL

Optimering av ljus genom en takkonstruktion

Årskurs

Hösten år 3

Kurs

Arkitektur och Optimerade Strukturer

Plats

Liverpool

Arbetssätt

Enskilt arbete

Fokus

Optimering Offentlig miljö

Verktyg

Modellbygge

Projekt Att genom en itterativ process designa en foajé till ett danscenter. Inspirerad av en dansföreställning på Göteborgsoperan skapas konceptet för projektet. Att undersöka skuggorna som bildas på marken när ljus faller på en struktur och hur vi kan uttrycka rörelse med hjälp av arkitekturen. Studierna genomfördes med modellbygge. Jag fokuserade på taket i foajén och gjorde en optimering av taket genom att analysera parametrarna ljus, skugga och rörelse.

19


20


ÖVRIGT Att vara kreativ och pyssla med projekt är något jag gjort sedan jag var liten. Här är en liten samling av projekt jag sysslat med senaste åren.

Stol med pall Tillverkad under kurs på gymnasiet Villa Le Lac Skiss gjord på studieresa Fotobok Skapad digitalt Poster, icka med ballonger Akvarell Modell Bastu gestaltad år ett på Chalmers

21


22


Cornelia Ahlstedt cornelia.ahlstedt@hotmail.com Batterigatan 5D 415 01 Gรถteborg 070-3722744

Portfolio Cornelia Ahlstedt  
Portfolio Cornelia Ahlstedt  
Advertisement