Page 1

∞™∆π∫∏ ∂•∂§π•∏ ∆∏™ ¶√§∏™

°E°ONOTA TO¶IKH™ ™HMA™IA™ °E°ONOTA Y¶EPTO¶IKH™ ™HMA™IA™ B˘˙·ÓÙÈÓ‹ A˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· 324 - 1453 Ì.X.

THE EVOLUTION OF URBAN GROWTH - EVOLUTION URBAINE DE CORFOU

π™∆√ƒπ∫√ ¶§∞π™π√ HISTORIC FRAMEWORK CARDE HISTORIQUE °E°ONOTA TO¶IKH™ ™HMA™IA™ °E°ONOTA Y¶EPTO¶IKH™ ™HMA™IA™ 3650 - 1300 .X. MÈÓˆ˚Îfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ 3200 - 2200 .X. AÓ¿Ù˘ÍË Ù˘ K˘ÎÏ·‰È΋˜ T¤¯Ó˘ 1550 .X. M˘ÎËÓ·˚Îfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ 1200 .X. K·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ TÚÔ›·˜

TÔ ÓËÛ› ηÙÔÈÎÂ›Ù·È ·fi IÏÏ˘ÚÈο ʇÏÏ·.

ÌÂÙ¿ ÙÔ 1000 .X. AÓ¿Ù˘ÍË Ù˘ °ÂˆÌÂÙÚÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘ 900 .X. ÿ‰Ú˘ÛË Ù˘ ™¿ÚÙ˘ §ÂÙÔ̤ÚÂÈ· ·fi ÙÔ ·¤ÙˆÌ· Ù˘ °ÔÚÁÔ‡˜ (585-580.Ã.)

435 .X. ™‡ÁÎÚÔ˘ÛË Ì ÙÔ˘˜ KÔÚ›ÓıÈÔ˘˜. N·˘Ì·¯›· ÛÙ· ™‡‚ÔÙ· (432 .X.) AÓ¿ÌÈÍË Ù˘ Aı‹Ó·˜ ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙˆÓ KÂÚ΢ڷ›ˆÓ.

1081 O HÁÂÌfiÓ·˜ ÙˆÓ NÔÚÌ·Ó‰ÒÓ PÔ‚¤ÚÙÔ˜ °˘˚ÛοډԘ ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ÙÔ ÓËÛ› Î·È ¤Ó· ÙÌ‹Ì· Ù˘ H›ÚÔ˘. 750-700 .X OÌËÚÈο ŒË 7Ô˜ ·È. .X. T˘Ú·ÓÓ›· 660-640 .X. ™·ÚÙÈ·ÙÈ΋ OÏÈÁ·Ú¯›·

480-323 .X. KÏ·ÛÛÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ●

AÚ¯‹ Ù˘ AıËÓ·˚΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ¶ÂÚÛÈÎÔ› fiÏÂÌÔÈ

H ™¿ÚÙË ÂϤÁ¯ÂÈ ÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ

¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·Îfi˜ fiÏÂÌÔ˜ 456 .X. 1Ë ÙÚ·Áˆ‰›· ÙÔ˘ E˘ÚÈ›‰Ë AfiÁÂÈÔ Ù˘ Aı‹Ó·˜. XÚ˘Ûfi˜ ·ÈÒÓ·˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÎÏ‹

447-406 .X. AÓ·‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ AÎÚfiÔÏ˘

727-728 AÓÙÈ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÂͤÁÂÚÛË ÛÙËÓ IÙ·Ï›·

∞‹‰·ÏÔ˜ Ó·˘˜

295 .X. ● TÔ ÓËÛ› ‰›ÓÂÙ·È Úԛη ·fi ÙÔÓ B·ÛÈÏÈ¿ ÙˆÓ ™˘Ú·ÎÔ˘ÛÒÓ AÁ·ıÔÎÏ‹ ÛÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘ §·Ó¿ÛÛ· ÁÈ· ÙÔ Á¿ÌÔ Ù˘ ● EȉÚÔ̤˜ IÏÏ˘Ú›ˆÓ ÂÈÚ·ÙÒÓ

323 - 30 .X. EÏÏËÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜

● ●

AÎÌ‹ Ù˘ M·Î‰ÔÓ›·˜

334 .X. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·fi ÙÔÓ AÚÈÛÙÔÙ¤ÏË ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ Aı‹Ó·˜

¶ÙÒÛË Ù˘ ™¿ÚÙ˘

-

M. AϤͷӉÚÔ˜

¶fiÏÂÌÔÈ ÙˆÓ ÂÈÁfiÓˆÓ ●

229 .X. ● TÔ ÓËÛ› ·Ú·‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ PˆÌ·›Ô˘˜ Î·È ·ÔÙÂÏ› Â·Ú¯›· Ù˘ PˆÌ·˚΋˜ M·Î‰ÔÓ›·˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·. ● ¶·Ú·ÌÔÓ¤˜ Ù˘ Ó·˘Ì·¯›·˜ ÙÔ˘ AÎÙ›Ô˘ Ô AÁÚ›·˜ ηٷÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙËÓ ·Ú¯·›· fiÏË. H EÏÏ¿‰· ·ÔÙÂÏ› ● ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ ·Ú·ÎÌ‹˜. PˆÌ·˚΋ E·Ú¯›· ● EÏÏËÓÈÛÙÈ΋ Î·È PˆÌ·˚΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ K·ÛÛÈÒ˘.

E˘ÎÏ›‰Ë˜ AÚ¯ÈÌ‹‰Ë˜ E›ÎÔ˘ÚÔ˜ AÔÏÏÒÓÈÔ˜ Ô Pfi‰ÈÔ˜ "AÚÁÔÓ·˘ÙÈο"

1430 ¶ÔÏÈÔÚΛ· TÔ‡ÚÎˆÓ 1432 2Ë Â›ıÂÛË °ÂÓÔ‚¤˙ˆÓ

196 .X. A˘ÙÔÓÔÌ›· ÙˆÓ EÏÏËÓÈÎÒÓ fiÏÂˆÓ 167 .X. K·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏ›Ԣ Ù˘ M·Î‰ÔÓ›·˜ ·fi ÙÔ˘˜ PˆÌ·›Ô˘˜ 1537 K·Ù·ÛÙÚÔÊÈ΋ TÔ˘ÚÎÈ΋ ÔÏÈÔÚΛ· ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÌË ÙÂȯÈṲ̂ÓÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ fiÏ˘ 1571 TÔ˘ÚÎÈ΋ ÔÏÈÔÚΛ·

PˆÌ·˚΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ 31 .X. N·˘Ì·¯›· ÛÙÔ ÕÎÙÈÔ 17Ô˜ - 18Ô˜ ·È. ÕÓÔÈÁÌ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÂÌÔÚÈ΋ Î·È Ó·˘ÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË.

H K¤Ú΢ڷ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ EÙ·Ó‹ÛÔ˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ AÓ·Û‡ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ MËÙÚÔÔÏÈÙÈÎÔ‡ ıÚfiÓÔ˘

1800 ™‡Ì‚·ÛË KˆÓ/ÔÏ˘

A˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈÎÔ› °¿ÏÏÔÈ 1807-1814 π. ¡. π¿ÛÔÓ· & ™ˆÛ›·ÙÚÔ˘ (1000)

1054 10Ô˜ ·È. ™¯›ÛÌ· ÙˆÓ EÎÎÏËÛÈÒÓ A˘ÙÔÓÔÌ›· ÙˆÓ IÙ·ÏÈÎÒÓ fiÏÂˆÓ 1071 ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ‰˘ÙÈÎÔ‡ BÔÚÚ¿. K·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ M¿ÚÈ ·fi ÙÔ˘˜ NÔÚÌ·Ó‰Ô‡˜. 1075 OÈ TÔ‡ÚÎÔÈ ÛÙËÓ IÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì 1082 H BÂÓÂÙ›· ·ÔÎÙ¿ ÚÔÓfiÌÈ· ÂχıÂÚÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ ÛÙË MÂÛfiÁÂÈÔ.

AÁÁÏÔÎÚ·Ù›· 1814-1864 1815 ÿ‰Ú˘ÛË ™¯ÔÏ‹˜ K·ÏÒÓ T¯ÓÒÓ 1817 A˘Ù·Ú¯ÈÎfi Î·È ·ÓÂχıÂÚÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·

1821 EÏÏËÓÈ΋ E·Ó¿ÛÙ·ÛË 1821-27 ¶fiÏÂÌÔ˜ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ 1823 ⁄ÌÓÔ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ EÏ¢ıÂÚ›·, ™ÔψÌfi˜

1826 E·Ó›‰Ú˘ÛË IÔÓ›Ô˘ Aη‰ËÌ›·˜

11Ô˜- 14Ô˜ ·È. H BÂÓÂÙ›· ΢Úȷگ› ÛÙ·‰È·Î¿ ÛÙË MÂÛfiÁÂÈÔ T¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 14Ô˘ ·È. O ÂÂÎÙ·ÙÈÛÌfi˜ Î·È Ë ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ Ù˘ °·ÏËÓfiÙ·Ù˘ ‡ÎÔÏ· Û˘Á¯¤ÂÙ·È Ì ÙÔ ÚfiÛ¯ËÌ· Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ‰È·Ê‡Ï·Í˘ ÙÔ˘ XÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔ‡.

15Ô˜ ·È. TÔ ·fiÁÂÈÔ Ù˘ BÂÓÂÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘. H A‰ÚÈ·ÙÈ΋ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û "‚ÂÓ¡·˘Ì·¯›· ¡·˘¿ÎÙÔ˘ ÙÈÎfi ÎfiÏÔ". 15Ô˜ ·È. 1409-20 ● ¶ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ E·Ó¿ÎÙËÛË ÙˆÓ ¢·ÏÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÎÙÒÓ ● EÓı¿ÚÚ˘ÓÛË Ó¤ˆÓ ÂÁηٷ- ·fi ÙÔ˘˜ BÂÓÂÙÔ‡˜. ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙÔ ÓËÛ› 1453 ● N¤Ô ÏÈÌ¿ÓÈ ÛÙÔ M·ÓÙÚ¿ÎÈ ÕψÛË Ù˘ KˆÓ/fiÏ˘ ● AÓ·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ Ô¯˘ÚÒÛÂˆÓ Ù˘ ÌÂ۷ȈÓÈ΋˜ fiÏ˘ MÂٷ͇ 1467 - 1479 TÔ˘ÚÎÈ΋ ·ÂÈÏ‹ ÛÙÔ IfiÓÈÔ. T¤ÏÔ˜ 15Ô˘ ·È. H BÂÓÂÙ›· ÛÙ·ıÂÚÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ IfiÓÈÔ. 16Ô˜ ·È. 1489 ● AÔÈÎÈÔÎÚ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Z¿Î˘ÓıÔ˜ Ù˘ BÂÓÂÙ›·˜ 1492 1500 AÓ·Î¿Ï˘„Ë Ù˘ AÌÂÚÈ΋˜ Iı¿ÎË - KÂÊ·ÏÏÔÓÈ¿ OÈ BÂÓÂÙÈΤ˜ ÎÙ›ÛÂȘ ÂÂÎÙ›ÓÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ K‡ÚÔ. 1540-70 OÈ OıˆÌ·ÓÔ› ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÛÙÔÓ EÏÏËÓÈÎfi ¯ÒÚÔ 1571 ¡·˘Ì·¯›· N·˘¿ÎÙÔ˘ 16Ô˜ - 17Ô˜ ·È. 1588 H BÂÓÂÙ›· ·‡ÂÈ Ó· ΢Úȷگ› ÛÙÔ 1573 O¯‡ÚˆÛË ‰ÈÂıÓ¤˜ ÂÌfiÚÈÔ Î·È ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È Û EÈÚ‹ÓË Ù˘ fiÏ˘ Ì ÙÔÓ ·Ó·ÁηÛÙÈ΋ Ô˘‰ÂÙÂÚfiÙËÙ·. ™Ô˘ÏÂ˚Ì¿Ó III AÚ¯¤˜ 16Ô˘ ·È. X¿ÓÂÈ ÙȘ ÎÙ›ÛÂȘ Ù˘ ÛÙÔ AÈÁ·›Ô. H K‡ÚÔ˜ ÛÙÔ˘˜ TÔ‡ÚÎÔ˘˜. 1618-48 ¶fiÏÂÌÔ˜ 30 ¯ÚfiÓˆÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂ1628 EͤÁÂÚÛË ÙˆÓ "ÔÔÏ¿ÚˆÓ" ÛÙË Z¿- Á¿ÏˆÓ E˘Úˆ·˚ÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Î˘ÓıÔ.

¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜ ™ÔψÌfi˜

1827 1831 N·˘Ì·¯›· N·˘·Ú›ÓÔ˘ ¢ÔÏÔÊÔÓ›· I. K·Ô‰›ÛÙÚÈ· 1834 H Aı‹Ó· ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ EÏÏËÓÈÎÔ‡ KÚ¿ÙÔ˘˜ 1837 ÿ‰Ú˘ÛË ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÛÙËÓ Aı‹Ó·

1265 ¡¤· ÚÔÓfiÌÈ· ÛÙÔ˘˜ µÂÓÂÙÔ‡˜

BÂÓÂÙÈ΋ ΢ÚÈ·Ú¯›· 1386 - 1797 1403 E›ıÂÛË °ÂÓÔ‚¤˙ˆÓ

1797 - 1799 °¿ÏÏÔÈ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ›

PˆÛÔÙÔ˘ÚÎÈ΋ ηÙÔ¯‹

¢ÂÛÔÙ¿ÙÔ Ù˘ H›ÚÔ˘ 1214-1267

YÔ‚¿ıÌÈÛË Ù˘ OÚıfi‰Ô͢ MËÙÚfiÔÏ˘ ™˘Ó¯‹˜ ηٷ›ÂÛË Î·È ‰ÈˆÁÌfi˜ Ù˘ OÚıfi‰Ô͢ EÎÎÏËÛ›·˜ ● ™˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜ O¯˘ÚÒÛÂȘ ÛÙË ÌÂ۷ȈÓÈ΋ fiÏË

1647 1645-69 1669 ● N¤· Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο Ô¯˘AÓÔ›ÁÂÙ·È ÙÔ Libro d' Oro ¶fiÏÂÌÔ˜ Ù˘ KÚ‹Ù˘ ¶ÙÒÛË Ù˘ KÚ‹Ù˘. ڈ̷ÙÈο ¤ÚÁ· ÛÙËÓ fiÏË. 1687 ÛÙÔ˘˜ ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜ ·ÛÙÔ‡˜ AÓ¿ÎÙËÛË Ì¤ÚÔ˘˜ Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î·È Aı‹Ó·˜. 1699 EÈÚ‹ÓË ÙÔ˘ Carlowitz 1714-18 1716 X¿ÓÂÈ ÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ Î·È Aı‹Ó·. TÔ˘ÚÎÈ΋ ÔÏÈÔÚΛ·. 1797 18Ô˜ ·È. ¶ÙÒÛË Ù˘ BÂÓÂÙÈ΋˜ ΢¶·Ú·ÎÌ‹ Ù˘ BÂÓÂÙ›·˜. MÂÙ¿ ÙȘ ηÚÈ·Ú¯›·˜. H K¤Ú΢ڷ ÛÙÔ˘˜ Ù·ÛÙÚÔÊÈΤ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ °¿ÏÏÔ˘˜ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ TÔ‡ÚÎÔ˘˜ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ °·ÏËÓÔÙ¿ Ù˘ Û ÎÚ›ÛË. 1718 EÈÚ‹ÓË ÙÔ˘ Passarowitz 1769-70 PˆÛÔ-TÔ˘ÚÎÈÎfi˜ fiÏÂÌÔ˜ 1776 AÓÂÍ·ÚÙËÛ›· H.¶.A. 1770-1821 1789 ¢È·ÊˆÙÈÛÌfi˜ °·ÏÏÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË EıÓÈÎfi ·ÂÏ¢ıÂÚˆÙÈÎfi ΛÓËÌ· 1790 ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ● ÿ‰Ú˘ÛË Ù˘ÔÁÚ·Ê›Ԣ H BȤÓÓË Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ EÏÏËÓÈ΋˜ ● §ÂËÏ·Û›· Î·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ EÎÎÏËÛÈÒÓ ‰È·ÛÔÚ¿˜ ● BÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌfi˜ Î·È ˘ÚfiÏËÛË M·ÓÙÔ˘ÎÈÔ‡ ● I‰Ú˘ÛË IÔÓ›Ô˘ Aη‰ËÌ›·˜

EÙ¿ÓËÛÔ˜ ÔÏÈÙ›· 1799-1807

1204 4Ë ™Ù·˘ÚÔÊÔÚ›·, ¿ÏˆÛË Ù˘ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ ·fi ÙÔ˘˜ §·Ù›ÓÔ˘˜ 1204-61 A˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· Ù˘ N›Î·È·˜. ● ™ÙËÓ ÂÔ¯‹ ·˘Ù‹ ·Ó¿ÁÔÓÙ·È ÔÈ Ô¯˘ÚÒÛÂȘ ÙˆÓ B˘˙·ÓÙÈ- 1224 ÓÒÓ Î¿ÛÙÚˆÓ ÛÙÔ ÓËÛ› (AÁÁÂÏfiηÛÙÚÔ, °·Ú‰›ÎÈ). O ¢ÂÛfiÙ˘ Ù˘ H›ÚÔ˘ ηٷχÂÈ ● EÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ Ô¯˘ÚÒÛÂˆÓ Ù˘ MÂ۷ȈÓÈ΋˜ fiÏ˘. ÙÔ Ï·ÙÈÓÈÎfi ‚·Û›ÏÂÈÔ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ 1258 O ¢ÂÛfiÙ˘ Mȯ·‹Ï B' ·Ú·¯ˆÚ› ÙÔ ÓËÛ› Û·Ó Úԛη 1261-1453 ÛÙÔ Á·ÌÚfi ÙÔ˘ M·ÓÊÚ¤‰Ô Ù˘ ™ÈÎÂÏ›·˜ A˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· Ù˘ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘

● ●

338 .¯. H K¤Ú΢ڷ ÛÙÔ Ï¢Úfi Ù˘ Aı‹Ó·˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ºÈÏ›Ô˘ Ù˘ M·Î‰ÔÓ›·˜.

40 Ì.X. OÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ AfiÛÙÔÏÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ I¿ÛˆÓ Î·È ™ˆÛ›·ÙÚÔ˜ ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó ÙÔ XÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi ÛÙÔ ÓËÛ›.

537 Ì.X. EÁη›ÓÈ· N·Ô‡ AÁ›·˜ ™ÔÊ›·˜

867 O NÈÎËÊfiÚÔ˜ ºˆÎ¿˜ ηٷÎÙ¿ ÙË N. IÙ·Ï›·

1084 E·ÓÂÓۈ̿وÛË ÛÙÔ B˘˙·ÓÙÈÓfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ BÂÓÂÙ›·˜. 1096-99 1185 ¶ÚÒÙË ™Ù·˘ÚÔÊÔÚ›· AÓÂÈÙ˘¯‹˜ ÂȉÚÔÌ‹ NÔÚÌ·Ó‰ÒÓ. 1199 K·Ù¿ÏË„Ë ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ·fi ÙÔÓ ÁÂÓÔ˘¿ÙË ÂÈÚ·Ù‹ Leone Vetrano.

K˘ÚÈ·Ú¯›· ÙˆÓ AÓ‰ËÁ·˘ÒÓ 1267-1386

375 .X. AfiÂÈÚ· Ù˘ ™¿ÚÙ˘ Ó· ÂÂÎÙ›ÓÂÈ ÙËÓ Î˘ÚÈ·Ú¯›· Ù˘.

∏ ¶·Ï·ÈfiÔÏË ÛÂ ÏÈıÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ 17Ô˘ ·È.

610-641 HÚ¿ÎÏÂÈÔ˜ "B˘˙·ÓÙÈÓ¿ ı¤Ì·Ù·" EÈÎÔÓÔÌ·¯›Â˜

476 Ì.X. K·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ A˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜

1Ë BÂÓÂÙÈ΋ ΢ÚÈ·Ú¯›· 1204-1214

427 .X. EÌʇÏÈÔ˜ fiÏÂÌÔ˜ ÌÂٷ͇ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ Î·È OÏÈÁ·Ú¯ÈÎÒÓ. EÈÎÚ¿ÙËÛË ÙˆÓ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ.

541 Ì.X. OÈ °fiÙıÔÈ Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î·È ÏÂËÏ·ÙÔ‡Ó ÙÔ ÓËÛ›. K·Ù·ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÔÏÔÛ¯ÂÚÒ˜ Ë ·Ú¯·›· fiÏË. EÁηٿÏÂÈ„Ë Î·È ÛÙ·‰È·Î‹ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù˘. 5Ô˜ - 7Ô˜ ·È. EȉÚÔ̤˜ O‡ÓˆÓ Î·È B·Ó‰¿ÏˆÓ AÚ¯Èο ÙÔ ÓËÛ› Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËΠÛÙÔ "ı¤Ì·" Ù˘ H›ÚÔ˘, ·ÏÏ¿ ·fi ÙÔÓ 8Ô ·È. ·ÔÙÂÏ› Â·Ú¯›· ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Ù˘ KÂÊ·ÏÏÔÓÈ¿˜. 876 MËÙÚfiÔÏË ÂÍ·ÚÙË̤ÓË ·fi ÙÔÓ ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë Ù˘ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ 9Ô˜·È. AfiÎÚÔ˘ÛË ™Ï¿‚ˆÓ ÂÈÚ·ÙÒÓ. MËÙÚÔÔÏ›Ù˘ AÚÛ¤ÓÈÔ˜. 10Ô˜ ·È. MÂÙ·ÊÔÚ¿ Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÌÂ۷ȈÓÈ΋˜ fiÏ˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÔÚ˘ÊÒÓ ÛÙË ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ "¶·ÏËÔ‡ ºÚÔ˘Ú›Ô˘". O¯‡ÚˆÛË ÙÔ˘ ¶‡ÚÁÔ˘ Ù˘ £¿Ï·ÛÛ·˜. ¶ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ B˘˙·ÓÙÈÓÒÓ Ó· Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ‰˘ÙÈÎfiÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ A˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜. 1031 EȉÚÔÌ‹ Î·È ÏÂËÏ·Û›· ÙˆÓ ™·Ú·ÎËÓÒÓ

8Ô˜ - 6Ô˜ ·È. .X. AÚ¯·˚΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜

● ¶ÚÒÙÔ˜ EÏÏËÓÈÎfi˜ ·ÔÈÎÈÛÌfi˜ 734 .X 770-750 .X. N¤· ÔÌ¿‰· ·Ô›ÎˆÓ ·fi ÙËÓ KfiÚÈÓıÔ Ì ÙÔÓ XÂÚÛÈÎÚ¿ÙË È‰Ú‡Ô˘Ó "KÔÚÈÓıȷ΋ ·ÔÈΛ·" ● ¢Â‡ÙÂÚÔ˜ EÏÏËÓÈÎfi˜ ·ÔÈÎÈÛÌfi˜ ● H ÔÓÔÌ·Û›· Ù˘ ·Ú¯·›·˜ fiÏ˘: XÂÚÛÔ‡ÔÏË 750 - 700 .X. ● AÓ¿Ù˘ÍË Ù˘ ·Ú¯·›·˜ fiÏ˘ Ô˘ ·›˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ KÔÚ›ÓıÔ˘ ÚÔ˜ ÙË ¢‡ÛË. ● ÿ‰Ú˘ÛË ·ÔÈÎÈÒÓ - IˆÓ›·˜ E‡ÍÂÈÓÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘ 626 .X. ÿ‰Ú˘ÛË ·ÔÈΛ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ KÂÚ΢ڷ›Ô˘˜ Î·È KÔÚ›ÓıÈÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÎÙ‹ Ù˘ IÏÏ˘Ú›·˜. E›‰·ÌÓÔ˜ (·ÚÁfiÙÂÚ· ¢˘ÚÚ¿¯ÈÔ). ● ¶ÚÒÙÔÈ OÏ˘ÌÈ·ÎÔ› ·ÁÒÓ˜

∞ÛË̤ÓÈÔ˜ Ûٷًڷ˜ ¢˘Ú·¯›Ô˘

æËÊȉˆÙfi ·fi ÙË µ·ÛÈÏÈ΋ ¶·Ï·ÈÔfiψ˜ (5Ô˜ ·È.)

ÿÏÎÈÓÔ ·Á·ÏÌ·Ù¿ÎÈ ÎˆÌ·ÛÙ‹ (ÂÚ›Ô˘ 570.Ã.)

775 - 750 .X. ¶ÚÒÙË ÁÓˆÛÙ‹ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË: EÚÂÙÚÈ›˜ È‰Ú‡Ô˘Ó "E˘‚Ô˚΋ ·ÔÈΛ·" OÓÔ̷ۛ˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ M·ÎÚȘ ‹ ¢ÚÂ¿ÓË.

6Ô˜-5Ô˜ ·È. .X. OÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¢ËÌÂÚ›· -ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ó·˘ÙÈ΋ Î·È ÂÌÔÚÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ● KÔ‹ ‰ÈÎÔ‡ Ù˘ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜

395 Ì.X. TÔ ÓËÛ› ·ÔÙÂÏ› ÙÌ‹Ì· Ù˘ AÓ·ÙÔÏÈ΋˜ PˆÌ·˚΋˜ A˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜.

324 Ì.X. O M¤Á·˜ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ·Ó·ÎËÚ‡ÛÛÂÙ·È ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ Ù˘ PˆÌ·˚΋˜ A˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜. 330 Ì.X. EÁη›ÓÈ· Ù˘ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘, ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ Ù˘ A˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜. 395 Ì.X. ¢È·›ÚÂÛË ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚÈÒÓ Ù˘ AÓ·ÙÔÏ‹˜ Î·È Ù˘ ¢‡Û˘. 527 - 565 Ì.X. IÔ˘ÛÙÈÓÈ·Ófi˜ A' 532 Ì.X. ™Ù¿ÛË ÙÔ˘ N›Î·

°E°ONOTA TO¶IKH™ ™HMA™IA™ °E°ONOTA Y¶EPTO¶IKH™ ™HMA™IA™

1840 ÿ‰Ú˘ÛË ·ÏË¿˜ ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋˜ 1849 ºÈÏÂÏ¢ıÂÚÔÔ›ËÛË ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜. ● ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ¶. ºÚÔ˘Ú›Ô˘ ● ηÙ‰·Ê›ÛÂȘ Ô¯˘ÚÒÛÂˆÓ ● ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ fiÏ˘ Û ‡„Ô˜

ŒÓˆÛË Ì ÙËÓ EÏÏ¿‰· 1865 NÔÌfi˜ ÙÔ˘ EÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ 1866 K·Ù¿ÚÁËÛË IÔÓ›Ô˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘

1881 ¶ÚÔÛ¿ÚÙËÛË Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ 1912-13 ¶ÚÔÛ¿ÚÙËÛË Ù˘ H›ÚÔ˘, M·Î‰ÔÓ›·˜ Î·È KÚ‹Ù˘ 1912 1914-18 AÁÚÔÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË 1916 Aã ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ¶fiÏÂÌÔ˜ ¢È¯·ÛÌfi˜. H K¤Ú΢ڷ ˘fi ∞ÁÁÏÔ-°·ÏÏÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô. M ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË ÙÔ˘ ™ÂÚ‚ÈÎÔ‡ ™ÙÚ·ÙÔ‡, Ë ™¤Ú‚ÈÎË Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙÌ‹Ì· ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÛÙËÓ K¤Ú΢ڷ. 1922 1922 MÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹ EÁηٿÛÙ·ÛË MÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ¶ÚÔÛʇÁˆÓ 1940-45 1923 Bã ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ¶fiÏÂÌÔ˜ ™‡ÓÙÔÌË IÙ·ÏÈ΋ Î·Ù¿Ï˘„Ë. TÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ Ù˘ K¤Ú΢ڷ˜ 1940 BÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÔ› - IÙ·ÏÈ΋ ηÙÔ¯‹ 1943 °ÂÚÌ·ÓÈ΋ ηÙÔ¯‹. EÎÙfiÈÛË E‚Ú·˚΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ 1967-74 ¢ÈÎÙ·ÙÔÚ›· ™˘ÓÙ·ÁÌ·Ù·Ú¯ÒÓ 1974 1985 AÔηٿÛÙ·ÛË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ E·Ó›‰Ú˘ÛË IfiÓÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Û˘Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· ˘ÂÚÙÔÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ EÏÏ·‰ÈÎfi ¯ÒÚÔ, ÙË MÂÛfiÁÂÈÔ Î·È ÙËÓ E˘ÚÒË. ŒÙÛÈ Ë K¤Ú΢ڷ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Û·˜ ¤Ó·˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ΢ڛԢ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ¤Ú· ·fi ÙËÓ A‰ÚÈ·ÙÈ΋ ı¿Ï·ÛÛ·, ÛÙËÓ IÙ·ÏÈ΋ ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÛÙËÓ IÏÏ˘ÚÈ΋ Î·È ÙËÓ ÂÓ‰Ô¯ÒÚ· Ù˘. OÈ Û˘Óı‹Î˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ Ô˘ ‰È·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì Í¯ˆÚÈÛÙfi ÙÚfiÔ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ 14Ô ·È. ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi : ● ÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ : ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰‡Ô ÎfiÛÌÔ˘˜ Û ·ÓÙ›ıÂÛË (‰˘ÙÈÎÔ‡˜ - ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡˜) ·Ó·ÁηṲ̂ÓÔ˘˜ Ó· ¤ÚıÔ˘Ó Û Â·Ê‹ ● ÙËÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÛËÌ·Û›· ÛÙËÓ A‰ÚÈ·ÙÈ΋ ̤¯ÚÈ Î·È Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·È. ● ÙËÓ Â·ÎfiÏÔ˘ıË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛËÌ·Û›· ● ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÌÈ·˜ ηÙÔ¯‹˜ Ù˘ EÓÂÙÈ΋˜

n the chronological framework, local events of considerable importance for the island and the town are related to determinant events of the utmost importance for Greece, the Mediterranean and Europe. Therefore, Corfu has often been presented in history as a connecting link between the main body of the Hellenic World and the civilizations developed beyond the Adriatic Sea, in the Italian peninsula, as well as the civilizations that flourished in the Illyric and its interior. The development conditions, which were defined distinctively after the 14th century, depend on the following: ● The location of the island: between two contrasting worlds (western -eastern) forced to come into contact with each other. ● The strategic importance of the Adriatic Sea, until mid 19th century. ● Its consequent financial importance. ● The prolonged Venetian occupation.

K¤Ú΢ڷ Û‹ÌÂÚ· ÌÈ· ÓÔÌ·Ú¯›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÙËÓ ·‰ÈΛ ·ÊÔ‡ ˘‹ÚÍ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÂÓfi˜ ·˘ÙfiÓÔÌÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ˘fi BÚÂÙ·ÓÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔÓ 19Ô ·È., ¤¯ÔÓÙ·˜ ‰È·‰Ô¯Èο ˘¿ÚÍÂÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ °·ÏÏÈÎÔ‡ KÚ¿ÙÔ˘˜, ·˘ÙfiÓÔÌÔ˜ ÔÏÈÙ›· ˘fi ÚˆÛÈ΋ Î·È ÔıˆÌ·ÓÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›·, NÔÌ·Ú¯›· Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜.

owadays, Corfu is a prefecture of the Greek state; this is unfair to it, since it was the capital of an independent state under British patronage in the 19th century, and even before that, it was in turn department of France, independent state under Russian and Ottoman patronage, and prefecture of the French empire.

H

I

N

ans cadre chronologique, des événements importants d’intérêt local pour l’île et la ville de Corfou sont en corrélation avec des événements majeurs d’intérêt supra-local, concernant la Grèce dans son ensemble, la Méditerranée et l’Europe. Ainsi, Corfou apparaît, au cours de son histoire, comme une étape entre le corps même du monde grec et les civilisations qui se développent, au-delà de la Mer Adriatique, sur la péninsule italienne, mais aussi celles qui sont en plein essor en Illyrie et dans son arrière-pays. Les conditions de développement de Corfou, se manifeste d’une façon singulière après le XIVe siècle et sont liées aux éléments suivants: ● l’emplacement de l’île : entre deux mondes en opposition (Occident-Orient), obligés d’entrer en contact. ● son importance stratégique en Adriatique, jusqu’au milieu du XIXe s. ● son importance économique subséquente ● la prolongation de l’occupation vénitienne.

D

orfou n’est plus, aujourd’hui, qu’un département de l’Etat grec, après avoir été auparavant la capitale d’un Etat autonome sous protectorat anglais au XIXe siècle, une circonscription de l’Etat français, un protectorat autonome sous protectorat russe et turc et une préfecture de l’empire français.

C

Istoriko plaisio Kerkyras  

Istoriko plaisio Kerkyras

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you