Page 1

∞ƒÃπ∆∂∫∆√¡π∫∏ & ¶√§∂√¢√ªπ∫∏ ∞¡∞§À™∏ A R C H I T E C T U R A L & U R B A N A N A LY S I S

-

A N A LY S E U R B A I N E & A R C H I T E C T U R E L L E

H A™TIKH APXITEKTONIKH ARCHITECTURE Ã√¡√§O°∏™∏ ∫∆∏ƒπø¡ ARCHITECTURAL CHRONOLOGICAL PERIODS PERIODES CHRONOLOGIQUES

ARCHITECTURE

∞ƒÃπ∆∂∫∆√¡π∫A ∞•πO§√°√ ∫∆∏ƒπ∞∫O ¢À¡∞ªπ∫O ARCHITECTURAL IMPORTANT BUILDINGS EDIFICES ARCHITECTURELLEMENT IMPORTANTS

ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÒÓ Ú˘ıÌÒÓ Ù˘ ¢‡Û˘ ÛÙËÓ K¤Ú΢ڷ, ʤÚÂÈ ÙËÓ ÛÊÚ·Á›‰· ÌÈ·˜ ‰È¿ıÂÛ˘ ÁÈ· ·ÏÔÔ›ËÛË, ÙËÓ ·›ÛıËÛË Ì¤ÙÚÔ˘, ÙËÓ ÛÊÚ·Á›‰· ÌÈ·˜ Ê·ÈÓÔÌÂÓÈ΋˜ ·‰ÂÍÈfiÙËÙ·˜, Ô˘ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ ÁÈ· ÌÂÓ ÙËÓ ¢‡ÛË ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÌÂÙ¿‚·ÛË ÚÔ˜ ÌÈ· Ï·˚ÎfiÙÂÚË ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋, ÁÈ· ‰Â ÙËÓ EÏÏ¿‰· ÙÔ ÛηÏÔ¿ÙÈ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Ù˘ ‰‡Û˘.

·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Ù˘ fiÏ˘ Û‹ÌÂÚ· ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· Û¿ÓÈÔ, ‰Â›ÁÌ· ‰˘ÙÈÎfiÙÚÔ˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜, Ô˘ ÂÓÒ ·Ó·Ù‡¯ıËΠ۠ÂÏÏËÓÈÎfi ¯ÒÚÔ Î·È Â›¯Â ¿ÌÂÛË ÂÍ¿ÚÙËÛË ·fi Ù· ͤӷ Û‡Á¯ÚÔÓ¿ Ù˘ ÚfiÙ˘·, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ Î›ÓËÌ· ÙÔ˘ M·ÚfiÎ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë K¤Ú΢ڷ fiÓÙ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ï›ÁÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ô ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ÂÍÂÏ›¯ıËΠÔÌ·Ï¿ Î·È ‰ÂÓ ‰È·ÎfiËΠ‚›·È·, ·ÔÙÂÏ› ÌÔÓ·‰ÈÎfi ‰È·ÙËÚË̤ÓÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÔÌ·Ï‹˜ ÌÂÙ¿‚·Û˘ ÛÙÔÓ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎÈÛÌfi, Ô˘, fiˆ˜ Î·È ÛÙËÓ ‰‡ÛË, ·˘Ùfi˜ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Û·Ó Ê˘ÛÈ΋ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ Ú˘ıÌÒÓ, ‰¤ÓÔÓÙ·˜ Ì ·˘ÙÔ‡˜ Ì ÌÔÓ·‰È΋ ÔÌÔÈÔÁ¤ÓÂÈ·.

ËÓ KÂÚ΢ڷ˚΋ ·ÛÙÈ΋ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ·ÚÌÔÓÈ΋ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ë ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘, Ë ÔÈÎÈÏ›· ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, Ë ·fiÏ˘ÙË Ù·‡ÙÈÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ô˘ ÙÔÓ ‰È·ÌfiÚʈ۷Ó, ·Ó¤‰ÂÈÍ·Ó ¤Ó· ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ ÈÛÔÚÚÔË̤ÓÔ, ·Ïfi Î·È ÂÚÈÂÎÙÈÎfi, ¯ˆÚ›˜ ÂÎÊÚ·ÛÙÈ Î¤˜ ÔÏ˘ÏÔÁ›Â˜, Ô˘ ÚÔηÏ› ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„‹ ÙÔ˘.

Ô Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘ K¤Ú΢ڷ˜ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÂÈ fiˆ˜ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi ÛÙËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô. EÎÙfi˜ ·fi Ù· ÎÙ›ÚÈ· Ù˘ BÂÓÂÙÔÎÚ·Ù›·˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÎÙÈÚ›ˆÓ Ô˘ ¯Ù›ÛÙËΠÛÙÔ ÌÈÎÚfi ‰È¿ÛÙËÌ· 1797-1814 (Â› °¿ÏÏˆÓ Î·È EÙ·Ó‹ÛÔ˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜), ÔÏÏ¿ ÎÙ›ÚÈ· Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ù˘ AÁÁÏÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ÔÚÈṲ̂ӷ ÎÙ›ÚÈ· ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ŒÓˆÛË Ì ÙËÓ EÏÏ¿‰· (1864) Î·È Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÂÚ› ÙÔ 1900. Afi ÌÔÚÊÔÏÔÁÈ΋ ¿Ô„Ë Î·È ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂοÛÙÔÙ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ, Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ÙˆÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÒÓ Ú˘ıÌÒÓ : ● ÔÈ ÔÈÎÔ‰Ô̤˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ù˘ BÂÓÂÙÔÎÚ·Ù›·˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÊÔÌÔÈÒÛÂÈ ÛÙȘ fi„ÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ·Ó·Á¤Ó ÓËÛ˘, Ì·ÓÈÂÚÈÛÌÔ‡ Î·È Ì·ÚfiÎ, ÂÏ¿¯ÈÛÙ· Â›Ó·È Ù· ÁÔÙıÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰È·ÛÒıËηÓ. ● ÙÔ ÌfiÓÔ ÁÓˆÛÙfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÂӉȿÌÂÛ˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÌÂٷ͇ BÂÓÂÙÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È AÁÁÏÔÎÚ·Ù›·˜ (Ë ÔÌÔÈfiÌÔÚÊË Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Ù˘ ™È·Ó¿‰·˜), ¤¯ÂÈ ÛÙÔȯ›· Ì· ÓÈÂÚÈÛÙÈο, ÂÓÒ ● Ù· ÎÙ›ÚÈ· Ô˘ ηٷÛ΢¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ AÁÁÏÔÎÚ·Ù›·˜ ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎÈÛÌfi ÛÙËÓ ÈÔ ÚÒÈÌË ¤ÎÊÚ·Û‹ ÙÔ˘ (ÎÏ·ÛÈΛ˙Ô˘Û· ‰È¿ıÂÛË, Ì ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ·Ó·ÁÂÓÓËÛȷΤ˜- ·ÏÏ·‰È·ÓÈÛÌÔ‡). ● T¤ÏÔ˜, Ï›Á˜ ÓÂÒÙÂÚ˜ ηٷÛ΢¤˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÂÎÏÂÎÙÈÎÈÛÌÔ‡ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙÔ˘ Art Nouveau ‹ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ fi„ÈÌÔ˘ ·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ·ÛÙÈÎÔ‡ ÎÏ·ÛÈÎÈÛÌÔ‡.

M  ÙÔÓ ¯¿ÚÙË “AÚ¯ÈÙÂÎÙÔÓÈο AÍÈfiÏÔÁÔ KÙÈÚÈ·Îfi ¢˘Ó·ÌÈÎfi” ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ·ÍÈfiÏÔÁÔ˘ ÎÙÈÚÈ·ÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Ù˘ ¶·ÏË¿˜ ¶fiÏ˘: ● ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó 30 AÚ¯ÔÓÙÈο BÂÓÂÙÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÛÙÔȯ›· ÁÈ· 15 ͯˆÚÈÛÙ¿ ÎÙ›ÚÈ·. T· AÚ¯ÔÓÙÈο Ù˘ BÂÓÂÙÔÎÚ·Ù›·˜ fiˆ˜ Î·È Ù· ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÎÙ›ÚÈ· Ù˘ ›‰È·˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‰È¿Û·ÚÙ· ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ‰ÔÌË̤ÓÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ì ÌÈ· ¤ÓÙÔÓË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È Ï¿È ÛÙÔ K·ÌȤÏÏÔ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÈÛ¯˘ÚÔÔÈ› ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚÈÔ¯‹ Â›Ó·È ·fi ÙȘ ·Ï·ÈfiÙÂÚ˜ Û˘ÓÔÈ˘ ÙÔ˘ IÛÙÔÚÈÎÔ‡ K¤ÓÙÚÔ˘ . ● ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó 35 ̤Á·Ú· 19Ô˘ ·È. (ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÎÙÈÚ›ˆÓ ÙÔ˘ §ÈÛÙfiÓ Î·È ÂÎÂ›ÓˆÓ Â› Ù˘ N. £ÂÔÙfiÎË) Î·È ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÛÙÔȯ›· ÁÈ· 10 ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈο ÎÙ›ÚÈ·. AÓÙ›ıÂÙ· Ì ٷ AÚ¯ÔÓÙÈο Ù˘ BÂÓÂÙÔÎÚ·Ù›·˜ Ù· ÌÂÁ·ÏÔ·ÛÙÈο ̤Á·Ú· ÙÔ˘ 19Ô˘ ·È. ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÂÚÈÌÂÙÚÈο Î·È Û ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Â˜ ı¤ÛÂȘ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ¶·ÏË¿˜ ¶fiÏ˘. TÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· Ù· ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ÎÙ›ÚÈ· Ù˘ ›‰È·˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Î·È ÂΛӷ ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ 20Ô˘ ·È.

oday, the city’s architecture is a rare, almost sheer example of western architecture. This architecture, despite having been developed on Greek soil, was directly relied on its foreign contemporary standards, representing the Greek participation in the Baroque style. Corfu, being in parallel one of the few areas of Hellenism in which civilisation progressed smoothly, without abrupt discontinuations, is a unique preserved example of smooth transition to Neo-classicism which, as in the West also, emerged as the natural continuity of previous styles, combining with them in a unique homogeneity.

’adaptation à Corfou des styles architecturaux occidentaux laisse transparaître un souci de simplification, une apparente maladresse, qui représente, en fait, dans le cas de l’Occident, une transition sans heurts vers une architecture plus populaire et, dans le cas de la Grèce, un tremplin vers l’architecture occidentale.

L

’architecture de la ville de Corfou est, aujourd’hui, un exemple rare d’architecture inspirée de l’Occident qui, bien que s’étant développée en Grèce en interaction étroite avec ses modèles étrangers, représente en même temps la participation Grèque au mouvement baroque. Etant effectivement l’une des rares régions grecques où la civilisation a suivi une évolution régulière, sans interruption brutale, Corfou est un cas unique de transition régulière vers le néoclassicisme, style qui, comme en Occident, a naturellement succédé aux styles précédemment en vigueur, avec lesquels il s’est harmonieusement marié.

L

he application of Western architectural styles bears the seal of a mood aimed to serve simplification, the sense of proportion -the seal of a deceptive ineptitude, which in essence formulates, the smooth transition to a more popular architecture, for the West on the one hand, and the step towards Western architecture, for Greece on the other.

he harmonious integration with the natural environment, the variety of elements, the absolute matching of the area with the needs that formulated it, distinguish a balanced, simple and comprehensive architectural entity, free from verbiage, challenging to be discovered.

L

ot all the buildings of the Historic Centre of Corfu were constructed at the same period. Besides those built during the Venetian Rule, there is a great number built during the short period of the French Rule and the Ionian Islands State (1797-1814), while many others belong to the period of the English Protection and a few date back to the first decades after the Union with Greece (1864) until the first years of the 20th cent. In terms of morphology and due to the historical conditions of each period, which define the dominance of architectural orders: ● the constructions of the Venetian period combine in their facades Renaissance, mannerism and baroque elements; ● the only known example of the building activity at the period between the Venetian and the English Rule (the uniform arrangement of the Spianada buildings), presents mannerism elements, whereas ● buildings constructed during the English Rule were influenced by neo-classicism at its early stages (classi-cising elements, with Renaissance - Palladianism details). ● Finally, a few earlier constructions follow the chara-cteristics of eclecti-cism and later of Art Nouveau or present elements of the late Athenian Urban Classicism.

’ensemble des bâtiments du centre historique de Corfou ne datent, bien sûr, pas de la même période. En plus des bâtiments de l’occupation vénitienne, il en existe un certain nombre qui ont été construits durant la courte période 1797-1814 (sous l’occupation française et la Confederation des Iles ioniennes), plusieurs d’entre eux datant du protectorat anglais et certains autres sont construits au cours des premières décennies ayant suivi l’union à la Grèce (1864) et autour de 1900. Sur le plan morphologique, et en raison des conditions historiques qui influencent le style architectural en vigueur: ● les constructions de la période vénitienne ont assimilé, au niveau de leurs façades, des éléments de la Renaissance, du maniérisme et du baroque, en ne conservant que de très rares éléments gothiques. ● l’unique exemple connu d’amenagemant, à charactère uniforme, pendant la periode française est la construction du Liston, à l’ Esplanade, qui comporte des éléments du maniérisme. ● les bâtiments construits sous protectorat anglais sont influencés par le néoclassicisme, sous sa version la plus précoce (tendance classicisante, avec des détails Renaissance et palladiens). ● Enfin, quelques constructions plus récentes suivent les caractéristiques de l’éclectisme et, par la suite, de l’Art Nouveau ou bien encore, elles portent la marque du classicisme athénien urbain tardif.

’architecture corfiote urbaine est marquée par un lien harmonieux avec l’environnement naturel, le sens de la mesure, la diversité des éléments et une identification totale de l’espace aux besoins qui l’ont engendré. Il en a résulté un ensemble architectural équilibré, simple et consistant, d’une expression sobre, qui invite à le découvrir.

N

¢ËÌfiÛÈ· ÎÙ‹ÚÈ·

L

Public Buildings AÓ¿ÎÙÔÚÔ AÁ›ˆÓ Mȯ·‹Ï & °ÂˆÚÁ›Ô˘ (1819 - 23) ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ G. Whitmore : To ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔ ÌÓËÌÂ›Ô Ù˘ AÁÁÏÔÎÚ·Ù›·˜ ·fi Ù· ÚÒÙ· ÓÂÔÎÏ·ÛÛÈÎÔ‡ Ú˘ıÌÔ‡ ¤ÚÁ· ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·. KÙÈṲ̂ÓÔ ·fi ¤ÙÚ· M¿ÏÙ·˜. H fi„Ë ÙÔ˘ ÎÔÛÌÂ›Ù·È Ì ‰ˆÚÈ΋ ÎÈÔÓÔÛÙÔȯ›·, Ô˘ ‰È·ÎfiÙÂÙ·È ·fi ‰‡Ô ÌÂÁ·ÏÔÚÂ›˜ ‡Ï˜ ÌÔÚÊ‹˜ ıÚÈ·Ì‚ÈÎÔ‡ ÙfiÍÔ˘, Î·È Î·Ì˘ÏÒÓÂÙ·È ÛÙ· ¿ÎÚ· Ù˘ ÔÚÈÔıÂÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ¿ÎÚÔ Ù˘ ™È·Ó¿‰·˜. TÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· ¿Óˆ ·fi ÙÔ Á›ÛÔ ‰È·ÎÔÛÌÂ›Ù·È Ì ·Ó¿ÁÏ˘Ê· ÙÔ˘ KÂÚ΢ڷ›Ô˘ ÁχÙË ¶ÚÔ۷ϤӉË. OÈ ÙÔ›¯ÔÈ Î·È ÔÈ ÔÚÔʤ˜ ÙˆÓ Î‡ÚÈˆÓ ·ÈıÔ˘ÛÒÓ ¤¯Ô˘Ó ÏÔ‡ÛÈÔ ‰È¿ÎÔÛÌÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ Î·È ˙ˆÁÚ·ÊÈÎfi.

Loggia Nobilei - ™ÙÔ¿ E˘ÁÂÓÒÓ (17Ô˜ ·ÈÒÓ·˜) : TÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ¢Ë̷گ›Ô, ¤Ó· ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈο ÎÙ‹ÚÈ· Ù˘ fiÏ˘, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Ï·Ù›· Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ BÂÓÂÙÔÎÚ·Ù›·˜. H ηٷÛ΢‹ ÙÔ˘ ¿Ú¯ÈÛ ÙÔ 1663 Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÙÔ 1693 E›Ó·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÎÙ‹ÚÈÔ ÛÙËÓ fiÏË Ì ϷÍÂ˘Ù‹ ÙÔȯÔÔÈ›· (·fi ¤ÙÚ· ™ÈÓÈÒÓ). TÔ 1691 ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ fi„Ë ÙÔ˘ ÂÓÙÔȯ›ÛÙËÎÂ Ë ÚÔÙÔÌ‹ ÙÔ˘ MÔÚÔ˙›ÓË (ÂÚÈÛÙÔȯÈṲ̂ÓÔ˘ ·fi 4 ·È‰È¿ Ô˘ Û˘Ì‚ÔÏ›˙Ô˘Ó Ù˘ ·ÚÂÙ¤˜ ÙÔ˘). TÔ 1720 ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠ۠ı¤·ÙÚÔ. Afi ÙÔ 1773 ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÊÈÏÔÍÂÓ› ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÌÂÏÔ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜. EÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û·Ó ı¤·ÙÚÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 1903. ŒÎÙÔÙ Ì ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË ÂÓfi˜ ÔÚfiÊÔ˘ ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠ۠¢Ë̷گ›Ô.

IfiÓÈÔ˜ Aη‰ËÌ›·, ÛÙÚ·ÙÒÓ˜ Grimani (17Ô˜ - 18Ô˜ ·ÈÒÓ·˜) : BÚ›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÓfiÙÈÔ ¿ÎÚÔ Ù˘ ™È·Ó¿‰·˜. TÔ ÎÙ‹ÚÈÔ ‹Ù·Ó Â› BÂÓÂÙÒÓ ÛÙÚ·ÙÒÓ·˜ Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓÔ˜ Ì ÙÔ Ì¤Á·ÚÔ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ Î·È ·¤ÎÙËÛ ÙË ÌÔÚÊ‹ ° Ù˘ οÙÔ„‹˜ ÙÔ˘ Ì ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ Ê¿ÛÂȘ ηٷÛ΢‹˜. H ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ÚfiÛÔ„‹˜ ÙÔ˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ·˘ÛÙËÚ‹ Û˘ÌÌÂÙÚ›· Î·È Ù· Â› ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ÌÔÚÊÔÏÔÁÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘. Afi ÙÔ 1840 ÛÙÂÁ¿ÛÙËΠÂΛ Ë IfiÓÈÔ˜ Aη‰ËÌ›·, ÙÔ ÚÒÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ ÓÂfiÙÂÚÔ˘ EÏÏËÓÈÛÌÔ‡, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÚÈ˙È΋ ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË ÂÓfi˜ ÔÚfiÊÔ˘ ÛÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ¿ÎÚÔ ÚÔ˜ ÙË ™È·Ó¿‰·. MÂÙ¿ ÙËÓ ŒÓˆÛË ÂΛ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛÂ Ë ¢ËÌfiÛÈ· BÈ‚ÏÈÔı‹ÎË Ô˘ οËΠÙÔ 1943.

IfiÓÈÔ˜ BÔ˘Ï‹ (1854) : ŒÚÁÔ ÙÔ˘ KÂÚ΢ڷ›Ô˘ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· I. XÚfiÓË. H ÎÏ·ÛÛÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· fi„Ë ÙÔ˘ Ì ÙÔ ÙÔÛηÓÔ‰ˆÚÈÎfi ÚÔÛÙÒÔ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙȘ fi„ÂȘ ÙˆÓ ÙÂÚ‡ÁˆÓ ÙÔ˘ ·Ó·ÎÙfiÚÔ˘ ÙˆÓ AÚÌÔÛÙÒÓ. E‰Ò „ËÊ›ÛÙËÎÂ Ë ŒÓˆÛË ÙˆÓ EÙ·Ó‹ÛˆÓ. MÂÙ¿ ÙËÓ ŒÓˆÛË ÙÔ ÎÙ‹ÚÈÔ ‰fiıËΠÛÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋ KÔÈÓfiÙËÙ· Î·È ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠ۠AÁÁÏÈηÓÈ΋ EÎÎÏËÛ›·. Y¤ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÚ› ÙÔ 1966 ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ 1943 Î·È ·Ó·ÛÙËÏÒıËΠÂÚ› ÙÔ 1960 Ì ·ÚÎÂÙ¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜. ™ ¤Ó· ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÎÙËÚ›Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ë AÁÁÏÈηÓÈ΋ EÎÎÏËÛ›· Î·È ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ.

Edifices publics

K·ÙÔÈΛ· §·Ù›ÓÔ˘ AÚ¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ (1754) : KÔÓÙ¿ ÛÙË §·ÙÈÓÈ΋ MËÙÚfiÔÏË Î·È ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ™ÙÔ¿ ÙˆÓ E˘ÁÂÓÒÓ, ÛÙÔ ¿ÏÏÔ ¿ÎÚÔ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ Ï·Ù›·˜ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘, ¿Óˆ ÛÙÔ ÏfiÊÔ ÙÔ˘ AÁ. Aı·Ó·Û›Ô˘, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÎÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ¿ÏÏÔÙ ¯ÚËÛ›ÌÂ˘Â Û·Ó Î·ÙÔÈΛ· ÙÔ˘ §·Ù›ÓÔ˘ AÚ¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘, ·ÚÁfiÙÂÚ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎÂ Û·Ó ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· Î·È Û‹ÌÂÚ· ·Ó·ÌÔÚʈ̤ÓÔ (ÌÂÙ¿ ÙȘ ηٷÛÙÚÔʤ˜ ÙˆÓ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ 1943) ÛÙÂÁ¿˙ÂÈ ÙËÓ TÚ¿Â˙· EÏÏ¿‰Ô˜. TÔ Ì¤Á·ÚÔ ¯Ù›ÛÙËΠÙÔ 1754 Û ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÂÓfi˜ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ˘ ÎÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ 1630, Ô˘ ›¯Â ηٷÛÙÚ·Ê› ·fi ÛÂÈÛÌfi Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â ηٷÛ΢·ÛÙ› ÁÈ· ÙÔÓ ¤Ó· ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘, ›¯Â ‰Â ·Ú·¯ˆÚËı› ·fi ÙÔ 1632 (Ì ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù˘ §·ÙÈÓÈ΋˜ MËÙÚfiÔÏ˘ ÛÙÔ N·fi ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ I·ÎÒ‚Ô˘) ÛÙÔ §·Ù›ÓÔ AÚ¯ÈÂ›ÛÎÔÔ.

∞ÍÈfiÏÔÁ· ÛÙÔȯ›· √utstanding features Elements urbains remarcables ¶‡ÏË N¤Ô˘ ºÚÔ˘Ú›Ô˘ (1577). H ·ÚÈ· ›ÛÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ N¤Ô˘ ºÚÔ˘Ú›Ô˘, ȉȷ›ÙÂÚ· ÌÓËÌÂÈ҉˘ (ÛÙÔȯ›· ÙÔÛηÓÔ‰ˆÚÈÎÔ‡ Ú˘ıÌÔ‡ ÛÙÔ˘˜ ΛÔÓ˜) ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Ferrante Vittelli ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· Ô˘ ¤Î·Ó ٷ Û¯¤‰È· Ù˘ ÚÒÙ˘ ÂÚÈÙ›¯ÈÛ˘ Ù˘ fiÏ˘.

™ÙÚ·ÙÒÓ˜ Ù˘ ™ËÏÈ¿˜ : KÙ›ÚÈÔ Ì οÙÔ„Ë ÌÔÚÊ‹˜ °. TÔ ¤Ó· ÛΤÏÔ˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÚÔ˜ ÙÔ Ù›¯Ô˜ Î·È ÛÙÔ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÔÌÒÓ˘ÌË ‡ÏË, Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Û ¿ÏÏÔÙ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ fiÏ˘. H ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ÎÙËÚ›Ô˘ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÚÈ˙ÈÎÒÓ ·Ó·ÌÔÚÊÒÛÂˆÓ Î·È ÚÔÛıËÎÒÓ, ÙfiÛÔ Ù˘ AÁÁÏÔÎÚ·Ù›·˜ fiÛÔ Î·È ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚˆÓ, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ‹‰Ë ·fi Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ BÂÓÂÙÔÎÚ·Ù›·˜ ‹Ù·Ó ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ÓÔ Î·È ÂÚÂÈˆÌ¤ÓÔ. ™‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÙËÚ›Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜, ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î.Ï.. ÂÓÒ ÔÈ fiÚÔÊÔÈ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÌÔÚʈı› Û ηÙÔÈ˘.

¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· : E› AÁÁÏÔÎÚ·Ù›·˜ Ù· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·Ó ÛÙÔ Ì¤Á·ÚÔ Ô˘ ›¯Â ¯ÙÈÛÙ› ˆ˜ ηÙÔÈΛ· ÙÔ˘ §·Ù›ÓÔ˘ AÚ¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ ÙÔÓ 18Ô ·ÈÒÓ·. TÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÎÙ‹ÚÈÔ (Èı·ÓÒ˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ÌÂÛÔÔϤÌÔ˘) ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋ ψÊfiÚÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. Œ¯ÂÈ ‡ÊÔ˜ ÎÏ·ÛÛÈÎfi ·˘ÛÙËÚfi Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔÓ Â›ÛËÌÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘. ™ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ̤ÚÔ˜ Ù˘ fi„˘ Ô˘ ÚÔÂͤ¯ÂÈ Â›Ó·È ÙÔÔıÂÙË̤ÓË Ë Â›ÛÔ‰Ô˜, ÂÓÒ „ËÏfiÙÂÚ· ÛÙÔÓ fiÚÔÊÔ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙÔ¿ ȈÓÈÎÔ‡ Ú˘ıÌÔ‡.

Kˆ‰ˆÓÔÛÙ¿ÛÈÔ E˘·ÁÁÂÏÈÛÌÔ‡ ¶˘ÚÁÔÂȉ¤˜ Έ‰ˆÓÔÛÙ¿ÛÈÔ, ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Ûˆ˙fiÌÂÓÔ ·Î¤Ú·ÈÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ·Ï·ÈfiÙ·Ù˘ K·ıÔÏÈ΋˜ MÔÓ‹˜ ÙÔ˘ E˘·ÁÁÂÏÈÛÌÔ‡ Ô˘ ηٷÛÙÚ¿ÊËΠ·fi ÙÔ˘˜ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ 1943. ŒÂÙ·È Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ηıÔÏÈÎÔ‡ Ù˘ ÌÔÓ‹˜. ™ËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Ù˘ ·ÏË¿˜ fiÏ˘ ÁÓˆÛÙfi Î·È Û·Ó "NÔÙÛÈ¿‰·" ·fi ÙÔ IÙ·ÏÈÎfi fiÓÔÌ· Ù˘ MÔÓ‹˜ S.S. Annunziata.

¶‡ÏË Ù˘ ™ËÏÈ¿˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ‡ÏË Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Û ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ™Ò˙ÂÙ·È ÂÓۈ̷و̤ÓË ÛÙÔ ÔÌÒÓ˘ÌÔ ÛÙÚ·ÙÒÓ·, ÎÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ÔÏϤ˜ ·ÏÏÔÈÒÛÂȘ.

KÙ›ÚÈÔ KÂÚ΢ڷ˚ÎÔ‡ °˘ÌÓ·ÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ (1893) : KÏ·ÛÛÈÎÈÛÙÈÎfi ÎÙ‹ÚÈÔ Ì ÛÙÔȯ›· ÓÂÔ·Ó·ÁÂÓÓËÛȷο Ô˘ ¯Ù›ÛÙËΠÙÔ 1893. H ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ fi„˘ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û ›Û· ̤ÚË Ì ·Ó‡„ËϘ ·Ú·ÛÙ¿‰Â˜ ÎÔÚÈÓıÈ·ÎÔ‡ Ú˘ıÌÔ‡ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ Ôԛ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÙÔ͈ٿ ·ÓÔ›ÁÌ·Ù·. H Û‡ÓıÂÛË ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ì ·Âو̷ÙÈ΋ Â›ÛÙ„Ë.

KÙ›ÚÈÔ Ù˘ IÔÓÈ΋˜ TÚ¿Â˙·˜ (ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· HÚÒˆÓ) : XÙ›ÛÙËΠÁ‡Úˆ ÛÙÔ 1846 Û ̛· ·fi ÙȘ Ï›Á˜ ÌÂÁ¿Ï˜ Ï·Ù›˜ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘ fiÏ˘, Ô˘ ‹Ù·Ó ¿ÏÏÔÙ ÁÓˆÛÙ‹ ˆ˜ «¶Ï·Ù›· ÙˆÓ ™ÙÂÚÓÒÓ». E›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈο ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· I. XÚfiÓË. TÔ ÎÙ‹ÚÈÔ Ô˘ Û˘Ó‰‡·˙ ÙËÓ ÙÚ·Â˙È΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ, Ì ÙËÓ Î·ÙÔÈΛ· ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ¿ÏÏÔ˘˜ ÔÚfiÊÔ˘˜ ÙÔ˘, ¤¯ÂÈ Â͈ÙÂÚÈο ÎÏ·ÛÈÎfi ÌÓËÌÂÈ·Îfi ‡ÊÔ˜, Ì ۷ʋ ·fiÎÏÈÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ ·ÁÁÏÈÎfi ·ÏÏ·‰È·ÓÈÛÌfi. TÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ÂÓ Â›‰ÂÈ «‚¿Û˘» ÌÂ Î˘ÊˆÙ‹ ÙÔȯÔÔÈ›· Î·È ÙÔ͈ٿ ·ÓÔ›ÁÌ·Ù·, «ÛÙËÚ›˙ÂÈ» ÙÔ Ó·fiÛ¯ËÌÔ ·ÓÒÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Ì ȈÓÈÎÔ‡˜ ΛÔÓ˜ Ô˘ ÂÈÛÙ¤ÊÔÓÙ·È Ì ·¤ÙˆÌ·.

™ÙfiÌÈÔ ÛÙ¤ÚÓ·˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· KÚÂÌ·ÛÙ‹˜ (1669). KÔÌ„fiÙ·ÙÔ ÛÙfiÌÈÔ ÛÙ¤ÚÓ·˜ Ì ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ ‰È¿ÎÔÛÌÔ. ¢ˆÚ›ıËΠÛÙËÓ KÔÈÓfiÙËÙ· ·fi ÙÔÓ AÓÙÒÓÈÔ KÔÎΛÓË Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÌÈ·˜ ·fi ÙȘ ÈÔ fiÌÔÚʘ Ï·Ù›˜ Ù˘ ·ÏË¿˜ fiÏ˘ Ô˘ ·ÓÔ›ÁÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Ù˘ KÚÂÌ·ÛÙ‹˜ ÛÙÔ K·ÌȤÏÏÔ.

¶‡ÏË AÁ. NÈÎÔÏ¿Ô˘. H ‰Â‡ÙÂÚË ‡ÏË Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Û ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ◊Ù·Ó ¿ÏÏÔÙ ÂÓۈ̷و̤ÓË ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô.

¶ÂÚÈÛÙ‡ÏÈÔ Maitland. MÈÎÚfi ΢ÎÏÈÎfi ÌÓËÌÂ›Ô («ÚÔÙfiÓÙ·») ÛÙË ™È·Ó¿‰·, Û هÔ Î˘ÎÏÈÎÔ‡ ÌÔÓfiÙÂÚÔ˘ ȈÓÈÎÔ‡ Ó·Ô‡, ¯ÙÈṲ̂ÓÔ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ’ÁÁÏÔ˘ AÚÌÔÛÙ‹ Maitland. ŒÚÁÔ ÙÔ˘ ’ÁÁÏÔ˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÎÔ‡ G. Whitmore ·fi ¤ÙÚ· M¿ÏÙ·˜, Ì ÁÏ˘ÙÈÎfi ‰È¿ÎÔÛÌÔ ÙÔ˘ KÂÚ΢ڷ›Ô˘ ÁχÙË ¶ÚÔ۷ϤӉË. XÙ›ÛÙËΠ¿Óˆ ·fi ÌÈ· ÛÙ¤ÚÓ· Ù˘ BÂÓÂÙÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÁÈ· ¤Ó· ‰È¿ÛÙËÌ· Ó· ¤¯ÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ˆÊÂÏÈÌÈÛÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË.

Astiki arxitektoniki1 Kerkyra  
Astiki arxitektoniki1 Kerkyra  

Astiki arxitektoniki1 Kerkyra

Advertisement