Page 1


BESTUUR V.V.CORENOS Voorzitter : E.Scholtens,Oosternielandsterweg 28,Oosternieland, 05954-13808 Taken :-Alg. zaken, huldigingen, jaarfeest, recepties, acties etc. -Ontwikkeling sportbeleid op gemeentelijk niveau. -Coordinator zaalvoetbal en lid elftalcommissie. Secretaris :

W.J.Dijk, KI. Wiersumweg 6, Oudeschip, 05961- 6232

Taken :-competitieverloop (inhaalprogramma etc.)

-Wedstrijdformulieren, schorsingen, beroepsprocedures -Consuldienst, sportkeuring, spelerskaarten. -Onderhoud velden en accommodatie. Penningmeester : L.P.Bolland, D.Luddesweg 30, Oudeschip, Taken :-Contributie, donateurs en budgetbewaking -Jaarlijkse verloting.

05961- 6223

Bestuurslid :

05954-13572

D.Bakker, Prinsenhof 22, Roodeschool, Taken :-Wedstrijd/trainingmat. (ballen, doelen, netten etc.)

-Notulist ledenvergadering. Bestuurslid :

K.Brontsema, M.H.Trompstrt 38, Roodeschool, 05954-13704

Taken :-Oefenprog. selectie, vriendsch. wedstrijden,

toernooien (veld en zaal)

-Scheidsrechters

Bestuurslid : (Vice-voorzitter)

J.Pijper, Hooilandsewg 85, Roodeschool, Taken :-Sponsoring, reclame.

-Afspraken- en besluitenlijst.

-Overige commerciele activiteiten

Bestuurslid :

F.Oosterhuis, M.H.Trompstrt 2, Roodeschool, Taken :-Jeugdzaken.

-Coordinator elftalcommissie.

-Damesvoetbal.

05954-13991

05954-12590

JEUGDBESTUUR Voorzitter P.Munting, Leliestrt 19, Veendam, 05987-26773 Secretaris F.Meeuwes, M.A.Ruyterstrt 13,R'school,05954-12937 Penningrnsr T.Schlukebir,Regulusstrt 17b,Delfzijl,05960-12623 TRAINER/BEGELEIDERS ; K.v/d Ploeg, Borgweg 63, Winsurn, D.Bakker, Begeleider 1e elf tal, Prinsenhof 22, Th.Duinkerken, Begeleider 2e elf tal, Tilweg 9, P.Pieterrnan,Begeleider 3e elftal,Westerdijkstrt 67 J.Hassing, Begeleider 4e elf tal, Havenweg 40 B.Lubbers, Begeleider dameselftal, Trompstraat 32,

05951- 4185 05954-13572 05954-13802 05954-15262 05954-13502 05954-13616


KANTINEBEHEERPER :

D.Bakker, Prinsenhof 22, Roodeschool

05954-13222

AANVOERDERS SENIOREN :

1e elf tal A.Hoving 2e elf tal F.Wiersum 3e elftal H.v/d Leest 4e elf tal P.Spijk Dameselftal M.Kooi

05954-15088 05907-94810 05954-12365 05954-13806 05950- 5183

ELFTALCQMMISSIE E.Scholtens F.Oosterhuis K v/d Ploeg D.Bakker F.Wiersum Th.Duinkerken M.Monden H.v/d Leest J.Hassing

05954-13808 05954-12590 05951- 4185 05954-13572 05955- 2636 05954-13802 05954-13646 05954-12365 05954-13502

bestuur bestuur 1e elftal 1e elf tal 2e elftal 2e elf tal 3e elf tal 3e elftal 4e elftal

KAARTCOMHISSIE : K.A.Hoving, Hooilandseweg 97, Roodeschool J.Hassing, Havenweg 40, Uithuizermeeden

05954-12453 05954-13502

FEESTCOMHISSIE : E.Scholtens, Oosternielandsterwg 28, Oosternieland 05954-13808 P.Munting, Leliestrt 19, Veendam 05987-26773 B.L.Westerdijk, Zr. Kortestrt 27, Roodeschool 05954-12872 COHMISSIE KANTlNEBEHEER : J.Pijper, H.Delker en T.Schlukebir JEUGDLEIDERS : 05954-12937 B-junioren Frits Meeuwes 05987-26773 Paul Munting 05954-13344 C-Junioren Hendrie Bruggeman 05954-13049 Pia Kooi 05968-1546 D1-Pupillen Harke Delker 05954-13221 Peter Bos 05954-12930 D2-Pupillen Rene Rijploeg 05954-13560 E1-Pupillen Bart Moes 05954-13599 Karla Kroes 05954-13802 E2-Pupillen Arie Duinkerken Gon Westerdijk 050-711654 b.g.g. 05954-12872 05954-13707 Siert Kooi F-Pupillen Reserve: B.L.Westerdijk Fluitist B-Junioren : M.Lubbers REDAKTIE SPORTSPETTERS : B.L.Westerdijk, zr. Kortestrt 27, Roodeschool, L.P.Bolland, D.Luddesweg 30, Oudeschip, R.A.Hoving, Hooilandseweg 97, Roodeschool

05954-12872 05961- 6223 05954-12453


Na een kortstondige ziekte is van ons heengegaan mijn lieve zoon, onze broer en zwager, mijn kleinzoon en onze oom

COR HIEMSTRA op de leeftijd van 34 jaar.

Roodeschool, 27 oktober 1994 Van Speykstraat 13

Bij genoot zo van het leven.

Waarom mocht dit maar zo kort duren?

Roodeschool:

Uithuizen:

Uithuizermeeden:

Uithuizen:

Groningen: Roodeschool:

j. HIEMSTRA t E. HIEMSTRA路APOL t

G. A. HIEMSTRA-MEllER J. HIEMSTRA J. HIEMSTRA-TIGGELAAR Marcel, Johnny J. HIEMSTR.;\ G. R. HlEMSTRA-VINKt Johan, Erwin, Elizabeth, Komelia J. BaS J. BaS-DE VRIES Perra, Jeroen

G. DE VRIES Esther-ella J. HIEMSTRA t K. HIEMSTRA-PIETERMAN

De begrafenisplechtigheid zal p1aatsvinden op dinsdag 1 november vanuit

"Ons Huis", Radsweg 5, Oosteinde-Roodeschool.

Aanvang samenkomst 13.30 uur.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren.

Correspondentieadres: Lijsterbesstraat 6, 9982 LG Uithuizermeeden.


Beste lezers en lezeressen, Eindelijk,hier is hij weer,de Sportspetters is weer uit. Dit schreef Cor in de vorige Sportspetters. Nu schrijven we weer,de Sportspetters is ~eer uit,2 weken later dan de bedoeling was, maar nu vanwege d::-oevige en emo足 tionele omstandigheden. Maandagavond 24 okt,toen we met een groep vrij~illegers de Boetendiekster Bode in elkaar zetten en ook ~et de Sport足 spetters een begin wilden mak~~ k~eeg ik een ~elefoontje van Cor,en hij zei;" Bert wie stelln Sportspe~ters eem oet, want ik ben doodzaik,as ik mie weer wat beede::- vuil bel ik die". D waren Cor zijn laatste woorden aan m~~. Cor was lichaamlijk n fit en had ook proble~en ~et zijn werk,maar dat hij echter zo ernstig ziek was hebben we niet kunnen vermoeden. Cor belt mij niet meer,27 oktober is Cor in alle ee~zaamheid aan een acute hartstilstand overleden. Vanaf de oprichting van het clubblad heb ik altijc plezierig met Cor samengewerkt en heel wat uurtjes in de best~urskamer doorgebracht.Cor was een perfectionist en kritisch en het clubblad moest goed.Hij stelde het clubblad samen,schreef het redactione~l stukje,maakte de puzzelrubriek en typte waar nodig verslagen uit.OOk het financieele gedeelte had hij in zijn beheer.Cor gaf in dezen weinig uit handen,niet dat hij dit niet vertrouwde,maar gewoon,zelf doen,en als hij dacht niet op tijd klaar te komen nam hij een dag A~T.V. Corenos heeft de vruchten geplukt van Cor z'n kunnen en lJver. Cor laat een lege plek achter die moeilijk is in te vullen. Wij van de redact zullen ons u erste best doen om Cor zijn werk verder af te maken maar dat wordt een heel grote klus. We hopen in dezen op begrip en medewerking. In onze rouwadvertentie schreven we"Corenos was zijn leven n Cor was op aIle terreinen,Corenos aangaande,actief. Zaterdagsmorgens was Cor op het voetbalveld,zowel bij de jeugd de dames of bij de senioren alshijzelf n moest spelen. Als jeugdleider heeft hij heel wat wedstrijden gefloten,vlagde als dat een keer nodig was en als er wat viel te organiseren was Cor ook vaak van de partij. Cor had een eigen mening,kon nukkig zijn en als iets hem niet zinde liet hij dit heel duidelijk blijken. Cor was een echte Corenos man en 'we verliezen in hem een grote kracht maar voor zijn moeder,broers,zussen,oma en andere familieleden is het verlies nog veel groter. Wij wensen hen aIle kracht dit verlies te dragen. Alhoewel zeer kort,Cor heeft veel van het leven gemaakt en veel op touw gezet en ik besef dat het een schrale troost is,maar "Cor heeft niet voor niets geleefd"

\

Bert W.

I

rl


Bouwbedrijf

~ VELDMAN

Bouwmaterialen • Nieuwbouw • Verbouw •• • Kozijnen • Deuren • Kunststof kozijnen ~.-;

'..

'

Bouwaanvragen • Tekeningen • Betonwerk • Rioleringen • Isolatie •

Uithuizermeeden Tel.05954-13447

Torenstraat 17-21 - 9982 AW Uithuizermeeden

Tel. 05954-12203 - Fax 05954-12657

vrijdagavond koopavond


';;;'1>'

if

1::1,:"

,

~[EMSTRANSPORT

b.v.

ROOO[SCHOOL. Tel: 05954 - 12309

o

: Uw leverancier veor h

n II n

HOEKLOOS gassen.

n

las­ en snijkis:::en

II

II II

rei

II h

II

li

Ii

huur­ en ruilflessen

I:II

SIEVERT

II H

n

flATAGRI machines en tractoren

Dealer van

PEscr

au~olaad-

s.~.:*

Bal Kar.

Ciesel­ ~.F.G.

DRESSER

n ij

~aadschoooen

en

en butagas.

g

Ele~:~isc~e

appara:::uur voer het gebruik met propaan­

U

en loskranen,

hobby lasapparatuur zowel autogeenlas, als CO-2 lasappara

n

en

n

H 11 II H U

he::~JcY~.

Graa=mach~~es.

~

Verkoep van:

CASE - U;:'ER!;A::m.AL :::ractoren.

Fabricage

Stenenklernmen. Grondgrijpers,

Palre:ha~e~.

GARAGE MUNTING B.V. POSTIIUS S

9S8J ZG ROOOESCHOOl

Shell propagas

Telefoon : 05954 - 12309

De Rabohank

i~

een betrokkcn bank.

Een bank die weer wal er speelt in de omge­ ~ ing.

AI, er ge,port wIndt

IIOor

kunnen stellen. Daarom ondersleunen

we als Rabobank met alle plezier sporticve activiteiten in de omgeving.

m de buun. dan welrn

Niet aileen met

we niet aileen wal er speelt. maar ook

Wle

wie tegen

W

financiele midde!en. maar ook

er sPeelc en

als

Ie

~et

We Zljn van menmg

geven we graag advies.

dat spon cen hcel be3rlfrlJii

deel van <..Ie we wuden

1l1l:1Udkt ,lOS

gaat om het or1'a­

nisercn van evenementen,

cen '>'crdd

lund~r

Loop eens bmnen bij Staker nog. de Rabqbank, dan m!3rkt II gau\.\> gcn,1cg hoe 'P(;rt niet

herrokkcn \ve Lijn.

Rabobank. Aangenaam

J,

I


VAN DE REDACTIE

VAN DE REDACTIE

VAN DE REDACTIE

Beste lezers en lezeressen, U zult allen begrijpen dat door de omstandigheden het clubblad er er waarschijnlijk iets anders zal uit zien dan voorheen en U zult deze keer de moeten missen.

puzzelrubri~k

oak

Wij zullen trachten hier iemand voor te

vinden, of mocht er onder U iemand zijn die deze rubriek zou willen verzorgen dan horen wij dit graag. Ook van diverse eiftallen krijgen wij geen verslagen meer binnen. Aanvoeders probeer

hier iemand

of

meei­

dere voor te strikken. Zonder deze verslagen is het moeil

keen clubblad in stand te houden.

Wat kunt U in dit nummer verwachten

? Ten eerste

de

rede van voorzitter Eppe Scholtens zoals hij die voor­ droeg op de begrafenis van Cor

Hiemstra~

dinsdag 1 no­

vember j.1. Dan zijn er de vaste rubrieken zoals "Ui t de jeugdhoek" en "(P)eptalk". Er zijn diverse wedstrijd­ verslagen van de jeugd en van het 2-de en 3-de elf tal.

De uiterste inleverdatum is zaterdag 3 december '94 Uw kopij graag inleveren in de

groene bus of bij

Bert Westerdijk. zr.Kortestraat 27. Bij voorbaat Dank.

e .~

............*

tWdi~

VAN DE R£DACTI£


In HfmlOt:ig Hieronder voIgt de toespraak die ik gehouden heb ti jdens de beqrafenisplecbtigheid van COR HIEMSTRA op dinsdag 2 noveaber.

-lloor gtilte 9:mmnat is, schieten woorden te koJ:t- ,;0 kQDClfm gj,ater,gn· leZen boyen een van de rOuwadvert§Dties ., In Ciat beset wil ilt tach ala voorzitter van d§ yoetbalyereniging COrenqs _nkorte 9e4enklDu boYd. tar no9§.da.cbtenis aan Cor..

D

Toen Frederik Wiersum mij afgelopen vrijdagmiddag belda met het tragische nieuws over het overli jden van Cor, toen moest ik, hoe geschokt ik ook was, qelijk terugdenken aan de avond ervoor. Ha afloop van de training zaten we, zoals gebruike­ lijk, nog even met een paar mensen rond de tafel am nog wat na te praten. Op de een of andere manler kWam het qesprek op Cor. want Sportspetters was er nag niet. Is er misachien lets met Cor, was delogische vraaq? Hou, zegt iemand, de afgelopen zaterdaq stond hij weliswaar langs de lijn/ maar hij had een dikke jas aan, een muts op en handschoenen aan. En dat terwijl het toch redelijk zonnig weer was. We moesten er een beetje om lachen, die avond in de kantine. Immers, Cor had af en toe zo zijn eigen manier am wat aandacht naar zich toe te trekken, zo werd gezegd.Dan ging je even naar hem toe, even met hem praten en vaak zorgde Cor dan zelf weI weer dat er oak nog even gelachen werd. If Dat .IIlOS mie weer overko.llUllen", zei Cor dan vaak en meestal volqde dan een humoristische uiteenzetting van aangedaan klein leed. En vaak had hlj dan nog zelf het meeste leedvermaak.

Op het moment dat we nog om hem lachten in de kantine, was Cor misschien al dood. Helemaal aIleen heeft hij zijn laatste uren van zijn leven beleefd. En dat is erg triest. Want juist op dat moment, had hij die aandacht, die uitgestoken hand, dat extra beetje warmte waarschijnlijk hard nedig. Het mocht niet zo zijn. Achteraf voel je je dan wat schuldig, dat je je nag vrolijk hebt gemaakt am Cor. Aan de andere kant besef je oak dat dat nou eenmaal hoarde bi j de manier waarop soms teqen ham werd aangekeken. aeesten van u zullen het wellicht op de kabelkrant van a.fgelopen vri jdag of zaterdag hebben gelezen: ' AIle wedstri j­ den van Corenos afgelast vanwege het overlijden van een promi­ nent lid van Corenos. Prominent was Cor bij onze vereniging. Niet zo zeer in de letterlijke betekenis van het woord, nl. op de voorgrond tre­ dend, maar weI degelijk omdat hij een karakteristiek figuur was met heel veel inzet voor zijn club. De

{

I• l


"Corenos was zijn leven". stond er boven een van de vele rouw­ advertenties. En daarmee is veel gezegd, want zijn voetbalhart lag bij Corenos. En dat liet hij blijken ook:

* In deeerste plaats als mens. Zachtmoedig en betrouwbaar in alles wat hi j

deed~

* Ais oprichter, eindredakteur en groot stimulator van ons

clubblad, bijvoorbeeld. Zijn Sportspetters. Avonden knippen, plakken en typen in een vaak veel te rokerige bestuurskamer. Mopperend over weer een nauwelijks te ontcijferen hand­ schrift. Maar het werd ontcijferd. Want Cor was een perfectionist, die graag alles naar zich toe trok. Niet omdat hij het anderen niet toe vertrouwde, maar hij wilde het graag in eigen hand houden. En het resultaat was er dan ook naar.

*Als begeleider van de jeugd of als voorzitter van het jeudbestuur. *AIs organisator van de afscheidswedstrijd voor Kees en Jacob of van een middagje klootschieten. *Als enthousiast klaverjasser op de kaartavonden. *Als Kok op Terschelling. Voor 60 clubgenoten macaroni koken! Prachtig vond hij dat. Kokko Corro! *En als voetballer natuurlijk. Ais verdienstelijk voetballer, die door veel blessureleed eigenlijk te gauw in de lagere elftallen moest gaan voetballen. De laatste tijd beleefde Cor vooral in het zaalvoetballen veel plezier. *Cor had soms ook zo zijn nukken. Als hem iets niet zinde of Als er te veel gescholden werd, dan kon hij zo het veld uitlopen. "Ik ben iemand die niet alles accepteert en dan zeg ik HO!", zegt Cor tegen Paul Munting in een interview voor zijn eigen Sportspetters in juni 1990. Na afloop van diezelfde wedtstrijd overigens kon je meestal weervrolijk lachen met Cor in de kantine. *eor kon ook kritisch zijn. Op ledenvergaderingen stak hij tijdens de rondvraag steevast zijn hand omhoog, om daarna op scherpe wijze dingen aan de orde te stellen.Maar hij deed dat vrijwel altijd op een constructieve, meedenkende manier en hij had vaak goede ideeen, een eigen mening.En kritiek kwam vooral voort uit betrokkenheid met zijn kluppie. Cor was niet bepaald voor iedereen een open boek. En zo wilde hi j het waarschi jnl i jk ook. "Hensen denken dat ze mie ken­ nen • ••••• ", vertrouwde hi j de vorige week nog sen van zi jn vrienden toe. Hij koos zelf zijn personen en momenten uit om zich wat meer bloot te geven.


De 1aatste tijd ging het zichbaar minder met Cor. Hij oogde vermoeid en gespannen. Hij verkoos de rust thuis voor de televisie in p1aats van de drukke en lawaaierige kantine.Hij zat als een oud mannetje op zijn fiets en een tochtje van zijn huis naar Kees en Truus duurde a1 gauw een kwartier.En dan die zaterdag 1angs het veld. Cor had het koud!

"Waaraan is Cor overleden?", 20 vroeg ik Frederik die vrijdag足

middag door de telefoon. "Ze zeggen dat hij een te groot hart

had", antwoorde Frederik.

Tja, Cor stier! waarschijnlijk door een te groat hart.

Nooit meer zien we hem 1angs de lijn of aan de bar.

Nooit meer op de fiets naar zijn moeder of naar Kees en Truus.

Nooit mear achter zijn typemachine.

Nooit meer die aandoenlijke zelfbeklag of die guIle lach.

Nooit meer Cor in ons midden.

We moaten hem laten gaan.

Dat te grote hart heaft hem parten gespeeld.

Maar het is juist zijn groothartigheid waardoor hij bij Core足

nos a1tijd voort zal leven.

Zijn naam zal altijd in de naam van Corenos verankerd blijven.

Letterlijk en figuurlijk.

Beste Cor, namens daarbuiten;

~~n

laatste groet

allen

die

bij

Corenos

behor~n

en

velen

en we zyllen je n09it vergeten!

Namens het bestuur en de leden van Corenos, Eppe Scholtens (voorzitter)


NU AL G£Sl.AA.GD? "Ja en met gemaJ:. De pleriel'lge lessen beperlaen de :e/.fttudie lot een minimum. Verlcee:Tstheorie door middel van l:JeeIdphJot geeji je em aonneme/ijk Wicht. Hel komr je aIs her \WI'l! ~

Heei plezierig en logisch en dJIS gemaJckeJijk eigenlijic -.

Ecn c:itaat van een cursist; beter k.unnen wij bet rDa~.

• eke g ~ start een fIicuv,oe cursus. • 17-j.Inp rrI'.lgI:Il ocS: exa.rnen doen. • Sci mI \OJ!' de YOlgaxic cursus 05954-12237.

.B.ij:sdwaI uti Leat·Baldzer &.v. Iud

.~TI.I.JnOI._

.... M..H.T~23

de bal over de zijlijn schieten als een tegenstander geblesseerd is

_.~_._

isook

~t~

Aanleg en ondemoud van:

SIERTUINEN, WINOSINGaS, ERF. EN WEGBEPLANnNCEN ENZ.

je gewoon aan de sp~lregels

k_woI·_ --.. __ __

0.._--.....-.-t'_

I

Gaame ge"en wiJ U prijaopgaye

en kOm8n e"en bij U langs

FAIR PLAY KNVB

houden--------"

isook

~t~

FAIR PLAY KNVB


LANDBOUWMECHANISA TIEBEDRIJF

GEBR. BOERSMA ZlJL01JK B.V.

Fivelweg 83 - 9987 SJ ZIJLD!JK - Tel.: 05968-1457

Dealer voor Noord-Groningen van T.CM. vorkheftrucks

Verkoop en reparatie (alle merkenl.

ONS BUIS

oosteinde

Voor at uw: _bruiloften

_recept ie's _familiefeesten

~mOdellen

_koffietafets - toneelavonden

vele maten

_ vergaderingen

EKDNOMISCH ENERG IEVER8RUIK g:schikt voor aile wnrmtebronnen

_ fondue- en gourmet party' s. Mogelijkheid voer het gebruik 짜on 1 tot 3 zalen molt tonee!

tot ziens bij : Oreste en Rita Ugozzoli

Radsweg 5 - Oosteinde

tel.: 05961 - 6281

klein UITHUIZERMEEDEN

o. nienhuis

registerarchitect


(P)ep-Talk

Deze (P)eptalk zal grotendeels in het teken staan van aankon­ digingen, oproepen etc. peptalk in optima forma dus. Ledenyergadering Op vrijdag 19 november a.s. zal weer onze jaarlijkse algemene ledenvergad~ring worden gehouden. De agenda, van deze bi jeen­ komst staat elders afgedrukt in deze Sportspetters. Er staan een aantalpunten op de agenda die de moeite van het aanwezig zijn waard is. De beste vorm van meedenken en inspraak is nog altijd om je op deze avonden te laten horen! Daar komt dan nog als extra attractie bij dat Thomas Duinker­ ken ons na afloop een blik zal gunnen in zijn video-keuken. En dat hij een goede kok is, dat weten we al!1 c

Verkiezing sportploeg/man/vroyw Ook dit jaar willen we iemand of een groep van personen in het zonnet je zetten, die zich verdiensteli jk heeft gemaakt voor onze vereniging. Het is nog steeds mogelijk (nodig zelfs!) om kandidaten hiervoor naar voren te schuiven. Dus: als je iemand op het oog hebt, geef dit dan door aan een van de bestuursle­ den! Donateursaktie Zoals in de vorige sportspetters aangekondigd willen we probe­ ren een aantal (nieuwe) dona't.eurs te werven voor Corenos. Hieraan zlJn enkele prijsjes verbonden, welke tijdens de algemene vegadering zullen worden uitgeloofd. Voor meer infor­ matie zie Sportspetters van September! Tot slot nog een stukje van column van Dick Heuvelman ui t het Nieuwsblad van het Noorden van maandag 17 oktober j .1. waarin hij good-old Piet Fransen aan het woord laat over zijn scoutings-activiteiten voor F .c. Groningen. Hij is op zoek naar een speid in een hooiberg.(Eeuwige) Carenos-talenten opgeletl Misschien ben jij die speld!!

V

eendam-FC .Den Bosch lokt scout Fransen al evenmin. "Zits! daar weer op die kolle tri­ bune," denkt hij, met een half oor luisterend naar de Radio Nieuw­ dienst. "En wat sugst? Niks bie­ zunders, Ze heb'n daor in Veen­ dam de bek vol van die jong van Radomski, maor hij mag mien vetersnog niet vastmaok',n, En de rest is ook nait veul soeps, Nou ja, die Wiek'ns ken t' mis­ schien een beetje doun. Dan hoi't ook wei op," Als hi] zijn ogen verder langs het programma laat glijden. verzucht scout Fransen:

"En dan ken ,": wei ':1 keertje gaon kiek n bie weastnedjes als Boerakker-Damacota. Corenos­ Potetos of Welteveense Boys te­ gen de Zwar::eMeerse Boys, maor daor scha·ts: ook niks met op. Zunde van de tied, Oat is 't zulfde als 't zuik'r, naor 'n speld in 'n heubarg."

Eppe Scholtens


Uit de jeugdhoek. 1:::t:1::

Er is weer heel vat nieuws uit de Jeugdhoek. lIpt oude ,b:e i zoer. I ()Cfpt t egf.~n_ her.' e i ~de ell llet.. n i f:!t]we st aa t voor~

!l£~

d~')ur.

Onderstaand voU§.!L._ voor de ieugd~spelers. ouders. __ j(.~ugdleiders en andere bela.ng.stellenden weer heel wat

II

i

ell..,!

j ;::'5 ~.IL..~5::!~I1s,!!adrd t,£,~~9.§Tt. ..__::::-.:::.;:;::.=--.:.::..;::...;'--=..;=----'-:::...::---=..:.:...--=-.;'-".-,-.~--

2 j u1i a . S. 0 egan i seert de KNVn sfde 1 i ng Gron j nt;ell voor de 2e maal een zogenaamde coach"clinic bi j de vv GKete Gasselte. Het doel van daze dag is jeugdleiders het rraj nen van jeugdspelet's nog betel' te leren. In1ormatie/opgave hi j Paul Munt ing.

.t:.t:.t Op

we (waarschijn] iik voor hat Berst in Volgend seizesn gaan geschiedenis van de v.v. Corenos) met 8 teams de compe­ D-teams, 1 C-rsaro en 1 titie in. 2 F-teams, 7 E teams, 2 B-team.

de

SST Vier

jeugdleiders zijn dit voorjaar geslaa voor hun jeugdleiders diploma. NI Gon Mesterdijk, Pia Kooi. Carla Kroes en Bart ~oes. AIle vier namens het Jeugdbestuur van harte gefeljciteerd en veel succes bij het Jeugd begelei don

S*~ Siert

Kooi heeft vrijdag 3 jlUli jongstleden de tweeds prijs hinnengesleept op het gala voor sportvrijwilligers

Siert washier-voor genomineerd voor zjjn leidersschap. Het betro£ sen hedrag van r harte

-**

jarenlange jeugd 250.-. Siert van

Tijdens de jeugdleidersvergadering zijn er besluiten genomen over de besteding van het·bedrag dar de bazar in maart heeft opgebracht. Het geld zal o.a. aan de vOlgende dingsn wordHn besteed. extra ballen Cnr. J en nr. 4) aanschaf verhandtrommels voor aIle team6. B.an her hegi n van he·l va 1 gende se i zoen gaan we een "scheenbeschermersakt~ i€l-a.Kt lR" howien. Jeugdspelers kunnen dan goedkoop scheenbeschermers !-.open, omdat f~pn l~edpe 1 tee 'Jan de kost.en u;! de j pugdkas kornt


ERVAAR DELEGEND

De legend is Honda's debuut in de k!asse van exkiu­ sieve limousines. Eeo kiasse waarin representatief uiterlijk en optimaal weggedrag getoetst worden aan zakelijke kwaliteiten. De Honda legend is de ideale zakenauto met sportief dynamische eigenschappen, samengebracht in een elegant zakelijke verschijning. Verdervindt Honda, dat

een wagen in deze klasse kompleet heart te zijn.

o aarom betaalt u voor een indn..:kwekkeld aantal extra's niets extra. Rijden in de Legend met in 2,5 liter V6 24 kleps motor is een ervaring die u kunt ondergaan als u kontakt opneemt met uw dealer.

· "eus en' ' goed .' 'e'n'

Z ViOO'..I. ~ ~

,

:-:----~-...,

De Honda Accord Sedan wordt door slee~ meer zaken- . mensen, a1s de Ideale auLO gezlen. Hii kombineen op wtstel:ende wiize. rel?resemati,~i[e!~ comf~rr en', spornvueJl. D-aarblJ 'oliJft de pn)s pc; kilometer etg laag. Oil komt VOOi­ namelijk door in gunstige brandsI"{­ verbruik, zeer Iage onderhoudskoster: en hoge inruilwaarde. De keus WI krachrige 1.6 cr. ; 2 liter mOloren mel of zonder injek:C': 1 maken de Accord nog aanfreLl::eEjk",. i Een proefrit mel de Honda :\eo:::m:' ;:JI1 : wel eens de be,te zakeliike . zijn die u vandaag nog h:unt nem;;;I!. Wij verrell en u graag over Gte r uiJgebreide koop- en !easemog~i:;;':heden. j

I

!

!

ACCORD I


Blessures

Vooral de enkel, met 23 % VOln het totaal ai\ntal sportblessures, moet het ontgelden in de sport.Bij badminton gaat het zelfs in " 87 % van de gevallen om enkelletscl (waarvan 47 % medisch beh;lndeld). Zaalvoetbal is 'goede tweede' met 70 % (52% . medischl. gevolgd door veldvoetbal: 59 % t~o% medisch). Kneuzingen en, verstuikingen voeren daarbij de boventoon:"

enniet~isI;h behandelde blessures procenttieel

veldvoetbal

>0

"

.•

en absoluuti

totaQ .29 %

(;::~':::~;!4~!;~;1;~1

. .: "

'JO~cn .,Jooo!( "j~c,A" ·;~r '~ ~ , ; ,'~ __.'____ ~~. ~_:.:" !_:':~-_ '-";" .;_J:_-~_! :,~i !" _,:,/:"""

"~R:':flU;":~"'r;';,;i';i;:!';(j

l.

~'" ~ ,~t ~

-

____ I~

_" ~ ___~_,

-

o AI,,""'..... Dqblad !~

JOO. "! •

.I Rt

~

~ ~I_ ~

__

..,J':' _

¥

__

t·_ ... .J. _

~

I..,,,, ___ '

,fOO'

Bro.: Sportbl..nu,.. b,<!1!d

Tien geboden blessurepreventie

Sportilliteil: Als je je ,ding moet zweet kun_ sportid' ged raagt. doet de opnemen en warmte tegenparlij dat waarschijnlijk houden. De kleding

ook. Dat kan heel ....at klappen, trappen, heel ~ in rtul, als ze mur goed worden vendien worden ungepast ;aan de

knietjes, hake" en anden! rwigheid sehe­ behandeld. En dan vOOfal vcS6r en na het omstandigheden.

Vtilightid van de acc:ommodatie: De

sporten. Oooreen warming.up.rek-oefenin· len. veiligheid van de sportaccommodatie

Wedstrijdmentaliteit; Je sport om te ....in· gen en een cooling-down dU$. 8rn:hermingsmiddde,,; Voor aile be­ ook bles$ures in de hand werken.

nen, al is het maar van jezelf. Maar:als dat winne-n ten kaste gaat van je schermingsmiddelen geldt hetzelfde be­ kwaliteit van het veld of de zaalvloer'

eigen of andermans gezondheid, zit er lets tangri;ke punt: ze helpen aileen, als Ie ze matig oorzaak van lmels. Echtef oak

scheef. Aileen sommige top$porters kunnen draagt en ze nlet als hinder/ijk wordl:n elVa· gende kledingstukken. tassen en

0001 pijngrenzen en diepe in:t:inkingen heen fen. Wees durom kieskeurig bij het kopen nen ~n obstakel vonllen, waardoor

en zorg '1001' een jdeale pasvorm. gaan.

ziClible$seert,., .

" Conditie en fitheid: Neem je tevee! hooi

Sc:hoeisef; Zoveel sporten, zoveel schoe­ " Herrt/!llen lion ee" blessu,/!: fen

op je vork, dan vergroot Ie daarmee de kans nen. Maar allemaal dienen ze aan de volgen­ manier am een blessure te voorkomen

op blessures. Overdrijf dus niet, ook al denk de basis-eisen te voldoen: ze moete1I je voe­ . volledig herstellen van de vorige ... Coed Ie dat Ie nag best even !runt doorgaan. Zorg ten beschel'11"Hm tegen invloedenv'an bul­ valid"ren doe je onder begelei!!ing van dat je in conditie bellt. Ben je een dag njet tenaf (vacht, kOIl, oneffenheden); steun ge-' hu;sarts, een fYsiotherapeut of een fit, pas je dan een beetie aan. ven un de voet en zonodig ook un de en· arts. fen speier is pas volled;g inzetbaar Training: Training is niet aileen goed voor kels; een goede grip op de ondes-grond ge­ trainingen, wanneer aan de volgende de conditie, maar vergroot ook je technische ven; schokdempend tijn. mogelijkheden. En hoe beter de technlek, Sportkleding: Sportideding moet lekker ria wordt voldaan: geen pijn bij hoe kleinerde !tans op blessures. zitten, voldoende bewegingsvrijheid geven gee" zwelling; voldoende be\lI'el!inl!SOI• vang van het geblesseerde . Wllrming.up. rekbn en cooling·down: en vaak gewassen kunnen worden. De kle:­ Sporten vraagt veel van Ie voldoende algehele lic~lanI" Celukkig ziin die tot , ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, liike fitheid. :,pieren~

(opgesteld door het Nederlands Instiluut voor Sport en Cezondheid} '-,

j,:",'_

£;;'~i:>f\"

blijven de'b~as I


- een jeugdleid~r die de JVTcursus (JeugdlJoetbalTrainer) kursus wil gaan volgan, krijgt vanuit de jeugdkas aen bijdr~ge in de kosten_ Voorwaarde hierbij is weI dat hij een verklaring ondertekend waarin de voorwaarde is opgenomen. dat hij na het,volgen van de cursus nag minimaaJ 2 jaren bij de vv COren(lS blijft.' als aktief jeugdleider. - Er wordt voor aanvang van het volgend seizoen een sjoek (hulpmiddf",l bij de keeperstl'aining) aFingeschaft. - Door Arie Duinke.rken/Henry BruggemaH wordt er (met: hulp van andere technische mensen) aen schietmuur en een kop­ construktie gemaakt_ Allo elft.allen gaan daze maand nag Hen leuke aktiviteit organiseren. Hiel'vooI- krijgen z.e pen hijdrage uit de jeugdkas_ **~

Willen de jeugdleiders er om clenken dat ze na de laats~e wedstrijd van dit: seizoen de e11;;2:.] tas (iDclusief inhoud en jt'L'cdplan} inleveren in de kant.ineibestuurskamer'.

~~z De

tijden w~arop de diverse elftallen het vOlgend seizoen spalen zijn de volgende:

Week r . : B·-jun. D1

9 -15 nur-

Week I I

pup. 10.00 uur.

D2-pup. F1-pup.

10.00 uur. 10.45 uur.

9 _ 15 uur_ pup 10.00 UUI'­ E2-pup. 10_00 uur F2-·pup. 10_45 uur_

C

JUD-

E1

1:*"* De indeling per team, met de bijbehorende jeugdleiders vOlgt in de vOlgende Sport-Spatters

*;1;*

Door geldgebrek bij de KNVB worden de meisjes-~selektie­ teams vande provincie Groningen opgedoekt. Dit is ID_n voar Nelie en Anita natuurli.jk erg jammer. Daze selekt.ie is voor hun ontwikkeling zeker erg bf?-langrijk geweest. Misschien wardt er nog een soort selektie-team van de drie noordelijke procincies opgericht­

*** De trainingsopkomst van

de B-junioren is het hele seizoen (op een paar keer na) bijgehouden. H i ~~r vn 1gt een k 1 e 1 n rekensommet j e: 47 trainingen x 14 spelers = 658 traininguren. Totaal aanwezig ~ 497 traininguren. Aanwezigheid uitgedrukt in een percentage: 75,53 % Afgerond waren er dus gemiddeld 11 van de 14 aanwezig. Klasee jongen. Voetbal is een teamsport en dan moet je er ook op de training met z'n allen voor st.aan­

*** Tot

zover het

nieuws uit de JeugdhoekHet: Jeugdbestuur.


Afsprakenlijst. estuursvergadering vv Corenos dd: 03-10-94 Rap .dat.

'nderwerp.

Actie

14-11-94

ES

Toortgangsrapportage WOB

14-11-94

JP

lummering velden / kleedkamers

14 11 94

DB

)vername Kantine

12-12-94

JP

mrt "95

JP

WAT

~ortgangsrapportage

3ponsoring Ie elf tal ~valuatie

+

dames "95/"96

14-11 94

WJD

20ntract sponsoring zaalvoetbal

14-11-94

JP

Richtlijnen elft. cie

14-11-94

ES

II

statuten ( wijzigingen NBW

Ledenvergadering 18 november

II

kijk en luistergeld/buma/senna

14 11 94

Act s - verloting/wvdb/sjr - werving nieuwe donate~~s

14-11-94

Sportman/vrouw "93/"94

2J,

Opvolging ve:dconsul RH

14 11-94

allen

Bel.ver. Noord Gron. 1 nov. "94

14 11-94

WJD/ ..

Embleem / Logo

14-11-94

Najaarsverg. KNVB 7 nov. "94

14-11-94

1.1 94

JP/LPB ES/LPB ES

ES WJD/DB

Planning bestuurs- en ledenvergadering(en) - 14-11 1994 r I I 18-11-1994 ledenvergadering

- 12 12 1994 best.verg.

I

Planning ( voorstel ) toernooien: zaalvoetbal senioren 28 jan. 1995 - zaalvoetbal dames 18 feb. 1995 damesvoetbal toernooi Godlinze 10 jun. 1995

Vergeet niet alvast bet weekend van vr. 16 t/m 18 juni te reserveren voor bet uitstapje naar Terscbelling.


S.randwerende

Projektburo Oirektiekamer Konferentiemeubelen Kantine meubilair Wachtkamer meubilair

kasten

Systeem meubilair

Terminalburo's .. PrintertafeIs Kantoormeubelen

Tekening- en ladenkas!en

Alles uit voorraad Ieverbaar

05954 - 1 27 52

. S.AT10NSS7RAAi 1-

ROOD:S:HDOL

BROOD MEE !! 8ij s~ort en spei hoart Micclg:.::n voar soepeie s;Jierer,.

Je zou het bijno ve:-get2n maar 'f is eigenlijk een fq~tgS;tis:.h~;:opi()ssing

!

--...-............ En/t is ;oedvoor elt<e tck

v:.::n sport en fitness training. 't Is gezellig .Iekker, goe\:! en voordelig.

BROOD, door zit wat in ! Uw warme bakker

B. de Vries

MidaJgan Sport. Bij de warming-up. DrogisTerij , cosme beo er. nog 'oo~ orti kelen meer bij :

" METRO warenhuis

II


Het adres veer rctnch en diner. Plate service.. vanaf

:f 8.75

Koffie met appelgebak en slagroem

:f 3.75

~

liter tapbier

:f 3.50

Natuurlijk ook het adres a1 Uw snacks Cafe - bar - restaurant 't EEMSHOES " Kwelderweg 6 9979 XN Eemshaven Tel. 05961-6856

v~~r

WAAR.

? _ . . . IN E:El'1.SHAVEN

DE

Ingewikkeld?

Integendeel!

Samen met

Cni\'(~

waSl u het spaarvarkentje mel gemak. U hoeft nu aileen maar te beslissen hoe u

)

wilt sparen: een klein bedrag per maand of een wat grotere som in een keer. Later kunt u in aile rust bekijken wat u met uw

(

spaargeld wilt doen: eerder stoppen met werken, een wereldreis maken of de kinderen laten studeren. Unive heeft drie verschillende

verzekeringen

voor

uw

toekoinst: koopsom, lijfrente en spaarver­ zekering. Ze hebben echter een ding ge­ meen: een prima opbrengst, gerealiseerd zonder overbodige fisico's.

Het gaat

immers om uw toekomst. We rekenen graag uit wat in uw situatie de beste kcus is. K:oI'11 eens langs of bel voor een afs raak.

'({jf ­ Unive. Daar plukt ude vruchten van! .........

• Unive Noord Groningen W.A. Hoofdstraat-West 5 9981 AA Uithuizen te{efoon 05953-2825.


SPORTHAL

SCHERPHORI

Tjariet 2

Uithuizermeeden

Tel.: 05954· 13184

IT'S ALL IN THE FRAME

Beleefd

aanbevolen

Ktiti!;che wieIn!I W~ en toerr1ders hebben een ding gemeen: hun YQ()I'\(eurlIOOf GazeIe. oat heeft ales te maken met de handgemaakte ~ Ventoux en Olympia rac:efietsen. die dank zij de UI"IieI«! buisconstructie zeer stabieI en licht zijn! Kom eens ~rpten. ..

GAlS LE MAAKT AETSEN SNELlER!

Idema

Bert en Coby Vink

Autobedrijf Het juiste adres voor: -...0.

gebruiicte auto's

• e.ndeft •

tJIthn_ ICOl"I'"IIlftt mont:Ig! gnotisl

Aecu'. ItI!9t'" one-~ prijz!!nl

+

Ml

• Inbe.- .. -*>ouw U'Go4nsun...ru.

• Ul1d<h1k_'" ""'""" •

KAP

* Verkoop van nieuwe en

• OndMhoud ... """..-.de ..-ken

• TIOCtyI_

tweewielers

Eri.."''' k""';ngvm:I-

"'' '1(

Hoof'dweg-N

7

9909 AC Spijk ~

05969 - 1241


Landbouwmechanisatiebedrijf

FA. TOLHUIZEN &Zn~l ENS I NGA- SCHOE NEN I UfTHUIZERMEEDEN TEL. 05954..12540

<0. t, '\

Reparat:e en Cons"::ructiebedrij f. Ve~koop

\~~\\

van nieuwe en gebruikte

land- en tuinbouwwerktuigen. Leveri~g

\ \\

to\\. ~.

).).\\

van bouten, moeren,

spijkers. platstaal, buizen. pro~ielen

• MOOe-.

en platen.

• PASVORM I SiEUN -.

• EN SPORT­

Sta!benoc!gdheden en gereed­ schappen.

Dealer Vieta ga:onmaaiers. Jacobsen/Homlite kettingzagen. bos­

en :itmaaiers.

~.A.P.

ho&edrukreinigers.

~~'A.ENSINGA H~fdww m ~ .SCHOEN;K,ci.

Hefswalsterweg 18

1 ~~

OS!!,. ·U217

9982 TR Uithui:ermeece

Egg 12444

~t>dlIU.d

:t:t1Q1Gt

"

KOOPT BIJ OllE

BUIKEMA schUclerwerken ' UITHUIZERMEEDEN

ADVERTEERDERS! DENKT U

Aile voorkomende

OOK AAN

"schiiderwerken . glaswerken •behangwerken

HEN

171

UllhulZI:muwc:.n

Hoofdstraat 121 Uithuizermeeden Tel. 05954 - 12564


zaterdaq 8 oktober 1994

Knickerbockers 5 - Corenos 2

Corenos 2 had voordat deze wedstrijd gespeeld zou worden 3 wedstrijden gespeeld en 4 punten gehaald. In aIle drie de wedstrijden werd goed gespeeld, aIleen viel men in de tweede helft over het algemeen weI wat terug. Corenos 2, wil men bij de bovenste 6 ploegen behoren, moest minimaal 1 punt meenemen naar Roodeschool. Leider Duinkerken kon deze middag niet beschikken over de volgende spelers: E. Scholtens, A. v.d. Berg, P. Munting, T.J. Uil. H. Slagter kon maar een helft meedoen, daar hij het eerste elf tal moest complementeren. Duinkerken maakte dan ook de volgende opstelling: Doel Arie Achter! Harrie -Willem -Frederik Midden: Richard -Wilderik -Frits Voor -Martin -simon Res. Richard Huizenga en Marcel Monden

-Ton -Henrie

De eerste 30 minuten speelde Corenos weergaloos en bijna alles lukte. Vooral over de linkerkant liet Henrie menigmaal zijn tegenstander aIleen achter. Ret was oak Henrie "Brokamp" die in de 10 min. knap een penalty versierde nadat hij licht werd aangeraakt door een speIer van de Knickerbockers in het straf足 schopgebied. Frits nam plaats achter de bal, maar hij schoot de bal snoeihard tegen de paal en zo bleef het 0-0. Maar Henrie was los geslagen en het was dan ook niet verwon足 derlijk dat hij de eerste goal scoorde (a la Van Basten finale EK ' S8) na een Knappe pass van Frits 0 1. Corenos voelde dat de tegenstander aangeslagen was en ginq, onder toeziend oog van zowel trainer Klaas van der Ploeg als leider Thomas DUinkerken, op zoek naar de tweede treffer. In de 28 min. was het Willem die een vrije trap op eigen helft mocht nemen en na een goede doorkopbal van Martin was het Simon die, aileen voor de keeper, 0 2 liet aantekenen. Corenos 2 wilde weI meer, maar het was de tegenstander die het heft nu wat in handen nam en daar de middenvelders van Corenos even wat terug vielen konden de Knickerbockers meer kansen krijgen. Nadat de achterhoede van Corenos nog enkele Kansan van de tegenstander onschadelijk kon maken was het op slag van rust toch raak en zo werd de rust met een 1-2 stand bereikt. Na de rust kon Corenos, met nu Richard H. i.p.v. Harrie S., geen greep meer op de wedstrijd krijgen en in de 2 min. soorde de Knickerbockers reeds de gelijkmaker. Corenos stond nu zwaar onder druk maar door goed keeperswerk van Arie en door fel op de huid van de tegenstander te zitten kon men de aan足 valslust van de tegenstander enigszins bedwingen. Na ongeveer SO min. kwam Corenos 2 weer wat meer aan zelf voetballen toe en het was Simon die nog een aardige kans kreeg, maar hij miste. Ook werd de moegestreden Richard E. vervangen door Marcel M. en dat bracht wat meer rust aan de rechterkant. De wedstrijd liep naar het einde en beide pIoegen waren tevre足 den met het gelijke spel 2-2. De beste man van het veld was deze middag de scheidsrechter. Verslaggever omroep Drenthe.


VERJAARDAGEN

VERJAARDAGEN

VERJAARDAGEN

~=~================;===========~=================:=~== =;

De jarigen in NOVEMBER en DECEMBER zijn: Henk Joep Ronald Davy Eise Willem Chris Frits Egbert Monic Patrick Willem Alex Stefanie Eric Peter v. d. Berend Erik Erwin Sake Mark Evert Pieter

Jonker Schlukebir Huizenga Rijploeg Pieterman Schoonveld Meeuwes Lubbers Sterenberg Spijk Boersma Grondsma Dijk lubbers Leest Bos Meuken Jonker Hoogstra Bos Westerdijk Lollinga

1 2 5 6 12 12 15 17 19 20 25 1 6 8 9 9 13 19 19 24 25 26

november november november november november november november november november november november december december december december december decerr,ber december december december december december

sen,ior senior jeugd jeugd senior jeugd senior jeugd jeugd senior jeugd jeugd dames jeugd senior jeugd jeugd senior senior jeugd senior jeugd

AIle jarigen een prettige verjaardag toegewenst namens de redaktie. VERJAARDAGEN

VERJAARDAGEN

VERJAARDAGEN

=================~==~=======================~========= ==

Woensdag 14 sept 1994 D2 Elf tal corenos

Wij moesten spe1en tegen de Eems-Boys.

De spe1ers waren Chris Natasja,Meint-Jan,Diana,

Sebastiaan,Marce1,Hans,Berend en ik zelf Ruben.

De eerste helft ging niet zo goed,ma~r we voetbal足

den weI goed

maar wij stonden weI met 4-0 achter

Het spel ging weer vederen de tweede

helft ging dus weer door Cris makte een doepunt

Berent werd onderuit-gehaa1d door de tegenstander

Berend werd aan de kand verzorgd.

Er moest gewisse1d worden.

Diana moesJ er in I toen hat Marc,:;l nog

een doe1punt gemaakt en Chris ock nog dus het eince was 4足 groeten Ruben Poort.


I

,

SALON DESIREE

Het eiland

.~

VOOR HEM EN HAAR 05954 - 12347

Ik zit goed met mijn kapper!

BORKUM, 'de mooiste 36 km 2 van de NOORDZEE!

Grootste Oostfriese eil,and; iaeale badtuaats; 5 strOll'. den; Ictaal 20 km. mooi wit zandstrand: ca. 8 km. strandPromenade: 111 kin. wanael- en lietSCader.; groot overdekt golJsiagbad: lietsenvemuur, diverse ovemachlingsmogelijkheden.

JDWl

voan

PERSDfiEE1.S., CLUB- EN SCHOOI.REISJES

Op dinsdag. woensdag en donderdag goeakoop tanel.

BORKUMLIJN ­ I'ASSAGJEHS- EN AUTO-VEERBOOT

INUCHTlNGEN: A. G. Ems-Nederland

a.v..

"Borkumlijn", Sorkumweg 3, 9979 XJ ~emshaven

Telefoon 05961--6084 /6025, Tele:x 77103,

Te/e(v 059Gt-6102

~RIJ?

SIETSEMA

:::!~."·S"~ERWEG

17 -

-.. _.:.._z:::RKEEDEN

21

(HEFSWAL)

"'~l ~tl

Al'K- keurings­

~~, ...c:!

1===='....J[lDYAGL~\

:

~-;~ll:: "'=---~-~I

--~!

:

stat~on • ( a~le merken )

uHhten banden levering a~le types VOLVO en andere merken.

SPr· _ -:..L.'fX.S'l'ATION en ?..ANDEI....\.A.R ~

EN

TRANSPORT'

::""'r"..:::t.C per eicen tan.kwacen

.......-:llDd.er; Benz:in••

e

SheI

Voor al uw levensmiddelen slaag r U zeker btl uw

oceaaions

..

~~~I

__- - _

B.V.

G&50~ie

en

dieselo~ie

Lic~tp.trol.WIl ~~e

.oterolie.n.

rijdende kruidenier

Fa. Brouwer &Zn. Tel. 05954 . 12487 • 13727

UITHUIZERMEEDEN


llNVOOR

UW oode grJsrnaaier is ..---r-颅 \_~........ nu geld waarQ

IJS

VAN

DAVINO

OAT

IS LEKKER

OAT S~~KT

zo

Beleefd en warm aanbevolen:

;OOSTERHOF B.V. Ii T'ilweg , ROODESCHOOl

~teL

(;5354 ... 12500

Rijksweg 113 TEN POST 'TeL "OS902 - az路t~

i ~

'1- IIe1- zel"e11

ICDlen 1Ie1 !Jelf /JU:

--~----------~------------------

Bur~K WINKElCENTRUM = UITHUIZEN - Teiefoon 05953-1552


CoRENoS 3 ========= Het derde elf tal van Corenos ziet er dit jaar heel anders uit dan voorgaande jaren. De vaste kern is gebleven; er zijn 5 jeugdspelers, 2 oudere spelers uit andere elftallen en 2 spelers die weer lid zijn geworden bijgekomen, zodat er op papier over 21 mens en beschiit Kan worden. We hebben tot nu toe 4 oefenweustrijden en 5 competitiewed足 strijden gespeeld. Van deze 9 weastrijden hebben we er helaas slechts 1 gewonnen, de rest waren nederlagen. In de eerste 6 wedstrijden moesten we onze vas~e Keeper Rene Reiploeg wegens warkzaamheden missen. Marcel (4x), Patrick (1x) en Cor (1x) namen zijn plaats in. De oefenwedstrijden waren tegen de Fivel (4-2 verlies), Gad足 linze(5-2 winst), de Heracliden (8-4 verlies) en tegen de Pelikanen (7-1)verlies). Daarna begonnen de comDetitiewed5 strijden. De eerste wedstrijd was tegen CKVC en draa ide uit op een 7-1 nederlaag, daarna volgden de knickerboc~ers 12 (3-1 nederlaag), lEC 2 (3-2 nederlaag), Poolster 4 (4-0 nederlaag) en lycurgus 13 (4-1 nederlaag). Hoewel de uitslagen anders doen vermoeden wordt er nlet dramatisch sleeht gevoet足 bald, maar het scoren blijft achterwege. Met name de laatste twee wedstrijden hebben we Goede mogelijkheden gehaa, maar op de 1 of andere maiAier wil de bal er niet in. Oit terwijl de tegenpartij het net weI weet te vinden. ook het felt dat er elke week weer een ander elf tal in het veld staat werkt niet bepaald in ons voordeel. De laatste gespeelde wedstrijd was tegen lycurgu~ 13, een elftai dat nog geen wed~trijd had verloren. Lycurgus had i n de eerste 'helft weliswaar een veldoverwicht, maar kon dit pas vlak voor, de rust bekronen ~t een doelpunt; een schot waarvan Rene verwachte dat deze naast zou gaan, deed de bal toch in het net verdwijnen. Daar足 voor hadden wij ook Zeker 3 doelrijpe kansen gehad, maar dit resulteeroe nlet in doelpunten. Na de thee kregen we vrU vlot achter elkaar 2 doelpunten om de oren, waardoor onZe hoop om tot een goed resultaat te komen de grond werd ingeboord. In het laatste gedeelte van de wedstrijd werd er door beide part~ Uen nog een keer gescoord, zodat we met een 4-1 nederlaag het veld verlieten, het doelpunt voor ons werd gemaakt door Marcel. HOM

=== Uitslager. okvC -

~orenos

[arenos3

3

7-1 1-3 ZEC2- Corencs 3 3-2 Corenos3 - ~Golster 4 0-4

Corenos3 - ~ycurgus13 1-4

Corenos3-T~=

Topscoorders Corenos 3 Marcel Monden Dennis Pieterman Johannes Hassing

4

1

1


Corenos El - Middelstum

Zaterdag 15 oktober moest Corenos El tegen ~fid-elstum E.

De opsteling van Corenos: Pieter op doel Jos in het achteren.

Theo rechtsachter Ijze linksachter.

Klaas op het middenveld Peggy op het middenveld Tim voorin Hendery

voorin.

scheidrechter:Klaas van Komen.

Corenos had veel kansen maar scoorden niee

Midelstum was er door maar scoorde niet.

De keepers van middestum en corenos zeer goed.

Bij rust bleef het 0-0 .

De spelers kwamen het veld op en Corenos mocht aftrappen.

En dat gebeurde gauw .

10 minuten in de tweede helft was Midelstum er door ze schoten ja

doelpunt maar de scheids zij geen doeipunt.

En toen trapte de keeper uit. 1 man van Midelsmm regen drie van

Corenos en gauw was het 1-0 voor Corenos.

Al gauw had Corenos een tweede treffer 2-0 "oor Carenos.

Een paar minuten voor tijd werd het 3-0 voor Corenos.

Geschreven door

Klaas Duinkerken.

einde.

Vers13g Heraeliden [1 -

Corenos [1

~e seheidsreehter float, ik kreeg de :a1 van klaas, ik speelde de ba} terug. Klaas rRnde allesG cc hat doel af en toen stand het direct al 1-0 veer ens. Je heraeliden trap足 ten af, ik rende op het jongetje af e~ 50ssiee hem naar Klaas en hij trapte hem weer naar rI,i~ 2n iK seDerde. Het werd bij afloop 11-1. En nu de c:aatsEn waar iedereen staat: Henry en Peggy in de spits. laas en Tim op het middenveld. Jos midden-achter, Thea recntsachter en ' e linksachter.

Tim SchoJtens. Jeugdleiders opgelet i l l ! ! ! ! De Jeugdleidersvergadering van vrijdag 11 november is

VERPLAATST NAAR MAANDAG 14 november 1994 om 20.00 uur.

Het Jeugdbestuur.


AUTOBEDRIJF

" Laanweg 12, 9983 RH Roodeschool. Telefoon (05954) 15056:

Het Juiste adres voor een

Nieuwe

RENAULT

of

Gebruikte

auto

ruim gesorteerd in

Onderdelen

en

Accessoires

De zaak waar u ECHTE SERV1CE krijgt

DE VOORDElIGE

banden en uitlaat specialist


Hotel-Cafi... Restaurant

EKAMPER

_-...- --. ---_......

...

~

.....

.

.

Restaurant

"De molensteen"

Hotel Ekamper, waar nog een ouderwetse, gastvrije groningse steer heerst.

* specianteiten'TeSl8uranttot 200 personen '.~

* comfortabete h'br,t~mers • ,geze!lige bar '. congfesruipltes ,~'. * grate bal-beque , • rtiime prive parkeergelegenheid * dichts bijzijnde hotel bij de eerrishaven

Hotel·Cafe·Restaurant Ekamper Radsweg 12 9983 RC Oosteinde/Roodeschool tel. Q5961·6355

leder die ecbt wIl scoren,

Illest :

Voordeelmarkt Van Santen

Het julste adres voor al Uw Levensmiddelen, aardappelen, groenten en fruit, bloemen en planten. Ook voor een vakkundig opgemaakte fruitschaal kunt U bll ons terecht.

Hooilandseweg 26 Tel. 05954-13675


vE.'rtrokl{en om 9:20 "-a;, :ll't sportpnrk HoodfJsclloo]. In was het lekker weer om te voethallen. Na het rek­ ken en strekken maakte Paul dp 0~'..,tol1ing bekeud: \'8

~duard

Alex Sander

Willem Richard Han Siert

,\jathijs ,J(;'roen

Mahamed

Abdie

Gerbrand

:Jr-

De scheidsrechter kwam net veld 0:1 \Oe gillgen tOBsen. ',,'e hadden ears t t.eB;er~ de 70:. 1".1 '..ii:,d i ; . ;'oer. kondell we beg-innen. A,ddard begol- sterk en maak: e veel kansf>u. \~ij waren veel te zacht en daarom werden w~ erlit getikt. riet .... erd ;laar 15 rran;,t:en l:u doer e'~L a._-1:1va1 over links van Ad ,lard. De verdeC11g1ng van Core.,os nad veel r e doen dc.:s ze ...·dren snel moe toe;, kwa'ii a1 5-;',01 2 :0. Toen was

hp. t

rus

t •

In de tweede nelft ware;l we iets feller mahr het werd -~:O en Even la t ,:'1' 4: O. fJaarlla brak Gerbra:ld door op een pass van :':a thi J s, he t s cho t i l l ' de lange ~loek ell tee;l t:oa1 :': 1, de eer was gered. Ad~ard we1'd ook moe daa1'doa1' kwa­ ft:ell er ga {ell i:1 h'IE ve1'decliging. Hahameci ging d1'ibbel e.1 en ward getackeld, een vrije trap, Wichard achter de bal, hi j nam een aaTLioop en s choat over de ml~ur en de keeper ·~:2. Dat was (jok de ein(1stand.

Siert Hrontsema

Pelikanen - [orencs

_ _ _ _ _ .... fIri:e _ _ _ _ _ _ _ ,_ _ _ _ _ . . , _ _ _ _ _ _ _ _ .... _ _ 'I;

8- ': ['- 1 ..,,_~ 99 i;

_ _ _ _ _,, _ _ _ _ _ _ _

_ ::jl--!gefi ern Iw:alf u..~it ecode5cr1(:(11 nael (~e 0'" r,cce:,lijk te wiftn,:!n een keer. ;_l8 stEfl1l1'lnq

elikdrH:'n

zater goed in. ~ltijd 101 ~rap0en en veel p]ezier, zingen en mocpen tau: ?r. ~a~gskomen ce ~el anen 9ingen we ens metesn sT~lej9n. In net vela aangekomen Degonnen we vol goadS meeo ~?ar ~e standen a1 na een paar minuten achter met 1-0. Weer ~2~ =a3r ~inu~en later zorgde areel oat het gelijk werd • .y~Q':- r~Ci'; \iGor" de I'ust S'ltcndef~'. z~ij lJ)eer \JOCi; Tf'et 2-1. fJa w2t ~n~e in de rust gingen we weer van staart V00r d~ tWAede helft. Jaer wil ik uiteindelijk niet te ~eel ovsr scnr i jven, want we riebbe met 7-4 ",E1r: loren. ~k~.Enlijk voetbal1en we de volgende week betel".

Sabastiaan Weesies. ====~=~~:==~~=~~=~~


te houden op vrijdag 18 november 1993 in de kantine te

Roodeschool.

AANVANG 20.00 UUR

AGENDA:

1. Opening 2. Notulen en ingekomen stukken 3. Jaarverslag seizoen 1993/1994 4. Jaarverslag afdeling jeugd seizoen 1993/1994 5. Jaarverslag Kantinecommissie seizoen 1993/1994 6. Jaarverslag Sportspetters 7. Behandeling winst- en verliesrekening 93/94 en vaststelling begroting 94/95 8. Verslag kascommissie 9. Bestuursverkiezing: aftredend: F. Oosterhuis (niet herkiesbaar) L.P. Bolland (niet herkiesbaar) 10.Verkiezing Sportploeg/man/vrouw van het seizoen 1993/1994 11.Donateursaktie 12.Verbouw Bar Kantine 13.Aktie: Verloting?? l4.Reglement Elftalcommissie 15.Mededelingen en rondvraag 16.S1uiting formeel gedeelte Kandidaatstelling voor bovengenoemde verkiezing dient schrif足 telijk door drie stemgerechtigde leden ingediend te worden, vergezeld van een schriftelijke verklaring van de kandidaat dat hij/zij een eventuele benoeming zal aanvaarden. Kandidaatstellingen dienen ui terli jk 16 november 1993 bij de secretaris binnen te zijn. Na af100p van de vergadering zal dhr. Th. Duinkerken video足 opnames vertonen van diverse wedstrijden en andere Corenos足 activi tei ten! !


Corenos 4 Zaterdag 8 oktober moest Corenos 4 naar buurman de Heracliden. Doordat er iedere week een aantal wissels moeten worden toege­ past, varieert het elf tal van Corenos 4 nogal eens en zodoende kan van een constant elf tal nauwelijks sprake zijn. De wissels waren deze keer: F.Oosterhuis, S.Hoogstra, P.Kooi en H.S~hoon­ veld. Onder leiding van een echte KNVB-er, te weten Brontsema, werd de wedstrijd aangebonden, nadat de formulieren door de Heracliden nog in orde waren gebracht. De Heracliden 6 is een een internationaal elf tal, met een Schot, niet zo'n houten, maar iemand uit Schotland, in het doel er. een Engelsman en Fransmanin de verdediging. De eerste schermutselingen waren voor ons. Rudi Kamminga werd op rechts aan ~et werk gezet en deze probeerde naamgenoot en fanilielid a& te troeven, maar omdat wij geen echte voorhoede hadden met Eise Willem Pieter­ man in de spits, verliep dit niet nQKwens. Tevens wisten de "internationals" weI wat voetballen was. Tech verliep de eer­ ste helft beter dan werd verwacht. Een sche: van Ee~k Mertens kon door de keeper net uit de hoek worden getikt er. kreeg Eise Willem nog een kans, maar hij kreeg de bal verkeerd op de voet De Heracliden had het betere van het spel, maar werder. eigen­ lijk niet echt gevaarlijk. We had den zodoende de hoop om tot aan de rust een 0-0 stand te kunnen houden, maar met nog 11 minuten te spelen sloeg het noedlot toe. Onze verdediging ging in de fout en Joep Schlukebir was zo ongelukkig om de bal in eigen doe I te koppen. Toen waren we de kluts even kwijt en deze werd ook niet weer gevonden. De Meisters scoorden direct hierna nog twee keer met wederom een eigen doelpunt van dit keer W.J.Dijk. Een terugstuitende bal van de paal stuitte te­ gen zijn lichaam en relde in het net. De Heracliden kreeg ook nog kans om nog een keer te scoren, maar deze kans werd geluk­ kig niet benut. Ruststand 3-0. Na de rust brachten we drie verse krachten in en bleef Harry Schoonveld vooralsnog eerst aan de kant. Alhoewel de Heracliden beter voetbalde waren wij weI gevaarlijker wat de kansen betrof. Het was ongeveer de 17 e minuut na rust toen Fester Oosterhuis hoger sprong dan de keeper en via een achterwaardse kopbal 3-1 scoorde en zo was de wedstrijd weer een beetje open. Er werd nu nog wat fa­ natieker gespeeld en vooral Jan Dohmeyer kreeg veel ruimte om over links te komen en ook Sake kreeg wat meer vat op het spel. Fester en Peter Kooi met een kopbal kregennog schitte­ rende kansen, maar helaas werden ze niet benut. De allermooi­ ste kans kreeg Henk Mertens, maar net toen hij op een leeg doe I wilde schieten gleed hij uit en lag hij languit naast de bal. Of hij nu uitgleed of moe was, is bij het schrijven van dit verslag nog in onderzoek, maar jammer was het weI. Een rare wedstrijd; Corenos 4 scoort drie doelpunten, maar verliest met 3-1. B.v.K.


Corenos 1 Na twee weken van afwezigheid moest ik in verband met een bles­ sure ook nog een wedstnijd vanaf de zijlijn t08zien. De afgelopen wedstrijden waren met wissellend succes afgesloten zodat in de uitwedstrijd tegen UVV'70 ,winst nooizakelijk was am de aansluiting met de top niet te verliezen. De selectie van onze trainer Klaas van der Plo8-S- en begeleider Dirk Bakker bestond uit de volgende spelers: Am~ Hoving, Eltjo Keyer, Ronald Hoving, Johan Paapst, Erik Bos, Robert Elzinga, Erwin Jonker, Klaas van Komen, Ha!'::l22".·..1s V'ill Jijk ,Erik Griede en Ronald de Vries. as en Martin Wegens blessures en ziekte ontbraken ikzelf, Bart Vrieze. Voor deze wedstrijd hadden we maar een reserve speler e~ dat was Fre Wiersum. Na de aftrap om 14.30 uur plaatseli;i jd begon...'1.en we goed aan de westrijd enhadden we een ligt veldoverwicht wat na een Kleine 15 minuten spelen werd omgezet in een doelpunt. Na een goede passe van Eltjo op Ronald de Vries kon deze ons op een 0-1 voorsprong zetten. Na dit doelpunt vielen we echter terug en nam UVV het heft handen en kwamen wij onder druk te staan. We kregen de bal dan ook niet meer weg uit de verdediging en wist UVV voor de rust noch met 2-1 voor te komen. Na de rust gingen we iets beter spelen en ontstonden e~ weer een paar kansen voor ons en vanuit 1 van die kansen ko~ ~rik Bos de gelijkmaker laten aantekenen: 2-2. Hiema bleef het spel heen en weer golven en door ee::: verdig­ ings fout aan onze kant kwam UVV weer met 3-2 voor -:9 staan. Aan deze stand veranderde niets meer zodat v-Ie "":is =iiien­ moot blijven staan. -!.

-,tY'.

sp. gr •

.:r.p "3. te O.


Voor goedkope sportartikelen naar:

Sport en medaillehuis MOSSEL Dijkstraat 70 + 72 tel.· 05960 ·25040 APPINGEDAM

Drogisterij - Parfumerie - Homeopathie (Vogen

HOPMA

BLOEM

Hoofdstraat 29 - 9981 AG UITHUJZEN Telefoon 1346

Voor al uw sportartikelen

~OcD(S§u~aJ

HOOFDSTRAAT 125 UITHUIZERMEEDEN TEL. 05954-13739

0~@)U~

0

Morken vOe1balschOefll!n:

ADICAS

PUMA QUrCK PATRICK

LOTTO

profIII varf .........

WIERING ~'t--13

Ulth"••rm•• den telI05'M--125,3

VOOR:VERF GLAS. BEHANG -.J.iI. . .


~.., M A A I 0 0 R SEN?

JB.L;WE STEROY K ROOdescnOOI

tel:

KOOPT

05954- 12872

with compliments

BIJ OIZE

ADVERTEERDERS <I

Eemshornweg 5 9979 XK Eemshaven (Gr.) Holland Teleroon 05961 -64.24 Telex 77392 SEeo NL

Hoofdstraat-Oolt 37 - In het hart van Uithuizen

TeWoon 05953-1563


Corenos 4 Goed herstel Corenos 4. Zaterdag 24 september moest al in de morgenuren worden ver­ trokken naar Oldehove om daar aan te treden tegen OKVC 4. De vorige competitie hadden de Oldehoofsters twee gemakkelijke overwinningen op ons behaald. Zodoende traden wij met gemeng­ de gevoelens aan. Aan de geluide van Oldehoo£sters te horen, waren zij op oorlogssterkte en zouden zij ons weI even de oren wassen. Onder schitterende weersomstandigheden werd er gestart en bleek direct al dat OKVC hun beweringen waar wilden maken, want het doel van Piet Spijk werd direct opgezocht. Met Joep Sclukebir ~an het hoofd werden de Oldeheofsters op de rand van het strafschopgebied direct gestoord en zodoende konden de technisch en beter voetballende O~VC-ers niet al te dicht bij Piet Spijk komen. En kwam er een schot van afstand., dan pakte hij ze zoals het hoort. Ineens kwarn er een tegenstoot van Corenos en zette Henk Jonker van rechts veor en zonder de grond te raken werd de bal door Sake en Fester doorgekopt en was Harry Schoonveld ter plekke om 0-1 te maken. Dat was een tegenvaller voor OKVC die na dit schitterenc doelpunt er nog een schepje bovenop deden en werd het vlot hierna 1-1. Door een misverstand in de verdediging stond een der Oldehoof­ sters helemaal vrij voor hetdoel en was Piat kansloos. Een 1-1 russtand dus. De tweede helft blev~nHenk Jonker en Jan Dohmeyer in de kleed­ kamer en werden zij vervangen door Klaas Brontsema en Eise Willem Pieterman. Laatstgenoemde gaf meteen zijn visitekaartje af en pegelde van zeker 25 meter keihard en onbereikbaar voor de keeper de bal dp de lat.OKVC schrok hier van en wareneen beetje van slag en zo kregen wat meer vat op hun spel. Maar" zoals zo vaak 8loeg het noodlot aan de andere kant toe. Een onnodig weggegeven corner plofte bijna rechtstreeks in het doel en zo stonden we met 2-1 achter. Op dat mdment onver­ diend, want de beste kansen waren in de tweede helft voor ons. Even waren we teleurgesteld, maar de mouwen werden weer opge­ stroopt en Kloaske pikte de bal in omgeving middencirkel Dp en stevende richting doel. Hij passeerde een paar mensen en schoot de bal richting doel. Deze leek naast te gaan, maar draa ide ineens in de kruising en ook dit was een schitterend doelpunt en zo stond het 2-2. Maar weer sloeg het noodlot toe en was het Joep die een tegenstander in het strafschopgebied neerlegde en wees de jeugdleider alias de scheids maar al te graag naar de bekende stipe Toen kwam weer de grote klasse van Piet Spijk naar voren, want hij .keek de bal op de paal en het bleef vooralsnog 2-2. Met deze stand waren we al blij, maar zowaar Fester Oosterhuis niet. Hij liet met een harde schuiver 2-3 aantekenen. Nadat aan beide kanten nog een schit­ terende kans te bewonderen was, t.w. Harry Schoonveld wederom op de lat en OKVC met drie man voor Piet Spijk werd en de 01­ dehoofsters een beetje te veel en begonnen ze wat verve lend te doen. Fester werd hiervan de dupe. Hij werd nagetrapt, maar dat zag de scheids niet, maar wat Fester als reactie deed zag hij weI en zodoende kon Fester vertrekken. ~et tien man speel­ den we de tweede helft, die 52 minuten duurde, uit en waren we twee punten rijker. B.v.K.


Corenos 4

Na de oefenperiode van Corenos 4, die voorspoedig verliep,

met als hoogtepunt de vedstrljd in entegen Gli_en, waar de

scheids op zich een show opvoerde in de vora van Mister Bean,

bekend van de TV.• Mijns inziens staat hij nog oahoog te kijker '

naar zijn opgellorpen munt'" bij de toss, die a1 lang en breed

weer op de grand lag. Ook ha~hij een groot blad papier bij

zich waarop hij tijdens deifedstrijd aantekeningen aaakte,

want hij liilde· ieder verspeelde seconde Wj tell en. Oolt I let

. hij een strafschop nemE!nop ongeveer 13 14 aeter van het doel. Omdat de· stip ontbrak, had Piet Spijk de af8tand maar even afgetred~n en had ze vat extra groot geno.en. Oit varen nag maar enkele dingen omtrent de scheidsrechter. We verloren wel1iswaarde vedstrijd, maar de amusementsvaarde was zeer hoog. Vooial Piet Spijk en Klaas Brontsema gena ten van deze wedstrijd eri konden de bal bijna niet meer vooruit krijgen van het lachen.

a

Op zaterdag 10 september began dan de competitie en was De

Fivel 4 btj ons te gast. Door een ~isverstacd waren de Ri~~­

sters. al om 12.30 aanwezig terwijl er pas o. 15.CO moest lIor­

den aangevangeri. Z'odoende keerden ze maar aerat veer huiswaart~;, om een paar uur later weer ~e verschijnen. De Fivel, dat nu iT

de problemen was geraakt i. v.m. speler.6 die ock elders nag 20v­

den spelen, ,·w~;s hu aIle elftallen bijlarigs geweest 0111 toch nO~1

met elf man·· i,¥. het veld te verschijn·en.

Onder leiding·vanMans Lubbers werd er dan begonnen. Verras",

send was dat Coren'Os 4 met een elf tal in het vel!! loIam, die

afweek vanvoorgaand~ v~dstrijden. Enkele pers::::len dachten

dat men beter voetbaldelll~ttwee mensen in de voorhoede en

vier op n~t:middenveid ·en ·vier in de verdedigin;. ?roberen

is de bestel~ermeester maar de laatste man van de Fivel had

wel eenbeelgeJltakkelijke middag en het bleek vel dat dit sy­

steem vour geen kant werkte. Het vas van onze kar.t dan ool<

een slechte eerste helftenkwa1Pen we Ook op ac~":.erstand door

twee doelpunten van de Fivel en vas de rustst.ar:.d G-2.

De tweede helft hadden.we de pech clat de vedstr:..;d Viboa 1 ­ De Fivel 1 werd afgelast, want de Fivel bracht een tveetal

spelers·in het veld die rechtstreeks van~it Wi!:s~ .-aren ge­

arriveerd. Toch lierd het 1-2 door Jaap ~ijboer die eeD voorzet.

van Sake Hoogstra tussen de palen wist te ti<~e~. Ever. werd

ons spel vat beter, mede doordat we gauw van het eerste sy­

st-eeJa waren afgestapt. Helaas wilde de Five: verder nietmee­

werken en 1ieten ze Piet SpiJk nog een hal ~lt het net halen.

Zodoende werd het 1-3 voor de Fivel en was de strijd gestredert.

B.v.R .

...


(concept) Di t concept wordt besproken c. q. vastgesteld op de algemene ledenvergadering van vrijdag 19 november. Samenstelling~

* De voorzitter van de V.V. Corenos * 1 bestuurslid (tevens coordinator) * De trainer v.d. selectie + leider Ie elf tal * De aanvoerders + leiders van het 2e, 3e en 4e elftal * 1 vertegenwoordiger van de jeugdcommissie (tijdelijk?) Taken:

1) Het selecterenjaanwijzen van de spelers voor de senio­ renteams. Algemene richtlijn is: De beste spelers in het hoogste elf tal. V~~r de selectie is ook o.a. trainingsbe­ zoek en inzet maatgevend. 2) Het bespreken van de wekelijkse gang van rond de elftallen (Probleemgevallen, blessures etc.). 3) Het opleggen van 'straffen' aan spelers die zich niet aan de gangbare regels houden. In gevallen waar spoed geboden is, kunnen straffen onmiddellijk opgelegd worden na be­ spreking tussen trainer/leidervan het betreffende elf tal + de voorzitter. yoorbeeld: Een speIer blijft weg voor de wedstrijd zonder af te zeggen. Eventuele maatregelen hoeven niet uit te blijven tot na de eerstvolgende vergade­ ring van de elftalcie. 4) Bij gevallen van het uit het veld sturen van een speIer .wordt per geval bekeken of en in hoeverre betreffende speIer nog door de vereniging wordt gestraft.(Een dergelij kes straf komt overigens altijd bovenop de eventuele 'KNVB­ straf I ) . Bevoegdheden:

* De

elftalcie is ten aIle tijde verantwoording schuldig aan het hoofdbestuur c.q. de ledenvergadering.

* Elk

lid van de elftalcie. kan een tussentijdse vergadering van de elftalcie aanvragen i.v.m. eventuele 'spoedeisende gevallen'. Dit gebeurt dan in overleg met de voorzitter of de coordinator.

Vergaderingen: * De elftaicie komt in principe elke laatste zaterdag van de maand bij elkaar om 17.00 uur (of zoveel eerder ais mogelijk is) .


Corenos 4 De tweede thuiswedstrijd van Corenos 4 was tegen Ezinge 2. am drie uur zou de wedstrijd beginnen, maar de Ezingers arriveer­ den te laat en zo moest Luit Spijk een kwartier later dan ge­ pland laten beginnen. Ezinge had al een paar nederlagen opge­ lopen, maar tegen ons waren ze in het veld ~iet echt slechter dan wij. Wij zouden het ook niet zo best coe~ en dat zegt ge­ noeg voor deze wedstrijd. Wij kregen de ee~ste helft behoor­ lijke kansen, maar bij Corenos 4 gaat het net als bij de ove­ rige senioren-elftallen; er wo~dt moeilijk ;escoord. Toen Eise Willem Pieterman goed op een voorzet van lin~s reageerde en keurig voor de keeper kwam en 1-0 scoorde, ·:a=hten we dat het weI beter zou gaan. Niets was minder waar e~ zc deden de Ezin­ gers er een schepje bovenop in plaats van ~:~. =ojoende moest Piet Spijk enige keren handelend optreden. :;en:ijk valt er over deze wedstrijd weinig te vertellen, ma~~ ~a, een slechte wedstrijd spelen en toch twee punt en binnentalen is dan toch weI weer positief. We kwamen dan toch nog 0; een 2-0 voorsprong maar dit kon niet tot het eind van de wecstriJj zo blijven. Luit gaf nog een strafschop voor de Ezingers en een gele kaart aan broer Piet, die het hier helemaal niet ~ee eens was, maar och in de beste families moet weI eens wat ¥c~jen uitgepraat. Al met al een slechte wedstrijd en we hopen ==~ het de volgen­ de wedstrijd tegen de Heracliden beter za: ;aan. ~e moeten deze 2-1 overwinning toch maar gauw verge~en. B.v.K.

Kaarten vv Corenc Vrijdagavond 16 september nam het nieuwe ~aa~~se:zoen weer een aanvang. Door diverse omstandigheden: o.a. ~r~l:of~en, zaal­ voetbal, etc. had den zich toch nog 18 kaar~ers rond de tafel­ tjes verzameld. De uitslag van deze avond was als volgt: 1 2

3 4 5 6 7 8 9

T.Munting U.Kroes S.A.v.d.Berg J.Veldman O.Kamminga G.Groendijk E.Rijploeg B.L.Westerdijk S.v.d.Berg(Bl)

7217 6926 6815 6665 6659 6574 6524 6387 6353

p. p. p. p. p. p. p. p. p.

10 S.~.~.=.=;=;'; -:Jmp) 11 P. -.- .. ~ • :=e= ~ 12 s . :':c·: ;rS~r3. 13 ITt "'",­ .. _:'... .. ~. ­ • :: • := e r ;J 14 J.r:assi:;.; 15

:;.3a:ke~a

16 :; .E:-C:-1tSena - ,::._'.~.CCl .l.

~-

,

'"

::"'...- .

~

.

"y~e::iman

6332 6331 6312 6237 6084 6062 5918 5762 5606

p. p. p. p. p. p. p. p. p.

De vOlgende kaartavond is op 14 oktober wederom in de kantine. De kaartcomrnissie


1994, okt  

1994, oktober 7e jaargang no

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you