Page 1


BESTUUR V. V,. COBENOS Voorzitte.r . : E.Scholtens,Oosternielandsterweg 28,Oosternieland, 05954-13808 Taken :-Alg~ zaken , huldigingen, jaarfeest, recepties , acties etc. -Ontwikkeling sportbeleid op gemeentelijk niveau. -Coordinator zaalvoetbal en lid elftalcommissie. secretaris :

W.J.Dijk, Kl. wiersumweg 6, Oudeschip, 05961- 6232

Taken :-Cornpetitieverloop (inhaalprogramma etc.)

-Wedstrijdforrnulieren, schorsingen, beroepsprocedures -Consuldienst, sportkeuring, spele.rskaarten. -Onder-hbud velden en accommodatie, Penningmeester : M.B.Griede,Hooilandseweg 127, Roodeschool

05961- 6150

Taken :-Contributie, donateurs en budgetbewaking -Jaarlijkse verloting. Bestuurslid :

05954-13572

D.Bakker, Prinsenhof 22, Roodeschool, Taken :-Wedstrijd/trainingrnat. (ballen, doelen, netten etc.)

-Notulist ledenvergadering. Bestuurslid :

K.Brontsema, M.H.Trornpstrt 38, Roodeschool, 05954-13704

Taken :-Oefenprog. selectie, vriendsch. wedstrijden,

toernooien (veld en zaal)

-Scheidsrechters

Bestuurslid : (Vice-voorzitter)

J.Pijper, Hooilandsewg 85, Roodeschool, Taken :-sponsoring, reclame.

-Afspraken- en besluitenlijst.

-OVerige commercH!1e activiteiten

05954-13991

Bestuurslid :

v.

de Vreeze, Westerdijkstrt 17, Roodeschool, Taken :-Jeugdzaken. -Coordinator elftalcommissie. -Darnesvoetbal.

05954-12873

JEUGDBESTUUR P.Munting, Leliestrt 19, Veendam, 05987-26773 Voorzitter Secretaris ; F.Meeuwes, M.A.Ruyterstrt 13,R'school,05954-12937 Penningmsr ; T.Schlukebir,Regulusstrt 17b,Delfzijl,05960-12623 TRAINER/BEGELElDERS : K.v/d Ploeg, Borgweg 63, Winsurn, D.Bakker, Begeleider Ie elf tal, MH Trornpstrt 31, Th.Duinkerken, Begeleider 2e elftal, Tilweg 9, P.Pieterman,Begeleider 3e elftal,Westerdijkstrt 67 J.Hassing, Begeleider 4e elftal, Havenweg 40

05951- 4185 05954-13572 05954-13802 05954-15262 05954-13502


KAHTlNEBEHEKRDER :

D.Bakker, Prinsenhof 22, Roodeschool

05954-13222

MltYQERDPS SENIOREN A.Hoving 1e elf tal F.Wiersum 2e elf tal H.v!d Leest 3e elftal P.Spijk 4e elftal M. Kooi Dameselftal

05954-15088. 05907-94810 05954-12365 05953- 1719 05950- 5183

RI.nM.CQMHISSIE : bestuur bestuur 1e elf tal 1e elftal 2e elftal 2e elftal 3e elftal 3e elftal 4e elftal

E.Scholtens F.Oosterhuis K v!d Ploeg D.Bakker F.Wiersum Th.Duinkerken M.Monden H.v!d Leest J.Hassing

KMRTCCMMISSIE " K~A.Hoving, Hooilandseweg 97, Roodeschool J.Hassing, Havenweg 40, Uithuizermeeden

05954-13808 05954-12590 05951- 4185 05954-13572 05955- 2636 05954-13802 05954-13646 05954-12365 05954-13502 05954-12453 05954-13502·

FEESTCQMMISSIE : E.Scholtens, Oosternielandsterwg 28, oosternieland 05954-13808 05987-26773 P .Munting, Leliestrt 19, Vee.ndam 05954-12872 B.L.Westerdijk, Zr. Kortestrt 27, Roodescbool

CQMMISSIE KAHTlKEREHE§R : J.Pijper, H.Delker en T.Schlukebir JEQGDUIDERS :

B-junioren C-Juniqren

:

D1-Pugillen ; D2-Pupillen : E1-Pupillen E2-Pugillen : F-Pugillen

Frits Meeuwes Paul Munting Hendrie Bruggeman Pia Kooi Harke De.lker Peter Bas Re.ne Rijploeg Bart Moes Karla Kroes Arie Duinkerken Gon Westerdijk 050-711654 b.g.g. Siert Kooi

05954-12937 05987-26773 05954-13344 05954-13049 05968-1546 05954-13221 05954-1293a 05954-13560 05954-13599 05954-13802 05954-12872 05954-13707

Reserve; B.L.Westerdijk. Fluitist B-Junioren : M.Lubbers RfliIWCTIE

SPORTSPEf',I'ERS :

B.L.Westerdijk, zr. Kortestrt 27, Roodeschool,

Trea v.Diiken Westerdijkstr 37

R.A.Hoving, Hooilandseweg 97, Roodeschool

05954-12872 05951.-13.?1§ 05954-12453


'I All DE RE.OAC'"t.

Beste lezer(esse) Het is toch weer gelukt om uit het stroompje artikelen dat ter redaktie verschenen is, een SPORTSPETTERS samen te stellen. Wat U in dit nummer kunt aantreffen zijn dan ook enige verslagen, enige aankondigingen van komende activiteiten, zoals het mix_toernooi,

ook

is weer vande

partij met zijn maandelijkse peptalk, verder zijn er nog enige zaken van huishoudelijke aard. Nu de competitie achter de rug is, ligt het misschien voor de hand om eens terug te blikken op het seizoen. Maar gezien de resultaten van de diverse elftallen in de competitie kunnen we concluderen dat het Corenos dit jaar niet gelukt is, om een kampioen te leveren. Sommige elftallen bleven zelfs heel ver weg van een

derge~

lijke gebeurtenis. In plaats van terug te blikken op wat een voor Corenos bewogen seizoen genoemd mag worden, is het wellicht beter voor足 uit te kijken en te hopen dat het Corenos volgend

seizoen beter zal

vergaan.lk hoop dat ondanks de niet altijd goede resultaten het plezier in het voetbal niet heeft gefaald, want het is nog altijd een spelletje en meedoen is belangrijker dan winnen. Nu de tijd is aangebroken van toernooien spelen, komen diverse elftallen weleens met een bekertje thuis. De veteranen zijn nogal succesvol en ontpoppen zich als ware cup-fighters. Het zou leuk zijn als we in het laatste nummer van dit seizoen ook eens konden lezen hoe het de diverse

elftallen op de tour足

nooien is vergaan. Dan is er natuurlijk nog het uitstapje naar Terschel足 ling volgende week. Hopelijk gooit het weer geen roet in het eten. Maar dan nog zal er genoeg te beleven zijn. Het veld sluit op 24 juni a.s na het mixed toernooi. gulden!!!!

Ter afsluiting zal de schij

e-rijK-koe iemand 500

rijker maken. Ais U nog geen lootjes had voor dit specta足

kel, dan kunt U in dit blad lezen hoe U er aan kunt komen. Ais de koe zijn werk heeft gedaan zal de barbeque worden ontstoken en kan het afsluitingsfeest beginnen. Her en der kunt U het nieu1lJe Corenos-Iogo aantreffen

in dit nummer.

Naar mijn mening een geslaagd ontwerp.

ij kunt U inleveren op de bekende plaatsen voor 1 juli a.s.


(P) elJ

­

Het voe 1tba 1se izoen is pract i seh weel- voorbi j en we maken ons voar de laatste activlteiten blnnen aDze vereniging. Daar­ over zo Hl.eteen meer. Alleyeerst wi 1 ik g1 DOg even teyug­ blikken op de ledenvergadering van 18 mei j.l. en een zaken bespreken die op die verga rIng besproken c.q. besloten 21Jn.

De laatste begroting van de hand van penningmeester Louis Peter Bolland werd besproken en vastgesteld. grand hiervan werd besloten vour het komend se:izoen de c(>lltributies niet te WIJZlgen.

Er werd nog even kort teruggeblikt op de (eerstel zaalvoetbal activiteiten onder vI van enos. Voorts werd beke maakt da t Coreno~; he t K(Anend :::;e i zoen Ol)K met een darnes-zao.l voetbaltearn uit za} komen. Voor een twe helenteam bestand vooralsnog onvoldoende bel telli competitie in ~e gaan.

Uit ong. 15 ontwerpen werd een nieuw logo n. welke het Corenos-Iogo (antwerp Har Delk rl gaat verva n. Elders In Sportspetter~: is ~het nieuwe loge te bewonderen. t ontwe is van de riand van .}oe.st Knol uft Z:(jldijk dIE' (m.b.v. +p.c. tot het e>ntwerp is gek()men. Hij wint daar

mee dan ook de prij van il 50.- Gefeliciteerd Joost!

Ook aIle overige is, inzenclers uitela~ard van harte bedan}.:;t

voor het insturen van de ontwerpen.

Zoals bekend waren we al enige tijd op zoek naar een opvolger amheden l!et penningmeester­ van Louis. die wegens drukke we schap graag w1lde afstaan. We prijzen ons zeer gelukkig met het feit t we op het laat­ ste moment Martin Griede bereld hebben gevonden om Louis in deze functie op te volgen. De veygadering sprak volmondig het vertrouwen uit in de kandidatuur van Martin. zodat de be­ stuurssamens l1ing daarmee weer compleet IS. Martln. veel su(:ces: :


,

'.

:

HUAl GESLAAGD?

"Ja en met gemak. De ple::ierige lessen beperlcten

de :eljstudie lOt een ~

Verkeerstheorie door middel van beeldpla414:eeft'

je een aarrTU!meJijlc im:icltt. Hetlwmt je a1s het ware

aanwaaien. Heel plezJerig en logisch en dus gem.JJcJcehjk eigenIijk".

fen ~ van een cursist; beter kunnen wij het niet verwoorden•. "

'. f

-'

\./

r

I

',->'

" , . Eke &weken

if

.

,-',

start'&n tIi~ cursus..

<an-jangen roogen.ookexamen <:loen•

• • Bel n~ voor de v~~gen~'cUb~ 05954-12117. . i Rij~ooI uVJ uut -Bakker b.v.

.

Rpooeschool. M.H.TNmpstraat 18

de bal over de zijlijn schieten als een tegenstander geblesseerd is

DUKSTRA~s TVINCENTRVM

. is ook

.~t¥

Aanleg en onderhoud van:

SIERTUINEN. WINOSINGELS, ERF- EN WEGBEPLANTINGEH

, ..

EHZ. Ook venorgen wij uw heidetuin.

Ei.....

~ ..........

" ..........e;n..~ ....

0.&._ - - . . . .... _ _ - - . - , - .

G.arne geven wij U prijsopgav. en komen even bij U langs

FAIR PlAY

'jegewoonaan de .' K N V B spelregels houden - - - - - - - - - - '

is ook

~t~

FAIRPLAY KNVB


LANDBDUWMECHANISA TIEBEDRUF

GEBR. BOERSMA ZIJLDIJK B.V. Fivelweg 83 - 9987 SJ ZIJLDIJK - Tel.: 05968-1457

Dealer voor Noord-Groningen van T.LM. vorkheftrucks

Verkoop en reparatie (alle merken).

ONS BUIS

oosteinde

Voor al uw:

-bruiloften

ROESTVRIJ STAAL _ fomil i~feestQn

~mOdellen

-koffietafe!s - toneelavonden

vele maten

_ vergad eringen

EKONOMISCH ENERG IEVERBRUIK !J?schikt voor aile

_fondue- en gourmetporty路s. Mogelijkheid voor Met gebruik van 1 tot '3 zali'n

wcrmtebronnen

met toneel

tot ziens bij : Oreste en Rita Ugozzoli

Radsweg 5 - Oosteinde

tel.: 05961 - 6281

O.

klein UITHUIZERMEEDEN

nienhuis

registerarchitect


Corenos

LJ

De tij~van toernooien is weer aangebroken en Corenos 4 toog op Hemelvaartsdag onder wat broeierige omstandigheden naar Zandeweer om daar aan het toernooi van ZEC 3 deel te nemen. Andere deelne7 mende teams waren Ezinge 2 en De Fivel 5. Deze laatste liet ver­ stek gaan ter elfder ure en moest er een nieuwe poolindeling ge­ maakt worden. Besloten werd om twee keer tegen elkaar te voet­ ballen. Corenos 4 had enige invallers, meevallers te weten: Slu­ we Fritschof, Arke's Delhaas en Wil van de Ploegmakers!? De eerste wedstrijd moesten we spelen tegen ZEC 3, maar het bleek een zeer jong team te zijn. We werden direct aan alle kanten voor bij gelopen en was hetvooral Henk Jonker die het erg moeilijk had met de snelheid van de jeugd. Er werd ook te veel balverlies geleden op het middenveld. Het was de routine van vooral Frit­ schof die ons nog enigzins op de been hield. Toch ging deze wed­ strijd met 2-1 verloren en voelden we ons ook echt de mindere. De tweede wedstrijd was tegen Ezinge 2. In de competitie hadden we een grote overwinning behaald op de Ezingers, maar dit was wel een heel ander elf tal. De verdedigingen bleven in deze strijd de baas en zo bleef het 0-0. Toch hadden we ons verbeterd, want we hadden tenminste een punt. De derde wedstrijd waswederom tegen de Zandeweersters en gingen we een beetje met gemengde gevoelens het veld weer in. Ook werd er bij ons vee~ gewisseld, want iedereen zou een wisselbeurt be­ komen. In verband met de eerste wedstrijd waren er wat omzettin­ gen en prob~erden we deZandeweersters wat sneller te storen, en het onwaarsthijnlijke gebeurde. Fester wist niet goed wie de scheidsrechter was en toen hij hem vroeg wat hij zich wel ver­ beelde, liet de scheids zien hoe h1j in zo'n geval de rode kaart hanteerde. Ondertussen waren wij wel op een 1-0 voorsprong geko­ men en konden we dit met tien man tot een goed einde brengen. Zo konden we zowaar twee punten noteren. De laatste keer moesten we weer tegen Ezinge. Sluwe Fritschof had te kennen gegeven zijn plaats af te staan en zo kwam wil van de Ploegmakers in de spits. Dit was een goeie.greep. Ook Arke's Del­ haas glng de laa tste wedstr ij d '/i'ol ui t en werd Ezinge deze keer met 3-1 verslagen. Topscorer wei~ Wil van de Ploegmakers, en met 5 punten werden wij na een moeilijke start toch nog eerste, door­ dat ons doelsaldo beter was. Eindstand: 1 Corenos 4 met 5 punten

2 ZEC 3 met 5 punten

3 Ezinge 2 met 2 punten

B.v.K.

Komt OaItje bie Diene op bezuik,

"Dien neie buurvraauw is dunkt mie weI n vlieteg

mins nait? Zai is oltied bezeg."

"Most weI op rekenen", zegt Diene, "zai het bessem

nog in d'haand as heur man's nachts thoes komt!"


Veteranentoernooi te Godlinze Zaterdag 3 juni was weer het veteranentoernooi te Godlinze. Deel­ nemende ploegen waren Poolster, De Heracliden, Corenos en Godlin­ ze. Onder goede weersomstandigheden werd er om 1 uur begonnen en moesten wij proberen om onze prestatie van vorig jaar te evenaren toen de eerste prijs werp behaald. Onze eerste tegenstander was Poolster en waren we tegelijkertijd zelf onze tweede tegenstander. Het gelukte helemaal niet om Pool­ ster ook maar enigzins in de greep te krijgen, alhoewel wij op een 1-0 voorsprong kwamen. Het was een doelpunt van Fester, nadat Eppe de bal van paal naar paal liet gaan, maar Fester net onder­ weg was en zodoende kon scoren. Vanaf dit moment was het alles Poolster dat de klok sloeg en werkten zij helemaal niet mee aan onze plannen om de fam. Fokkens-beker in bezit te houden. De mondjes gingen bij Corenos open en hiervan profiteerde Poolster twee keer en ging de overwinning naar de Spijksters. De tweede wedstrijd was tegen de Godlinzers. Afgesproken werd om te voetballen en niet te schelden of te praten. Dat dit effect had, bllek weI. Ook tegen Godlinze kwamen we vrij vlot op voor­ sprong door een doelpunt van Jaap Pijper. De Godlinzers vonden dit niet leuk en besloten daarom om maar tegen te scoren en zo stond het 1-1. Wederom werd de voorsprong prijs gegeven. Toen be­ sloot Eppe om maar eens hard op het doel te schieten en verdween de bal net onder de lat door in het doel, 2-1 dus. Jaap yond het toen nodig om Eppe nog een keer te laten scoren en werd 3-1 aan­ getekend. Met vereende krachten werd geprobeerd deze voorsprong nu vast te houden. Het werd vlak voor tijd zelfs nog 4-1 en weer was het Jaap die scoorde en zo waren de eerste twee punt en binnen. De Tussenstand: De Wedstrijden: 1 Pooister 3 pnt. Corenos - Poolster 1-2 2 Corenos 2 pnt. Godlinze - Heracliden 0-0 3 De Heracliden 2 pnt. Corenos - Godlinze 4-1 4 Godlinze 1 pnt. Poolster - Heracliden 0-0 De laatste wedstrijd was tegen buurman De Heracliden. Dit zlJn al­ tijd pittige wedstrijden. De Heracliden had nog geen doelpunt te­ gen, maar had ook nog niet gescoord. Hierin zou verandering komen. Na ongeveer 4 minuten spelen yond wederom Jaap het nodig om doel­ man Tillema de bal uit het net te laten halen en stonden we al op 1-0. Heracliden probeerde deze snelle achterstand ongedaan te ma­ ken, maar onze keeper Rene Rijploeg stond zijn doel bekwaam te verdedigen. Het werd 2-0 voor ~ns door, naar ik meen, Harry en wa­ ren het de Meisters die het toen weI geloofden. Het werd nog 3-0 en direkt hierop kreeg Eppe een niet te missen kans, maar waar­ schijnlijk had hij medelijden met de Meisters. Ook Harry kwam 2 centimeter te kort en is van plan grotere schoenen te kopen. Jaap daarentegen wilde topscorer worden van dit toernooi en schoot als­ nog de 4-0 binnen. Eindstand: Wedstrijden: 1 Poolster 5 pnt.4 1 Corenos-Heracliden 4-0 2 Corenos 4 pnt. 9-3 Godlinze - Poolster 0-2 3 De Heracliden 2 pnt. 0-4 4 Godlinze 1 pnt. 1-6 B.v.K.


Projektburo Direktiekamer Konferentiemeube len Kantine meubilair Wachtkamer meubilair Tekening- en ladenkas~en Systeem meubilair

Terminalburo's PrintertafeIs Kantoormeubelen Erandwerende kasten

All es uit voorraad Ieverhaar

05954

1 27

S7A71Cli\SS72A.4T 1 -

BROOD

62

ROCD=:S::riOOL

~v1EE 11 aij S:;Jr: en spei hoart

Je zou het bijno ver-ge,en maar 't is eigeni ijk een fantostis:he oj)lossing

i

::n't is gJec voar elKE tok 1,':]11

sPJrt en fitness training.

't Is ge=elli;; .lekke:.goec en voordeiig.

Midalgan Sport. Bij de warming-up. Drogisterij cosme tieo ell nag 1001 orti keler. meer bij : I

BROOD, door zit wot in ! Uw warme bakker

B. de Vries HoofdSHiial ZOB - UITHUIZEAMEEDEN -lei 0595.4-1251'

.. METRO" worenhuis L Kop Oudeschip

tei.0595L6?10


Het adres voar lunch en diner. Plate service vanaf

S 8.75

Kaffie met appelgebak en slagraom

S 3.75

~

S 3.50

liter tapbier

Natuurlijk ook het adres voor al Uw snacks - bar - restaurant 't EEMSHOES " Kwelderweg 6 9979 XN Eemshaven Te 1. 05961-6856 Caf~

"

WAAR

?

... _ I N

DE

~VEN

Ingewikkeld?

Integendeel!

Samen met Unive

wast u het spaarvarkentje met gemak. U hoeft nu aileen maar te beslissen hoe u

)

wilt sparen: een klein bedrag per maand of een wat grotere som in een kceL Later kunt u in aIle rust bekijken wat u met uw

(

spaarge\d wilt doen: eerder stoppen met werken, een wereldreis maken of de kinderen latcn studeren. Unive heeft drie verschillende

verzekeringen

voor

uw

toekOI11St: koopsom, lijfrcntc en spaarver­ zekering. Ze hebben cchter cen ding gc· meen: een prima opbrengst, gcrealiseerd zonder overbodige

risico's.

Het gaat

immers om uw toekomst. We rekenen graag uit wat in uw situatie de bcstc keus is. Kom cens langs of bel voor cen afs raak.

'rd Unive. Daar plukt ude vruchten van! -:"-

• Unive Noord Groningen W.A. Hoofdstraat-West 5 - 9981 AA Uithuizen telefoon 05953-2825.


De vergadering besloot om in principe in te sten~en met de verbouwingsplannen zoals deze waren opgemaakt door de Werk­ groep lJitbYeiding Barcapaciteit (WUB). waardoor we in de toekomst binnen de kantine wat ruimer in ons jasje zullen komen l:.E': zitten. ZeJfwerkzaamheden Bij een terugtredende overheid (lees: gemeente) en meer eigen beheer komt het aspect zelfwerkzaamheid uiteraard meer am de hoek kijken. Het is duidelijk dat we dan oock in de toekomst meer en meer een beroep zullen moeten doen op leden en vrij­ willigers om de zaak naar behor~h te laten functioneren. Om maar een paar zaken te noemen: • verbouw kantine * verfbeurt kantine * boomwortels rooien * tegelpad achter veld 1 " etc. We hopen (en vertrouwen erop) dat we dit met elkaar zullen kunnen en willen klaren. Bij deze dan ook alvast een oproep om een steentje bij te dragen. En alvast een woord van dank aan de boomwortelrooiploeg!!

0-0-0-0 Dan graag nog jullie aandacht voor nog op activiteiten als afsluiting van dit seizoen:

stapel

staande

In het weekeinde van 16. 17 en 18 juni vindt het Oeroi-uitstapje naar Terschelling weer plaats.

bekende

Mix-toernooi I Schijt je rijk Ais afsluiting van het seizoen houden we op zaterdag 24 juni ons jaarlljkse mix-toernooi. Ais extra attractie van deze dag hebben we het Schijt-je-rijk-gebeuren. Op wiens vakje doet de koe zijn kakje? Er zi jn nog vakjes te koop en we gaan ook nog een huis-aan-huis aktie houden om deze te verkopen. We hopen uiteraard op een groot succes van deze actie. (Zie ook elders in Sportspetters!!). Daarnaast hebben we uiteraard weer ons slotfeest met muziek en barbeque. Hiervoor kan een ieder zich nog opgeven! Tot slot. namens het Bestuur: Alvast een hele prettige vakantie en een goede voorbereiding op weer een nieuw Corenos seizoen!! ! : ! Eppe Scholtens


DE SCOUT

â&#x20AC;˘ Uit de jeugdhoek. ;e:;e:;e:

Er is deze keer weer heel wat nieuws uit de jeugdhoek. Afgelopen vrijdag de 1ge mei was weer de halfjaarlijkse

jeugdleidersvergadering en daar is weer heel wat bespro

ken.

;e:;e:;e:

VOlgend jaar gaan we de competitie in met 7 teams. Ben A-team, een C/B-team, een D/C-elftal, een D-elftal, 2 B­ zeventallen en 1 p-zevental. De indeling per team VOIgt in de volgende SpSPt omdat er nog qua spelers verschuivingen kunnen optreden.

:;e:;e::;e:

De begeleiding ziet er tot nu toe als VoIgt uit: A's - Piet van der fteer en Prits Meeuwes. C/B's Klaas van Komen en Paul "unting. DIC's - Henry Bruggeman en Hltjo Keijer. D-elftal - Rene Rijploeg en Piet Pieterman. H1 Arie Duinkerken en harke Delker. 82 - Gon Westerdijk en Ronald Hoving. P Hisse-Willem Pieterman en ?

;e:~~

Zoals ziet ontbreken er een paar bekende namen: Bart Moes: Speelt volgend jaar op zaterdagochten bij de A's. Hij is nog weI voor de trainingen beschikbaar. Pia Kooi: Gaat vOlgend seizoen zelf weer voetballen. Ze blijft beschikbaar voor allerlei aktiviteiten. S i ert Koo i: Heeft besl ot en het rust i ger aan t e ,gaan doen. Hij blijft gelukkig ook als reserve beschikbaar.

:;e:~;e:

Bij de P'jes is dus nog een vakature~ De moeilijkheid hierbij is dat de jeugdleider ook opwoensdagmiddag be schikbaar moet zijni.v.m. de trainingen. Diegene die dit iets lijkt kan zich aanmelden bij het jeugdbestuur. Uiter aard zijn we ook zelf al weI op zoek en houden we ons aanbevolen voor tips.

;e:;e:;e:

Zaterdag 15 juni 1996 !is de KNVB-voetbaltruuk op ons sportpark. Ook de Heracliden-jeugd is hiervoor uitgeno digd.

**;e:

Paul "unting is op de jeugdvoorzitter.

jeugdleidersvergadering herkozen als


, •• Vrijdagavond 23 mei 1995 wordt er iets georganiseerd voor de C, B en A jeugd. Zat.ochtend 24-5 wordt er iets georga niseerd voor de p. E. en D-jeugd. De plannen hiervoor worden uitgewerkt door Eltjo Keijer en Paul ftunting. ~.

De scheenbeschermers-aktiewas een groot succes. 35 jeugd leden hebben voor maar f 7,50 een stel scheenbeschermers gekocht, waardoor het grootste deel van de Corenos-jeugd inmiddels met sCheenbeschermers spelen. Hen zeer goede zaak .

••* Het

komende seizoen komt er in de kantine weer een stencil te hangen waarop de uitslagen/doelpuntenmakers kunnen worden vermeld. Dus jeugdleiders ! Invullen na de wed strijd, ook al heeft je team (dik) verloren. De uitslagen worden dan later in SpSp gepubliceerd.

_ •• AIle jeugdteams gaan in juni nog een leuk uitje organise ren. Bekend zijn inmiddels: A, B-junioren en D-pupillen: 10 juni naar Borkum. C junioren: 3 juni naar SChiermonnikoog. Uiteraard staat er ook voor de E's en P's nog iets leuks te gebeuren. Hiervoor zijn plannen in de maak. Het jeugdbestuur.

Corenos 02 We moesten tegen Siddeburen voetballen, en we waren maar net 6 man. En die hadden nog geen wedstrijd gewonnen. En dit keer gaan ze ook niet winnen. Toen de wedstrijd begon. En naar 10 minuten later trapte Marcel de bal in het doel. Het was een korner van mij. Het was 0-1 voor ons. En later maakte ik een doelpunt. Dat was een voorzet van Marcel en ik schopte hem erin. 0-2. Even naar aftrap maakte Siddeburen ook eindelijk een doelpunt. Het was 1-2 voor ons nog steeds. Het was nog 10 minuten ongeveer. En toen maakte Siddeburen nog een doelpunt. Het was 2-2. Maar ik werd een beetje boos. Dus ik ging er zo door heen aIleen. Toen moest ik aIleen de keeper nog. Maar schopte ik bij langs. Het was een doelpunt. 2-3 was het voor ons. Maar toen ging ik naar achter.


Het was daar een beetje rommel~g daar aChter~n.

Toen ik daar ging staan was het veel moeilijker dan voorin als

ze er langs waren.

Toen rende ik er gewoon achteraan en pakt de bal af.

De bal was voorin en Meint-jan was daar en hij gaf hem v~~r.

Maar Marsel trapt hem er in. 2-4 voor ons.

Het was rust.

Er was afgetrapt en de bal was al weer bij Heint-jan maar hij

ging naast. De keeper heeft hem uitgetikt.

Het was een korner.

Ik nam de korner en schoot voor.

En Marcel trapte hem erin.

2-5 voor ons.

Maar Siddeburen had nog wat over om een doelpunt te maken.

En die ging langs mij en ze liepen door.

Maar ik dacht dat Hans hemm pakte.

Dus ik laat hem gaan.

Maar Hans kon niet zo hard rennen en die andere weI.

En die maakte een doelpunt.

3-5 voor ons nog steeds.

Even later was de bal weer bij mij en die spits wauw de bal

van mij afpakken maar dat lukte hem niet.

Want ik was te snel dus ik trapte de bal naar Heint-jan.

En hij gaat een man voorbij en de keeper kwam uit.

En Meint-jan trapte de bal in het doel langs de keeper erin.

Er kwam weer een doelpunt bij voor ons 3-6.

Het was maar even en wij maakten weer een doelpunt.

De bal had Heint-jan en hij trapte naar Hans.

En Hans liep door de achterlijn en trapte de bal voor

maar die ging er in, inplaats van v~~r. Hij ging over de

keeper heen en raakte paal en ging erin,

Het was 3-7 voor ons.

Toen was een korner voor ons ik trapte de bal voor en Harcel

trapte hem erin.

3-8 voor ons.

Het was niet lang meer om te voetballen.

Het was zo afgelopen.

Maar we kregen geen kans meer.

Maar to en we terug naar de brug gingen toen stond daar een

file.

Maar wij hadden geluk dat wij vooraan stonden.

Marcel Chris Hans Heint-jan

= 4 doelpunten

= = =

2 doelpunten

1 doelpunt

1 doelpunt

eindstand 3-8.

Einde verhaal.

DE EERSTE DE BESTE

Chris Schoonveld.

ie ~ven stil van.'

â&#x20AC;˘


.

SALON DESIREE

VOOR HEM EN HAAR 05954 - 12347 .

Ik zit goed met mijn kapper!

.~.:.\_~

r

Het eiIand

BORKUM,

'de mooiste 36 km 2 van de NOORDZEE!

GroolSte Oestlriese eiland; ic:leale bac:lolaalS: 5 stran­ den; lotaal 20 km. mooi wit zandstrand: ca. km. Itranc:lpromenade; 111 km. wandel· en fielSoaden: groet overdekt gollslagbad: lielsenvertluur. dIVerse ovemad1ungsmogelijkheden.

a

•IDWl. ¥DOR PERSONE!l.S-, CLUB· EN SCHDOLRElSJES Op dil'rsdcrg. WOfInstJag en donderdag gOedkoop lanef.

BDRKUMUJN ­ PASSAGIERS- EN AUTO-VEERBOOT

'WUCHTlNGEN: A. Go Ems-NedIJrlllnd S.V..

"Sarlcumlijn", Sorkumwf!'g.3, 9979 XJ Eemshaven

Ttllefoon 05961-6084 / 6026, Telex. 7710.3,

TtlJefax 05961-6102

:l"UTOBEDRIJ'P

SIETSEMA:B. V •

ilElrSVALSTERWEG

17 -

'u:ITl:li1IZERMEEDEN

21

(HEFSilAL)

I occa.ionll t .lPl!:­ keurings­ .tation. ( a.l.~. 1IIl.rlc.n

Voor al uw levensmiddelen slaagt U zeker b,i' uw

rijdende kruidenier

Fa. Brouwer & Zn. SHELL- 'tlNl!:STAT:n()~.n RANDEt..L\.R .'

LANDBOUV

EN

'ilJWl~POR1" ".

-4"

L.v.rine p.r .i.pntankvapn

Vaarond.rs B.nzi.n•• Gaao1i.. .n 41•••1011. L1cbtp.tro1.wa 411• •ot.ro~1e.n.

Shell

Tel. 05954 - 12487 • 13727

UITHUIZERMEEDEN


IJS VAN DAVINO OAT

IS LEKKER

OAT SMAAKT Beleefd en warm

ZO

aanbevolen: fame Til

Westerdijkstr. 5 Roodeschool

STIGA.•• DE BESTE EN BETAAlBAAR

Zweedse

uitsluitend via uw vakhandel

OOSTERHOF B.V. Tilweg 1 ROODESCHOOL

Rijksweg113

TEN POST

Tel. 05954 - 12550

Tet. '05902·351.;1

IJS

VAN

DAT

SMAAKT

!J,If !JU: WINKElCENTRUM -


BARB E CUE BARBECUE BARBECUE WAAR:

SPORTPARK V.V. CORENOS

• WANNEER:

24 JUNI1995

AANVANG:

NA AFLOOP MIXTOERNOOI

EINDE:

???????????????????????

KOSTEN;

f

.. ,

~,~

0

10,,· (excl. drinken)

WIE MOGEN MEEDOEN:

de trainer;

aile B-junioren;

aile senioren (dames en heren);

aile niet spelende leden;

aile donateurs;

aile bestuurleden;

aile jeugdleiders

aile leden van de elftalcommissie

aile leden van de kantinecommissie

aile bestuursleden van de jeugdcommissie;

aile sponsoren;

aile personen die verder iets met de

v.v. Corenos te maken hebben ;

aile aanhang.

.,

OPGEVEN UITERLIJK VOOR 10 JUNI BIJ HET KANTINEPERSON'EEL


(flD ~M\il lb@~@

~7ntJ]~~&J~~~~~

Het gaat goed met de kreatieve kant van Corenos. Dit is te zien aan het nieuwe logo van Corenos, datgeheel conform de eisen van deze tijd met behulp van de computer is ontworpen. Het logo prijkt reeds op de voorkant van de sportspetters.

MEDEDELING Willen aanvoerders en jeugdleiders de inspeel- en wedstrijdballen van hun elftal controleren en deze zo nodig omwisselen voor deugdelijke exemplaren bij Dirk Bakker? Op deze wijze kan in het nieuwe seizoen direct met goed materiaal van start gegaan worden

Dirk Bakker.


Wat is Schijt je Ri,ik In plaats van een verloting heeft de vereniging dit jaar gekozen voor Schijt je Rijk. Een aktie waarbij het eerste veld verdeeld wordt in denkbeeldige vakken van 1xl meter. Elke 1 m2 kan worden gekocht voor f 0,50. Het is niet mogelijk om vooraf een bepaald deel van het veld te kopen, maar door grabbellen in een bus met daarin aIle "loten" wordt bepaald welk gedeelte gekocht is. Op zaterdag 24 juni (na het mixtoernooi) wordt de koe op het veld los gelaten. De vraag is nu waar poept de koe voor de eerste maal. Het vak waardeze vlaai in terecht komt is goed voor de hoofdprijs van f 500,--. Voor de drie tweede prijzen van f 150,-- is het veld verdeeld in vier vakken. Deze vakken worden gevormd door de middenlijn en een lijn over de twee penaltystippen en de middenstip (zie tekening), Het vak waar de hoofdprijs op valt bepaald tevens het vak in de andere kwadranten waar de tweede prijs op valt. Dit wordt bepaald middels een spiegeling vanuit de middenstip (zie tekening).

De verkoop vindt plaats in de kantine en indien nodig op een andere nog te bepalen wijze.

P


Wedstrijdyerslagen CoTenas 2 Op 30 April speelde het 2e elftal thuis tegen Leo 2. de uitwedstrijd was verlaren gegaan met 1~O en het 2e van Carenas wilde dit graag recht zetten. Men startle gaed en aileen de afwerking werkte nag niet gaed. Leo daarentegen kreeg oak kansen en men scoarde hier wei uit. Carenas kan nu niet achterblijven en men saorde vaar de rust nog 2x. zodat de rust bereikt werd met een 2-1 stand vaar Carenas. Na de rust was het Leo dat 2-2 scoorde maar kart hierop scoarde Carenos 3-2. Men dacht bij Corenas dat het nu gelapen was, maar Leo werd steeds sterker en scoorde oak nog 2x zadat de eindstand 3-4 vaar Leo werd. en Corenas wederammetlege handen stand andanks dat men vrij aardig gespeeld had. De doelpunten werden gemaakt door Johan (2x) en Jaap.

.

6 mei 1995 HS' 88 - Con:nos 2 Op paasmaandag speelde Carenas 2 thuis tegen HS'SS en verlaar met 2-4 wat een terechte uitsfag was. Carenas speelde vanmiddag in de volgende opstelling: Arie- WiUem.Frederik,Tan.Wildrik- Paul.Tammo Jan. Dennis­ Jaap.Johan.Siman. Res.: Auke Het was HS'88 dat in het eerste kwartier enkele goede mogelijkheden kreeg, maar niet scoorde. In de 30 min. was het Simon die aileen doarging en in het strafschopgebied onderuit gehaald werd en dat leverde een penalty ap. Johan scoorde hieruit. Kart hierop maakte HS'88 echter twee daeipunten, zodat de rust werd bereikt met een 2-1 stand. In de rust viel keeper Arie geblesseerd uit en Tammo Jan nam plaats in het doel en Auke kwam in het veld. De gehele tweede helft stond Carenos onder druk en HS'88 scoarde nog 2x en za werd de eindstand 4-1. Ondanks hat verlies kon Carenas met apgeheven haofd het voetbalveld verlaten. daar men uiterst sportief gespeeld had. Op 13 mei speelt het 2e elftal zijn laatste wedstrijd vaar da seizaen thuis tegen Lycurgus.

Nr. 5

â&#x20AC;˘


Voor goedkope spor1ar1ikelen naat'

Sport en medaillehuis MOSSEL . DiJkstraat 70 + 72 tel. 05960 25040 APPINGEDAM

Drogisterij - Parfumerie - Homeopathie (Vogen

HOPMA

BLOEM

Hoofdstraat 29 - 9981 AG UITHUIZEN

Telefoon 1346

prafIII varf ........

WIERING ~t13

Ulth. . .rm.....

t.J105'54-12593

VOOR.: VERF GLAS BEBANe;, ,

Voor al uw sportartikelen

~OcD(S搂u(f2~

HOOFDSTRAAT 125 UfTHUIZERME=DEN ~

TEL 05954路13739

~~Q(]f") t:J 0 ~ lJ

0

Merit"" voetbalschoent'n:

ADIDAS PUMA OUICK

PA,IHCK lOTTO


Zaterdag 13 mei 1995 Corenos 2 - Lyctlrglls 6 Leider Duinkl'rken had voor vanmiddag zijn eJftal volJedig door eJkaar gegooid, daal' de spelers wei eens up een andere pusilie wilden spelen. Hij kun aan dil \lefLuek vuluuen daar E'r voor CorE'nos 2 niE'ts meE'r op het spE'J stond behaJveeen overwinning natuurlijk. De upsteBing luidde aJs vulgt: Tammo Jan Simon Johlln Eppe \Vildrik Paul Richard Aukc WHiem Frederik Ton Res.: Sjunnie De updntcht voor vandail..g luidut'; lfJrg dat je ltchter de nul \lRSl houdl en dal ervufJr gescoord wunlt. De .. pelers hadden er veel zin in en er werd vanar ht't bt-gill redt"tijk gevuelbald. Er waren \fuur \ViIJem enkeJe kansjes, mWtr hij lrur nug niet het duel, uuk Simon kon met een af.')tandschot hei doelnE't nog Diet laten bollen. Lycurgus pl'obet'rrie goed mel' te duen en het ~'a.'!l keeper Tammu Jan die enkele keren handelend muest op.reden en dit uibtekend deed. De rtlst werd met een 0-0 stand bereikt.In de nLst ging leider Duinkt'rkl'n aardig te keel' en hij wisselde Auke \lour Sjonnie. Na de rust was het Lycurgus dat direkt vanaf,de aRr.tp probeerde Curenos onder druk te zetten en met enig fortllin bleef Corenos overeind. Maar Corenos hersh'lde zkh goed en hmg:tamerhand kwamen de kamsen en cr~rde Corenos een veldoverwicht. Nadal enige kansjes nog wrloren waren gegaan was het in de 73 min. dan wei raak door een kopbal van Frederik na een goede Your-Let van Wi1Jem. Hel ijs w. nu gebroken wan! kort bierop scoorde \Villem en in de 82 min was bet Paul die na een-een-tweetje met Frederik 3-0 liet aan tekt:'Den. Het was tensloUe ,\Villem die 4-0 ma.akte nadal de scheidsrechler vourdeel gar toen Paul in het straf~{':hopgebied ondenait gehaaJd werd. De Jaatste leans was voor Ton, maar hij kon een voonel vanaf de linkerkant nel niet het dot"J in krijgen. De eindstand werd dernalve 4-0 voor Corenos 2, zodat Leider Duinkerken heetlkuunen zien dat speJers op met:'f dan 1 pJaats inzelbaar zijn en da.l geefi goede huop vour de loekomsl.

Het 2e eInttl heen (:It'n liende plmtts in de cijfers: lhuis: 12 wedstrijden 8 punten nit: 12 wedstrij(len 10 punt.eD totaaI: 24 wedstrijdt:'n 18 punten

res. eerste klasse Gv"B bereikl mel de yolgende

doeb,aldu 38 - 34 doelsalde 28 - 23 duelsalde 66 - 57

Correspondent 2e emal seizoen 1994 - 1995

+4 +5 +9


E~FIATAGRI

": EEMSTRANS PORT

'1

~"" ROOD£SCHOO1.. N U

n

Tel: 05954 - 12309

• Uw H II

n n

I!

"n • "

leverancier voor

HOEKLOOS gassen.

N

1a5­ en snijkis:en

II

II

i

iii

II II

t II

FIATAGRI machines en tractoren

IT

i1 U II

PESCI"autolaad­ en loskranen, Bal Kan Car

B.K.C. Diesel­ Elekt:risch~" en L.P.C. heftrucks.

hobby lasapparatuur zowel autogeenlas, als CO-l lasapparacer huur­ en ruilflessen

(1

Dealer van

b. v.

I

SIEVERT

apparatuur voor het: gebruik met propaan­ en butagas.

C

D ft

n

II 11

DRESSER Laacischo?Den en Graafmachines.

~

n

Ve::koop van:

CASE - ItITERNATIONAL tractoren.

fab:ticage

Stenenld ernmen • Grondgrij pers. Pall ethaken.

II

II

II

•, "IIR

GARAGE MUNTING

POSTBUS I; 99&3 ZG ROODESCliOOI.

Te1efoon :

0595~

- 12309

av.

n H

II

""II II ~

•n

Shell propagas

We zijn net zo thuis in de buurt als u

De Rabobank is een bank met een idee. Het idee dat je samen sterk bent. De Rabobank he eft als geen ander een traditie van samenwerken en bouwen aan relaties. Het is eer. bank vim mensen ve6r mensen. Dat merkt u al snel in het persoon­ lijke contact. Elke Rabobank staat midden in de same;)­ leving. Daarom zijn we vaak betrokken bij acHv;­ teiten in het bedrijfs· leven, verenigingen en scholen. We weten wat er leeft, ook als het niet om bankzaken gaat. Kort­ om, we zijn een bank die net zo thuis is in de buurt als u.

Rabobank Rabobank Noord-Groningen, kantoren te: Uithuizen(05953)1831, Uithuizermeeden(05954) 13900, Usquert(05950)2989, Warffum(05950) '12


ERVAAR DELEGEND

De legend is Honda's debuut in de klasse van exklu­ sieve limousines. Een klasse waarin representatief uiterlijk en optimaal weggedrag getoetst worden aan zakelijke kwaliteiten. De Honda legend is de ideale zakenauto met sportief dynamische eigenschappen, samengebracht in een elegant zakelijke verschijning. Verder vindt Honda, dat

een wagen in deze klasse kompleet hoort te zijn. Oaarom betaalt u vooreen indrukwekkend aanta! extra's niets extra. Rijden in de legend met z'n 2,SliterV6 24 kleps motor is een ervaring die u kunt ondergaan als u kontakt opneemt met uw dealer.

goe d e neus :r Z en VOO akJ '£'

De Honda Accord Sedan wordl door steeds meer zaken­ mensen, als de ideaJe auto gezien. Hii kombineert op uirsrekende v.iize. representa~:ireil,. comfOrt en spornmelt DaarblJ b11lfi de pn)s per l1li kilometer erg laag. Di! komI VOOf­ nameli;k door z'n gunstige brandslo!:" ..".....-------, verbruik, zeer \age onderhoudskosren en hoge inruiIwaarde. De keus uil krachtige 1.6 en 2 liler mororen me! of wnder iniektie maken de Accord nog aamrekkelijker. Een proefntmetde Hond aAccord kon wei eens de besle Z.llkelijke beslissing ziin die u v:mdaag nog lam! nemen. Wij veneilen u graag over d,~ uirgebreide koop- en leasemogeliil;­ heden.


VERJAARDAGEN =:::::::============

A.K.Duinkerken

9 juni

junior

K.Kroes

9 juni

senior

A.v Komen

10 juni

junior

D.Wezeman

11 juni

junior

W.H.de Vreeze

13 juni

senior

P.Bos

13 juni

senior

P.Spijk

14 juni

senior

K.Brontsema

15 juni

senoir

L.Spijk

18 juni

senior

S.Brontsema(oosteinde)

18 Jl,mi

junior

R.Sterenberg

18 juni

junior

S.Brontsema(rschool)

21 juni

junior

M.Kooi

24; juni!

senior

H.Delker

28' juni

senior

E.H.Lubbers

28 juni

senior

P.v.d.Meer

28 juni

senior

R.v.d.Berg

29 juni

senior

A.Duinkerken

29 juni

senior

E.Keijer

29 juni

senior

N.Nijboer

3 juli

junior

P.Munting

4 juli

senior

L.Westerdijk

4 juli

senior

K.Brontsema(oosteinde)

6 juli

senior

P.Kooi

7 juli

senior

A.Wolters

7 juli

senior

E. Griede

9 juli

senior

M.Vrieze

9 juli

senior

G.C.Quincho

19 juni

junior

K.v.d.

10 juli

senior

Wij wens en de jarigen een prettige verjaardag toe en nog vele jaren

Het kind van een inktvis tegen zijn moeder:

'Wat zijn nu eigenlijk mijn armen en wat zijn mijn benenT


TOEBN80IZANDEWEEB Op konninginnedag gingen wij naar Zandeweer om een voetbal足 toernooi te spelen. We hebben voor het eerst op een groot veld gespeeld met 11 man. De eerste wedstrijd moesten wij tegen Farmsum dat was om 13.25. Ieder wedstrijd duurde 2 x 10 minuten. Die hebben we

gelijk gespeeld 1-1. Sebastiaan zette een doelpunt.

Na 40 minuten pauze moesten we tegen Ezinge en die hadden we

verloren met 0-3.

De derde wedstrijd moesten we tegen Noordpool en die hebben we

ook helaas verloren met 0-3.

De allerlaatste wedstrijd was tegen Z.E.C. en die hebben we

gelukkig met 2-1 gewonnen en Marcel scoorde 2x.

Maar we zijn 4 geworden.

Sabastiaan Weesies.

Corenos - Loppersum. Vol goede moed begonnen we aan de wedstrijd Corenos tegen Loppersum. Aan het begin van de wedstrijd ging alles goed maar het werd voor de rust 0-4 We deden ons best om te scoren maar het wou niet lukken. einstand 0-12. Hielko.

t7Oe?h..

. '<<Ii:

ROODESCHOOl


Schijt je rijk!! Bij de V.V. Corenos! Hoe wint u fl_

500.~? ~

Heel gemakkelijkl Het voetbalveld van v v Corenos vvcrcit op . ,,:\'! .. " , a.s. verdeeld in een groot aantaj (genummerOC).·3~,'·':'::'·; ;; ( e€n enveloppe kopen, met daarin een aantal nUiT'-f'J'~r'; vakkerL Doet de koe haar behoefte in uw 'Jakje c:..~:':: " (!" winnaar van fi 500! I

<,

dus: In wiens vakje k.om t ·.e h t kakJ8 ~

'?f'j

Er zijn tevens nog 3 'troostprijzen!

t

van fl.150! ~

Hoekomikaanva~es? - I \J'\t E t:lnHOlIC"1 '--".,. tg. i/V e ..•

m . ..,.

I.... .. e'l :".D

b"IJ t·Jla.1;;> ~ r grI

""P ' r . ,d(l

? l' (',f ._

Ook zijn er (wellicht) nog vakjes keop tijdens ;")~;;':! 24 ,lunl a $ vanaf 13 00 uurl 'v 'V. .CORr-Nr's "~, ·,jj..l.,i"' ,.,.... )L::',· I"-~" ' 'S ~TEUf'.l .JU;::; I" ' I::l U, Ef'\j KOOP • .UVIJ D !"';

,

~'i


Zaterdag 19 mei hadden WIJ een toernooi bij Poolster. Er deden 4 teams mee. Dat waren: Corenos. Poolster. Loppersum. Siddeburen. De wedstrijden duurden twee keer een kwartier Wij moesten de tweede wedstrijd spelen tegen Siddeburen. De eerste wedstrijd was 6-1 geworden voor Loppersum en die moest spelen tegen Poolster. In de wedstrijd tegen Siddeburen waren WIJ sterker en daarom scoorden wij ook Vla Mohhamed die aileen op de keeper kon afgaan. Wij scoorden de rest van de wedstrijd niet meer. \Vij hadden weI veel kansen. Siddeburen scoorde ook niet en daarom hadden wij met 1-0 gewonnen. Wij moesten direkt daarna weer voetballen tegen Poolster. De wedstrijd tegen Poo[ster hadden wij veel kansen nodig. Mohhamed kwam tv,,1ee keer aileen op de keeper af maar scoOI-de niet. Een paar minuten voor rust scoorden wij. De doelpuntenmaker was Gustavo. De tweede helft werd Poolster betel' en kreeg zelfs nog een paar kansen want een speler kon aileen op Willem afgaan lllaar Willem had de bal Vlak voor het einde SChOOl een speier nog op de lat. We wonnen de wedstrijd wei en hadden daardoor 4 punten. De volgende wedstrijd was Loppersum-Sidderburen en dat werd 2-0. De laatste wedstrijd die wij Illoesten spelen was tegen LoppersuIll. Wij moesten winnen. De eerste helft was een moe; lijk en daardoor kregen we ook niet veel kansen. Loppersum kreeg ook niet veel kansen. De tweede helh scoorden wij wei want, Siert paste en de laatste man van LoppersuIll miste de bal en kon Nlohammed allen op het doel afgaan en omspeelde de keeper. Loppersum bleef daarna !log we I clrukken maar kon de bal er niet lI1 krij gen. Dus wonnen we de wedstrijd en ook het toernooi.


~~~

Verslag C-junioren

2e seizoenhelrt

~~~

***

[n de 2e reeks van het seizoen '94/'95 hebben we elke week te naken gehad met sterke tegenstanders. Elke wedstrijd moesten Je dan ook vechten voor de punten. Maar ondanks dat hebben we ~en leuk en sportier seizoen achter de rug. ~omenteel hebben we 14 wedstrijden gespeeld, waaruit a punt en zijn behaald met 15 doelpunten voor en 72 tegen. Op de rang足 lijst staan we op de 8e plaats. De trainingsopkomst van de C-junioren is heel goed. Een grate groep is trouw en ranatiek wek:elijks op de training aanwezig. De C-junioren hebben gespeeld:

de vOlgende

2

-

wedstrijden in

de 2e

reeks

5

a 0 0 - 0 0 ,足 7 1 - 1 1

-

5

8

-

0

1 1

1 -

6

3 -

5

Roy. 10 -

2

9 - 0 Op zaterdag 3 juni is het de bedoeling dat wij met de C-junio足 ren een dagje naar Schiermonnikoog gaan. We hebben aldaar een toernooi en een spelmiddag samen met de Heracliden en de organisator de Konnik. We hopen natuurlijk op mooi weer en dat het een leuke en gezellige dag zal gaan worden. Pia Koot


Landbouwmechanisatiebedrijf

FA. TOLHUIZEN & Zn. MEN SIN GA- S CHOE NEN f UITHUIZERMEEDEN

TEL. 05954-12540

Repara~~e

en Ccnstructiebedr:jf.

Verkoop van nieuwe en

gebruik~e

land- en

tuinbouwwerk~uigen.

Leveri~g

van

sp:jkers,

bcu~en,

moeren,

platstaal,

buizen,

profielen en platen. Stalhenod~gdheden

en gereed­

\~

~ \\~

.MOOE-.

~\\

~~ ~

\ \\ ~

\ \\

..

I

• I=A.SVORM STeUN ­ • • EN SPCRT­

schappen. Dealer Vieta gazonmaa:ers. Jaccbsen/Hom1ite

ke:t~ng=agen.

bos­ en zitmaaiers.

W.A.P.

hogedruk~einigers.

Hefswalsterweg 18 9982 TR Uithuizermeede

Bgg 12444

KOOPT BIJ ONlE

~~A ENSINGA !1oo{dwu.! 1711 . Uillluiunnccdcn

~

. 'JSCHOENEH Ie:.. nm.. · m.17

BUIKEMA

schilderwerken UITHUIZERMEEDEN

ADVERTEERDERS !. DENKT U

Aile voorkornende

OOK AAN

· schiiderwerken · glaswerken · behangwerken

HEN

Hoofdstraat 121 Uithuizermeeden Tel. 05954

-----­

..

-125~


AUTOBEDRIJF

Laanweg 12, 9983 RH Roodeschool.

Telefoon (05954) 150 56~

Het juiste adres voor een

Nieuwe

RENAULT

of

Gebruikte

auto

ruim gesorteerd in

Onderdelen

en

Accessoires

De zaak waar u ECHTE SERVICE krijgt

DE VOORDELIGE

ba nden en uitlaat specialist


Corenos 4 De competitie raakt ten einde, de kampioenen en degradanten zijn hier en daar al bekend, maar voor Corenos 4staan nog twee wed­ strijden op het programma. Namelijk tegen RRC 1 en UVV'70 3. De uitwedstrijd tegen RRC hadden we tot 20 seconden voor afloop van de wedstrijd nog een 1-0 voorsprong, maar werd het toch nog 1-1. De thuiswedstrijd hadden wij eigenlijk voor het rustsignaal al moeten beslissen, maar de ruststand was 1-1 door aan onze zijde een doelpunt van Fester Oosterhuis. Na de rust drong RRC weI wat meer aan, maar Piet Spijk verdedigde zijn doel weer op een uit­ stekende manier. Zelfs kwamen wij weer op voorsprong en wederom was het Fester die scoorde en dachten we met nog een aantal mi­ nuten te spelen de buit binnen te hebben. Helaas, net als in de vorige wedstrijd scoorde RRC uit een vrije trap toch nog weer de treffer en was de eindstand 2-2. Een onverdiend gelijkspel voor RRC, maar ja, om te winnen moet je een doelpunt meer scoren dan de tegenpartij. N.B. De trainer van KRC 1 was tevreden met deze uitslag tegen Corenos 1!!! De laatste wedstrijd tegen het Ulrumer UVV'70 3 was een uitwed­ strijd. Met de harde wind dwars over het veld was het om te spe­ len geen pretje en was de bal vaak buiten het veld en fatsoenlijk ingooien was bijna onmogelijk. UVV had de wind iets mee en was dan ook iets meer op de helft van Corenos te vinden. Toch waren wij met enkele uitvallen gevaarlijk en als Sake Hoogstra niet zo­ veel problemen met de buitenspelval had gehad, zouden wij nog meer kansen hebben gecreeerd. Maar het was UVV dat op voorsprong kwam middels een aEstandschot waarvan Piet spijk de bal te laat zag aankomen en deze met behulp van de wind in het net zeilde. En zo brak de rust aan met een 1-0 voorsprong voor UVV. Toen de uit­ stekend fluitende scheidsrechter Renze de Vries!? voor de tweede helft het beginsignaal gaf, togen wij direkt richting UVV-doel en door enkele omzettingen in het elf tal werden de Ulrummers onder druk gezet. Toch duurde het een kwartier voordat we konden sco­ ren en was het Fester Oosterhuis die een mooi doelpunt maakte. Vanaf dit moment hadden wij de wedstrijd in de hand, maar jammer genoeg werd dit niet in doelpunten uitgedrukt. Doordat we dan ie­ der nog een keer scoorden, konden we eigenlijk niet ontevreden zijn over de uitslag. 2-2. Fester had ook het tweede doelpunt ge­ scoord en vond zelfs net als een ieder ander in het veld dat de scheids toch weI echt de beste was deze wedstrijd. Ook dit mag weI eens worden vermeld. Nu nog 8nkele toernooitjes en dan zit het seizoen er weer op. B.v.R.

Twai Vraizen hebbenn onderzeeboot gaizeld.

Zei vroagen nou drei meljoun en twai paresjutes.


Reisinfo

Tersche11i~

Vertrek vrijdag 16 juni om 17:30 uur vanaf het sportveld. De boot vertrekt om 19:50 uur vanaf Harlingen en zal om ca. 21:45 uur aanleggen op West-Terschelling. Op zondag 18 juni gaan we met de boot van 17:35 uur terug en zullen om ca. 21:30 uur weer in Roodeschool zijn. Per elf tal dient men zelf coordinator ).

v~~r

vervoer te zorgen ( taak elf tal

Slaapzak, handdoeken, washandjes etc. zeIt meenemen. Om maximaal plezier te beleven aan ons verbl i j f op Terschel足 ling, zullen we ook zelf de handen uit de mouwen m6eten ste足 ken. Ondervermelde taken/werkzaamheden dienen dOor ons zeIt te worden uitgevoerd: Ontbijt klaar zetten op za 17 juni, ontbijt 8:30 uur - ploeg D Afwassen na ontbijt za 17 juni - ploeg F Koken warme maaltijd za 17 juni - ploeg A warme maaltijd za 17

juni om 18:30 uur

Afwassen na warme maaltijd za 17 juni Ontbijt klaar zetten op zo 18 juni, ontbijt 8:30 uur Afwassen na ontbijt op zo 18 juni Schoonmaken appartement zo 19 juni v~~r 10:30 uur

-

ploeg ploeg ploeg ploeg

G E C B

De selectie van deze groepen is gebaseerd op de beginletter van de achternamen, inclusief eventue1e partner groep groep groep groep groep groep groep V~~r

A - Beginletters R B - Beginletters N C - Beginletters H D - Beginletters K E - Beginletters W F - Beginletters D G - Beginletters A

tim tim tim tim tim tim tim

V

Q J

M

Z G C

de achterblijvers, ons verblijfadres op Terschelling is:

Groepsakkomodatie " HET ANKER ", eigendom van; Reinder en Femke Doeksen Oosterend 49 8897 HX Terschelling tel.: 05620-8878 Vergeten jullie niet het resterende bedrag a fl 90,= p.p. ( fl 10,- hoger dan aanvankelijk berekend ) mee te nemen en bij het vertrek af te dragen aan T. Schlukebir of J. Pijper. Goede reis, namens de elf tal coordinatoren: G. Westerdijk (dames), L.P. Bolland (Ie) , F. Wiersum (2e), H. vd Leest (3 e ) en J. Hassing (4 e ) .


,

,!,-

..., .,

Hotel Ekamper. waar nog een ouderwetse, , gastvrije grollingsl\,:sfeer heerst.

HOfel-Ca'e- Restaurant

EKAMPER

.. specialiteften rest~urant tet 200 personen .. comfortabele hotelkamers .. gezellige b a r " .. congres ruimtes .. grate barbeque ,"4.'',.. ; .. ruime prive parkeergelegenhefa '*dichts bijzijnde hotel bij de eemshaven ~

,

." (

Hotel路Cafe-Restaurant Ekamper Radsweg 12 ~ ,~, ; t 9983 RC OosteindelnOodeschool tel. 05961路6355

Restaurant.' I

,

"De molensteen" ',"11]

. i"

{'

i'

.';"

'

, ',' ,

'

Het juiste adtes ;,oor al Uvi Levensmiddelen, aardappelen, groenten en fruit, bloemen en planten.Ook voor eenwakkundigopgemeakte fruitsch.Ukont.Ublj oris terecht. '~,,' ' , I ' , ; '

, Hooilandseweg 26 Tel. 059,54-13675

,


AUTOBEDRIJF

Laanweg 12, 9983 RH Roodeschool.

Telefoon (05954) 150 56~

Het juiste adres voor een

Nieuwe

RENAULT

of

Gebruikte

auto

ruim gesorteerd in

Onderdelen

en

Accessoires

De zaak waar u ECHTE SERVICE krijgt

DE VOORDELIGE

ba nden en uitlaat specialist


Afsprakenlijst. Bestuursvergadering vv Corenos dd: 27-04-95 Onderwerp.

Rap.dat.

Agtie

15-05-95

JP

Overname Kantine

15-05-95

JP

Schijt je rijk

15-05-95

Uitbreiding terras/tassenrek

15-05-95

??

Emb1eem / Logo

15-05-95

ES

Financiee1 be1eid

15-05-95

LPB

Voortgangsrapportage

.~B

Div.werkz.heden: -drainage 2 e veld 15-05-95 -tegelpad achter veld 1 -schilderen kantine

WdV/LPB

allen

Begeleiding/training A-junioren & dames

15-05-95

WdV

Doelen F-pupi lIen ( Gem. Eemsmond )

juni "95

WJD

meil! 95

allen

15-05-95

allen

Team (vrijw.) voor onderh. velden/accom. Uitbreiding zaalvoetbal:- 2e herenteam dames team Planning ( voorstel ) toernooien 1995: - toernooi dames Rijssen bekerfinale dames (ov) - polio toernooi veteranen toernooi Godlinze Eemsmondbokaal Usquert damesvoetbal toernooi Godlinze toernooi 3e elf tal

MIX toernooi

Vergaderdata:

25 27 27 03 27 10 10 24

mei. mei. mei. jun. mei jun. jun. jun.

15 mei ,, 18 mei ledenvargadering 19 jun. bestuursvergadering

Vergeet niet het weekend van vr. 16 tIm 18 juni te reserveren voor het uitstapje naar Terschel1ing.


POLlO'.rOERNOO I

C.ORENOS B

Op zaterdag 27 mei vertrokken wij richting Ten Boer voor

het polio toernooi. Samen met drie gastspelers: Patrick,

Dennis en Johny.

Paul had zijn slaap nog niet helemaal uit, want hij reed

het parkeerterrein op van een bejaardentehuis.

Wij zaten in poule B sam. . met Loppersum, Hs'SS en Geo.

De eerete wedstrijd moesten wij tegen Geo om 9 uur op

veld 1 met de volgende opstellings

Johny Roderick Sander

Willem Richard Dennis Siert Mahamed

Thijs Jeroen Patrick

Het was een slechte wedstrijd met 2 doelpunten. In de eerste helf't een "Hobs knots begonia doelpunt U van Mahamed. Het tweede doelpunt was een vrije trap van Richard over 30 meter die in de kruising ging. En Patrick heef't iets gedaan wat hij nog nooit heef't gedaan, hij liep er twee man uit. De tweede wedstrijd was op veld twee tegen Hs'SS. Wij waren beter en Siert scoorde na tien minuten op een pass van Patrick met links over de keeper. Het bleef' 1_0 â&#x20AC;˘ Op dat moment stonden we eerste en mochten we de laatste wedstrijd gelijk spelen. Maar we verloren de laatste wedst.~d op een knullige Manier met 1_0. Door een beter doelsaldo werden we toch nog eerste. De e.indstand wassl Corenos 2 Loppersum 3 Geo 4 Hs'SS Uitslagenl Corenos-Loppersum 0-1 Corenos-Geo 2-0 Corenos-Hs'88 1-0 Siert Brontsema


Bouwbedrijf.

AVELDMAN • • • • • •

• • • •

.'

Bouwmaterialen Nieuwbouw Verbouw Kozijnen Deuren Kunststof koziinen

Bouwaanvragen Tekeningen Betonwerk Rioleringen Isotatie

Uithuizermeeden

>

Tel.05954-13447

EEMSHAVEN

Torenstraat 17-21 - 9982 AW Uithuizermeeden Tel. 05954-12203 - Fax 05954-12657 vrijdagavond koopavond.

?


MNidon.r8OllO

M A A J0

a

R SEN?

IBoL:WVE ST ERDYK ROOdeschOOI

tel:

KOOPT

05954- 12872

with compliments

BIJ ONZE

ADVERTEERDEIlSJ

E emshornweg 5 9979 XK Eemshaven (Gr.) Holland Telefoon 05961-6424 Telex 77392 SECO NL

Hoofdstraat路Oost 37 - In het hart van Ullhuizao Tol8tooo 05953路1563


1995, juni  
1995, juni  

1995, juni

Advertisement