Page 1


.,

BESTUUR V.V.CORENQS Voorzitter .; E.Scholtens,Oosternielandsterweg 28,Oosternieland, 05954-13808 Taken :-Alq. zaken, huldigingen, jaarfeest, recepties, acties etc. -ontwikkeling sportbeleid op gemeentelijk niveau. -Coordinator zaalvoetbal en lid elftalcommissie . secretari\:

W.J.Dijk., 1. Wl.ersumweg 6, Oudeschl.p, 05961- 6232

Taken :-Competitieverloop (inhaalprogramma etc.)

-Wedstrijdforrnulieren, schorsingen, beroepsprocedures -Consuldienst, sportkeuring, spelerskaarten. -Onderhoud velden en accornrnodatie. Penningmeester : L.P.Bolland, D.Luddesweg 30, Oudeschip, Taken :-Contributie, donateurs en budgetbewaking -Jaarlijkse verloting.

05961- 6223

Bestuurslid:

D.Bak.k.er, Prinsenhof 22, Roodeschool, 05954-13572

Taken :-Wedstrijd/trainingrnat. (ballen, doelen, netten etc.)

-Notulist ledenvergadering. Bestuurslid :

K.Brontsema, M.H.Trornpstrt38, Roodeschool, 05954-13704

Taken :-Oefenprog. selectie, vriendsch. wedstrijden,

toernooien (veld en zaal)

-Scheidsrechters

Bestuurslid : (Vice-voorzitter)

J.Pijper, Hooilandsewg 85, Roodeschool, Taken :-Sponsoring, reclarne.

-Afspraken- en besluitenlijst. -Overige commercHHe activiteiten Bestuurslid :

F.Oosterhuis, M.H.Trornpstrt 2, Roodeschool, Taken :-Jeugdzaken.

-Coordinator elftalcommissie. -Darnesvoetbal.

05954-13991

05954-12590

JEUGDBESTUUR Voorzitter P.Munting, Leliestrt 19, Veendarn, 05987-26773 Secretaris F.Meeuwes, M.A.Ruyterstrt 13,R'school,05954-12937 Penningrnsr : T.Schlukebir,Regulusstrt 17b,Delfzijl,05960-12623 TRAlNER/BEGELEIDERS : K.v/d Ploeg, Borgweg 63, Winsurn, D.Bakker, Begeleider 1e elf tal, MH Trompstrt 31, Th.Duinkerken, Begeleider 2e elf tal, Tilweg 9, B.Lubbers, Begeleider darneselftal, Trompstraat 32,

05951- 4185 05.954-13572 .954-13802 05954-13616

KANTlNEBEHEERDER :

D.Bakker, Prinsenhof 22, Roodeschool

05954-13222


AANYOERPERS SPIQRER :

J.ten Harkel le elftal F.Wiersum 2e elftal H.v/d Leest 3e elftal J.Hassing 4e elftal M.Kooi Dameselftal ELFTALCOMMISSIE : E.Scholtens F.Oosterhuis H.Battjes P.v/d Meer F.Wiersum Th.Duinkerken M.Monden H.v/d Leest J.Hassing

bestuur bestuur le elftal le elf tal 2e elftal 2e elf tal 3e elftal 3e elf tal 4e elftal

KAARTCOMMISSIE : K.A.Hoving, Hooilandseweg 97, Roodeschool J .Hassing, Havenweg 40, Uithuizermeeden "

05954-12485 05955- 2636 05954-12365 05954-13502 05950- 5183 05954-13808 05954-12590 05960-22060 05954-13656 05955- 2636 05954-13802 05954-12365 05954-13502 05954-12453 05954-13502

FEESTCOMMISSIE : E.Scholtens, Oosternielandsterwg 28, Oosternieland 05954-138,08 05987-26773 P.Munting, Leliestrt 19, Veendam 05954-12872 B.L.Westerdijk, Zr. Kortestrt 27, Roodeschool CQMMISSIE KANTlNEBEHEER : J.Pijper, H.Delker en T.Schlukebir JEYGDLEIDERS : B-junioren : Frits Meeuwes Paul Munting C-Junioren : Hendrie Bruggeman Klaas van Komen Pia Kooi D-Junioren Harke Delker Rene Rijploeg EtbPupillen Peter Bos Jaap Nijboer E2-Pupillen Bart Moes Harry Schoonveld F-Pupillen Siert Kooi Ton Schlukebir

05954-12937 05987-26773 05954-13344 05961-6264 05954-13049 05968-1546 05954-12930 05954-13221 05954-13832 05954-13560 05961-6104 05954-13707 05960-12623

Reserve: B.L.Westerdijk en Cor Hiemstra.

Fluitist B-Junioren : M.Lubbers

REDAKIIESPORTSPETTERS :

C.Hiemstra, V.Speykstrt 13, Roodeschool,

B.L.Westerdijk, zr. Kortestrt 27, Roodeschool,

T.Groenendal-van Dijk,zr.Kortestrt 95, Roodeschool L.P.Bolland, D.Luddesweg 30, Oudeschip,

J.Huizenga, M.A.de Ruyterstrt 50, Roodeschool,

R.A.Hoving, Hooilandseweg 97, Roodeschool

05954-15080 05954-12872

05954-13062 05961- 6223 05954-13993 05954-12453


SPORTHAL SCHERPHORN Tjariat 2 Uithuizermeeden Tel.: 06964 • 13184

IT'S ALL IN THE FRAME

Beleefd aanbevolen

een

Kritische wielrenoen en toerrijders hebben ding gemeen: hun voqr!<eur IIOOf Gazelle. Dat heeft alles te maken met de handgemaakte Gazelle Ventoux en Olympia racefiet5en.. dank zij de unieke buisconstructje zeer stable! en licht zijnl Kom eens vergelijken...

ate

GAZELLE MAAICT FlETSEN SNELLER!

Idema

Bert en Co by Vink

Autobedrijf Het juiste adres vaar: .. Ond'''''oud ... "",era'll. "." aile .........

.. Banden •

tweewielers

KAP

* Verkoop van nieuwe en gebruikte auto's

\1kl..en ICOITI'P1H'( mof'tatje gratis'

.. kcu'. (1P1lm e~C'Jl'tt!t\!'nc. PJijt!!f\1

Hoo:fdweg-N 7 .. Uitci.....I,,'" en ""uiten

.. E",end keuringutati,," APK

9909 AC Spijk ~

05969 - 1241


MNidon.r8OllO

M A A J0

a

R SEN?

IBoL:WVE ST ERDYK ROOdeschOOI

tel:

KOOPT

05954- 12872

with compliments

BIJ ONZE

ADVERTEERDEIlSJ

E emshornweg 5 9979 XK Eemshaven (Gr.) Holland Telefoon 05961-6424 Telex 77392 SECO NL

Hoofdstraat路Oost 37 - In het hart van Ullhuizao Tol8tooo 05953路1563


.'

VAN

DE

VANDE

REDACTIE

REDACTIE

VAN

DE

REDACTIE

Beste lezers en lezeressen,

Later dan gepland, maar uiteindelijk is ook de laatste SPORTSPETTERS van

het seizoen 1993/1994 uit. Vanwege de weI zeer uitzonderlijke ~eersomstan­

digheden kon de redactie het niet opbrengen in een benauwd hokje te krui~

pen om een en ander voor elkaar te maken. Mede doordat er niet al te veel

kopij binnen kwam van de laatste activiteiten, heeft een der redactieleden

hier uiteindelijk zelf nog maar wat over geschreven. Het clubblad is er

echter voor, maar ook door u I!!!!

Wij hopen dat u zich van uw taak weet te kwijten het komende seizoen, want

de afgelopen 6 seizoenen wist u ans ook van voldoende kopij te voorzien.

In deze editie komt u ook nog een tweetal verslagen van het dameselftal te­

gen, die ook in voorgaande editie waren afgedrukt, maar toen helaas niet al

te duidelijk. Tevens het laatste onderdeel van het JEUGDPLAN, alsmede de

puzzels.

Tevens heeft onze nieuwe trainer direct een bijdrage geleverd!!

De tot 25 mei 1994 bijgewerkte eindstanden staan ver~eld, relevante mede­

delingen van de secretaris, de verjaardagen, alsmede een paar verslagen van

de jeugd.

We hopen, dat er toch voor elk wat wils in staat en dat u ons het komende

seizoen weer van uw bijdrage zult voorzien. Wij hopen dat we dan ook de de­

finitieve indeling van de jeugdleiders kunnen geven.

Van onze kant rest ons dan nog een ieder veel vakantieplezier toe te wensen

en tot de volgende keer.

UITERSTE INLEVERDATUM:

2 3

SEPT£MBER

LEE SP L E Z I E R

Uw

1994

TOE G EWE N S T

!I!!!!!!!!!!!!!!!!

kopij kunt u inleveren tot 23 september 1994 in de GROENE

bij Cor Hiemstra.

Bij

voorbaat

BUS

dank . !! II I! !! !! ! ! ! !! ! !! ! !! t !!

VAN D£ R£OACTIE.

of


-

MEDEDELING VAN DE REDACTIE: Elk lid ontvangt het clubblad en betaalt automatisch zijn contributie via de lidmaatschapscontributie, tenzij er meerdere leden op een adres verblijven. [en lid dat stopt met voetballen en dus zijn lidmaatschap heeft opgezegd, zal dan ook niet langer automatisch het clubblad ontvan­ gen. Macht hij het clubblad weI willen blijven ontvangen, dan dient hij of zij zich schriftelijk opnieuw aan te melden bij:Cor Hiemstra, van Speykstraat 13, 9983 PM Roodeschool. Oe contributie voor het clubblad bedraagt nog steeds een tientje Willen de stoppende leden van bovenstaande nota nernen ?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

{P)EP

- TALK

In de laatste bijdrage van dit seizoen wil ik me beperken tot het

dank zeggen aan iedereen die, in welke vorm dan ook, een bijdra­

ge heeft geleverd aan weer een Corenos-seizoen. Dit uiteraard

namens het hele bestuur.

We hopen dat Corenos ook het komend seizoen weer kan reke­

nen op de inzet van aile vrijwilligers, die een onmisbare schakel

vormen binnen het verenigingsgeheel.

En verder natuurlijk voor iedereen een he Ie prettige, veilige,

gezonde en sportieve vakantie!

Eppe Scholtens


,

'.

:

HUAl GESLAAGD?

"Ja en met gemak. De ple::ierige lessen beperlcten

de :eljstudie lOt een ~

Verkeerstheorie door middel van beeldpla414:eeft'

je een aarrTU!meJijlc im:icltt. Hetlwmt je a1s het ware

aanwaaien. Heel plezJerig en logisch en dus gem.JJcJcehjk eigenIijk".

fen ~ van een cursist; beter kunnen wij het niet verwoorden•. "

'. f

-'

\./

r

I

',->'

" , . Eke &weken

if

.

,-',

start'&n tIi~ cursus..

<an-jangen roogen.ookexamen <:loen•

• • Bel n~ voor de v~~gen~'cUb~ 05954-12117. . i Rij~ooI uVJ uut -Bakker b.v.

.

Rpooeschool. M.H.TNmpstraat 18

de bal over de zijlijn schieten als een tegenstander geblesseerd is

DUKSTRA~s TVINCENTRVM

. is ook

.~t¥

Aanleg en onderhoud van:

SIERTUINEN. WINOSINGELS, ERF- EN WEGBEPLANTINGEH

, ..

EHZ. Ook venorgen wij uw heidetuin.

Ei.....

~ ..........

" ..........e;n..~ ....

0.&._ - - . . . .... _ _ - - . - , - .

G.arne geven wij U prijsopgav. en komen even bij U langs

FAIR PlAY

'jegewoonaan de .' K N V B spelregels houden - - - - - - - - - - '

is ook

~t~

FAIRPLAY KNVB


Landbouwmechanisatiebedrijf

FA. TOLHUIZEN & Zn. MEN SIN GA- S CHOE NEN f UITHUIZERMEEDEN

TEL. 05954-12540

Repara~~e

en Ccnstructiebedr:jf.

Verkoop van nieuwe en

gebruik~e

land- en

tuinbouwwerk~uigen.

Leveri~g

van

sp:jkers,

bcu~en,

moeren,

platstaal,

buizen,

profielen en platen. Stalhenod~gdheden

en gereed­

\~

~ \\~

.MOOE-.

~\\

~~ ~

\ \\ ~

\ \\

..

I

• I=A.SVORM STeUN ­ • • EN SPCRT­

schappen. Dealer Vieta gazonmaa:ers. Jaccbsen/Hom1ite

ke:t~ng=agen.

bos­ en zitmaaiers.

W.A.P.

hogedruk~einigers.

Hefswalsterweg 18 9982 TR Uithuizermeede

Bgg 12444

KOOPT BIJ ONlE

~~A ENSINGA !1oo{dwu.! 1711 . Uillluiunnccdcn

~

. 'JSCHOENEH Ie:.. nm.. · m.17

BUIKEMA

schilderwerken UITHUIZERMEEDEN

ADVERTEERDERS !. DENKT U

Aile voorkornende

OOK AAN

· schiiderwerken · glaswerken · behangwerken

HEN

Hoofdstraat 121 Uithuizermeeden Tel. 05954

-----­

..

-125~


** ** ** ** ** **

V A N U I T

o E

**

** **

T

a

A I N E R S ROE K

** ** ** **

** **

**

**

**

******************************************************************** B1J DEZE WIL IK EEN BIJORAGE LEVEREN AAN DE LAATSTE EDIT1E VAN

OIT SEIZOEN VAN " SPORTSPETTERS n.

U1TGENODIGO DOOR DE REOAKTIE IN DE VORIGE EOITIE VAN OIT ORGAAN

WAARIN VERMELO WERD OAT BIJDRAGEN VAN MIJ VAN HARTE WELKOM ZIJN.

ZOOOENOE REB IK ONM100EL1JK PEN EN PAPIER TER HAND GENOMEN OM

EEN B1JDRAGE TE LEVEREN.

MAAR TIJDENS RET SCHRIJVEN VAN BOVENSTAANDE HAD IK NOGGEEN IDEE

WAAROVER MIJN BIJDRAGE ZOU MOETEN GAAN.'

ECRTER TIJDENS DE WEDSTRIJO **NEDERLANO - SAUDI ARABIE **

DACRT IK ERAAN OAT RET WAARSCRIJNLIJK GEEN KWAAD KON OM MIJZELF

BIJ DE LEZER(S) TE INTRODUCEREN ZODAT EEN IEDER DAN OP DE ROOGTE

IS WIE EN WAT DIE NIEUWE TRAINER IS.

VERDEROP STAAN DE DATA'S VERMELD WANNEER DE TRAININGENVOOR

DE DAMES, B-JON EN SELEKTIE WEER BEGINNEN NA DE VAKANTIE-PERIODE.

TEVENS WORDT RET GEHELE OEFENPROGRAMMA VOOR DE SELEKTIE IN DEZE

"SPORTSPETTERS" GEPLAATST, ZOOAT IEDEREEN WEET WANNEER ER WEER

AKTIVITEITEN OP RET SPORTVELD 7.IJN TE BEWONDEREN.

EERST VOORSTELLEN i

KLAAS VAN DER PLOEG,

BEN 10 JULI J.L. 32 JAAR GEWORDEN, WOON SAMER MET

VRIENDIN RIA IN WINSUM, WERKZAAM BIJ PHILIPS IN DRACHTEN

OP DE ADMINISTRAT1E VAN DE TRANSPORT-EN EXPED1TIE AFDELING.

BEGONNEN MET VOETBALLEN(-"KEEPEN) ALS 7-JAR1GE BIJ "NOORDPOOL"

IN UITHUIZEN. GESPEELD IN ALLE TEAMS VAN E-PUP TIM lE ELFTAL.

8 JAAR GELEDEN OVERGESTAPT NAAR II HUNSINGO ., IN WINSUM,

WAAR IK STEEDS IN HET lE ELFTAL HEB GEKEEPT.

AFGELOPEN 2 JAAR AKT1EF ALS JEUGDTRAINER VAN A -EN C-JON.

RIER LAAT IK RET ER MAAR BIJ.

TOT SLOT WIL IK VAN DE GELEGENHEID GEBRUIK MAKEN OM EEN IEDER

EEN PRETTIGE VAKANTIE TE WENS EN . ( OOK NAMENS RIA)

--. KLAAS VAN DER PLOEG


Zaterdag 13 augustus

1994: Begin TRAINING Senioren

Zaterdag 20 augustus

1994: Hunsingo Hunsingo Corenos Corenos

Woensdag 24 augustus

1994: Corenos 1 - It Zandt 1 Pelikanen3 - Corenos 2

Aanvang: 19.15 uur Aanvang: 19.00 uur

Zaterdag 27 augustus

1994: Corenos 1 H.S. I 88 2Corenes 3 Corenes 4 -

Aanvang: Aanvang: Aanvang: Aanvang:

Aanvang: Aanvang: Aanvang: Aanvang:

1 - Corenos 1 2 - Corenos 2 3 - de Fivel 4 4 - H.S. '88 5

Glimmen 1 Corenos 2 Heracliden 4 Pelikanen 6

19.00 19.00 14.30 14.00

14.30 14.30 12.30 14.00

uur uur uur uur

uur uur uur uur

Dinsdag 30 augustus 1994: Bekerronde Zaterdag 3 september 1994: 2e Bekerrende 5105 1 - Corenes

1

Corenos 2 - Viboa Pelikanen4 - Corenos Glimmen 4 - Corenos

3 4

Aanvang: 14.30 uur (onder voorbehoud) Aanvang: 14.00 uur Aanvang: 14.30 uur Aanvang: 14.30 uur

7 september 1994: Siddeburen1- Corenos 1

Aanvang: 19.00 uur

Woensdag

2

IJS VAN DAVINO

j

OAT

t

OAT

I

IS

lEKKER

~T

Beleefd en warm aanbevolen:

ZO

ram.

_-_. . . . . . . . . . . . . __-.1' STIGA...DE BESTE EN BETAAlBAAR

ti

Zweedse

Westerdijkstr. 5 Roodeschool

uitsIuitend via OW vakhandeI

OOSTERHOF BY. Rijksweg 113 TEN POST Tei. "05902- ~"'~

Til

IJS

VAN

OAT SMAAKT

1,0,


.

SALON DESIREE

VOOR HEM EN HAAR 05954 - 12347 .

Ik zit goed met mijn kapper!

.~.:.\_~

r

Het eiIand

BORKUM,

'de mooiste 36 km 2 van de NOORDZEE!

GroolSte Oestlriese eiland; ic:leale bac:lolaalS: 5 stran­ den; lotaal 20 km. mooi wit zandstrand: ca. km. Itranc:lpromenade; 111 km. wandel· en fielSoaden: groet overdekt gollslagbad: lielsenvertluur. dIVerse ovemad1ungsmogelijkheden.

a

•IDWl. ¥DOR PERSONE!l.S-, CLUB· EN SCHDOLRElSJES Op dil'rsdcrg. WOfInstJag en donderdag gOedkoop lanef.

BDRKUMUJN ­ PASSAGIERS- EN AUTO-VEERBOOT

'WUCHTlNGEN: A. Go Ems-NedIJrlllnd S.V..

"Sarlcumlijn", Sorkumwf!'g.3, 9979 XJ Eemshaven

Ttllefoon 05961-6084 / 6026, Telex. 7710.3,

TtlJefax 05961-6102

:l"UTOBEDRIJ'P

SIETSEMA:B. V •

ilElrSVALSTERWEG

17 -

'u:ITl:li1IZERMEEDEN

21

(HEFSilAL)

I occa.ionll t .lPl!:­ keurings­ .tation. ( a.l.~. 1IIl.rlc.n

Voor al uw levensmiddelen slaagt U zeker b,i' uw

rijdende kruidenier

Fa. Brouwer & Zn. SHELL- 'tlNl!:STAT:n()~.n RANDEt..L\.R .'

LANDBOUV

EN

'ilJWl~POR1" ".

-4"

L.v.rine p.r .i.pntankvapn

Vaarond.rs B.nzi.n•• Gaao1i.. .n 41•••1011. L1cbtp.tro1.wa 411• •ot.ro~1e.n.

Shell

Tel. 05954 - 12487 • 13727

UITHUIZERMEEDEN


W@rnlb c:D[§ lJG{]lWTI@~'''~ ",' ',

in CAFE KOMBUYS ' ,

" ',' ,"

0""--1- - : - - ­

;,'C., '.,

.1 .•.· ; '

1,

I

,j .

~

.'.;

'(>"';." }.,}',:;

.

>. : . ,':,' .', "1'f ' CAFEVERGADERCENTRUM~OMBU¥" "

,

'. , }

~,~

t

OUDE DIJI<STERWEG S' - 9982 He O'ITHUIZER' ~EDEN,~

TELEFOON 05954 -1 $486

Aparte zaal 'gratis'bescl1ikbaar

Doe- "eI- zeltell ""en "ellJeIlIJU:,"': ..

,.,

.

.,'

~~.

--~~~~UWVAKfiNMt~/__ BLINK WINKELCENTRUM

w

UITHUIZEN - Tel~foon 05953.1552


11111111111111111111111111111111111######1#11#111#########11### DATA'S DAT DE TRAININGEN DOOR KLAAS VD PLOEG WORDEN HERVAT: SELECTIE

ZATERDAG

13 AUGUSTUS.

AANVANG: 10.30 UUR.

(N.B: DIT IS GEEN TRAININGSDAG MAAR EEN TRAINING MET EEN DUUR VAN PLM. 75 MIN.) DAMES B -

JUN

P. S. :

DINSDAG

16 AUGUSTUS

AANVANG: 19.00 UUR.

DONDERDAG 18 AUGUSTUS

AANVANG: 18.45 UUR.

VOOR ALLE TRAININGEN GELDT DAT ALS JE VERHINDERD BENT AFMELDEN BIJ DE TRAINER (05951-4185).

1111111111111111111111111111111111111#1111111111111#1# 11#111111#1 .

M hGl.zelfsikdoehet Voetba'.,zeltsikdoehet Ittet.baLzelfslkdoehet

-

;::::::::.

Voetbal.zelfslkdoehet


EINDSTANDEN 1e klasse

EINDSTANDEN 1e periade:

A:

1. O.K.V.C. 2. Heracliden 3. Middelstum 4. Stedum 5. U.V.V. '70 6. Marum 7. Peize 8. C.S.V.H. 9. Corenas 10.Noardwalde 11.Niekerk

20-29 20-28 20-25 20-24 20-20 20-18 20-17 20-16 20-15 20-14 20-12

41-18 56-26 53-29 56-36 31-41 24-37 40-60 40-46 37-48 28-41 ,-2 34-58

2e periade: 1 . O.K.V.C. 2. Stedum 3. Heracliden 4. Middelstum 5. Marum 6. C.S.V.H. 7. Carenas 8. U.V.V. '70 9. Naordwalde 10.Niekerk 11.Peize

1 . Middelstum 2. Heracliden 3. Peize 4. U.V.V.'70 5. O.K.V.C. 6. Stedum 7. Naardwolde 8. Marum 9. C.S.V.H. 10.Carenas 11.Niekerk

10-15 10-14 10-12 10-12 10 11 10- 9 10- 8 10- 8 10- 7 10- 6 10- 6

29-13 28-12 28-29 17-21 23-11 23-24 14-17 -2 12-23 16-23 22-28 15-26

res. 1e klasse A: 10-18 10-15 10-14 10-10 10-10 10- 9 10- 9 10- 8 10-6 10- 6 10- 5

18- 7 33-12 28-14 24-16 12-'4· 24-23 15-20 14-20 14-24 19-32 12-31

res. 3e klasse E: 1 • Heracliden 5 2. Wagenb.boys2 3. Pelikanen 5 " 4. Eemsbays 5 5. C.V.V.B. 8 6. Appingedam 1 7. Carenas 3 8. Stedum 3 9. Paolster 4 10. GadEnze 3 1'.Middelstum 4 12.Halwierde 5

EINDSTANDEN

1- Grijpskerk 2

2. C.V.V.B •. 3. Aduard 4. Glimmen 5. !~{tdelstum 6. .::V ~V.:,§. 7. Oranje N. 8. Knickerb. 9.Corenas 10.L.E.0. 11.Wilperboys

4 2 2 3 2 5 6. 2

2 2

20-28 20-27 20-27 20-26 20-24 20-20 20-20 19-17 20-13 20-10 19- 6

61-31 50-34 44-30 57-38 60-53 63-37 58-68 49-58 30-49 36-68 27-69

18-35 18-27 18-22 18-19 18-16 18-16 18-15 18-12 18- 9 18- 7

60- 7 80-29 68-38 54-51 57-57 38-38 42-49 30-51 -2 27-65 23-94

res. 4e klasse B: 22-35 . 22-34 22-29 20-27 21-25 21-24 22-19 20-18 ·21';;.;15

78-28 74-36 84-41 55-31 66-44 81-64 58-85 50-72 41-49 21-15 45-68 20- 8 29-64 22- 5 39-118

1. Zeester . 2 2. U.V.V. ?703 3. C.V.V.B. 9 4. 5.1.0.5. 2 5. L.LO. 4 6. Carenas 4 7. Heracliden 6 8. C.S.B. 3 9. O.K.V.C. 4 10.Ezinge 2

~~


EINDSTANDEN

EINDSTANDEN

EINDSTANDEN

Dames Hoofdklasse A:

B-junioren klasse

1 • Tolbert 2. BATO 3. Viboa 4. Nieuw Buinen 5. H.S. '88 6. Knickerbockers 7. DIVA '83 8. S.P.W. 9. Corenos 10.Velocitas 11.Eemsboys

1 • i\Appingedam 2 2. Gorecht 3. Lewenborg 2 4. Corenos 5. Poolster 6. Bedum 7. Pelikanen 8. Godlinze BC 9. Siddeburen 10.B.N.C.

C-junioren 1• 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

klasse

Heracliden Stedum Z.LC. Corenos U.V.V. '70 Eenrum Ezinge CD Zeester Marcia

E-pupillen 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Appingedam Godlinze Neptunia Holwmerde Corenos Fivel B. Poolster 9. ft Zandt 10.Pelikanen

20-38 116-19 20-32 57-18 1 20-25 54-39 1 20-23 34-33 1 20~·19 39-39 1 20-18 50-39 1 20-16 44-63 20-15 26-43 20-15 37-73 2 20-1.J 41-59 20- 6 39-112 C8 : 8-15 8-:13 8-11 8-11 8- 7 8- 6 8- 4 8- 3 8- 2

klasse

1- Heracliden

1

1

1 2 2 1

2 2

D-pupillen 40-11 55-10 40-13 40-15 11.;..25 21-30 l7.;.32 6-41 10-63

EZ 11: 9-17 9-13 8-12 9-11 7-10 8- 9 9- 5 9- 5 9- 2 9- 2

1• 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

51- 7 39-13 33-15 37-21 33-15 46-28 22-37 10-38 6-51 6-58

1• 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

9-16 9-12 9-11 9-11 9- 8 8- 7 9- 7 9- 6 7- 4 8- 4

30-14 30-26 31-21 34-25 25-33 21-19 39-26 28-38 21-48 16-25

klasse D 9:

Heracliden Noordpool Meeden. Z.N.C. Meedhuizen Holwierde 2 W.V.V. 3 Corenos Eemsboys 2

E-pwpillen

B 5:

8~15 43- 9 8-14 57-16 8-10 39-18 8- 8 41-17 8- 821-20 8- 8 24-24 8- 7 22-26 8- 2 10-78 8- 0 8-57

klasse

K.R.C. Noordpool Noordwolde 2 Bedum 2 Viboa 3 Corenos 2 Zeester Onderdendam T.E.O. 2

EZ 15:

8-14 8-12 8-11 8-10 8- 8 8..,. 7 8- 6 8- 3 B- 1

34- 9 37-11 29-13 24-15 28-16 14-32 14-18 7-15 6-64

Van de F-pupillen worden geen standen en uitslagen bijgehouden door df bonden, aangezien deze competities puur recreatief gezien worden. U ziet dat er geen kopposities behaald werden, maar evenmin is er een ploeg gedegradeerd. Toch hopen we voor het volgend seizcen, met name voor de senioren en dames, een plaats bij de bovenste 6 van de rang~ lijst te magen hervinden.


MEDEDELINGEN VAN DE SECRETARIS:

- Aanvang competitie 1994-1995: 10 en 11 september 1994 Ingeschreven: 4 seniorenelftallen, 1 dameselftal, 1 B-elftal, 1 C-elftal, 2 D-zeventallen, 2 E-zeventallen, 2-F-zeventallen. - Het bekerprogramma is vastgesteld op dinsdagavond 30 augustus 199,4:vpor de eerste ronde en in het weekend van 3 en 4 september 1994 voor de~we~de bekerronde. Ingeschreven voor de beker zijn: Corenos 1, Dames, B- ,en,C-elf­ tal. ' - Wijziging invallersbepalingen: e e Senioren: 1 t/m 3 klasse: 2 spelers + doelman e 4 en veteranen: 4 spelers + doelman e Dames, Hgofd en 1 ' klasse 2 speelsters + doelvrouw

2 klasse: 4 speelsters + doelvrouw

e A, B,C, B-C, en C-D-junioren: Haofdklasse en 1 klasse: 2 spelers + doelman Reeksen: 3 spelers + doelman D, E,F-pupillen: In alle klassen mag onbeperkt worden gewisseld. Alleen bij de D-pupillen mag een eenmaal gewisselde speler niet meer aan de wedstrijd deelnemen. - Rugnummers: Indien toch gebruik wardt gemaakt van rugnummers, dienen de rug­ nummers van de spelers overeen te stemmen met hun nummer op het wedstrijdformulier. Bij een niet juiste invulling kan een ver­ velende situatie ontstaan, indien de scheidsrechter alleen het nummer noteert bij het geven van een kaart. . - Bedankt als lid per 30 juni 1994: Dames l.S. Bos, G. Slob, H. Seep, T. van Dijken, K. van Komen, M. Westerdijk. Senioren: H. Schuiling, E. HoVing, J.M. Smit, J.H. ten Harkel. Jeugd:J.H. Vels en K.J. Kosmeyer. - Nieuwe leden: senioren: J. Hassing, J. Schuiling, R. Kammenga. Jeugd: M. Mertens, R. v.d. Berg, J. Kamminga, J. Knol, J.W. Pieterman, B. Westerdijk, J. Hasan, P. Welmers, F. Welmers, M. Bas en R. Sterenberg. Zaalvoetbal: R. Brandt en S. Vrieze. - Het schoonmaken van de kleedgelegenheid van het gym. gebouw: De jeugdleiders, begeleiders, dames en senioren dienen de kleedruimtes na afloop van de wedstrijden met water te spoelen. Deze handeling is nodig daar er teveel vuil op de vloer achterblijft bij het droog aanvegen. Ook het vuil opruimen !!!!! - kampetitieindeling 94/95: e 1 klasse A: 't Zandt- C.S.V.H.- Stedum- Godlinze- de Heracliden- Marum­ de Wilperboys- U.V.V.'70- Peize- Noordwolde- Carenas - G.E.O. e res. 1 klasse A:Knickerbockers 5- Glimmen 2-de Wilperboys 2- Middelstum 3 H.S.'88 2- Oranje Nassau 5- Noordwolde 2- Aduard 2 Zuidhorn 2- Lycurgus 6- C.V.V.B. 4- L.E.O. 2- Carenas 2 e res. 3 klasse D:C.S.B. 2- Lycurgus 13- Z.E.C. 2- Knickerbockers 12­ Oranje Nassau 11- Carenas 3- Poolster 4- U.V.V. '70 2­ C.V.V.B. 8- Zeester 2- Vi boa 5-0.K.V.C. 3.

e

res. 4 klasse B:de Fivel 4- de Heracliden 6-U.V.V. '70 3- K.R.C. 1-L.E.0. 3 Omlandia 6- C.S.B. 3- Loppersum 4- Ezinge 2- O.K.V.C. 4­ Carenas 4- Onderdendam 2.


Voor goedkope spor1ar1ikelen naat'

Sport en medaillehuis MOSSEL . DiJkstraat 70 + 72 tel. 05960 25040 APPINGEDAM

Drogisterij - Parfumerie - Homeopathie (Vogen

HOPMA

BLOEM

Hoofdstraat 29 - 9981 AG UITHUIZEN

Telefoon 1346

prafIII varf ........

WIERING ~t13

Ulth. . .rm.....

t.J105'54-12593

VOOR.: VERF GLAS BEBANe;, ,

Voor al uw sportartikelen

~OcD(S搂u(f2~

HOOFDSTRAAT 125 UfTHUIZERME=DEN ~

TEL 05954路13739

~~Q(]f") t:J 0 ~ lJ

0

Merit"" voetbalschoent'n:

ADIDAS PUMA OUICK

PA,IHCK lOTTO


LANDBDUWMECHANISA TIEBEDRUF

GEBR. BOERSMA ZIJLDIJK B.V. Fivelweg 83 - 9987 SJ ZIJLDIJK - Tel.: 05968-1457

Dealer voor Noord-Groningen van T.LM. vorkheftrucks

Verkoop en reparatie (alle merken).

ONS BUIS

oosteinde

Voor al uw:

-bruiloften

ROESTVRIJ STAAL _ fomil i~feestQn

~mOdellen

-koffietafe!s - toneelavonden

vele maten

_ vergad eringen

EKONOMISCH ENERG IEVERBRUIK !J?schikt voor aile

_fondue- en gourmetporty路s. Mogelijkheid voor Met gebruik van 1 tot '3 zali'n

wcrmtebronnen

met toneel

tot ziens bij : Oreste en Rita Ugozzoli

Radsweg 5 - Oosteinde

tel.: 05961 - 6281

O.

klein UITHUIZERMEEDEN

nienhuis

registerarchitect


Dames Hoofdklasse A:DIVA '83- H.S. '88- Omlandia- Viboa- BATO- Nieuw Buinen­ S.P.W.- Knickerbockers-Lycurgus- Corenos-Wagenborgerboys B-junioren

B 3:Noordpool- C.V.V.B.- Bedum- 5105- L.E.O.-Hunsingo- Eenrum­

Viboa- Zuidhorn- Aduard- Corenos-de Heracliden

G.-junioren

C 6:Farmsum- de Heracliden- de Pelikanen- Holwierde- Oosterhoek­ Corenos- de Fivel- Poolster- Loppersum- Siddeburen- W.E.O.­ Neptunia 2

0- zeventallen:'t Zandt- Farmsum- de Pelikanen- Godlinze- Poolster

1- Pool­ ster 2- Eemsboys- Loppersum- Neptunia- Corenos 1- Corenos 2­ de Heracliden 2

E- zeventaIIen:Eemsboys- Farmsum- Middelstum- Neptunia- Corenos 1- Appinge­ dam- Loppersum- Noordpool- Holwierde- de Pelikanen- Poolster­ de Heracliden E- zeventallen:de Fivel- de Heracliden 2- C.V.V.B.2- Godlinze- Corenos 2­ Appingedam 2- 't Zandt- Stedum- de Pelikanen 2- Neptunia 2­ Poolster 2- Wagenborgerboys

f- zeventallen:de Fivel..., Noordpool- de Pelikanen- Neptunia- Loppersum:­

Farmsum- Eemsboys- Poolster- Holwierde-Corenos gedam- 't Zandt

1~

Appin­

f- zeventaIIen:T.E.O.- Onderdendam- C.V.V.B.- Middeistum- Bedum- Corenos 2­

Hunsingo- 5tedum- K.R.C.- Loppersum 2- Adorp e Bekervoetbal 30 augustus 1994 1ronde: C.S.B. 1 Corenos 1 Corenos dames Omlandia dames Poolster B Corenos B Poolster C Corenos C

18.45 18.45 18.45 18.45

uur

uur

uur

uur

Indeling zaaivoetbal 2e klasse A: Corenos- C.V.V.B.- Eenrum 2- de Heracliden 3 Hunsingo- Madjoe 3- Noordpool- Usquert 2­ Usquert 1- Viboa 2.

-------------000------------­

PUZZEL

EVEN MEE

If!

PUZZEL

EVEN

MEE

!lll

PUZZEL

EVEN

MEE

Beste puzzeIvriend(inn)en, Hier volgen de oplossingen van de vorige keer:Kruisende 3 1 5 2

9 5 8 7 6

948 7 8 3 692 .87 8 9 6 4 5 1 .72963163

getallen

318 531 4 9 479 783 5 2 1 612 7938 13728 56 9 2 896 2 1 3 7 2 5 361 264

Enge dingen: 's Avonds aIleen thuis naar een griezelfilm kijken. Veel plezier met de nieuwe opgave en een hele fijne vakantie toegewenst

en tot het volgend clubbladseizoen: Cor Hiemstra.

It!


GIBSONWOESTIJN GIERIG GIERST GIETERIJ GIFKIKKER GIFTAPPEL GIL GILAMONSTER GILDEBIER GILDEDEKEN GINDER GINGERALE GI ROBETAALKAART GIRO路ENVELOP GIRONUMMER

ROKADE ROKKENJAGER ROMANPERSONAGE ROMMEL ROMP RONDWEG RONTGENFOTOGRAFIE ROOKGORDIJN ROTSKANGOEROE ROTSLANDSCHAP ROZEBOTTELSIROOP ROZEMARIJN ROZIJNENBROOD

GISSING GIST GISTERAVOND GISTPLANTJE GITAARMUZIEK GITANA ROB ROBBEDOES RODODENDRON ROEDJAK ROEP ROETSJBAAN ROEZEMOES ROGGEBROOD ROK

Gi-ro

De overgebleven letters vormen nog vier woorden.

R

G R G I

E

R

S

T

N

0

R

D

0

N N 0

E

I

B

E

D

L

I

G I

G P E N G 0

M C Y H K G I

E

T

E

R

Y

E

I

G 0

A E

D

R

E

I

K

F

I

G L

E

I

N

J

R

R

A N

R

T

R

D

0

G R R A A D G

p

T

0

0

G M Z

N S

E

E

0

I

E

0

I

J

R

N

E

E

N G K

I

D

R

E R B

S

D

E

0

N

R

A K

P E

L

E

T

R

F

G M I

0

E

0

S

R

0

G A T R

I

E

T

I

G T

0

0

R

L

S

G

B

0

R

A T

K

K

E R

R

E

I

J

D

0

G Z

E

A E I

N 0

N

E

D

0

S L 0 p

0

D

A Z

B

K

0

0

E

N Y

E

T

G R

P

N

T

R

A N K

E

I

U M R A A T

A S

L

G R E

M M U N 0

G I

B

S

W 0

0

N

Z

K

E

0

R

0

A E

K

G E L

A R

E

G N I

N

0

T

R

0

T

S

I

S R L

R

0

G G E B

R

0

B

E

D

0

S

G R G A A Z

A N G 0

P

I

D

0 K

0 E

S

S

0

P

A H C S

N

N

A

M M F

E

R

0

E 0

T

R

M R

A I - E L

R

0

0

D

0

L

E

V N E

0

R

I

F T

A P

P

E

L

G R

S

0

0

S

N

D

G C H G I D

N

N R

E M 0 Z

R

V W T

'

G I T

I

..

E

G L

N B

S

B

I

Y

J

K

R

T

G N A A B I

T

S

E

T

E

T

0

A L

T

R

I I

G I E


Blj het Ilcht der sterren

Het is een heldere avond, de sterren staan flonkerend aan de hemel, maar de hitte van de dag Jigt nog a/s een dichte • deken over de Perigord. Op het terras van van de vele campings in die mooie gebied zitten vijf echtparen gezellig keuvelend bijeen. De cicaden tsjirpen, op de tatel voor hen staat een aantal flessen van de plaatselijke wijn, de jongere kinderen, die moe zijn geworden van een hele dag buiten, liggen al in bed. terwifl de oudere kinderen wat rondhangen bij de ping-pongtafel. Het leven is goed, zoo 1 Dries woont niet in Castricum. Maurits vertelt Domme. Zo'n tocht wil ze namelijk ook graag met haar eigen dat zijn oudste dochter nog .niets van jongens. kinderen maken. wil weten, terwijl een zoon van hem al een paar 4 E~n echtpaar is vandaag de hele dag de camping nlet dagen een oogje heeft op een dochter van het afgegaan, maar heeft de dag gewoon lekkerluierend bij het echtpaar uit Apeldoorn. De kinderen van Roald zwembad doorgebracht. Het gezin dat drie kinderen telt, allen zijn nog te jong voor dit soort flirterijen. jongens, heeft kasteel Castelnaud bezocht. Zij komen, evenals 2 Het echtpaar uit Castricum luistert ge- • Thea, niet uit Emmeloord. Thea heeftgeen kinderen. spannen naar het verhaal over het .' uitstapje naar Limeuil, waar een van de Vrouw Woonplaats Uitstapje ---,---1 kinderen in at die nauwe straatjes zijn we.g. . ~~T~··'-Ti··-l!--..+-rl··--T niet meer kon vinden; hij werd gelukkig op i tijd gevonden. Zelf hebben zij een kind," dat op de camping dikke vriendinnen i is geworden met een dochter van Ans en vandaag dus ook niet meewilde met het uitstapje dat haar ouders maakten. Ans komt niet uit Apeldoorn.

een

I

3 Rozemarijn, die niet in Deurne woont, luis­ tert vol belangstelling naar Geart die ver­ haalt hoe hij de hele dag met z'n vieren (met twee dochters en zijn vrouw, die niet Petra heet) een kanotocht maakte, maar niet in Dries Geert

D

i

E

2,.

i

3

::IE

!

Maurits

4

Roald

5

Beynac

6

is

~ r~::::e 5 Limeuil A

Q.

Castricum

!

10

'... i

~'" i""""rn

Brugge

!

9

Zwembad

!l CIII

i

i

Q.

1

:

!

!

.!..! Castelnaud

c:

ale

1

~!

CIII

A

i

!

11

i

12

I

:

.13

1.1

0

:

~ Emmeloord

1

:

I

!

'14

i••

i

15

Man

Woonplaats

Uitstapje

..

Dries Geert

...

Kees Maurits --~"

..

---.--..

Roald

-~.-

i

,


'fa hoofdstuk 1. .De doelstell ing, hoofdstuk 2. Het jeugdbe足 5tuur. hoofdstuk 3. De jeugdleiders en hoofdstuk 4. Het voet足 ~altechnisch beleid, VOIgt nu hoofdstuk 5.:

rloofdst uk 5.

JEUGOOPLEIDINGSPLAN.

In dit hoofdstuk vindt U de voorbeeldtrainingen. lIJij vOlgen daarbij de Zeister Visie. waarvan ook een samenvatting is bijgevoegd. De jeugdleiders maken bij hun trainingen zoveel mogelijk gebruik van de Zeister Visie en laten de jeugd ook volgens die visie voetballen. De uitvoering en voortgangscontrole vergt een nauwe king tussen de trainers, jeugdleiders. Jeugdbestuur bestuur.

samenwer足 en Hoofd足

"

~---------------------

Dit hoofdstuk moet door de. jeugdafdeling nag verder worden uitgewerkt. Met name met het oog op ons 3e doe!. Zorgen voor een betere kwaliteit van de jeugdvoetballers. Na dit hoofdstuk vol~en iri het originele jeugdplan {in bezit van de jeugdleiders} nag diverse handige lijsten. die gebruikt kunnen worden-bij de jeugdbegeleiding. Oeze lijsten zullen we hier nie~ publiceren. omdat dit weinig nuttig is. Wij hopen dat Tot zover de publikatie van ons Jeugdplan. jullie het met plezier gelezen hebben. Voor aanbevelingen houden wij ons uiteraard altijd aanbevolen. De Jeugdafdeling.


AUTOBEDRIJF

Laanweg 12, 9983 RH Roodeschool.

Telefoon (05954) 150 56~

Het juiste adres voor een

Nieuwe

RENAULT

of

Gebruikte

auto

ruim gesorteerd in

Onderdelen

en

Accessoires

De zaak waar u ECHTE SERVICE krijgt

DE VOORDELIGE

ba nden en uitlaat specialist


~EMSTRANSPORT

ROODESCHOOL.

Tel: 05954 - 12309

Uw leverancier voor

HOEKLOOS gassen.

las-' en snijkisten

III

lasapparatuur zowel autogeenlas, als CO-2 lasappara

hob~

huur- en rui1'fle~sen

SIEVERT

II

•R

FIATAGRI machines en tractoren

Dealer van

P~SCI

me~

propaan­

en butagas;

= n

B

, U •I

Bal Kan Car S.K.C. Diesel- Elektrische en L.P.G. heftrucks. DR~SSER

gebruik

n

autolaad- en loskranen,

apparatuurvoot' het

G

Laadschoppen en Graafmachines.

M

Verkoop van:

CASE - INTERNATIONAL tractoren.

..

Fabricage

Stenenklermilen. Grondgrijpers. Palletha:k:~.

I

0'~1~:;'i""'

I

A

• U D

av.

GARAGE MUNTING

POST1IOS 6 9983 ZG ROODESCHOOI.

U I

Ift

o

I1

Telefoon : 05954 - 12309

De Rabobank is een betrokken bank.

voor kunnen stcllen. DaaronJ ondersteunen we

Een bank die wee! wal er sped! in de omge­

als:Raboba'~kmet aJle plezier sportieve

ving. Als er gespor! wordt in de buurt, dan welen we niel aIleen wat er speelt, maar ook wie er speclt en wie tegen wie. We zijn van mening

activiteiten in de omgeving.

Er is een bank die vee) aan sport doet.

Niet aIleen met financiele middeien, maar ook als het gaal om het orga­ .niser.en van evenementen, geven we graag advies.

dat sport een heel belangrijk dee! van de

~amenleving

Shell propagas

Loop eens binnen bij

uitmaakt. Stefker nog. de Rabobank, dan merkt u gauw genoeg hoe

betrQ~ep we lijn.

we lOuden ons cen wCfeld wnder sport niet

; lallabaak

Rabobank. Aangenaam •

-'. j

r.:I


De "2eister Visie" Dit is een door Leo Beenhakker en Rinus ftichels geopperd plan, am het jeugdvoetbal in Nederland op een hager niveau te bren足 gen en daaruit a~tomatisch voortvloeiend ook het prof-voetbal. In het kort komt het hier op neer: Vooral de laatste 20/25 jaar is Nederland vol gebouwd en is ook het verkeer ver ... voudigd. Dit heeft tot gevolg gehad, dat de kinderen veel minder gemakkelijk een plaats kunnen vinden waar ze nag lekker een balletje kunnen trappen. Overal is verkeer en als er geen verkeer is dan ligt er weI hondepoep. Het gevoig hiervan is dat de kinderen eigenlijk aIleen nog maar bij hun club de ruimte hebben am een balletje te trappen. Een of 2 uurtjes trainen en een wedstrijd is natuurlijk weI wat weinig om de teruggang van het straatvoetbal op te vangen. Om toch die trainingsuren optimaal te benutten bevat de "Zeis足 ter Visie" 4 kernpunten voor wat betreft de inhoud van de trainingen en dat zijn: ~~%~~

:t:~~~:t: ~~:t::t:% ~~~:t::t:

ad.

~~:t:~~

ad.

~~%:t:~

ad

Z%:t:%%

ad.

:t::t::t:**

A. B. C. D.

Doen, doen. doen. Optimale beleving. Herhaling. Voetbaleigen vormen.

A. Doen, doen, doen. 20 vaak en intensief mogelijk trainen en de kinderen ook stimuleren am buiten de trainings uren om te voetballen en de voorwaarden daarvoor scheppen. B. Optimale beleving. Tijdens de training moet het plezier er van afstralen en dit is een zeer belangrijke taak van de trainer. Hij kan dit door zijn trainingsinde足 ling met eenvoudige middelen bewerkstelligen. c. Herhaling. Door de oefeningen vaak te herhalen moet de speIer merken dat hij "vooruit" gaat. Hij/zij moet het resultaat "zien". D. Voetbaleigen vormen. De oefeningen op de trainingen moeten recht streeks uit de praktijk komen~

Oit zijn dUB in het kort de hoofdlijnen van sie", kort en bondig en dUB dtlidelijk.

de "Zeister

Vi


Praktijk voetbal:

~

Voorbeeld trainingen (1)

X

o

@

&

BEGINSITUATIE:

A-junioren (16-18 jaar).

U:ERSTOFTHEMA: 3:2 met wissel pass.

DOEL(EN): Hel verbeteren van het

gebruik,van de wissel pass. Het ;den van de

ruimle om de pass te geven en de

uitvoering daarvan verbeleren.

PRQBLEEMSTELLING: Men blijft vaak

Ie lang aan 1 zijde "steken" bij de

aanvalsopbouw. Men ziet niet de vrije

spelers c.q. ruimle aan de andere rijde van

het veld.

WARMING-UP: Vrij spe16:6 mel2

keepers, waarbij aan beide.zijden 2. vrije

,,-ones ingesleld zijn voor de b;liberittende

ploeg. Daar mogen tij balbezit aileen de

medespelers inkomen.

Zodra deze speier aangespeeld is mogen

de verdedigers er oak in komen, maar dan

mogen bijvoorbeeJd de spelers aan de

andere kant in de ~rije zone komen, om de

wissel pass Ie ontvangen.

4S",

Varianten zijn mogelijk: a. starten vanaf de andere kant. b. een spits + verdediger op de 16-meter plaatsen. Na de 3:2 aanspelen van de rich aanbiedende spits, die !caatst op een speIer van I.e! 3-tal die dan de wisseJpass geeft op de andere spits.

~

t@l~~:.,

.'

,

~~ or..: }~::':"

l'<

~~;;

K~~£~itiespel 3:2 bij de midde llirvzijJijn. Aan de andere zijde staat 1 all€r".; + 1 verdediger. De aanvaller moe4~k.ken als de bal speelklaar ligt tai. Na de wissel pass: I. Duel 1:1 bij en . ri1>p het grOle doel door de ~~" ).. h kl' ;;::nv~~~.~n erne doel' IJe door de I~

v~ds~.,£cr.

Cl:

• Pt>SS' fSA!.&AAN) AANVAltERS

VERoeOI6£RS KE.EPfJ;IS

PiLLeN

BEGINSITUATIE:

B-junioren (14-16 jaar).

LEERSTOFTHEMA: Partij·spel 6:6.

DOEL(EN): Het yerbeteren van het

verdedigend koppen (kan lechnisch +

taktisch benaderd worden).

PROBLEEMSTELLlNG: Bij het

verdedigend koppen wee! men de bal niet

ver genoeg weg te !coppen en tevens niet

naar de zijkanten. ­ WARMING-UP: Partijspe15:5 met 2

keepers. Kort-breed veld. loda! er veel

eindpassen komen zoda! er veelluchlduels

plaats vinden. Indien er te weinig passen·

vanaf de vleugels kemen. dan werken met

een wne aan de beide zijkanten. vanwaar

iemand "yrij" kan veeczetten.

30.. X

<5",

~,J;;

D'1II\8E.LSPflfQ

-- - - -'Jo L~IcrI€.$pELER

2. BIJsluiten I oanY311er + 1 yer&diger uit r.<:1 yak. Wordt dan 2:2. 3. IHt60u~en'l01 4:.1.

SLOT: Vrij spel. waarbij in de 6:6 met keepers gecoacht wordt op he! zien van de ruimte aan de andere kim!. Ook he! gedrag van de'spelers aan de andere kant be'invloeden (wanneer aanbieden? etc.) Kies voer een breed veld!

KERN: Partijspel 5:5 met 2 keepers. Benadrukken van he! verdedigende koppen. De verdedigende partij mag gewoon scoren, lerwijl de aanyallende partij aileen met het hoefd mag scoren.


Daarna;I~1 k:m de venJclligcmle p:lnij cen score behalen door de bal over de middellijn weg Ie koppen uil cen voonct van de aanvollende partij. Coach op he! lechnisch c,q. taklische gedeelte.

~LOT: Partijspel 5:5 met 2 keepers. Vrij spel. waarbij het koppend scoren dubbel beloond wordizOOat er dan loch veel -voorzetten komen. zOOat het verdedigende koppen vee! aan bod komL Kontroleer helgeen wat in de kern getraind is.

BEGINS1TUATIE:

C-junioren (12-14 jaar).

LEERSTOFSCHEMA: 2:2 in 2 villen.

DOEL(EN): Hel verbeteren van het

aanbieden van de spitsen ten opzichte van

het gedrag v~de opbouwende

verdedigers c.q. middenvelders.

PROBLEErvlSTELLlNG:

De spitsen bieden zich op de verkeerde

momenten aan; of te vroeg of te laal. Dit

alles in relatie tot de ovenge spelers.

WARMING·UP: In 2 vakken (zonder

keepers) wordl 2:2 gespeeld. Indien men

de bal vanuit het ene yak naar een

-nedespekr in het andere vak kan spelen is

dat I punt.

Aktiveren/stimuleren/begeleidend coachen

• an de medespelers in het andere vak. om aldus aanspeelbaar te worden.

KERN: In 2 vak.ken wordt 2:2 gespeeld. '\3 het aanspelen door de keeper probeert ~;et 2·lal de bal naar hun 2 medespelers in

~.y .:':~

:n

".0

i Xo I I

2S~

1

0;<

&bI'SM

30m

10m

10

xo

X,

.,

o~O 'X

/ ,X­

0

0 '/.

0

X

IOC.

SLOT: Kontrole op helgene wat in de kern is aangeleerd. Let dus met name op het gedrag van de spitsen bij balbez.it (opbouw) van deverdedigers en de middenvelders. VORM: 6:6 met2 keepers. Vlij spel. Kies voor een relatief lang veld. zOOat er ruimte gemaakt kan worden door de spitsen alvorens men om de bal vraag.

O

15",

hel onderc vak Ie spclcn. Deze probercn dan Ie ~corcn. Dc andere ploeg probcert helzclfde .Ie dO¢n. VARIANT:'lndic'n de spitscn z.ich nog Ie dicht op de bal aanbieden kun je I.e lalen starten vonaf de achlerlijn in hun vak. Hel kreeccn van ruimten en als de bal speelklaar is zich aanbieden naar de bal

KERN: Per 3·tal wordt er gewerkl 2 spelers proberen,door mid del van een boogpass over een verdediger been elka.ac Ie bereiken. Indien de verdediger de bal verovert (bal aannemen) dan wisselt hij mel de man die de bal veI:keerc;l passle. Moeilijkheidsgraad kan opgevoerd worden door de. speier in het midden alskeeper te laten fungeren of door de afstand te vergroten. Den!< met name aan de technische uitwerking. Werk. met individuele korrekties en met groepskorreklies. Maak er wedstrijdvormen van.

o ""­

10

X

BEGINSITUATIE:

D-pupillen (10·12 jaar).

LEERSTOFrHEMA: 2: I boogpass.

DOEL(EN~: Hel verbeteren vanhet

ultvoeren van de boogpass (technisch).

PROBlEEMstELLING: Bij het passen

van de bal over grolere afstand door de

luch!. verliest men de bal veelvuldig door

een sJechte lechnische uitvocring van de

boogpass.

WARM ING-U P: Technische. uitvoering

van de boogpass. Partijspel 6:6 met 5

veidspelers en I veldspeler of keeper inhet

eindvak. Men kan scoren door middel van

een boogpass die door de medespeler in

het eindv:tk word'1 aangenomen (of door de

keeper wordt'gevangen). Speeltmen Ie

dicht op de achlerlijn dan zou men als

~l!emalid een neulrale zone tussen het

veld en het eindvak kunnen plaatsen.

StOT: Partijspel 6:6. Vrij spel. Benadrukken/coachen op de boogpass. Indien er gescoord wordt uit een boogpass (kopba!. volley) dan extra score. 50m X

40...

~

0 y:

";/...

Xo ><'0

.0

0/

>C


CORENOS PAKT PUNTEN VAN NIEUW-BUINEN

Dinsdag 3 mei speelden de dames van Corenos tegen Nieuw-Buinen in Nieuw-Buinen. Bi j aankomst op het sportpark bleek dat de tegenstanders niet aanwezig waren. Toevallig was de coach van de dames er weI en die wist niet dat er gespeeld moest worden. Hij trommelde dus wat dames op en zodoende begon de wedstrijd een half uur later: om half acht. Corenos dat speelde met Anita als linkerspits begon de wed足 stri jd goed. We combineerden vri jui t en zetten Nieuw-Buinen vast op hun e i gen he If t. We kwamen op voorsprong door een steekpass je van Marga op Anita. Deze was haar tegenstander al voorbij gesprint en nam de kortste weg richting doel. Ze speelde de bal langs de keepster en zo was het 0-1. Een kwar足 tier later kwam Nieuw-Buinen op gelijke hoogte doordat de Roodeschoolster achterhoede de tegenstanders niet goed dekten. De spi ts kon aIleen op keepster Tiny afgaan en scoorde 1-l. Hierna zakten we in en lieten we de tegenstander vrijuit voetballen. In de tweede helft 1 iet Corenos zien dat het spel in het laatste deel van de eerste helft een vergissing was. Men streed voor elke vierkante meter en creeerde wat gevaar voor het doel van Nieuw-Buinen. Anita en Stef gingen er een paar keer van door maar hun voorzet ten bere ikten geen medespee 1足 sters. Halverwege de tweede helft kwam Nelie in het veld voor Liana. Even later kreeg Stet de bal ingespeeld van Tan)a. Ze passeerde een paar speelsters en ging op de keepster af. Deie drong haar naar de bultenkant en hierdoor werd ze. gedwongen de bal af te passen. Toen zag ze Nelie vrij voor de goal staan en gaf ze een niet te missen bal op haar medespeelster. NeUe t ikte de bal in het lege doel en zo stond het 1-2. Hierna kreeg Stefanie nog een hele grote kans om de voorsprong uit te breiden, maar ze presteerde het om de bal naast de goal te werken. Hierdoor bleef de wedstri jd ontzettend spannend want Nieuw-Buinen was nog een aantal keren gevaarlijk dichtbij keepster Tiny, maar scoren deden ze niet. Zo wint Corenos en pakt het de punten die zo hard nodig zijn.


ERVAAR DELEGEND

De legend is Honda's debuut in de klasse van exklu­ sieve limousines. Een klasse waarin representatief uiterlijk en optimaal weggedrag getoetst worden aan zakelijke kwaliteiten. De Honda legend is de ideale zakenauto met sportief dynamische eigenschappen, samengebracht in een elegant zakelijke verschijning. Verder vindt Honda, dat

een wagen in deze klasse kompleet hoort te zijn. Oaarom betaalt u vooreen indrukwekkend aanta! extra's niets extra. Rijden in de legend met z'n 2,SliterV6 24 kleps motor is een ervaring die u kunt ondergaan als u kontakt opneemt met uw dealer.

goe d e neus :r Z en VOO akJ '£'

De Honda Accord Sedan wordl door steeds meer zaken­ mensen, als de ideaJe auto gezien. Hii kombineert op uirsrekende v.iize. representa~:ireil,. comfOrt en spornmelt DaarblJ b11lfi de pn)s per l1li kilometer erg laag. Di! komI VOOf­ nameli;k door z'n gunstige brandslo!:" ..".....-------, verbruik, zeer \age onderhoudskosren en hoge inruiIwaarde. De keus uil krachtige 1.6 en 2 liler mororen me! of wnder iniektie maken de Accord nog aamrekkelijker. Een proefntmetde Hond aAccord kon wei eens de besle Z.llkelijke beslissing ziin die u v:mdaag nog lam! nemen. Wij veneilen u graag over d,~ uirgebreide koop- en leasemogeliil;­ heden.


VERJAARDAGEN

VERJAARDAGEN

VERJAARDAGEN

VERJAARDAGEN

Hier volgen de jarigen in de maanden augustus en september: Carola Bos Tim Scholtens Gerbrand Kosmeyer Sandra Vos Patrick Knot Natasja Grondsme Jaap Nijboer Fester Oosterhuis Niels Kosmeyer Tanja Kobes Sineke Vas Arne Hoving Harmannes v.Dijk

1 ·2 3 16 17 19 21 24 24 27 31 31

Eise Smit Roderick Bakker Fre Wier sum Auke v.d.Berg Pieter Sikkema Klaas Duinkerken Bart Moes Alexander Rijkens Ben Westerdijk Tammo Jan Munting Richard Huizenga Anita Sander

5 september q september 7 september 7 september 8 september 9 september 19 september 19 september 20 september 20 september 25 september 29 september

1 augustus

dames jeugd jeugd dames senior dames. senior senior jeugd dames dames senior senior

augustus augustus augustus augustus augustus augustus augustus augustus augustus augustus augustus augustus

jeugd jeugd senior . senior jeugd jeugd senior jeugd jeugd jeugd jeugd jeugd

Wij wensen aIle jarigen nu reeds een prettige verjaardag en tevens een zonnige en plezierige vakantie !!!!!!!!!!!! ---------------oOo-----~---------

1 9 9 4

Corenos

E2 -Heraclieden

E2

Wij gingen zaterdag uit. Wij moestentegen de Heraclieden. De Heraclieden hadden 2 spelers te weinig. Henrie en ik moesten bij de Heraclieden voetballen •• De opstelling: Klaas Tim Jos Peggy Eize Pieter Hendrik-Jan We begonnen. Al gauw hadden de Heraclieden een paar doelpunten gezet. En zo ging het door. Toen was het pauze 2 - 2. Na de pauze gingen we verder. De Heraclieden waren weer beter. Steeds beter. Eindstand 7 - 2 voor de Heraclieden. Jan - Pieter Rijpma


Projektburo Direktiekamer Konferentiemeube len Kantine meubilair Wachtkamer meubilair Tekening- en ladenkas~en Systeem meubilair

Terminalburo's PrintertafeIs Kantoormeubelen Erandwerende kasten

All es uit voorraad Ieverhaar

05954

1 27

S7A71Cli\SS72A.4T 1 -

BROOD

62

ROCD=:S::riOOL

~v1EE 11 aij S:;Jr: en spei hoart

Je zou het bijno ver-ge,en maar 't is eigeni ijk een fantostis:he oj)lossing

i

::n't is gJec voar elKE tok 1,':]11

sPJrt en fitness training.

't Is ge=elli;; .lekke:.goec en voordeiig.

Midalgan Sport. Bij de warming-up. Drogisterij cosme tieo ell nag 1001 orti keler. meer bij : I

BROOD, door zit wot in ! Uw warme bakker

B. de Vries HoofdSHiial ZOB - UITHUIZEAMEEDEN -lei 0595.4-1251'

.. METRO" worenhuis L Kop Oudeschip

tei.0595L6?10


,

,!,-

..., .,

Hotel Ekamper. waar nog een ouderwetse, , gastvrije grollingsl\,:sfeer heerst.

HOfel-Ca'e- Restaurant

EKAMPER

.. specialiteften rest~urant tet 200 personen .. comfortabele hotelkamers .. gezellige b a r " .. congres ruimtes .. grate barbeque ,"4.'',.. ; .. ruime prive parkeergelegenhefa '*dichts bijzijnde hotel bij de eemshaven ~

,

." (

Hotel路Cafe-Restaurant Ekamper Radsweg 12 ~ ,~, ; t 9983 RC OosteindelnOodeschool tel. 05961路6355

Restaurant.' I

,

"De molensteen" ',"11]

. i"

{'

i'

.';"

'

, ',' ,

'

Het juiste adtes ;,oor al Uvi Levensmiddelen, aardappelen, groenten en fruit, bloemen en planten.Ook voor eenwakkundigopgemeakte fruitsch.Ukont.Ublj oris terecht. '~,,' ' , I ' , ; '

, Hooilandseweg 26 Tel. 059,54-13675

,


Bouwbedrijf.

AVELDMAN • • • • • •

• • • •

.'

Bouwmaterialen Nieuwbouw Verbouw Kozijnen Deuren Kunststof koziinen

Bouwaanvragen Tekeningen Betonwerk Rioleringen Isotatie

Uithuizermeeden

>

Tel.05954-13447

EEMSHAVEN

Torenstraat 17-21 - 9982 AW Uithuizermeeden Tel. 05954-12203 - Fax 05954-12657 vrijdagavond koopavond.

?


Het adres voor Plate service . Koffie mf.'lt appe 1geb'i:~ 'i~n s 1ag:t;"9.()m . ;;.:: ~;-~

~

J',~j-:

liter tapbier

.f 3.75 .f 3.50

Natuurlijk.ook het adres voor a1 Uw snacks Cafe - bar - restaurant 't EEMSHOES " Kwelderweg 6 9979 XN Eemshaven Tel. 05961-6856

UNIVE

WAAR ? _ _ _ _ IN EEM'Sl-lAVEN

NOORD

GRONINGEN

B.A.

UW ONDERLINGE VERZEKERlNGSMAATSCHAPPIJ

(

De meest voor de hand Jiggende keuze vocr iedereen in onze streek die ,"indt dat een verzekeraar er in de eerste plaats moet zljn voor de verzekerde. Dat wi! dus zeggen: zo goed mogelijke verzekenngen (Un;v,,') VQor een zo laag magelijke prem;e (niet voor nietS scoot'! de Onderlinge a!tijd zo hoog eonsurnentenonderzoeken). En natuurlijk altijd persoontijk advies en eerslekias service" Het hewij'? Praat eens met iemand die al bij ons verzekerd is. Of kom eens langs op on.

in

"'~,w"""'T"TN

U

IV E

vtRZ~RINGEN

-<1_ _ _ _

UNIVE, DAAR PLUKT V DE VRUCHTEN VAN! Unive Noord Groningen B.A. Hoofdstraat West 5 9981 AA Uithuizen Telefoon: 05953 - 2825 'rclefiu~

!

DE


CORENOS ONTLOOPT OP WEERGALOZE WIJZE AAN DEGRADATIE.

Maandag 30 me i trad Corenos aan tegen DIVA 183 ui t Groningen. Het betrof een wedstri jd die. wegens weersomstandigheden was afgebroken. We begonnen met een 0-1 achterstand en hadden aan een punt genoeg om veilig te zijn. Er moest nog 17 minuten in de 1 helft worden gespeeld en Corenos begon Stefanie, Nelie en Annet in de basis. Er was veel publiek dat achter ons stond en we 'begonnen de wedstri jd met een doel: scoren. Al gauw kregen we de kansen en Tanja liet zien dat ze in een goede vorm stak. Ze scoorde vanui teen voorzet vanaf de I inkerkant en I iet zo haar tegenstander en de keepster ontgoocheld achter -> 1-1. Nlet veel later moest Stef het veld verlaten, haar enkel was nag niet zodanig hersteld dat ze door kon spelen, Ani ta nam haar plaats in en hierdoor verschoof Tanja ne.ar de rechter足 kant. Het bleef 1-1 tot de rust en na de rust begon Corenos in hetzelfde tempo als In de eerste 17 minuten van de wedstrljd. We 1 ieten mooie combinat les 'zien" en omstreeks de SSe minuut stuurde Marga met een schitterende pass Tanja weg. Deze liet haar tegenstander de hakken zien en scoorde 2-1. DIVA'a3 probeerde nog wat terug te doen maar揃 de achterhoede I iet hun geen kansen toe. Met name Nel ie gaf haar tegenspeelster geen ruimte en ook Sandra was geconcentreerd bezig, zodat Liesbeth niet al te veel sprintwerk hoefde te verrichten. Voorin kregen een aantal speelster van ons nag de kans op 3-1 maar telkens zat er een voet van DIVA'83 tussen. Na 30 minuten in de tweede he 1 f t g i ng Bet s i e er vandoor, ze passeerde een t egenspee Is t er en ging aIleen het strafschopgebied' binnen, een paar meter vanaf de goal gaf ze de bal voor, Annet kon haarvoet er niet tegen zetten maar Anita was er ook nog, deze poeierde de bal richting goal maar dankzij de keepster en d. paal ging de bal er niet in. Ze kreeg de bal opnieuw en liet toen de kans niet onbenut 3-1. Nu was de ban gebroken en speelde Corenos vrij足 uit. Betsie verliet het veld even later, om de weg vrij te maken voor Liana en kon terugzien op eengoede wedstri jd. Ani ta en Tanja kregen nog wat kansen na passes van Marga en Ahnet maar ze kregen de bal er niet in. Toch scoorde Anita nag een keer, ze passeerde een x-aantal apeelsters en glng aIleen op de goal af, ook de keepster kon niets meer doen en moest toezien hoe de bal in de netten vloog. Di twas echter niet de laatste goal want Tanja had nog iets in petta, de keepster van DIVA'83 waseen einde uit haar goal en Liana kon de ba 1 nog net voor haar voet en wegt ikken.' Ze zag dat Tanja op rechts vrijliep en zo kreeg deze de bal. Het doel was dus leeg en Tanjaknalde de bal op weergaloze wi jze in de linkerbovenhoek -> 5-1. Zo wint Corenos deze wedstrijd en blijft het in de hoofdklas足 se. Het publ i ek dat deze wedstri jd bezocht kon terugzlen op een mooie wedstrijd en wordt bij deze bedankt voor de steun.

Carola Bos.


VEUR

KEES

EN

JOB.

Kees en Job het zit erop Corenos was nog mor net geboren Of er was.al 'n wedstried wonnen en verloren Ze waren al vroug lid en voutballers mit pit Kees het joarenaarivoerder west en haidee zien best Jobnam het leste joar woar en het ging als 'n neie schietkoor Veul deden ie soamen Twei mensen, verschillende noamen Priezen veur koarten zochten ie oet Ze zochten ze d'r oet Elk het zien veur,en tegen Hal ongeliek hou zwoar dat ie wegen Kees kon lopen als rannie Blankers Koen en het ging nait om de po en Ain .het bainen ook langer als'nander en ze zitten noast elkander Job wat moutmen doar van zeggen zeker is dat hai gainaier ken leggen Zo het Job ook zien starke kant alshai lopt op voetballand Alsde 路beste kon hai koppen hai kon d'r nait mit stoppen Hainig keer ging hai d'r ien Al wast ook mit meute en pien Gelukkig dat er voutballen is It is zeker en gewis Welke zit nou hal Ie zoaterdag thoes en kikt zo tegen vrouw heur volle bloes Nee voetbal, de sport van aIle sporten Al bennln d'r dei. doarmit spotten 'k vroug joe, schai d'r haldaal mit oet Thoesis ook aans niks aans stoet Och, wat mout kantine zunder joe kiek doar zit nou de kloe 't is doar niks aans gez~llighBid len plezair(wonnen) of verdraait(verloren) Job en Kees het gait joe verder goud Verloochen nooit joe voetbalbloud I!!!!!!!! Bovenstaand gedicht, geschreven door H.K.搂pijk, werd op 15 juni 1994 in d~ vorm van ee~ ~orkonde overhandigd aan Kees Hoving en Jacob Hassing. DIt naar aanleldlng van hun actieve voetbalcarriere bij de v.v. CORENOS.


15

juni

1994

Op dezedag werd een afscheidswedstrijd voor Kees Hoving en Jacob Hassing georganiseerd tussen Corenos 4 en een elftal van andere dertigers binnen de vv Corenos, aangevuld met de volgende generatievoetballersvan beide genoemden. Het geheel is vastgelegd op een videoband van ruim anderhalf uur. Over de wedstrijd zal ik u dus niets vermelden, want elke fout wordt door de vidoeband weerlegd. Deze videoband is na te bestellen bi;j Kees Hoving. Neemt u daar dus even contact mee op. Merkwaardig was dat de bijna nimmer scorende Jacob deze avond beide doelpunten voor zijn rekening nam en Kees een strafschop miste. Na afloop werder nog evengezellig nagezeten en kunnen beiden zich voorbereiden op hun verdere "carriere" binnen de voet足 balvereniging. De videoband is reeds doorenkelen gezien en is zeer de moeite waard geworden, daar ook de opmerkingen in het; veld goed verstaanbaar zijn !!!!!!!! ---------------000--------------~

KlOOTSCHIETEN

2

JULI

1994

" De cloot, so uytter hand of uytter vuyst geschooten, 't beurt selden ofte

sal sich hier of daer aen stooten, 't gunt min of meer of heel syn snellen

voortgank stuyt, ooksoo geen effen baen of loopt ten lesten uyt"(Vondel)

Reeds in 1390 werden in de Haarlemmerhout, door zorg van Graaf Albrecht van Beieren, de eerste (cHootschiet-banen aangelegd. Men mag daarom aannemen dat het spel al vele jaren daarvoor door zeer velen werd gespeeld. Vast is komen te staan dat rond 1500 het klootschieten in Nederland buitengewoon populair was. Het woord cloot,( nu kloot) is oud Nederelands voor een mas足 sieve bal en het woord schieten staat voor " met kracht werpen " Met het sterk veranderende tijdsbeeld aan het ein'de van de tachtigjarige oorlog en de daarop volgende Gouden Eeuw verdween deze sport langzamerhand uit Holland. Maar ze handhaafde zich door de eeuwen heen als folklore in het traditierijke Twente en de Achterhoek. Buurtschappen en dorpen daagden elkaar uit voor een wedstrijd. Er werd felgestreden, maar na afloop was er weI altijd een rr kleutjesmaal " en een drankje Bovenstaande was even ter inleidingen informatie Over de laatste activiteit van de v.v. COrenos van het seizoen 1993/1994 op 2 juli 1994. Om 13.00 haaden zich 33 deelnemersaangemeld bij het organisatiecommite, waarna we ons in de wagen van Benno Rijpma konden begeven. Ophet laatste ogenblik kwam gelukkig ook nog 5iert Kooi zieh melden, zodat we met een even aantalkonden gaan spelen. En met name voor de groep waarin Siert werd ingedeeld was dit een leukebijkomstigheid toen we namelijk 80% van het parcours hadden afgelegd en zijn huis hadden bereikt. Grietje Kooi ook nog bedankt. Dit gold eveneens voorde groep waarinJob Veldman was ingedeeld, deze hadhet met echtgenote Eppie geregeld, dat zij bij de eerste dijkgat vanaf de Eemshaven gezien, met een versnaperingklaar stond. Toevallig kwam . het net zo uit, dat beide personen in dezelfde groep lopers zaten en gelukkig de schrijver van dit verhaal ook !! Nadat de deelnemers zich op dewagen hadden begeven, alsmede de"kloterapers", Alex, 5iert, Patrick, Johnny,Aalderd, Willem, Dennis, Mahamed en Klaas, startte Benno de tractor en werd er richting de polder gereden, waar Ida Wieringa ons


al bij de molen Goliath opwachtte met koffie en koek.Onderweg waren al de groepen gevormd, middels het bekende"kerkzakje" van onze klaverjasclub. Een aantal wilde het liefst bij elkaar in een groep en vroeg of dit een probleem was. M.i. moesten we-daar deze dag niet moeilijk over doen en was een ieder naar tevredenheid ingedeeld. Aangezien de rietdekkers nog bezig waren met de molen, kregen we per groep een beperkte rondleiding door de molen. Misschien een reden om later nogeens een bezeekje aan de mo~en te brengen als hij weer volop in funcUe is.!? We gingen zo groepsgewijs van de molen vertrekken enbegonnen op de verhar足 de weg methet kloolschieten. Voor velen een eerste kennismaking met deze sport.'In elke groep was een van de organisatoren'geplaatst, zodat deze enige uitleg kon geven bij eventuele problemen en de spelregels. Onderweg wasbij de tweede dijkgat een hindernis ingebouwd, want met moest namelijk de kloot tegen de de rechterzijkant van dit dijkgat gooien, hetgeen zeker een groep een aantal extra worpen opleverde. Onderweg kwamen we Hennie Bak足 ker nog tegen, die ons op een ijsje tracteerde, waarlijk een leuke geste! Er werd gegooid tot het bordje Roodeschool, waarna we het dorp doorliepen tot achter het tweede veld, waar nog een parcours wasuitgezet met als slot het scoren in een trainingsdoeltie. Daarna kon men ophet terras genieten van een welverdiend drankje, totdat een ieder gearriveerd was. Daarna volgde de prijsuitreiking. Dezewasvoor elke groep een worst of leverworst, die direct terplekke werd opgepeuzeld. Even later ,arriveerde ook onze molenaar足 ster Ida, die nog een aardig bedrag voor de onderhoudswerkzaamheden van de molen mocht ontvangen, na een collects onder de deelnemers. Na nog even geze11ig nagebabbeld te hebben, k~n ik mij niet aan de indruk onttrekken , dat dit een zeer geslaagd evenement is geweest en volgend jaar zeker voor herhaling vatbaar is. Het organiserend commite had zich kennelijk goed van .zijn taak gekweten, allen zal het volgend jaar eigenlijk iets eerder moeten plaatsvinden, opdat het MIX-toernooi het echte einde van het seizoen zal gaan worden. -----------~----------------------------------------------~-------~----------

Het MIX-toernooi werdnet al even genoemd, helaas is niemand in de pen geklom足 men om hier een verslag te geven, zodat ik hier toch nog een pear woorden aan zal wijden. Op 18 juni werd dit, voor de 2e keer, evenement gehouden en dit jaar voor het eerst meteen barbeque na afloop. Harke Delker had een zestal teams gevormd, onder de naamvan een wereldkampioen, Duitsland was hierbij vervangen door Luxemburg!! Gelukli::ig warenbijna alle opgegevenspelers ook aanwezig en ook hier was Brazilie de eindwinnaar,met een 2-1 overwinning. Hier werd dus wel gescoordill de finale. Daarna werd de barbequeontstoken en werd er gezellig nagezeten, met als onderbreking een optreden van het koor "Aig'n wies" en een verloting. Het werd een uiterst geze111ge avond, mede door het meer dan vdortr'effelijk barbequewerk van de familie Duinkerken, die's morgens om 7.00 uur almet de voorbereidingenwaren begonnen. Daarnaast wi! ik aIle andere medewerkers aan deze dag, alsmede aIle andere activiteiten, hartelijk dankzeggen, want het organiseren van allerlei activiteiten kost heel wat tijd en energie, hetgeen de "gewone" misschien niet alUjd beseffen. Zeg dal") ook niet direct nee"als er eens een beroep op jullie gedaan wordt!!! cor

hiemstra


PUZZEL

EVEN

MEE

!! !

PUZZEL

EVEN

HEE

I!!

PUZZEL

EVEN

HEE

!!!

Beste puzzelvriend(inn)en, Hier volgen de oplossingen van het vorige nummer: GI-RO: Giechelen, rozebottel, gigantisch, rotonde. Bij het licht del' sterren:

Eerst nog enige tips die tot de oplossing hadden kunnen bijdragen.

1. Maurits heeft minstens 1 dochter en 1 zoon, die valt op een meisje uit Apeldoorn. Dus Apeldoorn mihstens 1 dochter. Roald heeft meer dan 1 kind. 2. Het echtpaar uit Castricum luistert naar het verhaal over Limeuil, waar een van de kinderen, een jongen (hij 1) verdwaalt. Dus Limeuil meer dan een kind, onder wie minstens 1 zoon. De Castricummers, die een uitstapje maken, hebben precies 1 kin~, een dochter, vriendin van een dochter van Ans. Ans heeft minstens 1dochter. Omdat de Castricummers aIleen 1 dochter hebben, heet (aanw.1 } de men niet Maurits of Roald. 3. Rozemarijn luistert naar Ceert die met 2 dochters ging kanovaren. Geert heeft minstens 2 dochters, dus komt ( aanw. 2 ) niet uit Castricum. Geed ging zonderzonen (als.die eral zijn ) op stap, dus (aanw. 2 niet naar Limeuil. Rozemarijn heeft meer dan 1 kind, dus woont niet in Castricum. 4. Het echtpaar dat in het zwembad is geweest, heeft geen uitstapje gemaakt, dus komt (aanw. 2) niet uit Castricum en Geert (aanw. 3) hoort er niet bij. Het gezin met met aIleen 3 zonen bezoekt Castelnaud. De gezinnen met dochters bezoeken dus niet Castelnaud; dus Apeldoorn (aanw. 1), Castricum (aanw. 2), MaurJ-J9. (aan!".1 ),Ans(aanw~ 2) en Geed (aanw. 3) horen niet bij Castelnaud. Thea heeft geen kinderen. Dus zij is niet getrouwd met Maurits, Ronald of Geert (aanw. 1 en 3), komt niet uit Apeldoorn of Cas足 tricum (aanw. 1 en 2), en gaat niet naar Limeuil of Castelnaud (aanw.2 en 4) Aan de hand van bovenstaande tips cq. logische gevolgtrekkingen had u tot de volgende oplossing moeten komen: HAN

VROOW

WOONPLAATS

UITSTAPJE

Dries

Thea

Deurne

Zwembad

Geert

Marjolein

Apeldoorn

Beynac

Kees

Petra

Castricum

Domme

Haurits

Ans

Emmeloord

Limeuil

Roald

Rozemarijn

Brugge

Castelnaud

Hocht u er niet uit gekomen zijn probeer het dan nog eens met de tips, als boven vermeld. De opgave voor deze keel' is wederom een logigram en weI over het stelen van fietsen, hetgeen tegenwoordig, helaas, schering en inslag is. In elk geval weer veel succes gewenst met het oplossen van de puzzel en probeer voo~al metl~gisc~ na~enkentot de oplossing te komen.


nr 10  

juli 1994 sportspetter

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you