Page 1

\


BESTUUR V.V.CORENQS Voorzitter : E.Scholtens,Oosternielandsterweg 28,Oosternieland, 05954-13808 Taken :-Alg. zaken, huldigingen, jaarfeest, recepties, acties etc. -Ontwikkeling sportbeleid op gemeentelijk niveau. -Coordinator zaalvoetbal en lid elftalcommissie. Secretaris :

W.J.Dijk, KI. Wiersumweg 6, Oudeschip, 05961- 6232

Taken :-Competitieverloop (inhaalprogramma etc.)

-Wedstrijdformulieren, schorsingen, beroepsprocedures -Consuldienst, sportkeuring, spelerskaarten. -Onderhoud velden en accommodatie. Penningmeester : L.P.Bolland" D.Luddesweg 30, oudeschip, Taken :-Contributie, donateurs en budgetbewaking -Jaarlijkse verloting.

05961- 6223

Bestuurslid :

05954-13572

D.Bakker, Prinsenhof 22, Roodeschool, Taken :-Wedstrijd/trainingmat. (ballen, doelen, netten etc.)

-Notulist ledenvergadering. Bestuurslid :

K.Brontsema, M.H.Trompstrt 38, Roodeschool, 05954-13704

Taken :-Oefenprog.selectie, vriendsch. wedstrijden,

toernooien (veld en zaal)

-Scheidsrechters

Bestuurslid : (Vice-voorzitter)

J.Pijper, Hooilandsewg 85, Roodeschool, Taken :-Sponsoring, reclame.

-Afspraken- en besluitenlijst.

-Overige commerciele activiteiten

Bestuurslid :

W.de Vreeze. Westerdijkstrt 17, Roodeschool. Taken :-Jeugdzaken.

-Coordinator elftalcommissie.

-Damesvoetbal.

05954-13991

05954-12873

JEQGDBESTUUR Voorzitter : P.Munting, Leliestrt 19, Veendam, 05987-26773 Secretaris ! F.Meeuwes, M.A.Ruyterstrt 13,R'school,05954-12937 Penningmsr : T.Schlukebir,Regulusstrt 17b,Delfzijl,05960-12623 TRAINERlBEGEI.EIDERS : K.v/d Ploeg, Borgweg 63, Winsurn, 05951- 4185 D.Bakker, Begeleider 1e elf tal, Prinsenhof 22, 05954-13572 Th.Duinkerken, Begeleider 2e elftal, Tilweg 9) 05954-13802 P.Pieterman,Begeleider 3e eiftal,Westerdijkstrt 67 05954-15262 J.Hassing, Begeleider 4eelftal, Havenweg 40 05954-13502


KANTINEBEARRRPER :

D.Bakker, Prinsenhof 22, Roodeschool

05954-13222

AANVQERDERS SENIOREN :

A.Hoving F.Wiersum H.v/d Leest P.Spijk H.Kooi

1e elf tal

2e elf tal

3e elftal

4e elf tal

Dameselftal

05954-15088 05907-94810 05954-12365 05954-13806 05950- 5183

bestuur bestuur 1e elftal 1e elftal 2e elf tal 2e elftal 3e elftal 3e elftal 4e elftal

05954-13808 05954-12590 05951- 4185 05954-13572 05955- 2636 05954-13802 05954-13646 05954-12365 05954-13502

ELFTALGOMMISSIE : E.Scholtens F.Oosterhuis K v/d Ploeg D.Bakker F.Wiersurn Th.Duinkerken H.Honden H.v/d Leest J.Hassing

KAARTCOMMISSIE : K.A.Hoving, Hooilandseweg 97, Roodeschool J.Hassing, Havenweg 40, Uithuizermeeden

05954-12453 05954-13502

FElยงTCQMMISSIE : E.Scholtens, Oosternielandsterwg 28, Oosternieland 05954-13808 05987-26773 P.Hunting, Leliestrt 19, Veendam 05954-12812 B.L.Westerdijk, Zr. Kortestrt 27, Roodeschool CQMMISSIE KAN'rINEBEHEJiiR : J.Pijper, H.Delker en T.Schlukebir

JEUGDLEIDERS : B-junioren C-Junioren D1-Pupillen D2-Pupillen E1-Pupillen E2-Pupillen F-Pupillen

05954-12937 : Frits Heeuwes 05987-26713 Paul Hunting 05954-13344 Hendrie Bruggeman Pia Kooi 05954-13049 05968-1546 Harke Delker 05954-13221 Peter Bos

: Rene Rijploeg

05954-12930 05954-13560 Bart Hoes

05954-13599 Karla Kroes

Arie Duinkerken

05954-13802 Gon Westerdijk 050-711654 b.g.g. 05954-12812 Siert Kooi

05954-13707

Reserve: B.L.Westerdijk Fluitist B-Junioren : M.Lubbers REJ>AKTIE SPQRTSPOWrl$.KS :

B.L.Westerdijk, zr. Kortestrt 27, Roodeschool,

L.P.Bolland, D.Luddesweg 30, Oudeschip,

R.A.Hoving, Hooilandseweg 97, Roodeschool

05954-12812 05961- 6223 05954-12453


VAN DE REDACTIE

VAN DE REDACTIE

VAN DE REDACTIE.

Beste lezers en lezeressen, Wanneer U deze Sportspetters krijgt is Sinterklaas reeds weer in het warme Spanje. tl~p Volgens de voorzitter van de jeug~0e goed heiligman geen tijd om de kantine van Corenos met een bezoek te vereren. Jammer, hope jk het volgend jaar beter.II! We kunnen U deze keer een redelijk goed gevuld blad aan­ bieden,met o.a.Peptalk. In dit relaas staat dat op de ledenvergadering is beslo­ ten om de sportprijs van het jaar posthuum aan Cor Hiem­ stra te verlenen. Wij van de redactie steunen dit besluit ten volle. Cor heeft dit verdiend. Verder van aIle senioren elftallen verslagen van hun op­ treden op het voetbalveld.Klasse I!! Deze keer blijven de dames echter iets achter. De jeugd laat het echter ook nog steeds iets afweten. Jeugdleiders aan jullie de taak hier verandering in te brengen,een kort verslagje of met een tekening zlJn we al blij.Ook van de afdeling zaalvoetbal zouden we graag verslagen zien of een overzicht. Van de familie Hiemstra kregen we een dankbetuiging voor de blijken van medeleven. Verder een uitnodiging voor onze jaarlijkse Nieuwjaars­ receptie Daar we het juiste aantal benodigde ka~tjes hadden ook deze keer geen puzzelrubriek.In januari zult U deze vermoedelij k weI aant reffen daar, i. v. m. de winterstop wij weI wat minder kopij zullen ontvangen. Door een klein technisch mankement is een klein gedeel­ te van het schutblad iets vlekkerig geworden.Hiervoor onze welgemeende excuses.! "'pn wij wensen U veel leesplezier,prettige fee rt , '") \. goed uiteinde en een -.~

~!.! ~~.

VOORSPOEDIG EN SPORTIEF 1995.

Uw kopij kunt U weer inleveren in d Bert Westerdijk Zr Kortestr 27 en Bij voorbaat dank Ill!!!


(P)ep-Talk

Graag wil ik in deze laatsta bijdrage van het jaa:r;- 1994 een kart averzichtje gaven van enige punten die tijdens de leden­ vergadering van 18 november j.l. aan de orde zijn gekomen.

1. Financien Nadat aIle overzichten , verslagen en begrotingen waren be­ sproken kon de conclusie worden getrokken dat Coreneos er financieel gazien redelijk goed voorstaat. Ren woord van dank is op zijn plaats voor diegenen die de financHHe gang van zaken hebben beheerd c.q. gecontroleerd. 2. Bestuursyerkiezingen

We hebben tijdens de vergadering afscheid genomen van Fester Oosterhuis als bestuurslid. Fester heeft 3 jaar in het bestuur gezeten en is in dat verband werkzaam geweest op meerdere terreinen. Zo heeft hij onder meer zitting gehad in de Dis­ project-commissie. Fester, bij deze nogmaals bedankt voar je inzet. Als opvolger van Fester is Wille., de Vreeze in het bestuur gekozen. Willem, veel succes! Zoals u wellicht weet had oak onze penningmeester, Louis Peter Bolland, zijn functie wegens drukke werkzaamheden ter beschik­ king gesteld. Helaas zijn we er nog niet in geslaagd een waardige opvolger voor Louis te vinden, maar we zijn erg blij dat Louis in ieder geval nog het lopend seizoen over de kas zal waken. We blijven echter uitkijken naar een vervanger voor Louis. Hisschien iets voor u of hebt u een goede tip? Zeg het ons! ! ~rtvgrkiez~

de ~g

'commissie sportverkiezing van het jaar' unaniem besloten om deze erkenning ~en aan Cor Hiemstra vanwege de vele ver­ Corenos heeft gehad.

aar, in navolging van andere vereni­ .jk-actie' houden! &en voetbalveld <:!eld in een bepaald aantal vakken. 10 de hoofdprijs is voor diegene(n) bemest door de nog aan te wi jzen vakken en last de toe er ap •••••• ! )rt.


AUTOBEDRIJF

Laanweg 12, 9983 RH Roodeschool.

Telefoon (05954) 150 56~

Het juiste adres voor een

Nieuwe

RENAULT

of

Gebruikte

auto

ruim gesorteerd in

Onderdelen

en

Accessoires

De zaak waar u ECHTE SERVICE krijgt

DE VOORDELIGE

ba nden en uitlaat specialist


,

,!,-

..., .,

Hotel Ekamper. waar nog een ouderwetse, , gastvrije grollingsl\,:sfeer heerst.

HOfel-Ca'e- Restaurant

EKAMPER

.. specialiteften rest~urant tet 200 personen .. comfortabele hotelkamers .. gezellige b a r " .. congres ruimtes .. grate barbeque ,"4.'',.. ; .. ruime prive parkeergelegenhefa '*dichts bijzijnde hotel bij de eemshaven ~

,

." (

Hotel路Cafe-Restaurant Ekamper Radsweg 12 ~ ,~, ; t 9983 RC OosteindelnOodeschool tel. 05961路6355

Restaurant.' I

,

"De molensteen" ',"11]

. i"

{'

i'

.';"

'

, ',' ,

'

Het juiste adtes ;,oor al Uvi Levensmiddelen, aardappelen, groenten en fruit, bloemen en planten.Ook voor eenwakkundigopgemeakte fruitsch.Ukont.Ublj oris terecht. '~,,' ' , I ' , ; '

, Hooilandseweg 26 Tel. 059,54-13675

,


ED verde" ..

De co1llllli.ssie WUB (werkgroep ultbreidinq barfaciliteiten) gaat zich verder orienteren op mogelijkheden 08 het bar足 gedeelte van de kantine aantrekkelijker te maken.

..

Het contract met onze trainer X2aas van dar verlengd tot en .at mei 1996.

..

hebben ti jdens de vergadering afscheid genomen van onze consul dhr. R. Ha.rt..an, die ruila 30 jaar(!!) de keuring van onze velden heeft verzorgd. Na woorden van dank voor al zijn werkzaaaheden ontving Dhr. Hartman een aandenken namens COrenos voor zijn nieuwe woning in Paterswolde. We prijzen ons overigens gelukkig in de persoon van dhr J. Groenendal een opvolger te hebben gevonden.

P~oeg

wordt

We

0-0-0-0-0-0-0-0-0

Nieuwjaarsvisite Onze jaarlijkse nieuwjaarsvisite z8l plaatsvinden op zaterdag

7 januari 1995!

We hopen weer op een grote opkomst en dat het weer een gezel足

lige bijeenkomst mag worden.

Voor nu aI, gewenst!

na:mens het bestuur:

He~e

pret;tige

feestdagen

Eppe Scholtens

Een bezorgde moeder wit weleens wat meer weten over het

nieuwe vriendje van haar dochter.

'Is hij wei zuinig?' vraagt ze.

'Nou en oft' antwoordr het meisje. 'Ik ben amper bij hem

binnen of hij doet het licht al uit.'

'lk zal even een recept voor u uitschrijven, mevrouw '

'Oat is aardig van u, dokter. Kookt u. ook zo graagT " ~" \' -.

.

",,~ .

.'


Corenos 1 - Wilperboys 1 Op zaterdag 22 oktober stond de thuiswedstrijd tegen de Wilper足

boys op het programma.

Na 2 nederlagen werd het voor ons weI weer de tijd om een goed

resultaat neer te zetten.

Onze trainer Klaas van der Ploeg had hiervoor de beschikking

over de volgende spelers:

Arn~ Hoving, Louis-Peter Bolland, Eltjo Keyer, Harmannus van

Dijk, Erik Griede, Ronald Hoving, Robert. Elzinga, Erik Bos,

Klaas van Komen, Johan Paapst, Ronald de Vries en Erwin Jonker.

Direct na de aftrap om 14.30 uur plaatselijke tijd kwamen we

al met 0-1 achter te staan door een afstandschot van de

Wilperboys.

Dit had tot gevolg dat we moeilijk gingen voetballen en het

duurde weI een half uur voor dat we weer wat controle hadden

over de wedstrijd.

De Wilperboys bleven gevaarlijk via de counter, maar scoorden

ook niet, zodat de rust met de 0-1 achterstand werd berijkt.

Na de rust zette Corenos de tegenstander direct onder druk.

Echte kansen leverde dit niet Ope

Nadat Ronald de Vries in het veld was gekomen ontstond er

voorin meer gevaar en een paar aardige mogelijkheden om te

scoren, maar het doelpunt voor de 1-1 wilde niet vallen.

Pas in de laatste minuut wist Erik Bos vanuit een voorzet de

verdiende gelijkmaker te scoren.

Door dit gelijke spel houden we gelukkig de aansluiting met de

middenmoot.

Louis-Peter.


SPORTHAL SCHERPHORN Tjariat 2 Uithuizermeeden Tel.: 06964 • 13184

IT'S ALL IN THE FRAME

Beleefd aanbevolen

een

Kritische wielrenoen en toerrijders hebben ding gemeen: hun voqr!<eur IIOOf Gazelle. Dat heeft alles te maken met de handgemaakte Gazelle Ventoux en Olympia racefiet5en.. dank zij de unieke buisconstructje zeer stable! en licht zijnl Kom eens vergelijken...

ate

GAZELLE MAAICT FlETSEN SNELLER!

Idema

Bert en Co by Vink

Autobedrijf Het juiste adres vaar: .. Ond'''''oud ... "",era'll. "." aile .........

.. Banden •

tweewielers

KAP

* Verkoop van nieuwe en gebruikte auto's

\1kl..en ICOITI'P1H'( mof'tatje gratis'

.. kcu'. (1P1lm e~C'Jl'tt!t\!'nc. PJijt!!f\1

Hoo:fdweg-N 7 .. Uitci.....I,,'" en ""uiten

.. E",end keuringutati,," APK

9909 AC Spijk ~

05969 - 1241


Landbouwmechanisatiebedrijf

FA. TOLHUIZEN & Zn. MEN SIN GA- S CHOE NEN f UITHUIZERMEEDEN

TEL. 05954-12540

Repara~~e

en Ccnstructiebedr:jf.

Verkoop van nieuwe en

gebruik~e

land- en

tuinbouwwerk~uigen.

Leveri~g

van

sp:jkers,

bcu~en,

moeren,

platstaal,

buizen,

profielen en platen. Stalhenod~gdheden

en gereed­

\~

~ \\~

.MOOE-.

~\\

~~ ~

\ \\ ~

\ \\

..

I

• I=A.SVORM STeUN ­ • • EN SPCRT­

schappen. Dealer Vieta gazonmaa:ers. Jaccbsen/Hom1ite

ke:t~ng=agen.

bos­ en zitmaaiers.

W.A.P.

hogedruk~einigers.

Hefswalsterweg 18 9982 TR Uithuizermeede

Bgg 12444

KOOPT BIJ ONlE

~~A ENSINGA !1oo{dwu.! 1711 . Uillluiunnccdcn

~

. 'JSCHOENEH Ie:.. nm.. · m.17

BUIKEMA

schilderwerken UITHUIZERMEEDEN

ADVERTEERDERS !. DENKT U

Aile voorkornende

OOK AAN

· schiiderwerken · glaswerken · behangwerken

HEN

Hoofdstraat 121 Uithuizermeeden Tel. 05954

-----­

..

-125~


CORENOS SPEELT G,EU}K TEGEN WAGENBORGER BOYS.

Zaterdag 12 november speelden we thnis tegen )Vagenborger Boys. Omdat beide ploegen in rood/wit spelen traden we aan in ~ groene reserveshirten. Het was koud ' en COJ-enos begon fanatiek. Er volgden' enkele leuke aanvallen en nit een ervan schoot Stefanie naast. Ook een pegel van Anita mistte doel en ging over... Wagenhorger Boys had nog geen echte kansen gehad, iets wat de verdienste w~. vande, achterhoede en keepster Karla. Corenos ging door en een voorzet van Anita ! kon net niet door Kobes worden afgemaakt. Toch zorgden deze twee voo'r bet eerStedoelpunt, Anita kwarn opnieuw langs haar tegenstander en gafeen pracbtige voorzet die door Tanja schitterend langs de keepster werd gekopt; 1-0. Even later voJgde weer een goeie aanval maar nu schoot Anita voorlangs. Vlak voor rust kw~ Wagenborger Boys op gelijkC hoogte doordat we nog met de scheidsrectlter stonden tediscussieren over 'eeneal dan niet gegeven vrije trap. Wagenborger Boys maakte gebruik van de desorganisatie door de vrije trap direct te nemen en w de vrijstaande speelster de kans tegeven om te scoren. Na de rust startten we met dezelfde elf, omdat het elftal goed draaide. We kregen weer kansen en de keepster van Wagenborger Boys leek onzeker maar voor haar liep het steeds goed af. Anita giJlg goed door . maar haar schot werd tot hoekschop verwerkt. Ook Stefprobeerde het nog eens, maar haar knal werd door de keepster gepakt. Toen kwam Wagenborger Boys terug en ze leken beter in bun spel te komen, wat dan ook resulteerde in een goal; 1-2. Corenos bleef voelballen en de kansen bleven komen. Een combinatie tussen Anne-mein en Tanja belandde na een schot van laatstgenoemde in de banden van de keepster. Toch kwamen we op gelijke hoogte, na een combinatie tussen Betsie en Stef zette Stefanie de bal voor, deze belandde precies voor de voeten van Kobes die de bal erin knalde; 2-2. We bleven knokken en kregen nog de kans op de overwinning maar Tanja kopte de bal, uit een vrije trap van Anita, net naast. Even voor tijd werd er nog een spee)ster van Wagenborger Boys uitgestuurd maar de stand bleef gelijk.

Carola nos i.s.m. de betrokkenen.


Hierbij

volgen twee verslagen van het derde gespeeld op za足

terdag 5 november en op 22 oktober.

Om met de l~.tst genoemde te beginnen; deze wedstrij d werd ge足

speeld tegen eSB2. Al snel bleek dat deze ploeg een maatje

te groot voor ons was;voor de thee was het al 4-0 voor eSB;

de tweede helft liep voor ons wat minder slecht.We wisten

zelfs te scoren in de. persoon van Dennis en de tegenpartij

maakte ook nog 2 doelpunten;eindstand 6-1.

Op zaterdag 5 november vertrok een superjong derde naar

Zoutkamp om het daar op te nemen tegen Zeester2

De ploegen ontliepen elkaar niet veel,toch was het Zeester

dat op voorsprong kwam.Een voorzet kon ongehinderd van klei足

ne afstand langs Rene worden gewerkt en hoe we ons best ook

deden,zelf kwamen we niet tot kansen.

In de tweede helft was het van hetzelfde laken een pak;wij

bleven aandringen en weer kwam Zeester tot scoren. Aangezien

het grootste gedeelte van de tweede helft er toen al op zat

werd de kans op scoren weI heel erg klein.Ondanks dat Zee足

ster in het laatste kwartier nog twee spelers moest missen

door blessures konden we niet meer tot scoren komen zodat

we helaas weer als verliezers uit de bus kwamen.

HOM.

Uw intense blijk van medeleven, zowe! persoonlijk als schriftelijk, na het overlijden van

COR HIEMSTRA hebben ons goed gedaan, ook al blijft het gemis en verdriet bestaan. Graag willen wij u hiervoor harlelijk danken. Maar wij mogen ook blij zijn dat wij van hem hebben mogen genieten. Moge dit niet alleen voor ons maar voor cen ieder die Cor gekend heefl een Iroost zijn. Fam. Hiemstra RooJeschool, november 1994


.

SALON DESIREE

VOOR HEM EN HAAR 05954 - 12347 .

Ik zit goed met mijn kapper!

.~.:.\_~

r

Het eiIand

BORKUM,

'de mooiste 36 km 2 van de NOORDZEE!

GroolSte Oestlriese eiland; ic:leale bac:lolaalS: 5 stran­ den; lotaal 20 km. mooi wit zandstrand: ca. km. Itranc:lpromenade; 111 km. wandel· en fielSoaden: groet overdekt gollslagbad: lielsenvertluur. dIVerse ovemad1ungsmogelijkheden.

a

•IDWl. ¥DOR PERSONE!l.S-, CLUB· EN SCHDOLRElSJES Op dil'rsdcrg. WOfInstJag en donderdag gOedkoop lanef.

BDRKUMUJN ­ PASSAGIERS- EN AUTO-VEERBOOT

'WUCHTlNGEN: A. Go Ems-NedIJrlllnd S.V..

"Sarlcumlijn", Sorkumwf!'g.3, 9979 XJ Eemshaven

Ttllefoon 05961-6084 / 6026, Telex. 7710.3,

TtlJefax 05961-6102

:l"UTOBEDRIJ'P

SIETSEMA:B. V •

ilElrSVALSTERWEG

17 -

'u:ITl:li1IZERMEEDEN

21

(HEFSilAL)

I occa.ionll t .lPl!:­ keurings­ .tation. ( a.l.~. 1IIl.rlc.n

Voor al uw levensmiddelen slaagt U zeker b,i' uw

rijdende kruidenier

Fa. Brouwer & Zn. SHELL- 'tlNl!:STAT:n()~.n RANDEt..L\.R .'

LANDBOUV

EN

'ilJWl~POR1" ".

-4"

L.v.rine p.r .i.pntankvapn

Vaarond.rs B.nzi.n•• Gaao1i.. .n 41•••1011. L1cbtp.tro1.wa 411• •ot.ro~1e.n.

Shell

Tel. 05954 - 12487 • 13727

UITHUIZERMEEDEN


IJS VAN DAVINO OAT

IS LEKKER

OAT SMAAKT Beleefd en warm

ZO

aanbevolen: fame Til

Westerdijkstr. 5 Roodeschool

STIGA.•• DE BESTE EN BETAAlBAAR

Zweedse

uitsluitend via uw vakhandel

OOSTERHOF B.V. Tilweg 1 ROODESCHOOL

Rijksweg113

TEN POST

Tel. 05954 - 12550

Tet. '05902·351.;1

IJS

VAN

DAT

SMAAKT

!J,If !JU: WINKElCENTRUM -


Corenos 4 Zaterdag 15 oktober moest Corenos 4 uit spelen tegen Loppersum 4. Om het vierde elf tal rond te krijgen was weI een probleem, want we hadden te kampen met 6 afzeggingen. Het derde elf tal had nog enkele spelers over en daarvan waren Peter Bos, Ronald v.d. Berg en Johannes Hassing bereid om metions mee te gaan. Lopperaum had nog niet veel indruk gemaakt in deze periode en we waren ervan overtuigd dat hier minimaal een punt te verdie­ nen was. Vanaf de aftrap waren wij dan ook direct weI wat ster­ ker in het veld, maar de kansen waren mondjesmaat. Jan Dohmeyer had nog de mooiste kans met een'afstandschot, maar deze scheer­ de precies over de lat en had zeker een beter lot verdiend. Piet Spijk kreeg in het doel weinig te doen. Door ons werden echter nog 'weI enkele kansjes gecreeerd, maar zoals zovaak was het geluk niet aan onze kant. Door wat omzettingen in de tweede helft ging het spel bij ons wat beter lopen, en hadden Peter Bos en Ronald v.d. Berg, Jan Dohmeyer en Johannes Hassing vervangen. Op een mooie pass van Harry Schoonveld kreeg Rudi Kamminga op rechts de bal aange­ speeld en had het geholpen wat wij in de rust tegen hem hadden gezegd, nl. schiet eens wat vaker op doel. Hij scoorde met een strak schot 0-1. Al vlot hierop werd de achterhoede van Lopper­ sum uitgespeeld en was het Ronald v.d. Berg die samen met Peter Bos voor het doel stonden en aIle twee de mogelijkheid hadden om te scoren. Het was tens lotte Ronald die het vonnis voltrok. Wie toen dacht dat het een gelopen zaak was, had het mise Lop­ persum wisselde nog een keer en zo moesten wij nog enkele zei­ len bijzetten om de 0-2 voorsprong te behouden. Maar to en het verlossend fluitje van scheidsrechter Van Heuvelen klonk, die goed gefloten had. waren wij zeker van 2 punten ondanks dat Loppersum toch enkele hoekschoppen op rij mocht nemen. Ronald, Peter en Johannes bedankt voor de bereidwilligheid en de samen­ werking met Henk v.d. Leest verdient ook een pluim. Het is alweer de zesde competitiewedstrijd voor het vierde elf­ tal op 22 oktober. CSB uit Baflo zou het ~ns deze middag moei­ lijk moeten maken. Ook eSB verkeerde evenals Loppersum in de onderste regionen'en zou er Goor ons in ieder geval een punt moeten worden gepakt. In tegenstelling tot vorige week ~aren er nu geen afzeggingen. Het zou een heel vreemde wedstrijdwor­ den. Net ala bij het eerste, die op het andere ~eld speelde J bleek het scoren moeilijk. Wij waren de gehele wedstrijd de be­ tere ploeg, tenminste we waren de meeste tijd op de helft van eSB. Ook waren er wei enkele goede kansen voor ons waaronder een schitterende vrije t~ap van Kloaske en ook Peter Kooi had zijn schoenen te klein in maat, want hij kwam een paar centi­ meter te kort. Ook Sake Hoogstra had bepaald niet de vorm van de dag en ging het allemaal wat te tam. En zo langzamerhand vonden de Bafloers dat zij dan maar iets moesten ondernemen en zowaar lukte dat ook nog en zij scoorden uit een uitval 0-1. Het was de eerste aanval van CSB. Het werd op slag van rust zelfs 6-2 en zo gingen we met een zeer ontevreden gevoel,naar de thee van mevrouw Hiemstra. ' Scheidsrechter Mans moest voor het donker thuis zijn en besloot er maar een korte rust van te maken. Fester Oosterhuis en Eisse Willem Pieterman kwamen in het veld voor Henk Mertens en Richard Welmers, en we dachten de opgelo­ pen schade nog te kunnen hecstellen. Joep Schlukebir kreeg ach­


Corenos 4 Om niet de hele sportspetters vol te krijgen met verslagen van Corenos 4 zal ik mij beperken tot enkele korte verslag­ jes om de andere elftallen de gelegenheid te geven wat meer ruimte te benutten. Op 5 november werd er thuis aangetreden tegen LEO 3 uit het dorp Leens. De Leensters waren medekoploper in onze poul en daarom waren we er van overtuigd dat wij een moeilijke mid­ dag zouden krijgen. LEO had de week ervoor hun eerste pun­ ten verspeeld en ze wilden zich tegen ons revancheren. On­ der leiding van Mans was het een onrustige eerste helft en konden we de rust met een 1-1 stand ingaan door een schit­ terend doelpunt van Sake Hoogstra. Onrust was er ontstaan doordat er personen zijn van bijna 50 jaar die met lullen en schelden meer punten menen te verdienen dan met voetbal­ len. Ondanks dat kwamen we na de rust zelfs op een 2-1 voor­ sprong door wederom een mooi doelpunt van Sake, maar deze voorsprong werd niet behouden.,Mans gaf een vrije trap kado aan de Leensters en deze werd zo zuiver genomen dat, zelfs Piet Spijk de bal niet kon krijgen. Toen vlot hierop LEO nog eens scoorde was de ban gebroken. Eigenlijk een onver­ diende nederlaag, maar de doelpunten tellen. Zaterdag 12 november kwam SV Onderdendam 2 bij ons op be­ zoek. Aan de stand te zien zouden wij hier twee punten uit deze wedstrijd moeten halen. Maar helaas, het pakte anders uit. Dat Corenos 4 het moeilijk heeft met scoren is bekend, maar ook het feit dat er nogal eens gewisseld moet worden, zal ook weI iets aan het geheel bijdragen. Toch krijgen wij weI de kansen, maar ze worden niet benut en als de tegen­ stander de paar kansen die ze krijgen weI benutten dan ver­ lies je met 0-2 zoals deze wedstrijd. V~~r Onderdendam de eerste overwinning en een door ons slecht gespeelde wedstrijd. Zaterdag 26 november hadden we alweer een thuiswedstrijd en weI tegen UVV'70 3.0ok deze tegenstander stond onder ons op de ranglijst en hadden de meeste doelpunten tegen. V~~r ons de gelegenheid om ook eens te scoren. Maar ook deze keer wilde het maar niet lukken. We kregen weer kansen genoeg van o.a.Sake Hoogstra, Fester Oosterhuis en Jan Dohmeyer en de­ ze hadden de pech dat ook de keeper van UVV in goede vorm stak. Maar zoals zo vaak viel het doelpunt aan de andere zij­ de. Scheids Luit had de bal op de stip gelegd tegenover broer Piet Spijk en dezewerd door UVV benut. Een 0-1 stand, maar geen nood, want ook wij kregen een strafschop en Sake zou deze weI even inschieten, maar hij vergat de keeper voorbij te spe­ len en deze stopte de bal. In de rebound kreeg Sake alsnog de kans maar hij miste grandioos. In de rust beloofde hij het alsnog goed te maken. Maar de tweede helft we~d steeds slech­ ter en ook Sake kon niet waarmaken wat hij had;beloofd en zo moest Piet Spijk zowaar enkele goede reddingen verrichten. Het was toch nog Fester die de gelijkmaker liet aantekenen en waren we ook nog gelukkig met dit ene punt. Volgende week komt buurman Heracliden op bezoek en hopen we op een lekkere pot.

B.v.K.


Voor goedkope spor1ar1ikelen naat'

Sport en medaillehuis MOSSEL . DiJkstraat 70 + 72 tel. 05960 25040 APPINGEDAM

Drogisterij - Parfumerie - Homeopathie (Vogen

HOPMA

BLOEM

Hoofdstraat 29 - 9981 AG UITHUIZEN

Telefoon 1346

prafIII varf ........

WIERING ~t13

Ulth. . .rm.....

t.J105'54-12593

VOOR.: VERF GLAS BEBANe;, ,

Voor al uw sportartikelen

~OcD(S搂u(f2~

HOOFDSTRAAT 125 UfTHUIZERME=DEN ~

TEL 05954路13739

~~Q(]f") t:J 0 ~ lJ

0

Merit"" voetbalschoent'n:

ADIDAS PUMA OUICK

PA,IHCK lOTTO


MNidon.r8OllO

M A A J0

a

R SEN?

IBoL:WVE ST ERDYK ROOdeschOOI

tel:

KOOPT

05954- 12872

with compliments

BIJ ONZE

ADVERTEERDEIlSJ

E emshornweg 5 9979 XK Eemshaven (Gr.) Holland Telefoon 05961-6424 Telex 77392 SECO NL

Hoofdstraat路Oost 37 - In het hart van Ullhuizao Tol8tooo 05953路1563


ter ook de kriebels en ging af en toe ook mee naar voren. Ret vie I weI op, dat als dit kan, wij veel sterker zijn. De hele tweede helft kreeg Piet slechts een bal op het doel en jawel, hij plofte buiten bereik van Piet in het net. Bijna iedereen dacht dat de bal over was gegaan, want zelfs de tegenstanders liepen al weer terug, maar kregen ineens in de gaten dat hij er in lag en was het weI 0-3. Wij hadden nog goede kansen, we足 derom een vrije trap van Kloaske, die weer net niet in het doel verdween, en een kopbal van grote Klaas die net niet hard ge足 noeg was. Zelfs Piet Spijk toog nog mee ten aanval, maar ook dit mocht niet baten. Zo kreeg CSB meer dan het verdiende. Wij hadden 6 7 reele kansen met resultaat 0, en CSB had 4 kansen met resultaat 3. ZO blijkt maar weer dat de bal raar kan rol+ len.

a

B.v.K.

CORENOS

B -- C.V.V.B. B

Zaterdag 5 november moesten we thuis tegen C.V.V.B. Een paar week geleden hadden we uit net met 4-3 verI oren en dus dachten we nu we thuis moesten zouden we weI winnen,maar toen de wedstrijd net begonnen was stonden we al vrij snel achter met O-I.Lange tijd bleefhet zo, we hadden zelf ook nog wat kansen maar die gingen er niet in en toen het een kwartier vop揃r .rust was vlogen er bij ons snel 2 doelpunten in en weI in het verkeerde doel en dus was het met de rust 0-3 voor C.V.V.B. Na de rust gin足 gen we weer met volle moed het veld op omdat we uit tegen C.V.V.B. met rust ook achter stonden,maar in de tweede helft was het niet veel beter.We hadden weer wat kansjes en Willem had ook een paar mooie reddingen maar toch vlogen er weer 2 doelpunten in het verkeerde doel en dus verloren we de eerste wedstrijd in de nieuwe competitie met 0-5. Sander Pool.


COR E NOS

C 1

Wij moesten zaterdag 12 november aantreden tegen Eenrum.

Wij gingen eerst een WARMING UP doen.

Wij moesten in de reserve shirts

sp~len.

Toen began de wedstrijd,we begonnen heel erg slecht,want

al na 1 minuut was het al raak voor Eenrum C l,daarna

kwamen er kahsen voor ons.Het was heel koud.De kansen

kwamen er voor Aalderd en Patrick,maar ze scoorden niet.

Maar eindelijk kwam het doelpunt va or Corenos,doelpunten­

maker was Roy Reininga,Ronald probeerde een stiftje maar

het mislukte.

Twwede helft: In de tweede helft waren wij veel beter dan Eenrum maar we scoorden n i e t,.!ochwaren wij v 1 akbi j , â&#x20AC;˘ "1 ~

".

de wi ns t want

,

Karel schoot snoeihard tegen de paal. Scheidsrechter was Mans Lubbers. Eindstand Corenos C- Eenrum C

1 -

1

De opstelling was als voIgt:

Doel:

Alex Grondsma.

Verdediging:

Albert,Karel,Stefan.

Voorstopper:

Willem Boersma

Middenveld:

Gustafo,Aalderd.Patrick.

Voorhoede$ Davey,Ronald Roy.

D~elpunten

Beker:

C-junioren

!,opscorders competitie en beker

Poolster- Corenos

8-4 Aalderd Duinkerken

9

Alex Grondsma

6

7-0

Anita Sander

5

Pelikanen - Corenos

1- 3

ROy Reininga

5

Corenos

4-12

Ronald Huizenga

2

5- 2

Karel Brontsema

1

2-5

Eigen doelpunt

1

Competitie: Corenos

Corenos Farsum Corenos

- Holwierde - HS'S8 Heracliden - Corenos Eenrum

1 1


Nisuwjaars足

:rsGsptis

.:.

~.\?

GOr61\OS

.

1.1

.:- -:足


Zaterdag 3 December Toernooi D'ers Zaterdag 3 december moestenDI en D2 op de fiets naar de

Scherphornhal. We vertrokkeri om 8.10 weg bij de gijmzaal.

De volgende spelers glngen mee:Kester,Sander~Egbert,Jolanda Hans,Natasja,Marcel,Anne,Klaas,Pieter en ik. Ruben was al

ih de Scherphornhal. We werden in twee groepen verdeeld;

Corenosl en Corenos2. In corenosl ~aten: Kester,Sander,

Jolanda,Natasja,Klaas en Pieter~ In corenos2 zaten Egbert,

Hans, Ruben,Marcel,Ann6 en ik. Dit zijn de uitslagen

Tij d

Ui tslagen

8.30 - 8.39 8.40 - 8.49 8.50 - 8.59 9.00 - 9.09 9.10 - 9.19 9.20 9.-29 9.30 - 9.39 9.40 - 9.49 9.50 - 9.59 10.00 - 10.09 10.10 - 10.19 10.20 - 10.29

Corenos 1 Corenos 2 Corenos 2 De Fivel Corenos 2 Stedum Corenos, 1 Corenos 2 Corenos 2 De Fivel Corenos 2 Stedum

de eindstand

punt en

1 2 3 4

7. 6

Cor'enos 2 De Fivel Corenos 1 Stedum

- De Fivel - Corenos 1 - Stedum - Stedum

1 2 1 0 0 0 'I 2\路1 1 0 1 -

- De Fivel

Corenos 1

- De Fivel - Corenos 1 - Stedum

-

Stedum

-

Corcinos 1

- De F.i vel'

voor 8 3 5 3

6 5

DoelpuntenmakersCorenos 2: Marcel 3x Egbert,2k Hans Ix 'l.lK';;"

,-.'A"颅

~e;nt

10n v

0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 4 0

,


Bouwbedrijf.

AVELDMAN • • • • • •

• • • •

.'

Bouwmaterialen Nieuwbouw Verbouw Kozijnen Deuren Kunststof koziinen

Bouwaanvragen Tekeningen Betonwerk Rioleringen Isotatie

Uithuizermeeden

>

Tel.05954-13447

EEMSHAVEN

Torenstraat 17-21 - 9982 AW Uithuizermeeden Tel. 05954-12203 - Fax 05954-12657 vrijdagavond koopavond.

?


E~FIATAGRI

": EEMSTRANS PORT

'1

~"" ROOD£SCHOO1.. N U

n

Tel: 05954 - 12309

• Uw H II

n n

I!

"n • "

leverancier voor

HOEKLOOS gassen.

N

1a5­ en snijkis:en

II

II

i

iii

II II

t II

FIATAGRI machines en tractoren

IT

i1 U II

PESCI"autolaad­ en loskranen, Bal Kan Car

B.K.C. Diesel­ Elekt:risch~" en L.P.C. heftrucks.

hobby lasapparatuur zowel autogeenlas, als CO-l lasapparacer huur­ en ruilflessen

(1

Dealer van

b. v.

I

SIEVERT

apparatuur voor het: gebruik met propaan­ en butagas.

C

D ft

n

II 11

DRESSER Laacischo?Den en Graafmachines.

~

n

Ve::koop van:

CASE - ItITERNATIONAL tractoren.

fab:ticage

Stenenld ernmen • Grondgrij pers. Pall ethaken.

II

II

II

•, "IIR

GARAGE MUNTING

POSTBUS I; 99&3 ZG ROODESCliOOI.

Te1efoon :

0595~

- 12309

av.

n H

II

""II II ~

•n

Shell propagas

We zijn net zo thuis in de buurt als u

De Rabobank is een bank met een idee. Het idee dat je samen sterk bent. De Rabobank he eft als geen ander een traditie van samenwerken en bouwen aan relaties. Het is eer. bank vim mensen ve6r mensen. Dat merkt u al snel in het persoon­ lijke contact. Elke Rabobank staat midden in de same;)­ leving. Daarom zijn we vaak betrokken bij acHv;­ teiten in het bedrijfs· leven, verenigingen en scholen. We weten wat er leeft, ook als het niet om bankzaken gaat. Kort­ om, we zijn een bank die net zo thuis is in de buurt als u.

Rabobank Rabobank Noord-Groningen, kantoren te: Uithuizen(05953)1831, Uithuizermeeden(05954) 13900, Usquert(05950)2989, Warffum(05950) '12


Uit de jeugdhoek. ~*~

Hallo geachte lezers. In de vorige edl~~e van SpSP stond wat oud nieuws. maar hier zijn weer allerlei nieuwtjes. lnteressant voor jeugdspelers. ouders. jeugdleiders en een ieder ander' die de jeugd~van onze v.v. een warm hart tC'e draagt.

*** 14 november

hebben we weer een jeugdleidersvergadering gehad. Daar werden o.a. de vOlgende 2 verslagen voorgele zen.

C-junioren. Verslag 1e reeks seizoen '94/'95.

De bekerwedstrijd uit tegen Poolster hebben we verloren met. 8­ 4. Melaas zijn ~eriiet zbvrir gek:omen als vorig jaar. In de 1e reeks van de competitie hebben we 5 wedstrijden gespeeId, waarvan we 4 hebben gewonnen en 1 verloren. Dat wil zeggen dat we B punten hebben gehaald. 24 doelpunten voor en 17 tegen. De opkomst op de trainingen is redelijk te noemen. Anita Sander komt op het moment uit voor de nobrdelijke selek:tie onder 16 j~ar. Anita etr Nelie Sikkema spelen voortaan in de dames-competitie. E1-pupillan. Verslag van de 1e reeks seizoen '94/'95. De E1 pupil len hebben dlt seizoen tot nu toe 11 wedstrijden gespee I d • Van de '11 wedst ri j den hebben we er 6 gewonnen, 4 varioren en 1 ge'J , :fkgespeel d. TiJdenB de wedstrljd Corenos E1-Heracliden E2 scoorde Klaas Duinkerken 3x. waarvan ZIJn 2e doelpunt zijn 100e in zljn (korte) voetbalcarriere was. Ook staat Klaas bovenaan de Iijst van topscoorders van E1 met 25 doelpunten. ns hem kOint Tim Scholtens met 17 doelpunten. 3e op de lijst is Henry Pieterman met 2 doelpunten en 4e is onze laatste man JOB Landwehr met 1 doelpunt. In de klasse waarin E1 speelt. staan we op de 2e plaats onder Bedum wear we zaterdag van hebben verloren. De trainingsop­ komst van E1 is goed. Van de 9 spelers zijn ergemiddeld 8 op de training aanwezig. Agenda:

- B december "94 - Bloemenaktie.

- 29 december '94 D1 ~oernooi in de zaal bij Neptunia.

- 31 december '94 Oudejaarsdagtoernooi Uithuizermeeden.

- winter '94/'95 Schaatswedstrijden. Ijs en wederdie

nende. - rond Cebr. '95 - Ouderavond. - 19 apr! I "95 - Paasvakantie-voetbaldag.(onder voorbe houd> 13 mei '95 .. D1-pupi lien taemooi bij Poolster. - 20 mei '95 - Polio-toernoai. - 3 juni '95 - P-pupillen toernooi Pooister. 10 juni '95 - C-junioren toernooi bij Veendam 1894. - 17 juni '95 - B-junioren toernooi bij Parmsum. D7/"tal toernooi bij Poretos.


november hebben we in de kan~ine de scheenbeschermers *** 26 ak~ie gehad. Er zijn van de 45 to~ nu toe 25 verkoch~. Dat we de scheenbeschermers voor de extreem lage prijs van f 7,50 hebben kunnen aanbieden komt door a.een aanbieding van het merk Rucanor. b. een kwantumkorting van Sporthuis Zijlstra en c. een bijdrage van de jeugdafdeling. Uiteraard staat bij onze jeugdafdeling sportiviteit hoven al1es. ftaar voe~bal is en blijft een kontaktsport waarbij een botsing af en toe niet te vermijden is. Voordelen: * het beschermt de scheen en enkel. * het staat netjes, want jemoet wei met opge­ tro~ken kousen spelen. * wi~ jong Ieert met scheenbeschermers ~e spelen zal later niet meer zonder willen. En na :een paar (onwennige) ,wedstrijden ben je er aan gewend en wil je niet meer zander spelen. In het profvoetbal is het verplicht met scheenbeschermers ~e spelen en dit gaa~ waarschijnlijk ook in het amateurvoetbal gebeuren De komende zaterdagen zijn ze nog steeds voor f 7,50 te koop in de kantine. zolang de voorraad strekt. Overigens aIleen voor jeugdleden.

*** We

zijn bezig voor gen.

juni '96 de voetbaltruuk vast te leg

*** Na de winterstop

koml er bij het 1e el£tal bij iedere thuiswedstrijd een Pupil van de Week. Dit zal een O-pupil zlJn die per loting wordt aangewezen, Klaas v.d. Ploeg. onze huidige hoofd-trainer zal dit verdeI' uitwerken.

*:1:* In de winterstop zal er een zaalprograrnma worden

opge st'eld. We hebben wat lokat ie-problemen, omdat we op de zaterdagmorgen vaor 7 teams. maar 5 zaaluren hebben. We zaeken op dit moment naar een oplossing.

','

*** Bij

leder jeugdteam krijgt 1 jeugdleider de beschikking over een net met ballen. Dit om de efficiency te verbete ren. Deze netten zijn inmiddels uitgedeeld. Helaas heeft Sinterklaas dit jaar onze kan~ine niet aan kunnen doen. hij had helaas geen tijd. ftisschien dat hij vOlgend jaar weer aen plaatsje itan inruimen.

***

Tot zover he~ nieuws uit de jeugdhoek. De jeugda£deling wenst U Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar. Het jeugdbestuur.


ERVAAR DELEGEND

De legend is Honda's debuut in de klasse van exklu­ sieve limousines. Een klasse waarin representatief uiterlijk en optimaal weggedrag getoetst worden aan zakelijke kwaliteiten. De Honda legend is de ideale zakenauto met sportief dynamische eigenschappen, samengebracht in een elegant zakelijke verschijning. Verder vindt Honda, dat

een wagen in deze klasse kompleet hoort te zijn. Oaarom betaalt u vooreen indrukwekkend aanta! extra's niets extra. Rijden in de legend met z'n 2,SliterV6 24 kleps motor is een ervaring die u kunt ondergaan als u kontakt opneemt met uw dealer.

goe d e neus :r Z en VOO akJ '£'

De Honda Accord Sedan wordl door steeds meer zaken­ mensen, als de ideaJe auto gezien. Hii kombineert op uirsrekende v.iize. representa~:ireil,. comfOrt en spornmelt DaarblJ b11lfi de pn)s per l1li kilometer erg laag. Di! komI VOOf­ nameli;k door z'n gunstige brandslo!:" ..".....-------, verbruik, zeer \age onderhoudskosren en hoge inruiIwaarde. De keus uil krachtige 1.6 en 2 liler mororen me! of wnder iniektie maken de Accord nog aamrekkelijker. Een proefntmetde Hond aAccord kon wei eens de besle Z.llkelijke beslissing ziin die u v:mdaag nog lam! nemen. Wij veneilen u graag over d,~ uirgebreide koop- en leasemogeliil;­ heden.


Kaarten vv Corenos Vrijdagavond 14 oktober was er weer een kaartavond in de kanti足 ne van de vv Corenos. De opkomst van deze avond was dramatisch slecht. Het was voor de kaartcommissie een zeer teleurstellende avond, want er meldden zich maar 12 kaarters aan. De slechtst bezochte avond van aIle competities en als dit niet verbeterd, zullen deze avonden waarschijnlijk tot het verleden behoren. Hopenlijk komt het niet zo ver. We wachten de volgende kaarta足 vonden met bijzondere belangstelling af. De uitslag van deze~vond was als voIgt: "

1 2 3 4 5 6

E.Veldman S.v.d.Berg(Bl) G.Groendijk S.A.v.d.Berg R.v.d.Berg J.Brontsema

"

7189 6705 6605 6433 6401 6134

p. p. p. p. p. p.

7

H.Delker S.J.Kooi 9 T.Munting 10 J.Hassing 11 S.v.d.Berg(Comp) 12 J.Veldman

8

6065 6023 6019 5939 5719 5476

p. p. p. p. p. p.

De voigende kaartavond is op 4 november. We hopen dat het weer een ouderwetse kaartavond zal worden met een betere opkomst. De kaartcommissie Vrijdagavond 4 november was er weer een kaartavond in de kan足

tine van Corenos. Evenals de vorige keer was de opkomst der足

mate klein dat er met moeite 3 tafels bezet konden worden.

V~~r de volhouders aIle lof, maar dit kan onmogelijk zo door

blijven gaan.

De uitslag van deze avond was als voIgt:

1 2 3 4 5 6

R.v.d.Berg B.L.Westerdijk S.A.v.d.Berg E.Veldman J.Veldman G.Groendijk

7398 7102 6608 6088 6053 6041

p. p. p. p. p. p.

A.v.d.Berg H.Delker 9 S.v.d.Berg(Comp) 10 J.Hassing 11 O.Kamminga 12 S.Vos 7

8

6016 5812 56.12 5572 5378 5328

p. p. p. p. p. p.

6114 5818 5815 5809 5668 5587 5474 5222

p. p. p. p. p. p. p. p.

En de uitslag van 25 november was:

1 2 3 4 5 6 7 8

U.Kroes T.Hoving S.Vos D.Balkema G.Groendijk S.v.d.Berg(BI) S.v.d.Berg(Comp) G.Westerdijk

7043 6702 6574 6512 6403 6389 6286 6248

p. p. p. p. p. p. p. p.

9 10 11 12 13 14 15 16

J.Hassing T.Munting E.Veldman J.Nijboer K.Hoving J.Brontsema J.Veldman B.L.Westerdijk

De volgende kaartavond is op 16 december en zal de laatste van

het jaar 1994 zijn.

De

kaart~ommissie


Corenos 1 - Heracliden 1 Op zaterdag 5 november stond de derby tegen de Heracliden op

het programma.

De Heracliden is koploper enhet kon dus een moeilijke wed足

strijd voor ons worden op het sportpark van Roodeschool.

V~~r Corenos was het vanbelang om niet in de eerste minuten

van de wedstrijd op achterstand te komen zoals tegen de Wilper足

boys en dan een moeilijke wedstrijd te krijgen.

Trainer Klaas van der Ploeg en elftal brgeleider Dirk Bakker

stuurden de volgende spelers het veld op:

A. Hoving, Harmannus van Dijk, Robert Elzinga, Klaas van Komen,

Ronald Hoving, Eltjo Keyer, Erik Griede, Louis-Peter Bolland,

Johan Paapst, Ronald de Vries en Erik Bos.

Reserve waren Harry Slagter en Bart Moes.

Na 1 minuut stilte voor het plotselinge overlijden van Cor

Hiemstra begonnen we aan de wedstrijd en net als tegen de

Wilperboys kregen we in de eerste minuut al een doelpunt tegen.

In de volgende 10 minuten kwamen we onder zware druk te staan

van Heracliden, maar mede door goed keepers werk van Arn~

kregen we geen doelpunten tegen.

Hiema kregen we gelukkig weer wat greep op de wedstrijd, zo足

dat de druk op de achterhoede minder werd en het spel zich

meer ging afspelen op het middenveld.

De rust werd dan ook met de 0-1 achterstand berijkt.

Na de rust probeerden we om Heracliden wat meer onder druk te

zetten, maar tot echte kansen om te scoren kwam het niet.

WeI was Erik Bos nog dicht bij de gelijkmaker, maar zijn kop足

bal raaktr slechts het houtwerk.

Vlak voor tijd werd de wedstrijd definitief beslist in het

voordeel van de Heracliden toen deze de 0-2 lieten aantekenen.

Door dit resultaat staan we op de negende plaats wat voor

Corenos eigenlijk te laag is gezien het vertoonde spel.

Peet.


Projektburo Direktiekamer Konferentiemeube len Kantine meubilair Wachtkamer meubilair Tekening- en ladenkas~en Systeem meubilair

Terminalburo's PrintertafeIs Kantoormeubelen Erandwerende kasten

All es uit voorraad Ieverhaar

05954

1 27

S7A71Cli\SS72A.4T 1 -

BROOD

62

ROCD=:S::riOOL

~v1EE 11 aij S:;Jr: en spei hoart

Je zou het bijno ver-ge,en maar 't is eigeni ijk een fantostis:he oj)lossing

i

::n't is gJec voar elKE tok 1,':]11

sPJrt en fitness training.

't Is ge=elli;; .lekke:.goec en voordeiig.

Midalgan Sport. Bij de warming-up. Drogisterij cosme tieo ell nag 1001 orti keler. meer bij : I

BROOD, door zit wot in ! Uw warme bakker

B. de Vries HoofdSHiial ZOB - UITHUIZEAMEEDEN -lei 0595.4-1251'

.. METRO" worenhuis L Kop Oudeschip

tei.0595L6?10


Het adres voar lunch en diner. Plate service vanaf

S 8.75

Kaffie met appelgebak en slagraom

S 3.75

~

S 3.50

liter tapbier

Natuurlijk ook het adres voor al Uw snacks - bar - restaurant 't EEMSHOES " Kwelderweg 6 9979 XN Eemshaven Te 1. 05961-6856 Caf~

"

WAAR

?

... _ I N

DE

~VEN

Ingewikkeld?

Integendeel!

Samen met Unive

wast u het spaarvarkentje met gemak. U hoeft nu aileen maar te beslissen hoe u

)

wilt sparen: een klein bedrag per maand of een wat grotere som in een kceL Later kunt u in aIle rust bekijken wat u met uw

(

spaarge\d wilt doen: eerder stoppen met werken, een wereldreis maken of de kinderen latcn studeren. Unive heeft drie verschillende

verzekeringen

voor

uw

toekOI11St: koopsom, lijfrcntc en spaarver­ zekering. Ze hebben cchter cen ding gc· meen: een prima opbrengst, gcrealiseerd zonder overbodige

risico's.

Het gaat

immers om uw toekomst. We rekenen graag uit wat in uw situatie de bcstc keus is. Kom cens langs of bel voor cen afs raak.

'rd Unive. Daar plukt ude vruchten van! -:"-

• Unive Noord Groningen W.A. Hoofdstraat-West 5 - 9981 AA Uithuizen telefoon 05953-2825.


Corenos 1 - GEO 1 Na de nederlaag tegen de Heraeliden was winst tegen GEO nood足 zakelijk om niet de aansluiting met de middenmoot te verliezen. Hiervoor had Klaas van der Ploeg op zaterdag 12 november de besehikking over de volgende spelers: Am~ Hoving, Harmannus van Dijk, Robert Elzinga, Klaas van Komen, Ron~ld Hoving, Eltjo Keyer, Erik Griede, Luuis-Peter Bolland, Bart Moes, Ronald de Vries en Erik Bos. Reserves waren Tammo Jan Uil en Johan Paapst. Net ala in de vorige wedstrijden was het GEO die een goede kans kreeg om te seoran, maar door goed ingrijpen van Robert werd erger voorkomen. Hiema namen we heft in handen en kwam door goed voetbal GEO onder druk te staan. Na een vrije trap van Bart kon Erik Bos in de rebound seoren, zodat we na een half uur spelen met 1-0 voor kwamen. Na dit doelpunt volgden enkele goede kansen voor Eltjo, Erik Griede en Ronald de Vries, maar geseoord werd er niet. Vlak voor rust was het dan toeh raak voor ons, L-P B. wist vanaf 25 meter het doel van GEO te vinden zodat de rust aan足 brak met een 2-0 voorsprong. Ook na de rust bleven we GEO onder druk " houden en uit een corner van Bart kon Ronald de Vries inkoppen: }-O. Hima kreeg GEO enkele kansjes maar door goed werk van Am~ bleef de }-O gehandhaaft. Bij een aanval over reehts kwam de bal voor het doel van GEO en na sleeht uitverdedigen kon Tammo Jan de 4-0 laten aan足 tekenen. Kort hierna was het opnieuw L-P B. die vanaf grote afstand voor 5-0 zorgde. Hiema kregen Eltjo en Johan elk een goede kans om te seoren, maar dit lukte niet, zodat het bij 5-0 bleef. Met deze uitslag behouden we de aansluiting met de middenmoot.

L-P te O.


Corenos 1 - Stedum 1 Op zaterdag 26 november moesten we opnieuw thuis spelen en nu tegen Stedum w~l;ke op de tweede plaats staat in de compet~tie. Het zou dus een moeilijke wedstrijd voor Corenos worden. De selectie van Klaas van der Ploeg en begeleider Dirk Bakker

bestond ui t .de volgande spelers:

Arn~ Hoving,,:.Harmannus van Dijk, Klaas van Komen, Robert

Elzinga, Ronald Hoving, Eltjo Kayer, Erik Griede, Bart Moes,

L-P B. , Erik Bos en Ronald de Vries.

Reserves waren Martin Vrieze en Tammo Jan Uil.

Na de aftrap begonnen we goed aan de wedstrijd en werd Stedum

onder druk gezet.

Hierdoor ontstonden enkele goede mogelijkheden voor Erik Bos

en Ronald de Vries om de score te openen, maar dit gebeurde

niet.

Mede door goed spel van Erik Griede hadden we nog een paar

mogelijkheden om op voorsprong te komen, maar vlak voor de

rust was het Stedum.die v~~r 0-1 zorgde.

Na de rust nam Stedum het heft in handen kwamen we onder druk

te staan.

Doordat Stedum de kansen niet benutte bleef het lang bij de

0-1.

Corenos kwam er in het laatste half uur niet meer aan te pas

en in de blessuretijd maakte Stedum zelfs 0-2.

Door deze uitslag blijven we op de achtste plaats staan, zodat

in de volgende wedstrijd winst noodzakelijk is om niet de aan足

sluiting met de middenmoot te verliezen.

Louis.

tWaar verdien jij de kost mee?'

'Met nlijn hersens.'

'Vandaar dat je er zo ondervoed uitziet.'

.


,

'.

:

HUAl GESLAAGD?

"Ja en met gemak. De ple::ierige lessen beperlcten

de :eljstudie lOt een ~

Verkeerstheorie door middel van beeldpla414:eeft'

je een aarrTU!meJijlc im:icltt. Hetlwmt je a1s het ware

aanwaaien. Heel plezJerig en logisch en dus gem.JJcJcehjk eigenIijk".

fen ~ van een cursist; beter kunnen wij het niet verwoorden•. "

'. f

-'

\./

r

I

',->'

" , . Eke &weken

if

.

,-',

start'&n tIi~ cursus..

<an-jangen roogen.ookexamen <:loen•

• • Bel n~ voor de v~~gen~'cUb~ 05954-12117. . i Rij~ooI uVJ uut -Bakker b.v.

.

Rpooeschool. M.H.TNmpstraat 18

de bal over de zijlijn schieten als een tegenstander geblesseerd is

DUKSTRA~s TVINCENTRVM

. is ook

.~t¥

Aanleg en onderhoud van:

SIERTUINEN. WINOSINGELS, ERF- EN WEGBEPLANTINGEH

, ..

EHZ. Ook venorgen wij uw heidetuin.

Ei.....

~ ..........

" ..........e;n..~ ....

0.&._ - - . . . .... _ _ - - . - , - .

G.arne geven wij U prijsopgav. en komen even bij U langs

FAIR PlAY

'jegewoonaan de .' K N V B spelregels houden - - - - - - - - - - '

is ook

~t~

FAIRPLAY KNVB


LANDBDUWMECHANISA TIEBEDRUF

GEBR. BOERSMA ZIJLDIJK B.V. Fivelweg 83 - 9987 SJ ZIJLDIJK - Tel.: 05968-1457

Dealer voor Noord-Groningen van T.LM. vorkheftrucks

Verkoop en reparatie (alle merken).

ONS BUIS

oosteinde

Voor al uw:

-bruiloften

ROESTVRIJ STAAL _ fomil i~feestQn

~mOdellen

-koffietafe!s - toneelavonden

vele maten

_ vergad eringen

EKONOMISCH ENERG IEVERBRUIK !J?schikt voor aile

_fondue- en gourmetporty路s. Mogelijkheid voor Met gebruik van 1 tot '3 zali'n

wcrmtebronnen

met toneel

tot ziens bij : Oreste en Rita Ugozzoli

Radsweg 5 - Oosteinde

tel.: 05961 - 6281

O.

klein UITHUIZERMEEDEN

nienhuis

registerarchitect


Zaterdag 05-11-1994

Lycurgus

6-

Corenos 2

Het 2e elf tal bestond deze middag uit de volgende spelers: Arie Willem,Edwin,Ton en Martin Tammo Jan, Wilderik, Frits en Henrie Eppe en Erwin . Reserve: Richard E. ;;'en Frederik. Voor het 2e elf tal was het belangrijk dat er minimaal een puntje mee terugzQu worden genomen naar Roodeschool om zo­ . doende de aansluiting met de topploegen te behouden. Maar nadat er een tijdje was gevoetbald bleek dat Corenos 2 niet in zijn beste doen was en men kon ook maar moeilijk tot het eigenspel komen. Het was Lycurgus dat wat doelgerichter voetbalde en nadat zij enige kansjes hadden gehad was het in de 30 min. raak en stond de thuisclub met 1-0 v~~r. Corenos probeerde weI een o££ensief te starten, maar echt grote kansen leverde dat voor de rust niet OPe Ruststand derhalve 1-0. Na de rust g1ng Corenos 2 direct opzoek nllar de gelijkmaker maar het lukte niet. Doordat Corenos zover opdrong was het Lycurgus wat goede kansen kreeg maar gelukkig redde Arie enige malen fantastisch en doordat de Lycurgus maJlnen geen oog voor elkaar hadden bleef de stand 1-0. ZO rand de 65 min. was het Tammo Jan die geheel vrij voor de keeper 1-1 kOll aantekenen, maar hij schoot volledig over de bal he en en zo ging de kans verloren. Een schat van Wilderik in dezelfde minuut werd door een speler van Lycurgus van de doellijngehaald. Kart hierop werd Richard E. ingezet voar Erwin en hij was nog maar 10 min. in het veld of hij kreeg al een goede mogelijk­ heid na een perfecte aanval over rechts, maar zijn kapbal miste de goede richting. In de 75 min. werd Martin vervangen door Frederik en Carenos 2 ging nu met man en macht aanvallen, maar de Kleine kansjes die nag ontstanden kanden niet worden amgezet in een goal en zadoende verlaor Corenas. Door deze nederlaag heeft Corenos 2 nu 1 punten uit 7 wed­ strijden en staat men hiermee in de middenmoot. De valgende wedstrijd speelt men op 12 november a.s. in Leens tegen Leo 2.

Frederik Wiersum

•• ',

~IUI

., ~ .. rll

, " ., .... -

~ "~~ I,

'Ik heb gisteren een baby gezien die in een week drie kilo was

aangekomen door het drinken van nijlpaardemelk. '

'Van wie was die baby?"

'Van een nijlpaard.'

'Als ik koffie drink. kan ik niet slapen. • 'Bij mij is het net andersom. Als ik slaap, kan ik geen koffie drinken. •


12 november 1994

J

Leo 2 - Corenos 2

Op deze zaterdagmiddag moest het 2e elf tal van Corenos am 13.15 uur vertrekken uit Roodeschool am naar Leens te gaan, waar Leo 2 op hen wachtte. Kchter om 13.00 uur werd er uit Leens gebeld waar Corenos 2 bleef daar men i.p.v. 14.30 uur om 13.00 uur moest voetballen. Gelukkig waren de meeste spelers op tijd zodat het 2e om 14.00 uur aan de wedstrijd bij Leo kon beginnen, daar de spelers van Leo en de scheidsrechter zo vriendelijk waren om te wachten. Corenos 2 begon redelijk, maar na een kwartier was het Leo dat het heft in handen nam en zich ook enkele kleine kansjes creAerde. In de 30 min. was het een speIer van Leo die op de achterlijn bij Corenos voorzette en doordat de bal van rich足 ting veranderde kon de achterhoede van Corenos niet aan de bal komen en scoorde een speIer van Leo 1-0. Na dit doelpunt was het Corenos dat via Richard E. een goede kans kreeg, maar de keeper van Leo bracht redding. Een voorzet van Kppe S. raakte de onderkant van de lat, maar stuitte weer het veld in. Rust werd bereikt met een 1-0 stand. Na de rust probeerde Corenos weI meer druk te zetten door achterin meer 1 op 1 te spelen en zodoende het middenveid te ondersteunen. Maar jammer genoeg speelde Corent)s niet goed en ondanks een licht veldoverwicht was het Leo dat de kansen kreeg en het was Arie D. die meerdere keren goed redde op schoten van Leo spelers. ZO werd het einde dan ook bereikt met een 1-0 verlies voor Corenos. Echter in de kleedkamer wist men te vertellen dat men toch 2 punten gewonnen had, en hoe dat precies zit kunt u vragen aan het 2e elf tal. Corenos 2 speelt zaterdag 19 november a.s. thuis tegen Wilper Boys en wil men niet in de degratie zone terecht komen dan moet er gewonnen worden.

2e elf tal correspondent.


Corenos three takes two (points) Op een koude winderige zaterdag in november was het dan zo足 ver. De nummer een na laatst(corenos 3) tegen de nummer laatst (Oranje Nassau). Dit moesten twee punten worden an足 ders konden we het schudden. Al snel na het eerste fluit signaal was het duidelijk dat wij de betere ploeg waren. Wij beheersten het middenveld en kwamen verdedigend nauwelijks in de problemen. Het wachten was op ons eerste doelpunt. Dit bleef helaas in de lucht hangen. Aileen Patrick Spijk wist het net te vinden: hij scoorde in een keer vanuit een corner, maar helaas werd dit doelpunt afgekeurd wegens het hinderen van de keeper. Het was slechts enkele minuten voor de rust toen Oranje Nassau uit hun eerste min of meer vloeiende aanval tot sco~ ren kwam 1-0 derhalve. Pas toen kwam onze scoringsdrift tb<t:~ leven; eerst was het Johannes Hassing die uit een voorzet tot scoren kwam. Even later was het Dennis Pieterman die met een diagonaal schot de keeper wist te passeren. Daarna was er thee; na de rust was Oranje Nassau de eerste 10 minuten gevaarlijk, maar daarna was het weer onze beurt. Hoewel verschillende spelers nog kansen kregen werd er slechts een keer een doelpunt gemaakt, deze kwam vande voet van Peter van der Leest. Natuurlijk zou ik nog uitvoerig in kunnen gaan op de gemiste kansen; maar we hopen dat dit in de loop van het seizoen beter gaat zodat we niet op 2 punten blijven steken. HOM

VERJAARDAGEN

5 januari 8 januari

VERJAARDAGEN

Ibrahim

VERJAARDAGEN

Hasan

VERJAARDAGEN

jeugd

Sebastiaan ugozzoli

jeugd

11 januari

Jan Willem Pieterman

jeugd

15 januari

Liane

Kroes

dames

15 januari

Jos

landwehr

jeugd

20 januari

Thomas

Duinkerken

leider

24 januari

Mans

Lubbers

scheidsrechter

26 januari

Diana

Noordman

jeugd

29 januari

Pim/Frank

Welmers

jeugd

30 januari

Harry

schoonveld

senior

VERJAARDAGEN

VERJAARDAGEN

VERJAARDAGEN

VERJAARDAGEN


CORENOS PRESENTEERT:

***

PUPIL VAN DE WEEK ***

BIJ VEEL CLUBS IS DE 1111 PUPIL VAN DE WEEK UII REEDS EEN BEKEND BEGRIP GEWORDEN.

JONGE VOETBALLERS (PLM. 10 JR.) DIE VOOR EEN KEER EEN THUISWEDSTRIJD

VAN HET EERSTE ELFTAL VAN HEEL DICHTBIJ MOGEN MEEMAKEN.

IN HET NIEUWE JAAR 1995 GAAT ONZE CLUB ""CORENOS"" VAN START MET

DE "PUPIL VAN DE WEEK".

111#11111

WIE EN WAT IS NU

tt

PUPIL VAN DE WEEK"?

111111111

DE "PUPIL VAN DE WEEK" IS IN IEDER GEVAL EEN D-PUPIL.

LOTING ONDER ONZE D-PUPILLEN BEPAALD WIE DE GELUKKIGE ZAL ZIJN.

DEGENE DIE AL EENS "PUPIL VAN DE WEEK II IS GEWEEST KAN NIET MEER

MEEDOEN AAN DE LOTING.

ZODOENDE KRIJGT IEDEREEN EEN KANS OM UITVERKOREN TE WORDEN.

WAT NU ALS JE tI PUPIL VAN DE WEEK" BENT :

DAN WORDT JE SAMEN MET JE OUDER(S) VOOR DE DESBETREFFENDE

THUISWEDSTRIJD OM 13.30 OUR IN DE "CORENOS"-KANTINE VERWACHT.

HIER ZAL DAN EEN COMSUMPTIE WORDENAANGEBODEN.

VERVOLGENS GAAN TRAINER, LEIDER, SPELERS EN DI~ "PUPIL VAN DE WEEK"

NAAR DE KLEEDKAMER.

NA DE WEDSTRIJDBESPREKING VAN TRAINER KLAAS VAN DER PLOEG GAAN

SPELERS EN DE "PUPIL VAN DE WEEK" ZICH OMKLEDEN.

JE MOET ER DUS VOOR ZORGEN OAT JE TRAININGSPAK EN

VOETBALSCHOENEN MEENEEMT.

ALS IEDEREEN ZICH HEEFT OMGEKLEED GAAN ALLE SPELERS NAAR HET VELD

OM DE "WARMING UP" AF TE WERKEN.

OOK DE "PUPIL VAN DE WEEK" MAG EEN BALLETJE MEESCHOPPEN.

ER IS NU OOK GELEGENHEID VOOR DE OUDER(S) OM BV. FOTO'S EN/OF

VIDEO OPNAME'S VAN HUN ZOON TE MAREN.

ALS DE " WARMING UP " ACHTER DE RUG IS GAAN DE SPELERS WEER NAAR

DE KLEEDKAMER OM DE TRAININGPAKKEN UIT TE TREKKEN.

DE "PUPIL VAN DE WEEK" GAAT DAN NAAR DE KLEEDKAMER VAN DE

SCHEIDSRECH'£ER.

VERVOLGENS GAAN SCHEIDSRECHTER, GRENSRECHTERS EN "PUPIL V 0 WEEK"

GEZAMELIJK NAAR HET VELD.

NA DE TOSS VERRICHT DE "PUPIL VAN DE WEEK" DE AFTRAP VAN DE

WEDSTRIJD.

NA DE AFTRAP NEEMT DE "PUPIL VAN DE WEEK" VERVOLGENS PLAATS IN

DE " CORENOS " DUG-OijT.

NA DE WEDSTRIJD WORDT AAN DE "PUPIL VAN DE WEEK" NOG EEN COMSUMPTIE

AANGEBODEN EN DAARMEE IS DAN EEN EIND GEKOMEN AAN EEN HOPELIJK

ONVERGETELIJKE MIDDAG.

BIJ EEN NORMAAL COMPETITIE VERLOOP ZAL OP ZATERDAG 28 JANUARI '95

DE EERSTE " PUPIL VAN DE WEEK " GEPRESENTEERD KUNNEN WORDEN.

=======~======~~========================

======~==========--===========

DE JEUGDCOMMISSIE.


1994, dec  

1994 december

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you