Page 1

,


BESTUUR V.V.CORENOS Voorzitter : E.Scholtens,Oosternielandsterweg 28,Oosternieland, 05954-13808 Taken :-Alg. zaken, huldigingen~ jaarfeest, recepties, acties . etc. -Ontwikkelirig sportbeleid op gemeentelijk niveau. -Coordinator zaalvoetbal -en lid elftaicornrnissie. Secretaris :

W.J.Dijk, KI. Wiersurnweg 6, Oudeschip, 05961- 6232

Taken :-Cornpetitieverloop (inhaalprograrnrna etc.)

-Wedstrijdforrnulieren, schorsingen, beroepsprocedures -Consuldienst, sportkeuring, spelerskaarten~ -Onderhoud velden en accornmodatie. Penningrneester : L.P.Bolland, D.Luddesweg 30, Oudeschip, Taken :-Contributie, donateurs en budgetbewaking -Jaarlijkse verloting.

05961- 6223

Bestuurslid : 05954-13572 D. Bakker , Prinsenhof 22, Roodeschool, Taken :-Wedstrijd/trainingrnat. (ballen, doelen, netten etc.) -Notulist ledenvergadering. Bestuurslid : K.Brontserna, M.H.Trornpstrt 38, Roodeschool, 05954-13704 Taken :-Oefenprog. se-Iectie, vriendsch. wedstrijden, toernooi足 en (veld en zaal) 足 -Scheidsrechters Bestuurslid : (Vice-voorzitter)

J.Pijper, Hooilandsewg 85, Roodeschool, Taken :-Sponsoring, reclame.

-Afspraken~ en besluitenlijst.

-Overige commerciele activiteiten

Bestuurslid :

F.Oosterhuis, M.H.Trompstrt 2, Roodeschool, Taken :-Jeugdzaken. ~

-Coordinator elftalcommissie.

-Damesvoetbal.

05954-13991

05954-12590

JEUGDBESTUUR

Voorzitter P.Munting, Leliestrt 19, Veendam 05987-26773

Secretaris F.Meeuwes, M.A.Ruyterstrt 13,R'school 05954-12937

Penningmsr T.Schlukebir,Re9ulusstrt 17b,Delfzijl 05960-12623

TRAINER:

H.Battjes, Pastorielaan 9,Holwierde P.v/d Meer Begeleider 1e elf tal, MH Trompstrt 31

05960-22060

05954-13656

KANTINEBEHRtRDER :

D.Bakker, Zr Kortestrt 99, Roodeschool

05954-13222


AANVOERDERS SENIOREN : J.ten Harkel 1e elf tal F.Wiersum 2e elf tal Th.Duinkerken 2e elftalbege~eider H.v/d Leest 3e elf tal J.Hassing 4e elf tal M.Kooi Dameselftal B.Lubbers Begeleider dameselftal ELFTALCOMMISSIE : E.Scholtens F.Oosterhuis H.Battjes P.v/d Meer F.Wiersum Th.Duinkerken M.Monden H.v/d Leest J.Hassing

bestuur bestuur 1e elf tal 1e elf tal 2e elftal 2e elf tal 3e elf tal 3e elf tal 4e elf tal

KAARTCOMMISSIE . K.A.Hoving, Hooilandseweg 97, Roodeschool. J.Hassing, Havenweg 40, Uithuizermeeden

05954-12485 05955- 2636 05954-13802 05954-12365 05954-13502 05950- 5183 05954-13616 05954-13808 05954-12590 05960-22060 05954-13656 05955- 2636 05954-13802 05954-12365 05954-13502 05954-12453 05954-13502

,. FEESTCOMMISSIE . : E.Scholtens, Oosternielandsterwg iS 7 Oosternieiand 05954-13808 P.Munting, Leliestrt 19, Veendam 05987-26773 B.L.Westerdijk, Zr. Kortestrt 27, Roodeschool 05954-12872

COMMISSIE KANTINEBEHEER : J.Pijper, H.Delker en T.Schlukebir JEUGDLEIDERS : ~~~~~~~.

=-~====~=-~.

F-Pupillen

Frits Meeuwes en Paul Munting: Hendrie Bruggeman, Klaas van Komen en Pia Kooi. Harke Delker en Rene Rijploeg. Peter Bos en Jaap Nijboer.

Bart Moes en Harry Schoonveld.

Siert Kooi en Ton~Schlukebir

B.L.Westerdijk en Cor Hiemstra.

REDAKTIE SPORTSPETTERS : C.Hiemstra, V.Speykstrt 13, Roodeschool, B.L.Westerdijk,路zr. Kortestrt 27, Roodeschool, T.Groenendal-van Dijk,zr.Kortestrt 95, Roodeschool L.P.Bolland, D.Luddesweg 30, Oudeschip, J.Huizenga, M.A.de Ruyterstrt 50, Roodeschool, R.A.Hoving, Hooilandseweg 97, Roodeschool

05954-15080 05954-12872 05954-13062 05961- 6223 05954-13993 o 54-12453


.

SALON DESIREE

VOOR HEM EN HAAR 05954 - 12347 .

Ik zit goed met mijn kapper!

.~.:.\_~

r

Het eiIand

BORKUM,

'de mooiste 36 km 2 van de NOORDZEE!

GroolSte Oestlriese eiland; ic:leale bac:lolaalS: 5 stran­ den; lotaal 20 km. mooi wit zandstrand: ca. km. Itranc:lpromenade; 111 km. wandel· en fielSoaden: groet overdekt gollslagbad: lielsenvertluur. dIVerse ovemad1ungsmogelijkheden.

a

•IDWl. ¥DOR PERSONE!l.S-, CLUB· EN SCHDOLRElSJES Op dil'rsdcrg. WOfInstJag en donderdag gOedkoop lanef.

BDRKUMUJN ­ PASSAGIERS- EN AUTO-VEERBOOT

'WUCHTlNGEN: A. Go Ems-NedIJrlllnd S.V..

"Sarlcumlijn", Sorkumwf!'g.3, 9979 XJ Eemshaven

Ttllefoon 05961-6084 / 6026, Telex. 7710.3,

TtlJefax 05961-6102

:l"UTOBEDRIJ'P

SIETSEMA:B. V •

ilElrSVALSTERWEG

17 -

'u:ITl:li1IZERMEEDEN

21

(HEFSilAL)

I occa.ionll t .lPl!:­ keurings­ .tation. ( a.l.~. 1IIl.rlc.n

Voor al uw levensmiddelen slaagt U zeker b,i' uw

rijdende kruidenier

Fa. Brouwer & Zn. SHELL- 'tlNl!:STAT:n()~.n RANDEt..L\.R .'

LANDBOUV

EN

'ilJWl~POR1" ".

-4"

L.v.rine p.r .i.pntankvapn

Vaarond.rs B.nzi.n•• Gaao1i.. .n 41•••1011. L1cbtp.tro1.wa 411• •ot.ro~1e.n.

Shell

Tel. 05954 - 12487 • 13727

UITHUIZERMEEDEN


W@rnlb c:D[§ lJG{]lWTI@~'''~ ",' ',

in CAFE KOMBUYS ' ,

" ',' ,"

0""--1- - : - - ­

;,'C., '.,

.1 .•.· ; '

1,

I

,j .

~

.'.;

'(>"';." }.,}',:;

.

>. : . ,':,' .', "1'f ' CAFEVERGADERCENTRUM~OMBU¥" "

,

'. , }

~,~

t

OUDE DIJI<STERWEG S' - 9982 He O'ITHUIZER' ~EDEN,~

TELEFOON 05954 -1 $486

Aparte zaal 'gratis'bescl1ikbaar

Doe- "eI- zeltell ""en "ellJeIlIJU:,"': ..

,.,

.

.,'

~~.

--~~~~UWVAKfiNMt~/__ BLINK WINKELCENTRUM

w

UITHUIZEN - Tel~foon 05953.1552


ste lezeressen en lezers, De afgelopen 4 weken heeft het weer ons weer danig in de steek gelaten, waardoor vrij veel wedstrijden afgelast werden. Hier­ door zal nu menig team doordeweeks in de w~l moeten. In deze editie hebben we dan oak niet a1 te veel verslagen. Tach moet er geconstateerd worden, oat het tweede en derde elf tal hele­ maal niets ingeleverd heboen ???!! !???!!! Ondanks voornoemde feiten hebben we toch weer een goed gevuld ciubblad kunnen maken. rede doordat u oak op de hoogte wordt gehouden van de randverschijnselen rond het voetbal, zoals de oromotie/degradatieregelingen, oefenwedstrijden etc. Tevens is het kaartseizoen bijna afgelopen. U krijgt o.a. een tussenstand met nog een ronOe te gaan.

vanuit de jeugdhoek wordt u het jeugdplan in een aantal noofd­ stukken aangeboden. In de komende SPORTSPETTERS wordt e.e.a. vervolgd. Een volledig exemplaar ligt trouwens in de kantine ter inzage. iuij ho~en dat er voor elk weer wat wils geplaatst is en heeft u zelf nag iets aan te brengen, schroom dan niet en lever uw bijdrage oak eens in.

UITERSTE 1 4

VEE t

MEl

I N LEV E R 0 A TUM 1 9 9 4

LEE S P L E Z I E R

1 4

MEl

1 9 9 4

TOE G EWE N 5 T

VAN DE REDACTIE

I"


(P)EP- TALK

Ais je een paar dagen plat moet vaker, weet ik nu. Een kart relaas:

(enkeltje

rust)

draam

je

Terwijl Dirk vanachter de kantinebar de TV op het Eemsmondka­ naal zappt, zingt Louis de laatste coupletten van 'You'll never walk alone;. Hij wordt, ondanks zijn perfecte imitatie van Lee Towers, tot stilte gemaand. Jaap Nienhuis kondigt het verslag van' de kampioenswedstrijd in 4c tussen de Heracliden en Corenos aan. "Uw commentator vanaf het Meister sportpark is Jan Dobma en hij wordt, voor deskundig commentaar, bijgestaan door Be Lourens", zegt Jaap Nienhuis,. die in plaats van een wethouderszetel toch liever lets deed wat hij echt dacht te kunnen. Het was een prachtige wedstrijd. Terwijl Hennie het magnetron­ voer nauwelijks kon aanslepen, liet het hele kantinevolk zich meeslepen door de beslissende derby waarin Frits Meeuwes, 38 inmiddels, de bal vanaf 35 meter over de Heracliden-goalie lobde. De .beslissende goal op weg naar de derde klas. Jan Dobma ging helemaal over de rooie en Be gaf commentaar: "Zo schopte ik ze d'r vrouger bie ' tZaandt ook voak .ien". onderbreking. Reclameboodschappen: Paapst, Woltjer, Clevering, Lijnema, Beereboom en natuurlijk de hoofdsponsor van Corenos Berg Calva:r;ia. Paul Munting ,inmiddels hoofdtrainer bij Core­ nos, pakte';~ijn gitaar en zong op de .melodie van 'Little Brown Jug': tlWel·.~·J::jrocht ' t eerste ndar de daarde klas? Joewaiten toch wel dat ik dat was!" Dan het eindsignaal van scheidsrechter Jan Knop, die de voor­ zitter van Corenos nog zeer goed van vroeger kent en Corenos 2 strafschoppen gaf.Einduitslag: 2-3! Feest in de kantine. W.J. Dijk, 40 jaar secretaris inmiddels, danst met de vrouw van Louis en het Eemsmondharmonicakapel loopt zich warm door de straten van Roodeschool. "Dirk! rondje van 't bestuur!", roept Louis en begint weer te zingen: 'Vlieg met me mee, naar de regenboog ••.•• ' Een pi jnscheut. in mi jn enkel verwoest alles. Dirk serveert weer gehaktballen, Dobma zoekt weer naar tekorten, Nienhuis knort in de oppositie, Corenos vecht tegen degradatie en Louis drinkt weer gewoon cola. Op de kabelkrant staat het inhaawro­ gramma voor de komende weken met de muziek van Gerry and the Pacemakers op de achtergrand:nYou'll never walk alone". Gelukkig was het geen nachtmerrie.


NUAL GESLA.AGD? "Ja en mer gemalc. De plezierige lessen beperlcten de :.e/fsrudie tot een minimum. Verkeersrheorie door mkJdel van heeldploat geeft je een aanneme/ij/t:. mzich!. Het komr je aJs het WI:.l1'e aonwatZien. Heel ple:i.erig en logisch en dus genuUcJcelijk eigeniij/t:. ".

Een citaat van een cursist; beter Irunnen wij bet

ruet verwoorden.

• Eke 8 \\<eken start een nieuwe cursus. • 17-jangen mogen ook examen doen. • Bel nu voor de volgende cursus 05954-12237.

Rijschool uti Least·Bakker b.v. Roodesc:hool, M.H.Tl'Ompstn.at 28

DIJKSTRA's TVINCENTRUM

TARWEKIEM E capsules

e•

Aanleg en onderiloud van;

SIERTUINEN. WINCSINCELS,

~ • ~ • ~

ERF- EN WEGBEPLANnNCEN

• tl

ENZ.

~

Ook verzorgen wi; uw heidetuin.

o•• _ . . - . . . ....

I

~.

_ _ .­

G;&;&rne geven wij U I'Irijsol'lgav.

en kome" even bij U langs

vaor gemnde huid

voor milieubelasting-. ZLIte regen a.d.. ioak geed \faar rakers)

Per strip a 15 ca,ES. F1,95 Per 6 strips F 111.­ N«raIdiik bi ­

• iJ

t:J. ['. . . . ......... ...,. , . ......... CMfIo. . . . . .....

VDtIf hart en bfaedsomloop

voor audertfornS1lerschijnselen voor betere Spot1flrestatit!9

• •

~

~ • ~

5•

H@MEOPATHEE~

== LUIKINCA

HOOFDSTRAAT 85 - UITHUIZERMEEDEN TEL. 05954 - 12274


Landbouwmechanisatiebedrijf

FA. TOLHUIZEN & Zn. MEN SIN GA- S CHOE NEN f UITHUIZERMEEDEN

TEL. 05954-12540

Repara~~e

en Ccnstructiebedr:jf.

Verkoop van nieuwe en

gebruik~e

land- en

tuinbouwwerk~uigen.

Leveri~g

van

sp:jkers,

bcu~en,

moeren,

platstaal,

buizen,

profielen en platen. Stalhenod~gdheden

en gereed­

\~

~ \\~

.MOOE-.

~\\

~~ ~

\ \\ ~

\ \\

..

I

• I=A.SVORM STeUN ­ • • EN SPCRT­

schappen. Dealer Vieta gazonmaa:ers. Jaccbsen/Hom1ite

ke:t~ng=agen.

bos­ en zitmaaiers.

W.A.P.

hogedruk~einigers.

Hefswalsterweg 18 9982 TR Uithuizermeede

Bgg 12444

KOOPT BIJ ONlE

~~A ENSINGA !1oo{dwu.! 1711 . Uillluiunnccdcn

~

. 'JSCHOENEH Ie:.. nm.. · m.17

BUIKEMA

schilderwerken UITHUIZERMEEDEN

ADVERTEERDERS !. DENKT U

Aile voorkornende

OOK AAN

· schiiderwerken · glaswerken · behangwerken

HEN

Hoofdstraat 121 Uithuizermeeden Tel. 05954

-----­

..

-125~


Corenos 4 zaterdag 12 maart moesten we aantreden tegen noaber Heracli足 den 6. De eerste competitiewedstrijd uit, was in een 0-0 stand geeindigd, maar toen mochten wij niet ongelukkig zijn en hier足 voor wilden wij ons revancheren. Mans Lubbers zou de touwtjes in handen hebben deze middag. Hij blies om precies half drie voor de aftrap. Met de wetenschap dat de wedstrijden tegen de Heracliden altijd een apart sfeertje met zich meebrengen, kon men geen al te beste wedstrijd verwachtten. Geen van bei足 de wilde graag verliezen. De Meisters, met een vrij jong elf足 tal, lieten weI zien dat wij deze middag niet op een kadootje hoefden te rekenen en moesten we aIle zeilen bijzetten om een tegentreffer te voorkomen. Met weer Piet Spijk in de hoofdrol gelukte dit ongeveer 25 minuten. Nadat wij wat ongelukkige momenten kenden door enkele fraaie kansen te missen, kwam de Heracliden op een 1-0 voorsprong. Een onhoudbare bal voor Piet Spijk. ZO ging de rust in met een achterstand voor ons, en hoopten we dat de thee ons wat meer energie en geluk brengen zOu. De tweede helft waren er enkele wisselingen, maar het spel verliep net zoals de eerste helft met dien verstande dat Corenos 4 nu iets meer aandrong in verband met de achterstand. Corenos 4 kwam via een counter van de Meisters nog bijna op een grotere achterstand. Een bal werd onder tegen de lat aan gekopt, maar gelukkig voor ons stuitte de bal op de lijn en werd het een prooi voor Piet Spijk. De tijd om te scoren brak zo langzamerhand voor Corenos weI aan, en werd er zowaar een hoekschop geforceerd. Henk Merten? nam deze en de bal plofte precies achter de lat boven op het doel. Als deze iets verder naar voren was geweest, had er 6ngetwijfeld meer ingezeten. Er ontstond neg een kans, doordat de keeper van de Heracliden de bal over zich heen liet springen, maar scheids Mans vond dat de keeper gehinderd werd en zo ging deze kans ook weer voorbij. De herkansing voor Henk Mertens kwam ook, en bij de volgende corner belastte hij zich weer met de b~l. Hij liet de bal evenals die ervoor heel nauwkeurig voor de lat landen, maar nu plofte de bal weI in het doel en kwam de gelijkmaker tot stand. Toen was er nog twee minuten te spelen, en was voor beide partijen de tijd te kort om nog te scoren. En zOdoende kreeg deze wedstrijd een terechte 1-1 eindstand, want geen van tweeen had de overwinning verdiend. B.v.K.


onderstaand het vervolg van het Jeugdplan van onze vereniging. In hoofdstuk 1 hebben we ons 3 doe len gesteld. Een goede organisatie. aIle jeugdelftallen in het seizoen 96/97 en verhogen van het spelniveau van de jeu gd. Hoofdstuk 2, dat U hieronder kunt lezen, heeft met name te maken met het 1e doel. De Organisatie. Hoofdstuk 2.

HET JEUGDBESTUUR.

De verhoudingen binnen de v v. Corenos ziet er zoals bij bijna aIle verenigingen, als voIgt uit:

schematisch,

Hoofdbestuur

Jeugdbestuur

Jeugdbegeleiders

Het Jeugdbestuur is voor haar beleid verantwoording schuldig aan het Hoofdbestuur.De jeugdleiders zijn daarop weer verant­ woording schuldig aan het Jeugdbestuur. ~it Jeugdplan is dan ook goedgekeurd door het Hoofdbestuur en wordt door haar onderstreept. Zij schept de voorwaarden. waardoor het Jeugd­ plan kan worden uitgevoerd. Onderstaand vOlgen de taakomschrijvingen van de leden van het Jeugdbestuur. Het Jeugdbestuur bestaat op dit moment uit Paul "unting (voorzitter), Frits Meeuwes (secretaris) en Ton Schlu­ kebir (penningmeester). De Voorzitter:

* % %

% ~

* *

Zit jeugdbestuurs- en jeugdleidersverga­ deringen v~~r. Bereidt deze vergaderingen v~~r. Woont vergaderingen van het Hoofdbestuur bi j . Vertegenwoordigt de jeugdafdeling bij officiele gelegenheden. Is de eerst verantwoordelijke voor de begeleiding van het jeugdkader en wer­ ving van nieuw kader. Houdt zich op de hoogte van de ontwikke lingen op voetbalgebied binnen en buiten de vereniging. Is hoofdverantwoordelijke veer het goed funktioneren van de jeugdafdeling en legt daartoe verantwoording af aan het Hoofd best.uur­


AUTOBEDRIJF

Laanweg 12, 9983 RH Roodeschool.

Telefoon (05954) 150 56~

Het juiste adres voor een

Nieuwe

RENAULT

of

Gebruikte

auto

ruim gesorteerd in

Onderdelen

en

Accessoires

De zaak waar u ECHTE SERVICE krijgt

DE VOORDELIGE

ba nden en uitlaat specialist


~EMSTRANSPORT

ROODESCHOOL.

Tel: 05954 - 12309

Uw leverancier voor

HOEKLOOS gassen.

las-' en snijkisten

III

lasapparatuur zowel autogeenlas, als CO-2 lasappara

hob~

huur- en rui1'fle~sen

SIEVERT

II

•R

FIATAGRI machines en tractoren

Dealer van

P~SCI

me~

propaan­

en butagas;

= n

B

, U •I

Bal Kan Car S.K.C. Diesel- Elektrische en L.P.G. heftrucks. DR~SSER

gebruik

n

autolaad- en loskranen,

apparatuurvoot' het

G

Laadschoppen en Graafmachines.

M

Verkoop van:

CASE - INTERNATIONAL tractoren.

..

Fabricage

Stenenklermilen. Grondgrijpers. Palletha:k:~.

I

0'~1~:;'i""'

I

A

• U D

av.

GARAGE MUNTING

POST1IOS 6 9983 ZG ROODESCHOOI.

U I

Ift

o

I1

Telefoon : 05954 - 12309

De Rabobank is een betrokken bank.

voor kunnen stcllen. DaaronJ ondersteunen we

Een bank die wee! wal er sped! in de omge­

als:Raboba'~kmet aJle plezier sportieve

ving. Als er gespor! wordt in de buurt, dan welen we niel aIleen wat er speelt, maar ook wie er speclt en wie tegen wie. We zijn van mening

activiteiten in de omgeving.

Er is een bank die vee) aan sport doet.

Niet aIleen met financiele middeien, maar ook als het gaal om het orga­ .niser.en van evenementen, geven we graag advies.

dat sport een heel belangrijk dee! van de

~amenleving

Shell propagas

Loop eens binnen bij

uitmaakt. Stefker nog. de Rabobank, dan merkt u gauw genoeg hoe

betrQ~ep we lijn.

we lOuden ons cen wCfeld wnder sport niet

; lallabaak

Rabobank. Aangenaam •

-'. j

r.:I


vervolg taken voorzitter ­

*

*

*

*

D e Secretaris:

* * *

* * - *

pe Penningmeester:

*

* *

* *

Stimuleert (en organiseert) nevenak tiviteiten. Coordineert wervingsaktiviteiten. Ziet toe op realisatie/voortgang/aanpas sing van het Jeugdplan. Organiseert iets extra's bij kampioen­ sChap/promotie .

Behandelt in- en uitgaande post. Stelt samen met de Voorzitter de agenda samen voor vergaderingen. Maakt notulen van vergaderingen en bijeenkomsten. Zorgt voor de administratieve afhande ling van de wekelijkse wedstrijden. Maakt voorindeling van de elftallen. Houdt zich op de hoogte van de regels met betrekking tot het jeugdvoetbal, zoals de dispensatie-regel. Houdt zich bezig met de organisatie van wedstrijden. zowel op het veld als in de zaal. Organiseert toernooien. Regelt vervangende aktiviteiten bij afgelastingen. Woont vergaderingen Hoofdbestuur bij. Verzorgt mededelingen in het opstellin genkastje en brengt indien nodig z.s.m. wijzigingen aan. Organiseert iets extra's bij kampioen­ schap en promotie. Schrijft het jaarverslag van de jeugdaf deling. Geeft uitslagen van de jeugdafdeling door aan de redactie van het clubblad. Geeft op opstelling door of er reserve shirts gebruikt moeten worden. Draagt zorg voor graveren van eventuele wisselbekers. Onderhoud kontakt met de beheerder(s) van de zaalakkomodatie(s).

Stelt in samenwerking met de overige bestuursleden een jaarlijkse begroting samen. Regelt en controleert de uitgaven en inkomsten. Houdt kas- en bankboek bij. Houdt de overige bestuursleden op de hoogte van de financiele situatie. Brengt jaarlijks verslag uit van de financiele situatie van de jeugdafdeling aan het Hoofdbestuur.


vervolg taken

p~nningmeester

*

*

­

Onderhoud de kontakten met het Hoofdbe stuur over financi~le zaken, waaronder sponsoring. Woont vergaderingen van het Hoofdbestuur bij.

Hiermee zijn de taken van de afzonderlijke bestuurs-leden omschreven. Natuurlijk zijn er naast deze taken nog vele zaken waarbij het bestuursleden een (coordin~rende) rol spelen. Zij zullen dan oak geregeld, maar minimaal 1x per kwartaal, bij elkaar komen am de lopende zaken te bespreken. Samengevat: Het Jeugdbestuur legt voor haar beleid verantwoor ding af aan het Hoofdbestuur. Zij heeft v~~r dit Jeugdplan dan ook het akkoord van het Hoofdbestuur nodig. Na goedkeuring schept het Hoofdbestuur de 'Joor tdaarden. Daarop VOIgt de taakornschrijving van de voorzit ter, secretaris en penni ngmeester van de ~Teugdaf de1ing. Tot zover het jeugdplan. Oit hoofdstuk is hierin met name opgenomen am binnen het jeugdbestuur duidelijkheid te schep­ pen. We streven uiteraard naar continuiteit van de samenstel­ ling van het jeugdbestuur. Maar voor een nieuw bestuurslid is het gelijk een goede indicatie wat van hem verwacht wardt. In de vOlgende Sport Spetters vOlgt hoofdstuk 3. De Jeugdlei ders.

CORENOS

HOLWIERDE

18

maart

Wij moesten om 18.55 weg en begonnen am 19.18.

Toen wij er aan kwamen waaide het erg maar wij trokken er niks van aan.

Wij 9ingen eerst warmlopen en later moesten wij beginnen.

Holwierde had eerst de wind in de rug en hun scoorden. Het was 0 - 1.

Toen hadden Wlj de aftrap en later kreeg Holwierde weer de bal.

En ze scoorden taen weer het was 0 - 2.

Later scoorde Holwierde weer. Maar toen kwamen wij in aktie.

Custafo scoorde toen het was 1 - 3.Toen was het pauze.

Later hadden wij de wind in de rug. Maar alsnog scoorde Holwierde.

Het was 1 - 4. Toen werd het spannend, want het was bijna tijd.

Holwierde scoorde 1 5. Maar toen scoorde Willem 2 - 5 en toen hoorden

wij het eindsignaal.

Alexander -------000---000------­ Dames halen Kabelkrant

3 april

____________~H~a~gLe~lbui spoelt dames van veld Een enorme haqel- en reqenbui in Roodeschool deed de dames van Coren os en Diva '83 bijna letteilijk van het veld spoelen. Het duel werd zater­ dagmiddag na 28 minuten abrupt gestaakt. De dames waren in eem mum van tijd doorweekt en ze konden met moeite glibberend een wag near de kleed­ kamen, opzoeken.


SPORTHAL SCHERPHORN Tjariat 2 Uithuizermeeden Tel.: 06964 • 13184

IT'S ALL IN THE FRAME

Beleefd aanbevolen

een

Kritische wielrenoen en toerrijders hebben ding gemeen: hun voqr!<eur IIOOf Gazelle. Dat heeft alles te maken met de handgemaakte Gazelle Ventoux en Olympia racefiet5en.. dank zij de unieke buisconstructje zeer stable! en licht zijnl Kom eens vergelijken...

ate

GAZELLE MAAICT FlETSEN SNELLER!

Idema

Bert en Co by Vink

Autobedrijf Het juiste adres vaar: .. Ond'''''oud ... "",era'll. "." aile .........

.. Banden •

tweewielers

KAP

* Verkoop van nieuwe en gebruikte auto's

\1kl..en ICOITI'P1H'( mof'tatje gratis'

.. kcu'. (1P1lm e~C'Jl'tt!t\!'nc. PJijt!!f\1

Hoo:fdweg-N 7 .. Uitci.....I,,'" en ""uiten

.. E",end keuringutati,," APK

9909 AC Spijk ~

05969 - 1241


MNidon.r8OllO

M A A J0

a

R SEN?

IBoL:WVE ST ERDYK ROOdeschOOI

tel:

KOOPT

05954- 12872

with compliments

BIJ ONZE

ADVERTEERDEIlSJ

E emshornweg 5 9979 XK Eemshaven (Gr.) Holland Telefoon 05961-6424 Telex 77392 SECO NL

Hoofdstraat路Oost 37 - In het hart van Ullhuizao Tol8tooo 05953路1563


Hoe heet

je ?

: Gerbrand Berend li!iert Kosmeier

Richard Ricardo "Tormo" Huizenga woon je ?: Gerbrand: Hooilandseweg 51 Richard: .!'1.A.deRuyterstraat. 50 Hoe oud ben je ?: Gerbrand en Richard: 15 jaar. In welk team speel je ?: Gerbrand en Richard: B-junioren. welke plek speel je ?: Gerbrand: Linksbuiten. Richard: Weet ik veel, linkshalf. Wat vindt je leuk aan voetbal ~. G:Alles. bezig zijn. R: Tegen een bal schoppen.

Net vie kun je goed samenspelen ~.

G: Met Mathijs Knot. Wij zijn helemaal op elkaar ingespeeld.

R: Ret mijn broertje Mahamed. Oh. en met Gerbrand maar.

Heb je weI eens een doelpunt gezet ?:

G: ,Jawel, tegen Eenrum was de mooiste. Van 40 meter boven in de kruising. R: Jawel. De mooiste weet ik niet. Ik onthoud dat niet. Waar ben j8 goed in 7: G: Scoren. Oat heb je vandaag weI gezien, a x. Maar dat bui tenspeldoelpunt zat tenminste. R: Slldings.

Wat. kun je nog niet. zo goed ?:

G: Voorzetten. Daar moet i~ nog veel op t.rainen R: Penalty's nemen.

Mat vindt je van de training ?:

G: Redelijk. We kunnen weI mear op vrije trappen oefenen. en voorzetten, corners, dat gebeurt veel te weinig. R: Wel goed

Heb je nag ander hobbies ?:

G: Werken. Beetje op de boerderij. Boerenwerk. En Oh ja, ook nag toeteren, muziek maken op de cornet, bij Emmanuel. R: Meiden versieren. En vissen. Op voorntjes, op die groten kan ik niet, die zijn te zwaar. Vissen is moeilijk. Wat wil je later worden? G: lets in de bosbouw. Ik doe de lagere landbouwschool. De groene school. R: Kok. op de wilde vaart.

Heb je weI eens iets geks beleefd ?:

G: Tegen Ezinge, broertje knalde tegen een speIer. Verder

niet. R' Ja, dat ik een goal scoorde. Wat zou je nag eens willen doen ?: G: Een keertje met Ajax meevoetballen. maar dat zal 1m weI niet worden. R: Met Frit.s voetballen. Maar heb je een hekel aan ?: G: Asols en Feijenoord. R: Hegen. ~aar


Heb je verder nog iets ?: G: Er moeten meer feesten georganiseerd worden bij Corenos B. R: Ja, we moe ten een langere training. Wie is je favoriet bij Corenos ?: G: Ik heb geen echte favoriet. Ze mogen er allemaal weI wezen. Vooral het dames-elftal. R: Erik Bos. Omdat hij goed scoort. Wil je verder nog iets kwijt ? G: Nee, verder heb ik niets meer, ik ben d'r weI zat van. R: Ja, ------------ (Niet voor publikatie vatbaar)

• Paul

Munting

CORENOS D - EEM5BOY5 D 2 Zaterdag 19 maart moesten wij tegen Eemsboys 02. Oe aanvoerder was Stefan. Het was slecht weer, het waaide hard. Kwartier later scoorde Gustafo en Arjan ook. Het was 2 O. De wedstrijd nog 3. AIle doelpunten waren van Gustafo 1, Arjan 2, Jolanda 1, Davy 1. De eindstand was 5 1. Wij wonnen. Ronnie Knol Zijldijk

-----------000------------­

EINDELIJK WEER 'E5 GEHOOR VAN DE C's 19 Maart was het weer zover. Voetballen, deze keer tegen ZEC. Met te vee 1 wind begonnen we toch moe dig aan de wedstrijd. We speelden met reserveshirts. Misschien lag het daaraan, want binnen 5 minuten haaJde

een speIer van ZEC Roy onderuit in het strafschopgebied,en de penalty werd door Aalderd netjes achter de keeper geschoten. ZEe ging echter onverstoord door want al gauwwerd het 1 - 1. Oaaruit bleek dat we tach zeker wat moesten doen om te winnen. Toch lukte het Alex om de bal voor het doel langs te schieten en Jeroen k~n de bal rustig in de netten tikken. Na een lekker bekertje thee,( al vond Brokamp dat niet ) begonnen we weer. Anita was deze keer aan de beurt am te scoren, 3 1. Na veel geploeter met de wind kwam er een lange pass op Alex. Hij speelde de keeper goed uit en •.. 4 - 1 f!!!!!!! f ! ! ! ! ! , ! ! ! ! ! , ! ! Toen werd de scheidsrechter (Klaas) moe, want hij floot al gauw daarna af.

(Grapje Klaas).

NELlE.


Heracliden 1 - Corenos 1 Op zaterdag 19 maart stand de derby uit tegen Heracliden

op het programma.

Vaal' ons is het nag steeds van bela~g am punten te pakken am

de aanslui met de middemnoot niet te verliezen.

De selectie van Corenos bestond uitde volgende elers:

Arne Hoving, Willem de Vreeze, Erik Griede, Ronald Hoving,

Louis-Fe I' Bolland, Enno Hoving, Eppe Scholtens, tjo Keyer,

Fri ts Meeuwes, Erik Bas, Moes, Simon van del' Berg en Fre

vViersum.

Jan ten Harkel en Johan Paapst waren geblesseerd en Ronald de

Vries was op een fami est.

Daar het 1e veld was afgekeurd speelden we op het 3e veld, zo足 dat we eerst t en de harde wind in moesten len.

erdoor kwamen we moeilijk aan ed voetballen toe, maar tach ontstonden er enkele en, maar gescoord werd er eta Na ongeveer een half uur spelen kwamen we met een nul achter te staan, omdat de Heracliden uit een corner in een keer wi te scoren. De rust werd dan oak bereikt met deze 1-0 stand. Met de wind in de rug gingen we de 2e he op de counter spe足 len. t leverde een aantal kansen op en uit een corner wist Frits ons weer op gelijke hoogte te bringen 1-1. De Herac den kregen nag weI een paar kansen, maar kwamen niet tot scoren, en na een snelle en verre uittrap van Arne kon Erik Bas d.m.v. een schitterende lob 1laten aantekenen. We bleven verder go voetballen en ongeveer 10 minuten Vaal' tijd werd het zelfs 1-3 vaal' ons. Nadat Eppe binnen de beruchte jnen door de keeper was neer egd, kon Fri uit de toegek e strafschop scoren. Hiema werd er niet meer gescoord zodat de beide punten mee naar Roodeschool gingen. L-P B. te O.


Corenos 4 Zaterdagmiddag 19 maart hadden we besloten na vijf gelijke spelen ook eens een keer een wedstrijd te winnen, en hier­ van zou dan Ezinge 2 het slachtoffer moe ten worden. Weder­ om onder leiding van Mans begonnen we met een stormachti­ ge, dwars over hetveld staande wind; geen ideaal voetbal­ weer. Het spel leed er dan ook danig onder, want de bal was bijna net zo vaak buiten als binnen de lijnen. De eerste kansen waren voor de Ezingers, alhoewel het geen echte gro­ te kansen waren. Piet Spijk probeerde de uittrappen zo ver mogelijk weg te krijgen, maar door de wind kwam de bal soms weer bijna bij hem terug. Uft het spel van de Ezingers leek het er niet op dat deze enkele grote nederlagen hadden ge­ leden, want wij bleven het er moeilijk mee houden. Tot hal­ verwege de eerste helft ging de strijd gelijk op, maar toen kwamen er enkele kansen voor ons en zou uit ~~n van deze een doelpunt vallen. Henk Jonker schoot vanaf de rechter­ kant de bal over alles heen en bereikte zodoende Sake Hoog­ stra aan de linkerkant. Deze kapte een speIer uit en schoot richting doel, waar Fester Oosterhuis klaarstond om te sco­ ren, 1-0 dus. Na dit doelpunt deden de Ezingers er even een schepje bovenop en leek het een kwestie van tijd om de ge­ lijkmaker te scoren, maar tot aan de rust gelukte hen dit niet en traden wij tevreden aan voor de thee. Klaas Bront­ serna had Henk JonJeer inmiddels halverwege de eerste helft vervangen, door een ribblessure. Na de rust kregen we de wind een beetje mee, maar dat het echt veel beter ging, was niet te bespeuren. Doordat Klaas Brontsema nog niet ter plek­ ke was toen Mans voor de tweede helft floot, had het bijna 1-1 gestaan, maar door kunst- en vliegwerk werd ditvoor­ komen. Verder was het begin, hoewel wij heel andere plannen hadden/ van de tweede helft voor Ezinge. Van onze kant zou er meer op het doel worden geschoten, maar die gelegenheid kregen we niet zo direkt. Langzamerhand kregen wij weer vat meer grip op het spel, maar echt goed was en werd het niet. Toen op een gegeven moment Cor Hiemitra zich mee naar vo­ ren begaf/ loste hij een slap schot op het doel van Ezinge en tot ieders verbazing liet de keeper de bal tussen zlJn benen door in het doel rollen. Maar hoe het ook zei, Mans wees naar het midden en het stond 2-0 voor ons. Toen geloof­ den de Ezingers bet ook weI en kon onze eerste winstpartij in de analen worden bijgeschreven. Tweede paasdag zullen wij ons andermaal tegen de Ezingers waar moeten maken en hopen we dat het weer dan ook wat beter is. B.v.K.


Corenos 1 - UVV'70 1 Op zaterdag 26 maart stond de thuis wedstrijd tegen UVV'70 uit

Ulrum op het programma.

Om de goede lijn en de Herac den voort te zetten had trainer

Hemmo Battjes de beschikking over de volende spelers:

Arne Hoving, tjo Keyer, Erik Gri eJe, Hoving, Louis颅 tel" Bolland, F ts Meeuwes, Erik Bos, 3.onald de Vries, Moes, Johan Paapst, Simon van del" Berg, Wi em de Vreeze en Eppe SehcH tens. In deze selee e ontbreken Jan ten Harkel (blessure) en Enno Hoving (sollicitatie y. rectna de aftrap begon UVV ons onder druk te zetten door een straffe dekking toe te passen. Hierdoorkwamen we niet toe aan goed opbouwend voetbal en kre颅 gen wBQek geen kanse.flom scoren. Ondanks meer balbezit kwam ook UVV niet tot scoren. , Na een'{erdedigingsfout aan onze kant kwam UVV met 0-1 voor te

staan .. 路'

\[erd路er gebeurde er niets meer zodat di took de ruststand was.

Na de pauz~ kregen we weI paar kansjes, zo ging een schot

van Bart via d$ la t:~6yer.

Na opnieuw een fout "in de verdediging van ons kwam UVV op een

0-2 voorsprong.

erna kregen we helemaal en kansen meer en wist u~r nog 2x te scoren, zodat we uiteindelijk met .0-4 verloren. WeI moest deze wedstrijd Eppe het veld vroegtij verlaten met gescheurde enkelbanden en zal waarschijnlijk voor de rest van het s zoen niet meer in aktie komen. Louis.


Corenos en Nieuw-Buinen delen de punten.

Zaterdag 26 maart traden we aan tegen Nieuw-Buinen. Deze ploeg stond enkele plaatsen hoger dan wij maar we waren niet van plan dat zo te laten. Ani ta (Sander) maakte haar opwachting als linkerspits en we begonnen de Ie helft fel en aanvallend. Nieuw-Buinen werd op eigen helft vastgezet en we combineerden alsof er niemand in de weg stond. In de 5" minuut was het 1-0 door een voorzet van Stefanie die schitterend door Tanja werd afgemaakt. Even later was het Annet die de keepster testte, maar deze hield haar doel schoon. Het eerste kwartier was voor ons enna ditkwartiertje kwam Nieuw-Buinen er enigzins uit. Toch bleven we de betere kansen houden maar Tanja kopte de bal over de goal en Annet schoot naast. Nieuw-Buinen kreeg een corner en na een scrimage voor de goal gooide keepster Tiny zich op de bal. In de 31'" minuut werd het dan 1-1 door een schot vanaf de linkerkantvan Nieuw-Buinen, deze ging tussen Tiny en de eerste paal door.Wij kregen echter de kansen om weer op voorsprong te komen, maar Stefanie schoot naast na een voorzet van Anita. In de tweede helft begon Corenos weer volop met aanvallen. Op... nieuw wist Nieuw-Buinen daar niet veel tegenin te'hrengen. Enkele gevaarli jke ui tvallen van hun zi jdewor4~ndodr .pns in de kiem gesmoord. Anita brak een a~ntalkereI;l dopr en~git een路 van de corners kopte Tanja naast.路 Halverweg~ de twee,~e' helft ging Stefanie vanaf de middelli jn op de solotour, zeP#f,'>seerde een aantal verdedigsters en ging op de keepster a.f .~~~i'stuit颅 te de opmars en zo ging er weer een kans verloren . Lc'i'tet-' waren er nog wat kansen voor Annet en Sandra, maar beide schoten misten doel. Zo lieten we een punt liggen maar gezien het spel moet dit moed geven voor de volgende wedstrijden.

Uw verslaggeefster, C.B.


Bouwbedrijf.

AVELDMAN • • • • • •

• • • •

.'

Bouwmaterialen Nieuwbouw Verbouw Kozijnen Deuren Kunststof koziinen

Bouwaanvragen Tekeningen Betonwerk Rioleringen Isotatie

Uithuizermeeden

>

Tel.05954-13447

EEMSHAVEN

Torenstraat 17-21 - 9982 AW Uithuizermeeden Tel. 05954-12203 - Fax 05954-12657 vrijdagavond koopavond.

?


Het adres voor Plate service . Koffie mf.'lt appe 1geb'i:~ 'i~n s 1ag:t;"9.()m . ;;.:: ~;-~

~

J',~j-:

liter tapbier

.f 3.75 .f 3.50

Natuurlijk.ook het adres voor a1 Uw snacks Cafe - bar - restaurant 't EEMSHOES " Kwelderweg 6 9979 XN Eemshaven Tel. 05961-6856

UNIVE

WAAR ? _ _ _ _ IN EEM'Sl-lAVEN

NOORD

GRONINGEN

B.A.

UW ONDERLINGE VERZEKERlNGSMAATSCHAPPIJ

(

De meest voor de hand Jiggende keuze vocr iedereen in onze streek die ,"indt dat een verzekeraar er in de eerste plaats moet zljn voor de verzekerde. Dat wi! dus zeggen: zo goed mogelijke verzekenngen (Un;v,,') VQor een zo laag magelijke prem;e (niet voor nietS scoot'! de Onderlinge a!tijd zo hoog eonsurnentenonderzoeken). En natuurlijk altijd persoontijk advies en eerslekias service" Het hewij'? Praat eens met iemand die al bij ons verzekerd is. Of kom eens langs op on.

in

"'~,w"""'T"TN

U

IV E

vtRZ~RINGEN

-<1_ _ _ _

UNIVE, DAAR PLUKT V DE VRUCHTEN VAN! Unive Noord Groningen B.A. Hoofdstraat West 5 9981 AA Uithuizen Telefoon: 05953 - 2825 'rclefiu~

!

DE


ACCOUNTANTS- & BELASTINGADVIESBUREAU

o SCHfJlTINS tlRi

Lid Cotto van het NlvAK Lid Ned. ColI. voor Belastingconsulenten

~

Loonadmlnlltratlas

Boekhoudlngen

Belasllngzaken

Zuster Kortestraat 24-A

.

RllIllN VOOR STIGA KWALITEIT

oude gI3SJI133ier is 1 _ - ' " nu geld waard UW

9983 SX Roodeschool

..

r---r---­

Telefoon 05954 . 13711

.

~s

VAl

SCHoLLER. .,,.. t:J

IJSTAARTEN

VOOIl~~DIG

U:l

DIV. SOORTEN SNOEP

IS >­

~

...;

..............~-.--. STIGA...DE BESTE EN BETAAlBAAR

. Zweedse

uitsluitend via uw vakhandel

,OOSTERHOF B.Y. Tilweg 1

ROOJESCHOOl TeL 05954· 1256V

Rijksweg 113 TEN POST

Tel:05902 - 3614

BEl.f.].fD EN WARM llNBEVOUI\; .,

' '.

til

~ ;:0

F}Jl~}>:r.L ~ ;:0

":.WESTERlHJKSTRAAT

5

9983PR ROODESCHOOL TEL.05954.13070


Corenos 4 Zaterda9~iddag 2 april moest Corenos 4 aantreden in Leens te­ gen LEO 4. Er moest al in de ochtenduren worden vertrokken, want de wedstrijd begon om 12.30 uur. Met het elf tal moest worden geimproviseerd, doordat onze keeper Piet Spijk bij het eerste i~ het doel moest, en zodoende stond Jaap Nijboer bij ons onder de lat. Toen bij vertrek ook Henk Mertens wegbleef, bleven we met precieaelf man over en werd er een beroep ge­ daan 09 E-aspirant Kroes die bereid was mee te gaan, dit al­ les in overleg :met de jeugdleiders. Onderweg naar Leens in regen en hagel~,'vooral in de omgeving Eenrum was de weg ge heel bedekt met een laag hagels, hadden we wat weer betreft al weer het nodige meegemaakt. In Leens aangekomen bleek dat het veld er vrij, goed bijlag, maar dit zou weI anders worden. De wedstrijdbegon heel rustig, wat ons best uitkwam, want de Leensters wilden eigenlijk door weinig doen toch resultaat behalen. Echt gevaarlijk werd het niet en wij kregen wat meer vat op het spel en werd de voorhoede en met name Peter Kooi op rechts enkele keren goed aangespeeld. Maar voor het doe 1 hadden we te weinig stootkracht en was het voetbal, doordat er te veel ball~n verkeer5 werden 9 ~atst, van niet al te beste kwal teit. Toch was het Cor Hiemstra die ons op voor­ sprong zet na ongeveer 20 minuten spelen. LEO zag eventjes hiervoor een bal op de lat buiten het bereik van Jaap stuit­ ten. Het thai li~p bij ons nu een beetje beter en doordat Jaap N i j e e n paar goede reddingen had, kreeg ook deze wat meer fvertrouwen. Voor de rust kwamen we nog op 2-0 door Fester Oosterhuis die in het gat dook en de bal kreeg aangespeeld en zo op bet doel kon afs enen. Na de thee wa­ ren we ong r 5 miriuten binnen de lijnen, toen er een on weersbui 10 ak, met veel hagel waarop de seheids op aan­ dringen van ondergetekendeons naar kleedkamer verwees. Na ongeveer 10 minuten gingen we weer het veld in, maar was het ook weI erg glad en nat geworden. Voetballen was eigen lijk niet meer mogelijk. Inmiddels was ook Corenos 2 met veel aanhang gearriveerd, want ook in Roodeschool had het nood­ weer toegeslagen en waren ze allemaal chting Leens geto­ gen. En weer moesten wij van het, veld door de onweer. Even brak er paniek uit, want de seheidsreehtersdie LEO 1 en 2 moesten fluiten, keurden toen de velden af en konden de te­ genstanders onverriehterzake weer terugkeren. Wij besloten eehter om de wedstrijd in overleg met de enstander toch maar uit te spelen om toeh de twee punten mee naar huis te krijgen. Bi na liep dit verkeerd af, want LEO 4 maakte uit een vrije trap 1-2. Jaap daeht dat de bal naast zou gaan, maar hij paste precies. Toen rook LEO meer en kwamen we een paar keer goed weg. Cor Hiemstra had te kennen gegeven zieh niet lekker te Voelen en wildegewisseld worden. Marcel Mon­ den was bereid in te vallen en direkt na zijn binnenkomst scoorde Klaas rontsema 1-3 met nog ongeveer een kwartier te spelen. Toen gaf LEO zieh ook gewonnen, want door het nu zware veld waren ook zij door hun krachten heen. De in de tweede hel~t ingevallen Kroes voor Jacob Hassing kwam, na eni9 onwenni eid beter in zijn spel en kweet zich goed van zijn taak. Jonny Kroes en Marcel Monden bedankt voor de be­


reidwilligheid om onder slechte omstandigheden ons ui de nood te helpen. Jammer dat aIle naar Leens gekomen voetballers zon­ der te spelen weer huiswaarts konden keren. AIleen Corenos 4 kon tevreden zijn met hun twee punten .

. v. K.

PERIODEKAMPIOENSCHAPPEN

PERIODEKAMPIOENSCHAPPEN

De kompetitie wordt verdeeld in twee periodes. Het elftal dat in een peri­ ode", de meeste .punten behaald, mag· zich periodekampioen noemen. Eindigen elftallen gelijk, dan beslist het doelsaldo. Is dat ook gelijk, dan voIgt ee~'beslissingswedstrijd.

De periodekampioenen van een klasse spelen een wedstrijd om het klasse­ e _~riodekampioenschap. De klasseperiodekampioenen van de 1 klasse A en B e spelen een beslissingswedstrijd om een promotieplaats in de 4 klasse K.N.V.B. ~OVERSCHRIJVINGEN

OVERSCHRIJVINGEN

OVERSCHRIJVINGEN

Indien een speIer van vereniging wenst te veranderen, dient hij/zij gebruik te maken van een blauw overschrijvingsformulier welke uiterlijk 31 mei 1994 ingeleverd moet zijn op het bondsburo. Dus uiterste dat.um van inlevering bij de sekretaris is 28 mei 1994. Aan «en amateurvoetbalspeler/speelster kan slechts een keer per seizoen overschrijving worden verleend. Men client bij de te verlaten vereniging aan aIle financiele verplichtingen voldaa~~te hebben.

PROMOTIE/DEGRADATIEREGELING 93/94 0:

,e klasse

PROMOTIE/DEGRADATIEREGELING 93/94

e A en B: De kampioenen promoveren naar de 4 klasse K.N.V.B.

De nummers laatst van de klasse A en B degraderen.

1e kl""~......e '" reserve: De kampJ.oenen van de kl asse A en 8 promoveren naar de

e reserve 3 klasse K.N.V.B.

De nummers twee spelen am een promtieplaats naar de

e reserve 3 klasse K.N.V.B.

De nummers laatst en een na laaatst degraderen naar de

e , . reserve 2 klasse van de afdeling. e reserve:De kampioenen promoveren naar de reserve 2 klasse van de afdeling. e De nummers laatst degraderen naar de reserve 4 klasse van de afdeling. e e kl 4 kl~hso. a~ ~ te~erve: De k ampJ.oenen promoveren naar de reserve 3 asse van de afdeling. <

~.

<

e

Dames Hoofdklasse:De kampioen promoveert naar de 1 klasse Noord.

De nummers laatst en een na laatst degraderen naar de

8 1 klasse.


Voor

Dreg i sterij

goedkcpe spcrtar1lkelen

Parfumerie

HOPMA

Sport en medaiHehuis

BIJ OltZE

MOSSEL

ADVERTEERDERS!

hoopt aan al Uw wensen te k\.innen lIoidoen.

G~Pi>c;.hsp<>rd

kOOPT

naar:

in'

Hom.opethie VQge; ',ISM. NapnV10

COlrn.ticl U'1corn,!, 8lotnerm, E~len Betr,x. tlr. v.d. rloog'

D.A. Drogisterij

HOPMA

Dijkstraat 27 tel 05960-250':;0 Ap::;ingedam

Vaor al uw sportartikelen

~OcDOJ~u~aJ

HOOFDSTRAAT 1:;:5

U1THUIZERMEEDEN

0~0UG

0

.

TEL. 05954-13739

WIER-ING Ulthua...mlliden tel I 05'54-12593

PUMA QUiCK PATRICK

LOTTO

prafIItI urf " IIIhII1g

~t13

Merk"" YowcbalschOe1"ll!n: ADIOAS

VOOR:VERF

GLAS BEHANG


LANDBDUWMECHANISA TIEBEDRUF

GEBR. BOERSMA ZIJLDIJK B.V. Fivelweg 83 - 9987 SJ ZIJLDIJK - Tel.: 05968-1457

Dealer voor Noord-Groningen van T.LM. vorkheftrucks

Verkoop en reparatie (alle merken).

ONS BUIS

oosteinde

Voor al uw:

-bruiloften

ROESTVRIJ STAAL _ fomil i~feestQn

~mOdellen

-koffietafe!s - toneelavonden

vele maten

_ vergad eringen

EKONOMISCH ENERG IEVERBRUIK !J?schikt voor aile

_fondue- en gourmetporty路s. Mogelijkheid voor Met gebruik van 1 tot '3 zali'n

wcrmtebronnen

met toneel

tot ziens bij : Oreste en Rita Ugozzoli

Radsweg 5 - Oosteinde

tel.: 05961 - 6281

O.

klein UITHUIZERMEEDEN

nienhuis

registerarchitect


Geachte puzzelaars(ters),

Alvorens u de nieuwe opgave te verstrekken heeft u natuurlijk eerst nog de oplossingen tegoed van de vorige keer. GEHEIMSCHRIFT: Het gaat er niet zozeer om hoe nijver u bent, maar wat het doel is van uw nijverheid. De bijwordt geprezen, . maar de mug kan een klap krijgen •.

KRUISENDE GETALLEN: 6 1 2 3

3 8 7 389 9 6 531 894 8 4

De nieuwe opgave: MASTERMIND:Vind het geheime elke opgave. Van verklapt die zij o voor elk juist o voor elk juist

8 2 5 1 9 5 6 3, 2 9 5 7 8 7

167 983 3 7 478 85271 4 5 21 7 8 4 9 1 3 942 4 9 2 7 965 1 328 136 6 9 849

getal en vul dat in in de lege hokjes onder de gegeven getallen worden enkele kenmerken gemeen hebben met het geheime getal. cijfer op de juiste plaats cijfer dat niet opde juiste plaats staat.

Let op: In het geval een cijfer meer keren voorkomt in het ge­ geven getal geldt hat volgende: het krijgt een rondje als het in het geheime getal een keer voorkomt; het krijgt twee rondjes als het.in het geheime getal twee keer voorkomt, enz. De zwarterondjes worden eerst toe­ gekend, dan de witte. Elk hokje van het gegeven getal kan niet meer dan een rondjetoegewezen krijgen . .\

1

9

5

8

5

2

o

9

9

8

o

4

3

5

o

• 0 8

7

5

o0

4

7

2

1 2

6

9

2

9

o

2

6

9

o

8

1

8

• •

5

0

2

3

-r o

I I I I ••• I II] • .>1 f 1: II 3

o0

7 • 0

3

7

7

5

5

6

8

• 0 9

• 0 6

5

4

8

9

1

o • 0

111··1

•• • i

7

0

2

o

3

5

0

o

6

1

4

o

5

.5 9

7

6

8

1

6

3

• 0 7

9

1

o

3

5

4

5

8

1

2

4

9

o

9

6

7

o

9

8

6

9

0

8

1

8

4

4

3

5

• 0

I I I I ••• I I I I ••• [I II ••• I I I

• 0

o

J •••


CORENOS MlXTOERNOOI·FEEST Wanneer:

Zaferdag 18 juni vanaf + 17.00 uur

Waar:

In en rond de kantine

Voor wie:

Aile senoir·(eden +aanhang

B-junioren

Oonateurs

Wat:

Barbecue .

",~ Muzlek/Zang/Uoordracht ~ /- , ~of W.K..voetbal . ~:::;::;;;:::::y~~. Uerloting

Vee( Gezelligheid

Hoe duur:

co­

Nog niet helemaal bekend

Dan nag dlt: Hou deze dag vrB

Talenten gezocht om ons te entertainen

HoofdprUs: feuwige roem

Nader bericht voigt UU!!!!!


Projektburo Direktiekamer Konferentiemeube len Kantine meubilair Wachtkamer meubilair Tekening- en ladenkas~en Systeem meubilair

Terminalburo's PrintertafeIs Kantoormeubelen Erandwerende kasten

All es uit voorraad Ieverhaar

05954

1 27

S7A71Cli\SS72A.4T 1 -

BROOD

62

ROCD=:S::riOOL

~v1EE 11 aij S:;Jr: en spei hoart

Je zou het bijno ver-ge,en maar 't is eigeni ijk een fantostis:he oj)lossing

i

::n't is gJec voar elKE tok 1,':]11

sPJrt en fitness training.

't Is ge=elli;; .lekke:.goec en voordeiig.

Midalgan Sport. Bij de warming-up. Drogisterij cosme tieo ell nag 1001 orti keler. meer bij : I

BROOD, door zit wot in ! Uw warme bakker

B. de Vries HoofdSHiial ZOB - UITHUIZEAMEEDEN -lei 0595.4-1251'

.. METRO" worenhuis L Kop Oudeschip

tei.0595L6?10


Kaarten v.v.Corenos vrijdagavond 11 maart kon er weer worden gekaart in de kan足

tine. Jaap Pijper had kantinedienst, maar deze wilde gas aan足

boren in de tuin, hetgeen ook lukte, maar het gas was niet

te stoppen. Zodoende nam Mans Lubbers zolang waar. Er meld

den zich deze avond 25 kaarters aan en werden hoge score's

bereikt.

De uitslag was:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

J.Brontsema R.v.d.Berg mw.E.Veldman mw.A.v.d.Berg R.Rijploeg rnw.T.Hoving J.v.d.Leest C.Hiemstra B.L.Westerdijk G.\vesterdijk H.Delker A.Duinkerken O.Kamminga

7516 7092 7042 6960 6951 6903 6707 6677 6654 6612 6584 6513 6455

p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p.

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

S.A.v.d.Berg S.v.d.Berg(Bl) D.Balkema S.v.d.Berg(Cornp) J.Veldrnan J.Hassing E.Rijploeg U.Kroes T.Hunting T.Duinkerken K.Hoving G.Groendijk

6246 6229 6168 5788 5734 5558 5528 5460 5358 5270

p. p. p. p. p. p. p. p. p. p.

5] 11 p.

4900 p.

Er zijn nog twee kaartavonden te gaan, te weten op 1 april (geen gcap!) en op 22.april. Op deze laatste avond zal te yens de kaartkampioen van de v.v.Corenos bekend worden ge足 rnaakt. Alhoewel het bij somrnigen een beetje ongeloofwaardig over足 kwarn, werd op vrijdagavond 1 april de op een na de laatste kaartavond gespeeld. Wie op 22 april de kaartkampioen van Corenos zal worden, moet op de laatste avond worden beslist, want er zijn nog enkele kandidaten voor deze titel. Deze avond waren 20~ersonen aanwezig en de uitslag was als vOlgt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. Duj nkerkerr rnw.A.v.d.Berg J.Veldrnan G.Groendijk C.Hiemstra R.v.d.Berg O.Kamminga K.Hoving B.L.Westerdijk mw.E.Veldman

7118 p.

11 E.Rijploeg

6965 6835 6741 6684 6489 6478 6361 6343 6128

12 13 14 14 16 17

p. p. p. p. p. p. p. p. p.

R.Rijploeg H.Delker S.Hoogstra J.Hassing S.Vos G.Westerdijk 18 mw.T.Hoving 19 J.v.d.Leest 20 S.v.d.Berg(Comp)

6116 5915 5901 5881 5881 5757 5589 5552 5329 5177

p.

p. p. p. p. p. p. p. p. p.

De laatste kaartavond is dus op 22 april, en hierna zullen we tot het najaar moeten wachten om elkaar weer te kunnen bestrijden. De Kaartcornmissie


e stand nadat de beste 7 resultaten zijn opgeteld: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

o.

c. Hiemstra Veldman Hoving Groendijk v.d. Berg o. Kamminga s. Vos T. Hoving B.L. Westerdijk J. Veldman

E. K. G. R.

47651 46471 46454 46429 45814 45474 44990 44814 44695 44655

p p p p p p P

p p p

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

H. Delker u. Kroes s. v.d. Berg (co) S .A. v.d. Berg J. v.d. Leest A. v.d. Berg T. Munting s. Hoogstra J. Hassing E. Rijploeg

43900 43467 43026 42562 42462 42141 42049 42020 40957 40509

p p

p p p p p p p p

e stand nadat de oeste 8 resultaten zijn opgeteld: 1. c. Hiemstra 2. E. Veldman 3. K. Hoving

4. G. Groendijk 5. o. Kamminga 6. s. Vos 7. J. Veldman 8. T. Hoving

53928 52586 52240 51908 51324 50747 50393 50366

p p p

p p

P p

p

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

B.L. Westerdijk H. Delker u. Kroes s. v.d. Berg (co) J. v.d. Leest T. Munting J. Hassing E. Rijploeg

<1fJ - ZW-;lOl(jW~'ijt"jfl(fl,路Ltll{Jhor 11 18 Holwurd路Opolldn 1E:>- An;und:C LEO '\(: C'JV8-0r:nt'NfHh!nr H(YiH l\C \j'FJ-C;I/'.:U I i\

1A

DERBY

Wie hadn' ze pakt, vie gamn' ze klop Dat sluig in als een zwoare bom Hail Roodschoul en Mei op kop Moar 4 week loater was 't andersom En En

!Jd 1-1~1t:lt:ild"'l CutlllllHl

POjlO<;'tld~l!iI

1t\

rJoordwoldu.OKVC

If.. ttl

11'}1j ''!()-/''.m~ldt;fOhHP ~;tJlllllU'Hl~'( Landt

50147 49572 48927 48444 47791 47407 46556 45558

p p

p p p p

p p


ERVAAR DELEGEND

De legend is Honda's debuut in de klasse van exklu­ sieve limousines. Een klasse waarin representatief uiterlijk en optimaal weggedrag getoetst worden aan zakelijke kwaliteiten. De Honda legend is de ideale zakenauto met sportief dynamische eigenschappen, samengebracht in een elegant zakelijke verschijning. Verder vindt Honda, dat

een wagen in deze klasse kompleet hoort te zijn. Oaarom betaalt u vooreen indrukwekkend aanta! extra's niets extra. Rijden in de legend met z'n 2,SliterV6 24 kleps motor is een ervaring die u kunt ondergaan als u kontakt opneemt met uw dealer.

goe d e neus :r Z en VOO akJ '£'

De Honda Accord Sedan wordl door steeds meer zaken­ mensen, als de ideaJe auto gezien. Hii kombineert op uirsrekende v.iize. representa~:ireil,. comfOrt en spornmelt DaarblJ b11lfi de pn)s per l1li kilometer erg laag. Di! komI VOOf­ nameli;k door z'n gunstige brandslo!:" ..".....-------, verbruik, zeer \age onderhoudskosren en hoge inruiIwaarde. De keus uil krachtige 1.6 en 2 liler mororen me! of wnder iniektie maken de Accord nog aamrekkelijker. Een proefntmetde Hond aAccord kon wei eens de besle Z.llkelijke beslissing ziin die u v:mdaag nog lam! nemen. Wij veneilen u graag over d,~ uirgebreide koop- en leasemogeliil;­ heden.


ACCOUNTANTS- & BELASTINGADVIESBUREAU

o SCHOtTlHI

Y

Lid Coll. van het NlvAK lid Ned. Cotl. voor Belastingconsulenten

loonldm Inlstratle. Boekhoudll'lgen Belastlngzakel'l

Zuster Kortestraat 24-A

RUIL IN VOOR SfIGA KWALITEIT OW

.

9983 SX ROodeschool

.

Telefoon 05954 . 13711

• •

oude grasmaaier is nu geld wad

.:1S

l_ _

VJ.J

Sc.HoLLER. IJSTAARTEN

....

t:::1

VOO~~DIG

.;I

en

DIV. SOORTEN SNOEP

i

STIGA...DE BESTE EN BETAALBAAR

Zweedse precisi!y uitsluitend via uw vakhandel

OOSTERHOF BY. J ii!weg 1

ROOD::SCHOOL Tel. 05954 - 125&l

..,

~

tlII

..._rAi[c,~ I

~ ;....

Rijksweg 113

TEN PDST Tel. "05902 - 3614

BELE"'FD EN WARM llNBEVOUlf; ;; :­ " .'t,

FAM:aJ>Ti L ~

::0

:~wtSTERDIJKSTRAA T

5

9983PR ROODESCHOOL TEL.05954.13070


j,

Op zaterd :2 <iliJril moesten wij voetballen tegen de Heracliden

We gingen om 8.00 uur weg var:Ult Roodeschool.

Het was nll;;t al te mooi weer en dat kwam niet zo goed uit want we

moesten op de fiets naar Uithuizermeeden.

Ons team was niet compleet onze keeper (Han Landweer) was er

niet.

En voor de rest was iedereen er .

De opstel ling was: achter : Roy ,Aalc1erd ,Alex .Alexander ,Albert. midden: Nelie , Jeroen ,Karel voor : Sander ,Anita ,Alex. Wissel Roderick .. Tim Corenos C begon eenbeetje voorzichtig. Maar de Heracliden giIlg direkt vol in de aanva!. En al gauw stonclen wij onderdru'k. Wij konden het on veer een bvartiertje volhouden ,maar Heracliden kreeg een ingoolcn een speier van Heracliden speelde Alexander voorbij en zelle de bed goed voor en heracliden kon de bal er rustig lIltikken, Het was dus J ~O voor de Heracliclen. Maar ze hac!den de voorsprong niet lang want een mooie aanval van COl-enos en Alex kon de bal intikken. Corenos ging goed door maar ze konden de goal niet zetten. Maar de Heracliden kon dar weI \vant steeds als Corenos in de aanval ging kon Heraclidcn scoren en dat gebeurdc twee keer . Dus de rllsLwd W;IS 3 I voor de Heracliden. De t Ii't begoll Corenos goed met twee kansen voor Jeroen. MaM na lien l1linuten spelcn was het toch raak een goede corner van Anita en Nel ie kOI1 de bal er zo inkoppen. De stand 3 voor Heracliden . Carenos ging door met een pass van Anita naar Sander en die zette de bal goecl voor op A lex en die kon hem intikken maar de keeper pakle de kd en trapte clirekt weer lilt naar zijn medespeler en die was er door en j k actervol h'::m en ik pakte hem bij zijn t-shirt vast en het \V~lS een penalty voor de Herachclen maar ze miste hem. er was nog ecn minlilli le <tIl en Corens kreeg een corner, Anita zette de batvoor en Jeroen trapte ete bal eflll. Direkt na<lr de aftrap floor de scheids af Ei I1stand : 3-3,

Aalderd.


,

,!,-

..., .,

Hotel Ekamper. waar nog een ouderwetse, , gastvrije grollingsl\,:sfeer heerst.

HOfel-Ca'e- Restaurant

EKAMPER

.. specialiteften rest~urant tet 200 personen .. comfortabele hotelkamers .. gezellige b a r " .. congres ruimtes .. grate barbeque ,"4.'',.. ; .. ruime prive parkeergelegenhefa '*dichts bijzijnde hotel bij de eemshaven ~

,

." (

Hotel路Cafe-Restaurant Ekamper Radsweg 12 ~ ,~, ; t 9983 RC OosteindelnOodeschool tel. 05961路6355

Restaurant.' I

,

"De molensteen" ',"11]

. i"

{'

i'

.';"

'

, ',' ,

'

Het juiste adtes ;,oor al Uvi Levensmiddelen, aardappelen, groenten en fruit, bloemen en planten.Ook voor eenwakkundigopgemeakte fruitsch.Ukont.Ublj oris terecht. '~,,' ' , I ' , ; '

, Hooilandseweg 26 Tel. 059,54-13675

,


OEFENWEOSTRIJDEN/TOERNOOIEN/NIEUW SEIZOEN/OEFENWEDSTRIOEN/TRAINING:

Zaterdag 28 mei 1994: Carenas 2 toernooi Veteranentoernooi Godlinze Zaterdag

Aanvang: 13.30 uur Aanvang: 13.00 uur

4 juni1994: Damestoernooi Carenas 3 toernooi bij Z. E. C. Carenas 4 naar de Fi vel 4"

Aanvang: 13.00 uur Aanvang: 14.00 uur

Zaterdag 11 juni1994: Carenas 1 taernooi bij G,E.O. Zaterdag 18 juni1994: MIX-TOERNOOI

CORENOS

!!!!!!!!!

Zaterdag 25 juni1994: OUD CORENOS

Zaterdag 13 augustus 1994: Begin TRAINING Seniaren Zaterdag 20 augustus

1994: Hunsinga Hunsingo Corenas Corenos

Woensdag 24 augustus

1994: Corenos 1 - 't Zandt 1 Pelikanen3 - Corenos 2

1 - Carenas 1 2 - Corenos 2 de Fivel 4 3 4 - H.S. '88 5

Zaterdag 27 augustus 1994: Corenos 1 H.S. I B8 2Corenos 3 Corenos 4 Dinsdag Zaterdag

Woensdag

Glimmen 1 Corenos 2 Heracliden 4 Pelikanen 6

Aanvang: Aanvang: Aanvang: Aanvang:

19.00 19.00 14.30 14.00

uur uur uur uur

Aanvang: 19.15 uur Aanvang: 19.00 uur Aanvang: Aanvang: Aanvang: Aanvang:

14.30 14.30 12.30 14.00

uur uur uur uur

30 augustus 1994: Bekerrande e

Bekerronde - Corenas SIOS 1

3 september 1994: 2

Corenos 2 - Viboa Pelikanen4 - Corenos Glimmen 4 - Carenos

4

Aanvang: 14.30 uur (onder voorbehoud) Aanvang: 14.00 uur Aanvang: 14.30 uur Aanvang: 14.30 UUT

7 september 1994: Siddeburen1- Corenos

1

Aanvang: 19.00 uur

2 3


nr 07  

April 1994