Page 1

8e jaargang nr .2 Oktober 1995


VAN DE REDAKTIE

Hallo lezers en lezeressen. Voor jullie ligt de nieuwste SPORTSPETTERS. Ondanks het feit dat er meer kopij is ingeleverd dan de vorige keer, is er over een aantal elftallen nog niets te lezen. Dus leden, schroom niet en klim in de pen en schrijf er maar een eind op los. Of voor de jongsten onder ons, een leuke tekening is natuurlijk ook prima. Wilt U er wei rekening mee houden, dat wanneer U een stukje typt, de afmetingen van 16cm breed en 24 cm hoog niet overschreden mogen worden in verband met de kopieermogelijkheden. Noodgedwongen hebben we in dit nummer een stukje verrtikaal moeten afdrukken, omdat het er anders niet in paste. De redaktie van de sportspetters is uitgebreid. Harke Delker heeft plaatsgenomen in de redaktie. Harke heeft deze funktie reeds eerder bekleed, in de begirijaren van de SPORTSPETTERS. In het eind van vorig seizoen is ook Trea van Dijken aangetreden tot de redaktie. Hierdoor komt het aantal redaktieleden samen met B.L.Westerdijk en Ronald Hoving op 4. De adverteerders hebben voor het overgrote deel te kennen gegeven weer een seizoen in ons blad te willen adverteren. Onze dank hiervoor. Ook zijn er een aantal nieuwe adverteerders bijgekomen. Zeer binnenkort komt de kopie-ente/ler van onze kopieerapparaat op 1 miljoen kopie-en te staan. Zonder problemen hebben we dan enkele duizenden sportspet足 ters en boetendieksters afgedrukt. In dit nummer kunt U naast de voetbalverslagen ook o.a. de volgende zakeh aantreffen : -(P)eptalk, -Kaartuitslagen, -Bestuursmededelingen, -Afsprakenlijst, Verjaardagen, -Agenda voor de ledenvergadering op 23 november a.s. en zoals reeds in het vorig nummer vermeld de pagina met onze shirtsponsors. Wij wensen U de komende periode veel voetbalplezier toe en met dit nummer in de hand natuurlijk veel leesplezier. De volgende Sportspetters verschijnt begin December. Kopij voor dit nummer kunt U inleveren voor 28 november 1995 bij de redaktieleden of in de groene bus in de kantine. In de december-nummer heeft U de gelegenheid om een kerstwens/groet uit te brengen. Dit kunt U op de zelfde wijze inleveren als het andere kopij. Vergeet niet de afzender te vermelden. Tot kijk in het volgende nummer..


U kunt d1t maar beter even leZen!~~~~~'Cl

te~n

Een voorzitter dient goed op de hoogte van wat er zieb zoal binnen de vereniging afspeel t en wat er bij de leden leeft. Soms is het zelfs goed deze wetenwaardigheden met anderen te delen. Vandaar dat deze (P)ep-talk deze keer hele­ maal gewijd is aan, noem het voorlopig maar, ~~ruchten. Zo heb ik opgevangen dat bepaalde leden allerlei voorstellen willen doen op de komende ledenvergadering van donderdag 23 november a.s. Dit zijn enkele van de opmerkelijke zaken die ik heb gehoord:

*

Ben 3-tal leden wil een motie indienen om de kantine met ingang van 1 januari rookvrij te maken! Voor de slechte verstaanders: Niet meer rokenin de kantine!!!

*

Een prominent lid van het bestuur wil de vergadering vragen om een groot deel van de opbrengst van de laatste 2 jeugdbazars te gaan onderbrengen onder de post _~estJ,J,:urskosten t . Immers, de bestuursvergaderingen kunnen ook best weI in het, niet al te ver verwij derd Chinees Restaurant worden gehouden. Reiskosten zijn er niet, dus een paar loempia's kunnen er weI af. ("Londje van Colenos, meneel Gliede?")

*

Geharde tegenstanders van zaalvoetbal willen er tijdens de vergadering v~~r plei ten dat Corenos weer een rasechte veJ_g~lub wordt. Zuivering dus!

*

Een paar leden van het tweede elf tal (beiden lid'van de AA) zien de prijs van_~!!,n_~lCl.§ bier graag verhoogd tot f. 2,50. De meeropbrengst kan dan ten goede komen om de prijs van AA-drankjes te halveren.

*

Iemand die ik nog nooit op een ledenvergadering gezien heb (hij is van harte welkom natuurlijk) hoorde ik zeggen dat hij, tijdens de eerstkomende ledenvergadering op 23 november a. S . , het voorstel wil doen om aIle eerste;...· elftal-spelers te verplichten het gehele "Grunnens La,j,g" . uit het hoofd te leren. Zodoende moeten ze zich gestimu­ leerd voelen om ooit nog een keer voor de Groninger Selectie uit te komen.

*

Tot slot schijnt er een serieus voorstel op stapel te staan om de ~ontributie tJL_yerdubbelen zodat er nooit meer gezeurd hoeft te worden om vrijwilligers voor het opknappen van allerlei,'zogenaamde' zelfwerkzaamheden. Daarvoor huur je dan gewoon schilders, graafmachines, bordjesmakers en professionele kantjesknippers in. Kortom ....... u kunt er maar beter bij zijn tijdens de:

Ledenvergadering van donderdag 23 november a.s. Aanvang:20.00u.!


stedum B/c

Corenos B/c

Zaterdag 14 oktober moesten we uit tegen Stedum. We moesten er met volle moed tegenaan, maar het viel zwaar tegen, want Stedum scoorde al in de tweede minuut 1-0. Maar we gingen door we kregen een paar kansjes maar konden deze niet benutten. Stedum kreeg ook een paar hele mooie kansen, maar we wisten Stedum eerst nog met veel moeite de ballen weg te poetsen, maar na een half uur spelen werd het 2-0. Hierna ging de eerste helft gewoon verder met wat kansen voor Stedum en voor ons. In de rust sprak Paul ons weer veel moed in, en we begonnen de tweede helft vol moed, aIleen kon Stedum 3-0 maken vroeg in de tweede helft. Maar na een paar minuten kregen wij een corner, de bal kwam hoog voor en Sander kopte de 3-1 in. Na de 3-1 kregen we meer grip op de wedstrijd. In de 20 ste minuut gaf roy een mooie voorzet die Sander ook kon scoren, dus 3-2. Hierna werd het heel spannend want er waren aan beide kanten mooie kansen. Roy kreeg nog een mooie kans , maar werd van achteren neergehaald in het strafschopgebied, maar de scheids floot niet. Toen er nog 10 minuten te spelen waren werd de druk van ons heel groot. Alderd had een mooi schot dat werd tegengehouden, maar een paar minuten later weer een mooi schot van Alderd dat er weI in ging dUs 3-3. Toen vlak voor het einde Stedum nog een penalty kreeg voor zogenaamd hens was er van onze kant wat argressie. Maar gelukkig wist Willem (de keeper) de bal te stoppen, en eindigde deze wedstrijd in 3-3 en konden we met een punt naar huis gaan.

aanvallend voetbal

is ook Sander Pool.

FAIR PLAY KNVB


Kaarten v.v. Corenos Vrijdagavond 29 september 1995 werd er weer gekaart in de kanti足 ne. Er hadden zich 17 kaarters rond de tafeItjes verzameid en na de Iaatste ronde was de uitsiag ais vOIgt: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

S.A.v.d.Berg S. J . Kooi B.L.Westerdijk J.Nijboer K.Hoving H.Delker J.G.v.d.Pol E.Veldman A.v.d.Berg

7035 7033 7028 6841 6532 6518 6386 6257 6108

p. p. p. p. p. p. p. p. p.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

G.Groendijk T.Munting J.Hassing S.v.d.Berg(BI) E.Rijploeg a.Kamminga S.v.d.Berg(Comp) J.Brontsema

5979 5935 5844 5698 5686 5642 5393 5309

p. p. p. p. p. p. p. p.

vrijdagavond 20 oktober 1995 was de derde kaartavond van de v.v. Corenos in de kantine. Er waren enkele nieuwkomers en dit ver足 heugde de kaartcommissie. Met 21 kaarters werd aan de strijd be足 gonnen. Na 3 rondjes was nog alies mogelijk, want de verschillen waren erg klein. De uitslag werd: 1. A.v.d.Berg 2. W.Duinkerken 3. E.Veldman 4. K.Hoving 5 . S.Vos 6. H.Delker 7. T.Duinkerken 8. S.v.d.Berg(BI) 9. S.J.Kooi 10. J.Brontsema 11. S.A.v.d.Berg

7171 6806 6794 6571 6570 6501 6476 6342 6290 6230 6145

p. p. p. p. p. p. p. p. p. p. p.

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21-

P.Kooi J.Nijboer R.v.d.Berg U.Kroes J.Hassing T.Munting G.Groendijk S.v.d.Berg(Comp) A.Duinkerken E.Rijploeg

6137 5929 5917 5904 5887 5886 5809 5716 5104 5055

p. p. p. p. p. p. p. p. p. p.

De volgende kaartavond is op 10 november 1995 en de kaartcommis足 sie hoopt dan nog meer nieuwkomers te kunnen begroeten. Misschien is het ook weI goed dat enkele voetballers zich ook eens op een kaartavond laten zien. Kaarten is ontspanning en wellicht een is; het een goede voorbereiding op de wedstrijd op zaterdag. De kaartcommissie


Corenos 4 Onder ietwat miezerige weersomstandigheden moesten WI] in Zout­ kamp aantreden tegen Zeester 3. De Zoutkampers zijn medekoploper samen met KRC 1 waartegen wij vOlgende week thuis in de wei ko­ men. Ook was het moeilijk om weer volledig te kunnen aantreden. Eerste probleem was de kleur van de tenues. De Zoutkampers had­ den eerst gekozen voor het wit, maar bij het intrappen bleek al dat dit niet ging. Toen kozen ze nota bene voor rood, wat na en­ kele minuten spelen helemaal niet meer ging. Piet Spijk vroeg om de shirten nogmaals te verwisselen. Dat dit hielp, bleek wel, want Corenos 4 toog onmiddelijk richting Zeester-doel. Een voor­ zet van Kloaske zou door Sake kunnen worden ingekapt, maar de bal schampte de lat zodat Sake er net niet bij kon. Dit was te yens een aanzet voor een offensief van onze kant en was het Fes­ ter die de volgende kans om zeep hielp. Maar ach, er was wel tijd genoeg om dit alsnog recht te trekken. Ook Sake en Kloaske kre­ gen nog unieke kansen, maar de keeper van Zeester was in uitste­ kende vorm en het geluk was voor ons niet weggelegd. Zeester kwam slechts sporadisch in de buurt van Piet Spijk, maar als aanvoer­ der moest hij weer orde op zaken stellen. Men meende namelijk te moeten schelden, omdat het niet wilde lukken. Het was maar goed dat de rust in de buurt was. Wij hadden met minimaal 3 a 4 0 voor moeten staan, maar het stond slechts 0-0. De eerste kans na de rust was voor A-junior Matthijs Knot, die ook het net niet kon vinden. Het spelbeeld na de rust was het­ zelfde als ervoor. De een na de ander miste de mooiste kansen. Jan Schokker schoot via via op de paal, Fester zowel links als rechts langs het doel en Klaas Brontsema vanaf drie meter en de keeper al verslagen keihard op de doellat. Vermelditigswaard was echter dat de keeper van Zeester ook een glansrol vervulde. Zee­ ster kwam de tweede helft twee keer in de buurt van Piet Spijk. De tweede keer was ons nog bijna noodlottig geworden, want de bal kwam buiten bereik van Piet op de lat. Het zou vreselijk onterecht zijn geweest. Een punt hadden we nu toch, maar het hadden er drie moeten zijn. Dat Zeester aan de kop stond verbaasde ~ns, want on­ danks dat ook hun tweede elf tal vrij was, bakten ze er niets van. We hopen tegen die andere koploper KRC iets meer geluk te hebben. Zaterdag 14 oktober kwam KRC 1 uit Kantens op bezoek. KRC had in de eerste 5 wedstrijden maar liefst 34x gescoord, wat een gemid­ delde was van bijna 7 per wedstrijd. Corenos 4 had vijf afzeg­ gingen en moest alle zeilen bijzetten om het elf tal weer rond te krijgen. Goed was het dat Corenos 2 niet hoefde te spelen en dat hier kon worden aangeklopt. H.Bruggeschilder, E.Jonkerfris en Arie Huiskoper werden bereid gevonden om met het vierde mee te doen. Onder leiding van scheids Mans werd om drie uur afgetrapt. Voor­ zichtig werd even afgepeild wat de plannen van KRC waren, maar al gauw bleek dat dit eigenlijk weI tegen viel. Wij namen zelfs het initiatief en er kwamen zowaar kansen voor ons. Met Bruggeschil­ der als spelverdelende spits, kreeg Sake 'Hoogstra al gauw een kans, maar het scoren ging bij ons net als tegen Zeester uiterst moeilijk en ook het geluk ontbrak. Wij bleven beter en KRC, en dat was wat wij graag wilden, kwam niet of nauwelijks bij het doel van Piet Spijk. Laatste man Joep Schlukebir had er deze mid­ dag zeer goed kijk op en had het vrij rustig. Een vrije trap voor


ons op rand strafschopgebied werd door Bruggeschilder te secuur genomen, want de bal belandde op de paal. Een afstandsschot van Jan Schokker ging net naast en de keeper van KRC bracht nog en­ kele goede reddingen. Sake schoot nog een keer in het zijnet en zodoende bleef het tot aan de rust 0-0. Een onverdiende stand, want opnieuw hadden wij met minimaal 3-0 voor moeten staan. Na de rust bleven Jan Schokker en Henk Mertens in de kleedkamer achter en zij werden vervangen door Jonkerfris en Huiskoper. Het spel was net als voor de rust. Het speelde zich het meest af op de helft van KRC. De Kantensters hadden 4 frisse krachten inge­ bracht, maar het bleek dat dit geen versterkingen waren. De KRC­ grensrechter was nu iets beter bij de les (in de eerste helft vlagde hij alles af en Mans trapte er in) en kwam er wat meer ruimte om een combinatie op te zetten. Vooral Bruggeschilder kreeg twee mooie kansen, maar hij wilde het te mooi doen, maar dat telt niet, gewoon in het net duwen is belangrijker. Ook Arie Huiskoper kreeg schitterende kansen. Vooral de kopbal had een be­ ter lot verdiend. En zoals zo vaak gebeurt, was de eerste aanval van KRC na de rust weI Bingo en stonden we met 1-0 achter. Zeer onverdiend, maar toch. Gelukkig werden de mouwen nog een keer opgestroopt en het was Sake die werd vrijgespeeld en met een di­ agonaal schot klopte hij de keeper. De vreugde was bijna van kor­ te duur, want vanaf de aftrap stonden enkelen evente slapen en was het bijna 1-2. De laatste tien minuten hebben ~enog gepro­ beerd de drie punten te pakken, maar het bleef helaas bij een. Toch hebben we nog niet verloren in de competitie, maar met een beetje geluk hadden we mee bovenaan gestaan. Ais een ploeg als KRC daar staat, en deze ploeg viel erg tegen, kunnen wij er na­ tuurlijk ook staan. Maar goed, Corenos 1 - KRC 1 1-1. V~~r

een inhaalwedstrijd moest Corenos 4 naar'Baflo om daar te spelen tegen CSB 3. De wedstrijd was vier weken geleden onder zeer dubieuze omstandigheden niet doorgegaan. Overal werd onder ideale omstandigheden gevoetbald, behalve in Baflo. Het was de enige wedstrijd die wegens een te nat veld niet door kon gaan. We gingen met gemengde gevoelens naar Baflo, want de kans was groot dat in een inhaalweekend de CSB-ers over genoeg voetbal­ lers zouden beschikken. Twee keer al waren ze niet opgekomen we­ gens gebrek aan spelers. En ons vermoeden kwam uit en toen ook nog bleek dat de oefenwedstrijd 't Zandt - CSB niet doorging, hadden ze nog veel meer keus. Fester was geblesseerd, Harry was ziek en Richard aan 't werk en zij waren dus niet van de partij. Zodoende moest het elf tal weer wat doorelkaar worden gehusseld. Kloaske stond in de spits en Harke Delker rechtsback. De wed­ strijd was nog maar net begonnen of we stonden al met 1-0 ach­ ter en stond de anders zo solide verdediging van Corenos naar elkaar te kijken. Het was voor Piet de eerste bal die op doel kwam en het was meteen raak. Binnen 7 minuten stonden we met 3-0 achter en waren wij nog niet een keer bij het doel van de tegen­ partij geweest. Met zo'n achterstand nog wat presteren, dan moe­ ten de mouwen weI heel erg opgestroopt worden en dat probeerden we dan ook. We forceerden zowaar een corner en het lukte Sake om via via de corner in een doelpunt om te zetten. 3-1. Even later ging Peter Kooi op rechts goed door en leverde een voorzet op


naat af en Sake scoorde wederom en zo was het al 3-2. Nu was er veer alles mogelijk, maar helaas wilden de eSB-ers daar niet aan neewerken. Klaas Brontsema werd op snelheid geklopt en toen ook Joep niet meer bij de bal kon komen, hadden de Bafloers vrij )aan en moest Piet voor de vierde keer de bal uit het net halen. )it doelpunt maakte het er niet vrolijker op. Dit alles speelde ~ich af binnen 25 minuten en het stond al 4-2 voor eSB. Vanaf lit moment kwamen er kansjes over en weer, maar het bleef tot de ~ust 4-2. ve dachten ons na de rust ook nog wat kansen toe om het tij te ioen keren, maar vlot werd het door een kopbal van de eSB-ers 5-2 en wij begonnen steeds minder in ons zelf te geloven. Ook Jan Schokker' begon steeds meer op zichzelf te mokken alhoewel lij nog een van de beteren, zo niet de beste van het veld was. 3ake probeerde het nog met een afstandsschot en warempel, de bal ~eilde over de keeper heen in het doel en het stond, na nog een :egengoal van eSB, 6-3. Joep had ook niet zo erg z'n dag (had nog laweeen van z'n schotelantenne). Hij wilde met de bal aan de voet vegsprinten, maar ging in al z'n ijver op de bal staan en zo lag Le met z'n neus op het gras. En toch werd het nog 6-4. Peter Kooi verd onderuitgehaald door een eSB-er in het strafschopgebied en Ienk Mertens benutte de strafschop. Toen was de tijd te kart am 109 iets te ondernemen. Nu maar afwachten of eSB volgende week ieer een elf tal op de been kan brengen. Ik vind dit persoonlijk Jrove competitievervalsing en menig elf tal zal hier nog de dupe ran worden. B.v.K.

Voetbal. zelfs ikdoehet


14 -

10 -

t995

POOLSTEU A -

COHENOS A

We moesten al weer vroeg uit de veren op zaterdagmorgEln, want we moesten om 8130 voor vertrek op het sportpark te Roodeschool zijn. Na de warming-up in Spijk werd de opstelling be~end gemaakt. Erik Siert Jan

Willem Richard Dennis Bart Mahamed

Johny Patrick Eric

Na de aCtrap begon het al meteen slecht. Na een domme ovebtreding van Corenos op de 16 meter. Daarom kreeg Poolster een vrije trap mee en die ging er in een keer in. Toen waren we ook meteen wakker. We gingen beter voet~l足 len en de bal ging lekker van voet tot voet. Na een snelle aanval over rechts kwam de 'al bij Jan en die gat' een at'gemeten voorzet op Mahamed, die scoorde 1-1. Een minuut later kwamen we op voorsprong door een snelle aanval door het midden, Jan scoorde 1-2. Omdat Poolster de kop liet hangen konden we rutm uitlopen. Na 4x Bart en 1x Mahamed was het 1-7 bij rust. In de rust werden Richard en Eric gewisseld voor Gerbrand en Thijs. Johny werd rechtsback, Thijs voorstopper, Dennis werd achterste man en Gerbrand werd liJ;iksback. Poolster probeerde ons in het begin van de tweede helt't uit de wedstrijd te schoppen maar dat lukte ze niet. Corenos ging gewoon verder met hun spelletje., Uit een vrije trap op links scoorde Eric een mooie kopbal. Poolsterwilde ook nog scoren dus schoten ze de bal maar in hun eigen goal, 1-9. Even later scoorde Bart ui teen,' voorzet van Siert, 1-10. Mahamed scoorde de laatste goal 1-11. Toen kwam de beste aanval van Corenos over links. Eric kreeg de bal en hij speelde zijn man uit. Hij legde de bal op de 16 meter en Siert knalde de bal op de kruising. Daarna ging Corenos slech spelen, we verloren de concentratie. Toen volgde ook snel de 2-11. Dat werd ook de eindstand. Corenos A staat nu~ovenaan na 4 wedstrijden met 33 voor en 5 ;t:.egen. I .;;, Diego

Ik Mb lIIind4IIijk ditJ rijpst1l vrouw

ontmoet met wIe hij iUIfTIIN1WDOnt, H6t is zijn moede!,


De Shirtsponsors

Paapst . kantoonneuhi1alr

Poort & Sienot Hypothekenen andere geldzaken

". ,

. ..

'

'.

..

. .

,5~::~~.~ ~

'路M ~~(

Bakker Zonwering

'fit,;::.r-w,1

Lijnema Accu's Roodeschool

Roodeschool


van de v. v. Corenos

Honda Streppel Roodeschool

OOlnen Uitzendbureau

Sanders Transport Roodeschool

Clevering Textiel Roodeschool


Afsprakenlijst. Bestuursvergadering vv Corenos dd: 02-10-95 Rap.dat.

Onderwerpen. Voortgangsrapportage WUB - uitbreiding terras - tassenrek

Actie

13-11-95

JP

nov. "95

JP

Logo vervangen

13-11-95

ES

Financiee1 be1eid

1

MG

Diverse werkzaamheden:

april"96

Overname Kantine

11-95

allen

-drainage 2 e veld -tegelpad achter veld 1 -schi1deren kantine -lakken materiaa1hok Vrijwil1igersteam onderhoud accomod.

1

Gesprek begeleiders dameselftal

13-11-95

Planning

~(

voorstel

)

11-95

ES WdV/MG

toernooien "95/"96:

zaa1voetbaltoernooi heren 13 januari - zaalvoetbaltoernooi dames 10 februari "K1oten schaiten" 25 mei MIX toernooi 22 juni toernooi 22 elf tal 8 juni - toernooi dames 8 juni Data bestuursvergaderingen: - 13 november - 11 december 08 januari 05 februari

- 11 maart - 15 april 06 mei 17 juni

Ledenvergadering: 23 november aanvang 20:00 uur


Uitslagen van de oefenwedstrijden, bekerwedstrijden en de competiewedstrijden van de dames van het seizoen 1995/1996.

Oefenwedstrijd

Warffum - Corenos Stephanie Dijk 4x Anita Sander 3x Tanja Kobes 2x Anne Mein Boerema 2x Liana Kroes 1x Betsie de Rouw 1x

1 - 13

Oeffenwedstrijd

Corenos - Eemsboys Anita Sander 3x Betsie de Rouw 1x

4 - 4

Bekerwedstrijd

Westerlee - Corenos Anita Sander 3x Anne Mein Boerema 3x Tanja Kobes 3x

2 -10

Bekerwedstrijd

Nieuw Buinen Tanja Kobes

- Corenos 1x

4 - 1

competitiewedstrijd

Corenos - Nieuw Buinen Tanja Kobes Anita Sander

4 - 2

2x

2x

competitiewedstrijd

De Pelikanen - Corenos Anne Mein Boerema 2x

Marga kooi 1x

Anita Sander 1x

Tanja Kobes 1x

0-5


corupetitiewedstrijd

4 - 0

Corenos - Oranje Nassau Bets de Rouw 2x Anita Sander 1x Anne Mein Boerema 1x Competitiewedstrijd Viboa Corenos Stephanie Dijk Anita Sander

2 - 3 2x 1x

competitiewedstI~jd

2 - 0

Corenos - Omlandia Betsie de Rouw 1x Tanja Kobes 1x

Uitslagen van de competitiewedstrijden zaalvoetbal van dames van het seizoen 1995/1996. Corenos - Viboa 1 Viboa 2 - Corenos

17 - "0 o - 21

Pia.

IP! h~,l \

- ii\ " , 1\1\

I

\

I

i \

!~~~R~~~~Ib~\~ \. \\'. \ \ \ \ \, I I ! 'I'l \, \ \\~! ",I

\ ,

\

\

I 'j I !!

\1 I ,

"ii"

\

I,

j. \

l '.,

snoerke kaarsrechtj :~! ~l ',I snoerke fladdert: I i :11 wiiJd 'j snoerke haa ks i\ '" : " ! j storm 1 isnoerke droog!,~\\\, \ t 'droog I , ' 1'1\' " I ' " snoerKe nat ii,',',., \ \' regen: 'I isnoerke wit I,\i!! (I \ \ sne",euw",I,I , ' IVI \ Isnoerke hard \/ i\ i I,Vorst i .snoerk~ onzicht~arl \ mist: , I ,i, '" orkaan, \ \

~

J

j1'

j

\

\

...

i

'

,

\, \\ ~ in Ukk~ii(Belgie )\,' i ~\:

d~


REliOBOTH I PRESENTEERT;

-'Laidjebrij op Me.l.. . , . " .

. ". " zaterdag 25 november a.S. _aft>

~

~

~

zaal Rehoboth Uithuizer­ meeden Aanvang V-..0_0. uur.

..,

-

Mit;­ -the Shallowlads -Aan Lager Wal, mit ~.~,!:-./a(l.d~~u~v~l:~~ ~ ! -The Highlanders -????????????

,1

pauzemuziek van o,a. the pogues t dubliners, heino, enz. Mit sfeervolle lichtshow

Tougang; GROATIS!!! ••••_1

#44".

laidjebrij Op m if!!!!


Corenos A 45 minuten

v e r s l a a t Middelstum (21-10-95)

A

in

Corenos A miste deze wedstrijd, de hardwerkende Patrick R., Middelstum daarentegen was op volle oorlogssterkte. De wed足 strijd die eerder gepland stond, maar die wegens slechte weersomstandigheden niet door kon gaan werd daarom op een inhaal/beker daq gespeeld. De opstelling Corenos A: Erik M. Dennis P. Jan Z.

Jeroen B.

Willem D. Richard H. Bart M. Gerbrandt K.

Matthijs K. Patrick S. Erik Z.

Wissels: Siert B., Mahamed H., Sjonnie K. Ie helft:

De eerste helft was van Corenos slecht. Erzat geen beleving

in het voetbal. Middelstum won aIle persoonlijke duels. Deson足

danks kreeg Corenos toch een aantal goede mogelijkheden om de

eerste goal tussen de palen te werken, maar helaas. Middelstum

dat feller was kreeg een paar kleine kansen, maar wist ze niet

te benutten. De ruststand was 0-0. Wat voor Corenos een zeer

teleurstellend resultaat is. In de rust kreqen wij een preek

wat ons in de tweede helft goed zou doen. Tevens werden er

twee wissels toegepast. Jeroen B. en Gerbrandt K. werden

vervangen voor Mahamed H. en Siert B. .

2e helft:

Het voetbal beleving was er weer zoals Piet v.d. M. en Frits

M. altijd zeggen. Het balletje werd rondgetikt en iedereen voerde zijn taak uit. Zo kwamen we snel op 1-0 en 2-0. De 1-0 door Mahamed H. na een voorzet van Erik Z. en de tweede door een steekpass van Bart M. die door Erik Z. koelbloedig werd afgemaakt. Erik M. (ziekte) ging ertiit voor Sjonnie K. De doelpuntenmachine draaide weer op volle toeren. Na nog 3 maal Bart M. en 2 keer Mahamed H. stond het een kwartier voor tijd 7-0 voor Corenos. Corenos kreeg via Siert B., Bart M., Erik en Jan Z. nog een dot van kansen. Middelstum dat aIleen nog kon counteren wist na een goede redding van Willem D. de bal in tweede instantie nog tegen de touwen te krijgen. Mahamed H. en Bart M., de laatste die zag dat de keeper te ver v~~r zijn doel stond, schoot de bal vanaf de aftrap ineens op doel en maakte de einduitslag op 8-1. Corenos A blijft door deze overwinnig aIleen aan kop met 15 punten uit 5 wedstrijden en een doelsaldo van 41 v~~r en 7 tegen.

B.M.


Datum. 23 september

A

uilslag

doe Ipuntmakers

G<\~

I

(orenos - k 1oosterburen fl;) - \

-:t足 ~

~ "oro..~1,'f. ~ '-~ -~

B/C

I

(orenos - Poolster

C/O

I

D

I

poo 1ster - corros E1

I

eemsboys - (orenos

E2

I

aodlinze - (orenos .

~ -~

, ~{\ \.17L((1)

I

(VVB - (orenos

.

~

r'l- (f\-n; ~

l)c.足

'1: -0 \ - \

\({ - 0

'"'

F

l\\~+. 1i

~~Q.,rlr

de Five1 - (orenos I

'\-~

-

I

l')t..

1~1,-

~~~ .. ~


Corenos D tegen Poolster D We moesten om kwart over acht op het voetbalveld zijn en toen

gingen we naar Spijk.

En toen moesten we ons omkleden.

En toen naar het veld.

Tim en ik moesten de aftrap doen en toen konden we beginnen

met voetballen.

Klaas heeft 2 keer in zijn eigen doel geschopt.

Poolster heeft gewonnen met 16-0.

Henry Pieterman.

U~SgueR{~

____

(

~J'

(J _ _ _ _ _ _- - - - - - - - 足

~~--

Cc; r'.eL e ~


Om ongeveer half negen vertokken we vanaf Roodeschool rlchting

het veld van KRC. Toen we daar aankwamen kleedden we ons~om.

Om 9.30 begonnen we aan de wedstr~dJ Alex nam de aftrap.

De eerste 15 minuten glng het helemaal niet lekker,het veld

was glad en de tegenstander werkte ook niet goed mee.

ElndeUjk ging het wat beter.' De schoten kwamen dlchter blj het v~andelljk doel en na veel getlk,gefllp en geleg, flikte Aalderd de bal in de goal, 1-0. Na nag wat drelgingen van KRC. floot de scheids voor rust. [(He-BC

RUST.

COREROS-Be

Ii

De 2e helft begonrten we weer vol moed. Het was Inmiddels weI gaan plenzen, en daardoor zakte de moed een beetje want, na ong. 30 minuten kwam de links buiten van KRC naar het 16-metergebled met de bal en schoot richtlng ons doel. Met een lastige stuit door het natte,gladde gras ging de bal het doel in. Wl1lem stond er b~ en keek erna. 1-1. Maar we gingen tach maar door en de regen zakte gelukklg een beetje af. Toen we dachten dat het op een gel~k spel zou eindigen, kwam opeens Karel,dle laatste man stond, naar voren. Hlj speelde de bal,kreeg hem terug en vlamde hem over de grond in de lange hoek, langs de keeper het doel In. 2-1 De scheids floot af en we hadden weer 3 punten binnen.

GROETEN WILLEM BOERSMA.

Attentie!!!!

Attentie!!!!! !

Wie heeft een blauw/wit trainingsjas gevonden!

Alex Grondsma is die bij een thuiswedstrijd verloren.

Heeft u deze trainingsjas gevonden. S.V.P. bij Alex inleveren.

goed voetbal is te trainen

FAIR PLAY KNVB

Alex Grondsma


VERJAARDAGEN

VERJAARDAGEN

In de periode van 29 oktober P.Kamminga O.Kamminga L. P. Bolland H.Jonker R.Huizenga D.Rijploeg H.Pijper-Kuiper J.D.Bakker C.Schoonveld E.W.Pieterman F.Meeuwes J.Schokker E.Lubbers M.Sterenberg H.G.Spijk W.H.Boersma

tim

VERJAARDAGEN

29 novemeber zijn de volgende leden jarig :

290ktober 31 oktober 31 oktober 01 november 05 november 06 november 09 november 11 november 12 november 12 november 15 november 16 november 17 november 19 november 20 november 25 november

Pupil Senior Senior Senior Jeugd Pupil Niet Spelend Jeugd Pupil Senior Senior Senior Pupil Pupil Jeugd Jeugd

Wij wensen de jarigen alvast een prettige verjaardag toe.

GEEF '5 VOOR DIABETES

HETGAATJE AAN JE HART

Diabetes (suikerziekte) heeft veel ingrijpende gevolgen, bijvoorbeeld complicaties aan hart en bloedvaten.

Neem nou meneer Griepink Een slanke man. Oat moet toch goed zitten. Kreeg een hartinfarct en moest geopereerd worden. Blijkt achteraf dat hij diabetes heeft. Ais diabetes ook U aan het hart gaat, steunt u het wetenschappelijk onderzoek.

Collede 12 tim 18 november 1995

200R JEs

GEEf

Giro 5766 Bank 70.70.70.805 Diabetes Fonds Nederland, Amersfoort

DiAB

I


08_02  

Sportspetters Oktober 1995