Page 1


Vlieg op blad juni 2011 eigen werk


Paardenbloem Pasen 2011 eigen werk


Opdracht voor een familliefoto april 2011 eigen werk


Opdracht voor een geboortekaartje januari 2011 eigen werk


Vrij werk april 2011 eigen werk


Opdracht voor een familliefoto mei 2010 eigen werk


Opdracht voor een BSO mei 2011 In opdracht via, ‘De kleine Burgt’


Koe juni 2009 eigen werk


Zwangerschapsfotoshoot April 2011 In opdracht, via school


Zwangerschapsfotoshoot April 2011 In opdracht, via school


Opdracht voor een vaderdagcadeau mei 2011 eigen werk


Een strip maken juni 2011 In opdracht , via school


A

ntwerpen is de hoofdstad van de Belgische provincie Antwerpen en van het gelijknamige arrondissement. Antwerpen telt ca. 483.000 inwoners. ŶƚǁĞƌƉĞŶŚĞĞŌƐŝŶĚƐŬŽƌƚĞĞŶŶŝĞƵǁŵƵƐĞƵŵ͘,ĞƚŵƵƐĞƵŵ ŐĞŶĂĂŵĚD^;DƵƐĞƵŵĂĂŶĚĞƐƚƌŽŽŵͿŝƐŚĞƚŶŝĞƵǁƐƚĞĞŶ

H

ĞƚD^ŵƵƐĞƵŵŝƐĞĞŶǀĞƌnjĂŵĞůŝŶŐǀĂŶǀĞƌŚĂůĞŶŝŶ ĞĞŶƉƌŝŬŬĞůĞŶĚĞŽŵŐĞǀŝŶŐ͘ĞǀĞƌnjĂŵůŝŶŐŐĂĂƚƵŝƚǀĂŶ ĚĞŽƵĚŚĞŝĚƚŽƚǀĂŶĚĂĂŐ͕ǀĂŶĞĚĞůůŝĞĚĞŶƚŽƚĂƌŵŽĞnjĂĂŝĞƌƐ͕ ǀĂŶƵŝĚͲŵĞƌŝŬĂƚŽƚŶƚǁĞƌƉĞŶEŽŽƌĚ͘,ĞƚD^ďƵŶĚĞůƚ ĚĞnjĞĐŽůůĞĐƟĞƐƚŽƚĞĞŶǀĞƌŶŝĞƵǁĞŶĚǀĞƌŚĂĂůŽǀĞƌĚĞ verbondenheid van de stad met de wereld.

ŵĞƚĞĞŶŽŽŬŚĞƚŐƌŽŽƚƐƚĞŵƵƐĞƵŵǀĂŶŶƚǁĞƌƉĞŶ͘

Wat het MAS inhoudt en wat MAS doet.

‘‘ Op het dak van MAS heb je een ƉƌĂĐŚƟŐƉĂŶŽƌĂŵĂƵŝƚnjŝĐŚƚ͘ ’’

Museum aan de stroom vanaf de voorkant.

D^ŚĞĞŌĞĞŶƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĐŽůůĞĐƟĞ͕ƟũĚĞůŝũŬĞĞdžƉŽ͕D^Ͳ ďŽƵůĞǀĂƌĚ͕ĞŶĞĞŶĚĂŬ͘KƉŚĞƚĚĂŬǀĂŶD^ŚĞďũĞĞĞŶ ƉƌĂĐŚƟŐƉĂŶŽƌĂŵĂƵŝƚnjŝĐŚƚŽƉĚĞƐƚĂĚ͕ĚĞƐƚƌŽŽŵĞŶĚĞ haven.

één van de vier thema’s waarmee MAS werkt. ĂŶĚĞŐĞǀĞůƐǀĂŶŚĞƚD^ŝŶŶƚǁĞƌƉĞŶƉƌŝũŬĞŶƌƵŝŵ ϯ͘ϬϬϬĂůƵŵŝŶŝƵŵŐĞŐŽƚĞŶŚĂŶĚũĞƐ͕ĚŝĞŽƉĂĨƐƚĂŶĚĂůƐǁĂƌĞ ĚŝĂŵĂŶƚĞŶĨŽŶŬĞůĞŶŝŶĚĞnjŽŶ͘,ĞƚD^ŝƐŽŶƚǁŽƌƉĞŶĚŽŽƌ EĞƵƚĞůŝŶŐZŝĞĚŝũŬƌĐŚƟƚĞĐƚƐƵŝƚZŽƩĞƌĚĂŵ͘

Verslag excursie Antwerpen juni 2011 In opdracht, via school

Uitzicht vanaf het panorama dak van het MAS museum.

Het aluminium gegoten handje aan het MAS.


E

ƌnjŝũŶŝŶŚĞƚD^ŵƵƐĞƵŵŽŽŬǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞůŝũŶĞŶƐƉĞůůĞŶ ĂĂŶǁĞnjŝŐ͘,ŝĞƌŽŶĚĞƌǀŝŶĚĨŽƚŽ͛ƐǀĂŶǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ ůŝũŶĞŶƐƉĞůůĞŶ͕ĚĞnjĞĨŽƚŽ͛ƐnjŝũŶŐĞŶŽŵĞŶŝŶŚĞƚD^ŵƵƐĞƵŵ͘

H

iĞƌŽŶĚĞƌnjŝũŶŶŽŐϮĂĩĞĞůĚŝŶŐĞŶƚĞǀŝŶĚĞŶǀĂŶĞĞŶ ůŝũŶĞŶƐƉĞů͘ĞŶůĞƵŬĞŽƉĚƌĂĐŚƚĂůƐũĞǀĂŶĨŽƚŽŐƌĂĮĞŚŽƵĚƚ͘

A

ůƐũĞƚŽĐŚŝŶŶƚǁĞƌƉĞŶďĞŶ͕ŬĂŶũĞŽŽŬĞǀĞŶĞĞŶ ŬŝũŬũĞŶĞŵĞŶŝŶŚĞƚDŝĚĚĞůŚĞŝŵŵƵƐĞƵŵ͘,Ğƚ DŝĚĚĞůŚĞŝŵŵƵƐĞƵŵŝƐĞĞŶŵŽŶƵŵĞŶƚĂůĞĞŶŚĞĚĞŶĚĂĂŐƐĞ ŬƵŶƐƚŝŶŽƉĞŶůƵĐŚƚ͘ƌnjŝũŶŝŶŚĞƚDŝĚĚĞůŚĞŝŵŵƵƐĞƵŵŽŽŬ ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞƐŽŽƌƚĞŶƐƚƌƵĐƚƵƌĞŶŝŶŚĞƚƉĂƌŬƚĞǀŝŶĚĞŶ͘,ŝĞƌ ŚĞďŝŬĞĞŶƌĞƉŽƌƚĂŐĞǀĂŶŐĞŵĂĂŬƚ͕ĚŝĞŝŬŐƌĂĂŐŵĞƚũƵůůŝĞǁŝů delen.

S

ƚƌƵĐƚƵƵƌŝƐĚĞŵĂŶŝĞƌǁĂĂƌŽƉŝĞƚƐŝŶĞůŬĂĂƌnjŝƚ͕ǁĂĂƌŽƉ ĞůĞŵĞŶƚĞŶǀĂŶĞĞŶǀĞƌnjĂŵĞůŝŶŐƐĂŵĞŶŚĂŶŐĞŶ͘EŝĞƚĂůůĞ ǀĞƌnjĂŵĞůŝŶŐĞŶŚŽĞǀĞŶŐĞŚĞĞůŽĨŐĞĚĞĞůƚĞůŝũŬƐĂŵĞŶŚĂŶŐĞŶĚ ƚĞnjŝũŶ͕ŵĂĂƌŝŶĞĞŶƐƚƌƵĐƚƵƵƌŝƐĞƌĞĞŶǀĞƌďĂŶĚƚƵƐƐĞŶĂůůĞ elementen.

Dit is een structuur van een rietendak.

ÉĠŶƌƵŝŵƚĞŝŶŚĞƚD^ŚĞĞŌĂůůĞŵĂĂůŚŽŬũĞƐŵĞƚƐƉƵůůĞŶ͘

‘‘,ĞƚDŝĚĚĞůŚĞŝŵŵƵƐĞƵŵŝƐĞĞŶ ŵŽŶƵŵĞŶƚĂůĞĞŶŚĞĚĞŶĚĂĂŐƐĞŬƵŶƐƚ ŝŶŽƉĞŶůƵĐŚƚ͘’’

‘‘>ŝũŶĞŶƐƉĞůůĞŶ͘’’

Haakjes waar je papiertjes aan kan hangen. Een structuur van een dak met mos erop.

Dit is een structuur van een boomstronk, dit is gemaakt door de kunstenaar Chris Burden.

De schaduwen van de ramen in het MAS. Dit is een strutuur van een stenen muur. Dit is een ruimte met weinig licht, ik heb hier een lange ƐůƵŝƚĞƌƟũĚŐĞďƌƵŝŬƚǁĂĂƌĚŽŽƌũĞĞĞŶŚĞĞůĂƉĂƌƚĞīĞĐƚŬƌŝũŐƚ͘

De schaduwen in het MAS vormen ook een lijnenspel.

Dit is een boom en daaromheen zit een net, ook een structuur!


A

ntwerpen de etalages.

ĞŶĞƚĂůĂŐĞŵĞƚǁĞŝŶŝŐƚLJƉŽŐƌĂĮĞŵĂĂƌǁĞůŵĞƚŬůĞƵƌ͘

‘‘ĞĞƚĂůĂŐĞƐ͘’’

ĞŶĞƚĂůĂŐĞŵĞƚŵŝŶŝŵĂůĞƚLJƉŽŐƌĂĮĞ͘

ĞŶĞƚĂůĂŐĞŵĞƚĞĞŶƐĐŚƌĞĞƵǁĞƌŝŐĞƚLJƉŽŐƌĂĮĞ͘

ŽŶĚĞƌƚLJƉŽŐƌĂĮĞŵĂĂƌǁĞůĞĞŶŚĞůĞůĞƵŬĞĞƚĂůĂŐĞ͘

ĞŶĞƚĂůĂŐĞŵĞƚĞĞŶƚLJƉŽŐƌĂĮĞĚŝĞŶŝĞƚůĞĞƐďĂĂƌŝƐ͘

Portfolio  
Portfolio  

Dit is mijn portfolio

Advertisement