Page 1

ELS BATXILLERATS ESCOLA VIROLAI


Què són els Batxillerats? Els Batxillerats són un cicle de dos cursos acadèmics que fan una funció d’enllaç entre la Secundària i els estudis superiors. Constitueixen una opció de continuïtat de la formació acadèmica i personal de la Secundària. Estan estructurats en una part comuna que consolida la formació general i una part específica que trien els alumnes d’acord amb les seves preferències i els prepara per als estudis posteriors. 

Són una opció majoritària per als alumnes que acaben els estudis de Secundària.

Tenen un caràcter formatiu ja que proporcionen a l’alumne la maduresa intel·lectual i humana i els coneixements i habilitats que necessitarà per complir la seva funció social amb responsabilitat i competència.

Tenen un caràcter integrador en la mesura que asseguren l’educació integral de la persona i el desenvolupament de les seves capacitats amb una visió global i on es destaquen els aspectes pràctics i professionalitzadors.

Formen els alumnes en competències que contribueixen a facilitar la incorporació a la vida adulta i a desenvolupar l’aprenentatge al llarg de tota la vida.

 Tot i que els alumnes han de triar una modalitat, tenen un caràcter orientador, preparatori, flexible i polivalent per adaptar-se als interessos i aptituds dels diferents alumnes.


Per a què serveixen: Els batxillerats han de servir per cloure la formació personal i acadèmica dels nois i noies i preparar-los i orientar-los per:  Estudis posteriors: Estudis universitaris o Cicles formatius.  El món del treball. Al llarg del Batxillerat l’alumne ha d’assolir les següents competències:  Comunicativa: suposa el domini oral i escrit de llengües en múltiples suports i en varietat de contextos i finalitats.  Gestió i tractament de la informació: suposa la capacitat per cercar, seleccionar i analitzar informacions de fonts diverses per convertirles en coneixement útil.  Digital: suposa el coneixement i la utilització de les eines tecnològiques per al tractament de la informació i per a la comunicació virtual.  En recerca: suposa la capacitat d’escollir un projecte i de portar endavant les accions necessàries per desenvolupar-lo amb responsabilitat i perseverança. El treball de recerca és el màxim exponent.  Personals i interpersonals: suposen les habilitats necessàries per construir el propi projecte vital amb el compromís d’esdevenir ciutadans actius, responsables i compromesos amb la millora de l’entorn en el qual viuen.  Coneixement i interacció amb el món: suposa la comprensió i interacció amb el món on es viu per tal de dirigir les accions cap a la seva millora. I també han de servir per ajudar als alumnes a adquirir el criteri necessrai per prendre una decisió reflexionada sobre el seu futur professional i personal.


Com s’organitzen? El disseny del Batxillerat estableix tres tipus de matèries:  Matèries Comunes, que contribueixen a la formació general dels alumnes.  Les matèries comunes es distribueixen en els dos cursos i són:  Català  Castellà  Llengua estrangera  Filosofia  Història  Ciències per al món contemporani  Educació Física  Ètica  Tutoria  Matèries de modalitat, que s’adscriuen als batxillerats següents:  Ciències i Tecnologia  Humanitats i Ciències socials  Arts  Matèries optatives que poden complementar o ampliar la modalitat triada pels alumnes.


BATXILLERAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA OPCIÓ TECNOLOGIA • Aquesta modalitat s’adreça a alumnes que tenen interès pel món dels processos tecnològics i dels aparells, màquines i materials. Haurien de tenir habilitat per a la comprensió i utilització de principis científics bàsics i unes mínimes aptituds gràfiques i motrius. • Les matèries que es cursen són, entre d’altres, Matemàtiques, Química, Física, Dibuix tècnic, Tecnologia industrial, Electrotècnia,... • Aquesta modalitat és adequada per accedir tant a carreres universitàries de ciències pures i aplicades, enginyeries i arquitectures com a Cicles formatius de les especialitats d’Electricitat, Electrònica, Química, Imatge i So, Edificació i Obra civil. OPCIÓ CIÈNCIES • És una modalitat adequada per als alumnes interessats i amb aptituds en les disciplines de Ciències de la naturalesa i de la salut, Matemàtiques, Química, Física,... •

Les matèries que es cursen són, entre d’altres, Matemàtiques, Química, Física, Biologia, Ciències de la Terra i el Medi Ambient, Dibuix tècnic,...

• Aquesta modalitat permet accedir a totes les carreres relacionades amb l’àmbit cientificotècnic i de ciències de la salut i és adequada per cursar els Cicles Formatius de les especialitats de Sanitat, Química, Indústries alimentàries i Informàtica.


BATXILLERAT D’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS OPCIÓ CIÈNCIES SOCIALS • És una modalitat adequada per als alumnes interessats en estudis de tipus social o econòmic. • Les matèries que es cursen són, entre d’altres, Matemàtiques aplicades a les ciències socials, Economia, Economia de l’empresa, Geografia, Història del món contemporani, Literatura catalana, Literatura castellana, Història de l’Art i Literatura universal. • Aquesta modalitat és adequada per poder cursar carreres d’aquest àmbit com, Economia, Ciències empresarials, Història, Dret, Periodisme i permet accedir a Cicles Formatius de les especialitats de Comerç, Administració, Hoteleria i Turisme. OPCIÓ HUMANITATS • Aquest batxillerat està adreçat a alumnes interessats i amb aptituds per a les humanitats com Literatura, Llengües, Filosofia, Història ... • Les matèries d’aquesta modalitat són: Llatí, Literatura catalana, Literatura castellana, Història de l’Art, Geografia, Grec, Història del Món contemporani i Literatura universal. • Com a sortides universitàries poden accedir a les carreres de Filologia, Filosofia, Geografia i Història, entre d’altres. Els Cicles Formatius més adients són els de les especialitats d’Administració i Serveis socioculturals.


BATXILLERAT D’ARTS OPCIÓ ARTS PLÀSTIQUES • És una modalitat adreçada als alumnes interessats en les arts plàstiques i el disseny i amb una certa predisposició a la creativitat i un domini inicial dels mitjans d’expressió artístics més habituals. • Les matèries que es poden cursar són Dibuix tècnic, Dibuix artístic, Cultura audiovisual, Història de l’Art, Disseny, Tècniques d’expressió graficoplàstica i Arts plàstiques. • Aquesta modalitat és adequada per cursar, com a sortides universitàries, els estudis de Belles Arts o d’ Escoles de Disseny i per accedir a Cicles Formatius de les especialitats de Disseny, Patronatge i també a estudis no reglats, com algunes branques artesanals. OPCIÓ ARTS ESCÈNIQUES • És una modalitat adreçada als alumnes interessats en les arts escèniques: Teatre, Música i Dansa. • Les matèries que es poden cursar són: Anàlisi Musical, Anatomia aplicada, Arts escèniques, Cultura audiovisual, Història de la Música i la Dansa, Llenguatge i pràctica musical, Literatura universal, Literatura catalana i Literatura castellana. • Aquesta modalitat és adequada per cursar, com a sortides universitàries, els estudis de l’Institut del Teatre, ESMUC,... i per accedir a Cicles Formatius de les especialitats d’Animació cultural i també a estudis no reglats. És una modalitat que actualment no es cursa a l’Escola Virolai. Veure annex 1. Organització de les matèries de Batxillerat en els dos cursos.


Altres aspectes del Batxillerat Treball de recerca El Treball de recerca és un treball monogràfic que els alumnes han de realitzar, durant el batxillerat, sobre un tema triat per ells i tutelat per un professor sovint amb el suport i col·laboració de professionals, institucions i entitats externes És fonamental per a l’adquisició de la competència en recerca. És una activitat molt completa ja que, per una banda, ensenya els alumnes a utilitzar metodologies que els seran molt útils per als seus estudis posteriors o per al món del treball i, d’altra banda, els permet contactar directament i amb certa profunditat àmbits de coneixement en què en principi estan interessats i comprovar si responen realment a les seves expectatives. A Virolai s’inicia a 1r de Batxillerat i s’acaba el primer trimestre de 2n. Estada a l’empresa És una activitat optativa. Els alumnes poden realitzar una estada de 140 hores en una empresa. Proporciona als alumnes un contacte directe amb el món laboral i els ajuda a conèixer la realitat de l’empresa, la seva activitat, la seva organització i els recursos materials i humans. Aquesta estada esdevé un moment idoni per inserir-se en el món adult i treballar actituds i valors com la responsabilitat, la iniciativa i l’actitud d’aprenentatge. Es porta a terme els mesos d’estiu després de finalitzar el primer curs.


Sistema d’avaluació L’avaluació en el Batxillerat es planteja com la valoració del progrés de l’alumne de forma contínua i global i té present l’assoliment per part dels alumnes dels objectius generals del Batxillerat i les competències de l’etapa. Les qualificacions són del 0 al 10. Promoció de curs: De 1r a 2n: • Amb 1 o 2 matèries suspeses es pot promocionar a 2n. • Amb més de 2 matèries de 1r s’ha de repetir curs. A 2n: • Els alumnes amb matèries suspeses a l’avaluació de maig es presentaran a proves extraordinàries a la convocatòria de juny. Si l’avaluació és positiva, obtindran el títol de Batxillerat i podran presentar-se a les proves de Selectivitat al setembre. • Els alumnes amb avaluació negativa en la convocatòria extraordinària podran matricular-se el curs següent només a les matèries suspeses. • En el cas de tenir més de tres matèries suspeses es recomanarà la repetició del curs complet. No caldrà tornar a realitzar el treball de recerca si aquest estava aprovat. * En circumstàncies excepcionals es pot cursar el Batxillerat en 3 anys, distribuint el nombre de matèries que l’alumne ha de cursar.


I després del Batxillerat? Durant tot els estudis de Batxillerat, els alumnes, ajudats pel tutor i la família, han d’acabar de definir el seu futur. Segons els seus interessos i les seves aptituds, els alumnes podran triar si volen continuar estudis superiors entre les opcions:  Universitat En aprovar el Batxillerat, els alumnes poden presentar-se a les Proves d’Accés a la Universitat i preinscriure’s a les diverses carreres de les diferents universitats.  Cicles Formatius Els alumnes poden cursar el cicle formatiu de grau superior més idoni per als seus interessos i en acabar-lo poden incorporar-se al món del treball, realitzar un altre cicle per completar la seva formació, o bé continuar estudis universitaris. A l’annex podeu consultar l’oferta de sortides universitàries i de Cicles Formatius, distribuïts segons les modalitats de Batxillerat.


I a Virolai, què tenen d’especial els Batxillerats?


Els batxillerats són un període clau en la formació acadèmica i personal dels nois i noies. A Virolai ens plantegem el Batxillerat com un període en què cal cloure la formació dels nois i noies. Per tant, la nostra tasca educativa tindrà com a eixos:  Ajudar a educar. Els pares són els responsables de l’educació dels seus fills i en aquest període, en què els alumnes prenen el protagonisme en la seva educació, és imprescindible el recolzament i la mútua col·laboració entre família i Escola per ajudar els nois i noies en el seu camí cap al món adult.  Superació personal. Per nosaltres l’element clau, molt més que la capacitat, és l’esforç. Ajudem els alumnes a conèixer les seves aptituds i els seus interessos i els fem créixer en la seva capacitat de superació personal a fi que assoleixin els seus objectius de futur. El millor futur professional i la realització com a persona.  Ambient afectuós. Un dels aspectes diferencials dels nostres Batxillerats és l’excel·lent relació basada en la confiança i el respecte mutu que s’estableix entre tots els membres de la Comunitat Educativa. Els nostres alumnes se senten valorats i estimats com a persones.  Formació en valors i actituds. Ens proposem aconseguir que els nostres alumnes siguin autèntiques persones, bons ciutadans, que sàpiguen jutjar amb sentit crític el que reben i capaços de comprometre’s per aconseguir una societat millor.


Tots els mitjans per assolir la millor preparació acadèmica: Proposem un disseny de Batxillerats que possibilita diferents itineraris que ens permeten atendre adequadament la diversitat d’interessos i aptituds dels nostres alumnes i preparar-los de la manera més adequada per al seu futur. L’horari de classes es desenvolupa al matí i a les tardes els alumnes poden assistir a les tutories de professor, que seran obligatòries per a aquelles matèries amb qualificacions negatives en els períodes preavaluatius i avaluatius. Les tutories de professor són trobades a nivell individual o de petit grup d’alumnes amb el professor per resoldre dubtes o repassar els aspectes que siguin necessaris per a cadascun dels alumnes. Mitjançant l’Aula Virtual i la Plataforma integral Clickedu, espais d’ús exclusiu per als alumnes de Virolai, es pot continuar treballant des de casa els temes treballats a l’Escola, ampliar o reforçar coneixements i, el que és més important, establir contacte amb els professors i tutors per resoldre dubtes, fer consultes o participar als fòrums sobre temes docents o d’actualitat. Sistema d’avaluació i Batxillerat El nostre sistema d’avaluació preveu mitjans de recuperació i progrés per facilitar als alumnes la possibilitat de millorar i poder iniciar el segon curs en la millor situació per assolir l’avaluació satisfactòria al final de l’etapa. Els alumnes i els pares poden consultar els resultats acadèmics i el seu expedient mitjançant la Intranet d’accés restringit.


Els professors a Virolai A Virolai, els professors ens considerem educadors i, per això, tenim com a objectiu aconseguir que els nois i noies desenvolupin actituds i habilitats per a la vida. Som conscients del paper que el nostre exemple ha de jugar per motivar els nostres alumnes i aconseguir que posin l’esforç necessari per assolir el seu rendiment satisfactori. Els professors personalitzem la nostra acció didàctica i l’adaptem a la singularitat de cadascun dels nostres alumnes. En aquesta etapa garantim una òptima preparació acadèmica i personal. Els professors de Batxillerat de Virolai ens preocupem de la nostra actualització professional i mantenim una actitud de recerca de tot allò que contribueixi a enriquir la nostra qualitat docent. La nostra dedicació es veu recompensada, any rere any, amb els resultats acadèmics dels nostres alumnes i en el fet d’ajudar-los a assolir el seus objectius de futur.


Un sistema per ajudar els alumnes a assolir els seus objectius Sistema de Tutoria:  Tutoria grupal El professor-tutor grupal és l’encarregat entre d’altres funcions de coordinar la tasca de tots els professors del grup per aconseguir els objectius proposats i de cohesionar, impulsar i conduir cap a fites positives el seu grup en un ambient participatiu.  Tutoria individual El professor-tutor individual és l’encarregat d’orientar la formació dels alumnes que l’han triat com a tutor individual i a ell li correspon unificar els esforços de tots aquells que estan implicats en el procés educatiu: pares i mares, professors i els propis alumnes. El tutor individual coordina la tasca educativa del Centre i de la família i recolza el Projecte personal de cadascun dels seus alumnes. Mitjançant entrevistes individuals amb els seus tutelats, estableix els objectius personals en els diferents àmbits. Es treballen prioritàriament en aquesta etapa:  L’orientació professional, especialment l’autoconeixement de les seves aptituds per tal que, a partir d’aquí, amb una alta autoestima i capacitat de superació, els alumnes es plantegin els seus reptes de futur.  La marxa acadèmica.  L’assoliment i interiorització dels valors que els faran créixer com a persona.  L’àmbit de relació amb les persones del seu entorn, família, amics i companys.


 Col·laboració Família Escola La col·laboració entre els pares i l’Escola s’estableix a dos nivells: Entrevistes amb el tutor individual- En les entrevistes que mantingui amb les famílies, es concretarà la col·laboració entre els pares i l’Escola per aconseguir els objectius comuns. D’aquí la importància de mantenir freqüents entrevistes amb els tutors per assegurar la continuïtat educativa entre la família i l’Escola. Reunions de pares- Es duen a terme trimestralment i s’hi tracten temes generals d’àmbit acadèmic i formatiu. També es fan xerrades sobre temes d’interès comú per a les famílies.  Servei d’orientació professional Al Batxillerat, el servei d’orientació professional treballa juntament amb els alumnes i el seu tutor individual. Facilita informació sobre els diferents estudis posteriors a través d’entrevistes personals amb la persona encarregada d’aquest servei i els ofereix, a més a més, una sèrie de recursos en xarxa a través de l’Aula Virtual i de la web Unportal.cat. També organitza xerrades, l’assistència a sessions de Portes Obertes als centres d’estudis superiors i d’altres.  Gabinet psicopedagògic Al Batxillerat, el gabinet psicopedagògic, si es valora com a necessari per part dels tutors i/o dels pares, fa un seguiment individual dels alumnes per resoldre o orientar diferents aspectes acadèmics o educatius.


Un ambient motivador i afectuós Creiem que l’educació dels nois i noies es veu facilitada si es troben en un entorn afectuós i motivador. Per això volem garantir que les relacions amb els nostres alumnes es basin en l’afecte, el respecte i la confiança. Volem crear a l’Escola un ambient cultural motivador que els faciliti conèixer diferents propostes culturals per enriquir la seva vida. Per això realitzem conferències, xerrades sobre diferents temes i realitzem visites culturals i viatges relacionats amb les matèries del curs o per conèixer altres cultures. Obertura a diferents realitats socials i sentit de col·laboració i solidaritat Som conscients de la necessitat de proporcionar als nostres alumnes l’oportunitat del coneixement del seu entorn amb profunditat, en tots els seus elements de diversitat cultural i econòmica, i cal educar en ells el sentit de la col·laboració, del compromís social i de la solidaritat. És per això que l’Escola és membre i col·labora amb diferents organismes com la UNESCO, on participem en les comissions de defensa del Patrimoni, Solidaritat i Linguapax, a més de treballar en campanyes de col·laboració i ajuda humanitària amb escoles del tercer món. Des de l’any 2000, som membres de la xarxa d’Escoles Sostenibles i desenvolupem la nostra Agenda 21. El nostre treball educatiu en favor de la sostenibilitat ha estat reconegut amb premis tan prestigiosos com el Premi de Residus concedit pel Departament de Medi Ambient o el Premi Acció 21 atorgat per l’Ajuntament de Barcelona. El centre està certificat segons el Reglament EMAS que assegura l’aplicació d’un sistema de gestió ambiental. El foment i la valoració de la ciutadania europea és un dels reptes més importants en la formació de futurs ciutadans. L’Escola Virolai conscient d’això participa activament en el Parlament Europeu dels Joves, en la Trobada de Joves científics i organitza intercanvis culturals amb escoles europees i de l’estat espanyol.


Educar per a la llibertat L’Escola ha de crear un entorn que estimuli en els alumnes la formació d’un criteri propi, l’exercici de la llibertat responsable i l’esforç continuat per ser ells mateixos. Preparem els alumnes per posar en pràctica, delimitar i aprofundir la seva llibertat d’acord amb el respecte i el lliurament personal als altres.

Desenvolupem aquelles capacitats que permetin a la persona escollir encertadament entre les diferents alternatives, personals i professionals, que se li plantejaran en el seu futur. Un especial èmfasi en el treball de la llengua A Virolai som conscients de la importància de saber escriure i parlar amb correcció en les llengües que ens són pròpies i també en llengua anglesa. És per això que els nostres alumnes participen amb els seus escrits i obres literàries en els Jocs Florals de l’Escola i del districte i es presenten a concursos d’oratòria i traducció en totes les tres llengües. Treballem per que tots els nostres alumnes en acabar el Batxillerat acreditin la seva competència en llengua anglesa amb l’obtenció del First Certificate de la Universitat de Cambridge i procurem que l’anglès estigui present més enllà de la pròpia matèria impartint continguts de diferents assignatures com ara l’economia i l’emprenedoria també en llengua anglesa. Per poder garantir l’avenç de tots els alumnes, a 1r de Batxillerat organitzem agrupacions flexibles segons els nivells competencials (basic, standard i advanced). Comptem, també, amb la col·laboració d’auxiliars lingüístics nadius que treballen amb grups reduïts per millorar l’expressió oral dels nostres alumnes.


Infraestructura i localització La situació de Virolai ens permet disposar d’un entorn únic i d’unes instal·lacions perfectament preparades per desenvolupar adequadament les diferents matèries: laboratoris, aules de tecnologia, de plàstica, bibliotecamediateca, aules d’informàtica.... I d’unes instal·lacions esportives completes. Les aules estan equipades amb material informàtic i connexió a internet. Els alumnes tenen ordinadors personals que faciliten el treball en xarxa, la utilització de les tecnologies de la comunicació i de la informació i afavoreixen l’aprenentatge autònom. Disposem de servei de menjador amb cuina pròpia que poden utilitzar els alumnes de Batxillerat, ja que s’adapta al seu horari i a les necessitats i característiques dels alumnes d’aquesta edat. L’Escola ofereix un ampli ventall d’activitats extracurriculars: esports, idiomes, música, escacs, teatre i informàtica, en les quals els alumnes de Batxillerat poden participar.


La intenció d’aquest dossier no és una altra que poder presentar breument els Batxillerats a Virolai. Podeu venir a visitar-nos: estem a la vostra disposició per ensenyar-vos les nostres instal·lacions, aclarir-vos qualsevol dubte o ampliar-vos aquesta informació. ESCOLA VIROLAI C/ CEUTA S/N O8032 BARCELONA Telèfon: 932846343 Fax: 932846458

www.virolai.com virolai@virolai.com


Annex 1: Disseny Curricular Sortides universitĂ ries


MATÈRIES BATXILLERAT MATÈRIES BATXILLERAT 1. MATÈRIES COMUNES: 14 hores 1r CURS

2n CURS

CATALÀ…….……..…3 CASTELLÀ………..…3 ANGLÈS…………..…3 FILOSOFIA…2 TUTORIA…………….1 Ed. FÍSICA…………..2 `CIÈNCIA………….…..2 (només alumnes Humanitats I Ciències Socials)

CATALÀ………………2 CASTELLÀ…………..2 ANGLÈS……….….…3 FILOSOFIA…….….…3 TUTORIA………..……1 HISTÒRIA………..…..3

2. MATÈRIES DE MODALITAT. 16 hores 1r curs.

HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS A.HUMANITATS B.CIÈNCIES SOCIALS LLATÍ MATEMÀTIQUES 2 HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA

HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA

LITERATURA LITERATURA UNIVERSAL UNIVERSAL (2 hores) (2 hores) LITERATURA CATALANA ECONOMIA DE L’EMPRESA

CIÈNCIES I TECNOLOGIA C.CIÈNCIES D.TECNOLOGIA MATEMÀTIQUES 1 MATEMÀTIQUES 1 BIOLOGIA

DIBUIX TÈCNIC

FÍSICA

FÍSICA

QUÍMICA

QUÍMICA

2n curs HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS A.HUMANITATS B.CIÈNCIES SOCIALS LLATÍ MATEMÀTIQUES 2

CIÈNCIES I TECNOLOGIA C.CIÈNCIES D.TECNOLOGIA MATEMÀTIQUES 1 MATEMÀTIQUES 1

GEOGRAFIA

GEOGRAFIA

BIOLOGIA

DIBUIX TÈCNIC

HISTÒRIA DE L’ART

HISTÒRIA DE L’ART

FÍSICA

FÍSICA

LITERATURA CASTELLANA

ECONOMIA DE L'EMPRESA

QUÍMICA

QUÍMICA


HORARI ESCOLAR 

Les classes s’impartiran de les 8h a les 14h 30min.

A les tardes es faran les tutories de professor i d’orientació professional segons un horari similar al model que s’adjunta al punt 2.

Els dies d’exàmens, els alumnes assistiran a l’Escola per fer els exàmens i podran sortir en finalitzar-los.

Sempre que el seu comportament i puntualitat siguin adequats, els alumnes de Batxillerat podran sortir de l’Escola a l’hora d’esbarjo.

HORARI TUTORIES PROFESSOR I ORIENTACIÓ PROFESSIONAL Les tutories de professor i individual es porten a terme segons un horari similar a l’adjunt, a sol·licitud de l’alumne o requeriment del professor o tutor. 1r BATXILLERAT

15:10 - 16: 05

DILLUNS Biologia Economia Llatí Història contemporània

DIMARTS

DIMECRES

Filosofia

Català Literatura catalana Física

DIVENDRES

Química

Dibuix Tècnic

Anglès Matemàtiques Orientació professional

16: 05 – 17:15 Matemàtica aplicada

DIJOUS

Castellà

2n BATXILLERAT

15:10 - 16: 05

16: 05 – 17:15

DILLUNS Biologia Economia Matemàtica aplicada Història de l’Art Geografia

DIMARTS

Filosofia Història

Castellà Literatura castellana Química

DIMECRES

Català

Física

DIJOUS

Matemàtiques

Anglès Orientació professional

DIVENDRES

Dibuix Tècnic


Virolai PETIT Avda Sant Josep de la Muntanya, núm. 18 Tel. 932 849 944 08024 Barcelona

Virolai GRIMM C/ San Quintí, 19 Tel. 934 366 162 08026 Barcelona

Virolai ESCOLA C/ Ceuta s/n Tel. 932 846 343. Fax. 932 846 4 58 08032 Barcelona

Centres Concertats pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya virolai@virolai.com www.virolai.com

Batxillerats a Virolai  
Batxillerats a Virolai  

Batxillerats a Virolai

Advertisement