Page 1

DOOR EN VOOR FRIESLAND CO-ASSISTENTEN

Nieuwsbrief H E R F S T

2 0 1 3

K W A R T A A L N I E U W S B R I E F

Hoor de wind waait door de bomen W

inter is coming. Niet alleen een gevleu-

co’s. De wisseling van de groep houdt iedereen

gelde uitspraak (toevallig meer liefheb-

scherp en enthousiast. Met oktober en november

bers?), maar de harde, bittere werkelijkheid. De

als piekmaanden van het jaar, want dan starten

herfst is reeds aangetreden. Niet te missen door

twee grote groepen in Friesland. Zoals de een

de vele hoosbuien en straffe winden die ons –

begint aan een nieuwe, drukke, gezellige periode

arme co’s –teisteren als we idioot vroeg naar ons ziekenhuis ploeteren. Een moeilijke tijd, want de dagen worden langzaamaan donker en donkerder. Vooral voor de nieuwe bups co’s die net zijn be-

IN DIT NUMMER:

gonnen. Het is al lastig genoeg om te wennen aan een nieuw ziekenhuis en het dagelijks reizen. Echter, dat dit moet gebeuren in kortere dagen en

Medisch Benefietdiner Friesland

2

Aan het woord...

4

Friesland feest: een impressie

5

Aan het woord...

6

Friesland verwelkomt...

7

ABN AMRO Ik leer Frysk Agenda

pokkenweer is soms ondragelijk. Maar vrees niet, zelfs het reizen went. Plus – voor de liefhebbers onder ons – een lichtpuntje in 2014: new season is coming!

vol co-schappen die voorbij vliegen, is de ander

Gezien de dalende temperatuur buiten moeten

(volleerd, gehard, of eerder afgestompt?) aan het

we ons dan maar binnenshuis warm zien te hou-

einde gekomen van zijn of haar enerverende jaar

den. Tot nu toe lukt dat heel aardig. Zo was het

in Friesland. Met alles er tussen in. Een mooie,

gezellig warm op het Friesland Feest in café de

praktische mix, waarbij iedereen van elkaar kan

Doos op 4 oktober. Om de week erna af te rei-

leren.

zen naar het wilde westen … Enschede, voor het M2-feest! Daarnaast kan je als Friesland co zelf

Herfst is gekomen en winter is in aantocht, dus

een heleboel warmte en gezelligheid creëren.

voor mij hoog tijd om de warmte op te zoeken.

8

Door naar de borrels te gaan! Sleep je mede-co

Met veel plezier heb ik drie nieuwsbrieven mogen

9

mee, spreek je buurman respectievelijk buur-

verzorgen, maar nu wordt het tijd om het stokje

vrouw aan tijdens onderwijs en kom een drankje

over te dragen. Ik hoop dat er een enthousiaste-

doen. Elke tweede en vierde woensdag van een co

ling is die zich graag op de hoogte houdt van en

-schap in café de Rus. Meteen na onderwijs.

rapporteert wat er onder Friesland co’s leeft. Voel

10

jij je aangesproken, dan ben je van harte welkom. Zoals de jaargetijden wisselen, verandert de groepssamenstelling van de Friesland co’s ook

Veel liefs,

continu. Deze dynamiek is toch een van de pluspunten van het tweede masterjaar in een affiliatie-

namens Coraad Friesland,

ziekenhuis. Het is letterlijk een komen en gaan van

Nina


PAGINA

2

Medisch Benefietdiner Friesland I

n 2012 werd door een groep van zes coas-

van de bouw in oktober 2014 begint. In ‘De

sistenten voor het eerst een Medisch Bene-

Garaasje’ zullen slachtoffers van kinder- en

fietdiner in Friesland georganiseerd. Met een

mensenhandel opgevangen en behandeld wor-

zeer geslaagde avond haalden zij meer dan

den. Ook is er plek voor het Centrum Kinder-

€23.000 op voor Fitkids.

handel Mensenhandel (CKM) en een diagnos-

Inmiddels zijn wij, een geheel nieuw

14 februari 2014 is het zover:

bestuur, druk bezig met het organiseren van de

Pillenpotactie

tweede editie van het Medisch Benefietdiner,

In de aanloop naar het benefietdiner organise-

dat zal plaatsvinden op 14 februari 2014 op

ren we verschillende acties. In oktober kunnen

een mooie locatie in Leeuwarden. De avond

jullie meedoen aan onze pillenpotactie. Raad

zal bestaan uit een geheel verzorgd diner inclu-

voor 2 euro hoeveel pillen er in de pillenpot

sief dranken, een veiling, loterij en live muziek

zitten en maak kans op een Samsung Tablet, of

en entertainment. Alle Friese specialisten, arts-

een van de drie saunabonnen voor Thermen

assistenten en coassistenten worden uitgeno-

en Beauty LeeuwerikHoeve. De pillenpot zal

digd. Voor jou dus niet alleen de perfecte kans

opeenvolgend in Heerenveen, Leeuwarden,

op een gezellige avond met je mede-co’s, maar

Sneek en Drachten te vinden zijn.

ook om je contacten binnen de medische we-

Het tweede

tisch centrum ten behoeve van de slachtoffers.

reld uit te breiden!

Collecteren Ook zullen wij een aantal dagen collecteren voor Fier Fryslân op verschillende locaties in

Medisch

Friesland. Hierbij kunnen wij jullie hulp goed gebruiken, dus mocht je een dagje mee willen

Benefietdiner

helpen, laat het ons even weten! Pubquiz

Friesland!

In december organiseren wij een pubquiz tijdens de coborrel. Maak een team met je mede

Bestuur 2014: Niels Huizing, Irene Roelfsema, Daphne Jcobs, Kitty de Groot, Maaike Hettema, Eline Reiff,

-co’s en kijk hoe het met jullie algemene kennis gesteld is! Het eerste drankje en hapjes worden verzorgd. Deelname kost 5 euro, de opbrengst gaat volledig naar Fier Fryslân.

Het goede doel dat wij dit jaar met het benefiet steunen: een organisatie die zich inzet voor slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Fier Fryslân

Kaartverkoop

Het goede doel dat wij dit jaar met het bene-

De kaartverkoop voor het Medisch Benefietdi-

fiet steunen is Fier Fryslân, een organisatie die

ner begint op 1 december. Er is slechts een

zich inzet voor slachtoffers van geweld in af-

beperkt aantal plekken beschikbaar voor coas-

hankelijkheidsrelaties. Hierbij valt bijvoorbeeld

sistenten, dus zorg dat je er snel bij bent!

te denken aan kindermishandeling, huiselijk

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes

geweld, seksueel geweld, loverboyproblema-

over het Benefiet via onze website

tiek en kinder- en mensenhandel.

www.medischbenefietfriesland.nl of like onze

Het project van Fier waar ons geld naar toe

Facebook-pagina.

gaat, is ‘De Garaasje’, een nieuw gebouw waar-

NIEUWSBRIEF


HERFST

2013

PAGINA

T

huis had de achttienjarige Lisanne continu ruzie. Ze was het liefst dagenlang op pad, weg van thuis, weg van haar ouders. En toen ontmoette

ze een jongen op een feestje. Heerlijk vond ze die het, ineens kreeg ze alle aandacht. Hij vertelde haar hoe mooi ze was, dat hij de hele dag aan haar dacht, dat ze zijn meisje was. Lisanne kon haar geluk niet op, ze wist het zeker: ze was verliefd. Totdat ze na een paar maanden samen met haar vriend naar Antwerpen ging. Wat een romantisch weekend had moeten worden, eindigde in een nachtmerrie. Lisanne werd door haar vriend alleen achtergelaten in een hotelkamer. Er kwamen vage vrienden, die haar bedreigden en haar bewaakten. Lisanne snapte het niet. Wat gebeurde er? En waar was haar vriend? De volgende ochtend zat ze in de rosse buurt van Antwerpen. Ze moest werken, achter de ramen staan. ‘Het was vreselijk’, zegt ze hierover. ‘Ik was doodsbang. Maar wat kon ik? Ze bedreigden me, zeiden dat ze me zouden vermoorden als ik het niet deed. En dus deed ik wat ze vroegen.’ Na een aantal dagen werd Lisanne weer naar Nederland gebracht. Daar lukte het haar om te ontsnappen. Meiden als Lisanne kunnen terecht in ‘De Garaasje, om te herstellen van hun trauma, en te werken aan een nieuwe toekomst.

N

ajja is een jonge vrouw van 24 jaar afkomstig uit Oeganda. Najja's ouders zijn overleden toen ze nog heel jong was, waardoor ze werd opgevoed door haar oma. Toen ze 14 jaar oud was, overleed ook haar oma en

woonde ze enkele jaren bij een familie die haar als huisslaaf gebruikte. Op 20-jarige leeftijd moest Najja in de gedwongen prostitutie gaan werken in Oeganda. Ze werd dagelijks door meerdere mannen verkracht en raakte zwanger van een van haar verkrachters. Vanwege deze zwangerschap werd ze door haar pooiers met de dood bedreigd, het kind moest ze laten weghalen. Na deze gedwongen abortus werd Najja door haar handelaren naar Nederland gebracht; ook hier werd ze gedwongen om in de prostitutie te werken. Najja raakte opnieuw zwanger en opnieuw moest ze het kindje laten weghalen. Tijdens het bezoek aan de abortuskliniek is Najja gevlucht. 'Ik wilde niet nog een kindje verliezen', vertelt ze. 'Ik dacht, het is nu of nooit. Rennen Najja, je moet rennen.' Meiden als Naija kunnen terecht in ‘De Garaasje, om te herstellen van hun trauma, en te werken aan een nieuwe toekomst.

3


PAGINA

4

Onder de loep: het co-schap pathologie M

Aan het woord:

aandagmorgen kwart over acht. Ik sta op de

want als de eerste ribben doorgeknipt worden

stoep van de Jelsumerstraat 6a. De patholo-

met een grote kniptang moet ik toch even grieze-

gie bevindt zich namelijk niet in het MCL, maar

len. Ik vind het maar een gek idee dat deze man

heeft - samen met de medische microbiologie - een

een dag geleden nog levend in het ziekenhuis lag.

eigen plekje in het Noorden van de stad. Ik bekijk

twee coassistenten

het grijze betonblok waar ik voor sta. Het heeft niets weg van een ziekenhuis of de laboratoria die ik uit het UMCG ken, maar lijkt meer op een kantorencomplex van enkele decennia geleden.

die een

Ik meld me bij de secretaresse, die zich zelf ook

minder

nog maar net geïnstalleerd heeft. Verbaasd kijkt ze

populair co-schap hebben gelopen.

me aan: "Coassistent, zei je? Ik dacht niet dat we er één zouden krijgen dit blok." Ze leidt me naar één van de kantoortjes en wijst naar een computer. "Ga daar maar even zitten, ik moet even een telefoontje

Gek genoeg went het snel. Al gauw kijk ik vol

plegen.

interesse naar hoe de organen uit het lichaam

Er zijn nog geen pathologen in huis die je iets kunnen uitleggen, de overdracht is pas om negen uur." Daar zit ik dan. Vooroordeel één bevestigd: patho-

Lees hier hun ervaringen!

logen werken blijkbaar niet voor negen uur. Het is dus echt een kantoorbaan. Ik zucht. Als het zo gaat, worden het vier hele lange weken.

worden gehaald en één voor één in dunne plakjes worden gesneden. Zo wordt geen enkele afwijking gemist. Zelfs alle coronairarteriën worden ingesneden om te bekijken of er geen stenose aanwezig is die het overlijden van de patiënt kan verklaren. Dit was mijn eerste obductie maar zeker niet de laatste. Tijdens het coschap was ik

Een kwartier later komt de eerste patholoog aan.

bij meer dan tien obducties van volwassenen aan-

Het is een ontzettend vriendelijke man die me

wezig, en daarnaast nog twee foetusobducties.

meteen vertelt dat er niet aan achternamen gedaan wordt bij pathologie Friesland. Prima, denk ik, dat is een beter begin. Na een paar telefoontjes blijkt dat mijn begeleider al lang pad is. Hij is onderweg naar Drachten om daar vriescoupes en een obductie te doen. Als ik opschiet kan ik nog precies met de obductieassistent mee.

Toch zijn obducties maar een klein gedeelte van het werk van de patholoog. Het leeuwendeel van de tijd wordt besteed aan het analyseren van coupes, oftewel: glaasjes bekijken onder de microscoop. De pathologen bekijken tientallen coupes per dag. En bij elke coupe opnieuw moeten ze scherp zijn en gefocust om niets te missen. Ik vind

Een goed begin zo op de maandagmorgen. In de

het indrukwekkend hoeveel coupes er per dag

auto vraagt deze of ik al eens eerder een obductie

doorheen gaan en hoe hard en efficiënt de patho-

heb meegemaakt. Als ik zeg dat dit de eerste keer

logen eigenlijk werken. Mijn vooroordeel van

is, benadrukt hij dat ik dicht bij de tafel moet blijven

eerder bleek dus onterecht.

staan. Dan is het allemaal minder heftig. Je ziet dan meer details en minder mens.

Een ander vooroordeel dat meteen wordt ontkracht, is dat pathologen ‘de sukkeltjes van de

Zo sta ik een uurtje later voor het naakte lichaam

klas’ zijn. De sfeer bij pathologie Friesland is super

van een overleden man. Ingepakt in OK-pak met

goed, en er worden regelmatig slechte grappen

jas, spatschort, spatbril en twee paar handschoenen

gemaakt. Sterker nog, de sfeer is beter dan op

(tegen de stank, legt de arts-assistente die erbij is

menig andere afdeling in het ziekenhuis.

me meteen uit). Gelukkig heb ik goed ontbeten,

NIEUWSBRIEF

De eerste keer dat ik zelf door de microscoop


HERFST

2013

PAGINA

tuur, zie ik twee beelden in plaats van één. Als ik

makkelijk genoeg zijn voor mij om te beoordelen. Met

vraag of dat de bedoeling is, moet mijn begeleider

de tweekopsmicroscoop, kijken we samen naar de

lachen. Niet dus. Anders afstellen en nog een keer

coupes en onderscheid ik als echte patholoog (soms

proberen. Het duurt ongeveer 3 dagen voordat ik

met meer en soms zonder hints) de basaalcelcarcino-

echt een beetje gewend ben.

men van de naevi.

Ik kom tot de conclusie dat er van de practica histolo-

Na vier leerzame maar ook relaxte weken – de pa-

gie uit het eerste jaar weinig is blijven hangen. Alles is

thologen zijn minder streng voor hun coassistenten

roze, paars of wit. Of het nou schildklier is of darm-

dan voor zichzelf – bij pathologie Friesland is het co-

poliep. Langzaam maar zeker komt het weer terug.

schap al weer ten einde. Ik denk dat het uitermate

Als coassistent heb je een eigen oefenset met coupes, beginnend met relatief simpele huidafwijkingen en eindigend met de hematopathologie. Daarnaast houdt

nuttig zou zijn voor iedere coassistent om eens een kijkje te nemen in de pathologische keuken. Laura de Vries

mijn begeleider coupes apart waarvan hij denkt dat ze

Friesland feest: 4 oktober!

5


PAGINA

6

In beeld: het co-schap radiotherapie

Aan het

Het kiezen van radiotherapie als coschap

veel mogelijkheden tot het doen van we-

kan ik zeker aanraden. Ik heb mijn coschap

tenschappelijk onderzoek(het hoeft niet!).

woord:

in het RIF (Radiotherapeutisch instituut Friesland) gelopen. In die periode heb ik niet alleen veel geleerd over bestraling, maar

twee co-

ook over oncologie! Radiotherapie is een

assistenten

hebt met patiĂŤnten. Vergeleken met chirur-

ontzettend divers vak, waarin je veel contact gie en chemotherapie is bestralen een zeer

die een

vriendelijke behandeling in het kader van de oncologie. Het is enorm effectief en heeft

minder

relatief weinig bijwerkingen. Vooral binnen

populair co-schap hebben gelopen.

de palliatieve zorg kun je als radiotherapeut ongelooflijk veel betekenen voor de patiĂŤnt. Het is zeer dankbaar werk.

ervaringen!

zeker niet onbelangrijk. De diensten stellen

Het bijzondere aan de radiotherapie is dat je

niet veel voor en je hebt reguliere werktij-

onderdeel bent van een integrale behande-

den. Een goed voorbeeld is dat in het RIF

ling. Je werkt in de tweede lijn en kan met

(radiotherapeutisch instituut Friesland) de

iedereen meepraten. Denk hierbij aan inter-

meeste radiotherapeuten werken 4 dagen.

nisten, longartsen, gynaecologen, chirurgen,

Lees hier hun

De praktische kant van radiotherapie is

neurologen enzovoorts. Verder is het vak zeer onderhevig aan veranderingen. Er zijn steeds meer mogelijkheden en de behandeling kan steeds beter. Een

Het coschap is goed geregeld, je hebt laagdrempelig contact met de specialisten en je wordt enthousiast ontvangen. Kitty de Groot

echte uitdaging om bij te blijven! Ook zijn de

OPROEP

NIEUWSBRIEF

Loop jij een bijzonder co-schap op een bijzondere plek, of met een bijzondere sfeer/begeleider/patient: deel je ervaringen! Schrijf een stukje en misschien wordt het in de volgende nieuwsbrief gepubliceerd.


HERFST

2013

PAGINA

Friesland verwelkomt...

Lichting oktober 2013

Lichting november 2013

7


PAGINA

8

Een blik op de toekomst Beste co assistenten, Elke nieuwsbrief schrijven wij als hoofdsponsor van de Co raad een artikel waarin wij elke keer jou

De ABN AMRO bank is de officiële sponsor van Coraad Friesland

proberen mee te nemen in o.a. de producten die ABN AMRO aanbiedt. Maar wat vinden wij veel

ten, mits ze voldoen aan de actievoorwaarden (zie onderaan deze pagina).

gaat komen als je uitgestudeerd bent.

die bij ons bekend zijn als medisch student.

Als je straks klaar bent met je opleiding en je gaat

Aanbod

op zoek naar een baan, dan heb je een aantal mo-

Medisch studenten die op op HBO of WO niveau

gelijkheden. Je wordt specialist in loondienst, of je

zijn afgestudeerd en hun proefschrift gaan verde-

gaat je inkopen als maat in een maatschap. Met

digen, kunnen ABN AMRO als eerste sponsor

name aan het laatste zitten wat kanttekeningen.

krijgen. Voor een bedrag van EUR 100,-

ondernemer. Hoe komt het er dan uit te zien? Hier kunnen we helaas nog geen antwoord op geven. Als ABN AM-

Hoe kunnen studenten zich aanmelden De student of afgestudeerde kan zich uitsluitend online aanmelden via abnamro.nl/proefschrift Actievoorwaarden

RO Bank proberen wij dit op de voet te volgen

 Deelnemer is klant bij ABN AMRO

zodat we de bestaande medisch specialisten juist

 Deelnemer heeft voeding op de rekening

kunnen informeren, maar ook jou als je van plan bent je in te gaan kopen in een maatschap.

proefschrift

Maar zover is het nog niet. Op dit moment geniet

medisch

medisch student hebben wij de volgende produc-

studenten

nen EUR 100,- ontvangen als bijdrage in de kos-

Dit is een doorlopende aanbieding voor klanten

gebruik meer maken van de fiscale voordelen als

sponsort

die hun proefschrift mogen verdedigen. Zij kun-

belangrijker? Jullie voor te bereiden op de fase die

Vanaf 01-01-2015 kan een medisch specialist geen

ABN AMRO

ABN AMRO sponsort graag medisch studenten

je nog van je periode als student. Speciaal voor de ten: Het Medisch Studenten Pakket is bedoeld voor studenten die een medische studie volgen, te weten Geneeskunde, Diergeneeskunde, Tandheelkunde, Farmacie en Verloskunde. Het Medisch Studenten Pakket bestaat uit een Studenten Pakket en optioneel een Medisch Anticipatie Krediet. De hoogte van dit krediet hangt af van het studiejaar waarin je zit. Het Studenten Pakket is gratis. Ook hebben wij voor studenten een interessant verzekeringspakket met voordelige premies. Daarnaast wil ik jullie graag wijzen op het volgende: ABN AMRO sponsort proefschrift medisch studenten

NIEUWSBRIEF

 Deelnemer is medisch student op HBO/WO niveau of afgestudeerd

 Deelnemer heeft akkoord van promotiecommissie om proefschrift te verdedigen Zegt het voort, zegt het voort………… Ben je na het lezen van dit bericht nieuwsgierig geworden wat ABN AMRO voor jou kan betekenen? Bel mij dan voor een afspraak. Ik ben te bereiken op telefoonnummer 06-30137691 of via de mail henrico.vos@nl.abnamro.com. Met vriendelijke groet, Henrico Vos Preferred Banker Medisch & Vrije beroepen


HERFST

2013

PAGINA

Ik leer Fries/Frysk! Een van de meest gestelde vragen tijdens de affiliatie-

waarin er toch in het Fries wordt gesproken. Vaak

avond in Groningen: moet je als co-assistent in Fries-

kunnen in het Fries opgegroeide mensen zijn/haar

land Fries kunnen spreken? Nee, maar het verstaan is

gevoelens beter uiten als zij de taal spreken waarin zij

op zich best handig. De meeste Friezen houden er

zijn opgegroeid. Op zich heel begrijpelijk. Vandaar

natuurlijk rekening mee als ze praten met iemand die

toch een klein stukje Frysk in deze nieuwsbrief, name-

geen Fries spreekt. Echter, iedereen kent wel situaties

lijk een rijtje oefenwoorden. Leer ze!

1

en

90

njoggentich

2

twa

100

hûndert

3

trije

101

hûndertien

4

fjouwer

122

hûnderttwaentweintich

5

fiif

200

twahûndert

6

seis

300

trijehûndert

7

ân

400

fjouwerhûndert

8

acht

500

fiifhûndert

9

njoggen

600

seishûndert

10

tsien

700

sânhûndert

11

alve

800

achthûndert

12

tolve

900

njoggenhûndert

13

trettjin

1000

tûzen

14

fjirtjin

1001

tûzenien

15

fyftjin

1243

tolvehûnderttrijenfjirtich

16

sechtjin

2000

twatûzen

17

santjin

3000

trijetûzen

18

achttjin

4000

fjouwertûzen

19

njoggentjin

5000

fiiftûzen

20

tweintich

6000

seistûzen

30

tritich

7000

sântûzen

40

fjirtich

8000

achttûzen

50

fyftich

9000

njoggentûzen

60

sechtich

10.000

tsientûzen

70

santich

100.000 hûnderttûzen

80

tachtich

1000.000 miljoen

9


Gezocht: nieuwe Coraad leden! Met ingang van oktober zoekt Coraad Friesland nieu-

Alle M2-co's uit Sneek, Heerenveen, Drachten en

we enthousiastelingen om onze Coraad te komen

Leeuwarden zijn van harte welkom om te reageren.

versterken. Wil jij graag...

Echter, om de continuïteit van de Coraad te bewaken, hebben wij voorkeur voor de co's die net met

opkomen voor je mede-co's;

gezellige activiteiten organiseren;

de kwaliteit van het woensdagmiddag onder-

tieprocedure, of de Coraad in het algemeen, mail ons

wijs bewaken;

dan gerust!

co-schappen evalueren en feedback geven aan

Liefs,

M2 zijn begonnen of gaan beginnen. Heb je vragen over de beschikbare functies, sollicita-

specialisten;

je bemoeien met de organisatie van M2;

de eerste wintersportvakantie van Friesland co's ever mogelijk maken..

...of heb je gewoon woensdagmiddag zin in een gezellige en productieve lunch?

Mail dan een korte motivatiebrief + CV naar coraadfriesland@gmail.com! De volgende functies zijn vanaf oktober beschikbaar: penningmeester, PR/sociale activiteiten en commissies (aansturen van de Borrel- en Co-Out-

Coraad 2013-2014: (v.l.n.r.) Adrie, Luuk, Nina, Laura Eric, Bart en Sophie.

commissie).

Kom jij ook naar de borrel?! Agenda 2013-2014   

04-12 Voortgangstoets dec. Glazen huis Leeuwarden 14-02 Medisch benefietdiner

iedere tweede woensdag en laatste woensdag van je co-schap vanaf 17:00 in Café de Rus (tegenover Centraal Station in Leeuwarden)

Nieuwsbrief herfst 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you