Page 1


Draugai / kontributoriai / rėmėjai

13%

©Tomas Dėžutė ©Vulovak ©Dave White

©Princesė Rina ©Rusty Shackleford ©Meška


Sveikas, mielas skaitytojau. Daiktas tavo ekrane - pirmoji COPMULSIV beveik periodinė publikacija. Bet šansai yra, kad jei tu šitą tekstą skaitai - tu tikriausiai jau tai žinai. Viešos (ir ne tik) erdvės, kaip ir žmonių mintys, neapsaugotos nuo primityvių simbolių infekcijos. Jos simptomai spontaniški, o rezultatai – neretai džiu-ginantys akį ir galvą savo įžūlumu ir grubiu šviežumu. Viduje rasite šiu simboliu pavyzdžiu, tarp kurių: žinučių su gramatinėmis klaidomis, vardų, “kličku”, ”birkų”, kitų gentialinių objektų, anatomiškai neįmanomų fizionomijų, plačiai nutaikytų įžeidimų, paslėptų ženklų, vizualinių stimulų ir kitų įrodymį, kad mūsų planetoje gyvena žmonės. Visa tai - modernūs olų sienų piešiniai, tekstilės ornamentai, molinių asočių dekoracijos, medžio raižiniai. Gryniausia išraiškos būsena. Neapdorota emocija, paslėpta pasamonės prieblandoje, išleidžiama pasiganyti per retą pilnatį. Būsena, šiuolaikiniame pasaulyje, atspindinti paprastesnius instinktus, poreikius ir įrankius. Amžinos (ne)tiesos užkoduotos laikui atspariuose ikonose Folkloro istorijų ir jos personažų palikti įkalčiai.

Welcome, dear reader. This thing on your screen – the first of COPMULSIV almost periodic publications. But chances are that if you are reading this v– you probably already know it. Public (and not only) space, as well as the human mind are vulnerable to infection of primitive symbols. The symptoms are spontaneous, the results – often pleasing to the eye and head, with their audacity and rude freshness. Inside you will find examples of these symbols, including: messages with grammatical errors, names, nicknames, dicks, other sex objects, anatomically impossible physiognomy, widely-targeted offenses, hidden signs, visual stimuli and other evidence that our planet is home to people. All of this – modern cave wall drawings, textile ornaments, decorations of crafted ceramics, wood carvings. State of the pure expression. Rough emotion hidden in the twilight of subconsciousness, released to roam only during odd full moon. State, in today’s world, reflecting the simpler instincts, needs and tools. Eternal (not) truths encoded in the time-resistant icons. Evidence left by of folk heroes and their stories.


Požiūris. Kažkodėl, kai žmogus išgirsta žodį „bybys“ jam galvoje nusipiešia vyro lytinis organas, kuris panašus į sukramtytą ir išspjautą vokišką šnicelį. Bet pagalvojus, kiek mergina gali daug dėl bybio padaryti, jis staiga pasidaro kaip koks olimpas, ant kurio trokšta užlipti visos skaisčios mergaitės. Na bet tęsiant apie bybius, man labai patinka jų padėtis visuomenėje. Tai lyg koks prestižo reikalas, apipjaustytas jis ar ne, kokio jis ilgio, pločio. Moterys nesiliauja pašnabždomis apkalbinėti savo meilužių bybius erekcijos būsenoje, tuo tarpu vyrai susigėdę dalinasi išgyvenimais, apie atsiradusias žaizdeles, arba patarimais, ką daryti, bybys atrodytų dar galingesnis, didingesnis. Kiek problemų sukelia nepakankamai kietas bybys porose. Vyrai jaudinasi, merginos pyksta, poros pykstasi. Taip pat ir su bybio ilgiu, kaip žinoti koks yra tinkamas? 11,12,13cm erekcijos būsenoje, o kokia turėtų būti jo apimtis? Niekas to nežino. Bet jei yra kažkokie kanonai, tai gal bybį turėti madinga? Ateina vyras į barą, pyst, bybį ant stalo, ir rėkia „pažvelkite, kaip iš paveikslėlio! 13cm ilgio ir 5cm pločio“. Ir visas baras kreipia pavydo kupinus žvilgsnius į tą išsvajotą bybį. O realiai, kokia yra bybio paskirtis? Aišku, myžti atsistojus, kam gi daugiau, na ir bobą dulkinti. Tai pagrindinės jo funkcijos, o kur dar šalutinės, ne tokios malonios. PVZ: prilipti prie šlaunies, sukietėti kai nereikia, maišyti segantis užtrauktuką. Dviprasmiškas tas bybis. Kaip ir geras dalykas, bet tuo pačiu ir trukdo.

Princesė Rina


Approach . For some reason, when a person hears the word “dick”, he or she immediately visualize man’s sexual organ which looks like it was chewed and spat out as a German Schnitzel. But when you think about it, how much a girl can do for a dick, suddenly it becomes sort of Olympus. Every chaste girl is dreaming to climb it. But let’s continue on a theme of dicks, I really like it’s position in society. It’s a thing of a prestige: is it circumcised or not, what is the length, width. Women tirelessly gossip in whispers about the erection sizes of their lovers, while shy men share experiences about appearing little wounds, or tips how to make it look bigger, more grandeur, more powerful. How many problems in realationships are caused by lack of a solid dick? Men worry, girls get angry, couples get into fights. Same with the length of dick, how to know what is appropriate? 11,12,13 cm in erectile state, and what should be it’s girth? Nobody knows. But if there is some kind of canon, maybe having a dick is trendy? Imagine there comes a man in a bar. Wham, he unfolds his dick on a table and shouts out “look at it, like from picture book! 13cm long and 5cm wide!” And the whole bar turns their gazes full of jealousy towards the dream-like dick. And really, what is the dick for? Sure, taking a piss while standing. What else for? Oh yeah – banging the chicks. These are the main functions. Also there are few minor, less pleasent ones. Like sticking to the thight, or hardening when it is most inappropriate, getting in a way of zipper in pants. Dicks are ambiguous. It’s a good thing, but at the same time it really get’s in a way.

Princess Rina


Sveikas, bičiuli! Turi kąžką įdomaus, tačiau trūkstą priemonių parodyti tai visam pasauliui? Pusiau baigtą ateivių pagrobtos Princesės Di piešinį? Išsamus kaimyno namo modelį, kuriame – tavo namo modelis? Daikto, kurį sugadinai, nuotrauką? Dviejų puslapių romanas? Jums, mano drauge, pasisekė. Copmulsive kolektyvas ieško autorių. Užsivesk savo leidybos varikliuką ir siųsk savo dalykus į: copmulsiv@gmail.com Kito numerio tema – Nebaigti Darbai. Su niekad nesitęsiančia Meile

CC


Hey there buddy! Do you have anything of interest, but lack the means to show it to the world? Half finished drawing of Princess D in an alien ship? A highly detailed model of your neighbor’s house, complete with his model of yours? A photo of the thing you broke? A two page novel? Well, you are in luck, my friend. Copmulsive collective is searching for contributors. Get your publishing game-on and submit your things to : copmulsiv@gmail.com Next issue’s theme - Unfinished Business. With never lasting Love

CC


Friends / contributors/ suporters

13%

©Tomas Dėžutė ©Vulovak ©Dave White

©Princesė Rina ©Rusty Shackleford ©Meška


Little Book of Dicks  
Little Book of Dicks  

Viešos (ir ne tik) erdvės, kaip ir žmonių mintys, neapsaugotos nuo primityvių simbolių infekcijos. Jos simptomai spontaniški, o rezultatai –...