Page 1

vestavný hmi systém

zenon Operator Získejte to nejlepší z Vaší výroby: Jednoduché a intuitivní ovládání, bezpečný provoz a ergonomické řízení


zenon vše pod kontrolou od senzoru po erp Co potřebujete pro optimální automatizaci? Přehled napříč komplexním výrobním

zenon Supervisor zařízením? Možná také bezpečný a řízený přístup k různému hardwaru? Independent SCADA System

Vynikající bezpečnost a standardní dokumentaci veškerých provozních aktivit? Nebo požadujete komplexní reportování dat z různých zdrojů? Ať navrhujete Vaši

zenon Logic automatizaci jakýmkoliv způsobem, zenon je vždy na Vaší straně jako osvědčený Integrated PLC System

automatizační software: ergonomický, snadno ovladatelný, nezávislý na platformě a poskytující jednotné řešení pro úlohy libovolného rozsahu.

zenon Operator Embedded HMI System

zenon Supervisor Analyzer

Dynamic Production Independent SCADAReporting System

zenon Supervisor

Independent SCADA System

Na platformě nezávislý nástroj pro dynamické

Plná vizualizace a řízení komplexního vybavení s

reportování výroby, který zpracovává a prezentuje

připojením do ostatních systémů jako třeba SAP ERP.

zenon Logic

data zIntegrated procesníPLC úrovně až po ERP v reálném čase. System

zenon Operator Embedded HMI System

Logic zenon Supervisor

Integrated PLC SystemSystem Independent SCADA

zenon Operator Logic Embedded HMISystem System Integrated PLC

Specializovaný jednoduchý a ergonomický

Do zenonu integrovaný PLC systém s IEC 61131-3

nástroj pro řízení výrobních zařízení a strojů. zenon Analyzer

programovacím prostředím. zenon Operator Analyzer zenon

Dynamic Production Reporting

Dynamic Production Reporting Embedded HMI System

Jakkoliv se rozhodnete implementovat zenon a kterékozenon Analyzer Dynamic Production Reporting liv varianty zkombinujete, vždy zůstanou Vaše projekty a

data zachovány, dokonce i v případě přechodu z jednoho produktu na druhý, při zajištění dokonalé škálovatelnosti. Například můžete kdykoliv rozšířit licenci zenon Operator na zenon Supervisor. Po vložení licenčních informací je nový funkční rozsah okamžitě zpřístupněn – úpravy Vašich stávajících projektů nejsou nutné. Více si můžete přečíst o zenon Operator v této brožuře. O dalších nástrojích produktové řady systému zenon se

2

můžete informovat kontaktováním Vašeho obchodního zástupce nebo online na www.copadata.com.


Snižte Vaši dobu projektování až o 80%

zenon Operator vylepšený výkon

Získejte nasazením systému zenon Operator maximum

výhody pro uživatele:

ze svého zařízení. Podpořte Váš tým jasným a snadným

Optimální použitelnost včetně gest

ovládáním a dosáhněte znatelného snížení spotřeby

technologie Multitouch

zdrojů. Integrujte jednoduše nové stroje do již existují-

Individuální přizpůsobitelnost v

cího systému díky jeho otevřené platformě. zenon Ope-

Runtime (jazyky, jednotky, palety barev

rator Vám pomáhá efektivně zvyšovat Vaši produktivitu.

a mnohé další)

Přesvědčte se sami …

Individuálně nastavitelné filtry

Jako inovativní HMI software poskytuje zenon Operator kompletní podporu dotykové technologie Multi-

výhody pro projektanta:

touch pro jednoduché a spolehlivé ovládání. Je velmi

Jednoduchá integrace díky více než

snadné přepínat mezi jazyky, jednotkami a paletami

300 přímým komunikačním protokolům

barev během ostrého provozu. Se zenon Operator jste

Parametrizace místo programování

schopni nejen snadno a bezpečně spravovat Vaše zaříze-

Znovupoužitelnost objektů, symbolů

ní vzdáleně, ale také můžete implementovat zenon tech-

a šablon

nologii znovunačtení za běhu, což Vám pomůže načíst

Vzdálená správa a znovunačtení za

změny provedené při úpravě projektu, aniž byste museli

provozu

zastavit Vaší výrobu.

budoucnost je ergonomie Pojmem vylepšená automatizace je především myšlena ergonomie automatizace. Tímto optimalizujete využívané zdroje a vytváříte tak vyspělou automatizaci, jež je připravena čelit budoucím výzvám. Uživatelé systému zenon dokládají až 80% pokles vynaloženého úsilí při projektování a snížení času potřebného pro zavádění systému o dva týdny oproti předpokladům.

3


Ergonomie a použitelnost dokonalé přizpůsobení, bezpečný provoz

Automatizace orientovaná na budoucnost Vám a Vašim uživatelům umožňuje svobodně si vybrat svou vlastní cestu. Čím snadnější a intuitivnější ovládání implementujete, tím spolehlivější a produktivnější bude Vaše automatizace. zenon je orientován na požadavky moderní ergonomie a použitelnosti jak při projektování tak i při běhu v Runtime. Naše dlouhodobá spolupráce se zákazníky i s odborníky z oblasti použitelnosti softwaru nám umožňuje vyvíjet inovativní koncepty, které poskytují optimální podporu právě Vám, našim zákazníkům. Například ovládání dotykem pomocí Multitouch gest, přepínatelné palety barev, jednotky a jazyky, úpravy receptů v procesních obrazech a mnohé další.

4


three finger split three finger split posunování dvěma prsty

škálování dvěma prsty

n finger split n finger split

multitouch pro chytré ovládání race v HMI. Jsou známá z mobilních zařízení: intuitiv-

chameleon technologie: každý panel se svým individuálním vzhledem

ní přibližování nebo přesouvání. Moderní a inovativní

Učiňte práci s Vašimi panely atraktivní a zajistěte jed-

rozhraní vytváří zajímavější pracovní náplň a zvyšuthree finger split je koncentraci. three finger splitUživatelé se rychleji naučí obsluhovat

noznačnou srozumitelnost. Můžete definovat své vlast-

stroje a jsou schopni svižněji a s větší přesností reagovat

hou být automaticky přepínány a konfigurovány. Kdy

v každodenním provozu. Zákazníci uvádějí, že se sys-

můžete tuto technologii využít? Například pokud navr-

témem zenon mohou redukovat chybovost a zastavení

hujete rozhraní pro pracovní prostředí s různými vlivy,

systému až o 90%.

jako třeba s přímým slunečním svitem nebo pro provoz

Gesta Multitouch dovolují bezpečnější a rychlejší ope-

n finger split n finger split jeden projekt – všechny jazyky

ní barvy pomocí palet barev systému zenon, které mo-

v noci, a potřebujete měnit barvu pozadí pro dosažení lepší viditelnosti. Tyto barevné palety můžete měnit

V zenonu můžete použít jakýkoliv jazyk s jakoukoliv

pouhým kliknutím myší a přizpůsobit se tak aktuální-

měrnou jednotkou. Stačí nastavit projekt, přizpůsobit

mu pracovnímu prostředí. Stejně jako chameleon, mění

jazyk a převáděné jednotky a Váš projekt je připraven

i zenon svůj vzhled obrazovek během několika sekund.

pro běh v každém jazyce, který jste zadali. Přepnutí pro-

Tím dosáhnete skutečné flexibility v zobrazení Vašeho

vedete pouhým kliknutím myší nebo automaticky při

projektu.

přihlášení uživatele. Jestliže chcete přidat další jazyk, stačí pouze připravit odpovídající přeložené termíny.

konfigurace receptů online Manažer skupin receptů Vám dává nejen jasný přehled nad vytvářením a správou komplexních receptů, ale také výrazně usnadňuje práci s nimi v Runtime. Místo nutnosti zapamatovat si veškeré parametry rozsáhlých receptů mohou mít uživatelé vlastní obraz pro jejich grafickou konfiguraci. Na něm mohou editovat přesně ty parametry, které mají být změněny - naprosto jasným a jednoduchým způsobem. zenon pak automaticky přiřadí tyto položky do receptu.

5


Ergonomie a projektování snadné a efektivní projektování

Můžete vytvářet Vaše projekty tak snadno a

vynikající konektivita

ergonomicky jako používáte zenon Runtime.

Integrace nového stroje nebo zcela nové části výrobní-

Zejména proto, že můžete znovupoužít veškeré

ho závodu není se zenonem žádný velký problém. Stačí

vytvořené elementy. Jednou konfigurovaný

jen nastavit požadované ovladače a můžete systém opět

ovladač, proměnná nebo funkce mohou být

uvést do provozu. zenon nabízí přes 300 komunikačních

neustále používány znovu a znovu, dokonce

protokolů, od nejdůležitějších standardů až po vzácné a

i mezi různými projekty. Tím snížíte dobu

proprietární ovladače. Díky tomu můžete zenon jedno-

potřebnou pro vývoj projektu a snadno

duše implementovat do jakéhokoliv existujícího vyba-

implementujete existující kompletní projekty do

vení a zavádět do Vašeho výrobního procesu nové stroje

dalších aplikací. Jeden zákazník to popsal takto:

rychle a bez problémů.

„Neuvěřitelné – pouze pár kliknutí myší namísto skrývá? Nastavování parametrů v zenon Editoru

znovunačtení za běhu vám poskytuje flexibilitu

místo programování – to je ergonomie!

Potřebujete změnit nebo rozšířit konfiguraci? Se zeno-

30 000 řádků kódu!“ Jaké tajemství se za tím

rychlý vývoj projektů

nem můžete tyto úlohy vyřešit v pár krocích: v Editoru nastavíte požadované změny, provedete jejich test a na-

Objektová orientace urychluje projektování, stejně jako

hrajete je do Vašeho zařízení během ostrého provozu!

inteligentní průvodci a kompletní šablony procesních

zenon pomocí funkce znovunačtení online aktualizuje

obrazů. Samozřejmě můžete implementovat vše krok za

Runtime soubory bez nutnosti zastavit výrobu. V praxi

krokem – nebo použít množství průvodců pro vytvo-

to znamená, že jste schopni rychle reagovat na potřeby

ření standardní konfigurace v několika minutách. Na-

zákazníků, místo práce o víkendu nebo při odstávkách

víc Vám konfigurovatelné šablony umožňují vytvoření

Vašeho zařízení.

procesních obrazů s vhodnou konfigurací elementů dle čátečníci mohou snadno a rychle vytvořit projekty, které

jednou naprojektováno – znovu a znovu použito

jsou okamžitě připravené pro nasazení; profesionálové

Automatizace může být velice snadná a velmi transpa-

mohou výrazně urychlit svou práci a tak soustředit ušet-

rentní: jednou vytvoříte projekt a používáte jej znovu a

řený čas na hledání kreativních konceptů namísto časo-

znovu. Různé parametry, jako třeba ovladače, proměn-

vě náročného programování.

né, alarmové zprávy nebo nová loga a barvy, mohou být

cílového systému pouhými dvěma kliknutími myší. Za-

změněny parametrizací nebo dokonce zcela automaticky. Vytvářejte Vaše projekty produktivněji!

6


zenon Logic integrovaný plc systém

PLC systém. Zde můžete například použít reálný

nástroj pro perfektní projektovou simulaci

PLC kód pro simulaci. Nebo můžete přistupovat

zenon používá zenon Logic, aby Vám ušetřil čas a ener-

k jakémukoliv hardwaru, například k senzoru.

gii během zavádění projektu a implementace jeho změn.

Jako efektivní programovací prostředí dle

Pro otestování projektu stačí spustit testovací režim.

normy IEC 61131-3 Vám zenon Logic nabízí

zenon Logic simuluje PLC a nabízí během testování

nejpoužívanější programovací jazyky (IL, ST, LD,

realistické hodnoty. Můžete okamžitě vidět chování

FBD a SFC).

projektu ve výrobě a můžete ihned opravit jakoukoliv

Se zenon Logic Vám zenon přináší integrovaný

chybu před tím, než ho uvedete do reálného provozu.

kompletně integrovaný zenon Logic může být nasazen na různých hardwarových platformách, od PC po automatizační hardware, a využívá stejnou databázi jako zenon Supervisor a zenon Operator. Můžete tedy vždy přistupovat ke stejným datům. Stačí Vám vytvořit a případně aktualizovat objekty a proměnné pouze jednou. Získáte tak přehled, rychlost a bezpečnost.

7


COPA-DATA Headquarters Ing. Punzenberger COPA-DATA GmbH Karolingerstraße 7B, 5020 Salzburg Austria t +43 (0) 662 43 10 02-0 f +43 (0) 662 43 10 02-33 info@copadata.com www.copadata.com COPA-DATA CEE / ME COPA-DATA GmbH

Ergonomie přináší bezpečnost a efektivitu

Karolingerstraße 7B, 5020 Salzburg Austria t +43 (0) 662 43 10 02-250 f +43 (0) 662 43 10 02-23 sales.cee@copadata.at www.copadata.at COPA-DATA Polska ul. Josepha Conrada 51 PL-31-357 Kraków t + 48 (12) 290 10 54 f + 48 (12) 290 10 44 sales.pl@copadata.com www.copadata.pl Find your regional contact at: www.copadata.com/contact

dynamic process solutions

© Copyright 2012, Ing. Punzenberger COPA-DATA GmbH. All rights reserved. This document may not be reproduced or photocopied in any form (electronically or mechanically) without a prior permission in writing from Ing. Punzenberger COPA-DATA GmbH. The technical data contained herein have been provided solely for informational purposes and are not legally binding. Subject to change, technical or otherwise. Registered trademarks zenon® and zenon Analyzer® are both trademarks registered by Ing. Punzenberger COPA-DATA GmbH. All other brands or product names are trademarks or registered trademarks of the respective owner and have not been specifically earmarked. We thank our partners for their friendly support and the pictures they provided. Publication number: CD-ZOF-CZ-13-03-01

zenon Operator  

Jakkoliv se rozhodnete implementovat zenon a kterékoliv varianty zkombinujete, vždy zustanou Vaše projekty a data zachovány, dokonce i v prí...