Page 1

fr ft ft ft ft ft ft ft ñ ft ft

wffiffiffi&%%ffiffi ffi

ffiffiwwffiffiffi

fr fr

/a :t"

ñ ñ ñ +"; +a á

:,l.ar.:rr: .l:lr t:r:ll, :i:l:i!:':;

t:;,1

L¡t rü.;ir! .

'ri"

;,:ti*,,,,,:::.;:'

n,ir:l ;"1.á

rliii!

::i:'j¡;,lP

:i:tiliii:ir ''tr,rrir!

t '',t1#..:..' :¡,A.

J,!. ,t::fa.t,

.:;.:k,

'i:lri;;;..;r¡ir¡'

,i.il*

.i

.irl:r:ilr,

t::!

,.,,l:fu

'. ¡$'';¡lllilt

ta:a:7

-.,1,f1:i,É,

f,

'ii'{

á rá á

.

+"4

á

a

rq á 4

a

4 4 4 4 I )1 *a .4 4 q .1 4 1 .1 4t -' 4' 4 4 4 4 5l 4 5'

1 4 )1

^+'

si

;# ::¡";,lc,:

Classe: 1r C Grup: La tropa de la Pegaso lrina Martín Gemma Marquina Marta lturrizaga Mehr Jan

/

Sergi Arboles


fl

f, *-rr # #r

rHDEX

f, á

pag.

f,

BLOC

í'{

1.1 Mapa mut de Catalunya

1

1.2 Reconeixement de I'entorn del parc

2

r'-ll

1.3 Plánol mut del parc

J

#flf ñ ñ

1.4 Descripción del parque y del entorno

4

1.5 Viure prop del parc

5

ri{

1.6 História del parc

7

ñ ñ

1.7 Fem una entrevista

f, f, f,

f, f, f, F ñ ñ ñ ñ ñ ñ

n

arf f,

a ñ á

fr ñ

rq :1

1

1.8 Diversitat de fonts

I I

BLOC 2 2.1 Plánol mut del parc 2.2 Fitxa de recollida de dades dels erements que formen el parc 2.3 Diversitat d'espécies vegetals

10 11

13

2.4 Resisténcia i utilitat dels elements d'infraestructura i mobiliari 2.5 lnforme de desperfectes del mobiliari urbá

17

2.6 Notícies de diaris

18

16

BLOC 3 3.1 Enquestes

Annex al plástic

3.2 Treball amb les enquestes

19

3.3 Conductes i comportaments negligents

2A

3.4 Conductes i comportaments incívics

21

BLOC 4

+a

4.1 Cost del manteniment del parc

2'5

*a

4.2 Elements malmesos infraestructura i mobiliari

2'1

á

4.3 Elements malmesos vegetació

25

,-, ,l /;l

4.4 Col.laborem amb el manteniment dels nostres parcs

2d

n

L"a

4 q 4 q

rfa

1 4 q q 1 q

rq

BLOC 5 Conclusions i págines web

2q


BLOC

T


á éá

4 aá

1.I.MAPA DE CATALUNYA

.á t4 34 a4 a4

.4 -q .q .q -q .4 .t4

-4

a4

.r1 .á

NO'[-;. l,

t,,,

d4

i'

tltl tq

-á 14

.Jn -4 .rq r'ñ ¿tl

-\:,i-- '-.-"',-i ;'-;:

i*-.-*',1

-i ,'*-'.-'i,

i--_.1''

O

'1, ',i-

"--_*..,

'q-,,-

-_i.l.t'..;

-

I

I._

'

ilt'- -t'' '.'

\r

-:r

-

,1

,,1, i"" , t

¡¡ l-i t i'- '--'.,'---f_-'-''1 ' J.Jr,,1.' -iÍ,__,,-,1, ' ---t

':i

-s .á .q

,r'.

-i*,;'' J-'---'r_

.-!''-*----*-¡:o-i.

¿r'l

'a .n

i- i

'[--]

.4 .4 .4 .4

_\,

i 1

.,F

*\!

-i

NE

..,

L-'

l

'.1

{

"-

1.1 IL )

''i:-it'i--i;' r,;"r;';"-lLj t:j, t-'-

1''-'-'--'' -i ,--ii--*'-'' i' 'l'"qffi'i, .,rl-- t;;',', "i''l'i't --ri I

,-,'-"' )

,\\

I.

:JL,-,

.,'

L:+! "

-r-'l

'I r--'"

I 'i-i*,F? -i¡-: -. -";-''---'i',"-i { --" t! '' ,' i.F

-:rtr

,f

-

,i

i'

id,',;.;.1u

t,,

^

'\

Parc de la l¿ Pesaso

SE

-Jñ

,aa

-4

¿tl J4

'4

¿tl J1 .q drl .q .q

4 arq

*a 14

á e4

Comarca: Barcelonés

Ciutat Barcelona Distncte: SantAndreu Barri: Sagrera Coordenades geográfques: 41o N 2oE


b

!

L !

o o

+

O

EI

o

U

aa

O

-o

O

ñ O

e

¿

o !

t!

a c

l|

F F ¡t

o

O

E

L

It

o

r

!

q

el

d

o

O

o

d

E

E]

É

o

z

d

U

O

IF

d

Q

6

a o

O

.c

d J

¿

¿

L

o o

a

I

F F

=

ñ

d

O

4

C)

o i!

o

o

o o O

d

d

It F

It t

ts

a

f

o

O

o-

tr

E

b

!

=

.o

zo

! I t !

o O

d

a

O

a

X

X

F lf Ir F F lf

ll|

z

o a

F

tr

X

o

X

=

zr¡ E 6¡

u.1

¡t tf ¡t F F F ¡' F

¿ñ

a c.t

¡

,€

o

O

O

F

zt¡l ¿

t4t

d

X

X

X

u.1

¡f ¡f

lr

z O

I 3

r!

-

H I

lto

la

X

-

F

O

tr

5

F tr F F

z

lb¡

l

t'

X

o

z óo

r

tJi

HO üA !ao

".i

ra/)t-

q 0"

o

X

0.

ts

F ¡r F

l

tl

I

L

I

I

G

L

F

L

o !

o o

r

l l

EX

i!

oo

L L L

E

z 14 iz

I

L

L

_l

I

i=

L L

f-¡

ú

a

f.: o¡

e:i

t¡ L

F

o =

EI o o d

lÍr liO 1< l' e

F F F é J


4{ q/

-J-A/ ,.? d

$jf

lfl;

ll

0

ht df

@'l

U}

+

3! ú\o

\]

fl

J

o-l

O

f F E

},.

o o-

N

\\

L

C)

3

1 &-

A d

)

I

0

rU

ia .ñ

la á

)a 3A

.4 /4 -4 rq .q .q .4 rq )4 jq i4 á

r4

)E

r) e

Tqt TJ

dl ss CE

Antr¡A¡{trr o( b^ñcaox^

{.r_ci.SllT_4-tr tÁ¡is Í Jlloitj

g¡¡,1

m

0ntjts

PARC DE ZONA DA TA

LA PEGASO qCl 1

*_19_5 NOV.

DtsTRlcT

- 86

E

0t--a/---\rÉl f0 20

t0m;


# p f, p

f, f # fl in f,

1,4. DESCRIPCION del parque y del entorno (Redactar en lengua castellana. lncluir una de las fotografías tomadas en el parque)

#r

El parque de la Pegaso es una zona espaciosa en la que hay un gran lago y un circuito para bicicletas. También encontramos unos pequeños puentes que sirven

úf,

para pasar de un lado al otro del lago. Hay mucha vegetación, hay muchos tipos de

rtr fi

#|r ñ #f

arboles y de arbustos. El Platanero es uno de los arboles del parque. Tiene ocho zonas, que son: los boches,lazona infantil, los pipí-can, el lago, los caminos, la zona

#r

de césped, el circuito de las bicicletas y los miradores.

p

É!l (|ü á{ É!o

El parque es un sitio donde los niños pueden jugar en unas zonas infantiles, la gente

mayor pasea y juega a la petanca, los perros corren y disfrutan en una zona de hierba...Podemos decir que el parque es un lugar donde pueden ir personas de todas

*!r

las edades. Pero desgraciadamente no se puede decir que es un parque limpio, porque cuando paseas por el pequeño bosque del centro te encuentras papeles y

aLl

excrementos de los perros. Y si vas a las canchas de baloncesto y

r+rr

voleibol hay latas de refrescos tiradas por el suelo.

*rr trr É"rr

F #r *rr F

#r *+ É'-tt

*-

+|r J_l

€t +s *l

#r *l tl

#r

+a é{ *il 4-|l lrat

+.rl

+{ ñ

+q

irll

ra)

dn

Pegaso antiguamente fue

a la pista de

la marca comercial de la empresa española

ENASA

{ Empresa Nacional de Autocamiones Sociedad Anónima ), que estaba dedicada a la

fabricación

de vehículos industriales. También creó los míticos

deportivos Pegaso.

automóviles


1.5. VIURE prop del PARC

U ! F ! ts

v !

ts

Y ! F F F ? F g F F F

AVANTATGES *Hi ha diferents zones. *Hi ha molta vegetació. "Lloc gran. *Al costat hi ha una comissaria per qualsevol emergéncia.

ts

*Lloc públic.

F F F

INCONVENIENTS

F F F É

nExcrements del gossos. *Gent que embruta el terra.

ts

"Mobiliari trencat. *Llac sense cap animal aquátic.

F ! ?

CONCLUSIONS Coses que s'han de millorar:

- Prohibir que la gent tiri coses al terra. Arreglar el mobiliari.

- Prohibir els excrements dels gossos. -Llac sense animal aquátic.

F F F F

IF

*Gent que hi dorm allá.

-

It

ts

! ; f ; ; U

rF

G

J ! ! ; J J Í ; f f |}

C

J


# F p F

-{ *€ .{ .f,

F

Coses que estan bé:

- Que es un lloc tranquil.

*.nl .-

- Lloc públic.

.rla -{ tnt

- Hi ha una comissaria al costat per a qualsevol emergéncia.

rn

- Diferents zones per treballar, jugar, passejar...

F *.t-

*t

F at rt t4 .ü ,4 ln

.n -n *4 -n

rn -tn

,n F rn F fl

--q -.4 -qt tt-

,ú .ql

-q aá

.tn a¿-

an

.n -n -{

.n rü tá

Vista del Parc de la Pegaso


t ! ! I

t I

rt

HISTOzue del PARC

I

r' It It

L'actual barri de la Sagrera en el districte de Sant Andreu va ser annexionat a Barcelona l'any 1897, quan formava part de Sant Martí de Provengals.A partir de la meitat del segle passat

a

Sant Andreu i altres barris es van anar industrialitzant. Durant anys els sectors predominants han estat el téxtil ¡ el metall, amb empreses com Fabra

i Coats, La Maquinista i la mateixa Pegaso. La Sagrera també ha estat seu de la coneguda marca Blanc d'Espanya i de la tábrica que va introduir al país la fabricació automática de

En els antics terrenys de la P+gaso, que eren propietat de l'Empresa NacionalAutocamiones

S.A., van quedar buits e* #arxar la fábrica alaZona Franca. S'hi volÍen construir pisos. Les associacions dels veins d* La Sagrera i de Sant Andreu de Palomar van col laborar tots

junts. Va ser la prim*r* vegada que dos barris realitzaven una acció conjunta per

a

reivindicar els terrenys per a una zona verda i equipaments.

de 1974 els presidents de les Associacions de veins van col.locar una

simbólica

pedra del que seria el futur parc. Aquest acte va fer que el moviment veinal de Barcelona es conscienciés i en seguiren I'exemple.

El 1981 es configurá la Comissió Mixta, constituTda entre el Consell de Districte, l'Ajuntament i les dues AAW. Finalment van construir I'Escola de Primária i I'lnstitut de Secundária. EI 1g85 s'inaugurava el Parc de la Pegaso.

La fagana de la que va ser una de les més importants factories de camions de l'estat espanyol conservada i, actualment, allotja la caserna de la Guárdia Urbana del Districte de Sant Andreu i l'entitat social Ventryol.

g g tt g g

rt

catifes, propietat de Doménec Sert.

El juliol

t

g ?

It t g €

rt É g g I ? I t É g It g ! g F F g

v

I I J J I J g G G G G G G G G J


F ,ua t-

h F F'|

b lrt

1.7. Fem una entrevista Entrevista a una veina: viu al barri des de que va néixer i va conviure amb la fábrica molts anys.

1) Com recordes

la vida al barri amb la fábrica?

F

No teníem tants llocs per a estar tranquils, tot era més sorollós i estava el barri més contaminat. Els nens no tenien un lloc per a estudiar ni per a jugar. La gent no estava

H b.

contenta amb la fábrica.

E

h IE h L E

h tr h Yri *ilf 14

2)

Com va influir la fdbrica al barri?

Encara que a molta gent no li agradava la preséncia de la fábrica al barri, els veins del barri van aconseguir molts llocs de treball.

3)

Qué els hi va semblar als veTns el canvi?

Apart de que van notar un gran canvi, la gran part dels veins estava d'acord, peró els treballadors de la fábrica no hi estaven tan d'acord, perqué traslladaven el seu lloc de treball.

4)

Quin moviment es va impulsar per a qué traguessin la fábrica?

L'ajuntament va decidir treure les fábriques que contaminaven la ciutat i I'ambient, i els veis

#)

també van reclamar que treiessin la fábrica. Tot i qud ara encara hi queden fábriques que

fr

contaminen I'ambient de la ciutat.

*a

n n n f,

5)

Quin canvi ha notat?

Hi ha més bon ambient al barri, hi ha més tranquil'litat i no hi ha tant de soroll. Peró sobretot

ft fa

que els nens i els joves no s'han de desplagar ni per a estudiar ni per a divertir-se.

F It ll'

Si, perqué puc veure disfrutar al meus nets al parc,

+14

parc.

n F

:1'

n

6)

Está content amb el canvi?

7) Com

ijo

també puc gaudir dels camins i del

recorda el primer dia que va visitar el parc?

Em vaig emocionar, tants anys convivint amb la fábrica fins que la canvien per a un lloc

á

fantástic com el parc i el centre educatiu. Estic molt contenta del canvi.

lca

Moltes grdcies.

t

F' ñ

F'

FI'

fr

a ,o


t g

{.8. DIVERSITAT de FONTS d DIfiEñENCTS

entre fonts escrites

FOnt es9fitai

i

orals

és la font documental habitualment usada com a font historiográfica, és

a dir, el vehicle habitual de conservació de la memória histórica que els historiadors utilitzen per a la reconstrucció, análisi i interpretació del passat de la humanitat, és a dir: la História.

C

? ? ? ? ? ? I ? ? é ¿

É É

Font OftAI: és la font documental

que no está fixada en un escrit o suport, peró que pot

utilitzar-se per Ia reconstrucció de la história.

b) CONCLUSIONS

i VALORACIÓ

del que ens ha aportat I'enbeuista

? I ? g ? I

É

Ens ha confirmat que viure amb la fábrica era una mica pesat, i s'ha notat el canvi que hi ha

e e

hagut al posar el parc. I que ara s'ha transformat en un lloc més tranquil i net. Creiem que

e

ha sigut interessant fer aquesta entrevista perqué ens ha agradat conéixer un testimoni del que estem estudiant.

É

É É É

e e é

É

é

C

?

É

C

tf f é

rt

P¡r¡:r¡",*¡¡r,¿".{

,}*¡É.!

d¡l lst¡#ti{,, drt'

t¡;f¡":¡* J'-rtrr,frfs $*r le &#'+Jrlr

C C C C

c

É

C

c

C

I

c

C

f

é

C C

1


BLOC 2


¡rt

H

E h H FD H b h b l'f tf

ffifry' -o ó-^o

l.r

l.f l.t

h F' l-t

"3.c

@

F p

8

rr fr ñ á

.io

5 ? t' l@ ó

-J

4

á üit

4 q

tó á á

LA

4

tQ

4 4 I 1 1 4 4 4

/-j'---

'::.

\-\ \'....\ \\.

,/'

-t+

4

.2

-4C.


,a)'

)--"

o f

\J

-^

^() ) E'^(

O -,n

o" cF

;sf,

.1's"

-,//'

U

o

--"'

ú a L)

t¡)

o ú CL

¡c -l

-


Ja

ra 'A

z,z.FTTXADE RECOLLIDA DE DADES DELS ELEMENTS QUE FORMEN EL PARC (x) Cal marcar-los

a1

plánol, per saber-ne lalocalització

VEGETACIÓ

/rliei,:

Pollancre

31

Plataner

Ap.

Pi Pinyoner

4p.40

Tipuana

2T

Xiprer

5

Magnó1ia

9

Alzina

5

Bellaombra

100

1

Ar¡u3tli

!

Margalló

5

F,ttfilílisléÁ,::::::.::,:::::.:::l:

Heura

Tot el parc

Gessamí

Tot el parc

Buganvília

Tot el parc

Palmera de Tilera

39

Palmera de Canáries

J

Roser

1

a

MOBILIARI

TOTAL

INFRAESTRUCTURA i

ñ €

Papereres

Ap.45

Bancs

Ap. 94

Jocs infantils

+rt

Gronxadors

+ro

M"lb.

*a +rt :rO

,a

a a n n ñ

*a 4

3l 2

l+

Balancins Penjadors

l1

S"*"lt

+fr +-!

t

E-

Casetes

+a

á á á

Tobogan

Tirolines

Jocs per enfilar-s'hi

3

lz 1

E

Fonts

5

Taules ping-pong

No hi han

Cistelles de básquet

4

Pistes de botxes

1

11


I It It g

Pictogrames Jardineres Pipi-cans

€ t

ALTRES (especifiqueu noms)

! !

rt € It It g

rt é !t é É é é g é It É É é

rl

É É € F

rl

l2

ft É g g É É g € É É € G é G G é G G G G G G G G G G G


# f, f*

# fl # =4 34 {afl f,

2.3.

DIVERSITAT D'ESPECIES VEGETALS del PARC

Busqueu informació de les espécies més nombroses al parc

i

analitzeu-ne la seva idoneitat:

nom, tipus de fulla, d'on prové cada especie?, com és el creixement?, quin manteniment necessita?. lnseriu les 5 fotografies que heu fet.

-tf

+_1

,é{

PLATAN:

4 aq rtü a /ü I "a +_t ,q 4 rq .rq

Nom científic: científic Platanus orientalis

Fulla: Caducifólies

o

caduques. Les fulles són grans, palmades, amb cinc lobuls

punxeguts i amb un pecíol llarg eixamplat a la base en forma de pipa

.

D'on prové: Regions temperades situades a latituds mitjanes Creixement:Els plátans a una edat madura desprenen sovint plaques fines de la seva escorga que donen al tronc un aspecte clapejat.

MantenimenU Utilitats: Ha estat molt emprat com a arbre ornamental, sobretot en I'arbrat d'alineació (al llarg de carrers i carreteres) itambé en parcs ifonts.

r{

lq

,4 ñ fi .--rr¡ fr 4t'':tq

Pl PINYER: Nom científic: Pinus pinea

Fulla: Fulles de fins a 20cm de llarg, agrupades de dues en dues com la resta de pins autoctons.

D'on prové: És originari de la regió mediterránia. Creixement: Es un arbre de fins a 30 metres d'algada. MantenimenU Utilitats: Es fa servir per a la jardineria.

tq

+tr ¿q -q dq ,-q ,/tl rq ¿q rq óq 1 ¿q

PoLLANCRES: Nom científic: Populus nigra.

Fulla: Caducifólies o caduques. Canvien de color D'on Prové: TroPicals. Creixement: Són arbre de rápid creixement. MantenimenU Utilitats: S'utilitza per a fer puntales, pasta de paper, mobles lleugers, cadires, banquetes, i rotlle guia de persianes.

rq

4 'q 4

á .tq ,¿q

/4

1_3


€ € É C é

Alzina:

rr

Nom científic: Quercus ilex L. O Quercus íex ssp. //ex

é

L

Fulla: Fulles de 3 a 7 cm el'líptiques o oblongues, subenteres (tenen lóbuls) o amb dents poc espinoses (són més espinoses les que estan a prop del terra); de color verd fosc a I'anvers i grisenques i piloses al revers amb de 7 a 11 parells de nervis laterals

.

D'on prové: Des de les Corberes a la Catalunya Nord, fins I'Alt Maestrat al Valenciá

País

ia les,llles Balears.

It É

It

tl rf rl

nr

Creixennent: Enter 5 i 15 metres. MantenimenU Utilitats: Tradicionalment s'ha fet servir com a combustible.

XIPRER:

Nom científic: Cupressus sempervirens

Fulla: Les fulles són imbricades.

D'on prové: És originária de I'orient del Mediterrani, abastant una zona que comprén des de I'lran fins a Líbia.

Creixement: Poden arribar a fer 35m d'alt i tenir 100 anys d'edat. MantenimenU Utilitats: Jardineria, serveix per a la construcció.

é é é € É É € €

I

É é € é é € é €

C

é

G G

lF

G G

tF

G G

lF

G

J

C

lF

C C

a Pi pinyoner

Plátan

t4

C C C C

G

J

C C I


F

F F F "f, F ñ .ü rá

ia

p

r|| *l

.{ .-ql rqt .ñ

Alzina

rn )ü *rq

f,

-ú .In -4 tü

.ü .ü -ü -ü )* ,11

Pollancres

t

-* Xiprer

atü tü tü

-{ ,ü Jf, -ql 3t -üt .t-ül rüt tül

-t -1 Jú, Jrtü tü

-A Jü

iül

"ü "ü

15


2.4. Resisténcia i utilitat dels elements d'INFRAESTRUCTURA ¡ MOBILIARI Valoració de la resisténcia i utilitat dels elements d'infraestructura i mobiliari que configuren el parc: quins us semblen més adequats i expliqueu el perqué. lnseriu alguna fotografia.

Valoració de la resistincia i la utilitat de la infraestructura: -El mobiliari de la zona infantil: .No dibuixar grafits perqué queda lleig. .No trencar els bancs perqué queda lleig i que la gent no pot seure.

.Renovar els jocs per enfilar-si perqué estan molt trencats. -La brutícia de les zones: .No embrutar la zona infantil perqué els nens han de jugar i poden agafar bacteris... .No embrutar la zona de passejar perqué és una part del parc molt bonica.

.No embrutar la zona on fes persones grans estan perqué al ser mes grans poden agafar bacteris, o caure's... -Els excrements del gossos:

.Fan pudor. .Creen bacteris. .Ocupen I'espai. .Les pots

trepitjar i tacar-te la sabata.

-ll.luminació: .Per la nit no es pot veure bé. .Al haver poca llum, la gent fa coses no adequades en el parc.

16


F

F )n )n

El Parc de la

¿-

¿a

iñ *t # F F f,

*14

*+ *n

-:it,i;-,:i

2.5. INFORME de DESPERFECTES del

f, f,

Pegaso

MOBILIARI URBA Feu la llista d'elements del mobiliari del parc que heu detectat amb algun desperfecte.

- Quins us sembla que són les causes i els motius dels desperfectes ¡ elements malmesos que heu vist al parc o jardí?

ELEMENTS MALMESOS I

Banc trencat

a

Cordes per

tA *q

Causes o motius dels DESpERFECTES

Ha tingut massa pes sobre o I'ha trencat algú

enfilar-se

S'han enfilat massa nens o tenen massa anys

desenganxades

a

F *r

El vent se les ha emportat

Arbres amb branques

a

trencades

Els nens treuen sorra d'una zona i la porten a una altra

r{ r{

Sorrals amb desnivells

Han passat moltes bicis per sobre

a

Terra aixecat

havien enganxat bé.

a

Gespa arrencada

a

Passa massa gent per sobre o l'han arrencat

a

Paperera trencada

a

Li han donat un cop o és massa vella

a

Portes trencades

a

El vent les porta a la paret i es trenquen

a

Balla trencada

a

Ráfegues de vent o es tiren a sobre

F

Éllt

{l f{

ll

*a la )n ,aq

-ü -f,

Xarxa de volei trencada

Ráfegues de vent

*t .*

lnseriu algunes fotografies d'elements malmesos

rñ .{ ñl ú{t t{

,* .* .ü .{ .* ,.{ tl|,

.ü .{

Banc trencat

Gespa arrencada

,,4 .Q rAl ,ü ü

t7

o no les


!F

!r g

!r

v

2.6NOTICIES DE DIARIS

€ € € tF

TORNA L'AIGUAAL PARC DE LA PEGASO (BTV)

El llac del parc de la Pegaso torna a tenir aigua. Va buidar-se el 2008, en aplicar-se les mesures de nivell dos del decret de sequera de 2A07. Durant aquests tres anys s'ha remodelat per garantir-ne la impermeabilitat

i una bona depuració de I'aigua, grácies

al

nou sistema de tractament de I'aigua i la construcció d'un mur que n'evita la filtració. La majoria de veTns han celebrat la remodelació amb una festa ciutadana que ha comptat amb la preséncia de l'alcalde Jordi Hereu, la tinent d'alcalde de MediAmbient, lmma Mayol, la regidora del districte de SantAndreu, Gemma Mumbrú,

iel president de

A banda de tallers i actuacions musicals, s'ha descobert una placa commemorativa davant I'edifici de la Guárdia Urbana, en record de I'Escola d'aprenentatge de la Hispano-Suisa

i

Pegaso.

Els treballadors de Parcs i Jardins s'han fet sentir novament durant I'acte inaugural. Diuen

que l'empresa incompleix el conveni en no oferir contractes d'interins a les persones que acaben una substitució.

SESSIONS GRATUITES DE TAI-TXI AL PARC DE LA PEGASO AMB EL PROGRAMA ACTTVA'T (BTVI

Activa't és un programa gratuTt d'exercici físic a I'aire lliure que té per objectiu incentivar la

a gent de qualsevol edat i

É F

? € é

!l

é € é

l'Associació d'Estudis Histórics de l'Automoció, Josep Casalta.

práctica de l'esport als parcs de la ciutat. Va dirigit

rr g

pretén

millorar les condicions físiques per tenir una vida més saludable.

EL LLAC SERA PRIORITARI EN LA REFORMA DEL PARC DE LA PEGASO (BTV) Fa tres anys que el llac del Parc de la Pegaso no té aigua. Es va buidar amb el Decret de

sequera del 2007 i no s'ha tornat a omplir perqué la instal'lació está malmesa. Aquest any Parcs i Jardins invertirá més d'un milió i mig d'euros en la reforma del parc. Bona part del

q I f €

e

é €

e e C e e €

F € € € é € é €

e é € €

I I

é € é

pressupost es destinará a arranjar el llac.

e é e

l8

€ é

e

C

G I


rP p

rr p

t) l: F

ra Fr

t) t端 F rp

BLOC 3


# f, f, p 5 fl 5 f,

rtf

# f, 5

f, #{ i{

fr á f, *l

3.2. TREBALL AMB LES ENQUESTES 1. a) Elaboreu una Taula de freqüéncies amb la 2" pregunta de I'enquesta b) Feu un Diagrama de barres

2" aj Elaboreu una Taula de freqüéncies amb la 3" pregunta bi Representeu les dades en un Diagrama de sectors

3. a¡ Trieu una altra pregunta i feu una Taula de freqüéncies. b] Representeu les dades gráficament 1.a)

fr # #

a

12-20 anys

n fr rt

b 5 4 3 2

I

Freqüéncia

1

f,

0

:q, ñ

n fi t n n n ñ n f,

b)

12-20

-

12

anys

anys

>45 anys 20-45 anys

2-al

f il

De tant en tant

á ñ

Setmanal De tant en tant Diária

f,

ñ á ñ á á ñ á á L,1' á

I I

3.a)

u, at a|,

a a

a a +ll +.o

19

home dona


It

É

g

3.3. CONDUCTES ¡ COMPORTAMENTS NEGLIGENTS COMPORTAMENT O CONDUCTA

TIPUS DE PERSONA O GRUP QUE L'HA REALITZAT

Tirar una ampolla de vidre al llac

Un noijove.

É É É

¿ € É É É é É

e

É No recollir les caques dels gossos.

Gent gran.

Arrencar la gespa.

Gent jove. Gent jove.

Tirar pape¡s al terra.

Gent de totes les edats.

Barallar-se

Gent jove. Gent jove.

Tirar xiclets al terra.

e

É É

é €

rt

É É É é É

e

É É € É

Pintar faroles.

I

Arrencar flors.

rl

é É

É Gent jove.

Pintar papereres.

Gent jove.

Trencar gronxadors.

Gent jove.

C

É É É É

C

ú

C

Arrencar les branques dels arbres.

C C

Fer malbé la zona infantil.

É Gent major d'edat.

Tirar els cigarrets a terra.

Gent major d'edat.

Prendre alcohol davant dels infants. l

2A

C C C C C

C C C C

C


fl f, f, f, # f, f, f,

3.4. CONDUCTES ¡ COMPORTAMENTS INCíVICS (lnseriu alguna de les fotografies fetes al parc)

#rÜ

1' A partir de les respostes de I'enquesta, quina creieu que és

f, f, f,

vostra resposta,

#|t

la zonadel parc més utilitzada, Justifiqueu la

La mes utilitzada es els camins, ja que a partir de les enquestei ets camins tenien z punt. i

f., ,ftr., O oZ

á

*.l ñ

2' Amb les dades recollides quin són els comportaments i conductes negligents més habituals?

fr f,

Elsconductesmésnegligentsques'hanobtinguthansigut:qeb

f,

# f,

atl ftl

fr rt

seus excrements, i que la gent tira papers al terra,

3. Per quins motius penseu es donen aquests tipus de comportament o conducta?

NorecullenlesexcrementsdelsgoSSosperquéelshideut.'r¿'ffi'r'p.p'o a les papereres perqué els hi deu ser mes cómodes tirar-ho al terra que no pas a una paperera.

f, f, f, f, fr fl ?)

4. Quins desper.fectes ocasionen a I'espai públic?

ñ

5. Quines conseqüéncies tenen aquest tipus d'accions?

fr

fl n f, f,

n ñ n .

f,

QuehihanmoltespaperereStrencades,bancsdescuidats,mobili

QuesivascaminantpotstrepitjarUneXcrementdegos.Quenos'hip,g,i..t,ffi

6, Es possible relacionar algun tipus d'usuari del parc amb els desperfectes més habituals? Si, la gent jove, normalment es la que tiren les ampolles perqué son els que prenen no recull les caques de gos perque els hi costa ajupir-se.

á

n n ñ á á

n á ,| n ,'1' u, ?,

t4'^

á á

2^

.bo¡ol,

r,

grnt

g*


F

cf, p

ilil il ilil

f,

crr

#r af f,

ctr #rr ñ

f, ñ ñ

# f,

# f, ñ

f, ñ

f, ñ

F ñ ñ ñ

n fr

#tÜ

#

Jr

n (4 ñ

14

fr fr r

/r' ñ

n á n ñ F'

¡D

t,

tt¡ ¡D

¡t ¡¡ fo ñ

BLOC 4


F f, 5

#|r CT

f, f, f, f, f, fl # ñ ñ

f, fl

4.1. COST DEL MANTENIMENT DEL PARC 1' Quines són les tasques de manteniment que el personal de Parcs i Jardins han de fer al Parc?

Cada parc

i cada jardí és diferent i, per tant, requereix un manteniment específic.

Cadascun té importants especificitats. Els treballs de manteniment dels arbres dels parcs i jardins consisteixen fonamentalment en la poda, la sega, treure les males herbes, netejar l'aigua dels llacs dels parcs i neteja del parc.

2' Quins altres Serveis externs col'laboren en el manteniment del Parc? euines

feines

fan?

ñ

Els serveis municipals s'encarreguen de la neteja i la gestió de residus. Els ciutadans tarnbé hem de col'laborar en la neteja dels nostres parcs.

3tr

3' Feu una llista de les accions que no conegueu. Busqueu-les al Diccionari i expliqueu en

f, +_a

f, ri r't rt f, rt fl :{

f,

*rr ñ

rrl f,rl *'r f, a{ f, f,

fr á

qué consisteixen

Arrabassament: Arrencar les mates (d'un terreny), treure'n les arrels conrear-lo.

i rabasses, per

Escatat: Netejar (especialment unes terres) llevant-ne les excrescéncies sobreres. Repicat: Picar de nou (especialment la pedra que ha esdevingut massa llisa o bruta).

Encebat: Omplir de líquid la canonada d'aspiració (d'una bomba hidráulica) perqué pugui succion ar correctament. Tractament herbicida: Que destrueix les herbes.

4. Qué us sembla el treball de les persones que fan aquesta feina? Molt important perqué grácies a ells els parcs de la ciutat estan forga nets i podem gaudir d'ells. També hem de tenir en compte que la seva feina té un cert risc perqué a I'hora de tallar o podar arbres.

PRESSUPOST per arreglar els elements malmesos det parc

{a p f, f, f, tl|o

F

fr

ELEMENTS

irt

Banc trencat (comprar una fusta nova) Gronxadors Paperera trencada Jocs per enfilar-s'hi

á ñ ñ á

fr á á á á ñ

23

15€

x

20= 300

70€x 1= 70 60€ x 4= 240 60€ x 1= 60 Total= 670


IF !, é é é

L

? ?

_(Ú

A.

a o a IIJ

'9

o N

F

o o

J=

ñ o E ñ

o L

oE

(!

o

o

(ú L

(5

o E (512

EF óE <E

= a F

(g

c o L

G

.=

o t-

!

a L o E(o X

c o L

o)

c a

o J o

#

o L

,f

<t

a

c(ú

.E

G

o

(0

-.:

_.:

.g o-

-o j

# c(6 c o c(6 o c) o -o o o c (ú (ts G iF E E E E E L

(5

(5

(o

a o o

a o o

a o o

o o C)

(u #

a o o

., ¡-

,g

o L

(5

F

" (5 ao (6 (5 o- o- o- o L

-

C) L

(o

o-

{j (o

CJ

-lf

G

o-

o o # L o

0-

o E o L a c)

(5

o-

É.

o E

([

t(ú €

e

d .= L o o ,9 -o

€ € o

o 0) o E E s E G =J #(E b ¡- C) a o ¡- a o (ú L o o o- '6 o o -o o

.9.

o-

U)

zt¡J

d

e e

? C

e

J

vIJJ

C

(E

o

o z o o

d J

É.

É,

ro

E ñ o-

o dl o

e

o o c o L

uJ

c J

(ú (ú

F

o

z

c)

c

o

IJJ

-o

c

o

([

f

o

o c o

I

#

G

o C) c o

o L o E(! x to L

(u

o o o o c o c(ú o -o -o o) -o tc o (5 o o c o -o - o o c (! (0 ! (5 (ú # o o o o

tu ru

= (,

o o C) E (ú G c o 'oc o o o

(o

C)

o

l.JJ

f

fl

tu

uJ

a o

(!

o o cU) o -o o c 'ro C)

c c o (ú c a

.c)

F

TJJ

(5

a (ú o a c o (ú o c .9 L o o -o E = o (o c c E c) c([ )(o c (5 a vo o (ü

TU

o c o L

tJl

TU

#

([

€ € € o o

# (5

c (5

(6

G) L

c(ú a a o (5 (5 q) (¡) o .o ,9 c q) o E o o E -o c c) o G -o -o G q) c (g o c t- c c o - L T o o J (! J c([ c(ú x c(o t-(5 (5 t-(ú o a o q) o = o o a o a o c o

tJ-l

z

TU

J

UJ

ul tu ul

a

I

L

(!

I¡J ü

oÉ xF3 Iú

()

ñ? l\

+?

/-

z

U'

a

c(E C')

o

-o

P

L

o <t o

X

c o L

(,

a

o o

c)

o)

o

U)

(o

(J

o g L o

a

a c '6

c(! (!

co

a L o

E(!

c o

o_

c o o o

L

o L

@

.E

i=

c)

o c o

o-

o o

o-

-

o)

c

o

o

zIIJ = IU

lrJ

o o) c 'oI

U'

c(o

U' o) L

c) L

o

o-

(!

(L

a o

c(!

dl

a c o

a o o

lr

-

"¿4

I

I ? € € € €

e e

o

o a

,(!

-o 0)

L

a o x o

(!

o 'CI

o q)

E

-o

U)

E a

E E o)

f

.9

.9.

.o

=

c)

b O

c

C € €

o a q)

!

.=

e

C € C C

-c -a

IJJ

\?

€ €

l¡J

LE

e e e e

c) c)

o-

o

(L

o 0) L o

.g

Eg (!

-

U)

c(! o

.t

o-

iL

o oo c)

U' o)

L !

e € €

e e I e e C e


p

#

_4

f, f, fl fr F

.l-r I

i l

i

'v

*{

-

F

I

f,

áo f,o áa i{

aA¡ =

:

o (-)

IJJ

.-É

tr

=

n= ny) át F[! n= ñ

IJJ

f,

,\

*1)

q

C)

a I

O

O

d

L

t-.a

n)

o tr

a o

p

()

o o

a¡)

o

C) C)

a

p

C)

¡r (ü

()

O

g

¡i

tr ¡-i

¡i

C)

'-É

ct)

C)

o

C)

c.)

()

o tr

ti

! I fi

o

o

J

o

C)

s

¡-r

o lr

q (.)

'= ;J

C)

b0 O

q

¡r

¡i

C)

O

k

o

so

Lr

(.)

q

p

O

a

()

I

¡i

O

f¿r

U

O

C)

¡i

C)

Fli

(.)

a ()

(n

C)

o o

C)

o

C)

P

P

a o

O ¡i

O

E b

-tÉ

rtJ ,t-l g

áa flof,Y

:a

z

'-rqt

fr l¡J rrt o frF .''lz .,tuJ

't

q ¡r O

a

n= .q -) ' /'to ñul

€o €

ñx áF /qr

ñrt

€ (h (.)

I.JJ

o (h

trl

á á á á

O

a

O

o

€ (h

O

(g l-¡

o

fi !

O

O I

-l

r!

a

c)

a t-t,1

k a

Ex

O

bo

p

H

a

o

a ()

a

U) C)

I

a (.)

d a

O

l-1

O

F

H

-o

'.o

J

trl

F(

C)

a

o

t-t

o (d

(/)

U)

c(t

o

o

O

J

¡J.

=+ +.-l á

O

s p

.o

{ á.ó

F1t

(¡)

.c)

+.a o á

a

ol LI ol

¡i

?

=l 3i

.o ,o

(5

b0 O H

a

z

F

EB

c') L G

ñ L

.(0

E (ú

a a o

(,

t/¿l

c

G

o) f

d]

0)l LI ó)l

EI

ol

0-l

c) #

c)

L)

0-

o¡l

EI ol L¡ tlolñl

ol

a o )

o c (0

-o

a o a a o

r


f

€ é

4.4. COL.LABOREM AMB EL MANTENIMENT DEL NOSTRE PARC

I

é €

?

C

e € €

1. Qué és el Programa lRlS? Qué signifiquen aquestes inicials?

És on els ciutadans poden accedir per un únic teléfon a una Oficina d'atenció al ciutadá on es poden tramitar queixes, desperfectes o comunicar propostes de millora sobre el manteniment de

la

f C f € €

I

nostra ciutat.

És el Programa d'lncidéncies, Reclamacions i Suggeriments,

C

?

2. Gom funciona?

Quan el tema está relacionat amb Parcs i Jardins, reben les peticions els Caps d'Area, que s'encarreguen de passar-les al Conservador de laZona on ha tingut lloc la incidéncia

o al Técnic corresponent. Un cop fet un diagnóstic i solucionat el problema, es comunica al Cap d'área, que és I'encarregat d'introduir la contestació en I'aplicació

C € € €

? ( € €

informática.

?

3. Qué us sembla aquest Programa?

Aquest programa es molt útil, perqué així el parc pot estar en bon estat i també estará ben conservat.

4. És important que els ciutadans participem activament en el manteniment i millora de la nostra ciutat? Justifiqueu la vostra resposta. Sí, perqué així podrem viure en una ciutat polida i en bon estat. I els ciutadans aprendran a mantenir i a respectar la ciutat.

5. Redacteu el contingut d'un email dirigit a I'Ajuntament de Barcelona, explicant alguns dels desperfectes detectats iel lloc on estan localitzats del Parc. Hola senyors I'ajuntament, som els alumnes de 1r ESO de I'lnstitut Príncep de Viana. Us

volíem comunicar que hem vist que hi ha un banc trencat, i ampolles i bosses de plástic

€ € € € € € €

C C C € €

e e € € € € €

tirades al llac. Us demanem si podríeu arreglar el banc per a que la gent quan s'assegui

e

no es faci mal i si podríeu netejar el llac.

C

Moltes grácies.

Atentament els alumnes de 1r ESO de I'lnstitut Príncep de Viana. 26

€ € € € €

C €


f,

f, F F ñ

De: Alumnes 1r ESO Príncep de Viana

#

Per a: L'Ajuntament de

fr ñ ñ

f, f, f,

fr +a fr it ñ ñ

/"t

Assumpte: Banc trencat en el parc de la pegaso.

Contingut de l'email: Hola senyors I'ajuntament, som els alumnes de 1r ESo de I'lnstitut Príncep de Viana. us volíem comunicar que hem vist que hi ha un banc trencat, i ampolles i bosses de plástic tirades al llac. us demanem si podríeu arreglar el banc per a que la gent quan s'assegui no es faci mal si podríeu netejar el llac.

rlt ñ ñ

F ñ

Moltes grácies.

Atentament els alumnes de 1r ESo de |rnstitut príncep de Viana.

fr

fl f, :rl fl f, ru

fr r{ ñ

f, ro f, f, f, f,

fr ñ

fr ñ

F f, ñ

n á -á

t ?t ?tD

rl ñ á á

n

27

i


p p p

dr #i #f f, df

#r il ñ f, ñ ñ

p il il

fr d-

il #tr f,

n rtr r|l

rtD

il #r ñ ñ ñ

rlr ñ ñ ñ

-J-

l;

ri fr

ri

/i p J-

n n ñ -ñ ñ ñ ñ ñ

fr ñ ñ

t4 ñ

BLOC 5


ñ

;n f, f, # # i{ at f, f, ñ f, Ji ñ

;|l

f, f, ñ

#tÜ

f,

ln ñ ñ ñ

i ñ il ñ ñ ñ

t4 f, fi

í'Ü "

fl p f,

n fr n n n n á n n n

CONCLUSIONS Ens ha agradat fer aquest treball, perqué hem treballat

coses sobre el parc que abans no sabíem. I també hem fet servir programes que encara no coneixíem. Hem visitat moltes webs, per ajudar-nos, hem vist fotografies, hem llegit i hem escrit. Encara que al nostre grup ens ha constat organitzar-nos creiem que hem fet un bon treball, ens hem relacionat mes amb els nostres companys i companyes. Una

de les coses que més ens va agradar va ser sortir al parc, tot i que ens va costar trobar el nom dels arbres, arbusts, palmeres..... Peró tot i així ens ho vam passar molt be, Ens agradaria tornar a fer aquest treball moltes més vegades.

ENLLA9OS WEB El País: elpais.com/ El Periódico: www.elperiodico.com/ BTV: www.btv.cal Viq

u

ipéd ia :

http://ca.wikipedia.org/

Parcs ijardins: http://w110.bcn.cavportal/siteiMediAmbienlmenuitem.0d4d06 2a2ea41e13egcseg c5a2e! 8aoc/?vgnextoid=b3662ddc2d06a21oVgnvcM10000074feagc0RCRD&vgnextchannel= 6de 1 7958 3ad1 a210Vg nVC M 1 0000074fea9c0 RC

n { "tD á -á á

n

R

D&lan g=s¿_¡

g

Codis QR: goqr.me Blog: http://lasagrera.blogspot.com.es/2006/10/el-parc-de-la-pegaso.html Leroy Merlin : www. leroymerlin.es Goog le im atges : http://wwlv, goog le. cat/i mg h p?h l=ca&tab=wi Goog le trad ucto r: http ://trans late,

g

oog le. cat/?h l=ca&tab= iT

Diccionari d'estudis catalans: dlc.iec.caU

á rlD -

en grup, també hem aprés

29


$

Blos 3

J.l

Treball de síntesi 1r ESO 2013 (2)  

Dossier Treball de Síntesi El Parc de la Pegaso 1r ESO 2013 (2)