Page 1

DEPARTAMENT de MATEMÀTIQUES Membres ● Alcubierre Sàez, José Luis ● Antón Serrano, Laura ● Pinós Viñeta, Núria ● Riera Julià, Josep Maria ● Rincón Teres, Carmen Horari d’atenció: Hora de visita setmanal Professor

Dia de la setmana

Hora

Alcubierre, José Luis

dimecres

de 17.50 a 18.40

Antón, Laura

dilluns

de 11.45 a 12.45

Pinós, Núria

divendres

de 11.45 a 12.45

Riera, Josep Maria

dilluns

de 9.15 a 10.15

Rincón, Carmen

dilluns

de 11.45 a 12.45

.ACORDS DEL SEMINARI SOBRE LA PROGRAMACIÓ DEL CURS 1. Els professors dels mateixos cursos es posen d’acord sobre l’ordre dels temes de la matèria i sobre la seva distribució en els tres trimestres del curs. 2. Es decideix continuar amb les pautes d’avaluació aprovades pel seminari en cursos anteriors, incorporant la nova introducció dels exàmens de setembre. 3. Aquests criteris es donaran a conèixer a tots els alumnes i també estan penjats a la pàgina web del centre. 4. Els diferents professors de la mateixa matèria i curs prepararan controls semblants, posant-se d’acord en les dates. 5. Els exàmens de recuperació de batxillerat seran comuns a tots els alumnes d’aquell nivell i es faran, sempre que sigui possible, el mateix dia. 6. Els enunciats dels exàmens de pendents dels alumnes de 2n de batxillerat estaran revisats per tots els professors que van impartir classe als alumnes de primer el curs anterior. Un cop corregits, es comentarà el resultat amb el professor que té l’alumne a 2n curs i també amb el tutor corresponent. 7. El seminari es reunirà regularment per comentar el desenvolupament de la matèria en els diferents nivells. 8. El seminari decideix continuar treballant amb l’editorial Barcanova.


METODOLOGÍA 1. El professor dóna les explicacions necessàries perquè els alumnes puguin seguir la classe i fer els exercicis corresponents. Sempre procura que els alumnes participin en el seguiment de la classe. 2. Els alumnes treballen a classe individualment i en grup. Així disposen dels companys i del professor per aclarir els dubtes. 3. Normalment posem feina per fer a casa i prenem nota dels alumnes que han fet la tasca. 4. En els cursos d’ESO, revisem els quaderns per comprovar que han pres nota de les explicacions i de les corrreccions dels exercicis. 5. Per tal d’ajudar-los, els lliurem llistes d’exercicis segons les seves necessitats: de reforç o d’ampliació. 6. Sempre els donem diferents oportunitats per poder recuperar la matèria pendent.

Activitats El departament de Matemàtiques participa en diferents proves matemàtiques de forma totalment voluntària per part de l'alumnat ● FEM MATEMÀTIQUES: Per a alumnes de 1r i 2n d'ESO ● PROVES CANGUR: Per a alumnes de 3r i 4t d'ESO i 1r i 2n de batxillerat El seminari ofereix unes classes de preparació per a les proves cangur als alumnes d'ESO els dijous ● XERRADA SOBRE FRACTALS: activitat del projecte Parla i experimenta amb algú que fa ciència a Barcelona.


Criteris d'avaluació CRITERIS D'AVALUACIÓ DELS CURSOS D'ESO


Criteris d’avaluació dels cursos de batxillerat Criteris d’avaluació trimestral - Nota trimestral Sigui a = nota mitjana de proves parcials, notes de classe, …….. Sigui b = nota de la prova global Sigui c = nota d’actitud N1 = nota de coneixements + procediments = 0,8 (0,5a + 0,5b) N2 = nota d’actitud = 0,2c Nota final = N1 + N2 Recuperació de les qualificacions trimestrals L’alumne que no ha aprovat un crèdit tindrà l’oportunitat de fer una prova semblant a la global. Sigui x aquesta nova nota. 1. Si 5 ≤ x ≤ 7 , tindrà un 5 del trimestre recuperat. 2. Si x > 7 , tindrà un 6 del trimestre recuperat. Criteris d’avaluació de curs – Nota final del curs Si n1 , n 2 i n3 són les notes de les tres avaluacions corresponents a un curs i no són inferiors a 4, n +n +n es calcularà el valor de n = 1 2 3 . 3  Si n ≥ 5 , l’assignatura queda aprovada amb la nota n .  Si n < 5 , haurà d’anar a la recuperació de final de curs. Recuperació de l’assignatura a final de curs * Si un alumne té dos o més avaluacins suspeses i no recuperades, ha de fer la prova de suficiència. La nota màxima que pot treure és SUFICIENT. * Si només té una avaluació suspesa i no recuperada, l’alumne només haurà de fer de la prova de suficiència les preguntes relatives a la avaluació suspesa.


RECUPERACIÓ DE LA MATÈRIA PENDENT DE CURSOS ANTERIORS

B A T X IL L E R A T

D a te s e x à m e n s : F ix a d e s d e s d e P re fe c tu ra d ’e s tu d is

ESO

departament matematiques  

informacio

departament matematiques  

informacio

Advertisement