Page 1

TRIANGLES. Classificació i construcció.

TRIANGLES. Rectes i punts notables. 

Mediatrius i circumcentre

 

Bisectrius interiors i incentre Bisectrius exteriors i exincentres

Altures i ortocentre

Mitjanes i baricentre

DIBUIX TÈCNIC DE BATXILLERAT

C1 UD06 Fitxa didàctica 1/06 http://www.eartvic.net/sfarrej/materials/DT_Batx/C1/ CONCEPTES ESPECÍFICS DE LA UNITAT .- Triangles; característiques i traçat. Punts, rectes notables. .- La triangulació.

GLOSSARI:

Altura: recta h perpendicular a un costat traçada des del vèrtex oposat. Apotema: recta que uneix el centre amb el punt mitjà d’un dels costats. Baricentre: punt notable d’un triangle on es creuen les seves mitjanes. Circumcentre: centre de la circumferència circumscrita. Circumscriure: traçar una figura que n'envolti una altra i amb la qual tingui el major nombre de punts comuns possible. Diagonal principal: en els polígons d’un nombre parell de costats, la recta d que uneix dos vèrtex oposats. Diagonal: recta d’ que uneix dos vèrtex qualssevol no consecutius. Incentre: centre de la circumferència inscrita. Inscriure: Traçar una figura a l'interior d'una altra de manera que tinguin el major nombre de punts comuns. Mitjana: recta d’un triangle que va d’un vèrtex al punt mig del costat oposat. Ortocentre: punt notable d’un triangle on es creuen les seves altures. Perímetre: suma de la longitud de tots els seus costats. Polígon estrellat: polígon còncau limitat per una línia poligonal tancada que s'obté en unir de dos en dos, de tres en tres, etc. els punts en què se suposa dividida una circumferència en parts iguals, de manera que la línia poligonal es tanca després de recórrer diverses vegades la circumferència.

.

DOSSIER D’EXERCICIS D’AUTOAVALUACIÓ. Full 1: Construeix un triangle de manera que els seus costats siguin a, a i 1,5a, essent a la mida que determinis tu mateix/a. A quin tipus correspon segons les dues classificacions? Dibuixa un triangle de costats 6, 8 i 10. A quin tipus correspon segons les dues classificacions vistes? Full 2: Construeix un triangle de costats 6 i 9 cm sabent que formen 75º. Construeix el triangle de costats 5 i 8 cm sabent que formen 67,5º. Fes servir només el compàs i el joc d’escaires. Full 3: Construeix el triangle que té un costat de 10 cm i dos angles contigus de 30º i 45º. Full 4: Sabent que la superfície d’un triangle és base x altura /2, demostra que la superfície d’un triangle és la mateixa, es prengui com a altura qualsevol de les tres possibles. Full 5: Dibuixa un triangle de costats 9, 12 i 16 cm i troba els seus circumcentre, ortocentre i baricentre.

Polígon regular: polígon amb tots els costats i els angles iguals.

CRITERIS D’AVALUACIÓ DE LA UNITAT:

Polígon: figura plana tancada formada per un costat variable de costats i angles.

Exercici de dibuix: ______________________________________ 100% UD

Radi: recta R que va del centre a un vèrtex qualsevol.

.- Precisió i pulcritud generals en el dibuix. .- Processos de construcció. .- Utilització del valor de línia. .- Gestió del temps i entrega a termini

Triangulació: descomposició d’un polígon en triangles. Superfície d’un triangle: àrea que delimiten els seus costats i igual al producte de l’alçada per la base dividit per dos.

25% 30% 30% 15%

MATERIAL DIDÀCTIC EMPRAT:

Fitxa didàctica 1/04 Figures planes I; triangles.

PPoint C1_UD06. Triangles. Fitxa didàctica 1/06

Curs:

Nom alumne/a:

C1 UD 06 Curs/ grup:


LA TRIANGULACIÓ Amb tres costats donats només podem dibuixar un triangle; amb més de tres costats les solucions són infinites. Triangular és des composar un polígon en triangles per poder reproduir la figura a base de re dibuixar els triangles que la formen.

EXERCICI DE DIBUIX: Triangulació. Reprodueix per triangulació aquesta figura amb mides 3x. Fes un encaix previ del quadrat envolvent per garantir que et queda centrat en l’espai de la dreta. Fes una anàlisi per determinar les parts que pots resoldre per segments paral·lels i perpendiculars. Parteix de la figura pentagonal. Fes servir la calculadora Thales per augmentar d’escala.

Fitxa didàctica C1_UD06_Triangles i triangulació  

Full 2: Construeix un triangle de costats 6 i 9 cm sabent que formen 75º. Construeix el triangle de costats 5 i 8 cm sabent que formen 67,5º...

Advertisement