Page 1

DIBUIX TÈCNIC DE BATXILLERAT

C1 UD09 Fitxa didàctica 1/09 http://www.eartvic.net/sfarrej/materials/DT_Batx/C1/ CONCEPTES ESPECÍFICS DE LA UNITAT CORBES TÈCNIQUES .- Ovals; definició i manera de traçar-los. .- Ovoides; definició i manera de traçar-los. .- Espirals; concepte, manera de traçar-les. CORBES CÒNIQUES .- Corbes còniques, definició. Circumferència, el·lipse, paràbola i hipèrbole. .- L'el·lipse. Definició; diferències amb el ovals. Interrelació entre eixos i focus. Manera de conèixer un a partir dels altres dos. .- Eixos major, menor i focus. Eixos conjugats. .- Traçat d’el·lipses donats els eixos principals: per punts i pel mètode de la tarja. .- Traçat d’el·lipses donats els eixos conjugats pel mètode de la circumferència homòloga. .- Tangent a una el·lipse.

GLOSSARI Con: figura geomètrica tridimensional generada per una recta que gira en torn d’un eix que la talla. Corbes còniques: són les corbes derivades de seccionar un con amb diferents plans; totes elles són llocs geomètrics. Diàmetres conjugats d’una el·lipse: diàmetres d’una el·lipse que corresponen a dos diàmetres perpendicular de la circumferència homòloga. Eixos principals d’una el·lipse: són els diàmetres major i menor i que formen 90º El·lipse: figura plana, tancada, definida per una línia harmònica amb dos eixos de simetria. No es pot dibuixar amb compàs. Forma que adopta una circumferència no frontal a l’espai. Lloc geomètric dels punts del pla, els radis vectors dels quals sumats donen un valor constant. Oval: figura plana, tancada, definida per una línia harmònica formada per quatre arcs de circumferència iguals dos a dos, amb dos eixos de simetria. Es pot dibuixar amb compàs. Ovoide: figura plana, tancada, definida per una línia harmònica formada per quatre arcs de circumferència dos iguals i dos diferents, amb un eix de simetria. Es pot dibuixar amb compàs. Recta generatriu: es la recta que genera la figura al girar al voltant d’un eix (cas del con i del cilindre) Voluta: corba oberta plana definida per arcs de circumferència enllaçats.

MATERIAL DIDÀCTIC EMPRAT:

Fitxa didàctica 1/09 Corbes tècniques i corbes còniques.

PPoint C1-UD09. Corbes tècniques i corbes còniques. Fitxa didáctica 1/09

Curs:

Nom alumne/a:

C1 UD 09 Curs/ grup:


EL·LIPSES

PRÀCTIQUES DE TRAÇAT D’OVALS I CORBES

CORBES TÈCNIQUES. CONSTRUCCIÓ.

L’el·lipse és el lloc geomètric dels punts del pla que estan separats de dos punts de l’eix major( focus) dues distàncies (radis vectors) que sumades donen un valor constant i igual a aquest eix. Els focus de l’el·lipse, el seu eix major i el seu eix menor estan directament relacionats entre ells.

.- Dibuixa l’oval que té per eix major el segment donat.

OVALS

Construcció d’un oval donat l’eix major MN:

Construcció d’un oval donat l’eix menor ST.

TRAÇAT D’EL·LIPSES. Coneguts els eixos principals. 

.- Dibuixa l’oval que té per eix menor el segment donat.

Per la seva definició com a lloc geomètric.

OVOIDES

Construcció d’un ovoide donat l’eix major MN.

.- Dibuxa l’ovoide que té per eix major el segment donat.

Pel mètode de la tarja.

Construcció d’un ovoide donat l’eix menor ST. .- Dibuxa l’ovoide que té per eix menor el segment donat.

TRAÇAT D’EL·LIPSES. Coneguts els diàmetres conjugats 

VOLUTES

Costrucció d’una voluta de matriu quadrada donat el pas.

.- Dibuxa la voluta amb la matriu de pas donada.

CRITERIS D’AVALUACIÓ DE LA UNITAT: Dossier d’exercicis: _______________________ 100% UD .- Precisió i pulcritud en el traçat. 35% .- Processos de construcció (correcció del procés). 50% .- Lliurament a termini. 15%

Fitxa didàctica C1_UD09_El·lipse  
Fitxa didàctica C1_UD09_El·lipse  

C1 UD 09 Ovoide: figura plana, tancada, definida per una línia harmònica formada per quatre arcs de circumferència dos iguals i dos diferent...

Advertisement