Page 1

2.-

1.-

DIBUIX TÈCNIC DE BATXILLERAT

C1 UD010a Fitxa didàctica 1/10aEF GLOSSARI. Alineació dreta: columna de text en que les línies es porten al costat dret ; l’inici de cada una és una posició variable. Alineació esquerra: disposició natural d’un text en columna de manera que el costat esquerre és recte i el dret variable. Columnes: forma de repartir un text en tirades verticals quan es fa servir un tipus de lletra petit per aconseguir al voltant de 10 paraules per línia. Composició dinàmica: composició amb línies de tensió diagonals i o asimetries. Composició estàtica: composició amb preponderància d’elements verticals i horitzontals i generalment simètrics. Cos d’un text: alçada de les lletres que el formen. Galerada de text: forma que adopta un text al ser distribuït en una o varies columnes. Interlineat: separació entre línies del text; la seva mida està en funció del cos del text. Justificació: estirament d’un text a base d’augmentar els espais entre paraules per tal que les línies arribin de costat a costat de la columna en què està disposat; això no afecta els finals de paràgraf. Kerning: distància entre caràcters. Marges: separació entre el text i els laterals del full. Retícules: línies horitzontals que marquen la disposició del text i que serveixen per ordenar altres elements. Text centrat: text en què les línies s’ordenen a partir d’un eix de simetria situat en el centre del requadre en què està escrit. Tipus gràfic amb serifa: tipus de lletra amb acabament amb punta corba dels seus extrems; la serifa procedeix de la tècnica de gravar en pedra. Tipus gràfic de pal sec: tipus de lletra en que lalinea que les forma manté la mateixa amplada. Tipus gràfic: tipus de lletra; sol comprendre les modalitats de normal, negreta i cursiva. És preferible no alternar diferents tipus en un mateix text.

CRITERIS D’AVALUACIÓ DE L’EXERCICI A EDUCACIÓ FÍSICA: Contingut Expressió i registre Ortografia

70% 20% 10%

CRITERIS D’AVALUACIÓ DE LA UNITAT A DIBUIX TÈCNIC: Exercici pràctic: _________________________100% UD Composició 70% Adequació general al destinatari. 20% Coherència del conjunt 10%

MATERIAL A EMPRAR:

Fitxa didàctica 1/10aEF Composició.

Llapis, tisores, adhesiu en barra, cartolines, paper xarol o altres i suport rígid de cartró ploma de mida A4; revistes, catàlegs i papers de diari. Regle, tallant.

Curs:

Nom alumne/a:

C1 UD 10 Curs/ grup:


EXERCICI DE COMPOSICIÓ. Elaboració d’un tríptic informatiu.

Aquest exercici pretén presentar el resultat d’una recerca sobre un tema de la matèria d’Educació Física segons els paràmetres de composició vistos dins la matèria de Dibuix Tècnic. Es tracta de la realització d’un tríptic divulgatiu sobre un tema assignat a l’alumne de manera aleatòria; també s’indicarà el públic a qui va adreçat així com el número de tintes a emprar en la producció del full.

Públic a qui va adreçat

A) Públic en general B) Infants de primària C) Adolescents D) Tercera edat 

Tintes d’impressió:

Opció A: una sola tinta (només negre) Opció B: negre i un sol color Opció C: Quadricromia (tots els colors)

Procediment de treball: Primera part: determinació del contingut Requeriments generals Full A4 a dues cares; disposició apaïsada; dos plecs (tres parts iguals): cara principal, cara posterior i interior un cop plegat. Treball individual 

Temes a tractar:

1. Hàbits alimentaris saludables (dieta equilibrada i nombre d’ingestes al dia) 2. Hàbits nocius i efectes negatius en la salut. 3. Les diferents sortides professionals de l’activitat física i l’esport. 4. Informació sobre diferents estudis relacionats amb les teràpies físiques: centres on s’imparteixen, continguts, durada, requisits. 5. Oferta de les activitats d’oci a la comarca d’Osona (o a altres comarques): on, què, preus, etc. 6. Informació sobre els jocs tradicionals i populars a Catalunya (o a la comarca, etc) (Costumari Català Joan Amades) 7. Procediment de construcció d’una joguina. 8. Relació d’entitats esportives de la teva ciutat. 9. Prevenció i seguretat en la realització d’activitats físiques. 10. Activitats esportives en el medi natural. 11. Diferents tipus d’activitats rítmiques (dansa, musicals,...) 12. Expressió corporal. 13. Presentació d’un esport o activitat física (introducció històrica, breu descripció i reglament)

En qualsevol cas, caldrà consensuar amb la professora el contingut específic. És important tenir present que hi ha una quantitat limitada d’espai. Es tracta, doncs, de donar una informació sintètica, pensant en el públic a qui va adreçat (atenció al cos de la lletra i al tipus gràfic emprat (seriós, informal,...)

  

Cerca d’informació en funció del tema assignat. Selecció de la informació trobada. Tractament de la informació en funció del públic a qui va destinat.  Esquema (ordenant per pàgines) del contingut. L’organització ha de respectar la divisió en: .- Portada (cara principal; correspon a la tercera columna de la part del darrere del full) .- Contingut: interior (les tres columnes interiors) i la primera columna del darrere. .- Part posterior: columna del mig del darrere. Un cop definit el contingut i la seva estructura, es realitzarà una entrega provisional a DT(esborrany). Segona part: formalització del tríptic. Realització de la proposta en format Word o altres, full A4 disposat horitzontalment, dues pàgines. Caldrà treballar amb requadres de text per als textos i les fotografies, tenint en compte l’opció assignada d’impressió (tintes). La impressió podrà fer-se en full de color. Aquest color no compta com a tinta d’impressió.

Entrega: Esborrany: setmana del 26 al 30 d’abril, primer dia de classe de DT. Tríptic: a classe d’EF i còpia a classe de DT més fitxa amb esquema: setmana del 10 al 14 de maig. (primer dia de classe per a DT)

MOLT IMPORTANT!!! No s’admetran endarreriments en l’entrega. Els treballs no presentats aniran a la recuperació de juny.

Croquis de la proposta: dibuixa dos rectangles proporcionals a un full A4 en sentit apaïsat (21 x 29,7cm.) per fer un planteig dels elements que hi inclouràs, disposats amb l’ordre necessari.

Fitxa didàctica C1_UD10a_Composició per a ED  
Fitxa didàctica C1_UD10a_Composició per a ED  

C1 UD 10 MATERIAL A EMPRAR: GLOSSARI. DIBUIX TÈCNIC DE BATXILLERAT Fitxa didàctica 1/10aEF Fitxa didàctica 1/10aEF Llapis, tisores, adhesiu...

Advertisement