Page 1

.- Con (o cilindre) oblic: con (o cilindre) l’eix del qual forma un angle diferent de 90º amb la base base . Semi con seccionat per un pla oblic respecte a l’eix i que té per intersecció una el·lipse. .- Con (o cilindre) recte: con (o cilindre) amb l’eix perpendicular a la base. Semi con seccionat per un pla perpendicular a l’eix. .- Piràmide recta: piràmide de base regular , l’alçada de la qual és perpendicular al seu centre. .- Piràmide: cos geomètric limitat per un nombre finit de polígons i generat per una recta que es desplaça de vèrtex a vèrtex d’un polígon que fa de base mantenint fix l’altre extrem. .- Poliedres : cossos geomètrics limitats per un nombre finit de polígons. .- Poliedres irregulars: cossos geomètrics amb cares i arestes diferents (prismes, piràmides i altres). .- Poliedres regulars: cossos geomètrics amb totes les cares són el mateix polígon regular (mateixes cares i arestes iguals). .- Prisma recte: prisma d’arestes perpendiculars a la base. .- Prisma: cos geomètric limitat per un nombre finit de polígons i generat per una recta que es desplaça en paral·lel de vèrtex a vèrtex d’un polígon que fa de base.

Regla d’Or del dièdric clàssic Les projeccions en planta i alçat d’un punt qualsevol de l’espai han d’estar relacionades mitjançant una línia recta perpendicular a la línia de terra (LT). CRITERIS D’AVALUACIÓ DE LA UNITAT: Exercicis parcials de classe: _______________ 40% UD .- Correcta resolució enunciat. 70% .- Precisió i pulcritud en el traçat. 20% .- Gestió del temps i entrega a termini. 10% Examen final UD: _________________________ 60% UD .- Correcta resolució enunciat. 80% .- Precisió i pulcritud en el traçat. 20%

dos cilindres iguals. Defineix les línies vistes i les ocultes.

.- Cos de revolució: cos geomètric generat per la rotació d’una corba (cons i cilindres).

FIGURES DE REVOLUCIÓ: Dibuixa l’alçat de les dues figures sabent que es tracta de

GLOSSARI:

REPRESENTACIÓ DEL TETRAEDRE: Dibuixa l’alçat del tetraedre regular del qual coneixem la seva base en planta. Imagina que està “levitant “ a 2 cm del terra. Defineix des arestes vistes i ocultes. Completa la planta.

.- Representació en dièdric dels principals cossos geomètrics regulars; representació del cub i el tetraedre. .- Prismes i piràmides; figures de revolució: cons i cilindres; rectes i oblics. .- Arestes vistes i ocultes: grafisme.

tracta d’una piràmide de base pentagonal de 5 cm d’alçada, un prisma recte de base triangular de 6 cm d’alçada i d’un cub. Defineix les línies vistes i les ocultes

CONCEPTES ESPECÍFICS DE LA UNITAT

CONJUNT DE FIGURES: Resol l’alçat de les figures dibuixades en planta sabent que es

C2 UD04 Fitxa didàctica 2/04b http://www.eartvic.net/sfarrej/materials/DT_Batx/C2/

CONJUNT DE FIGURES: Resol, amb línies vistes i ocultes, l’alçat d’aquest conjunt format per un cub damunt d’un altre.

DIBUIX TÈCNIC DE BATXILLERAT

MATERIAL DIDÀCTIC EMPRAT: PPoint C2_UD04a_Els cossos geomètrics. PPoint C2_UD04b_Anàlisi i representació de cossos geomètrics. Fitxes didàctiques 2/04a i 2/04b

Fitxa didàctica 2/04b Anàlisi i representació de cossos geomètrics en sistema dièdric. Curs:

Nom alumne/a: .

C2 UD 04 Curs/ grup:


REPRESENTACIÓ DE POLIEDRES EN DIÈDRIC; Canvi de pla vertical de projecció

Fitxa didàctica C2_UD04b_Anàlisi i representació de cossos geomètrics MODIFICADA  

i ocultes. Completa Fitxa didàctica 2/04b dues base sabent sabent prisma que Resol Dibuixa .- Prisma recte: prisma d’arestes perpendiculars...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you