Page 1

DIBUIX TÈCNIC DE BATXILLERAT

C4 UD10 Fitxa didàctica 1/10b http://www.eartvic.net/sfarrej/materials/DT_Batx/C1/ REALITZACIÓ D’UN PANELL DE PRESENTACIÓ. Si bé el dossier normalitzat és la manera de presentar treballs cara a la seva execució, per a la valoració global d’un projecte se sol emprar el panell de presentació. És molt comú en concursos d’arquitectura o disseny, presentació de treballs finals, etc. En aquests casos, les propostes es resolen amb un número limitat de suports rígids que condensen les idees essencials que aporta l’autor. Ha de ser molt visual i clarament comunicatiu; expressar l’essència sense caure en detalls. Tots els elements que hi són presents (fotografies, croquis, il·lustracions, llegendes, textos, dades de l’autor, del projecte, etc) han d’estar perfectament integrats i relacionats entre ells: es tracta d’un exercici de disseny gràfic, un segon projecte en 2D. Podem recordar, doncs, la frase d’un conegut dissenyador, Enric Satué, qui feia la següent recomanació als arquitectes: “Per als concursos, contracteu dissenyadors gràfics”.

CRITERIS D’AVALUACIÓ DE LA UNITAT EN DT: Exercici pràctic: _________________________100% UD Aquest treball és imprescindible per a optar a l’aprovat per curs. L’aprovat per curs estarà condicionat a l’obtenció d’un aprovat en aquest treball; els alumnes que no l’assoleixin l’hauran de completar o repetir per a la setmana de recuperacions.

MATERIAL A EMPRAR: Portamines, jocs d’escaires, doble decímetre, plantilla de corbes, llapis de colors, fulls de paper per a llapis de color de format DIN A3; bases de cartró ploma DIN A3, tallant, esprai adhesiu.

Fitxa didàctica 1/10b Taller de dibuix II. El panell de presentació d’un projecte. Curs:

Nom alumne/a:

C1 UD 10 Curs/ grup:


EXERCICI: Panell gràfic de presentació d’una sèrie de figures per a la matèria d’Educació física. 

Objectius:

Aplicar recursos de realització de panells gràfics, per a la presentació d’un exercici d’acrobàcies a partir del següent quadre: TIPUS DE FIGURES

Grups de

Grups de

Grups de

3

4

5

INDIVIDUAL

3

4

5

PARELLES

2

3*

4*

2

3

2

2

11

14

TRIOS DE GRUP MÍNIM DE FIGURES

3 8

El panell ha de reflectir les propostes dels diferents grups, segons les directrius establertes a la matèria d’Educació Física. Figures mínimes: Que hi siguin totes. Que hi hagi les 2 obligatòries. De cada figura: dificultat, correcta execució, originalitat, estètica i simetria. Figures extres: La quantitat i sobre tot la qualitat. De cada figura: dificultat, correcta execució, originalitat, estètica i simetria. Cal plasmar la proposta en un màxim de tres panells de format A3 en disposició vertical, tota la informació gràfica i escrita que permeti l’avaluació dels resultats de cada grup. (Fotocòpia o impressió) 

Contingut de la presentació

.- Nom del grup o lema de la proposta. .- Nom i cognoms dels integrants del grup. .- Fotografies de mida mínima de 9 x 12 cm. .- Memòria escrita en què s’exposin les opcions de disseny del vestuari, temàtica, etc. .- Elements gràfics i compositius d’ordenació del pla de presentació i de vincle visual entre panells. 

Procediment

Fase 1: Recollida d’informació i valoració de l’espai que ocupa (fotos, textos, etc) Fase 2: Realització de croquis a ma alçada de la proposta en l’espai blanc d’aquest full; cal que sigui proporcionada. Fase 3: Confecció de la maqueta amb retalls de papers i fulls A3. Fase 4: Creació o muntatge del panell. Pot fer-se per mitjans digitals (Word, Photoshop, etc) o convencionals (retallant i enganxant). Fase 5: Impressió o fotocopiat dels fulls i presentació sobre suports de cartró ploma de 3 o 4 mm. 

Entrega del treball. La setmana del 21 al 25 de febrer

Avaluació per a la matèria d’EF: 70% contingut i 30% presentació.

Fitxa didàctica C1_UD10b_Panells per ED  

Exercici pràctic: _________________________100% UD Aquest treball és imprescindible per a optar a l’aprovat per curs. L’aprovat per curs est...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you