Page 1

Operativitat amb dièdric I. C2 - UD 05b EXERCICI Cub amb la base aixecada 30º respecte el PH


A’’

1: Cub vist en planta i alçat. La base ha d’aixecar-se formant 30º amb el PH, de manera que l’aresta AB romangui a terra.

B’’

A’

B’


A’’

2: Un canvi de pla vertical ens permet veure l’aresta AB de punxa. Això ens permetrà veure bé l’angle que ha de formar la base amb el terra.

B’’

A’

B’


3: Aquesta orientació permet veure la inclinació de la base i fixar el valor exacte de l’angle. Obtenim un nou alçat que NO correspon a la planta.

A’

B’


4: Amb el nou alçat del cub podem trobar la planta del cub en la nova posició aplicant la Regla d’Or del dièdric clàssic.


5: Els vèrtex del cub s’han desplaçat en una mateixa direcció. La seva nova posició en planta ha de correspondre a la situació dels punts en alçat.


6: Per completar l’alçat sobre l’LT primera disposem de la nova planta i d’un alçat que ens mostra l’alçada de cada un dels vèrtex sobre el terra.


A’’

7: Tornem a aplicar la Regla d’Or. L’aresta AB, que no s’ha mogut, segueix reposant a terra.

B’’

A’

B’


C’’

D’’

altura de D

altura de C

8: De l’alçat ´´ obtenim l’altura de cada parell de punts respecte el terra. Les col·loquem sobre les rectes perpendiculars a l’LT de cada punt en planta.

C’

D’


C’’

D’’

9: Situats els punts C i D en alçat dibuixem l’aresta horitzontal CD. C’

D’


E’’

10: De la mateixa manera situem E i F en el nou alçat.

F’’

E’

F’


E’’

11: Situats E’’ i F’’ podem dibuixar l’aresta EF en alçat.

F’’

E’

F’


12: Amb tres arestes horitzontals podem dibuixar les que les connecten.


13: Per a l’aresta GH podem recordar que en projecció cilíndrica ortogonal el paral·lelisme es conserva. Podem traçar una paral·lela a una aresta ja dibuixada.

G’

H’


H’’

G’

14: el punt apareix en la intersecció de les paral·leles als dos costats coneguts.

H’


H’’

15: Òbviament, el punt trobat ha de respectar la Regla d’Or.

H’


16: Les arestes restants seran ocultes (el punt on conflueixen ho és) i cal dibuixar-les amb línia discontínua.


17: Perspectiva lumĂ­nica del cub.


C2 - UD 05b. Operativitat en dièdric I.

C2_UD05b_Operativitat en dièdric; EXERCICI Cub amb la base aixecada  

EXERCICI Cubambla base aixecada30º respecte el PH Operativitat amb dièdric I. C2 -UD 05b B’ A’ B’’ A’’ B’ A’ B’’ A’’ B’ A’ 4: Ambel nou alça...

C2_UD05b_Operativitat en dièdric; EXERCICI Cub amb la base aixecada  

EXERCICI Cubambla base aixecada30º respecte el PH Operativitat amb dièdric I. C2 -UD 05b B’ A’ B’’ A’’ B’ A’ B’’ A’’ B’ A’ 4: Ambel nou alça...

Advertisement