Page 1

El format DINA

DIBUIX TÈCNIC DE BATXILLERAT

MARCS I CAIXETINS.

El format DINA determina les mides i les proporcions dels diferents formats de fulls de paper d’aquesta sèrie normalitzada.

Per a plànols que hagin d’anar cosits podem emprar un caixetí de 18 cm d’amplada i 3 d’alçada.

C1 UD02 - Fitxa didàctica 1/02 http://www.eartvic.net/sfarrej/materials/DT_Batx/C1/ CONCEPTES ESPECÍFICS DE LA UNITAT .- Format de plànols; el format DIN A; plegat de plànols a format A4. .- Tipus de línies normalitzades en el dibuix tècnic. .- Marcs i caixetins.

TIPUS DE LINIA. En el dibuix a llapis utilitzarem bàsicament quatre tipus de línia: 1.- línia auxiliar: contínua i molt prima per a la construcció.

Tots ells tenen la mateixa relació de costats, basada en la del rectangle construït a partir d’un quadrat i de la seva diagonal; es tracta, doncs de rectangles dinàmics.

2.- línia de resultat final; contínua, gruixuda i uniforme Distingirem entre els plànols per anar cosits amb espiral i format part d’un dossier o bé plegats dins d’una carpeta.

3.- línia discontínua per a arestes ocultes; un xic més prima que l’anterior. 4.- línia d’eix de simetria: amb punts i ratlles alternades

Per al segon cas caldrà senzillament deixar un marc amb línia gruixuda separat dels marges del full 0,5 cm. En el primer cas, el marge esquerre s’amplia fins als 2,5 cm. La divisió del caixetí podem fer-la amb línies separades 1 o 1,5 cm en funció de la necessitat de disposar de més o menys requadres per a la retolació.

Si el plànol va plegat i és de format A4 ajustarem el caixetí de marge a marge del marc, mantenint els requadres de 3 x 3 cm. En aquest cas la seva mida serà de 20 x 3 cm. Si és de format A3 el caixetí quedarà a 0.5 cm del plec del paper.

EXERCICIS PRÀCTICS: 1. 2. 3.

4.

Sobre un DIN A4, dibuixa, a mà alçada un marc estàndard per a fulls grapats i un caixetí de 18 x 3 cm. Passa’l en net amb regle i escaires en un altre full. Pren dos fulls de dos diaris de diferents mides i plega’ls a format DINA4 per anar grapats. Analitza prèviament els exemples que hi ha a la part de l darrere de la fitxa. Grapa el full A4 blanc amb el caixetí a net amb els dos diaris de manera que el conjunt es pugui obrir. Posa el teu nom, el grup i la unitat de l’exercici en el caixetí.

Els diferents formats es deriven de doblar (o reduir a la meitat) la mida anterior (factor = 1,1443) Podem reconstruir tota la família de fulls; doblant un A4 pel costat llarg i fent el mateix amb els fulls resultants obtindrem successivament l’A3, l’A2, l’A1 i l’A0; aquest darrer té una superfície d’1 m2. A partir de la subdivisió per la meitat de l’A4 podem obtenir els fulls A5, A6, etc.

CRITERIS D’AVALUACIÓ DE LA UNITAT: Exercici pràctic: ________________________ 100% UD .- Dibuix a mà alçada .- Dibuix assistit .- Resolució del plegat .- Gestió del temps i entrega a termini.

10% 30% 50% 10%

MATERIAL DIDÀCTIC EMPRAT:

Fitxa didàctica 1/02 Normalització I. Formats de paper, marcs i caixetins; línies normalitzades.

PPoint C1-UD02: Normalització I: línies, marcs i caixetins. Fitxa didàctica 1/02

Curs:

Nom alumne/a:

C1 UD 02 Curs/ grup:


PLEGAT DE DIN A3 PER ARXIVAR SENSE FIXACIÓ.

PLEGAT DE DIN A1 PER A ARXIVAR AMB FIXACIÓ. Exemple de plegat erròni amb el caixetí ocult.

PLEGAT DE DIN A3 PER ARXIVAR AMB FIXACIÓ. El caixetí ha de quedar vist. La fixació demana que un cop grapat, el plànol pugui desplegar-se. (veure fitxes de clase com a model)

PLEGAT DE DIN A0 PER A ARXIVAR AMB FIXACIÓ. Exemple amb plec de compensació que deixa el caixetí vist.

Fitxa didàctica C1_UD02_Normalització I_Linies, marcs i caixetins  

3.- línia discontínua per a arestes ocultes; un xic més prima que l’anterior. Si el plànol va plegat i és de format A4 ajustarem el caixetí...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you