Page 1

INTRODUCCIÓ:

DIBUIX TÈCNIC DE BATXILLERAT

C2 UD05 Fitxa didàctica 2/05 http://www.eartvic.net/sfarrej/materials/DT_Batx/C2/ C3 UD01 Fitxa didàctica 3/01 CONCEPTES ESPECÍFICS DE LA UNITAT .- Verdadera magnitud d’una projecció. .- Canvis de pla vertical i horitzontal de projecció; concepte. .- Canvi de pla vertical de projecció. .- Canvi de pla vertical de projecció amb un nou pla qualsevol de projecció. .- El canvi de pla per a determinar la verdadera dimensió d’un segment qualsevol representat en planta i alçat.

El díedre de projecció és una eina de treball independent dels elements de l’espai que analitzem. Per determinats motius, pot ser necessari variar els plans que configuren el díedre , per tal d’obtenir projeccions diferents de les que disposem. Aquesta operació es denomina, canvi de pla de projecció i podem canvia tant el pla vertical com el pla horitzontal.

LA POSICIÓ D’UN ELEMENT DE L’ESPAI EN RELACIÓ AL DÍEDRE DE PROJECCIÓ: Quan ens referim a un díedre de projecció poder establir la doble relació que un element de l’espai manté amb aquest; una amb cada un dels dos plans de projecció que formen el díedre. Aquestes dues projeccions solen ser suficients per a entendre com és la figura, però de vegades no donen projeccions en verdadera magnitud d’algunes de les seves parts: cap de les quatre cares triangulars de la piràmide ho és el projecció vertical.

CONCEPTE DE VERDADERA MAGNITUD:

EL CANVI DE PLA DE PROJECCIÓ.

Quan una projecció conserva les característiques de forma i magnitud respecte el seu referent real, diem que esta en verdadera magnitud (VM).

Si un pla vertical no ens serveix per a veure en VM un element de l’espai (segment, pla,…) perquè entre element i pla no hi ha relació de paral·lelisme, en busquem un altre que sí ens ho permeti.

En la projecció cilíndrica o paral·lela, un segment està en VM quan és paral·lel al pla de projecció i una figura plana està en VM quan és paral·lela al pla de projecció.

És a dir, determinarem un nou pla paral·lel a l’element que volem veure en verdadera magnitud.

CANVI DE PLA DE PROJECCIÓ Sigui un díedre de projecció format per un PH i un PV1.

Si mantenim el pla horitzontal, podem canviar el pla vertical PV1 per un altre pla PV2.

Disposarem d’un segon díedre de projecció format pel pla horitzontal i el segon pla vertical. Ambdós tindran en comú una nova recta intersecció que serà l’LT2. Regla d’Or del dièdric clàssic Les projeccions en planta i alçat d’un punt qualsevol de l’espai han d’estar relacionades mitjançant una línia recta perpendicular a la línia de terra (LT). CRITERIS D’AVALUACIÓ DE LA UNITAT: Exercicis de classe: ______________________ 40% UD .- Precisió i pulcritud en el traçat. 20% .- Correcta resolució enunciat. 60% .- Gestió del temps i entrega a termini. 20% Examen final UD: ________________________ 60% UD .- Precisió i pulcritud en el traçat. 20% .- Correcta resolució enunciat. 80%

CANVI DE PLA VERTICAL DE PROJECCIÓ: Aquest és el procediment operatiu més freqüent. 1) Siguin dos punts A i B. 2) Definim un nou PV que determinarà una nova línia de terra LT2. 3) Des de les projeccions en planta tracem línies de projecció perpendiculars a LT2 (compliment de la Regla d’Or). 4) Situem cada punt a l’alçada que li pertoca (dades d’alçada al primer alçat).

90º

CANVI DE PLA HORITZONTAL DE PROJECCIÓ: Procediment menys empleat per la seva dificultat conceptual. 1) Siguin dos punts A i B. 2) Definim un nou PH que determinarà una nova línia de terra LT2. 3) Des de les projeccions en ALÇAT tracem línies de projecció perpendiculars a LT2 (compliment de la Regla d’Or). 4) Situem cada punt a la fondària que li pertoca (dades d’alçada al primer alçat).

MATERIAL DIDÀCTIC EMPRAT:

Fitxa didàctica 2/05 Dièdric operatiu I; canvi de pla de projecció.

PPoint C2_UD05_Operativitat en dièdric I; canvi de pla de projecció. Fitxa didàctica 2/05

Curs:

Nom alumne/a: .

C2 UD 05 Curs/ grup:


EXERCICIS I. Punts i segments.

EXERCICIS II. Plans

EXERCICIS III. Aplicacions

Fitxa didàctica C2_UD05_Dièdric operatiu I. Canvi de pla de projecció  
Fitxa didàctica C2_UD05_Dièdric operatiu I. Canvi de pla de projecció  

.- Verdadera magnitud d’una projecció. .- Canvis de pla vertical i horitzontal de projecció; concepte. .- Canvi de pla vertical de projecció...

Advertisement