Page 1

ELS SISTEMES DE REPRESENTACIÓ. Cap a la representació objectiva de les tres dimensions.

DIBUIX TÈCNIC DE BATXILLERAT

C2 UD01 Fitxa didàctica 2/01 http://www.eartvic.net/sfarrej/materials/DT_Batx/C2/

CONCEPTES ESPECÍFICS DE LA UNITAT .- Tipus de projecció; punts propis i punts impropis. .- Plans de projecció ortogonals i oblics. .- Elements del sistema dièdric. .- Feix de raigs i plans projectants.

La sistematització de la perspectiva durant el Renaixement pretén objectivar la percepció visual que té un subjecte en un instant temporal. El desenvolupament dels sistemes de representació gràfica al llarg de la història pretén la plasmació d’elements tridimensionals sobre suports bidimensionals, de manera que els expressin de manera objectiva. La Finestra de Dürer Els principis bàsics dels sistemes de representació gràfica Vistes ortogonals

Axonometria ortogonal Isometria

Axonometries obliqües Cavallera Militar

GLOSSARI Feix de raigs cilíndric: conjunt de raigs procedents d’un punt impropi. Feix de raigs divergents: conjunt de raigs que procedeixen d’un punt propi. Projecció cilíndrica: projecció des d’un punt situat a l’infinit. Projecció cònica: projecció feta des d’un punt propi.

Des de l’ull de l’observador surten raigs visuals que van a cada punt notable de l’objecte observat i que travessen el pla del quadre (PQ)en un punt determinat del mateix. L’observador traspassa al seu paper la posició de cada punt segons apareix en el pla del quadre. La posició de cada punt en el PQ s’anomena projecció del punt.

Projectar: llençar cap al davant.

LA PERCEPCIÓ VISUAL Relació entre la posició de l’observador i l’objecte

Punts notables d’una figura: punts representatius que serveixen per identificar-la.

Projecció cilíndrica + Secció ortogonal

Raig visual: en projecció cònica és el nom que rep el raig de projecció.

Secció obliqua: tall fet per un pla a un feix de raigs cilíndric de manera que els raigs són oblics al pla (formen un angle diferent de 90º).

Secció ortogonal: tall fet per un pla a un feix de raigs cilíndrics de manera que els raigs són perpendiculars al pla (formen 90º).

Perspectiva cònica Cónica fronal Cònica oblíqua (1 punt de fuga) (2 punts de fuga)

ACOTAT: Projecció cilíndrica ortogonal; una sola projecció i anotació d’alçades (cota). DIÈDRIC: Projecció cilíndrica ortogonal; dues projeccions mínim (una sola és equívoca). AXONOMETRÍA OBLIQUA: Projecció cilíndrica obliqua: planta més alçades reduïdes(perspectiva militar) o alçat més fondàries reduïdes (perspectiva cavallera). AXONOMETRIA ORTOGONAL: Projecció cilíndrica ortogonal; reduccions de totes des dimensions: perspectives isomètriques, dimètriques i trimètriques.

SISTEMES BASATS EN LA PROJECCIÓ CÒNICA. 

SISTEMA CÒNIC: projecció des d’un punt propi (feix de raigs cònic); visió subjectiva. Disminució de les mides en funció de la distància a l’observador i fuga de determinades famílies de rectes. Modalitats frontal, oblíqua i a vista d’ocell.

En tots tres casos es manté el paral·lelisme de línies que siguin paral·leles a l’espai.

Seccionar: tallar. Pla projectant: pla on es projecten els punts notables.

Projecció cònica

SISTEMES BASATS EN LA PROJECCIÓ CILÍNDRICA. 

Raig projectant: en projecció cilíndrica, és el nom que reben els raigs de projecció.

Projecció cilíndrica + Secció obliqua

La visió subjectiva produeix una impressió de disminució del tamany dels objectes més allunyats.

Pla del Quadre: superfície plana travessada pels raigs visuals en què es projecta l’element tridimensional, donant lloc a la seva perspectiva.

Els segments paral·lels d’igual magnitud es projecten paral·lels i d’igual mida, independentment de la seva separació al Pla de Projecció.

LA PERCEPCIÓ VISUAL Conclusions

A RECORDAR!  Projecció: intersecció d’un raig projectant o visual amb el pla que talla el feix de raigs.

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ DE LA UNITAT:

Amb la finestra de Dürer s’estableixen les premisses bàsiques per a l’establiment dels sistemes de representació. Els seus elements fonamentals són: punt de projecció, raigs visuals, pla del quadre i objecte. De les diferents ubicacions del punt de projecció i manera en què el pla talla el feix de raigs es deriven els diferents sistemes de representació gràfica.

Recensió de la presentació teòrica: _______________ 30% UD .- Comprensió i expressió 20% .- Ortografia i expressió 40%

MATERIAL DIDÀCTIC EMPRAT:

Examen final d’unitat: ___________________________ 60% UD .- Assimilació dels continguts. 70% .- Lèxic i ortografia 30%

PPoint C2_UD01_Els sistemes de representació. Fitxa didàctica 2/01

Tots els sistemes de representació gràfica es basen en la PROJECCIÓ + SECCIÓ Partim, doncs, d’un punt de projecció, d’una sèrie de raigs que surten d’ell i d’un pla que talla el feix de raigs.

Fitxa didàctica 2/01 Els sistemes de representació. Curs:

Nom alumne/a:

C2 UD 01 Curs/ grup:


PROJECCIÓ CILÍNDRICA ORTOGONAL.

PROJECCIÓ CILÍNDRICA ORTOGONAL; perspectives

PROJECCIÓ CÒNICA; perspectives

Sistema cònic central (un punt de fuga)

Sistema cònic oblic (dos punts de fuga).

Sistema cònic a vista d’ocell (tres punts de fuga).

Sistema acotat (planta i acotacions).

Sistema axonomètric oblic (dos eixos formen 90º)

Perspectiva cavallera d’un cub

Detall de mapa topogràfic 

Sistema dièdric (dues projeccions mínim).

Perspectiva militar d’un apartament

Planta i alçat d’un edifici

Secció d’element industrial

Sistema axonomètric ortogonal (cap eix forma 90º)

Perspectiva axonomètrica DIN5

Perspectiva axonomètrica isomètrica

Fitxa didàctica C2_UD01_Els sistemes de representació MODIFICAT  

La Finestra de Dürer Els principis bàsics dels sistemes de representació gràfica Des de l’ull de l’observador surten raigs visuals que van a...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you