Page 1

Axonometria obliqua I. C3-UD 02 Perspectiva militar o planimetria


Les modalitats axonomètriques.

Projecció cilíndrica obliqua: els raigs projectants formen un angle de projecció diferent de 90º. Militar i cavallera.

Projecció cilíndrica ortogonal: els raigs projectants formen un angle recte amb el pla de projecció (paper de dibuix).Isomètrica, dimètrica, trimètrica.


La projecció cilíndrica obliqua. 1 cos projectant 12345678 2 pla de projecció definit pels eixos OX i OZ 3 projeccions cilíndriques ortogonals 4 projeccions cilíndriques obliqües 5 projecció cavallera del cos sobre el pla de projecció definit pels eixos OX i OZ 6 perspectiva cavallera de la figura 12345678


Resolució de perspectives militars.

PERSPECTIVA MILITAR O PLANIMETRÍA: .- és el resultat de projectar obliquament un objecte sobre el pla horitzontal de projecció.

.- la no coincidència de cap eix amb els raigs de projecció permet que apareguin grafiades les alçades, a més a més de les amplades i les fondàries. .- podem partir d’una planta que completarem aixecant els punts que no estan a terra a l’alçada que ens indiqui el seu alçat.


La distorsi贸 en perspectiva militar.


Reduccions dels eixos en perspectiva militar.

Si apliquem les mides reals sobre una terna d’eixos obtindrem una perspectiva distorsionada. És necessari minvar les mides sobre l’eix que hem afegit per tal de fer efectiu el fenomen de l’escorç (la visió obliqua redueix, aparentment, la dimensió dels objectes).


El caràcter convencional de les reduccions

Es recomana l’ús de les reduccions, si bé podem trobar determinades paradoxes: pot donar-se algun cas en què, si apliquem estrictament les reduccions aconsellades el dibuix sigui erroni.

En aquest cas, al girar la planta cada cub ha quedat amb una posició estàndard diferent; si apliquem les recomanacions resultarà que dues figures iguals tenen, a la perspectiva, alçades diferents.


En aquest cas podem aplicar al conjunt de les figures la mateixa reducció, sigui la que determina un cub o l’altre.

En tots dos casos el resultat és satisfactori i no s’aprecia excessivament la distorsió d’un d’ells.


Resolució de conjunts de figures.

Davant d’un conjunt de figures hi ha dos aspectes a considerar: .- l’orientació de la planta, per tal que les figures altes no tapin les més baixes.

.- la reducció a emprar, que vindrà determinada per la manera com quedi la figura més identificable (el cub).


La disposició de la planta deixa al davant les figures més baixes; es procura que totes quedin ben expressades volumètricament. El cub marca una reducció de 2/3 de les alçades, aplicable a totes les figures!


El conjunt pot expressar-se com una perspectiva lineal o lumĂ­nica.


A recordar:

L’axonometria militar parteix d’una visió frontal al terra (planta), però ens ofereix també la visió de les alçades i, per tant dels plans verticals. Això podríem considerar-ho com una aberració: ens és impossible veure frontalment la cara superior d’un cup (com un quadrat perfecte) i, alhora, veure les seves cares laterals. Tot i això, les perspectives militars representen un avenç considerable en l’evolució de la representació objectiva respecte al dièdric: un sol dibuix unívoc.

Es recomana l’ús de les reduccions, si bé poden emprar-se amb flexibilitat.


Perspectiva militar d’un sòlid


C3-UD02. Axonometria obliqua I.

C3_UD02_Axonometria obliqua I; perspectiva militar MODIFICADA  

Axonometria obliqua I. C3-UD 02 Perspectiva militar o planimetria Projecció cilíndrica obliqua: els raigs projectants formen un angle de pro...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you