__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

COÃ’POLIS, Ateneu Cooperatiu de Barcelona

1


1. Abast territorial Coòpolis, l’Ateneu Cooperatiu de Barcelona, és un dispositiu de foment i promoció de l’Economia Social i Solidària a la ciutat de Barcelona. En el marc de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius de Catalunya, s’orienta prioritàriament a la creació de noves cooperatives així com a la generació de llocs de treball en cooperatives existents.

2. Justificació del projecte Barcelona viu en un context de desigualtat socioeconòmica que es veu reflectida als 73 barris de la ciutat i que es poden observar a partir de l’anàlisi dels principals indicadors econòmics, laborals i de qualitat de vida de la ciutat de Barcelona, i la seva evolució en els darrers anys on queda clara la desigualtat estructural i els nivells preocupants de pobresa existents. En aquest sentit, entenem que fomentar l’economia social i cooperativa implica promoure un model socioeconòmic alternatiu i transformador que contribueixi a la reducció de desigualtats socials i territorials, una economia al servei de les persones, que generi oportunitats, que s’arreli al territori, i que sigui capaç de donar respostes reals a les necessitats de la població.

COÒPOLIS, Ateneu Cooperatiu de Barcelona

En aquest sentit cal fer esment que des de l’any 2016 la ciutat de Barcelona viu un ritme de creixement de constitució de noves cooperatives; l’any 2017 es van registrar a Barcelona un total de 61 noves cooperatives, 40 aprox. assessorades des de Coòpolis, que caminen cap a un enfortiment socioeconòmic local. Cal fer esment que a Barcelona no hi ha un dispositiu que acompanyi el procés de constitució de cooperatives de forma especialitzada i que tot i l’augment de cooperatives constituïdes a la ciutat l’any 2017, que suposen el 37% del total de Catalunya, l’articulació territorial és feble -manquen espais de coordinació als barris- i tampoc no hi ha una autoorganització sectorial d’aquestes per enfortir socioeconòmicament els barris des de l’ESSC. Coòpolis és una aposta conjunta del veïnat, les iniciatives de l’economia social i solidària i de l’administració pública per desenvolupar un equipament de promoció de l’economia cooperativa al recinte de Can Batlló. L’objectiu és promocionar i fomentar l’economia solidària i cooperativa com a eina per a la reducció de desigualtats i l’enfortiment socioeconòmic local tot generant un nou teixit econòmic a la ciutat de Barcelona. Començat a gestar al 2011 en el procés col·lectiu de detecció de necessitats desenvolupat a Can Batlló, ha anat fent camí definint el projecte, creant aliances, i aconseguint-ne els espais. Els seus objectius específics van més enllà d’un augment quantitatiu en relació al creixement de constitució de cooperatives, sinó que també camina cap a la consolidació sectorial i territorial a la ciutat 2


per a fer possible un nou model socioeconòmic basat amb els valors de l’economia social i cooperativa tot fomentant projectes que vulguin ser partíceps i constructors d’un sistema que posi al centre les persones, el medi ambient i els territoris a partir de criteris democràtics, horitzontals, de transparència, equitat i participació. Al llarg dels cursos 2016-2017 i 2017-2018 des de Coòpolis s’ha pogut constatar que existeix un desconeixement de l’ESSC a àmbits com l’educatiu, els prescritptors, el petit comerç i als moviments socials. Per aquest motiu transversalitzar i establir línies de permeabilització entre l’economia solidària i altres àmbits és un objectiu clau. Coòpolis estableix línies estratègiques d’actuació després d’una anàlisi de perfil poblacional que forma part d’iniciatives d’ESSC i sectorial, algunes d’elles se li dóna resposta a partir de la creació de cercles específics i a d’altres a partir de la consolidació d’eixos estratègics i transversals de l’Ateneu Cooperatiu: >> Cercle incubació: Els projectes cooperatius que l’Ateneu ha impulsat fins a la data necessiten un context afavoridor per al seu creixement i consolidació, doncs un cop creada la cooperativa els equips necessiten encara d’acompanyament, orientació en la presa de decisions, assessoraments especialitzats, desenvolupament en profunditat d’aspectes organitzatius, logístics, econòmics, COÒPOLIS, Ateneu Cooperatiu de Barcelona

financers, de comercialització, de gestió del coneixement, etc. L’objectiu serà generar un espai d’incubació i co-treball per a projectes cooperatius, que generi dinàmiques de col·laboració i compromís amb la comunitat, acompanyant al llarg d’un període d’entre 1 i 3 anys de nous projectes cooperatius i afavorint les potencialitats d’intercooperació entre els projectes cooperatius. El cercle d’incubació generarà una comunitat de persones i projectes cooperatius, arrelats al territori, i a la seu de l’Ateneu, Can Batlló, que gestionin la incubadora i l’espai de cotreball. >> Cercle migracions: la població migrada ha patit més els efectes de la crisi econòmica que ha implicat grans dificultats per viure dignament, independentment del seu nivell de formació o de les seves aspiracions personals. Cal afegir que els obstacles i el laberint burocràtic quotidià per poder regularitzar la situació de permanència al país relega les persones migrades als segments del mercat laboral més precaritzat i amb menor reconeixement social (hostaleria, serveis, neteja, cura a persones), i és aprofitada per abaratir els costos laborals i consolidar relacions socials basades en la competència. El cercle migracions neix amb l’objectiu de fomentar la creació de cooperatives i augmentar l’ocupació en l’àmbit de l’ESS dins del col·lectiu de persones migrades. >> Cercle consum: està orientat a empoderar la ciutadania com a consumidors i usuaris, aportant-los criteris de responsabilitat, transformació i conscienciació d'aquest consum, a la vegada que 3


solucions col·lectives d'organització ciutadana i empresarials per a resoldre les necessitats del consum de béns i serveis. L’objectiu és promoure un consum conscient basat en pràctiques col·lectives i cooperatives, per afavorir no només un canvi en els paradigmes de consum de Barcelona, sinó especialment la generació d’ocupació per part de les iniciatives econòmiques que el fan possible o d’altres que puguin sorgir. S’han identificat diferents sectors d’activitat clau per al foment del consum cooperatiu (alimentació, cultura, energia, habitatge, tecnologia, mobilitat i financers), tenint en compte que són sectors en els quals ja existeixen referents que poden servir per detectar buits de mercat no ben coberts.

tenen per objectiu principal revertir el benefici al territori ni a les persones. L’Ateneu, doncs, pren com a objectiu específic fomentar el sector cultural des del cooperativisme. Per tal de donar resposta als objectius la calendarització de les activitats1 es treballarà per trimestres, on hi haurà un espai de coordinació interna entre les entitats agregades dels cercles i de l’Ateneu Cooperatiu per a calendaritzar les formacions i redistribuir participacions a jornades i actes. Les formacions seran trimestrals, tant les permanents -tallers cooperatius- com les de consolidació, que s’aniran desenvolupant en funció de la demanda.

L’Ateneu tindrà un eix estratègic transversal que ve derivat de la crisi de cures i de les poques experiències en l'àmbit de l'ESSC en tant sector productiu com la cura dins de les cooperatives. Per aquest motiu un dels objectius serà sensibilitzar i impulsar experiències cooperatives en l’àmbit d’economies feministes i economia de les cures, per apostar per un creixement d’iniciatives d’ESSC que siguin sostenibles amb la vida i que apostin pels valors qualitatius que defineixen l’ESSC. També tindrà com a eix transversal la cultura cooperativa ja que al llarg de la convocatòria 2017-2018 es va detectar que és un sector on les treballadores estan precaritzades i que s’està desenvolupant des de grans empreses de foment cultural que no 1 (veure apartat 3. Objectius per a veure-les amb concreció)

COÒPOLIS, Ateneu Cooperatiu de Barcelona

4


PROBLEMA GLOBAL Barcelona viu en un context de desigualtat socioeconòmica i estructural que es veu reflectida als 73 barris de la ciutat que es poden observar amb diferents mapes que contemplen varis indicadors socioeconòmics (índex d'atur, renda familiar disponible, etc.) OBJECTIU GLOBAL Promocionar i fomentar de l’economia solidària i cooperativa com a eina per a la reducció de desigualtats i l’enfortiment socioeconòmic local tot generant un nou teixit econòmic a la ciutat de Barcelona. CÒOPOLIS IMPULS DE COOPERATIV ES

CONSOLIDA CIÓ TERRITORIAL

CONSOLIDAC IÓ SECTORIAL

CERCLES

LÍNIES ESTRATÈGIQUES TRANSVERSA LITZACIÓ

ECONOMIES FEMINISTES I ECONOMIA DE LES CURES

CULTURA COOPERATIVA

MIGRACIONS

CONSUM

INCUBACIÓ

Les condicions socials, econòmiques, culturals i legislatives creen desigualtat d’oportunitats i vulnerabilitat per la població migrada i refugiada que dificulta la resolució de llurs necessitat a partir del model cooperatiu

Manca d’apoderament de la ciutadania com a consumidores i usuàries, aportant criteris de responsabilitat, transformació i conscienciació del consum, a la vegada que solucions col·lectives d'organització ciutadana i empresarial per a resoldre les necessitats.

Necessitat per als projectes de nova creació d'un context afavoridor per al seu creixement i consolidació Dificultats per trobar espais de cotreball per les iniciatives acompanyades des de Coòpolis a nivell de ciutat i, en concret, a Can Batlló.

Donar a conèixer el model cooperatiu a la població migrada com eina de resolució de llurs necessitats econòmiques, socials i culturals i fomentar la creació de cooperatives i augmentar l’ocupació en l’àmbit de l’ESS dins del col·lectiu de persones migrades

Promoure el consum conscient basat en pràctiques col·lectives

Generar un espai d’incubació i co-treball per a projectes cooperatius, que generi dinàmiques de col·laboració, cogestió i compromís amb la comunitat

PROBLEMES ESPECÍFICS No hi ha un dispositiu a Barcelona que acompanyi el procés de constitució de cooperatives de forma especialitzada (tot i el creixement de constitució de cooperatives)

L'articulació territorial és feble i manquen espais de coordinació als barris

Poca autorganitzaci ó sectorial de les cooperatives

Desconeixeme nt de l'ESSC a altres àmbits com l'educatiu, els prescriptors, eixos comercials i petit comerç, moviments socials, etc.

Crisis de cures i poques experiències en l'àmbit de l'ESSC en tant sector productiu com la cura dins de les cooperatives

Precarització en l'àmbit cultural de les treballadores i sector econòmic fort privatitzant els beneficis de les grans empreses de foment cultural que no reverteixen el benefici en el territori ni en les persones

OBJECTIUS ESPECÍFICS Impulsar la creació de noves cooperatives

Consolidar l’articulació territorial a la ciutat de Barcelona

Consolidar l'articulació sectorial a la ciutat de Barcelona

Transversalitza ció i establiment de línies de permeabilitzac ió entre l'economia solidària i altres àmbits

COÒPOLIS, Ateneu Cooperatiu de Barcelona

Sensibilitzar i impulsar experiències cooperatives en l’àmbit d’economies feministes i economia de les cures

Fomentar el sector cultural des del cooperativisme

5


3. Objectius Coòpolis, l’Ateneu Cooperatiu de Barcelona, té com a objectiu principal promociar i fomentar l’economia solidària i cooperativa com a eina per a la reducció de desigualtats i l’enfortiment socioeconòmic local tot generant un nou teixit econòmic a la ciutat de Barcelona. Per assolir aquest objectiu hem definit els següents objectius específics: 1. Impulsar la creació de noves cooperatives per tal d’augmentar les iniciatives socioeconòmiques que responguin a lògiques de gestió democràtica i participativa, orientades a les necessitats de les persones i compromís amb la comunitat que permetin generar ocupació de qualitat i sostenible en el temps. Per valorar l’assoliment de l’objectiu es podrà analitzar l’augment del percentatge de cooperatives en relació a les empreses registrades a la ciutat i l’augment d’ocupació en l’economia social i solidària en relació al total d’ocupació barcelonina (veure indicadors verificables objectivament a l’apartat “Indicadors”). Per a fer-ho es duran a terme les següents accions: a. Accions de sensibilització, formació assessorament i impuls a la generació de noves empreses cooperatives i llocs de treball adreçades a persones emprenedores, associacions amb activitat COÒPOLIS, Ateneu Cooperatiu de Barcelona

b.

c.

d. e. f.

econòmica, SCP i empreses i/o entitats properes al tancament d’activitat (eix B, C, D) Incidència en la creació de noves empreses dins de l’ESS a través de la formació d’agents multiplicadors i prescriptors: professorat dels centres i professionals de l’àmbit de les gestories i les assessories (E i F) Promoció de l’economia solidària en sectors considerats estratègics (cultura, cures, consum, així com entre la població migrada) (eix B i cercles) Itineraris d’acompanyament integral fins a la constitució de cooperatives (eix B, C i D) Accions de sensibilització territorialitzades a diferents barris i Districtes de la ciutat (eix B) Impuls de la Convocatòria Premis Micaela Chalmeta per la creació de cooperatives de l’economia solidària compromeses amb la transformació social a través de la seva activitat (eix B)

2. Consolidar l’articulació territorial a la ciutat de Barcelona per afavorir l’enfortiment i la consolidació de xarxes locals i estendre el projecte a més districtes de la ciutat a partir de l’establiment de plans de treball amb les xarxes locals adaptats a les necessitats de cada barri i/o Districte (els eixos implicats van en funció de la diagnosi de cada barri eix B, C, D, E i F). Les activitats seran:

6


a. Consolidació dels espais d’articulació i de treball conjunt entre barris, les Taules Territorials (eix A) b. Visibilitzar les iniciatives dels barris, donant prioritat als projectes de les línies estratègiques del projecte cures, consum, cultura i migracions- (eix A) c. Derivació de projectes acompanyats des de Coòpolis a les xarxes locals dels barris on s’hi ubiquen (eix A i B) d. Programació d’accions de sensibilització i promoció del cooperativisme a diferents barris de la ciutat (eix A) e. Participació a esdeveniments organitzats per altres agents de la ciutat de forma activa i constant (eix A). 3. Consolidar l'articulació sectorial a la ciutat de Barcelona amb l’objectiu d’augmentar els coneixements, experiències i esforços al servei de la promoció integral de l’ESC a la ciutat i continuar apostant per enfortir àmbits sectorials determinats per a consolidar l’ecosistema cooperatiu barceloní. Per a assolir aquest objectiu es duran a terme les següents accions: a. Sessions d’intercooperació sectorials en àmbits estratègics claus per a fer front a situacions de desigualtat des de l’ESSC (habitatge, economia de les cures, consum, cultura, i amb la població migrada) (eix B) COÒPOLIS, Ateneu Cooperatiu de Barcelona

b. Seguiment de generació d’espais de coordinació amb agents vinculats amb l’ESC en l’àmbit catalana (XAC, F C T, C o m i s s i o n a t d ’ E c o n o m i a Social, D e s e nvo l u p a m e n t Lo c a l i d e C o n s u m d e l’Ajuntament de Barcelona, etc.) i a nivell estatal i internacional (Olatukoop i Koopfabrika del País Basc, Chantier de l’Economia Solidària del Quebec, etc.) (eix A) c. P r o m o c i ó p e r a l a c r e a c i ó d e p r o j e c t e s d’intercooperació entre cooperatives (eix B i cercle d’incubació) d. Coordinació i dinamització d’un espai d’incubació (cercle incubació) e. Accions de sensibilització i de consolidació de l’ESSC (eix B)

4. Transversalitzar i establir línies de permeabilització entre l'economia solidària i altres àmbits: una de les claus per la transversalització dels valors, les pràctiques i l’organització cooperativa al conjunt d’àmbits de la societat, passa per generar una massa crítica en aquells sectors o àmbits en què l’ESC és poc present. Així doncs, per a fer possible l’assoliment de l’objectiu les accions a desenvolupar seran les següents:

7


a. Identificació, contacte i accions de sensibilització a prescriptors -assessories, gestories, etc.- (eix F) b. Seguiment de la coordinació amb per a generar espais i/o eines de derivació entre serveis (eix F i eix C) c. Continuació de les càpsules formatives “Associació o cooperativa” i introducció d’un segon nivell que abordi amb profunditat els itineraris d’acompanyament a projectes associatius per a la constitució cooperativa (eix C) d. Consolidació de relacions -i n’establirem de novesamb associacions i eixos comercials per la detecció de comerços en traspàs i locals buits amb l’objectiu d’activar el protocol per a donar resposta a aquesta necessitat, buscant projectes cooperatius del territori que en podrien donar continuïtat (eix D) e. Acompanyament a col·lectius i moviments socials en situacions de precarietat que cerquin l’autoocupació i l’autogestió a partir de prendre les regnes de l’activitat que desenvolupen (eix D) f.

Consolidació de la coordinació amb agents educatius que poden fer de pont entre els centres educatius i amb eines pedagògiques d’apropament a l’ESS (eix E)

g. Sensibilització al teixit associatiu i a les empreses (eix C) COÒPOLIS, Ateneu Cooperatiu de Barcelona

5.

Sensibilitzar i impulsar experiències cooperatives en l’àmbit d’economies feministes i economia de les cures per repensar i enfortir la cura de les persones de les pròpies organitzacions de l'ESS i acompanyar el sorgiment de projectes destinats a les cures de les persones a partir de l'acompanyament professionalitzat de l'àmbit. Accions: a. Continuïtat de la sessió “Sostenibilitat de grups” en el marc dels tallers cooperatius grupals mensuals (eix B) b. Elaboració d’una sessió formativa de consolidació “Cap a l’elaboració del Reglament de Règim Intern” (eix B) amb la generació d’un document guia. c. Seminari de consolidació i aprofundiment sota el títol “Eines per al desenvolupament organitzacional” (eix B) d. Impuls amb altres actors, com la FCTC i la XAC, d’una jornada adreçada a conèixer i aprofundir en el coneixement dels prescriptors (eix F) en matèria d’estructures societàries de treball, consum i integrals en l’àmbit de les cures a nivell català, estatal i internacional. e. Acompanyament de projectes conflictuats (eix B) f. Desenvolupament de sessions formatives adreçades al sector cooperatiu (eix B) i al món acadèmic (eix E) en matèria d’economies feministes, economia de les cures i paradigmes organitzatius solidaris. 8


6. Fomentar el sector cultural des del cooperativisme es crearà una estructura de segon grau per a consolidar sectorialment l’àmbit cultural des de pràctiques d'ESSC, s'ampliaran els canals de difusió per a la generació d'un mercat social mentre en paral·lel s'augmentaran els projectes culturals cooperatius que podran donar-hi resposta. Les entitats participants de l’Ateneu desenvoluparan aquesta línia a partir de finançament extern a la convocatòria.

9. Generar un espai d’incubació i co-treball per a projectes cooperatius, que generi dinàmiques de col·laboració, co-gestió i compromís amb la comunitatde Can Batlló i de la ciutat. A partir del cercle incubació, de nova creació en aquesta convocatòria, es duran activitats que també donaran resposta a tots els eixos de la convocatòria com els altres dos cercles, però moltes d’elles partiran de la dinamització de l’espai de cotreball amb els diferents projectes incubats.

7. Fomentar la creació de cooperatives i augmentar l’ocupació en l’àmbit de l’ESS dins del col·lectiu de persones migrades per augmentar la seva presència en l'àmbit de l'ESS a partir de la creació de cooperatives i de la inserció a cooperatives existents i contribuir a la regularització de persones en situació irregular generant ofertes de treball per compte aliena / pròpia així com a l'obtenció d'autoritzacions de treball per part de persones estrangeres que disposen de residència sense permís de treball des de l'ESS. L'ESS serà més present entre el col·lectiu de persones migrades i les seves organitzacions socials. Es donarà resposta a aquest objectiu a partir de les accions derivades del cercle de migracions.

Les activitats dels cercles donaran resposta als diferents eixos (A,B,C,D,E,F) de la convocatòria: Accions per a la diagnosi i visibilització de l’ESC Accions per a la creació de cooperatives Promoció de la fórmula cooperativa a associacions Relleu empresarial en format cooperatiu Eix Promoció de l’empresa cooperativa en centres educatius Prescriptors i professionals de l’àmbit de les assessories i gestories

8. Promoure el consum conscient basat en pràctiques col·lectives: des del cercle consum es donarà continuïtat a la tasca desenvolupada al llarg de la convocatòria 2017-2018, donant resposta a tots els eixos de la convocatòria. COÒPOLIS, Ateneu Cooperatiu de Barcelona

Els objectius específics es resoldran a partir del desplegament conjunt i articulats dels diversos eixos de treball i àrees, tant de l’Ateneu com des dels Cercles, detallats a l’apartat 4. Metodologia.

9


Eix economia feminista

1

2

3

4

OG

5 1 3

2

ATENEU COOPERATIU

Cercle Migracions

7

4 8 Cercle Consum

1

2

3

4 Cercle Incubació

9 6 Eix cultura

COÒPOLIS, Ateneu Cooperatiu de Barcelona

1

2

3

4

Promociar i fomentar l’economia solidària i cooperativa com a eina per la reducció de desigualtats i l’enfortiment socioeconòmic local tot generant un nou teixit socioeconòmic a la ciutat de Barcelona.

OE 1

Impulsar la creació de noves cooperatives

OE 2

Consolidar l’articulació territorial a la ciutat de Barcelona

OE 3

Consolidar l'articulació sectorial a la ciutat de Barcelona

OE 4

Transversalitzar i establir línies de permebealització entre l’ESS i altres àmbits.

OE 5

Sensibilitzar i impulsar experiències cooperatives en l’àmbit d’economies feministes i economia de les cures

OE 6

Fomentar el sector cultural des del cooperativisme

OE 7

Fomentar la creació de cooperatives i augmentar l’ocupació en l’àmbit de l’ESS dins el col·lectiu de persones migrades.

OE 8

Promoure el consum conscient basat en pràctiques col·lectives.

OE 9

Generar un espai d’incubació per a projectes cooperatius que generi dinàmiques de col·laboració i compromís amb la comunitat.

10


-

5. Metodologia Per tal de donar resposta als objectius generals i específics del projecte nascuts de la diagnosi (apartat 2. Justificació), es desenvoluparan el seguit d’actuacions explicades a l’apartat 3. Objectius a partir del següent pla de treball. El funcionament intern del projecte per al seu desenvolupament comptarà amb les següents àrees, unes de transversals i reproductives, i d’altres de sectorials i productives: - Àrees transversals i reproductives: - Comunicació: suport dels usuaris web i intranet per a les inscripcions a les formacions, maquetació dels materials propis, difusió web i xarxes socials, suport en la difusió de la resta d’activitat - Coordinació estratègica: - Representatitivitat amb les administracions públiques: Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Barcelona i Districte de Sants Montjuïc - Representativitat amb el sector: articulació de xarxes locals, relació amb la Federació de Cooperatives de Treball i amb finances cooperatives, vinculació amb la XES - Representativitat amb la Xarxa d’Ateneus Cooperatius: comunicació, acompanyament i coordinació general. COÒPOLIS, Ateneu Cooperatiu de Barcelona

-

Gestió de l’espai: cura i manteniment de les instal·lacions - Administració: justificació econòmica i tècnica - Gestió d’equips i cures: dinamització de reunions operatives i estratègiques i de l’equip, preparació i dinamització d’avaluacions parcials i dinamització de l’agenda conjunta Àrees sectorials i productives: - Suport (eix B, C i D): acollida projectes, coordinació d'equip de suport i línies estratègiques, justificació i seguiment d'indicadors de l’equip, acompanyaments, sistematizació de dades, premis Micaela Chalmeta - Formació (eix B, C, D, F): Organització de formacions, coordinació de territori i l’equip suport, justificació i seguiment d'indicadors, detecció de necessitats i elaboració del programa formatiu, gestió de les inscripcions i impartició de les formacions. - Recerca - acció (eix A, B): Identificació de pràctiques transformadores, dinamització i coordinació d’eixos estratègics, seguiment de projectes XL, cercle consum, cercle incubació, cercle migracions i articulació territorial i relació amb Can Batlló. - Món educatiu (eix E): identificació i seguiment de línies de continuïtat de centres educatius, identificació i coordinació amb agents vinculats al 11


-

món educatiu, acompanyament en la generació de plans d’actuació del professorat, generació de continguts pedagògics i guies didàctiques per a professorat i alumnat, impartició de tallers a les aules, exploració de nous àmbits educatius i acompanyament en la constitució de cooperatives d’alumnes Territori (eix A): vinculació amb les xarxes locals, seguiment dels plans de treball amb les xarxes territorialitzades als barris, mapeig i visibilització d’iniciatives, coordinació en la participació de jornades organitzades per altres actors, derivació de demandes dels barris a les altres àrees de treball

L’equip de treball que configura Coòpolis funcionarem a través de diferents àrees dins del propi projecte que es coordinaran gràcies a diferents espais de gestió i treball, que són els següents: - Reunions pròpies de cada àrea: hi participen les persones que formen part de l’àrea i tenen per funció la gestió i coordinació de la pròpia àrea. - Reunions operatives: hi participen responsables de les diferents àrees i tenen per objectius socialitzar i compartir tasques quotidianes per la coordinació entre les diferents àrees i línies estratègiques (tres d’elles participant amb el format de cercle). Tindran una periodicitat mensual.

COÒPOLIS, Ateneu Cooperatiu de Barcelona

-

-

Reunions estratègiques: hi participen representants de les diferent entitats agregades i té per objectiu prendre decisions estratègiques i polítiques. Tindran una periodicitat mensual. Taules estratègiques: estaran configurades per tots aquells actors amb qui es té relació pel desenvolupament de Coòpolis - Ateneu Cooperatiu de Barcelona, tant des de proveïdores, entitats participants, representants de l’administració pública i agents clau pel desenvolupament del projecte i tindran per objectiu revalidar l’actuació del projecte.

També es duran a terme tres avaluacions parcials: una inicial a principi de la convocatòria per tal de poder definir el model organitzatiu per l’acompliment dels objectius, una a mitjans de convocatòria (abril-maig) per poder fer una avaluació parcial en l’acompliment dels resultats i revisar el funcionament intern i les actuacions desenvolupades i una avaluació abans de finalitzar la convocatòria (setembre) per garantir l’acompliment dels objectius i fer una valoració general de l’any. Les actuacions s’avaluaran als diversos espais de treball (reunions d’àrea) i a les avaluacions parcials, tot i que també hi tindran cabuda quan calgui als altres espais de treball. Els cercles participaran de tots els espais de gestió i treball esmentats prèviament així com en les avaluacions parcials 12


comentades. A més, tindran una persona coordinadora que farà d’enllaç amb el seguiment mensual en relació a la globalitat del projecte, que s’encarregarà d’actualitzar els indicadors amb l’àrea administrativa, estarà en contacte amb l’àrea de comunicació per la difusió de les activitats i participarà de les reunions de suport. Tindrà contacte directe amb l’àrea territorial que farà de pont entre necessitats detectades des de les xarxes locals amb els cercles, si s’escau.

5. Capacitat de gestió Enguany l’Ateneu Cooperatiu de Barcelona estarà format per 18 entitats agrupades. A continuació en fem una breu descripció, i n’adjuntarem informació ampliada.

ATENEU COOPERATIU

LA PERA COMUNICACIÓ

CERCLE MIGRACIONS

MigrESS

COÒPOLIS, Ateneu Cooperatiu de Barcelona

CERCLE INCUBACIÓ

CERCLE CONSUM

13


Les entitats agregades de l’ateneu cooperatiu són les següents: La Ciutat Invisible Ha estat l’entitat impulsora del projecte Coòpolis, actuant com a beneficiària del programa d’Ateneus Cooperatius 2016-2017 i 2017-2018, amb un assoliment a la primera convocatòria de 21 constitucions de cooperatives i la inserció de 75 persones a l’ESS i de 21 constitucions i 61 insercions en el cas de la segona convocatòria. En els últims anys ha dut a terme projectes i col·laboracions en els àmbits d’activitat de la docència i la formació, de la recerca i la consultoria. També és membre actiu de diversos espais, xarxes i organitzacions. Lacol Cooperativa d’arquitectes aporta a Coòpolis la seva experiència en estratègies participatives i dinàmiques de generació d’idees i processos. És, també, una de les entitats promotores en la vessant de definició del projecte i l’adequació del programa de l’edifici als usos i serveis previstos a la nova seu. Actualment participa en diversos projectes i xarxes. La Pera Comunicació És una cooperativa de nova creació formada per professionals de la comunicació que incorpora a la seva metodologia els valors de l’economia solidària i la perspectiva feminista durant les diferents fases del procés comunicatiu; prioritzant el treball amb projectes COÒPOLIS, Ateneu Cooperatiu de Barcelona

transformadors i la intercooperació. Durant les dues primeres convocatòries, una de les sòcies ha format part de l’estructura tècnica de Coòpolis realitzant les tasques de comunicació de l’Ateneu i de les línies estratègiques; i a partir d’aquesta, n’assumeixen la gestió a través de la cooperativa. L’Impuls Cooperatiu de Sants És una associació que aglutina diferents projectes cooperatius i iniciatives d’economia comunitària a Sants que té com a objectiu dinamitzar l’economia cooperativa, social i solidària, a partir d’accions que contribueixin a l’extensió i enfortiment de les iniciatives socioeconòmiques locals i a la creació de nous llocs de treball en l’àmbit del cooperativisme i l’economia solidària. És, també, entitat agrupada de l’Ateneu Cooperatiu de Barcelona al llarg de les dues edicions anteriors, 2016-2017 i 2017-2018. El Col·lectiu Ronda És una cooperativa d’advocats i advocades, dedicada a l’assessoria jurídica, laboral i de l’economia social. En els darrers anys ha desenvolupat diversos projectes vinculats a l’economia social i solidària. En el cas de Coòpolis, durant el curs 2016-2017 i 2017-2018, ha portat a terme algunes formacions específiques, així com algunes col·laboracions en acompanyaments i/o informes jurídics específics.

14


Grup ECOS ECOS està format actualment per 18 cooperatives sòcies, que donen feina estable a més de 110 persones i agrupen 7.200 persones sòcies de consum, de branques d’activitat diverses. Disposa de dos locals que funcionen com a comunitats de treball, agrupant 35 empreses de l’economia social i cooperativa. Treballa per promoure la intercooperació, la generació de nous projectes, i la sensibilització i l’apropament a la ciutadania de les alternatives que ofereix l’ESS. Participa a la convocatòria de projectes singulars i a altres accions del programa Aracoop i ha estat participant de l’ateneu cooperatiu al llarg de la convocatòria 2017-2018. L’Esguard Cooperativa d’iniciativa social sense ànim de lucre que ofereix, principalment, serveis en educació en el lleure, com ara menjadors escolars, extraescolars, casals i colònies d’estiu, acollides infantils, treball amb joves i dinamitzacions territorials. Són membres de diversos organitzacions i xarxes i han estat desenvolupant l’eix educatiu de l’ateneu cooperatiu a la convocatòria 2017-2018. Les entitats que es presenten al cercle consum són les següents: FETS És una associació de segon nivell que té com a principal línia d’actuació la difusió de les finances ètiques i solidàries. Desenvolupa projectes educatius als centres educatius, participa i col·labora en campanyes comunicatives, i promou espais de COÒPOLIS, Ateneu Cooperatiu de Barcelona

trobada entre les entitats locals europees i internacionals de finances ètiques. L’any 2009 va impulsar el Segell ETHSI a través de l’Observatori de les Finances Ètiques. FETS ha participant en l’edició 2017-2018 de l’Ateneu cooperatiu de Barcelona, Coòpolis, com a entitat agrupada, vinculada al Cercle de Consum Cooperatiu. Opcions de Consum Responsable SCCL És una plataforma de construcció de mercat social a Catalunya que té com a objectiu incrementar de forma disruptiva el consum, tant privat com públic, en l’espai de l’economia social i solidària. Proporciona eines operatives de consum i compta amb diversos acords d’intercooperació i col·laboració amb cooperatives i entitats del món associatiu, cultural i d’acció social del país. Ha participat a la convocatòria de projectes singulars i a altres accions del Programa Aracoop al llarg del 2016-2017 i en l’edició 2017-2018 de l’Ateneu cooperatiu de Barcelona, Coòpolis, com a entitat agrupada, vinculada al Cercle de Consum Cooperatiu. Quèviure, Distribuïdora de Mercat Social, SCCL Quèviure, Distribuïdora de Mercat Social sccl, és la primera distribuïdora majorista de consum responsable que ofereix productes ecològics, de comerç just i fets per cooperatives. Dóna suport i abasteix a les cooperatives i grups de consum de productes ecològics del territori i amb especial atenció a les de la ciutat de Barcelona. Quèviure és el punt de trobada de 15


consumidors organitzats i productors per tal de facilitar i promoure el consum d’uns i la feina dels altres, creant una xarxa d’economia productiva real, fonamentada amb la col·laboració, la confiança i la coresponsabilitat. Quèviure ha participat en l’edició 2017-2018 de l’Ateneu cooperatiu de Barcelona, Coòpolis, com a entitat agrupada, vinculada al Cercle de Consum Cooperatiu. I també, conjuntament amb Opcions en el projecte singular MerCat Cooperatiu Ecològic. Sostre Cívic Treballa en la promoció i divulgació d’alternatives d’accés a l’hàbitat basades en models del bé comú, assequible i no especulatius, i específicament en el model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús. Ha esdevingut una de les entitats de referència en l’àmbit de la difusió i la promoció del cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús. Les principals línies d’activitat de l’entitat, són la divulgació del model mitjançant l’organització i participació en xerrades i altres activitats de difusió; elaboració i divulgació de materials diversos; impuls i acompanyament en el procés de formació de grups de persones que volen treballar conjuntament per a impulsar i dur a terme projectes d’habitatge en cessió d’ús. Finalment, la incidència política per a avançar en el reconeixement i desenvolupament d’aquest model d’accés i tinença d’habitatge en el marc legal actual. Ha participat, també, a la convocatòria de projectes singulars i al cercle consum al llarg del 2017-2018.

COÒPOLIS, Ateneu Cooperatiu de Barcelona

Les entitats agregades que conformaran el cercle de migracions són les següents: MigrESS L’Associació Migració i economia social i solidària MigrESS porta dos anys incidint en el teixit de l’ESS per incloure la interculturalitat i l’antiracisme dins els seus valors. Ha estat col·laborant amb l’Ateneu duent a terme tallers de sensibilització dirigides a persones migrades per donar a conèixer els principis de l’ESSC i oferir assessoria a iniciatives que vulguin constituir-se com a format associatiu o cooperatiu i accions de sensibilització al teixit local de l’ESSC en relació a la necessitat d’introduir una perspectiva intercultural i diversa a les seves organitzacions. IACTA Sociojurídica Cooperativa d’advocades dedicada a l’atenció, acompanyament, mediació i representació lletrada a persones en els seus processos jurídics. Al llarg del curs 2017-2018 han dut a terme diverses formacions i acompanyaments d’assessorament jurídic per fomentar la creació de cooperatives i d’ocupació dins del col·lectiu de persones migrades, així com la incorporació de persones migrades per part d’entitats de l’ESS. Diomcoop Cooperativa de venda i serveis, que té per objectiu donar resposta a les necessitats d’inclusió social, laboral i relacional de les persones migrades en situació de vulnerabilitat que realitzen 16


activitats de venda ambulant a la nostra ciutat. Els valors com a cooperativa són: l’ajuda mútua, la solidaritat, la transparència, la honestedat, l’interès pels altres i la cultura de pau.

Les entitats que formaran el cercle d’incubació són: Fem Procomuns FemProcomuns és una cooperativa integral de consum i treball, d’iniciativa social i sense afany de lucre amb la voluntat de contribuir a la consolidació d’un ecosistema del procomú des de Catalunya. Les seves línies d’actuació principals (programes d’impuls, tallers, formacions i activitats per la transició cap a l’ampliació de formes d’economia del procomú, del cooperativisme obert i de plataforma; producció del servei de núvol digital Commons Cloud amb eines tecnològiques lliures; l’adaptació del programari lliure Odoo de gestió empresarial per a cooperatives; i la definició d’un model d’espai de cotreball) poden aportar una experiència important per al bon funcionament del cercle incubació. Labcoop LabCoop és una comunitat que acull, incuba i impulsa iniciatives d'emprenedoria social cooperativa, aquelles que, a través d'una activitat econòmica, persegueixen transformar l'economia, la societat, la cultura; cooperativitzar l'activitat; sostenir-se al llarg del temps i multiplicar el seu model. Les seves línies de treball són COÒPOLIS, Ateneu Cooperatiu de Barcelona

incubació i acompanyament a projectes, projectes territori, projectes laboratori i formació. Calidscoop Actua com a agència per a la dinamització territorial de l’economia social, l’emprenedoria i el cooperativisme i com a eina a l’abast de tots els agents que funcionen com a motors de desenvolupament econòmic i social en el territori, per canalitzar i catalitzar el seu gran potencial. La cooperativa té experiència en formació, sensibilització, consultoria, assessorament, secretaria tècnica i dinamització de programes, projectes i xarxes entorn l’ESSC. Etcèteres Organització d'iniciativa social sense ànim de lucre formada per professionals amb experiència i inquietuds en diferents camps de la formació, investigació, intervenció social, i l’economia social i solidària. Es destaca la seva experiència en la gestió, desenvolupament i acompanyament de projectes en els àmbits social, econòmic i territorial.

Tant l’Ateneu com els tres cercles disposen de personal tècnic qualificat per desenvolupar les diverses actuacions previstes, així com les instal·lacions necessàries. Ubicat a Can Batlló, Coòpolis disposa d’un espai rehabilitat al 2016 i preveu inaugurar a la 17


primavera del 2019 una ampliació substancial que permetrà obrir sales de formació i espais d’incubació. En paral·lel a la rehabilitació de l’espai, durant aquest any es caminarà cap a consolidar el model de gestió i dinamització del mateix.

A continuació detallem la capacitat econòmica de les 18 entitats agrupades, tenint en compte que el seu volum de negoci durant els anys 2017 i 2018 (fins a data d’avui aproximadament), el pressupost gestionat de l’Ateneu Cooperatiu de Barcelona durant el curs 2016-2017, 2017-2018 i la previsió de pressupost a gestionar durant aquesta convocatòria:

La Ciutat Inivisible Impuls Cooperatiu de Sants LaCol Col·lectiu Ronda Grup ECOS L’Esguard

Volum negoci fins a octubre 2018 428398,93 €

Volum negoci 2017

0€ (la cooperativa s’ha creat el 2018) 149.197,89 €

33.370,20 €

0 €

0 €

2.000 €

10.979,50 €

0 €

Opcions

414.600 €

329.800 €

21.000 €

10.979,50 €

0 €

Queviure

113.500 €

112.880 €

27.000 €

27.061,50 €

0 €

66.425 €

65.545 €

10.000 €

10.979,50 €

0 €

LabCoop

15.932.944 €

29.849.335 €

29.705 €

0 €

0 €

Etcéteres

242.570,93 €

414.828,59 €

4.385 €

0 €

0 €

220.000 €

292.658,64 €

4.385 €

0 €

0 €

Fem Procomuns

26.377,81 €

21.525 €

0 €

0 €

DiomCoop

160.000 €

0€ (la cooperativa es va crear el 2017 i va iniciar activitat econòmica el maig de 2018) 42.743,57 €

8.109,04 €

0 €

0 €

123.106,62 €

144.519,53 €

4.095,02 €

0 €

0 €

5.602,00 €

0,00€ (l’entitat va començar la seva activitat al gener del 2018)

34.610,88 €

0 €

0 €

FETS

Sostre Cívic

6. Capacitat econòmica

Entitats

0€ (la cooperativa s’ha creat el 2018) 221.688,20 €

La Pera Comunicació

Pressupost Coòpolis 2018-2019

579355,08 € 168.278,38 €

Pressupos t Coòpolis 2016-201 7 109.419,95 € 173.038,69 €

11.317,48 €

126.213,76 €

42.619,38 €

177.504,25 €

99.285,96 €

273.000 €

362.000 €

15.113 €

14.900 €

18.319,58 €

7.402.537,49 €

8.108.820,00 €

22.820,20 €

30.000 €

proveïdor

286.387 €

380.699,84 €

15.263,47 €

30.000 €

0 €

250.000 €

253.340,93 €

16.613,47 €

11.100 €

0 €

COÒPOLIS, Ateneu Cooperatiu de Barcelona

Pressupost Coòpolis 2017-2018

Calidoscoop

IACTA Sociojurídica

MigrESS

TOTAL

494.078,57 € 492.924,20 €

304.532,51 €

18


7. Cofinançament De cara al curs 2018-2019, Coòpolis comptarà amb 4 fonts de finançament diferenciades: la convocatòria d’Ateneus Cooperatius del programa AraCoop, fonts propis del fons d’educació i promoció cooperativa de les entitats agrupades, fons provinents d’altres línies de treball vinculades a Coòpolis però no a la convocatòria dels ateneus cooperatius, i un finançament de l’Ajuntament de Barcelona, en forma de conveni, que donarà continuïtat al de la convocatòria anterior fins a desembre de 2018 i servirà per aprofundir en el treball conjunt, millorar la coordinació i amplificar els impactes en la promoció, l’arrelament i l’enfortiment de l’ESSC a Barcelona. Ateneus Cooperatius (Aracoop):

297.460 euros

94,71%

Cofinançament Ateneus Cooperatius

166.18,57 euros

5,92%

Cofinançament La Ciutat Invisible amb ICUB, IERM, Consorci el Besòs

7.400 euros

Ajuntament de Barcelona

4723,48 euros

Dotació FEPC de cooperatives participants

4.495,09 euros

Cercles

180.000 euros

COÒPOLIS, Ateneu Cooperatiu de Barcelona

Ateneus Cooperatius Cofinançament AraCoop Ajuntament de Barcelona

Cercles Cofinançament Aportació entitats

19


El total consolidat del projecte que es presenta és de 494.078,57 euros pel que el cofinançament respecte al consolidat passa a ser del 3.36 %, respecte al 5.29 % corresponent al cofinançament de l’ateneu cooperatiu agafat de forma aïllada. A les coordinacions estratègiques de Coòpolis s’ha aprovat l’aportació de FEPC de totes aquelles entitats participants o agregades que tinguin resultats positius el 2017 o 18, en funció de les seves possibilitats. És voluntat de Coòpolis generar així una dinàmica en que tant les entitats participants, aquelles que hagin pogut gaudir dels serveis de l’ateneu des del 2016 o el conjunt del cooperativisme de la ciutat pugui col·laborar amb el finançament del projecte a través dels seus FEPC, juntament amb aportacions de les entitats representatives del cooperativisme que disposin de fons o línies per la promoció del cooperativisme. En un context en què es preveu que el 2019-2020 s’inauguri un nou cicle dels Ateneus Cooperatius, és important que durant aquest 2018-2019 treballi de forma activa per trobar el màxim de fórmules de cofinançament possible, provinent d’entitats de base comunitària, cooperativa, social, pública, del sector privat o dels espais d’ensenyament, coneixement o recerca. Això ha de permetre no només incrementar els % de cofinançament de les activitats previstes pels ateneus cooperatius, si no també reforçarles amb noves o diferents línies de treball, alhora que fa el conjunt

COÒPOLIS, Ateneu Cooperatiu de Barcelona

del projecte més independent de la seva actual font d’ingressos principal i majoritària.

8. Cooperació Com ja s'ha explicat, des de Coòpolis s'està treballant ja des d'un inici per a la generació, l'enfortiment i la consolidació de xarxes territorials, espais de coordinació i concertació dels agents més rellevants de l'ESSC, i el treball amb les administracions per posar el major nombre de coneixements, experiències i esforços al servei de la promoció integral de l'economia solidària a Barcelona. Fins ara, hem creat sinergies amb xarxes locals i/o projectes singulars de tots els districtes de la ciutat, amb diversos agents del sector (com la XES, la FCTC, Coop57, Pam a Pam, el Grup ECOS, així com altres ateneus cooperatius del país) i amb l'Ajuntament de Barcelona i nombrosos organismes o entitats que en depenen, i la Generalitat de Catalunya. Així mateix, hem convocat tres Taules Estratègiques de Coòpolis -una al llarg de la convocatòria 2016-2017 i dues al llarg del 2017-2018) on hi han participat membres de la Direcció General d’Economia Social, el Comissionat d’Economia Social i Solidària de l’Ajuntament de Barcelona, Barcelona Activa, la Confederació de Cooperatives de Catalunya, la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya i dels grups locals de Barcelona, Coop57, Col·lectiu Ronda, Grup ECOS, LabCoop, Coopdemà, Calidoscoop, Iacta, Migress, i xarxes territorials com

20


són Barceloneta Proa a la Mar, Impuls Cooperatiu de Sants, Cooperasec i Sarrià- Sant Gervasi Coopera. Enguany seguirem treballant amb aquesta línia i donant continuïtat a aquestes accions. Així mateix, hem ampliat el nucli de Coòpolis, incorporant noves entitats agrupades i noves entitats col·laboradores. D'aquesta manera, de cara al curs 2018-2019, l'Ateneu Cooperatiu de Barcelona estarà format per les entitats que ja es van presentar a la convocatòria anterior desenvolupant les accions vinculades a l’Ateneu (La Ciutat Invisible, Lacol, l'Impuls Cooperatiu de Sants, Col·lectiu Ronda, grup ECOS, l’Esguard) i les que conformaven el cercle consum (FETS, Opcions de Consum Responsable, Quèviure i Sostre Cívic). S’ampliaran les entitats; pel que fa a l’Ateneu Cooperatiu s’hi afegeix La Pera Comunicació; per una banda les vinculades al cercle migracions (MigrESS, IACTA i Diomcoop) i les del cercle incubació (FemProcomuns, Labcoop, Etcèteres i Calidoscoop). Les entitats que conformaven el cercle Mar no es presentaran com a entitats agrupades perquè enguany no hi haurà cercle territorial, sinó que la vinculació amb les xarxes locals es durà a terme a partir de plans de treball directes amb l’Ateneu. Tot i així, mantindrem una relació d’entitats col·laboradores per al desenvolupament de les accions territorials en els territoris on treballen (Associació Barceloneta Alerta, Associació Taula Eix Pere IV i La Fàbrica). En total, 18 entitats agrupades conformaran l’AC amb els seus cercles associats donant continuïtat a la feina durant tot aquest temps i a l'equip actual. COÒPOLIS, Ateneu Cooperatiu de Barcelona

Tanmateix, en l’àmbit dels centres d’ensenyament i de treball amb professorat, es mantenen les línies de treball encetades el 2017-2018, reforçant enguany les activitats amb les que aporta l’Escola Lliure El Sol, tant pel que fa a educació en el lleure com amb l’associació de mestres Rosa Sensat, i també amb un acord incipient de col·laboració entre Coòpolis i l’Escola del Treball, amb la finalitat d’apropar continguts i metodologies a aquest centre de referència de Cicles Formatius en oficis i en administració d’empreses a Barcelona. Finalment, es durà a terme un pla de treball amb el Centres de Recursos Pedagògics dels districtes de la ciutat, facilitant així l’accés dels centres educatius als continguts proposats a l’Eix E. Més enllà de les 18 entitats agrupades que conformaran l'Ateneu Cooperatiu de Barcelona el curs 2018-209, comptem, també, amb el suport i la col·laboració d'altres entitats representatives del territori. Pel que fa al territori, han signat una carta per a fer constar el suport i la col·laboració la XES de Sant Andreu, l'associació APASSOS en tant que entitat que dinamitza la generació d’un espai germinador d’ESS al Guinardó; Cooperasec, xarxa local al barri del Poblesec; la Caníbal, com a representant de la nova xarxa local Coopoblet al barri de la Sagrada Família; l’Associació Barceloneta Alerta (ABA) com a dinamitzadores del pla comunitari de la Barceloneta i com a entitat agregada a la convocatòria anterior des del cercle mar; la Taula Eix Pere IV com 21


a entitat promotora de l’ESSC a Sant Martí i l'Ateneu l'Engranatge, entitat referent també de l'economia solidària i cooperativa al barri de la Zona Franca.

Barcelona Activa i Coòpolis per a garantir una bona coordinació entre diferents ens que treballen a la ciutat (CoAgenda), tot generant espais i/o eines de derivació entre serveis.

Al llarg de la convocatòria 2016-2017 i 2017-2018 s’ha desenvolupat amb les administracions locals una coordinació per a treballar plegats, que es concreta amb un conveni de l’Ajuntament de Barcelona i l’Impuls Cooperatiu de Sants que estarà en vigor fins a finals de desembre de 2018. Enguany a partir del 2019 la relació es definirà amb un conveni marc entre l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, així com amb aquelles línies de treball concretes que es puguin establir tant amb l’Ajuntament de Barcelona com amb d’altres entitats de l’Àrea Metropolitana.

Pel que fa al sector hem rebut suport de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, la XES, la Confederació de Cooperatives de Catalunya, Coop57, Biciclot i la Fàbrica.

Pel que fa al món associatiu s’està desenvolupant una línia de treball amb Torre Jussana (espai de referència del món associatiu de la ciutat) que tindrà continuïtat al llarg d’aquesta convocatòria per a seguir el pla de formació “Associació o cooperativa” i ampliarlo i adaptar-lo a les noves necessitats detectades (formació per a l’acompanyament de projectes en transformació d’associació a cooperativa). Es pretén també seguir la coordinació entre serveis a partir de la taula d’eines i acompanyament d’ESSC amb Centre de Recursos per les Associacions Juvenils de Barcelona, Torre Jussana, FCTC, COÒPOLIS, Ateneu Cooperatiu de Barcelona

Pel que fa a altres àrees específiques de treball, la cooperativa QueSoni i el Koitton Club, amb qui treballarem l'àmbit de la cultura cooperativa, el CRAJ i el Consell d'Associacions de Barcelona, amb qui treballarem conjuntament l'àmbit de l'associacionisme i possibles eines de derivació de serveis, i l'Escola Lliure El Sol, amb qui promourem l'economia solidària i el cooperativisme en el marc de l'associacionisme juvenil, el món del lleure educatiu i el tercer sector. També amb Mujeres pa’lante, Associació La Tregua, Art i Transformació Social, Col·lectivat, Studi Llum 91, amb qui treballarem des del cercle migracions, i Matriu amb qui tindrem col·laboracions per desenvolupar l’objectiu vinculat a la línia estratègica d’economies feministes i de les cures. També tenim suport de la Troca com a entitat vinculada al barri de Sants amb qui mantindrem col·laboracions per a desenvolupar accions formatives per adults i Reflexes, que serà entitat col·laboradora a l’eix educatiu. Des del cercle consum cooperatiu comptarem amb el suport de Rezero (Fundació Catalana per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable), Som Mobilitat, 22


SCCL i l’Associació per l’Impuls dels supermercats cooperatius i el mercat social. Són, en total, 31 cartes de suport d'entitats del territori, el sector i d'altres àmbits estratègics per al projecte.

9. Cobertura territorial Coòpolis és un equipament de ciutat amb una clara dimensió territorial i comunitària. És per això que, des d'un inici, s'ha treballat per ser present als barris i districtes de la ciutat, amb la voluntat d'esdevenir un instrument per a la consolidació de projectes i processos socioeconòmics i sociocomunitaris transformadors. Això s'ha fet a partir de la feina directament amb els barris i districtes de Barcelona, però, també, a partir de la participació a espais d'articulació i de treball conjunt. Durant el curs 2016-2017, Coòpolis va aconseguit ser present a tots els districtes de la ciutat, treballant conjuntament amb 20 barris (Barceloneta, Raval, Casc Antic, Esquerra de l'Eixample, Gràcia, Vallcarca, Guinardó, Carmel, Taxonera, Les Corts, Roquetes, Porta, Sant Andreu, Poblenou, Besós, la Verneda, Poblesec, Sants, Zona Franca, Sarrià-Sant Gervasi) i amb L'Hospitalet i l'eix Besós, engegant les primeres accions conjuntes, basades, sobretot, en la sensibilització i la difusió de l’economia COÒPOLIS, Ateneu Cooperatiu de Barcelona

solidària i el cooperativisme, la formació, i l’acompanyament a iniciatives del propi territori. Durant el curs 2017 i 2018 es fa consolidar el desplegament i l’articulació territorial a la ciutat de Barcelona. En aquest sentit, es va treballar en les següents línies: a) La creació de nodes territorials, que siguin un punt de referència de Coòpolis al territori i, al mateix temps, un espai de referència del territori per a Coòpolis. Es van traçar plans de treball conjunts, adaptats en cada cas a la realitat del barri i de la xarxa, la idea general d'aquests nodes era que poguessin: • Fer sensibilització i promoció de l'economia solidària i cooperativa al seu entorn • Garantir l'obertura d'un espai d'atenció al públic • Fer les primeres atencions a persones que volen engegar un projecte col·lectiu • Disposar de tota la informació de Coòpolis per poder-ne informar i/o derivar • Fer mapeigs d'iniciatives, agents i espais clau, necessitats i oportunitats de l'entorn • Treballar per l'articulació territorial de les diverses iniciatives i projectes existents En aquesta línia, es va treballar conjuntament amb les xarxes articulades de Sants, Poblesec, Zona Franca, Sarrià, Guinardó i Sant Andreu, a més a més de Barceloneta i Poblenou que

23


configuraven el Cercle Mar. Això són, barris de sis districtes de la ciutat.

que ha permès dinamitzar els espais de trobada i articulació entre les diverses xarxes articulades de la ciutat.

b) L'enfortiment del treball conjunt amb altres barris que no siguin node, sigui perquè encara no hi havíem tingut relació, o perquè les xarxes territorials encara no estaven (prou) articulades . En aquest cas, es preveia poder establir canals de comunicació fluids i poder anar col·laborant en accions puntuals de promoció del cooperativisme i enfortiment de les xarxes existents.

De cara el proper curs, 2018-2019, l’Ateneu Cooperatiu de Barcelona vol seguir treballant amb les línies ja plantejades i donar continuïtat a la feina feta. Per fer-ho, tenim previst: • Seguir treballar amb les xarxes territorials ja existents o, en el cas que no n'hi hagi, amb els projectes i/o agents clau de cada barri. Ens sembla que és important fer-ho així, per dues raons: en primer lloc, per poder enfortir les estructures locals existents, ja que són qui dinamitzen l'economia solidària i cooperativa al territori; i, en segon lloc, perquè són les entitats locals qui tenen el coneixement real de l'entorn. • Coordinar-nos amb altres recursos existents, que també estan intervenint en aquests territoris (Projectes Singulars, Plans de Barri, Comissionat d'Economia Solidària i Barcelona Activa, etc.) per tal de no duplicar recursos, esforços, ni saturar les entitats. • Mantenir i enfortir la relació amb la comissió de Xarxes Locals de la XES per tal de seguir l’articulació a través de les diverses xarxes territorials existents. • Facilitar i ajudar amb els diversos processos i entitats vinculades al Pol Cooperatiu del Besòs. • I fora de l’àmbit de Barcelona, atendre al procés iniciat aquest darrer curs a través de l’articulació dels diversos Ateneus Cooperatius de tot el territori català.

En aquest sentit es va poder iniciar una relació amb Sagrada Família i Camp d’En Grassot i Les Corts. d) Consolidar l'espai d'articulació entre Coòpolis i els diversos barris de la ciutat que promouen l'economia solidària i el cooperativisme. Considerem que és imprescindible generar un espai de trobada i de relació entre els barris, que facilitin la visualització i la detecció de les necessitats compartides, que es puguin compartir experiències i eines, i a partir del qual Coòpolis pugui adaptar els seus serveis i recursos. És només a partir del diàleg i el coneixement real del territori, que és possible generar eines i serveis adequats a les necessitats de la població i les entitats locals. En aquesta línia, aquest any s’ha concretat la relació entre la XES i Coòpolis, i sobretot amb la comissió de Xarxes Locals de la XES COÒPOLIS, Ateneu Cooperatiu de Barcelona

24


En relació als cercles se seguirà la mateixa lògica de treball plantejada per l’Ateneu Cooperatiu de Barcelona: treballar conjuntament amb les xarxes territorials articulades a la ciutat per tal de dissenyar i acotar les accions previstes, reconeixent que són elles els agents claus de cada barri ja que tenen el coneixement real de cada entorn.

10. Indicadors Els objectius generals de Coòpolis - Ateneu Cooperatiu de Barcelona seran: Ateneu: 1.000 participants, 30 acompanyaments de projectes en la seva constitució o consolidació Inserció de 30 persones (3%) Cercles (consum, migracions i incubació): 250 participants 10 acompanyaments de projectes en la seva constitució o consolidació inserció de 8 persones mínim (3%). La globalitat serà 1.750 participants, 60 acompanyaments, i 54 insercions de persones

COÒPOLIS, Ateneu Cooperatiu de Barcelona

Garantirem l’acompliment dels indicadors associats als diferents eixos de la convocatòria distribuïts al llarg de les activitats que donaran resposta als objectius plantejats.

OE 1. IMPULSAR LA CREACIÓ DE NOVES COOPERATIVES Des de l’Ateneu Cooperatiu: Eix B: 6 accions per a la creació de cooperatives (4 premis Micaela Chalmeta, 40 projectes asessorats a partir de l’itinerari d’assessorament i tallers per a la creació de diferents classes de cooperatives) Fonts de verificació: llistats d’assistència, cartells, bases dels premis i documents acreditatius de recepció del premi, document acreditatiu signat pels projectes acompanyats Eix C: acompanyament a 6 projectes associatius per a la creació o transformació en cooperativa Fonts de verificació: document acreditatiu signat pels projectes acompanyats Eix D: 1 acompanyament individualitzat a treballadores interessades a constituir una cooperativa per continuar l’activitat Fonts de verificació: document acreditatiu signat pel projecte acompanyat de 110 hores d’acompanyament Eix E: Acompanyament en la constitució de 2 constitucions de cooperatives d’alumnes Fonts de verificació: acta de constitució de la cooperativa, document acreditatiu de l’acompanyament per part del professorat Eix F: Incidència en la creació de noves empreses dins de l’ESS a través de la formació de professionals de l’àmbit de les gestories i asessories a partir de 5 tallers formatius Font de verificació: llistat d’assistència, fotografies 25


Des dels cercles es garantirà la creació de cooperatives a partir de: Eix B: 2 accions per a la creació de cooperatives per cercle, 10 projectes assessorats a partir de l’itinerari d’assessorament Fonts de verificació: llistats d’assistència, cartells, documents acreditatius signat pels projectes acompanyats Eix C: asessorament a 1 projecte associatiu per a la creació o transformació en cooperativa per cercle Fonts de verificació: document acrediatiu signat pel projecte acompanyat Eix D: 1 acompanyament individualitzat a treballadores interessades a constituir una cooperativa per continuar l’activitat Fonts de verificació: document acreditatiu signat pel projecte acompanyat Eix E: 1 acompanyament per a la creació de cooperatives d’alumnes per cercle Fo n t d e v e r i fi c a c i ó : d o c u m e n t a c r e d i t a t i u d e l’acompanyament signat per part del professorat Eix F: 2 tallers formatius sobre la creació de cooperatives destinats a prescriptors per cercle Font de verificació: llistats d’assistència, fotografies 0 2 . C O N S O L I DA R L’A RT I C U L AC I Ó T E R R I TO R I A L A BARCELONA Des de l’Ateneu Cooperatiu: EIX A: Taula Territorial, base de dades, catàleg de bones pràctiques, 3 jornades pròpies i participació a 8 esdeveniments Fonts de verificació: Plans de treball amb els barris (nodes territorials), actualització de la base de dades, catàleg de bones pràctiques, mapeig al pam a pam, fotografies i cartells de les jornades i esdeveniments, actes de les taules territorials llistat d'assistència COÒPOLIS, Ateneu Cooperatiu de Barcelona

EIX B: Presència de les càpsules itinerants formatives (tallers de sensibilització o dinamització) a diferents barris de la ciutat i derivació de projectes acompanyats des de Coòpolis a les xarxes locals dels barris on s’hi ubiquen Fonts de verificació: cartells, llistats d’assistència, fotografies de les sessions Des dels cercles: Eix A: Catàleg de bones pràctiques i 2 jornades pròpies per cercle Font de verificació: catàleg de bones pràctiques i cartell, fotografies i llistat d’assistència Eix B: Derivació de projectes acompanyats des dels cercles a les xarxes locals dels barris on s’hi ubiquen 03. CONSOLIDAR L’ARTICULACIÓ SECTORIAL A BARCELONA Des de l’Ateneu Cooperatiu: Eix B: 4 tallers de sensibilització o dinamització, 4 sessions col·lectives i 2 sessions d’acompanyament per al disseny d’estratègies vinculades al creixement, 1 diagnosi sobre mancances i oportunitats del territori, 3 sessions d’intercooperació a conjunt d’entitats Fonts de verificació: llistats d’assistència, fotografies, document acreditatiu d’acompanyaments, cartells Eix A: Coordinació amb agents vinculats amb l’ESC en l’àmbit c a t a l à ( X AC , F C TC , C o m i s s i o n a t d ’ E c o n o m i a S o c i a l , Desenvolupament Local i de Consum de l’Aj. de Barcelona) i a nivell estatal i internacional (Olatukoop, Koopfabrika, Chantier de l’Economia Solidària del Quebec, etc.) Fonts de verificació: fotografies Des dels cercles: Eix B: 2 tallers de sensibilització o dinamització, 2 sessions col·lectives i una sessió d’acompanyament expert individual per al 26


creixement, diagnosi de mancances i oportunitats, 3 sessions d’intercooperació a conjunt d’entitats Fonts de verificació: llistats d’assistència, fotografies, document acreditatiu d’acompanyaments, cartells El cercle d’incubació treballarà per consolidar sessions d’intercooperació i de cotreball amb els projectes incubats Eix B: Sessions d’intercooperació sectorials en àmbits estratègics claus per a fer front a situacions de desigualtat des de l’ESSC (habitatge, economia de les cures, consum, cultura, i amb la població migrada) Font de verificació: llistats d’assistència, fotografies Cercle incubació: Promoció per a la creació de projectes d’intercooperació entre cooperatives Fonts de verificació: llistats d’assistència, fotografies

0 4 . T R A N S V E R S A L I T Z A R I E S TA B L I R L Í N I E S D E PERMEABILITZACIÓ ENTRE L’ECONOMIA SOLIDÀRIA I ALTRES ÀMBITS Des de l’Ateneu Cooperatiu: Eix C: 2 tallers de sensibilització a professionals que s’agrupen per prestar serveis de forma conjunta a partir de les càpsules formatives “Associació o cooperativa” i introducció d’un segon nivell que abordi amb profunditat els itineraris d’acompanyament a projectes associatius per a la constitució cooperativa, 2 tallers de sensibilització al teixit associatiu i a les empreses dirigit a mínim de 8 participants i difusió de materials Fonts de verificació: llistats d’assistència, fotografies, material divulgatiu elaborat, material formatiu Eix D: 6 activitats de sensibilització a empreses i persones treballadores interessades en la fórmula cooperativa per COÒPOLIS, Ateneu Cooperatiu de Barcelona

l’acompanyament a col·lectius i moviments socials en situacions de precarietat que cerquin l’autoocupació i l’autogestió a partir de prendre les regnes de l’activitat que desenvolupen i consolidació de relacions amb associacions i eixos comercials per la detecció de comerços en traspàs; i elaboració de campanya de comunicació Fonts de verificació: llistats d’assistència, fotografies, cartells, material divulgatiu elaborat Eix E: 15 tallers i 2 rutes cooperatives a joves, pla d’actuació amb 15 professors i 3 activitats en l’àmbit educatiu complementàries vinculades al monitoratge de lleure i a l’àmbit universitari i consolidació de la coordinació amb agents educatius que poden fer de pont entre els centres educatius i amb eines pedagògiques d’apropament a l’ESS Fonts de verificació: llistats d’assistència, documents acreditatius de les trobades signats pel professorat i agents clau, fotografies, materials formatius Eix F: Seguiment d’un pla de treball amb Torre Jussana i amb altres serveis per a la creació d’una eina de derivació entre serveis, pla d’actuació amb 16 prescriptores i identificació de prescriptors -assessories, gestories, etc. Fonts de verificació: llistat d’assistència, fotografies, base de dades de prescriptors actualitzada

Des dels cercles: Eix C: 2 tallers de sensibilització per al teixit associatiu per cercle, 2 tallers per a professionals que s’agrupen per prestar serveis de forma conjunta per cercle Fonts de verificació: llistats d’assistència, fotografies Eix D: Campanya de comunicació, 1 activitat de sensibilització per cercle 27


Fonts de verificació: llistats d’assistència, fotografies, cartells, material divulgatiu elaborat Eix E: 7 tallers a joves, 2 rutes cooperatives, 1 activitat complementària a l’àmbit educatiu (per cercle) Fonts de verificació: llistats d’assistència, documents acreditatius de les trobades signats pel professorat, fotografies, materials formatius Eix F: Pla d’actuació amb 2 prescriptores per cercle Fonts de verificació: llistat d’assistència 05. SENSIBILITZAR I IMPULSAR EL COOPERATIVISME EN L’ÀMBIT D’ECONOMIES FEMINISTES I ECONOMIA DE LES CURES Aquest objectiu es consolida com a línia estratègica de l’Ateneu Cooperatiu: Eix B: Acompanyament a projectes de l’àmbit d’economies feministes i economia de les cures Fonts de verificació: document acreditatiu d’acompanyaments Eix B i E: Accions de divulgació i sensibilització de paradigmes organitzatius solidaris al sector cooperatiu i al món acadèmic Fonts de verificació: llistat d’assistència, fotografies, cartells Eix B: Continuïtat de la sessió "Sostenibilitat de grups" en el marc dels tallers cooperatius grupals mensuals, sessió formativa de consolidació "Cap a l'elaboració del Reglament de Règim Intern" amb l'elaboració d'un document guia i seminari de consolidació i aprofundiment sota el títol "Eines per al desenvolupament organitzacional" Fonts de verificació: llistat d’assistència, fotografies, cartells 06. FOMENTAR EL COOPERATIVISME AL SECTOR CULTURAL COÒPOLIS, Ateneu Cooperatiu de Barcelona

Es treballarà per la consolidació d’una sectorial de cultura (eix B) i es duran a terme diferents presentacions de la guia Cultura Cooperativa (eixA) (veure 07. Cofinançament) Font de verificació: fotografies 07. FOMENTAR LA CREACIÓ DE COOPERATIVES I AUGMENTAR L’OCUPACIÓ EN L’ÀMBIT DE L’ESS DINS DEL COL·LECTIU DE PERSONES MIGRADES Des del cercle migracions: totes les accions associades a la resolució d’aquest objectiu queden repartides al llarg de l’assoliment dels objectius de Coòpolis que aniran a cobrir les accions dels cercles (veure “Des dels cercles” a la resta d’objectius) (Annex. Pla de treball) 08. PROMOURE EL CONSUM CONSCIENT BASAT EN PRÀCTIQUES COL·LECTIVES Des del cercle consum: totes les accions associades a la resolució d’aquest objectiu queden repartides al llarg de l’assoliment dels objectius de Coòpolis que aniran a cobrir les accions dels cercles (veure “Des dels cercles” a la resta d’objectius). (Annex. Pla de treball) 09. Generar un espai d’incubació i co-treball per a projectes cooperatius, que generi dinàmiques de col·laboració, co-gestió i compromís amb la comunitat de Can Batlló i de la ciutat. Des del cercle incubació: totes les accions associades a la resolució d’aquest objectiu queden repartides al llarg de l’assoliments dels objectius de Coòpolis que aniran a cobrir les accions dels cercles (veure “Des dels cercles” a la resta d’objectius) (Annex. Pla de treball)

28


COÃ’POLIS, Ateneu Cooperatiu de Barcelona

29

Profile for Coòpolis, Ateneu Cooperatiu

Projecte d'activitats Coòpolis 2017-18  

Projecte d'activitats Coòpolis 2017-18  

Advertisement