__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2016-17


00 // COÒPOLIS, ATENEU COOPERATIU DE BARCELONA 01 // DIAGNOSI I VISIBILITZACIÓ DE l’ESS (EIX A) 02 // CREACIÓ DE COOPERATIVES (EIX B)

>> 3

>> 8 >> 47

03 // TRANSFORMACIÓ D’SCP i ASSOCIACIONS A COOPERATIVES 04 // RELLEU COOPERATIU (EIX D)

>> 68

05 // CENTRES EDUCATIUS (EIX E)

>> 74

06 // PRESCRIPTORES DE L’ESS (EIX F) 07 // COMUNICACIÓ

>> 79

>> 82

08 // L’ESPAI >> 87 09 // FUNCIONAMENT I TRANSPARÈNCIA 10 // CONCLUSIONS I LÍNIES DE CONTINUÏTAT

>> 91 >> 94


>> 65


00 // Coòpolis, Ateneu Cooperatiu de Barcelona
 Coòpolis, l’Ateneu Cooperatiu de Barcelona, és un dispositiu de foment i promoció de l’Economia Social i Solidària a la ciutat de Barcelona. En el marc de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius de Catalunya, s’orienta prioritàriament a la creació de noves cooperatives així com a la generació de llocs de treball en cooperatives existents. Sumant les capacitats del territori, de les administracions públiques i de les organitzacions de l’economia social i solidària barcelonina, Coòpolis vol esdevenir un espai de referència per persones i entitats que vulguin formar-se i rebre suport en processos de constitució de noves iniciatives cooperatives.   Situat al complex veïnal de Can Batlló, Coòpolis promou un ecosistema d’activitat socioeconòmica i formativa, de generació d’ocupació i d’impacte social. Un laboratori per la intercooperació i l’enfortiment econòmic local. Una eina per construir ciutats cooperatives: els  nous territoris de la cooperació econòmica, social i solidària.

3


Coòpolis a Can Batlló: història d’un procés col·lectiu El projecte Coòpolis és una aposta conjunta del veïnat, les iniciatives de l’economia social i solidària i de l’administració pública per desenvolupar un equipament de promoció de l’economia cooperativa al recinte de Can Batlló. L’objectiu és crear-hi un ecosistema d’activitat socioeconòmica i formativa, de generació d’ocupació i d’impacte social, que afavoreixi la creació de llocs de treball en cooperatives i l’enfortiment socioeconòmic local.

AUTOGESTIÓ COMUNITÀRIA A CAN BATLLÓ: L’EMBRIÓ DE COÒPOLIS L’11 de juny de 2011, després de dècades de reivindicacions, el veïnat recuperà el recinte industrial de Can Batlló, al barri de la Bordeta de Barcelona. Les tasques de rehabilitació comunitària s’iniciaren al bloc 11, que esdevingué l’Espai Veïnal Autogestionat Bloc Onze, amb auditori, bar i biblioteca, entre altres equipaments. Poc després, la Plataforma Can Batlló és pel Barri inicià un procés col·lectiu per detectar altres necessitats socials, i elaborà un llistat de projectes a ubicar a la resta de naus sense usos previstos. Coòpolis fou una de les propostes que nasqueren d’aquella detecció col·lectiva de necessitats.

A l’inici  del procés, s’establiren unes premisses per validar els projectes, que havien de fomentar la diversitat d’usos del recinte: la solvència tècnica i la sostenibilitat social i ambiental; l’arrelament social i impacte positiu al territori; i la capacitat d’intervenció sobre la realitat. Després d’un any de treball, i amb la participació de més de dues-centes persones, el gener del 2013 es traslladaren els resultats al Districte de SantsMontjuïc.   Els projectes s’agruparen en sis grans grups:   a) xarxes veïnals i de suport mutu; b) cultura i formació; c) espais públics i comunitaris; d) educació; e) habitatge f) activitat econòmica.   En aquest darrer sentit, la Plataforma va considerar imprescindible comptar amb equipaments destinats a generar ocupació i activitat econòmica per afrontar les dificultats de les classes populars. L’aposta enllaçava amb la funció productiva històrica de Can Batlló, així com amb la tradició i dinamisme cooperativista del barri. Un equip format per cooperatives de treball vinculades a Can Batlló aportaren un primer esborrany del projecte que s’incorporà a la proposta definitiva. Aquell equip es conformà, posteriorment, en tant que grup promotor de Coòpolis. 4


ELABORACIÓ DEL PROJECTE COÒPOLIS El Districte de Sants-Montjuïc valorà la proposta veïnal i establí dos grups de projectes: d’una banda, aquells que podien ser aprovats per part del Districte; de l’altra, els que requerien de la intervenció d’altres agents institucionals. El segon grup d’iniciatives el composaren  l’Escola Autogestionada Arcàdia, la Cooperativa d’Habitatge en Cessió d’Ús La Borda i l’aleshores Espai d’Iniciatives de l’Economia Social (EIES), posteriorment denominat Coòpolis.   Per la seva complexitat i àmbit d’actuació pertinent, el Districte derivà la valoració de Coòpolis a l’agència de promoció econòmica   municipal   Barcelona  Activa.  A  partir d’aleshores, i al  llarg del primer semestre  del 2013, els  promotors del projecte es reuniren i negociaren amb la direcció de Barcelona Activa i el Districte. Finalment, es subratllà positivament l’oportunitat de crear un    equipament de promoció de l’economia cooperativa, social i solidària a Can Batlló i als barris de Sants, justificada pel context socioeconòmic general, el dinamisme local de l’àmbit cooperatiu i la rellevància a nivell urbà de la seva ubicació. La tardor del 2013, acabada la fase de valoracions i amb el vist-i-plau de Barcelona Activa, el Districte contractà l’equip promotor, composat per La Ciutat Invisible i LaCol, per desenvolupar l’estudi. Al llarg de set mesos, arquitectes, sociòlogues i consultores en economia social i solidària treballaren en una proposta de rehabilitació i adequació del Bloc 4 de Can Batlló, i desenvoluparen Coòpolis com un equipament amb espais i serveis orientats a la formació,

la incubació de cooperatives i la promoció de l’economia social i solidària. L’objectiu, crear un pol d’enfortiment socioeconòmic local i d’intervenció directa sobre el territori, com a mitjà per a millorar la qualitat de vida als barris limítrofs. Un equipament de promoció socioeconòmica de gestió comunitària, amb la participació del cooperativisme, les organitzacions populars del territori i l’administració pública.

NOVA REALITAT SOCIOECONÒMICA, BARRIAL I INSTITUCIONAL L’estudi s’entregà el juliol del 2014, i la realitat social i institucional anà fent el seu camí. El moviment de l’economia social i solidària s’articulava de forma creixent, i des de la XES es llençava, a inicis del 2015, les 14 Mesures per a la Democràcia Econòmica Local. Proposaven noves polítiques socioeconòmiques locals, que abandonessin la promoció del capitalisme i es fessin des del nou paradigma de la concertació pública- cooperativa – comunitària. Unes polítiques que havien de materialitzar-se amb infraestructures públiques cedides i gestionades de forma comunitària, per a promoure-hi iniciatives socials i solidàries, crear-hi vivers cooperatius així com programes formatius tècnics i socials per a generar apoderament i canvi cultural vers el cooperativisme. Altres iniciatives rellevants com Coop57 o les Federacions de 5


Cooperatives també apostaven per un nou desenvolupament local a partir de l’economia social i solidària. Per altra banda, a nivell de barri, les iniciatives cooperatives i comunitàries santsenques s’anaren coordinant al llarg del 2015 fins a la creació de l’Impuls Cooperatiu de Sants, associació creada per una dotzena de cooperatives de treball santsenques i iniciatives d’economia comunitària ubicades a  Can Batlló. Entre els seus objectius, el foment de la intercooperació, la creació d’ecosistemes cooperatius locals i el suport del projecte Coòpolis com a eina de promoció, creació i consolidació d’iniciatives d’economia cooperativa, social i solidària. En aquest sentit, de la mà de La Ciutat Invisible, La Col, l’Associació de Veïns i Veïnes de La Bordeta i de l’assemblea de Can Batlló, el projecte Coòpolis es presentà a l’auditori de Can Batlló el 30 d’abril del 2015.   Finalment, una darrera instància també visqué un procés de canvi que afavorí el projecte. La crisi econòmica, moviments socials com el 15M i l’aposta municipalista foren el context pel qual s’esdevingueren canvis de governs locals. En el nou Ajuntament de Barcelona, liderat per Barcelona En Comú, es creà un òrgan específic per a la promoció d’una nova política socioeconòmica a la ciutat: el Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària. Des d’aquest organisme, es llençà un Pla d’Impuls de l’ESS on, de forma central, es comptava amb Coòpolis com un dels projectes emblemàtics, a recolzar a partir d’un pressupost d’inversions de 5 milions d’euros. A nivell de la Generalitat de Catalunya, la nova

Direcció General d’Economia Social i Cooperativa també apostà per una nova generació de polítiques públiques de promoció del cooperativisme, i el 2016 llençà la proposta de crear 15 Ateneus Cooperatius arreu del país, amb finançament públic i gestionats per les xarxes cooperatives locals. La convocatòria de l’Ateneu de Barcelona fou guanyada per Coòpolis, i amb les tres variables en marxa –comunitàries, cooperatives i públiques- Coòpolis l’Ateneu Cooperatiu de Barcelona començà a caminar.

6


DIAGNOSI I VISIBILITZACIÓ (EIX A)

01 // DIAGNOSI I VISIBILITZACIÓ DE L’ECONOMIA SOCIAL, SOLIDÀRIA I COOPERATIVA AL TERRITORI (EIX A)

8


DIAGNOSI I VISIBILITZACIÓ (EIX A)

A1. L’ARTICULACIÓ DELS DIVERSOS AGENTS Una de les línies prioritàries d’aquest any ha estat l’articulació amb els diversos agents vinculats a l’economia social, solidària i cooperativa de Barcelona. Per fer-ho, i tenint en compte les dimensions de la ciutat, la multiplicitat i diversitat d’agents, i les relacions i xarxes ja existents, hem generat espais de trobada diferenciats amb els barris, el sector i les administracions i institucions. Els objectius d’aquests espais han estat: · Conèixer-nos i generar relacions de confiança amb aquells agents amb qui encara no teníem relació, o bé aquesta relació era dèbil. · Identificar necessitats i reptes i establir espais i línies de treball conjunt. · Començar a definir la vinculació entre aquests actors i Coòpolis.

Confederació de Cooperatives de Catalunya, la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya, Coop57, Col·lectiu Ronda, Grup ECOS, LabCoop, Coopdemà, Calidoscoop, Iacta, Migress, Barceloneta Proa a la Mar, Impuls Cooperatiu de Sants, Cooperasec. Tenint en compte que Coòpolis vol ser un equipament de gestió público-cooperativa-comunitària, la gestió i governança del qual implica un ampli ventall d'actors i agents, i una major complexitat en relació a l'arquitectura col·lectiva del projecte, hem generat taules de debats simultànies, per abordar col·lectivament tres àmbits: la forma jurídica i societària de Coòpolis; la definició i l’organització dels diversos espais de participació; i l’oferta de serveis i la sostenibilitat econòmica del projecte. L’objectiu és donar continuïtat en aquesta primera Taula, per a que del treball i el debat conjunt, puguem anar definint col·lectivament què ha de ser i com ha de ser Coòpolis.

Tot i això, el 5 d’octubre hem promogut un primer espai de trobada entre els diversos actors dels barris, del sector de l’economia solidària i cooperativa, i de l’administració, per tal de començar a definir el futur de Coòpolis. Hi han assistit una trentena de persones, amb la presència de la Direcció General d’Economia Social de la Generalitat de Catalunya, el Comissionat d’Economia Social i Solidària de l’Ajuntament de Barcelona, Barcelona Activa, la 9


DIAGNOSI I VISIBILITZACIÓ (EIX A)

10


DIAGNOSI I VISIBILITZACIÓ (EIX A)

A1. a // L’arrelament territorial Coòpolis és un equipament de ciutat amb una clara dimensió territorial i comunitària. És per això que, des d'un inici, s'ha treballat per ser present als barris i districtes de la ciutat, amb la voluntat d'esdevenir un instrument per a la consolidació de projectes i processos socioeconòmics i sociocomunitaris transformadors. Això s'ha fet a partir de la feina directament amb els barris i districtes de Barcelona, però, també, a partir de la participació a espais d'articulació i de treball conjunt.

// COÒPOLIS BARRI A BARRI Coòpolis ha aconseguit ser present a tots els districtes de la ciutat, treballant conjuntament amb 20 barris, i amb L'Hospitalet i l'eix Besós. Hem plantejat la relació amb el territori de dues maneres: D'una banda, hem començat a treballar amb aquells barris que ja estan promovent l'economia social i solidària, que estan portant a terme algun projecte singular, o que estan començant-se a articular en xarxes comunitàries locals. De l'altra, hem donat a conèixer Coòpolis a la resta de barris de la ciutat, fent-ne difusió a agents i espais físics clau, deixant per al curs que ve la tasca d'establir-hi espais de treball conjunt. A continuació detallem les diverses accions realitzades als barris i districtes de la ciutat: 11


DIAGNOSI I VISIBILITZACIÓ (EIX A)

12


DIAGNOSI I VISIBILITZACIÓ (EIX A)

CIUTAT VELLA En el marc del Districte de Ciutat Vella ens hem relacionat amb la Barceloneta, el Casc Antic i el Raval. Al barri de la Barceloneta existeix Barceloneta Proa a la Mar, un projecte de desenvolupament local i comunitari del territori. Tenint en compte que es tracta d’un projecte integral, que aglutina veïns, veïnes, entitats, iniciatives d'economia solidària, centres educatius i serveis del barri, i que estan treballant per promoure, també, l'economia social i solidària a l'entorn; se'ls ha pres com a interlocutors del territori. Fem una primera trobada 14/02/2017 amb l’equip tècnic del projecte en què coneixem la seva iniciativa, expliquem Coòpolis i la seva cartera de serveis, i veiem de quina manera podem enfortir els projectes i processos que s’estan donant a la Barceloneta. A partir d’aquesta primera trobada, s’estableix un canal de comunicació fluid, a partir del qual anem compartint visions i estratègies, i establim accions conjuntes. El 18/07/2017 fem una segona trobada, per valorar la feina feta, i veure de quina manera seguir col·laborant durant el curs següent. Durant aquests mesos, s’han portat a terme les actuacions següents: L'equip tècnic de Barceloneta Proa a la Mar, així com altres agents clau del territori (entitats, tècnics municipals, referents d’equipaments, membres d’iniciatives socioeconòmiques...), han assistit a tallers formatius sobre economia solidària, cooperativisme i intercooperació.

Han establert contacte amb nosaltres dues iniciatives locals: - La Xarxaire, cooperativa d’habitatge de la Barceloneta, que ha assistit a algunes de les formacions de Coòpolis i que ens han demanat assessorament per a la seva consolidació - Cap a Mar, projecte guanyador d'un dels Premis Micaela Chalmeta, que té per objectiu donar a conèixer el món i l’ofici de la pesca a Barcelona. Se'ls acompanyat en el seu procés de constitució en cooperativa, conjuntament amb Barceloneta Proa a la Mar. S’ha col·laborat amb el Punt d’Informació i Orientació Laboral de la Barceloneta en tres àmbits: - En les plataformes d’autoocupació col·lectiva que estan impulsant - En el disseny i impartició d’un mòdul sobre economia solidària i cooperativisme en el marc d’una formació ocupacional de cuina impulsada per Barceloneta Proa a la Mar (28/06/2017). - En la proposta que estan treballant per gestionar un xiringuito del barri Hem participat a la Taula de Formació de Barceloneta Proa a la Mar (12/06/2017) a partir de la qual s’han establert línies de col·laboració amb els centres de formació professional i universitaris del barri de cara al curs que ve. Hem participat a la Ruta per l'ahir i l'avui de la Barceloneta Cooperativa, organizada per Barceloneta Proa a la Mar, la Memòria Obrera de la Barceloneta, i la Biblioteca Barceloneta-La Fraternitat (26/05/2017) Al Casc Antic establim contacte amb el Casal Pou de la Figuera, de gestió comunitària, i amb el Punt d’Informació Juvenil Ciutat Vella, situat al Casal de Joves del Palau Alòs (06/04/2017), tenint en 13


DIAGNOSI I VISIBILITZACIÓ (EIX A) compte que, en anys anteriors, havien promogut mapejos i accions de promoció de l’economia social i solidària al barri i al Districte. Els donem a conèixer Coòpolis, i el seu catàleg de serveis, i ens oferim per acompanyar aquells projectes i/o processos del barri que ho puguin necessitar.

29/08/2017), i hem establert les línies de treball conjunt de cara al curs que ve.

Al Raval, hem establert contacte amb diversos agents del barri, tot i que principalment hem treballat amb: · Colectic, una cooperativa a qui hem acompanyat en el seu procés de constitució i que, a més a més, també juga un paper important en el foment de l’economia solidària al seu entorn. En aquest sentit, hem coorganitzat una formació sobre economia solidària (23/03/2017), cooperativisme (23/03/2017) i intercooperació (06/04/2017), amb un total de 38 alumnes. · La Fundació Tot Raval que ha impulsat la creació d’un espai d’articulació de les iniciatives d’economia social i solidària del Raval; després de la jornada Fet a mà del 2016, l’edició d’un catàleg per donar a conèixer les iniciatives d’economia solidària del Raval, i de l’informe d’intercooperació al barri del Raval -desenvolupat al 2017 per La Ciutat Invisible-. Engremia’t, a qui estem acompanyant en el seu procés de constitució en cooperativa, i que també forma part d’aquesta protoxarxa d’ESS al Raval. La xarxa d'ESS del Raval tot just s'està creant, i des de Coòpolis n'hem estat pendents per poder donar suport quan calgués. En aquest sentit, hem tingut dues reunions (30/05/2017 i 14


DIAGNOSI I VISIBILITZACIÓ (EIX A)

EIXAMPLE Dins del Districte de l'Eixample, hem interlocutat amb diversos projectes i xarxes. D'una banda, amb l’Eixample Esquerra Coopera, que s'està treballant per a la promoció de l’economia solidària al barri. En aquest sentit, han promogut jornades de sensibilització i formació, han mapejat les iniciatives del territori, i estan treballant per crear espais d’articulació de barri i/o de Districte. Fem una trobada inicial el 22/02/2017 i una trobada de seguiment i valoració el 10/07/2017. Durant el curs hem estat en contacte per a: · Difondre les activitats i accions de Coòpolis a l’Eixample i, alhora, reforçar des de Coòpolis les actuacions desenvolupades per la xarxa local. · Compartir visions i informacions dels diversos barris (Fort Pienc, Sagrada Família i Sant Antoni) i iniciatives del districte de l'Eixample. De l'altra, ens han contactat dues entitats de Sant Antoni, com són la Federació d’Entitats Calàbria 66 -que agrupa més de 40 entitats del barri- i el Grup d’Aturats de Sant Antoni, per demanar-nos assessorament per a la creació de Serveis Propis i Propers, una cooperativa de serveis de proximitat, que ha de permetre oferir, a les seves persones adherides, un seguit de serveis (petites reparacions, acompanyament a la gent gran o atenció a la infància) a través de la contractació de persones del grup d’aturades.

També hem contactat: Amb l'IES Viladomat, institut públic de l'Esquerra de l'Eixample que de cara al curs 2017-2018 vol incorporar l'eix de la participació i l'emprenedoria social al seu centre. En aquest sentit, hem tingut dues reunions (24/01/2017 i 16/03/2017) en què hem definit les línies de treball conjunt del curs que ve, i, alhora, hem parlat de l'articulació amb l'entorn. Amb el Grup ECOS que, tot i que en aquests moments no forma part de cap xarxa territorial, és un grup cooperatiu de prou embargadura com per tenir-los presents, no només en tant que sector, sinó també en tant que territori. Hi hem tingut tres trobades de coordinació (novembre, juliol i setembre) i hem establert relació, directament, amb algunes de les entitats que conformen el grup cooperatiu. Amb Sagrada Família i Camp d'En Grassot, tenint en compte que diverses entitats del barri estan treballant per crear una xarxa local d'economia solidària.

15


DIAGNOSI I VISIBILITZACIÓ (EIX A)

GRÀCIA Tant a Gràcia com a Vallcarca existeixen diverses iniciatives socioeconòmiques i sociocomunitàries d’economia social i solidària, però, fins aquest any, no s'ha comenat a gestar un espai de trobada i articulació.

situació en què es troba el barri i el teixit associatiu i cooperatiu de la zona. A partir d'aquí, algunes de les persones de l'entorn de l'Ateneu vénen a les formacions, els fem arribar material i informació sobre Coòpolis i els seus serveis i activitats, i es posa en contacte amb nosaltres el col·lectiu d'arquitectes Voltes, per tal que els acompanyem en el seu procés de constitució en cooperativa.

A Gràcia hem treballat en dos espais: Fem un primer contacte amb l’Ateneu Rosa de Foc, amb qui corganitzem una formació sobre economia solidària (30/05/2017), cooperativisme (06/06/2017) i intercooperació (13/06/2017), amb un total de 38 alumnes. A partir d'aquesta formació, es posa en contacte amb nosaltres Teixins Connexions, a qui acompanyem en el seu procés de constitució en cooperativa. Establim contacte amb la protoxarxa d'ESS de Gràcia (25/07/2017), un grup d'una quinzena de cooperatives del barri que estan començant-se a articular. En una primera reunió, donem a conèixer Coòpolis, i la seva cartera de serveis, i parlem de quina manera podem donar-los suport en el moment en què estan i, a partir d’aquí, establim un contacte fluid. Una de les cooperatives membres de la xarxa és La Clara Comunicació, a qui acompanyem en el seu procés de constitució en cooperativa, de la mà de Facto Assessors SCCL. A Vallcarca anem a parlar amb la gent de l'Ateneu Popular de Vallcarca, la Bodega La Riera i Vallcarca Sound, que ens expliquen la 16


DIAGNOSI I VISIBILITZACIÓ (EIX A)

HORTA-GUINARDÓ Al barri de Guinardó, establim contacte amb Guinardó Vol Espais, que algutina moviments associatius, cooperatius i veïnals, que reivindiquen la creació d’un equipament cultural i popular de gestió comunitària al barri, i la recuperació d’equipaments públics i espais infravalorats o infrautilitzats per a l’ús comunitari i veïnal. Durant l’any anem mantenint contacte electrònic, i no és fins a l’octubre (04/10/2017) que fem una primera trobada per compartir informacions i estratègies i començar a traçar un pla de treball conjunt. Acompanyem, també, dues iniciatives del barri Guinardó en el seu procés de constitució en cooperativa, La Drecera i una cooperativa d’idiomes. Fem, també, un primer contacte al Carmel, a través de l'Escola d'Adults, on impartim una formació sobre economia social i solidària a la que assisteixen una ciquantena de persones. I a la Taxonera, acompanyem la gent de Tecomate en el seu procés de constitució en cooperativa, però també en la seva intenció d’esdevenir un punt de referència de l’economia solidària al barri.

17


DIAGNOSI I VISIBILITZACIÓ (EIX A)

LES CORTS

NOU BARRIS

Establim contacte amb l'Ateneu Popular de Les Corts i amb L'Esguard, cooperativa d’iniciativa social sense ànim de lucre que ofereix serveis en educació en el lleure, i a qui acompanyem en la seva constitució en cooperativa.

El primer contacte amb Nou Barris és a través de l’Ateneu La Bòbila, un espai de gestió comunitària al barri de Porta. Fem una primera trobada (15/02/2017) en què ens expliquen les línies amb què estan treballant i en què nosaltres els donem a conèixer Coòpolis i els diversos serveis adreçats als barris. S’estableixen diverses línies de col·laboració, amb el barri de Porta, però també amb la resta de barris del Districte:

Acompanyem, també, el procés de l'Institut Ausiàs March, en què el centre està promovent la creació d'una cooperativa, amb alumnes de cicles de grau mitjà i superior d'informàtica, per oferir serveis interns i externs a l'institut.

Ens sol·liciten acompanyament dues iniciatives: l’Assemblea d'Aturats i Aturades de Nou Barris, que vol crear una cooperativa de cuina, barres i càterings, i l’associació Som del Barri, que vol transformar-se en cooperativa. Participem a espais de trobada i articulació de l’economia solidària a Nou Barris (20/04/2017) Organitzem una formació a mida per a les entitats de Nou Barris (04/07/2017 i 11/07/2017) que finalment no s'acaba fent per falta de persones inscrites. Es parla de poder-ho reprendre de cara al curs que ve. Els donem suport en la difusió dels seus esdeveniments En el cas de Roquetes, anem seguint la feina que s'hi està fent, a partir del contacte i les trobades amb ETCS, la cooperativa que està acompanyant el procés (17/02/2017 i 26/06/2017). Ens trobem, també, amb l'equip tècnic del Pla Comunitari de Roquetes (18/07/2017), en què els donem a conèixer Coòpolis i la seva cartera de serveis, ens expliquen en quin moment del procés estan i quines necessitats tenen, i establim algunes línies de treball conjunt 18


DIAGNOSI I VISIBILITZACIÓ (EIX A) de cara al curs que ve. Ens reunim, també, amb l'Ateneu Popular de Nou Barris (07/06/2017) per compartir processos i metodologies en equipaments de gestió cooperativa i comunitària. Ens posem, també, a la seva disposició, per allò que pugui sorgir.

SANT ANDREU A Sant Andreu ens hem coordinat amb la XES Sant Andreu, que aglutina una quinzena d’iniciatives de l’economia solidària i cooperativa del Districte, amb l’objectiu de difondre els valors i les pràctiques cooperatives, i de promoure la intercooperació i el mercat social. Fem una primera trobada (01/03/2017) per conèixernos i explicar-nos els projectes respectius i, una segona (11/07/2017), per valorar el curs i establir noves línies de col·laboració. Durant el curs, coorganitzem una formació sobre economia solidària (07/06/2017), cooperativisme (14/07/2017) i intercooperació (21/06/2017) a diversos barris del Districte (Sant Andreu, Navas i Bon Pastor), amb un total de 35 alumnes. Acompanyem, també, TM Gestió en el seu procés de constitució en cooperativa i els posem en contacte amb la XES Sant Andreu, en tant que xarxa territorial de referència del Districte. Establim, també, relació amb els barris de Bon Pastor i Baró de Viver, a través de la cooperativa La Fàbrica, que des de fa sis anys hi fa tasques de dinamització comunitària.

19


DIAGNOSI I VISIBILITZACIÓ (EIX A)

SANT MARTÍ El nostre node territorial de referència al Poblenou és la la Taula Eix Pere IV, una plataforma ciutadana que agrupa veïns i veïnes, col·lectius i entitats, que té per objectiu impulsar noves activitats cíviques, culturals, socials i econòmiques a tot el carrer Pere IV, i el seu entorn. Fem una primera trobada (08/03/2017) en què ens donem a conèixer mútuament els projectes i establim algunes línies de col·laboració, i una segona (21/07/2017) de valoració i replantejament del curs següent. Durant el curs: La impartició d’una formació sobre economia solidària (20/04/2017), cooperativisme (27/07/2017) i intercooperació (04/05/2017), corganitzada amb la Taula Eix Pere IV, al Poblenou, amb un total de 34 alumnes. El suport en la difusió dels seus actes La relació amb el barri de Besós comença amb l’acompanyament al Menjador Solidari Gregal. El Menjador funciona des del 2013 i, des de llavors, la seva activitat no ha parat de créixer. Tant és així, que al 2016 arriben a donar més de 96.000 menjars, entre les persones que van diàriament el menjador i les famílies que recullen el menjar i se l'emporten a casa. Però des de la cooperativa no només es vol intervenir sobre les conseqüències de la desigualtat, si no també sobre les seves causes; i és per això que decideixen promoure la creació d'una cooperativa de serveis de proximitat que agrupi activitats d’atenció a les persones o col·lectius del barri, i que pugui servir per generar ocupació per persones de l'entorn, que, a mesura que s’intensifiqui, pot rendir amb la creació de noves cooperatives.

La cooperativa Gregal serviria de marc societari inicial i d’agrupació de les diferents activitats, actuant de pal de paller del conjunt de les activitats i assegurant que l’activitat es fa de forma coordinada i en vistes als objectius inicials de generar nova ocupació per persones desocupades, algunes d’elles usuàries o voluntàries del Menjador Social. S’estableix, també, contacte amb el Pla Comunitari del Besós – Maresme, per donar a conèixer Coòpolis, i la seva cartera de serveis, i veure si es poden reforçar projectes o processos existents. En aquest sentit: L'equip tècnic del Pla Comunitari assisteix a tallers formatius sobre economia solidària, cooperativisme i intercooperació. Es detecten necessitats que podrien resoldre’s des de fórmules cooperatives,així com iniciatives que necessiten acompanyament. En aquest sentit, s’acompanya l’Associació de Comerciants del 019, al barri del Besós-Maresme, en el seu projecte de crear una cooperativa per al repartiment a domicili (09/05/2017). A final de juny s'organitza la jornada Besós Territori Cooperatiu, conjuntament amb l'Ateneu del Barcelonès Nord, a la que assisteixen una quarantena de persones membres de Biciclot, la Taula Eix Pere IV, Gregal, Capfoguer, Coodin, DiomCoop, La Fàbrica, La Sargantana, Conreu Sereny, MiraPensaRecorda, XES Sant Andreu, Te Creativa, Vall de Betlem, Angels Empresa d'Inserció, Sinèrgics, AVV Poblenou, Pla Comunitari Besós-Maresme, Associació de Comerciants 019, equip d'Espai Públic i Convivència de l'Ajuntament de Barcelona, IMPO Badalona, Grameimpuls. 20


DIAGNOSI I VISIBILITZACIÓ (EIX A) A la jornada es va fer un repàs de la situació de l’Eix Besós, es van presentar algunes de les iniciatives socioeconòmiques existents, i es van generar dues taules de debat, una sobre com articular els serveis de proximitat des del territori i, l’altra, sobre el circuit alimentari ecològic, cooperatiu i de proximitat. Durant el mes de novembre es farà una segona jornada, en què es plantejarà la possibilitat de començar a treballar per a la creació d’un pol territorial de cooperació econòmica al Besós. Fem un primer contacte, també, amb la Verneda, a partir de l'Espai Trajana (27/04/2017), en què se'ls dóna a conèixer què és Coòpolis i quina és la seva cartera de serveis, i se'ls expliquen experiències d'altres barris que els poden resultar inspiradores en el moment en què es troben. De moment se centren en promoure algun espai sociolaboral al barri, tot i que se'ns té com a referents si en algun moment es veu la necessitat d'acompanyar algun projecte socioeconòmic col·lectiu.

SANTS-MONTJUIC La interlocució principal a Poblesec és amb Cooperasec, espai de promoció i foment de l’economia social i solidària al barri. Fem una primera trobada (24/02/2017), a partir de la qual establim línies de treball conjunt que passen, principalment, per col·laborar en l’acompanyament d’iniciatives del barri que volen constituir-se en cooperativa. En aquest sentit, fem l’acompanyament compartit a la constitució de La Raposa, i mantenim un espai de comunicació obert (23/03/2017, 08/06/2017, 24/10/2017 en què anem explorant la fórmula de treball conjunt i d'articulació al territori. Ens demanen acompanyament, també, l'associació Cúrcuma, La Carbonera i la Virgueria en la seva constitució en cooperativa. A la Zona Franca, interlocutem amb l'Ateneu Popular Zona Franca. Fem dues trobades, una a inici d'any (24/02/2017) i una altra a l'estiu (19/07/17) per compartir procés i línies de treball conjunt de cara al curs que ve. I als barris de Sants, Hostafrancs i la Bordeta és on tenim més presència i articulació, tenint en compte que el projecte neix del propi teixit associatiu i cooperatiu. En aquest sentit hem tingut relació, principalment, amb dos espais: l'Impuls Cooperatiu de Sants i Can Batlló. >> Pel que fa a Can Batlló:

- Fem una presentació-explicació del projecte de Coòpolis, i del programa dels Ateneus Cooperatius, oberta a la comunitat de Can 21


DIAGNOSI I VISIBILITZACIÓ (EIX A)

-

-

Batlló, en què hi assisteixen una trentena de persones. Instal·lem, també, una exposició explicativa del projecte al Bar Social (08/04/2017). Comencem a participar a les assemblees de coordinació (tots els dijous, de 19 a 21h) i a les assemblees generals de Can Batlló (l’última setmana de cada mes, durant 2-3 hores). L'equip de treballadors i treballadores de Coòpolis, assistim a una jornada de treball participatiu en el marc de les obres de la Fase 0 (28/04/2017), conjuntament amb persones de La Col i de la Fusteria Comunitària de Can Batlló -encarregada de la construcció del cubicle on s’ubiquen les oficines-. Fem les presentacions de Coòpolis, Ateneu Cooperatiu de Barcelona (03/05/2017 i 05/05/2017). Comencem a pagar l’aportació mensual de 1900€ en concepte d’us de les instal·lacions i equipaments de la nau de Coòpolis a Can Batlló (01/05/2017). Ens reunim amb la reunió comissió d’economia de Can Batlló (24/04/2017) i comencem a participar (a partir del 07/05/2017) al grup de treball remunerat de Can Batlló. L’objectiu d’aquest grup de treball es establir un marc regulador per al desenvolupament de projectes econòmics que s’ubiquin a Can Batlló, ja sigui per remunerar feines de gestió, portar el bar social, o engegar projectes que desenvolupin la seva pròpia activitat aportant a la comunitat un retorn social i econòmic. En aquest sentit, participem, també, a l’assemblea general extraordinària (17/06/2017) per esmenar, debatre i aprovar ponència marc de treball remunerat a Can Batlló, i des de Coòpolis ens comprometem (13/07/2017) a col·laborar en la consecució dels objectius plantejats.

>> Pel que fa l'Impuls Cooperatiu de Sants - Coòpolis s'incorpora a l'Impuls Cooperatiu de Sants com un projecte més i, a partir d’aquí, participa a les reunions de coordinació quinzenals (els dimarts de 18:30 a 20:30). - Participem a la Primavera Cooperativa de Sants (06/05/2017) - De la mateixa manera que fem en els altres barris, treballem per la posterior vinculació amb l'Impuls de les iniciatives acompanyades del territori. En aquests mesos, des del territori, ens han demanat acompanyament 10 projectes: l'Aula d'Idiomes (guanyadores Beca Micaela Chalmeta 2016), La Inexplicable, Gatxan, La Directa, Trama, La Comunal, CoopNet, La Fusteria Can Batlló (guanyadores d’un dels Premis Micaela Chalmeta 2017), el Garatge Can Batlló, La Paleta, i SoliCoop. Ens hem donat a conèixer, també, al PIJ Sants-Montjuïc (26/01/2017) i al Secretariat d'Entitats de Sants, Hostafrancs i La Bordeta, amb qui coorganitzem una ruta cooperativa per la Taula Intercultural (20/05/2017), en què hi assisteixen 14 persones.

22


DIAGNOSI I VISIBILITZACIÓ (EIX A)

SARRIÀ-SANT GERVASI Tot i que hem establert amb diversos agents, la relació principal l’hem tinguda amb l’Associació Cultural Casa Orlandai (de Sarrià) que, durant el primer semestre del 2017, ha tingut l’encàrrec de mapejar i articular les iniciatives d’economia social i solidària del Districte. Fem una primera trobada (21/02/2017) a partir de la qual establim un canal de comunicació fluid per anar compartint informacions i/o actuacions, i una segona trobada de valoració i plantejament del nou curs (21/06/2017). Del treball conjunt en surt:

- La participació de Coòpolis a la Fira Instal·lat a les Alternatives de -

Sarrià, en el marc de l’aniversari dels 10 anys de gestió comunitària de la Casa Orlandai (22/04/2017) La difusió dels actes de cadascun dels projectes

+ L’HOSPITALET DE LLOBREGAT Establim relació, també, amb L'Hospitalet, a partir de la xarxa local de la XES, amb qui fem una trobada (12/05/2017) per compartir visions i estratègies, i amb qui mantenim una comunicació fluïda. 23


DIAGNOSI I VISIBILITZACIÓ (EIX A)

// ESPAIS D’ARTICULACIÓ TERRITORIAL Entre el 2016 i el 2017 s'han generat diversos espais de trobada formals entre els diversos barris de la ciutat que estan treballant per promoure l'economia social i solidària al seu entorn. (

TROBADA DE BARRIS, 25 maig de 2016 (Porta, Sants, Barceloneta, PobleSec, Poblenou, Guinardó, Eixample Esquerra, Gràcia i XES). En aquesta trobada: - Compartim l'experiència de cada barri, a partir de: Què tenim, amb què comptem cadascú? / El procés: Què estem construint? / El desig/futur: Què volem? - Comencem a plantejar el treball conjunt ENERGIES COMUNITÀRIES, 10 de novembre de 2016 (Sants, Sarrià, Eixample Esquerra, Zona Franca, Poblenou, Barceloneta, Guinardó, Poblesec, Sagrada Família, Roquetes, Porta, Col·lectiu de Professionals del Treball Comunitari de Catalunya, Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum, Pla de Barris, IGOP, Xarxes Locals de la XES, Coop 57, Fundació Pere Tarrés). Es debat sobre: - La construcció de múscul social als barris - El paper de l'administració en la promoció de l'ESS als barris - L'articulació territorial

PROTOXARXA LOCAL BARCELONA, 30 de novembre de 2016 (Guinardó, Poblenou, Sarrià, Pam a Pam, Sant Andreu, Poblesec, Sants, Barceloneta, Eixample Esquerra, Porta, XES). Es parla: - Sobre la necessitat d'una articulació de ciutat que serveixi per construir una visió de conjunt sobre temes de ciutat, així com per tenir un nivell de coordinació operativa - Sobre el programa d'Ateneus Cooperatius, d'AraCoop

24


DIAGNOSI I VISIBILITZACIÓ (EIX A) ESPAI DE TROBADA DELS BARRIS, 4 d’octubre de 2017 (Sants, Zona Franca, Poblenou, Guinardó, Barceloneta). Des de Coòpolis convoquem un espai de trobada amb els diversos barris de la ciutat que estan promovent l’economia social i solidària, i amb els que ja estem treballant de manera bidireccional. Dividim la sessió en tres parts: a) la visualització de les necessitats compartides dels barris: la promoció de l’ESS als barris populars, la creació de cooperatives amb col·lectius vulnerables i/o assemblees d'aturats i aturades, la creció de cooperatives de serveis de proximitat i/o cures, la generació d’espais paraigües als barris, la gestió cooperativa i comunitària d’espais de l’entorn, l'articulació de xarxes territorials o ecosistemes cooperatius locals, la intercooperació, i les pràctiques d'ESS al petit comerç b) l’anàlisi amb profunditat del tema de la gestió cooperativa i comunitària d’espais de l’entorn (guinguetes, casals de barri, bars socials, espais de cotreball, o mercats). Mirem quines són les necessitats, dificultats o problemàtiques es tenen des dels barris en aquest àmbit, i què demanem o què podria fer Coòpolis per donar-hi resposta c) l’anàlisi de la relació dels barris i Coòpolis. Fem una valoració de la la relació i la feina feta fins al moment, i de la proposta amb què s'està treballant a partir de la qual Coòpolis pugui tenir diversos nodes repartits a la ciutat, desenvolupats per les xarxes territorials ja existents. Acordem fer una devolució de la sessió i mantenir aquestes trobades de manera periòdica (3 o 4 l'any).

25


DIAGNOSI I VISIBILITZACIÓ (EIX A)

A1. b // El sector de l’economia social, solidària i cooperativa a Barcelona

Des dels inicis del projecte s'ha volgut que Coòpolis fos un projecte estratègic del sector. En aquest sentit, ja des d'un principi, hem estat treballant la relació amb els agents clau de la ciutat. Durant aquests mesos hem generat espais de trobada amb:

Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC) L’any 2014 s’inicien els contactes entre Coòpolis i la FCTC, ja que des del grup promotor s’entenia que la Federació era un dels agents rellevants pel projecte, en tant que representativa d’una part important del sector, juntament amb la XES. Des de llavors, s’han produït trobades regulars en les que s’informava de les novetats i evolució del projecte. El suport al projecte -existent des d’un principi, tot i que no s'havia explicitat- es formalitza al 2016 i serveix per confirmar la voluntat de coordinar i concertar accions i estratègies, i col·laborar en tot allò que sigui necessari. D'aquesta manera, al llarg del 2017 es coordinen formacions i activitats vinculades a diferents dels eixos, i participen del procés de definició de l'òrgan de governança de Coòpolis.

XES El projecte Coòpolis es presenta el 2015 a la XES i, en els anys posteriors, es va informant de l’evolució del projecte a través de les Permanents, així com de les trobades de xarxes locals, ja que l’Impuls Cooperatiu de Sants, una de les entitats beneficiàries de l’Ateneu Cooperatiu de Barcelona, és la xarxa local de la XES a Sants. 26


DIAGNOSI I VISIBILITZACIÓ (EIX A) El novembre de 2016 se celebren dues reunions de treball per exposar el projecte de l’Ateneu Cooperatiu i les línies de treball del conjunt del projecte Coòpolis i el pla de treball 2017-2019. Es debat sobre la necessitat d’articular l’acció de les xarxes locals de la XES amb el desplegament dels Ateneus Cooperatius, explorar com es podia fer aquest desplegament a la ciutat de Barcelona, i en quins aspectes la XES i Coòpolis es poden alimentar de dinàmiques conjuntes. Des de Coòpolis es considera la XES, juntament amb la FCTC, un dels agents representatius del sector de l’ESS, però també de coordinació local d’acció de foment, pel que ha de ser necessàriament un agent amb veu pròpia que pugui intervenir en les estratègies i activitats i serveis de Coòpolis. Al llarg del 2017 s’han mantingut trobades regulars, de caràcter operatiu o deliberatiu, en el marc de les activitats de Coòpolis d’aquests mesos i s'ha iniciat una coordinació estable amb la Comissió de Xarxes Locals de la XES per coordinar l'acció als barris de la ciutat.

Coop57 Juntament amb la FCTC i la XES, des de Coòpolis es considera al Coop57 com una de les entitats representatives del sector de l’ESS. A diferència dels casos anteriors, però, on les relacions són principalment institucionals, amb el Coop57 també es pretén una relació operativa i de circuits de treball. És evident que molts projectes beneficiaris de l’activitat dels Ateneus necessitaran poder accedir a finançament, i el Coop57 és la principal entitat financera del sector.

El 2014 es presentà el projecte Coòpolis a una Assemblea General de Coop57 i, des de llavors, s’ha anat informant periòdicament de l’evolució del projecte, i s'han anat compartint estratègies i objectius. Durant el 2017 s’han tingut nombroses trobades operatives, tant per coordinar accions formatives, com per debatre casos concrets de projectes beneficiaris de l’activitat dels Ateneus. El juliol de 2017 es decideix treballar conjuntament en un protocol de procediment i de suport documental per facilitar la presentació de projectes que optin a finançament, alhora que des del Coop57 es remet a totes aquelles iniciatives emergents que es dirigeixen a ells i requereixen acompanyament a Coòpolis. Tambén serà un agent clau del procés de definició de l'òrgan de governança de Coòpolis i de les properes fases 2018-2019.

Pam a Pam Generem espais de trobada amb Pam a Pam (02/05/2017 i 03/07/2017) per compartir visions i estratègies. En aquest sentit des de Coòpolis, entenem a Pam a Pam com a eina de referència de l'economia solidària catalana i, és per això, que establim una sèrie d'accions a desenvolupar conjuntament: Decidim encarregar a Pam a Pam el mapeig d'aquelles xarxes locals, prescriptors de l'ESS, i iniciatives acompanyades per Coòpolis, que encara no estiguin mapejades. S'han creat uns filtres al mapa del Pam a Pam, que utilitzarem des de l'Ateneu de Barcelona per visualitzar l'economia solidària existent a la ciutat. En aquest sentit, es mapegen 30 iniciatives noves. 27


DIAGNOSI I VISIBILITZACIÓ (EIX A) Decidim utilitzar la feina ja feta per Pam a Pam, i els seus criteris, per decidir les 40 bones pràctiques que hem de recollir per la convocatòria dels Ateneus Cooperatius. Decidim col·laborar-hi per a la creació del manual de pràctiques transformadores que estem elaborant des de Coòpolis. En aquest sentit, organitzarem una activitat conjunta a la Fira d'Economia Solidària de Catalunya del 2017, que ens serveixi per avançar en el manual, i, alhora, per donar continuïtat a la sessió de bones pràctiques que des de Pam a Pam van fer a la FESC del 2016. Ens demanen de poder col·laborar en la generació d'espai de debat i formació sobre els nous criteris de Pam a Pam, tot i que de moment encara no hem concretat la manera. Acordem seguir compartint informació i/o reflexions al voltant de l'economia solidària a Barcelona (informació sobre mapejos, sobre iniciatives, o sobre estratègies d'articulació).

Grup ECOS El novembre de 2016 es va fer una primera trobada amb el grup Ecos per informar-los de la voluntat de l’equip promotor de Coòpolis de presentar el projecte als Ateneus Cooperatius, i de la intenció de comptar amb una relació fluïda amb algunes de les entitats que conformen el grup cooperatiu, bàsicament les dedicades a acompanyament o formació a projectes. És, també, un dels agents que es considera rellevant a la taula de coordinació de Coòpolis, per coneixements, pràctiques i naturalesa, i creiem que pot aportar

molts elements en la configuració i activitat de l’equipament definitiu al Bloc 4 de Can Batlló. El juliol de 2017 es té una segona trobada amb el grup per compartir propostes i estratègies pel curs 2017-2018, estudiar relacions o vinculacions entre els dos projectes, i convidar-los a la taula de coordinació del 5 d’octubre de 2017. També hem generat espais de trobada amb altres agents: Alguns dels prescriptors de l'àmbit (vegeu eix F) Altres Ateneus Cooperatius de Catalunya,

- A partir dels espais de relació promoguts per la pròpia Xarxa -

-

-

d'Ateneus i/o per AraCoop (17/01/2017, 31/01/2017, 01/03/2017, 19/04/2017, 01/06/2017, 12/07/2017) Amb l'Ateneu Cooperatiu Barcelonès Nord, amb qui hem generat espais d'assessorament i intercanvi d'experiències (24/05/2017) i amb qui hem coorganitzat la jornada Besós Territori Cooperatiu (28/07/2017) Amb el Teler Cooperatiu de Sabadell (de l'Ateneu Cooperatiu del Vallès), amb qui hem participat al seminari sobre el model cooperatiu en el desenvolupament local, en què hi van assistir una vintena de persones. Amb els diversos ateneus amb qui hem compartit la sessió 'Els Ateneus Cooperatius i els ecosistemes locals d’economia solidària' a l'Escola d'Estiu de la XES (29/06/2017) i amb qui estem organitzant la sessió de reflexió compartida de cara a la FESC (20-22/10/2017).

28


DIAGNOSI I VISIBILITZACIÓ (EIX A) Amb KoopFabrica. L’equip promotor de Coòpolis va presentar el projecte a diverses jornades i tallers formatius a Guipúscoa el 2015 i 2016, amb la presència dels ajuntaments d’Hernani o Errenteria, i agències de desenvolupament local. La creació d’una xarxa de cooperatives a Euskal Herria, Olatukoop, que agrupa a més de 30 projectes per treballar conjuntament en la formació, difusió i foment de l’ESS, obre la possibilitat de generar un projecte de formació per a nous projectes. Des de l’inici de les seves activitats, s’han compartit metodologies, continguts i valoracions de l’activitat entre els dos projectes, i es preveu que el 2018 es generi un espai formal de relació i accions conjuntes. El maig de 2017 se celebraren unes jornades de treball entre els equips dels dos projectes, i el juliol s’acollí al grup de 23 participants del programa KoopFabrika durant dos dies. Es preveu fer una nova trobada entre els equips el mes d’octubre de 2017.

Amb Le Solilab (27/02/2017) un centre de promoció de l'economia social i solidària a Nantes, amb qui intercanviem materials, metodologies i coneixement.

29


DIAGNOSI I VISIBILITZACIÓ (EIX A)

A1. c // Les administracions i les institucions

Generem diversos espais de coordinació amb les administracions que són, principalment, la Generalitat de Catalunya, a partir del programa Ateneus Cooperatius, i l'Ajuntament de Barcelona, en diversos departaments i àrees.

AJUNTAMENT DE BARCELONA Districte Sants-Montjuïc És una de les institucions més implicades en l’evolució del projecte des de la seva primera presentació al 2013. Va incorporar Coòpolis dins del projecte general per Can Batlló i treballà, conjuntament amb el Comissionat d’ESS, per aconseguir el finançament per a la rehabilitació del Bloc 4 (5 milions d’euros) i per a l’inici de les activitats del projecte el 2019. Amb l’aprovació dels pressupostos municipals el 2016, s’intensifiquen les trobades amb el Districte per definir l’ubicació final del projecte com l’obertura d’un primer espai provisional el 2017 a partir d’un programa i disseny de l’espai proposat per Coòpolis. El desembre de 2016 es comprometen els fons per la rehabilitació de la seu actual de Coòpolis, que s’inaugurà el 3 de maig, i el juliol de 2017 es comprometen els fons i calendaris per a que l’abril de 2018 l’espai actual de Coòpolis s’amplïi amb els espais per incubar empreses i les aules. En paral·lel, s’estableix una taula de treball per a que l’equip de Coòpolis pugui actuar com a “client tècnic” del projecte de rehabilitació del Bloc 4 (4.000 metres quadrats), seu 30


DIAGNOSI I VISIBILITZACIÓ (EIX A) definitiva del projecte, i que es preveu inaugurar el setembre de 2019. Es podrà així fer seguiment i intervenir sobre el programa per tal d’adequar la seu definitiva a les necessitats reals de Coòpolis, que podrà anar detectant mentre desenvolupa la seva activitat a la seu actual el 2017-2019.

Comissionat d'Economia Cooperativa, Social, Solidària i Consum Des del nomenament d’aquest nou càrrec a l’Ajuntament, hi ha hagut una coordinació molt intensa amb Coòpolis. Durant el primer semestre de 2016 es tingueren trobades per fer seguiment de l’evolució del projecte i de com generar un ecosistema de projectes i programes de foment de l’ESS a la ciutat. Coòpolis d’incorpora com un dels projectes centrals del Pla d’Impuls de l’ESS a Barcelona 2016-2019, i es compromet un 20% del total del pressupost del comissionat pel mandat en el projecte. La convocatòria dels Ateneus Cooperatius obre la possibilitat de donar suport a l’inici de les activitats de Coòpolis en un moment en que l’encaix del projecte, en no tenir forma jurídica ni els debats associats resolts, mentre no estigués la seu definitiva el 2019 estava trobant problemes o disfuncions. Durant el darrer trimestre de l’any 2016 es treballa en un document estratègic 2016-2019 pel projecte i es dissenya la proposta de l’Ateneu Cooperatiu de forma que les activitats i accions es coordinin i complementin el màxim possibles amb les línies del Pla d’Impuls, a fi d’evitar duplicitats i sumar potencialitats. Aquesta feina es cobreix amb una subvenció atorgada pel Comissionat pel 2016.

Al llarg de 2017 s’han realitzat 9 trobades de treball amb el Comissionat, en les que s’ha anat explicant l’evolució del projecte, s’ha compartit el resultat de les activitats, col·laborat en el disseny de l’equipament d’El Far, determinat línies estratègiques conjuntes, i coordinat les activitats de rehabilitació d’espais amb el Districte de Sants-Montjuïc. El setembre de 2017 se signa un nou conveni amb l’Impuls Cooperatiu per a dotar al projecte d’infraestructures necessàries, però també per intensificar la feina conjunta de Coòpolis amb el Comissionat i Barcelona Activa i dotar-la de continuïtat i capacitat en el procés que s’encetarà el 5 d’octubre. En la Taula de Coordinació s’establiran les línies de treball (forma jurídica, governança, sostenibilitat...) i estratègiques pel 2017-2019, i el Comissionat n’és un agent determinant. Es preveu un primer conveni 2017-2018 amb l’Impuls Cooperatiu de Sants i ja treballar el 2019 -constituïda i activa la forma jurídica de Coòpolis- en vistes al conveni marc de cessió de l’espai i de gestió de l’activitat que l’Ajuntament farà amb Coòpolis per la ubicació definitiva del projecte. Les dotacions associades a aquest conveni han de poder garantir l’activitat del projecte fins el 2018 o complementar les dels Ateneus Cooperatius, garantir la capacitat de treball conjunt amb el Comissionat i Barcelona Activa, i desenvolupar línies específiques no contemplades pels Ateneus Cooperatius i que es creguin importants.

Barcelona Activa Les relacions que s’han esmentat a l’apartat anterior s’han mantingut sempre de forma compartida amb la Direcció d'Innovació 31


DIAGNOSI I VISIBILITZACIÓ (EIX A) Socioeconòmica de Barcelona Activa, ja que es comparteixen estratègies des de l’Ajuntament entre aquestes dues àrees. Barcelona Activa va validar tècnicament el projecte Coòpolis el 2014, juntament amb el Districte de Sants-Montjuïc, i quan el 2016 es concretà el pla de treball fins el 2019, entenem que cal establir amb Barcelona Activa relacions a diferents nivells, des del disseny de la oferta formativa generalista o específica, a poder compartir eines de gestió dels espais d’incubació pel Bloc 4, a generar circuits i itineraris formatius, d’assessorament o acompanyament compartits, o a vetllar per a que les iniciatives que sorgeixin a la ciutat puguin comptar amb els diferents suports que Coòpolis, el Comissionat d’ESS o Barcelona Activa els poden oferir. Barcelona Activa també ha estat convocada a la Taula de Coordinació del projecte del 5 d’octubre. També hem tingut relació amb la Direcció de Desenvolupament de Proximitat, a partir del procés de creació del Pla de Desenvolupament Econonòmic (PDE) de Sants-Montjuïc, en què participem a la sessió específica sobre economia social i solidària.

Regidoria de Participació i Territori D’abril a juliol de 2017 s’ha participat en els processos de definició i naturalesa del Patrimoni Ciutadà, una proposta de l’Ajuntament de Barcelona, que ha de donar marc jurídic a aquells equipaments de propietat municipal dels quals se’n cedeix l’espai i/o l’explotació a entitats de caràcter social i de base local.

possibilitat que també els equipaments de promoció econòmica puguin estar inclosos, col·laborant en la creació de les condicions de possibilitat que han de permetre que la forma jurídica definitiva de Coòpolis sigui la dipositària de la cessió de l’espai i de la gestió del Bloc 4 del recinte de Can Batlló.

Medi Ambient Establim relació amb la Gerència de Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona per treballar conjuntament la nova proposta de guinguetes socials, a través de la qual entitats de l’economia social de la ciutat podran gestionar les guinguetes dels parcs de Barcelona. Fem una primera reunió (20/07/2017) en què ens donen a conèixer la iniciativa, compartim visions i estratègies, expliquem el paper que podria tenir Coòpolis, i ens marquem un calendari de treball. A partir d’aquí: Donem a conèixer la proposta als barris i a alguns projectes singulars de la ciutat, per si hi poden estar interessats. Comencem a definir els processos de formació, assessorament i acompanyament que podríem oferir des de Coòpolis que en cas que s'hagi de constituir alguna cooperativa o associació nova. Parlem amb el Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària, per a que puguin col·laborar en la redacció de la convocatòria. Seguim en contacte amb la Gerència de Medi Ambient per compartir informacions del procés.

Dins d’aquests equipaments es trobarien espais per la cultura i del moviment veïnal, i des de Coòpolis s’ha treballat per introduir la 32


DIAGNOSI I VISIBILITZACIÓ (EIX A)

GENERALITAT DE CATALUNYA Direcció General d'Economia

Ateneus poden tenir la mateixa necessitat de dotar-se de forma jurídica en un futur proper, pel que a partir del juliol del 2017 s’està dinamitzant aquest grup de treball.

A banda de les reunions i trobades d’informació, evolució, valoració o resolució de dubtes vinculats a la convocatòria dels Ateneus Cooperatius, des de l’activitat del propi Ateneu s’han realitzat trobades de treball amb la Sotsdirectora i amb la Cap de Serveis Jurídics, així com amb el Cap de Foment. Aquestes trobades responien a necessitats d’algunes de les iniciatives o projectes que s’han apropat a Coòpolis en aquests mesos, i altres relatives a la pròpia naturalesa del projecte. En el primer cas, s’han tingut dues trobades per valorar conjuntament les possibilitats d’articular algunes de les propostes al voltant de cooperatives de serveis o de treball, bàsicament en els casos que sorgeixen dels barris (Sant Antoni, Besòs, Nou Barris) i per explorar l’encaix de les Cooperatives de Serveis de Proximitat a la Llei de cooperatives. En el segon cas, s’ha explorat la possibilitat i la oportunitat de desenvolupar les cooperatives de Foment Empresarial, previstes a la Llei actual, però no desenvolupades. Es considera des de l’equip de Coòpolis que aquesta forma cooperativa podria ser adequada pel propi projecte Coòpolis, on institucions, entitats, federacions i territori es puguin articular per dissenyar l’estratègia i l’oferta de serveis de Coòpolis a partir de 2019. Després d’aquestes trobades s’ha inaugurat un grup de treball de Coòpolis amb el Col·lectiu Ronda i Caleidoscoop per elaborar una proposta per desenvolupar les cooperatives de foment empresarial. Considerem que altres 33


DIAGNOSI I VISIBILITZACIÓ (EIX A)

A2. L'ELABORACIÓ D'UN RECULL D'EMPRESES D'ECONOMIA SOCIAL I COOPERATIVA Des de La Ciutat Invisible, entitat agrupada de l'Ateneu Cooperatiu de Barcelona, el 2016 es va realitzar l'estudi 'L'economia social i solidària a Barcelona'. En aquest treball es fa un mapa de la ciutat, analitzant els sectors de l'economia social i solidària a Barcelona i els processos dels diversos barris per a l'enfortiment socioeconòmic de la ciutat. En ell es fa una radiografia de tots els sectors d’aquest àmbit socioeconòmic, així com de la seva articulació territorial pels barris i districtes de la ciutat. Des de la seva diversitat i travessada per processos de canvi, l’economia social i solidària és un actor emergent a la ciutat. Per les seves fragilitats, requereix d’impulsos per tal de fomentar-ne la consolidació i extensió. Per les seves potències, pot contribuir a una nova política socioeconòmica urbana, que faci de les ciutats un espai de redistribució, equitat i democràcia econòmica. Tenint en compte això, la feina que s'ha fet des de Coòpolis aquest 2017 ha estat la d'unificar les diverses bases de dades existents i actualitzar-ne la informació. Per la informació que hem pogut recopilar, en aquests moments a Barcelona hi ha 868 cooperatives actives (n'hem descartades 77 que o bé han plegat o bé estan inactives des de fa molt temps).

34


DIAGNOSI I VISIBILITZACIÓ (EIX A) Tipologia . 2 agràries . 32 de consumidors i usuaris . 17 cooperatives de segon grau . 20 d'Ensenyament . 29 d'habitatge . 12 mixtes . 1 sanitària . 69 de serveis . 684 de treball associat

Àmbit geogràfic

Sector . 7 agricultura . 72 construcció . 88 indústria . 701 serveis

Font: Informe L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA A BARCELONA

35


DIAGNOSI I VISIBILITZACIÓ (EIX A)

A 3 . L' E L A B O R A C I Ó D ' U N C ATÀ L E G DE BONES PRÀCTIQUES I DE PRÀCTIQUES TRANSFORMADORES Durant aquest 2017 hem treballat en dues direccions, d'una banda en la realització de 40 fitxes de bones pràctiques i, de l'altra, en l'elaboració d'un manual de 10 pràctiques transformadores a la ciutat.

A3. a // Les 40 bones pràctiques Hem realitzat un recull d’algunes de les bones pràctiques de les cooperatives de la ciutat de Barcelona que contribueixen a la cohesió social, l’ocupació i el desenvolupament del territori. Per ferho, ens hem basat en els criteris del mapa Pam a Pam, que defineixen les iniciatives de l’economia social i solidària. Ens semblava important, d’una banda, partir de la feina ja feta d’una eina que per a nosaltres és referent i no duplicar, així, recursos; i de l’altra, assegurar-nos que les cooperatives referenciades són realment transformadores. En aquest sentit, les bones pràctiques recollides són:

Eixos de millora de la bona pràctica

Criteri Pam a Pam

INNOVACIÓ EN L'ACTIVITAT

Programari Lliure Programari Lliure

IMPACTE SOCIAL / MEDIAMBIENTAL / CULTURAL

Integració social Integració social Integració social Integració social Integració social Criteris ecològics Criteris ecològics Gestió de residus

DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL

Proximitat Proximitat Proximitat Proximitat Proximitat Proximitat

COL·LABORACIÓ I INTERCOOPERACIÓ

GESTIÓ I ORGANITZACIÓ INTERNA

INTERNACIONALITZACIÓ

Intercooperació Intercooperació Intercooperació Intercooperació Intercooperació Intercooperació Xarxes Xarxes Transparència Transparència Transparència Transparència Transparència Gestió econòmica Gestió econòmica Forquilla salarial Forquilla salarial Forquilla salarial Desenvolupament personal Desenvolupament personal Equitat de gènere Equitat de gènere Equitat de gènere Democràcia i participació

Iniciativa I-LABSO JAMGO ALENCOP GIMNÀS SOCIAL SANT PAU NORAI IMPULSEM COOPMERCAT CYDONIA ECONOMAT SOCIAL CELOBERT QUEVIURE EL REC CA LA ROSA MES FRESQUES QUE UN ENCIAM BAR RESTAURANT RESOLÍS NUSOS L'APÒSTROF LABCOOP ARÇ MÉS OPCIONS KOITTON CLUB ZUMZEIG CINE COOPERATIVA COOP57 LA MAREA EL CRÍTIC METROMUSTER FEM ESCALA ALTERNATIVAS ECONOMICAS COOPHALAL FIARE KOP DE MÀ BAR EL TIMBAL LABOQUERIA TALLER PEBRE NEGRE POL·LEN EDICIONS IACTA FIL A L'AGULLA LA CANÍBAL COOPERATIVA CULTURAL ROCAGUINARDA COS, COOPERACIÓ I SALUT AZIMUT 360

36


DIAGNOSI I VISIBILITZACIÓ (EIX A)

A3. b // Les 10 pràctiques transformadores Des de l'equip de Coòpolis també hem decidit elaborar un manual que reculli 10 pràctiques transformadores d'iniciatives de la ciutat. La compilació comprendrà tant mesures orientades a fomentar la coresponsabilitat amb les tasques de reproducció social, les cures o la inclusió dels col·lectius en situació de pobresa i en risc d'exclusió social, com iniciatives que busquen apoderar la seva base social en àmbits com la tecnologia o l'estalvi i les finances.

Durant el curs que ve tenim previst: - Fer la redacció final del manual i publicar-lo - Concretar una sèrie d’activitats per donar-lo a conèixer i per donar eines a les iniciatives que vulguin incorporar millorar i/o incorporar pràctiques transformadores en algun dels àmbits a què fa referència el manual.

El recull té per objectiu, no només la visibilització d’aquestes pràctiques transformadores, sinó que també vol ser un instrument que afavoreixi lareflexió, l'aprenentatge col·lectiu i faciliti l'intercanvi d'experiències entre projectes. És per això que, a més a més de la publicació del manual, també volem promoure espais de trobada i activitats enfocats a l’enfortiment i la intercooperació de les iniciatives de la ciutat. Durant aquest curs: - Hem establert la mostra definitiva, hem elaborat el guió de les entrevistes, hem realitzat les deu entrevistes, i n’hem fet el buidatge. - Hem generat una sessió de contrast en el marc de la FESC, a la sessió d’intercooperació, a través de la qual hem compartit necessitats, estratègies, reptes i dificultats sobre l’organització dels treballs i els temps, el factor humà a les iniciatives, i l’apoderament Sessió d’intercooperació de la FESC 2017.

37


DIAGNOSI I VISIBILITZACIÓ (EIX A)

A3. c // La visibilització de les iniciatives Conjuntament amb Pam a Pam, hem mapejat les xarxes locals de la ciutat, els agents de la Taula de Prescriptores de l'Economia Social i les iniciatives constituïdes a partir de l'acompanyament de Coòpolis, per tal de visibilitzar-les al mapa de l'economia solidària i al web de Coòpolis. Aquest n'és el resultat: Projectes acompanyats 1. ESPAI CONEIX : http://pamapam.org/ca/directori-de-punts/ directori-article/5068/ 2. A GRANEL: http://pamapam.org/ca/directori-de-punts/directoriarticle/800330/ 3. Diari LA JORNADA: http://pamapam.org/ca/directori-de-punts/ directori-article/5061/ 4. AULA D'IDIOMES: http://pamapam.org/ca/directori-de-punts/ directori-article/5003/ 5. L'ESGUARD: http://pamapam.org/ca/directori-de-punts/directoriarticle/5093/

8. BRUNA FILMS: http://pamapam.org/ca/directori-de-punts/ directori-article/5072/ 9. TM GESTIO: http://pamapam.org/ca/directori-de-punts/directoriarticle/5105/ 10. LA CARBONERA: http://pamapam.org/ca/directori-de-punts/ directori-article/5110/ 11. LA INEXPLICABLE: http://pamapam.org/ca/directori-de-punts/ directori-article/5112/ 12. MEGAFON COOPERATIVA: http://pamapam.org/ca/directori-depunts/directori-article/5113/ 13. COOPNET: http://pamapam.org/ca/directori-de-punts/directoriarticle/5114/ 14. CIERTO ESTUDIO: http://pamapam.org/ca/directori-de-punts/ directori-article/5115/ 15. LA DIRECTA: http://pamapam.org/ca/directori-de-punts/directoriarticle/900769/ 16. COLECTIC: http://pamapam.org/ca/directori-de-punts/directoriarticle/901193/ Projectes premiats

6. LA RAPOSA: http://pamapam.org/ca/directori-de-punts/directoriarticle/5059/

17. TRAMA: http://pamapam.org/ca/directori-de-punts/directoriarticle/5073/

7. XOBB: http://pamapam.org/ca/directori-de-punts/directoriarticle/5067/

18. LA FUSTERIA: http://pamapam.org/ca/directori-de-punts/ directori-article/5096/

38


DIAGNOSI I VISIBILITZACIÓ (EIX A) 19. COL·LECTIVA'T: http://pamapam.org/ca/directori-de-punts/ directori-article/5058/ 20. LA PALETA: http://pamapam.org/ca/directori-de-punts/directoriarticle/5060/ 21. CÚRCUMA: http://pamapam.org/ca/directori-de-punts/directoriarticle/5071/ 22. CAP A MAR: http://pamapam.org/ca/directori-de-punts/directoriarticle/5116/

Prescriptors de l’ESS 30. CALIDOSCOOP: http://pamapam.org/ca/directori-de-punts/ directori-article/5064/ 31. COL·LECTIU RONDA: http://pamapam.org/ca/directori-de-punts/ directori-article/5111/ 32. HOBEST: http://pamapam.org/ca/directori-de-punts/directoriarticle/5103/

Xarxes locals i nodes

33. IACTA: http://pamapam.org/ca/directori-de-punts/directoriarticle/900618/

23. IMPULS COOPERATIU: http://pamapam.org/ca/directori-depunts/directori-article/5099/

34. FACTO: http://pamapam.org/ca/directori-de-punts/directoriarticle/901484/

24. XES SANT ANDREU: http://pamapam.org/ca/directori-de-punts/ directori-article/5055/

35. COOPDEMÀ: http://pamapam.org/ca/directori-de-punts/ directori-article/901040/

25. EIX PERE IV: http://pamapam.org/ca/directori-de-punts/directoriarticle/5100/

36. ETCS: http://pamapam.org/ca/directori-de-punts/directori-article/ 901445/

26. ATENEU LA BÒBILA: http://pamapam.org/ca/directori-de-punts/ directori-article/901090/

37. LABCOOP: http://pamapam.org/ca/directori-de-punts/directoriarticle/900701/

27. BARCELONETA PROA A LA MAR: http://pamapam.org/ca/ directori-de-punts/directori-article/900945/

38. FIL A L'AGULLA: http://pamapam.org/ca/directori-de-punts/ directori-article/901128/

28. COOPERASEC: http://pamapam.org/ca/directori-de-punts/ directori-article/901180/

39. LA CIUTAT INVISIBLE: http://pamapam.org/ca/directori-de-punts/ directori-article/900356/

29. ATENEU L'ENGRANATGE: http://pamapam.org/ca/directori-depunts/directori-article/901119/ 39


DIAGNOSI I VISIBILITZACIÓ (EIX A)

A4. L'IMPULS DEL RECONEIXEMENT DEL VALOR AFEGIT DE L'ECONOMIA SOCIAL, SOLIDÀRIA I COOPERATIVA Des de Coòpolis, l'Ateneu Cooperatiu de Barcelona, hem visibilitzat l'economia solidària i cooperativa a partir de dos tipus d’accions: l'organització de jornades pròpies i la participació a altres jornades o actes organitzats pel sector i/o agents del territori.

40


DIAGNOSI I VISIBILITZACIÓ (EIX A)

A4. a // Les jornades pròpies

UNA ECONOMIA SOLIDÀRIA PER A TOTHOM? PERSONES MIGRADES A L'ESS.

PRESENTACIÓ DE COÒPOLIS, L'ATENEU COOPERATIU DE BARCELONA

Dimarts 16 de maig hem coorganitzat, juntament amb la XES i el projecte MigrESS, una jornada de reflexió per debatre sobre com podem establir ponts de comunicació i accions encaminades a enfortir els llaços entre el  teixit solidari i   la població migrada.

Fem tres presentacions de Coòpolis: una primera, amb la comunitat de Can Batlló (08/04/2017), una segona, d'institucional (03/05/2017), i una última de popular (05/05/2017).

41


DIAGNOSI I VISIBILITZACIÓ (EIX A) BESÒS TERRITORI COOPERATIU 28/06/2017 Jornada coorganitzada amb l'Ateneu del Barcelonès Nord, a la que assisteixen una quarantena de persones membres d'una vintenta d'entitats i projectes. La sessió va servir per visibilitzar la situació actual de l’Eix Besós, per presentar algunes de les iniciatives socioeconòmiques existents, i per generar espais de debat sobre l'articulació dels serveis de proximitat des del territori i sobre el circuit alimentari ecològic, cooperatiu i de proximitat.

LLIURAMENT DELS PREMIS MICAELA CHALMETA i DIADA DEL COOPERATIVISME 1/7/2017 Coincidint amb la Diada del Cooperativisme, l'1 de juliol vam entregar els premis Micaela Chalmeta, als sis projectes guanyadors: La Paleta, Cúrcuma, Cap a Mar, Fusteria de Can Batlló, Trama, Col·lectiva’t.

42


DIAGNOSI I VISIBILITZACIÓ (EIX A)

A4. b // Participació a altres esdeveniments Durant aquest any hem participat en diversos esdeveniments: Esdeveniment

Organització

Data 28/02/2017

Mobile Social Congress Fira de la Facultat d'Economia i Empresa JOB Barcelona

Setem (i altres entitats) Universitat de Barcelona

Sessió inicial 75 projectes d'ESSC Instal·la't les alternatives!

AraCoop

28/03/2017

Associació Cultural Casa Orlandai de Sarrià Fundació Seira

22/04/2017

Primavera Cooperativa de Sants BIZ Barcelona

Impuls Cooperatiu de Sants

06/05/2017

Barcelona Activa

Diada Cooperativisme

Comissió DiadaCoop i Impuls Cooperatiu de Sants Cultura Viva i Comissionat Economia Solidària

31/05-01/06/ 2017 01/07/2017

FinanCoop

Espai BAM (La Mercè)

Noves demandes

1

07/03/2017

0 15/03/2017

>> El Mobile Social Congress va néixer l’any 2016 com a alternativa al Mobile World Congress (MWC). Enguany, entre el 28 de febrer i l’1 de març, ha tingut lloc la segona edició que ha comptat amb un recull denúncies i alternatives a la indústria electrònica global mitjançant taules rodones, tallers, projeccions audiovisuals, una fira d’alternatives i una Restart Party -una iniciativa de la ciutadania organitzada per lluitar contra l’obsolescència programada en què s’anima a les assistents a portar aparells electrònics espatllats per aprendre a reparar-los. Des de Coòpolis hem participat a la Fira posant-hi un estand, i donant a conèixer la iniciativa i la nostra cartera de serveis, entre les persones i els projectes presents.

10 1 0

05/05/2017

0 0 1 0

22/09/2017

0 43


DIAGNOSI I VISIBILITZACIÓ (EIX A)

>> La Universitat de Barcelona organitza una fires d’empreses a diverses facultats. Des de Coòpolis vam participar a la Fira de la Facultat d’Economia i Empreses, compartint estànd amb el Barcelona Institut d’Emprenedoria, de la mateixa Universitat de Barcelona.

>> Des d’AraCoop se’ns va convidar a la sessió inicial dels 75 projectes d'Economia Social Solidària i Cooperativa, tenint en compte que una gran part dels presents són de Barcelona. ...

>> Els dies 15 i 16 de març es va celebrar a Barcelona el JOB, un congrés internacional de treball i orientació professional per a universitaris i titulats juniors. Des de Coòpolis vam participar de l’estànd d’AraCoop, en què els Ateneus Cooperatius vam tenir-hi un espai per donar-nos a conèixer i atendre peticions d’informació i assessorament.

>> Enguany, la Casa Orlandai, del barri de Sarrià de Barcelona, ha fet 10 anys. En el marc de la programació especial que van organitzar per a l’ocasió, van promoure una mostra d’iniciatives d’economia social i solidària, en la qual ens van convidar a assistir, per tal de donar a conèixer el projecte de Coòpolis i la seva cartera de serveis.

44


DIAGNOSI I VISIBILITZACIÓ (EIX A) >> La Jornada Financoop és un punt de trobada de l’ecosistema financer cooperatiu i un espai per posar en comú les  necessitats financeres i els  instruments de finançament cooperatius. En aquesta edició del 2017, l’enfocament ha girat al voltant de la internacionalització de les finances cooperatives. Des de Coòpolis vam ser-hi presents, per conèixer i donar-nos a conèixer entre els projectes presents, i per poder-nos inspirar de les iniciatives internacionals que van assistir-hi.

>>En el marc del BIZ, no només vam tenir un estand des d'on donar a conèixer Coòpolis, i la seva cartera de serveis, sinó que també vam participar a la taula rodona 'Espais d'incubació per a projectes d'economia social i solidària', organitzada per Barcelona Activa, conjuntament amb LabCoop, Sinèrgics i Valkiria Hub Space. La taula tenia com a objectiu visibilitzar els diversos models i recursos existents al territori per tal d'impulsar projectes amb un alt impacte social, ambiental i de bon govern.

>> Enguany ha tingut lloc la segona edició de la Primavera Cooperativa de Sants, organitzada per l’Impuls Cooperatiu de Sants. Vam participar amb un estan informatiu de Coòpolis.

>> La Diada del Cooperativisme del 2017 s’ha fet a Can Batlló, i l’ha organitzada l’Impuls Cooperatiu de Sants, conjuntament amb la Comissió Diada per a la Cooperativisme. Des de Coòpolis hi hem participat activament, oferint una visita guiada a l’espai, fent el lliurament dels premis Micaela Chalmeta, i coordinant l’organtizació general de l’acte. 45


DIAGNOSI I VISIBILITZACIÓ (EIX A) >> Durant les Festes de la Mercè del 2017 s’ha impulsat un nou espai, BAM- Cultura Viva, proposta és una iniciativa de Cultura Viva (programa de l’Institut de Cultura de Barcelona, Ajuntament de Barcelona i Fabra i Coats - Fàbrica de Creació) i el Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum, en la qual es van implicar diversos col·lectius i artistes. Des de Coòpolis hem coordinat l’espai de “Converses” sobre cultura i cooperativisme, al qual han participat: Col·lectiu Ronda, el Festival Esperanzah, la cervesa Capfoguer i la Diana de la Torre, del col·lectiu MigrESS. També vam participar en la organització i producció de l’esdeveniment en general, dos dies de programació musical i continguts amb els quals s’ha comptat principalment amb proveïdors de l’ESS.


46


02 // ACCIONS DE SUPORT I ACOMPANYAMENT A LA CREACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE COOPERATIVES (Eix B)


CREACIÓ DE COOPERATIVES (EIX B)

B1. ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ, DINAMITZACIÓ I ASSESSORAMENT B1.a // Accions per a la creació de diferents classes de cooperatives

- Es va configurar un jurat, format per 1 membre de l'estructura tècnica del Coop57, 1 membre de la Comissió d’Economies Feministes de la XES, 1 xinxeta taronja del projecte Pam a Pam, 1 membre representatiu del cooperativisme de treball i 1 membre de l’equip de Coòpolis. - Es van estudiar i analitzar les 24 propostes rebudes - Es van fer 8 entrevistes a les iniciatives finalistes

PREMI MICAELA CHALMETA Des de Coòpolis, recollint la iniciativa de l'Impuls Cooperatiu de Sants, vam convocar els premis Micaela Chalmeta 2017, per la creació de cooperatives de l’economia solidària compromeses amb la transformació social, amb la voluntat de posar en valor i impulsar projectes arrelats al territori, que practiquin la intercooperació, garanteixin la democràcia interna, incorporin l’economia feminista i de les cures a la seves pràctiques, i tinguin en compte criteris  ecològics  i de sostenibilitat. La convocatòria contemplava un suport econòmic a 6 projectes per a constituir-se com a cooperativa, cobrint l’ assessorament tècnic i formatiu pel desenvolupament del projecte econòmic, la constitució de la cooperativa i la dotació de capital social. Per a tirar-ho endavant: - Es van crear les bases del premi, actualitzant les bases de la Beca Micaela Chalmeta 2016, promoguda per l'Impuls Cooperatiu de Sants - Es va generar un formulari per als projectes - Es van crear uns criteris objectius per a l'avaluació de les iniciatives

El resultat de la convocatòria ha estat la presentació de 24 projectes, amb més de 100 persones vinculades. Els sis projectes que han rebut el premi Micaela Chalmeta 2017 són Cap a Mar, Cúrcuma, Trama, La Fusteria de Can Batlló, Col·lectivat i La Paleta, que s'han acompanyat per a la seva constitució en cooperativa. El lliurament 48


CREACIÓ DE COOPERATIVES (EIX B) dels premis es va fer durant la Diada del Cooperativisme, a Can Batlló, on els projectes van poder donar-se a conèixer.

ESPAI BAM- Cultura Viva de La Mercè

CREACIÓ DE COOPERATIVES AL SECTOR CULTURAL

Des de Coòpolis hem coordinat l’espai de “CONVERSES” sobre Cultura i cooperativisme, realitzat el divendres 22 de setembre, de 17h a 19h. Les temàtiques tractades a l’espai han estat:

Des d'Indigestió i Agost Produccions, amb el suport de la XES, s'ha organtizat un curs per a explorar formes d’organització culturals alternatives, en concret el cooperativisme cultural, que ja compta amb exemples amb trajectòria a conèixer i analitzar. Els objectius de la formació eren: aprofundir en el sentit de pensar l’activitat cultural en relació  al cooperativisme; conèixer els fonaments de l’organització cooperativa en contrast amb altres plantejaments econòmics; apropar-nos a la realitat del cooperativisme, principalment a Catalunya i en relació a l’àmbit cultural.; analitzar la dimensió política del cooperativisme; i adquirir coneixements i recursos per a poder aprofundir en projectes relacionats amb el  cooperativisme en cultura. El curs tenia cinc sessions, i la segona, anomenada “Arrels i possibilitats del cooperativisme en cultura“ (9/11/2016), va anar a càrrec de Coòpolis. Hi van assistir un total de 21 alumnes, entre els quals membres de La Tremenda, cooperativa que, a partir d'aquesta formació, hem acompanyat en el seu procés de constitució en cooperativa. Més informació: http://www.nativa.cat/2016/10/curs-decooperativisme-cultural/

- El retorn social dels Festivals Reflexió d’Oscar Rando director del festival Esperanzah, sobre el festival i l’ecosistema cooperatiu d’El Prat de Llobregat. - Cooperatives de facturació: experiències i límits Valentí València, soci i tècnic d’economia social del Col·lectiu Ronda. - Patrocini de la cultura: des de l’ESS podem donar una alternativa a les grans marques? Capfoguer i Alterevents: experiències de cooperatives de cervesa i gestió de barres d’esdeveniments. - El cooperativisme a l’entorn de la creació musical Diana de la Torre, explica la creació col·lectiva del grup Orxata Sound System. També hem format part de l’espai “DIÀLEG”: Música, comunitat i economia social amb Judit Font (gestió comunitària de projectes socioculturals), Mireia Madroñero (programació i contractació), Iván Miró (cooperativista a La Ciutat Invisible i membre de l’equip de Coòpolis) i Pau Rodríguez (músic, Za!). Conduit per Jordi Oliveras (Indigestió)

49


CREACIÓ DE COOPERATIVES (EIX B) EL POTENCIAL DE LES COOPERATIVES A L'EXERCICI PROFESSIONAL El 26 de juny, la Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya i LaCol SCCL van organitzar, conjuntament amb Coòpolis, la jornada “El potencial de les cooperatives a l’exercici professional” que va tenir lloc al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Malgrat la presència històrica i actual de cooperatives al nostre país, les professions de col·legiació obligatòria n’havien quedat pràcticament el marge fins als darrers anys, excepte per comptades excepcions. La jornada, a la que van participar una vintena de persones, va generar un espai de debat per compartir quins són els avantatges i els reptes que han d’afrontar aquestes cooperatives, com s’organitzen, què poden oferir a la societat, i si els col·legis estan preparats per a aquest model. L’acte va comptar amb la intervenció de les següents cooperatives: Labaula (Arquitectura), Arkenova (Enginyeria), COS (Salut) i Iacta (Advocacia); així com amb l’assistència de representats dels diferents col·legis professionals.

SUPORT A DOTCOMMONS Tenint en compte el creixement de l'economia col·laborativa procomú, des de Coòpolis hem formalizat un acord de col·laboració amb el projecte europeu DotCommons, a través del qual poder compartir know-how, oferir-los acompanyament, i posar-los a disposició la infraestructura d'espais de cotreball i d'incubació. La proposta arriba a partir del contacte fet amb la gent de Procomuns, a qui estem acompanyant en el seu procés de cooperativitzar la producció col·laborativa sota models procomuns, i ens permet començar a articular una línia estratègica dins de Coòpolis en relació a les noves tecnologies i l’economia col·laborativa procomú. En aquest sentit: A més a més del procés amb Procomuns, hem acompanyat/estem acompanyant diverses iniciatives vinculades amb el sector tecnològic: - El TEB, que treballa per a la inclusió, l’autonomia i l’apoderament de les persones i les comunitats, tot apropant les TIC i la innovació al treball educatiu, social i comunitari. - Els XOBB, que desenvolupen projectes socials i innovacions de base sociotecnològica per tal de fomentar xarxes ciutadanes transversals i democràtiques, ascendents, obertes i inclusives. - Gatxan, que es dediquen a la configuració i manteniment de xarxes locals i equips informàtics. - Accés Directe, que proveeixen serveis d’assessorament, anàlisi i desenvolupament de tecnologia, especialment tecnologia web o per sobre d’Internet - SocialThink, que desenvolupen les infraestructures online que les organitzacions d'impacte social necessitin per implementar la seva comunicació online. 50


CREACIÓ DE COOPERATIVES (EIX B) Hem seguit els diversos debats que s’estan produint al voltant de l’economia col·laborativa procomú (com el Fòrum d’Economies Col·laboratives Procomuns del 27 i 28 de juny o la taula rodona “El dilema de l’economia col·laborativa: entre l’absorció capitalista i els procomuns digitals” del 30 de juny a l’Escola Estiu XES) i hem participat en la taula rodona ‘Economia social i solidària i programari lliure’ de dissabte 26 d’agost a la Lleialtat Santsenca). TAULA D'HABITATGE COOPERATIU 27/9/2017, Activitat organitzada amb La Dinamo El 27 de setembre vam organitzar amb La Dinamo Fundació una jornada per aprofundir i debatre sobre el model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús i els seus aspectes més rellevants. Amb la participació d’experiències com la Borda, Cal Cases, La Xarxaire, Sostre Cívic i ParkFarm Sarrià. El model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús es va estenent arreu del territori a través d’experiències consolidades, d’altres que estan gestació o d’altres que acaben de néixer. Malgrat l’augment de les iniciatives que se  sumen a aquesta fórmula cooperativa, l’absència d’un marc legal que delimiti de manera precisa les característiques d’aquest model pot donar lloc a concrecions diferents d’aquest per cadascuna de les experiències, ja sigui en la part arquitectònica, la jurídica, l’econòmica, etc. Per això, el debat va girar entorn tres temàtiques molt concretes que creiem que marquen de manera definitòria el model: les aportacions inicials i les quotes d’ús mensual, els mecanismes d’acumulació col·lectiva dels recursos i la transmissió  del  dret de l’ús dels habitatges. L’activitat va tenir una gran afluència de  públic (més de 150 participants) i es van generar diversos documents que està treballant La Dinamo per a compartir amb les participants. 51


CREACIÓ DE COOPERATIVES (EIX B)

B1.b // Organització de tallers de sensibilització o dinamització Des de Coòpolis hem generat una oferta regular de formació en economia social i cooperativisme per a tots els públics, tant per a aquelles persones que tenen ganes d’apropar-se a l’economia social i solidària, com per a aquelles persones o col·lectius que estan pensant en constituir el seu propi projecte econòmic. Una part d'aquestes formacions han estat al propi espai de Coòpolis, a Can Batlló, i una altra part descentralitzades en altres espais comunitaris i seus de l’economia social i solidària barcelonina. També hem generat formacions a mida per aquelles entitats o territoris que així ens ho han demanat

CÀPSULES D’INTRODUCCIÓ Hem creat tres càpsules formatives adreçades a persones o col·lectius que volen apropar-se al cooperativisme i l’Economia Social i Solidària o bé  aprofundir coneixements per tal de constituir la seva pròpia cooperativa o xarxa d’intercooperació al territori. (a) Introducció a l'Economia Social i Solidària (4h): història del cooperativisme; l'economia social i solidària a Barcelona; i la resolució de necessitats en una economia plural (b) Com constituir una cooperativa de treball (4h): la cooperativa SCCL forma jurídica societària; el procés de constitució; i les primeres passes per a la gestió (c) Els ecosistemes cooperatius locals (4h): què és la intercooperació? tipus, mercat social i grups cooperatius; casos pràctics i formes d'articulació; mapa d'aliances, com articular un circuit de cooperació a àmbit territorial. En tots els casos, hem ofertat les tres càpsules seguides, deixant oberta la possibilitat a cursar-les totes tres o només aquella/aquelles que més poguessin interessar. Aquest inci de 2017 n'hem fetes quatre edicions: Mes

Lloc

Alumnes

Projectes

abril

Coop57

42

14

maig

Coòpolis

20

8

juny

Coòpolis

25

8

juliol

Coop57

32

12

setembre

Coòpolis

25

9 52


CREACIÓ DE COOPERATIVES (EIX B)

TALLERS COOPERATIUS

CÀPSULES A MIDA

Hem creat uns tallers grupals dirigits a persones o col·lectius que estan en procés de constitució de la seva cooperativa, amb l'objectiu de generar espais col·lectius d'aprenentatge i resolució de dubtes. En aquest sentit, hem dissenyat tres formacions:

Hem generat, també, algunes formacions a mida, per entitats i/o xarxes territorials que ens ho han demanat:

(a) La definició dels estatuts socials (3h): bases de la societat; tipologia de les persones sòcies, drets i deures; règim econòmic; govern, gestió i representació; i dissolució i liquidació (b) El pla de viabilitat (3h): estructura d’ingressos i despeses i compte de resultats abreujat (c) L'elaboració del reglament de règim intern (3h): importància dels processos i organització de l’activitat; règim de prestació de serveis; sostenibilitat de la nostra activitat; resolució de conflictes; i aposta per la intercooperació De la mateixa manera que amb les càpsules, hem generat cicles de tres tallers, pensant en què algunes persones i/o col·lectius poguessin venir a tots tres, i d'altres només a aquells que més s'ajustaven en el seu moment del procés. En total hem programat cinc edicions: Entitat col·laboradora

>> Les Corts. Des de L'Esguard ens demanen fer una formació ('Parlem d'economia social') en el marc d'una mostra d'entitats al barri (28/05, una vintena de persones) >> El Carmel. Des de l'Escola d'Adults del Carmel ens proposen impartir un taller ('Coneguem l'Economia Social i Solidària) a la Biblioteca Juan Marsé (15/06, una cinquantena de persones) >> Barceloneta. Des de Barceloneta Proa a la Mar ens han demanat impartir un mòdul sobre economia solidària i cooperativisme en el marc d'un curs professionalitzador en l'àmbit de la cuina i la restauració (28/06, 5 persones) >> Nou Barris. Des de la Xarxa Sociolaboral de Nou Barris, ens demanen fer un parell de sessions formatives per a les entitats del Districte. Finalment s’anul·la per falta d'inscrits, i s'ha d'acabar de veure si es reprèn de cara al curs que ve.

ALTRES FORMACIONS

Mes

Lloc

Alumnes

març-abril

Raval

TEB Raval

38

abri-maig

Poblenou

Eix Pere IV

34

maig-juny

Gràcia

Ateneu Rosa de Foc

38

juny

Sant Andreu

XES Sant Andreu

35

Organitzem, o participem, també, a d'altres espais formatius, a generats a partir d'altres necessitats detectades o de les propostes d'altres agents. >> Dues edicions d’’El cicle de subvencions’, amb Facto Assessors SCCL, una formació pràctica sobre els processos de cerca, sol·licitud i justificació de subvencions i sobre la convocatòria específica de l’Ajuntament de Barcelona diriga a la promoció i reforç de l’economia 53


CREACIÓ DE COOPERATIVES (EIX B) solidària. A la primera formació (09/06/2017) hi van participar 18 persones i a la segona (14/06/2017) >> Una edició del taller sobre finançament i assegurances ètiques, amb Coop57 i Arç (04/10/2017) al que participen 15 persones de 8 projectes diferents. >> Un taller de consolidació sobre 'Gestió Econòmica i pressupostària' per a cooperatives ja creades, de la mà de Coopdemà. Dues sessions (10/10/2017 i 17/10/2017) en les que participen 16 persones, de 14 projectes diferents. >> La participació al seminari sobre el model cooperatiu en el desenvolupament local organitzat pel Teler Cooperatiu de Sabadell, en què participen una vintena de persones. >> Ruta cooperativa al barri de Sants, per a la Taula Intercultural del Secretariat d’Entitats. Vénen 14 persones. >> Havíem previst la programació de l’obra de teatre L'assemblea, a Can Batlló, un projecte d’El Timbal i Coop de Mà, en col·laboració amb Espai en Construcció, Nus Teatre i Fil a l’Agulla (21/09/2017), però, amb els esdeveniments polítics d’aquells dies, vam acordar postposar l’obra per a més endavant.

54


CREACIÓ DE COOPERATIVES (EIX B)

B1.c // Acompanyaments

TIPUS D’INICIATIVES

8 5

20

43

Creació de cooperativa Transformació SCP a cooperativa Relleu Cooperatiu Consolidació

55


CREACIÓ DE COOPERATIVES (EIX B) Iniciativa

Membres H

1 2 3 4

Tipus

Estat

Àmbit

Territori

Objecte

D

Itinerari Acompa nyament

Espai Coneix

0

2

C

Constituïda

Educació

Transformació comunitària des de l'àmbit de la conflictologia

A Granel

1

1

C

Constituïda

Educació

Acompanyament de processos de presa de consciència col·lectiva

Inclusió i apoderament de les persones i les comunitats a partir de la tecnologia

Sí Sí

4

8

D

Constituïda

BioEvolutiu

2

2

B

En acompanyament

Alimentació

Oferta de productes i serveis per a l'alimentació conscient i responsable

Trama

1

6

C

Constituïda

Cultura

Sants

Creació, difusió i gestió de propostes creatives, culturals i educatives

La Jornada

4

4

B

Constituïda

Comunicació

-

Projecte comunicatiu en català per als Països Catalans i de base cooperativa

Estatus i Règim Intern

Aula d'Idiomes

1

4

B

Constituïda

Educació

Gràcia i Sants

Espai d’ensenyament i aprenentatge horitzontal per adquirir o millorar una llengua

Règim Intern

La Tremenda

0

3

B

En acompanyament

Cultura

Impuls de projectes culturals

Estatuts i Viabilitat

La Inexplicable

0

2

B

Constituïda

Cultura

Llibreria cooperativa generalista de proximitat amb un cafè

Règim Intern

Red Transición

1

1

C

En acompanyament

Altres

Estatuts, Viabilitat i Règim Intern

L'Esguard

2

6

B

Constituïda

Educació

Estatuts i Viabilitat

Espai Caleidoscopi

2

2

C

En acompanyament

Cures

Estatuts, Viabilitat i Règim Intern

MMMU arquitectura i disseny

2

2

B

En acompanyament

Habitatge

Fem Procomuns

5

1

B

En acompanyament

Tecnologia

La Raposa

0

3

D

Constituïda

Alimentació i Cultura

Raval

9

Sants

10 11 12 13 14 15

Les Corts i Sants

Visibilització i dinamització del moviment de transició, així com donar suport i connectar les iniciatives locals Oferta serveis en educació en el lleure, tals com menjadors, extraescolars o casals d'estius Psicoteràpia tant a nivell individual, grupal, familiar com de parella Oferta de serveis en reforma, obra nova, interiorisme, consultoria tècnica i disseny Producció col·laborativa i sota models procomuns de béns i serveis que busquen un millor ús dels recursos

Poble Sec

Bar vegà i llibreria feminista

Formació específica

Subvencions

Colectic

7 8

Tallers Grupals

Educació, Comunicació i Tecnologia

5 6

Formació ESSC

Altres

Intercooper ació

Introducció, cooperativis me i intercooper ació

Estatuts, Viabilitat i Règim Intern

Subvencions

Estatuts, Viabilitat i Règim Intern

Consolidació Econòmica

Premi Micaela Chalmet a 2017

Beca Micaela Chalmet a 2016 Consolidació Econòmica

Consolidació Econòmica

Sí Sí

Intercooper ació

Estatuts, Viabilitat i Règim Intern

56


CREACIÓ DE COOPERATIVES (EIX B) Iniciativa

Membres

Tipus

Estat

Àmbit

Territori

2

0

B

En acompanyament

Educació

Esport per a persones en risc d'exclusió social

Ser0

0

2

B

En acompanyament

Educació

Educació emocional i intervenció psicosocial i comunitària

Terram

1

2

C

En acompanyament

Habitatge

Arquitectes i artesans de la construcció que treballa amb bioconstrucció i especialitzat en el material terra crua

Crearsa

2

0

C

En acompanyament

Comunicació

Producció, formació i comunicació audiovisual de responsabilitat social

Som del Barri

0

2

C

En acompanyament

Altres

Acompanyament a la creació de projectes cooperatius a l'entorn i enfortiment de l'ecosistema cooperatiu local

Accés Directe

3

0

B

En acompanyament

Tecnologia

Serveis d'assessorament, anàlisi i desenvolupament de tecnologia

Marges

0

3

C

Constituïda

Educació

Gatxan

2

0

B

En acompanyament

Tecnologia

Mujeres Pa'lante

0

2

C

En acompanyament

Cures

Cap a Mar

0

3

C

En acompanyament

Alimentació, Cultura i Pesca

El Megáfono

1

1

B

Constituïda

18 19

Roquetes

20 21 22 23 24

25 26

29

Sants

Consultoria social, especialitzada en treball comunitari i participació juvenil Serveis de configuració i manteniment de xarxes locals i equips informàtics, en programari lliure Cooperativa de treballadores de la llar especialitzades en atenció a la dependència

Serveis de comunicació social

Serveis lingüístics com la traducció, interpretació i consultoria cultural, enfocant-se en idiomes de l’Orient Mitjà

Mitjà d'informació per la transformació social

Projectes socials i innovacions de base sociotecnològica

4

B

Constituïda

Comunicació i Cultura

La Directa

6

3

D

Constituïda

Comunicació

XOBB

2

0

B

Constituïda

Comunicació i Tecnologia

La Camereta

1

1

B

En acompanyament

Comunicació

La Carbonera

1

1

D

Constituïda

Cultura

Sants

Poblesec

Estatuts, Viabilitat i Règim Intern

Subvencions

Viabilitat i Règim Intern

Cooperativi sme

Estatuts

Premi Micaela Chalmet a 2017

Estatuts i Viabilitat

Premi Micaela Chalmet a 2017

Viabilitat

Estudi creatiu de fotografia i disseny gràfic

Introducció, cooperativis me i intercooper ació

Llibreria al barri del Poblesec

Cooperativi sme

30 31

Cooperativi sme

Comunicació i Tecnologia

1

Estatuts

Barceloneta

Altres

Cooperativi sme i Intercooper ació Introducció i cooperativis me

Donar a conèixer el món i l'ofici de la pesca a Barcelona, des de la Barceloneta

Col·lectivat 27 28

Itinerari

Esport i Lleure 16 17

Objecte

Estatuts, Viabilitat i Règim Intern Estatuts i Règim Intern

57


CREACIÓ DE COOPERATIVES (EIX B) Iniciativa

32 33

Membres

Tipus

Estat

Àmbit

Territori

Objecte

Itinerari

Serveis integrals dins dels camps de la geofísica i de la geologia

Habitatge

Estudi d'arquitectes

Disseny de l’escenografia, la il·luminació, el vestuari, el vídeo i el so d’espectacles en viu i audiovisuals

Lithica

4

0

B

En acompanyament

Ciència

Cierto Estudio

0

6

B

Constituïda

Cooperativa d'arts escèniques

1

1

D

En acompanyament

Cultura

Coop Net

1

2

B

Constituïda

Cures

Sants

Neteja ecològica dirigida a empreses, administracions, espais socials o particulars

Fusteria de Can Batlló

3

0

B

En acompanyament

Altres

Sants

Taller obert a persones interessades a desenvolupar projectes de fusteria

Serankua

1

1

B

En acompanyament

Cures

Espai de sanació

Bruna Productora Audiovisual

2

0

B

Constituïda

Comunicació

Publicitat, documental i fotografia

Migress.Kua

2

2

B

En acompanyament

Altres

Promoció del cooperativisme dins de la població migrant i defensa dels drets i generació de llocs de treballs dins de l'ESS

40

Menjador Solidari Gregal

4

6

B

En acompanyament

Alimentació

Creació d'una cooperativa de serveis de proximitat

41

Scientist Dating Forum

1

0

C

En acompanyament

Altres

Engremia't

2

1

B

En acompanyament

Altres

Raval

Tallers d'oficis tradicionals (fusteria, ferreria, tèxtil, ceràmica i vidre)

Garatge de Can Batlló

2

1

B

En acompanyament

Altres

Sants

Serveis de reparació i de mobilitat sostenible en vehicles de càrrega a la ciutat

34

35 36 37 38

39

42 43

44 45 46

47 48

Nextkidz Projecte Educatiu Robòtica

1

1

B

En acompanyament

Educació

Serveis Propis i Propers

3

2

C

En acompanyament

Cures

TM Gestió

2

1

B

En acompanyament

Economia circular

Entramat (Cairó Arquitectura)

1

1

B

Constituïda

Habitatge

B

En acompanyament

Habitatge

La xarxaire

Besós

Estatuts, Viabilitat i Règim Intern

Altres Finances i assegurances ètiques

Introducció

Estatuts

Subvencions i Finances i assegurances ètiques Subvencions i Consolidació Econòmica

Creació, desenvolupament i posada en marxa de projectes educatius de robòtica

Sant Antoni

Cobrir necessitats de serveis proximitat amb i des de gent del barri

Sant Andreu

Gestió de residus industrials

Barceloneta

Cooperativa d'habitatge de la Barceloneta

Introducció, cooperativis me i intercooper ació

Estatuts

Viabilitat i Règim Intern

Finances i assegurances ètiques Subvencions i Finances i Assegurances Ètiques Consolidació Econòmica

58


CREACIÓ DE COOPERATIVES (EIX B) Iniciativa

49 50

Membres

Tipus

Estat

Àmbit

Territori

53 54

0

3

B

En acompanyament

Economia circular

La Paleta

1

2

B

En acompanyament

Habitatge

Sants

Construcció i reforma d'habitatges, feines amb ferro i disseny d'interiors

Voltes

4

8

C

En acompanyament

Habitatge

Vallcarca

Arquitectes especialitzats en bioconstrucció, rehabilitació, urbanisme inclusiu, sostenibilitat i participació ciutadana

La drecera

1

1

C

En acompanyament

Altres

Guinardó

eNODOS

2

2

B

En acompanyament

Habitatge

Cooperativa d'idiomes

2

1

B

En acompanyament

Educació

B

Constituïda

C

La Comunal 55

56 57 58 59 60 61 62 63 64

Itinerari

Cooperativa de moda reutilitzada Wow

Creació de noves peces de roba a partir de roba reutilitzada

51 52

Objecte

9 cooperatives implicades, amb 65 sòcies de treball i 2000 consumidores.

Assemblea d'Aturats i Aturades Nou Barris Ausias March

1

-

1

-

Centre polivalent on rebre o fer activitats

Rentabilització dels recursos socioambientals de les comunitats de veïns promovent l'economia circular

HortaGuinardó

Ensenyament d'idiomes i serveis lingüístics

Altres

Sants

Cooperativa de serveis per a la gestió conjunta d'una seu social i la mancomunitat de serveis i activitats

En acompanyament

Alimentació

Nou Barris

Serveis de càtering, barra i organització d'esdeveniments

E

En acompanyament

Comunicació i Tecnologia

Les Corts

Serveis informàtics dirigits al propi centre, al barri de Les Corts i a clients externs

Gràcia

Serveis educatius i comunitaris per a escoles i entitats de l'entorn

Teixint connexions

1

0

C

En acompanyament

Educació

Vokivoki

1

1

B

En acompanyament

Habitatge

GameofXtrem s

3

0

B

En acompanyament

Comunicació i Tecnologia

OVQ

4

1

C

En acompanyament

Altres

Tecomate

2

1

B

En acompanyament

Alimentació

BocaBoca

4

0

B

En acompanyament

Terapeutes feministes

0

5

B

En acompanyament

Aplicació compra-venda i de lloguer sense intermediaris perque sigui més facilitar la cerca de pis a Barcelona Espai social i plataformes tecnològiques per a esportistes d'Action Sports Recerca i creació de continguts al voltant de les dinàmiques de la vida social contemporània

Cooperativi sme i Intercooper ació

Estatuts, Viabilitat i Règim Intern Estatuts, Viabilitat i Règim Intern

Subvencions Consolidació Econòmica

Estatuts, Viabilitat i Règim Intern

No

Estatuts, Viabilitat i Règim Intern

No

Viabilitat i Règim Intern

Finances i assegurances ètiques

Producció i distribució de refrescos de mate

Estatuts, Viabilitat i Règim Intern

Logística

Serveis de transport urbà de mercaderies

Estatuts i Viabilitat

Cures

Serveis terapéutics i formacions assequibles i amb enfocament feminista

Taxonera

Altres

Finances i assegurances ètiques

59


CREACIÓ DE COOPERATIVES (EIX B) Iniciativa

Membres

Tipus

Estat

Àmbit

Territori

Objecte

Cúrcuma

1

3

C

En acompanyament

Assessorament i Cures

Poblesec

Formacions, teràpies, acompanyaments a organitzacions, facilitacions de grup i intervenció psicosocial

La Clara Comunicació

0

3

B

Constituïda

Comunicació

Gràcia

Comunicació, relacions públiques i serveis relacionats

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

Itinerari

Comunifem

0

3

B

En acompanyament

Comunicació

SoliCoop

2

1

B

En acompanyament

Alimentació

Sants

La Virgueria

1

1

C

En acompanyament

Cultura

Poblesec

-

Consolidació

Habitatge

Fem Escala

Serveis de comunicació, disseny, i creació de contingut periodístics amb perspectiva de gènere Constituir un menjador solidari, promovent la sobirania alimentària i el suport mutu

Altres

Sí Sí

Companyia de teatre

Administració de comunitats veïnals i lloguers

No

Consolidació Econòmica

Coodin SCCL

4

0

-

Consolidació

Assessorament

Sant Andreu

Promoció i dinamització comercial

No

Consolidació Econòmica

L'Economat Social

2

1

-

Consolidació

Alimentació

Sants

Aprovisionament de productes ecològics

No

Consolidació Econòmica

QueSoni

4

0

-

Consolidació

Cultura

Serveis integrals per a l'espectacle (sonorització, il·luminació, producció tècnica i artística...)

No

Eduxarxa

1

4

-

Consolidació

Educació

Creació de continguts i experiències educatives

No

Consolidació Econòmica

Olistis SCCL

5

7

-

Consolidació

Cultura

No

Consolidació Econòmica

Societat Orgànica

7

7

-

Consolidació

Altres

No

Consolidació Econòmica

Kopdemà

3

1

-

Consolidació

Alimentació

Sants

Serveis lingüístics i culturals (traducció, interpretació, redacció, creació, correcció...) Millora ambiental de l'edificació (assessoria, docència, comunicació, I+D, ambientalització) Bar cooperatiu amb oferta de truites i pintxos, cervesa artesana, vins bascos, sidra…

No

Viabilitat i Règim Intern

Consolidació Econòmica

Viabilitat

60


CREACIÓ DE COOPERATIVES (EIX B)

B1.d // Elaboració de materials propis de suport gràfic per al procés de constitució. Des de l’àrea de suport va sorgir la necessitat d’elaborar material per facilitar els acompanyaments a la constitució de cooperatives per complementar els diferents materials existents; recopil·lant de manera resumida i visual la informació més rellevant. Desplegable: QUÈ ÉS UNA COOPERATIVA? Reedició revisada del desplegable editat per La Ciutat Invisible en el marc del projecte “Barri Cooperatiu” de la Federació de Cooperatives, l’any 2012. Material amb informació bàsica sobre les característiques i valors de la cooperativa. Desplegable: PASSOS PER CREAR UNA COOPERATIVA Vam detectar que no existia cap material actualitzat on es resumissin els passos per la Constitució d’una cooperativa en un únic full. S’ha elaborat un desplegable on es recullen amb enllaços per completar la informació.

61


CREACIÓ DE COOPERATIVES (EIX B)

B2. ACCIONS DESTINADES A FOMENTAR LA COL·LABORACIÓ ENTRE EMPRESES DE L'ECONOMIA SOCIAL I COOPERATIVA DEL TERRITORI Des de Coòpolis, l'Ateneu Cooperatiu de Barcelona, hem treballat sempre per donar una dimensió col·lectiva a les accions que fem. En aquest sentit, hem dissenyat tallers grupals, en el marc dels itineraris d'acompanyament, per promoure la coneixença, l'intercanvi i la intercooperació entre les iniciatives; hem fet càpsules formatives destinades a promoure l'articulació territorial de l'economia social i solidària; hem generat espais de trobada i/o de formació que afavorissin la col·laboració entre projectes (com poden ser les sessions de subvencions, de finançament o la jornada sobre economia solidària i migrants); i, sempre que ha estat possible, hem posat en contacte projectes i cooperatives per a generar espais d'aprenentage o, directament, intercooperació. A continuació hem identificat algunes de les sinèrgies i/o col·laboracions que s'han donat: ESPAIS D’INTERCOOPERACIÓ >> BAM – Cultura Viva. Coòpolis participa en l'organització de l’espai BAM- Cultura Viva de les Festes de la Mercè 2017 a la Fabra i Coats. L’esdeveniment es duu a terme amb proveïdors de l’economia solidària pel material, infrastructures i la oferta gastronòmica; i la

programació musical és seleccionada de manera col·lectiva amb criteris que inclouen aspectes d’ESS i comunitat. A banda, es col·labora en l’elaboració de la programació de continguts específics sobre economia cooperativa enfocada a l’àmbit de la cultura que es duran a terme durant els dies que duren les Festes. >> Cooperativisme d'habitatge. Durant aquests mesos també s’han apropat a Coòpolis cooperatives d’habitatge, com La Borda o La Xarxaire, que volien rebre assessorament o fer consultes, i que han rebut acompanyament per part de l’equip en aspectes generals o específics. Més enllà d'això, el 27 de setembre també s'ha programat una jornada que ha comptat amb la presència de diversos projectes de cooperativisme d’habitatge en règim de cessió d’ús i amb La Dinamo Fundació, fundació privada orientada a la promoció i extensió d’aquest model de cooperatives. Un dels aspectes a treballar en aquesta jornada, de forma coordinada entre Coòpolis i La Dinamo Fundació, és l'inici de processos d’intercooperació entre projectes cooperatius, pel seu funcionament quotidià o per afrontar reptes comuns, però també l'estudi de la intercooperació, amb projectes o proveïdors de serveis o de productes de l'economia social, que puguin proveir a les cooperatives d’habitatges de la cobertura de les necessitats que puguin tenir. >> Cooperativa de serveis La Comunal. Des de Coòpolis hem acompanyat el procés de constitució d’una cooperativa de serveis de primer grau sense ànim de lucre que té com a sòcies fundadores 6 cooperatives, i que preveu incorporar-ne fins a 4 més en els propers mesos. Les cooperatives fundadores són Aula d’Idiomes, La Directa, Metromuster, Jamgo, Lacol i La Ciutat Invisible. Sorgeix a partir de la voluntat d’aquest conjunt de cooperatives de disposar d’una seu social conjunta al barri de Sants i de gestionar-la de forma conjunta, 62


CREACIÓ DE COOPERATIVES (EIX B) inicialment, per posteriorment estudiar quines altres necessitats del projecte es poden mancomunar a través de La Comunal i iniciar processos d’intercooperació entre elles tant per oferir serveis de forma conjunta com per estudiar com uns projectes poden proveir de serveis o productes a d’altres. El procés d’acompanyament ha constat en sessions de treball amb les cooperatives fundadores, per estudiar les diferents formes jurídiques possibles per la intercooperació, per estudiar les conseqüències i implicacions per les cooperatives fundadores, concretar-la, i acompanyar el procés tant en els debats al voltant dels estatuts, del pla econòmic i financer del projecte com en les passes per la seva constitució i inscripció al registre de cooperatives. COL·LABORACIONS ESTABLERTES A PARTIR DE FORMACIONS DE COÒPOLIS >> A Granel i Tata Inti es coneixen en un dels tallers de subvencions i, a partir d'aquí, les dues entitats presenten un projecte conjunt a la convocatòria de l’Ajuntament de Barcelona. >> De les diverses sessions d’intercooperació, han sorgit incorporacions, reflexions i/o noves accions de les xarxes territorials existents a cada territori. CONTACTES ENTRE PROJECTES >> Aula d’idiomes - nova cooperativa d’ensenyament d’idiomes. Ens demana assessorament una cooperativa d'idiomes i els posem en contacte amb l'Aula d'Idiomes, per veure si poden col·laborar i enfortir-se mútuament

>> La Raposa- Kop de mà. Durant l’acompanyat en el procés de constitució, es posa en contacte el projecte de La Raposa amb un projecte del mateix sector, Kop de mà bar, fet que possibilita que comparteixin proveïdors de l’ESS i experiències en la gestió quotidiana del negoci. >> L'Esguard-Doble Via. La cooperativa Doble Via necesssitava gent per a serveis educatius que no podien assumir i els posem en contacte amb L’Esguard, cooperativa a qui hem acompanyat en la seva constitució. Des de llavors estan col·laborant. INTERCOOPERACIÓ PER AL FUNCIONAMENT DEL PROPI PROJECTE Des de Coòpolis hem col·laborat amb diverses entitats de l’economia solidària de la ciutat per a desenvolupar diferents accions de l’Ateneu: >> Formacions. Al llarg de l’any hem comptat amb sis entitats diferents (Facto Assessors SCCL, Coop57, Arç Cooperativa, Col·lectiu Ronda, Calidoscoop, Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya), així com una col·laboradora externa, per a desenvolupar accions formatives pròpies de Coòpolis. >> Acompanyaments i assessoraments. Hem col·laborat amb Facto Assessors SCCL i amb el Col·lectiu Ronda en l’acompanyament d’algunes iniciatives (el TEB, Bruna, …)

63


CREACIÓ DE COOPERATIVES (EIX B) >> Mapeig. Per al mapeig de les xarxes comunitàries, de les iniciatives acompanyades i dels prescriptors de l’economia solidària hem comptat amb Pam a Pam. >> Comunicació. Hem comptat amb proveïdors de l’economia social i solidària per a l’elaboració de la pàgina web (JAMGO), edició de vídeo (Bruna Films, CrearSA), copisteria (Cevagraf i Impremta Descontrol de Can Batlló). >> Cessió d’espais. Tot i que la gran part de les activitats les hem fetes a l’espai de Coòpolis a Can Batlló, hem comptat amb 23 cessions d’espais per part d’11 entitats (Coop57, Col·lectiu Ronda, Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, Grup ECOS, TEB Raval, Can Ricart al Poblenou, Ateneu Popular de Les Corts, Ateneu Rosa de Foc a Gràcia, Ateneu L’Harmonia a Sant Andreu, Biblioteca de Bon Pastor i Centre Cívic Navas). >> Finançament. Vam comptar amb Coop57 a l’hora de negociar la cessió de crèdit per a fer front a la subvenció. >> Espai La Fusteria de Can Batlló va realitzar el cubicle de treball de l’espai de Coòpolis. La neteja la duu a terme CoopNet. Tots 2 projectes han seguit el procés d’acompanyament durant aquest any i s’han constituït com a cooperativa. 64


03 //

PROMOCIÓ DE LA FÓRMULA COOPERATIVA EN ASSOCIACIONS I SCP. (Eix C)


TRANSFORMACIÓ SCP I ASSOCIACIONS (EIX C) En l’àmbit de l’associacionisme hem contactat amb diverses entitats i organismes:

- Torre Jussana i el Consell d’Associacions de Barcelona, en tant

-

-

que espais i equipaments referents a la ciutat, i amb qui hem establert un pla de treball conjunt que engloba la formació i la coordinació dels equips de treball, la generació de recursos i/o formacions compartides, i la coordinació pel que fa al treball territorial. L’ Escola Lliure El Sol amb qui, després de la formació d’enguany, hem decidit col·laborar més intensament durant el curs següent, pel que fa la formació i/o promoció de l’economia solidària i cooperativa en el món del lleure, l’associacionisme, l’economia social i el tercer sector. La Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, amb qui encara tenim pendent una trobada física, però amb qui també hem parlat de poder treballar conjuntament.

FORMACIÓ I ASSESSORAMENTS

per evitar l’aïllament’ dirigida a promoure la fórmula cooperativa entre les persones autònomes i aquelles que formen part d’algun espai de cotreball (09/10/2017). Hi assisteixen 12 persones. En aquests mesos hem assessorat 18 associacions i 2 SCP per a la creació i/o transformació en cooperativa, de les quals, 3 s'han acabat constituint, algunes altres estan a punt de fer-ho, i altres encara estan valorant si fer el canvi o no. En tots els casos, s'ha dissenyat un itinerari d'acompanyament a mida i se'ls ha ofert formació específica.

ELABORACIÓ DE MATERIALS Des de l’àrea de suport cooperatiu hem elaborat diversos materials per donar a conèixer la fórmula cooperativa, els passos del procés de constitució, i informacions útils mentre s’està duent a terme. Per ara són materials genèrics que hem lliurat a tots els perfils de projectes; tant a les associacions, SCP i autònoms, com els de nova creació.

Més enllà de l’oferta formativa general de Coòpolis, a la qual també s’han apropat (o hi hem redirigit) associacions, SCPi autònoms, també hem organitzat formacions dirigides a aquest públic concret: SCP. Hem organitzat una formació anomenada El procés de transformació de SCP a cooperativa, impartida pel Col·lectiu Ronda. N’haviem programades dues edicions, però totes dues les hem hagudes d’anul·lar per falta d’inscrits. Autònoms i coworkings. Conjuntament amb Calidoscoop hem ofert una formació anomenada ‘Per què no en companyia? Cooperar 66


TRANSFORMACIÓ SCP I ASSOCIACIONS (EIX C) Nom de l'entitat

Forma jurídica inicial

Formació específica

Forma jurídica final

Trama

Associació

Cooperativa

Red de Transición

Associació

No

Encara en acompanyament

Espai Caleidoscopi

SCP

No

Encara en acompanyament

La Virgueria

SCP

No

Encara en acompanyament

Crearsa

Associació

No

Encara en acompanyament

Som del Barri

Associació

No

Encara en acompanyament

Marges

Associació

Cooperativa

Cap a Mar

Associació

Encara en acompanyament

Espai Coneix

Associació

No

Cooperativa

A Granel

Associació

Cooperativa

Mujeres Pa’lante

Associació

No

Encara en acompanyament

Scientist Dating Forum

Associació

No

Encara en acompanyament

Serveis Propis i Propers

Associació

No

Encara en acompanyament

Voltes

Associació

Encara en acompanyament

La Drecera

Associació

No

Encara en acompanyament

Teixint Connexions

Associació

Encara en acompanyament

Terram

Associació

Encara en acompanyament

Assemblea d’Aturats i Aturades Nou Associació Barris

No

Associació

Observatori de la Vida Quotidiana

Associació

No

Encara en acompanyament

Cúrcuma

Associació

No

Encara en acompanyament

67


04 //

PROMOCIÓ DE LA FÓRMULA COOPERATIVA PER A LA CONTINUÏTAT D'EMPRESES I/O ENTITATS PROPERES AL TANCAMENT D'ACTIVITAT. (Eix D)


RELLEU COOPERATIU (EIX D)

CAMPANYA DE COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ A LES PERSONES EMPRESÀRIES PROPERES AL TANCAMENT D’ACTIVITAT. Identificació de les empreses i entitats del territori. Hem elaborat una base de dades amb les associacions de comerciants de primer i segon nivell, les patronals, i els sindicats.

- Hem fet un mailing general a 127 associacions de comerciants de Barcelona.

- Hem contactat amb les tècniques de comerç d'alguns districtes de la ciutat

- Hem fet un mailing als sindicats CCOO, UGT, Intersindical-CSC, CGT, USOC, COBAS, COS, CNT, USTEC i IAC.

- Hem fet una trobada amb la CGT Catalunya (29/06/2017) amb qui, entre d’altres qüestions, hem abordat la recuperació d’empreses en format cooperatiu. Hem acordat establir una línia de col·laboració en aquest sentit.

Elaboració de material específic. Hem fet un díptic informatiu donant a conèixer el servei de relleu empresarial cooperatiu de Coòpolis, per enviar electrònicament, però també per distribuir en paper entre persones que puguin estar-ne interessades. Campanya comunicativa, a partir de l’elaboració d’una cartelleria dirigida a petites empreses properes al tancament. L’hem distribuida electrònicament i, també, n’hem fet dues proves pilot amb paper a barris on des de les xarxes territorials existents (Eix Pere IV al Poblenou i Associació Cultural Casa Orlandai a Sarrià) estan treballant la promoció de l’economia solidària i el cooperativisme entre el petit comerç. Difusió dels materials - Hem fet mailings específics a la CECOT, PIMEC, Cambra de Comerç, Fundació Eixos Comercials de Barcelona, Fundació Barcelona Oberta i Comertia. 69


RELLEU COOPERATIU (EIX D)

F2. ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ, DINAMITZACIÓ I ASSESSORAMENT. Accions de sensibilització Hem programat dues vegades el taller ‘Recuperació d'empreses en tancament i apropiació col·lectiva’, amb el Col·lectiu Ronda, però en totes dues ocacions hem hagut de suspendre’l per falta d’inscrits.

Assessorament en la constitució de noves cooperatives Hem acompanyat 5 iniciatives en format de relleu cooperatiu: La Directa, Colectic, La Raposa, La Carbonera i una cooperativa d'espectacles i escenografia encara sense nom. D'entre aquestes ens semblava interessant destacar dos processos: el procés de Colectic SCCL amb l'Associació per a Joves TEB, l'Associació Ravalnet i la Fundació Ravalnet, i el procés de l'Associació per a la Difusió Sense Límits que en relleu per transformació en cooperativa de consumidores La Directa SCCL. >> COL·LECTIC, l'Associació Ravalnet i la Fundació Ravalnet relleu a Col·lectic Es tracta d'un procés de transformació del grup a una cooperativa sense ànim de lucre i iniciativa social. El novembre de 2015, es produeix una primera trobada entre membres de l’Associació per a Joves Teb (en davant, TEB) i persones de l’àrea de suport cooperatiu de La Ciutat Invisible, per exposar que estaven valorant d’entrar en un procés de cooperativització de la seva activitat i demanar algunes qüestions prèvies. A primers de 2016, s’inicia el procés d’acompanyament a les entitats. El grup Teb el composaven dues associacions (el Teb i Ravalnet) i una fundació. Tot i sense estar vinculades, actuaven com a grup en la prestació de determinats serveis, sobretot a entitats públiques, en l’àmbit de la joventut i adolescència i de les tecnologies al barri del Raval de Barcelona. Amb un volum de facturació agregat al voltant del milió d’euros, són entitats molt reconegudes i amb una llarga trajectòria, de més de 20 anys, de treball amb joves. En l’actualitat, 70


RELLEU COOPERATIU (EIX D) estan presents a la Fundació Tot Raval, i desenvolupen més d’una vintena de projectes i programes. El gener de 2016, la seva activitat ocupava, de forma agregada, a 23 persones. Amb el pas dels anys, i sobretot a partir del 2013, les sòcies fundadores de les associacions o bé s’havien implicat en l’associació com a treballadores, o bé havien abandonat la tasca associativa, pel que el pes de la operativa, la gestió i l’estratègia de l’entitat, requeia en les persones que estaven implicades de forma laboral als diferents projectes i activitats. El 2015 es decideix explorar la via de la cooperativització de l’activitat com a evolució natural. La Fundació Ravalnet havia estat fundada per les associacions, com a prolongació de la seva activitat, i presentava una activitat mínima. L’inici de les activitats conjuntes passa per l’estudi del cas i de la seva complexitat, i de l’establiment d’un calendari de treball conjunt entre l’equip de lideratge. Dues associacions amb treballadores associades a cadascuna, una fundació amb treballadores puntuals, i òrgans de govern en els que les diferents persones estaven creuades, amb la voluntat que fos el conjunt de les persones que estaven implicades en els projectes qui tingués el control de l’activitat i les estratègies. Es detecten necessitats de formació i informació per part de les treballadores de les diferents entitats en economia social i cooperativa, i en la fórmula societària de les cooperatives de treball. Una de les qüestions principals que sorgeix és la del procés a seguir, si de continuïtat de l’activitat per transformació o bé per relleu. La densa xarxa de programes i projectes, en la seva gran majoria subvencionat o conveniats amb les diferents administracions (local, provincial, catalana i europea), i la possibilitat o impossibilitat de subrogació de l’activitat dels projectes en curs, i, en definitiva, de poder conservar el currículum i la solvència de les entitats

preexistents per part de la nova entitat resultant, esdevenien fets determinants per establir un full de ruta. Durant el primer trimestre del 2016 es van realitzar quatre accions formatives a les persones treballadores i tres reunions de seguiment amb l’equip de lideratge. Després del treball conjunt, s’arriba a la conclusió que caldrà treballar en el tancament de la fundació i la subrogació de la seva activitat a l’associació Ravalnet, i una vegada conclòs aquest procediment, la subrogació de projectes i treballadores que volen esdevenir sòcies de la cooperativa resultant, a l’associació Teb, i una vegada conclòs aquest segon moviment, iniciar el procés de transformació de l’associació Teb en una cooperativa de treball sense ànim de lucre. Es despleguen tres tasques principals: la extinció de la Fundació i traspàs de la seva minsa activitat i dels fons propis a l’associació Ravalnet, que entoma principalment l’entitat amb la seva gestoria. Un segon pla es situa en la subrogació de projectes i de l’activitat de l’associació Ravalnet a l’associació Teb, que entoma l’entitat amb el suport de l’Atenu Cooperatiu, i un tercer és iniciar el procés de transformació d’associació a cooperativa, que també s’entoma entre el grup d’entitats i l’ateneu cooperatiu. El juliol del 2016 es sol·licita al Protectorat de Fundacions la dissolució de la fundació, que no es fa efectiva del tot fins el setembre de 2017 per unes errades administratives. Durant el segon semestre de 2016 es treballà conjuntament en l’anàlisi de les dades econòmiques de les entitats i de al rendibilitat dels projectes i de les diferents línies de treball, a fi també d’estudiar el millor moment per fer el procés de transformació sense que això suposés cap perjudici per l’entitat en cap de les seves activitats. Això serviria també per analitzar dedicacions i perfils de les treballadores de cara a la organització del treball a la cooperativa. D’aquest treball 71


RELLEU COOPERATIU (EIX D) intensiu, així com després que una part de les treballadores d’una de les associacions expressessin la seva voluntat de no participar en el procés de cooperativització, es decideix que finalment no es produirà l’extinció de les dues associacions sinó només d’una. Així, el Teb es subroga els projectes i les treballadores que hauran de participar en el procés de transformació mentre que a Ravalnet romanen les treballadores que es mantindran per compte aliè i els projectes en els que participen. El procés de subrogació i els debats i consultes associats s’allargà fins la primavera del 2017, quan acaba d’estar llesta la configuració desitjada. A finals de 2016, des de l’Ateneu Cooperatiu es decideix comptar amb el suport del Col·lectiu Ronda per donar suport en el procés pròpiament de transformació, i donar compliment al conjunt de passes i procediments que s’han d’acomplir en aquests casos (gestió amb les sòcies de l’associació, convocatòria d’assemblea de dissolució i constitució, publicació d’anuncis...). Així, el suport de l’ateneu cooperatiu es realitza en la vessant econòmica i organitzacional alhora que des del suport específic a l’administració de les entitats per a acomplir el conjunt de procediments. Es realitzen suports puntuals en debats al voltant dels estatuts socials de la nova cooperativa, així com de l’actualització i adaptació del reglament de règim intern de les associacions preexistents als nous reptes que es presenten com a fórmula cooperativa. L’abril de 2017 es sol·licita la denominació de la cooperativa, Colectic, i durant el mes de setembre es celebrarà l’assemblea de transformació, amb la previsió que la cooperativa desplegui la seva activitat plena a partir del mes d’octubre o novembre de 2017. Un 85% de la massa laboral passa a la nova cooperativa, i es conserva la resta de contractes existents a través de l’associació Ravalnet, que

romandrà en el temps com la cooperativa. En el decurs d’aquest llarg procés, s’han establert molt bones relacions entre les entitats i l’Ateneu Cooperatiu, que es veuen materialitzades en fets com que les formacions que es realitzen per part de Coòpolis a Ciutat Vella els mesos d’abril i maig de 2017, que s’incorpori l’experiència de l’entitat i del seu procés dins de les pràctiques transformadores, o que es decideixin a col·laborar en la construcció d’espais de relació amb altres entitats de l’economia social del centre de la ciutat i, potser en un futur, esdevenir part d’un possible node territorial de Coòpolis a Ciutat Vella. >> Associació per la Difusió Sense Limits. Relleu per transformació en cooperativa de Consumidores La Directa, SCCL El març de 2016 es va posar en contacte amb membres de l'equip de suport cooperatiu una representació de l'Associació per la Difusió Sense Límits, que des del 2006 es dedica a editar la publicació setmanal (ara quinzenal) La Directa. L'evolució del projecte, amb més de 2.000 subscriptores, i les mancances societàries, de participació i d'organització del treball al projecte, així com la voluntat de fer un salt qualitatiu en aquesta evolució, porten al col·lectiu a decidir el relleu de l'activitat -i de les persones treballadores que editaven el setmanari i la seva pàgina web- vers la fórmula cooperativa. El primer dels aspectes que s'abordà fou el tractament dels escenaris possibles per aquesta continuïtat de l'activitat: relleu per transformació o consitució d'una nova cooperativa desvinculada de l'associació preexistent, i necessitat o no, en el segon cas, de mantenir l'associació i la naturalesa de les relacions de coexistència d'ambdues formes jurídiques. La majoria de les subscriptores i de les col·laboradores del projecte no eren sòcies de l'associació, pel que es descartà el procés de transformació, decidint abocar els esforços en 72


RELLEU COOPERATIU (EIX D) la campanya d'explicació entre el seu públic de l'aposta cooperativa i en el treball, ara si, de fidelitzar a les subscriptores com a sòcies consumidores de la cooperativa. En els mesos següents es discuteix sobre la tipologia de cooperativa que més s'adiu al projecte, als seus orígens i a la seva naturalesa. Les alternatives que es plantegen són la de cooperativa de treball associat, de consumidores o integral de les dues activitats. L'estudi acurat de les diferents fórmules, així com l'atenció als òrgans de control del projecte (Consell Periodístic, Consell Social), i la voluntat de les persones treballadores de cedir el major protagonisme a les associades, subscriptores i lectores del mitjà, porten a l'acord de constituir la cooperativa com de consumidores i usuàries amb sòcies de treball. Decidit això, s'acompanya al projecte en la redacció dels seus estatuts socials i en la organització del procés de constitució de la cooperativa a partir del traspàs de les sòcies i subscriptores de l'associació a la cooperativa, ara com a sòcies consumidores. En paral·lel, es treballa en la formació de l'equip econòmic i administratiu del projecte per incorporar coneixements específics de l'àmbit cooperatiu i elements d'anàlisi i control del pla econòmic i financer, un seguiment que es mantingué fins el maig de 2017. El maig de 2016 es celebrà l'assemblea constituent de la cooperativa, i es procedí a la inscripció de la mateixa. L'1 d'octubre de 2016, concloses les tasques d'organització interna, redacció del règim intern i operativa dels òrgans societaris, inicià les seves activitats econòmiques i donà d'alta durant aquell mes i el següent al conjunt de sòcies de treball.

73


05 // ACTUACIONS DESTINADES A JOVES ESTUDIANTS I PROFESSORAT DE CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU SUPERIOR I/O UNIVERSITARIS. (Eix E)


CENTRES EDUCATIUS (EIX E)

Durant aquest curs, hem contactat amb diversos centres de la ciutat per oferir-los de treballar conjuntament en la promoció del cooperativisme. D’aquests contactes, n’han sorgit accions de diversa tipologia: tallers formatius, assessorament a professorat i accions de naturalesa complementària.

Tallers formatius Número

Hores

Assessorament professorat

Participants

Número

Hores

Altres accions

Participants

IES Ausiàs March

1

2

45

1

1

19

acompanyament cooperativa

Escoles Minguella

2

4

57

1

1

9

-

IES Viladomat

0

0

0

2

3

3

disseny projecte educatiu

EMISE+

1

4

13

0

0

0

continuïtat de cara al nou curs

Barceloneta Proa a la Mar

0

0

0

1

2

5

formació professorat

Escola Lliure El Sol

6

21

16

0

0

0

conveni

10

31

131

5

7

36

Total

75


CENTRES EDUCATIUS (EIX E)

IES Ausiàs March.

IES Viladomat.

L’IES Ausiàs March és un centre públic, del districte de Les Corts, que ofereix ESO, Batxillerat i tots els cicles de formació professional de la familia informàtica. A partir d’un primera trobada (29/03/2017) establim una col·laboració que dura tot el curs i que es concreta en diverses accions: La impartició d’un taller de 2 hores per a 45 alumnes de cicles de grau mitjà i superior d’informàtica (04/05/2017) en què hem explicat què són les cooperatives i per què poden ser una sortida laboral per a ells, i els hem resolt els diversos dubtes que se’ls plantejaven. Una sessió de treball (04/05/2017) amb els 19 professors i professores del claustre del centre. L’acompanyament al procés de creació d'una cooperativa vinculada al propi centre educatiu. Des de la direcció s'explora la possibilitat que alumnes del cicle de grau mig i superior d'informàtica puguin constituir una cooperativa, a la que el centre educatiu donaria suport. Durant el segon trimestre de 2017 es tenen dues reunions de treball amb representants del Claustre i es duen a terme tres trobades amb els alumnes i ex-alumnes potencialment interessats. El juliol de 2017 es consolida un grup de 8 persones que el mes de setembre, i en endavant, concretaran les línies d’activitat de la cooperativa i s’iniciarà el procés d’acompanyament per part de Coòpolis tant per la constitució com pels debats en la definició del projecte, dels seus estatuts, règim intern i pla de viabilitat.

L’Institut Viladomat és un centre públic del Districte de l’Eixample de Barcelona, que treballa per projectes. Neix al 2016 només amb 1r de l’ESO, aquest 2017 ha incorporat també 2n i, de cara al curs que ve, s’iniciarà 3r. És en aquest moment en què es posen en contacte amb nosaltres per a que els assessorem en el disseny de les situacions d’aprenentatge del nou curs, que volen vincular a la participació i la cooperació. Fem dues sessions de treball (24/01/2017 i 16/03/2017) amb dues persones de l’equip directiu i ens emplacem a seguir col·laborant durant el curs 2017-2018.

Barceloneta Proa a la Mar. El projecte comunitari Barceloneta Proa a la Mar compta amb una comissió de formació, en què hi participen els diversos centres formatius i educatius de la Barceloneta (Facultat de Nàutica, Institut de Nàutica, Institut Narcís Monturiol, Institut Salvat Papasseit, La Salle Barceloneta, Escola Sant Joan Baptista, Centre de la Platja, La Fàbrica del Sol). Tenint en compte que des del projecte ja s’havien organitzat prèviament tallers i accions formatives sobre cooperativisme als centres educatius, ens contacten per veure si podem assistir a una reunió de la Comissió (12/06/2017) i assessorar-los sobre com seguir treballant el tema. A la trobada hi assisteixen 5 persones, i s’acorda, entre d’altres coses, organitzar, de cara al curs 2017-2018, una formació conjunta per al professorat de FOL dels diversos centres del barri, amb un mòdul obert, també, a professionals d’altres centres educatius de l’entorn. 76


CENTRES EDUCATIUS (EIX E)

Escoles Minguella. Les Escoles Minguella són un centre concertat de Badalona, que fa educació infantil, primària i secundària. Davant del seu interès a promoure els valors del cooperativisme i l’economia solidària, ens demanen suport per fer dues sessions emmarcades en el seu crèdit de síntesi sobre cooperativisme: - Dos tallers de dues hores cadascun per a un total de 57 alumnes (14/06/2017) de secundària del centre. - Una sessió d’assessorament (14/06/2017) amb 9 professors i professores del centre.

Postgrau Economia Social i Solidària – Estudis Europeus (EMISE). El Postgrau  Economia Social i Solidària – Estudis Europeus  forma part de l’Escola de Formació de la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunlzya (XES). En la seva primera edició, des de Coòpolis hi hem fet una sessió de 4 hores (15/05/2017) per explicar el procés de creació d’una cooperativa, en la que hi han assistit 13 alumnes. De cara al curs 2017-2018 es preveu aprofundir la col·laboració de Coòpolis i l'EMISE.

Escola Lliure El Sol. L’Escola Lliure El Sol és una institució no lucrativa acreditada com a escola de formació d'educació en el lleure, que té com a missió impulsar el coneixement i el creixement dels activistes, dirigents i

treballadors/es de l’educació popular i l’economia social. Després d’una primera trobada (17/02/2017) acordem dissenyar un pla de formació a mida per al claustre de l’Escola, que consta de sis sessions, i a la qual assisteixen 16 persones. La valoració d’aquesta primera experiència de treball conjunt és molt positiva i, a partir d’aquí, valorem la possibilitat de signar un conveni de col·laboració per enfortir el vincle i les accions conjuntes. També hem contactat amb:

Barcelona Institut d'Emprenedoria (BIE). Barcelona Institut d'Emprenedoria (BIE). El BIE és una entitat de la Universitat de Barcelona encarregada de coordinar, impulsar i desenvolupar totes aquelles activitats relacionades amb l’emprenedoria. Hi fem una primera trobada (27/02/2017), a partir de la qual establim una sèrie de línies de col·laboració, algunes de les quals hem pogut desenvolupar durant el curs 2016-2017 i d’altres han quedat pendents de cara al curs 2017-2018. • L'acompanyament de Coòpolis a projectes del Premi UB Emprèn. En una primera edició, acompanyem L'Esguard, i de cara al curs 2017-2018 ens demanen de nou la nostra col·laboració. • La participació de Coòpolis en algunes de les fires de la Universitat de Barcelona dedicades a l’empresa i l’emprenedoria. En aquest sentit, compartim estand amb el propi BIE a la Fira d’empreses de la Facultat d’Economia i Empresa.

77


CENTRES EDUCATIUS (EIX E)

• La derivació a Coòpolis d’aquells projectes que detectin que es volen constituir en format de cooperativa, o que la cooperativa seria la fórmula que millor els encaixaria. • La impartició de Coòpolis d’algun taller sobre cooperativisme a l’espai de coworking de l’entitat.

Escola del Treball de Barcelona. Ens reunim (15/05/2017) amb la persona responsable de FOL i emprenedoria del centre per donar-nos a conèixer i estudiar possibles vies de col·laboració. Tot i que detectem algunes necessitats i oportunitats, acordem reprendre el contacte de cara al nou curs i estudiar, llavors, les possibles actuacions a desenvolupar. A mode de resum:

78


06 // EINES, RECURSOS I SUPORT DESTINAT A PRESCRIPTORS I PROFESSIONALS DE L'ÀMBIT DE LES ASSESSORIES I GESTORIES. (Eix F)


PRESCRIPTORES I GESTORIES (EIX F)

En l’àmbit dels prescriptors i els professionals de les assessories i les gestories, hem desenvolupat actuacions de dos tipus diferents: D’una banda, hem procurat facilitar eines, recursos i assessorament a aquelles assessories i gestories de la ciutat que volien ampliar els seus coneixements en l’àmbit de la creació de cooperatives. En aquest sentit: Ens hem posat en contacte amb la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya i amb AraCoop per demanar-los un llistat dels prescriptors i dels col·legis professionals de la ciutat, respectivament. En aquests moments comptem amb un llistat de 109 prescriptors i 10 col·legis professionals. Hem generat/participat en algunes formacions específiques en aquest àmbit: - El Col·laboratori d’ESS generat per Barcelona Activa, l’IGOP i ETCS per donar eines al personal de l’Ajuntament i al personal de les entitats dels barris que està gestionant programes de promoció de l’economia solidària i cooperativa a la ciutat. És una sessió de 2 hores, a la qual participen 20 persones, i en la que presenta el recorregut de l'equip promotor de Coòpolis, i la previsió d'oferta de serveis formatius i d'acompanyament a projectes. - Hem organitzat dos tallers, conjuntament amb la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, dirigits a prescriptors, gestories i assessories. El primer el vam haver d’anul·lar per falta d’inscrits, i al segon (05/10/2017) hi van assistir 4 persones. - La jornada amb tècnics i tècniques dels ajuntaments de la província de Barcelona organitzada per la Diputació de Barcelona,

dedicada a donar eines de com promoure iniciatives sociocomunitàries d’economia solidària, estava prevista per al 06/10/2017, però finalment s’ha realitzat el 27/10/2017. D’altra banda, hem aprofundit les relacions amb els prescriptors de l’economia social i solidària presents a Barcelona. És per això que hem generat la Taula de Prescriptores de l'Economia Social. Durant els mesos d'octubre i novembre de 2016 es mantingueren trobades bilaterals entre membres de l'equip de Coòpolis i diverses consultores i entitats que proveeixen en el marc de l'economia social de serveis fiscals, jurídics, societaris o laborals, o d'assessorament a projectes emergents o ja consolidats. Es mantingueren trobades amb les cooperatives Col·lectiu Ronda, Facto Assessors, IACTA, LabCoop, Coop de mà, Fil a l'Agulla, ETCS, Caleidoscoop i Hobest. Amb totes elles, l'equip de Coòpolis havia treballat o col·laborat en el desenvolupament de tallers, formacions o jornades, i s'hi trobava de forma habitual en el marc de la XES. En aquestes trobades, l'equip promotor del projecte repassava la història del projecte des del 2012 i s'informava a tothom de la voluntat de l'equip de presentar proposta a la convocatòria dels ateneus cooperatius per Barcelona. La perspectiva de compromís per part de l'Ajuntament de Barcelona amb l'espai del futur equipament del Bloc 4, el Pla d'Impuls de l'ESS a Barcelona, juntament amb la convocatòria, brindaven la oportunitat idònia per iniciar els contactes amb els prescriptors de l'ESS de la ciutat. D'un bon principi, Coòpolis ha defensat la necessitat de comptar amb una densa xarxa d'entitats d'acompanyament en el seu entorn, que han de poder jugar un doble paper pel projecte: dotar-lo de formadores especialitzades en els àmbits i sectors diversos per aquelles 80


PRESCRIPTORES I GESTORIES (EIX F)

persones que accedeixen a les formacions ofertes o als projectes emergents o de recent creació que s'acompanyen (i en el futur s'incubaran), per una banda, i per l'altra, la de formar part d'una inicial borsa de recursos i contactes amb les que les empreses socials acompanyades poden comptar una vegada superada la seva primera fase i proveïr-se de tots els serveis que puguin necessitar. En aquestes trobades prèvies s'informava a les entitats de la voluntat i les perspectives per part de l'equip promotor. Una vegada adjudicada la convocatòria dels ateneus cooperatius, s'han produït tres trobades (febrer, abril i juny de 2017) amb aquestes entitats, ara ja en forma de taula de treball conjunta. Les tres trobades han tingut un guió similars: compartir el desenvolupament del projecte de Coòpolis i de la configuració de la seva activació durant el primer semestre de 2017, compartir l'evolució de les línies de treball establertes, i cercar sinergies o treballs conjunts amb totes les entitats presents a la taula. Tenint en compte que força d'aquests projectes estan actuant també com a prestadors de serveis, o beneficiaris, d'altres ateneus cooperatius, es pot compartir valoracions i línies d'activitats.

S'estableix que durant el curs 2017-2018 es treballarà amb el màxim d'aquestes entitats d'una forma estable, sigui perquè s'incorporin com a entitats beneficiàries o agregades a la nova convocatòria, sigui perquè es comprometen a desplegar, juntament amb Coòpolis, alguna de les línies de treball que s'han considerat estratègiques (cooperativisme de plataforma, cooperatives de foment empresarial, persones migrades i economia social, ...). Només el treball compartit i quotidià permetrà configurar un nucli dur de persones i empreses que esdevinguin protagonistes del conjunt dels acompanyaments que en un futur el projecte haurà de donar. També pel curs següent, estabilitzada aquesta primera anella de relacions, es realitzarà una nova roda de contactes amb altres entitats de l'economia cooperativa del sector per eixamplar tant les relacions com els coneixements i les capacitats que es poden arribar a posar al servei de l'activitat de l'Ateneu Cooperatiu.

81


07 // COMUNICACIÓ


COMUNICACIÓ

El desplegament de l’activitat de Coòpolis en el marc del programa Ateneus Cooperatius inicia l’activitat al gener del 2017; però dóna continuïtat a tot el treball realitzat des de la seva ideació l’any 2011, dins el marc de l’apropiació veïnal de Can Batlló. A nivell de comunicació, això ha implicat seguir la línia iniciada en quant a la difusió del projecte, a nivell de manual d’estil, línia gràfica i canals de difusió, que s’han recollit i adaptat a la nova envergadura del projecte per tal de donar resposta a les noves necessitats. OBJECTIUS INICIALS Els objectius principals en quant a comunicació que es volien assolir durant el primer any d’activitat van ser: - Establir un pla de comunicació interna per l’equip del projecte i dur-lo a terme per poder coordinar la pròpia activitat. - Difusió de les activitats pròpies. - Captació de participants per a les activitats formatives. - Captació de projectes interessats a començar o transformar la seva activitat en forma cooperativa. - Referencialitat de l’espai i del projecte dins l’ecosistema d’ESS. - Posicionament de l’oferta de serveis i formacions projecte dins la gran varietat que existeix actualment des de diferents agents. - Integració de l’activitat de Coòpolis dins l’imaginari de Can Batlló, respectant-ne les dinàmiques i ritmes. - Difusió entre la població general dels projectes d’ESS i el valor afegit que aporten amb la seva activitat. - Contribució a la creació d’un imaginari comú sobre els valors de l’ESS i el cooperativisme.

- Difusió de continguts específics sobre ESS i cooperativisme, -

d’interès acadèmic i professional per al sector, sorgits de l’àrea d’investigació . Generació d’una base de dades de persones interessades en cooperativisme i economia solidària, massa social a la qual adreçar-nos.

COMUNICACIÓ INTERNA L’activitat formativa i de suport a la creació de cooperatives ofertada des de Coòpolis es van engegar amb l’inici del projecte Ateneus Cooperatius, i per tal de coordinar l’equip es van establir diferents canals i eines: - Correu electrònic corporatiu vinculat al domini bcn.coop - Eines digitals del servidor ZIMBRA vinculat al correu electrònic per a compartir documents i comunicar-nos internament (carpetes compartides…) - Calendaris compartits (Google) - Desenvolupament d’una web interna per a gestionar els acompanyaments i les dades a partir de les inscripcions del web. COMUNICACIÓ EXTERNA En compliment dels objectius marcats, s’han fet servir diferents canals de difusió: OFFLINE - Cartelleria i tríptic informatiu dels serveis del projecte. - Material gràfic específic per cada línia de serveis (suport, formació, relleu cooperatiu). 83


COMUNICACIÓ

- Cartelleria de cada acció formativa i específica del projecte. D’aquests materials, se’n ha fet difusió durant els esdeveniments als quals hem participat, a l’espai físic de Coòpolis i a punts clau del territori vinculats a les xarxes territorials. Hem generat una base de dades de punts físics als quals és d’interès enviar els materials que elaborem (biblioteques, punts d’informació, casals de barri, ateneus, cooperatives amb activitat oberta al públic…) DIGITAL L’eix central de la comunicació ha estat la pàgina web del projecte. Se n’ha elaborat una versió provisional amb la qual hem funcionat durant aquest primer curs, mentre hem estat desenvolupant la definitiva recollint les necessitats que han anat sorgint de la pròpia activitat. >> Pàgina web: www.bcn.coop Espai web informatiu del projecte i les seves activitats i serveis. A través d’aquest es fan també les inscripcions a les activitats formatives, i es sol·licita el servei d’assessorament de projectes a través d’una fitxa. Els continguts que es van actualitzant són: notícies relacionades amb l’activitat, fitxes dels projectes acompanyats que es van creant, enllaços a recursos per a la creació de cooperatives, i taulell d’anuncis. Amb la implementació del nou web també s’incorpora el mapa dels projectes acompanyats vinculats al mapeig de Pam a Pam. A nivell intern, la nova web ens serveix per centralitzar la informació de les participants de cara, que ens estalviarà temps per a la

justificació de l’activitat i ens permet conèixer dades socioeconòmiques de les participants per millorar estratègies. >> Xarxes socials La difusió del dia a dia de les activitats, i la redirecció cap a la web ha estat des de les xarxes socials actives del projecte. Ja hi havia un compte de twitter de difusió de Coòpolis (@coopolis_bcn) i s’ha augmentat àmpliament la seva activitat. S’ha obert i iniciat l’ús informatiu també d’una pàgina de facebook. >> Mailing A través del web i amb la recollida de dades a les activitats, hem generat una base de dades de persones interessades en el projecte i l’oferta de serveis. Enviem newsletter quinzenal o mensual genèric de l’activitat del projecte; i tenim segmentades les dades de les persones que estan rebent acompanyament per fer-los arribar informació específica per a elles. PREMSA Les relacions amb la premsa afí i especialitzada amb el sector; han estat de gran interès pel projecte i seguiment de l’activitat i dels projectes acompanyats, i sobretot arran de la inauguració de l’espai el mes de maig. Pel que fa la premsa generalista, la relació ha estat de manera més indirecta, i els impactes més importants han estat generats vinculats als esdeveniments lligats l’activitat política entorn el projecte. Els moments clau en aquest sentit han estat: la presentació per part de l’Ajuntament de la compra del Bloc 4 (febrer 2017); inauguració del Bloc 8 en tant que seu actual del projecte (amb rehabilitació 84


COMUNICACIÓ

vinculada a l’Ajuntament de Barcelona) i a la Generalitat en tant que inauguració com a Ateneu Cooperatiu de Barcelona (maig 2017). 
 ESDEVENIMENTS A banda de l’activitat ordinària del projecte, hem realitzat diversos esdeveniments públics que han servit d’altaveu del projecte, provocant molts impactes en premsa i xarxes socials i incidint en la creació referencialitat de l’espai. Diversos projectes dels que acompanyem també ens han demanat fer ús de l’espai amb aquesta finalitat, i de cara a la propera etapa del projecte ens plantegem formalitzar aquest ús. Els impactes comunicatius d’aquests han estat els següents: >> Inauguració Institucional del projecte (3/5) Es va apropar molta premsa i públic general a l’acte, i es van generar molts impactes en premsa i xarxes socials. Va servir per posar al mapa la recent inaugurada seu de Coòpolis de cara al públic general.

>> Inauguració Popular del projecte (5/5) Treballar la relació de proximitat amb la comunitat de Can Batlló i el barri és fonamental per garantir l’èxit del projecte. Des d’aquest l’entorn sovint veu amb recel la relació amb les institucions, per això considerem fonamental explicar molt bé el projecte en aquest sentit i generar espais informals i populars per integrar-nos positivament. Vam realitzar una edició especial de la cervesa que es produeix a Can Batlló etiquetada per a la ocasió. >> Presentació del Diari La Jornada (25/5) El nou mitjà cooperatiu, La Jornada, al qual hem realitzat acompanyament, va realitzar la presentació pública des de l’espai exterior a la seu. Es van apropar moltes persones, mitjans i periodistes a títol individual. Feia molt poc de la inauguració i va servir també per a donar a conèixer Coòpolis per moltes de les assistents. >> Diada del cooperativisme (1/7) La celebració de la Diada del Cooperativisme, amb l’entrega de Premis Micaela Chalmeta, concert i sopar, va ser un moment de gran afluència de gent a l’espai. La possibilitat de realitzar el sopar (on van assistir més de 100 persones) a l’espai exterior de Coòpolis, va generar un espai informal de trobada molt interessant amb molta gent vinculada al sector de l’ESS. 85


COMUNICACIÓ

>> Jornada d’Habitatge co-organitzada amb La Dinamo (27/9) A banda del gran interès del contingut de la jornada, al qual hem fet referència anteriorment, a nivell de comunicació del projecte, va ser l’acte amb més presència de públic que va ser un nou gran impacte a nivell de difusió i referencialitat del projecte al seu àmbit. Unes 200 persones van apropar-se i participar a les diferents taules al llarg d’aquella tarda.

IMPACTES

29142 visites WEB 1683 seguidores de TWITTER 922 likes a FACEBOOK

PROVEÏDORS DE l’ESS Per als diferents serveis relacionats amb la comunicació del projecte intentem treballar amb proveïdors de l’economia solidària que ofereixen els serveis: - B Tactic: Gestió de hosting i incidències, i domini .coop per a la pàgina web i els correus. - Jamgo SCCL: Disseny i desenvolupament de la 2a versió del web. - Cevagraf SCCL: Impressió de materials gràfics. - Descontrol, impremta de Can Batlló: impressió de cartelleria. - Gatxan: Manteniment informàtic i instal·lació d’Ubuntu i software lliure als equips instal·lats a l’espai de Coòpolis. - Bruna Films: elaboració de material de difusió audiovisual (campanya Premi Micaela Chalmeta) - La Directa: publicitat (* també estem en relació amb Crític i La Jornada per a incorporar publicitat a partir de la propera convocatòria) - Kop de mà: càterings per als esdeveniments de presentació i inauguració.

522 subscrites al NEWSLETTER

En general, durant el primer any d’activitat s’han assolit els objectius de comunicació en tant que s’han obert i consolidat els diferents canals.

86


8// L’ESPAI


L’ESPAI

COÒPOLIS A CAN BATLLÓ Actualment, el projecte Coòpolis Ateneu Cooperatiu de Barcelona, té la seu als locals del Bloc 8 de Can Batlló. Aquesta seu té un caràcter provisional mentre s’efectua el projecte de rehabilitació del Bloc 4 del mateix recinte amb una previsió d’uns 4.000 metres quadrats. Durant el 2017 es van realitzar les primeres obres d’adequació de l’espai. Aquestes obres, realitzades a través del Districte de Sants-Montjuïc, han permès habilitar els primers 250 metres quadrats dins del Bloc 8. L’espai, situat en cantonada, compta amb un cubicle de treball de 60 metres quadrats. Dins es disposen 8 llocs de treball i una sala de reunions. Tot l’espai interior està equipat amb els serveis i materials necessaris per desenvolupar l’activitat pròpia del projecte així com atendre al públic. Compta amb taules i cadires d’oficina, ordinadors i impressores, lluminàries i servei de xarxa de telecomunicacions. A part del cubicle de treball, l’espai disposa de 3 noves sales higièniques, una de les quals adaptada.

ofereix una gran varietat de possibilitats per poder realitzar actes a l’aire lliure. La previsió del projecte és poder seguir adequant més espais dins del Bloc 8. D’aquesta manera, de cara el 2018, es té la intensió d’ampliar els 250 metres quadrats a 900 metres quadrats. Aquest nous espais serviran per poder allotjar una zona d’incubació i una zona de formacions. L’espai d’incubació tindrà 290 metres quadrats i comptarà amb 7 mòduls de treball, entre 20 i 30 metres quadrats, un espai de co-treball i sales de reunions. També comptarà amb noves sales higièniques, office i espais de suport. L’espai de formacions comptarà amb 3 aules, dues amb capacitat entre 25-30 persones i una amb capacitat entre 15-20 persones. La rehabilitació dels espais es fa atenent a criteris de sostenibilitat i baix impacte ambiental. Es preveu poder fer ús de sistemes passius per tal de garantir el confort dins dels cubicles com a l’espai restant.

La resta de l’espai habilitat dins els locals del Bloc 8, al voltant de 170 metres quadrats, està pensat per poder-hi realitzar activitats de manera esporàdica, ocasional o circumstancial. D’aquesta manera es poden realitzar formacions, presentacions, taules rodones i fins i tot hi ha habilitada una zona d’exposicions. Aquest espai està equipat amb seients i taules i una xarxa wifi gratuïta. A més a més de l’espai interior, el projecte gaudeix de l’entorn de Can Batlló. En aquest sentit, el propi carrer de Coòpolis, lliure de la circulació de vehicles, 88


9 // FUNCIONAMENT I TRANSPARÈNCIA

91


EQUIP DE TREBALL

COL·LABORACIONS EXTERNES

En aquest 2017 Coòpolis ha configurat un equip de treball per desenvolupar el projecte. En els primers mesos de l’any, aquest ha estat format per 10 persones, amb un total de ... jornades.

A més a més, hem comptat amb col·laboracions externes, tant en l’àmbit de la formació i dels assessoraments, com en d’altres qüestions.

6 persones de La Ciutat Invisible, amb 3,25 jornades 1 persona de La Col, amb 0,5 jornada 4 persones de l’Impuls Cooperatiu de Sants, amb 3 jornades L’equip ha funcionat per àmbits (suport cooperatiu, territori, formació, comunicació, administració) i per reunions de coordinació setmanals o quinzenals.

Entitat

Formacions

Assessoraments

Altres

Facto Assessors SCCL

2

Coop 57

1

Arç Cooperativa

1

Col·lectiu Ronda

2

Federació de Cooperatives

1

Cessions d’espai

Caleidoscoop

1

Cessions d’espai

Col·laboradora Comissió Economies Feministes de la XES

5

3 Cessions d’espai

2

Mapeig 30 iniciatives

Pam a Pam Coopdemà

Cessions d’espai

2

1

92


ELS NÚMEROS CLARS FONTS DE FINANÇAMENT DEL PROJECTE

QUADRE RESUM DE DESPESES PER SUBGRUPS

Retribució del personal

187.716,23 €

Consultoria externa

17.566,83 €

Lloguer

31.271,82 €

Despeses multimèdia i web

11.566,02 €

Despeses material, publicitat i comunicació

27.792,03 €

Primes assegurances

523,87 €

Despesa indirecta

10.727,76 €

Informe d'auditor/interventor Adequació de l’espai

3.000,00 € 74.366 €

Total

365.531 €

93


10 // CONCLUSIONS I LÍNIES DE CONTINUÏTAT

94


A) LES PARTICIPANTS NIVELL D’ESTUDIS

De gener a octubre de 2017, hem atès 1035 persones. SEXE

6%1% 3% 10%

MASTER / POSTGRAU ESTUDIS UNIVERSITARIS FORMACIÓ PROFESSIONAL PRIMÀRIA SECUNDÀRIA SENSE ESTUDIS

44% EDAT

50%

50%

35% 9% 4%

11%

HOMES DONES ALTRES

42%

34%

< 55 45-55 35-45 25-35 > 25

SITUACIÓ LABORAL

10% 15%

41%

LLOC DE NAIXEMENT 33%

5% Catalunya - Espanya Altres

95%

ACTIU PER COMPTE ALIÈ ACTIU PER COMPTE PROPI DEMANDANT OCUPACIÓ NO OCUPADA COBRANT PRESTACIÓ D’ATUR

95


→ Repte: Arribar a altres sectors i col·lectius Sembla, doncs, que tenim un repte, pel que fa a:

- Arribar a les persones de menys de 30 anys i a les de més de 40, -

en especial a aquelles que superen els 50 anys. Arribar a persones no universitàries, que en aquest moment signifiquen més del 80% de la gent que s’ha acostat a Coòpolis. Arribar als diversos barris i districtes de la ciutat, meś enllà de Sants-Montjuïc.

Caldria veure de quina manera recollim, sistematitzem i analitzem la informació, per poder tenir encara més dades de la població i iniciatives a qui estem arribant (impactes a la població migrant, dones, aturats i aturades, o als diversos barris de la ciutat). Des d'alguns barris se'ns ha dit que, en aquests moments, l'economia solidària, i sobretot el cooperativisme, no són eines per a les classes i els barris populars. No hem recollit indicadors en aquest sentit, però si intuïtivament considerem que encara tenim feina a fer en aquest aspecte, caldria veure de quina manera abordar-ho. B) LES ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ I PROMOCIÓ DEL COOPERATIVISME Durant aquests mesos hem fet sensibilització i promoció de l'economia solidària i cooperativa a partir, principalment, de tres tipus d'accions: l'organització o participació d'actes i jornades, les formacions, i l'elaboració de material de difusió propi. En aquest sentit, hem participat d'una quinzena d'actes, hem fet accions per a la creació de diferents classes de cooperatives, hem ofert formacions generalistes sobre economia solidària i cooperativisme, i hem editat 3 materials divulgatius.

La difusió dels diversos materials s'ha fet de manera personalitzada (a xarxes territorials, projectes i agents clau), via butlletí electrònic o llistes de correu específiques, a través de la web i les xarxes socials, i també en paper, apropant el material a diversos espais estratègics de la ciutat. → Repte: Les accions formatives Com hem explicat, durant aquest curs hem fet diverses accions formatives: les càpsules (d’introducció a l’economia solidària, la constitució de cooperatives i els ecosistemes cooperatius locals) dirigides tant a un públic general, com a persones en procés de creació d’una cooperativa amb pocs coneixements sobre l’economia solidària; els tallers grupals (d’estatuts, viabilitat econòmica, i règim intern) pensats per a projectes que en procés de constitució d’una cooperativa; les càpsules a mida, per a aquelles entitats o barris que ens les han demanades; i les formacions específiques, vinculades a necessitats, públic i/o àmbits concrets. De les 460 persones que han assistit a les formacions de Coòpolis, hem recollit un total de 259 enquestes de valoració. La mitjana de les valoracions (en una escala de l’1 al 5) ha estat: Adequació de l’espai, tenint en compte que la gran majoria de les formacions s’han fet a Coòpolis, però també a altres espais cedits - 4,08 Durada del curs, sabent que hi ha hagut formacions de 2 fins a 4 hores, i d’una única sessió o de fins a cinc - 4,18 Contingut de les sessions – 4,55 Materials de suport – 3,98 96


Dinamització de les sessions – 4,51 Adquisició de nous coneixements – 4,31 Noves reflexions generades – 4,29 Incorporació de noves eines – 4,20 Generació de noves idees – 4,23 Coneixement de persones afins – 3,77 Satisfacció de les expectatives – 4,31 Grau total de satisfacció del curs – 4,46 Tothom, amb l’excepció d’una persona, ha dit que recomanaria la formació a una amistat i, la gran part de les opinions recollides, són molt positives . D’entre els comentaris que ens han fet arribar, destaquem: Sobre els espais Hi ha hagut queixes sobre la temperatura (en alguns casos de massa fred, i en alguns de massa calor), sobre la il·luminació (‘falta d’ombra/ foscor per al projector’), i sobre la sonorització de l’espai (‘soroll i dispersió de la veu’). En aquest sentit, i pel que fa les valoracions referides a Coòpolis, hem treballat en dues línies: d’una banda, hem buscat espais alternatius a les formacions quan les temperatures (fred o calor) no permetien fer les formacions en condicions i, de l’altra, de cara al gener està previst que comencin les obres per habilitar aules de formació millor equipades que l’espai diàfan que hem utilitzat enguany. Sobre la durada de les formacions En alguns casos, hi ha hagut persones que han expressat que les formacions han estat massa curtes, a vegades amb massa informació, i que calia ampliar hores, o ampliar sessions, per tal de poder aprofundir millor en alguns continguts. Hi ha qui també ha

comentat d’espaiar més les formacions que tinguessin més d’una sessió, enlloc de concentrar-les en una sola setmana, per poder combinar-la millor amb la feina i per poder tenir meś temps per assimilar i/o treballar-ne els continguts. Tots aquestes reflexions les hem anades incorporant a mesura que hem anat programant noves formacions, mirant d’anar combinant formats, horaris, durades i intensitat de les sessions, pensant, també, ens els diversos públics a qui ens adrecem. Sobre els materials En aquest àmbit hi ha hagut aportacions en dues línies: d’una banda, hi ha hagut algun comentari referint-se a la possibilitat de millorar alguns materials, fent-los més clars i llegibles, i amb menys informació; i de l’altra, persones que demanaven que es poguessin lliurar els materials als assistents, presencialment o electrònicament. Finalment, també hi ha hagut qui ha suggerit poder tenir materials extres de consulta, bibliografia, etc. per poder ampliar continguts (‘estaria bé fer un document d'apunts, recomanacions, material comú...’). Des de l’equip de Coòpolis, hem mirat de revisar els materials de les formacions impartides per nosaltres i sí que hem agafat l’hàbit de compartir els materials de totes les sessions amb els participants. Hem començat a treballar, també, amb l’edició de material propi, tot i que és una línia que volem intensificar de cara al futur. Sobre la dinamització de les sessions Hem recollit valoracions molt positives pel que fa a les persones formadores i als continguts de les sessions (‘alt coneixement sobre el tema del formador’ o ‘m’han agradat molt com s’han dinamitzat els tallers’). També s’ha valorat positivament les sessions enfocades a aspectes genèrics/compartits, però que comptaven amb un espai de 97


resolució de dubtes i/o acompanyament més personalitzat (‘valoro molt positivament la resolució de dubtes personalitzats i l'acompanyament), així com poder compaginar aspectes més tèorics amb altres de més pràctics (‘molt bo el mix entre explicació teòria i casos pràctics’). Pel que fa als aspectes que algunes persones han considerat que caldria millorar, són: la necessitat que a les sessions es compti més amb la participació de les persones assistents i es facin més dinàmiques de grup o de creació conjunta de coneixement; i la incorporació d’aspectes més pràctics a les sessions i, fins i tot, de casos pràctics a partir de l’experiència de les pròpies assistents. Hi ha qui ha reflexionat, també, que sovint les sessions no tenen espai per a la coneixença i/o l’intercanvi entre les persones que hi assisteixen, quan podria ser una oportunitat important. Es proposava d’incorporar descansos i/o alguna dinàmica. Tot plegat hem mirat d’incoporar-ho en la planificació de la nova oferta formativa de Coòpolis. → Repte: Adaptar les formacions als diverses necessitats i contextos Des de les xarxes territorials també s'ha valorat positivament l’oferta formativa de Coòpolis, i el fet que hagi estat itinerant i s’hagi apropat a diversos barris de la ciutat. Tot i això, de cara al curs que ve hem recollit dues demandes: Que puguem oferir formacions més a mida i adaptades a les necessitats i realitat de cada col·lectiu i projecte Que utilitzem un llenguatge més planer, tenint en compte el col·lectiu al qual ens adrecem, i el poc coneixement que tenen, la majoria d’ells, de l’economia solidària i el cooperativisme.

C) ELS ASSESSORAMENTS Durant l’any hem acompanyat 77 iniciatives en el seu procés de constituir-se en cooperativa. D’aquestes, algunes ja s’han constituït, d’altres estan a punt de fer-ho, d’altres necessiten més temps per acabar de fer el seu procés, i encara algunes altres han decidit, de moment, buscar altres fórmules. A 31/10 s’han constituït 21 cooperatives, de les quals 16 ens han omplert l’enquesta de valoració. La mitjana de les valoracions (en una escala de l’1 al 5) ha estat: Ha satisfet les meves expectatives _ 4,25 M’ha ajudat a configurar el meu projecte – 4,5 M’ha permès adquirir eines i coneixements nous – 4,69 He rebut una atenció de qualitat – 4,56 El nombre d’hores d’acompanyament ha estat l’adequat _ 4,31 El contingut de les sessions ha estat l’adequat _ 4,5 Els materials que m’han facilitat han estat els adequats _ 3,94 He incorporat eines per aplicar a nous projecte _ 4 Grau de satisfacció global de l’acompanyament rebut _ 4,69 Tots els projectes han dit que recomanarien l’acompanyament a una altra persona. Els comentaris que ens han fet arribar són tots molts positius (‘hem pogut perfilar moltíssimes coses que no teníem clares i enfrontar-nos a la batalla burocràtica amb molt més ordre i tranquilitat’, ‘una ajuda necessària, propera i de qualitat’, ‘ha suposat un impuls al nostre petit projecte el fet d'haver-nos trobat amb un company de viatge tant útil, pròxim i solvent com és el cas de Coòpolis’). Pel que fa als aspectes a millorar, dos projectes ens apunten la necessitat de comptar amb assessoraments més contínus i personalitzats (‘potser faltaria un assesorament més continu i 98


personalitzada de cada un dels nostres projectes cap a la coperativa’ o ‘un acompanyament ideal hagués estat estar present en les diferents fases. Ens hem sentit una mica abandonades’). Des de l’equip de Coòpolis, hem recollit les valoracions i les demandes que hem rebut de les iniciatives acompanyades constituïdes i no constituïdes-, i les hem incorporades en la reflexió sobre la nova oferta d’acompanyaments que estem preparant de cara al nou curs, adreçada tan a projectes en procés de constitució, com a cooperatives ja constituïdes i en fase de consolidació. → Repte: Dissenyar una nova fórmula d'acompanyament En l'àmbit dels acompanyaments, hem vist com algunes de les iniciatives que ens han demanat suport i acompanyament són processos que necessiten temps, que l'acompanyament que demanen no fa referència exclusivament a la seva constitució com a cooperativa, que a vegades no disposen dels recursos econòmics necessaris per poder començar, i que a vegades demanen fórmules que van més enllà de la cooperativa de treball. És per això que hem decidit dissenyar una nova fórmula d’acompanyament pensada per aquesta tipologia de projectes, en què hi puguem definir uns objectius, unes fases i una temporalitat associada. De cara al nou curs, pensem poder acompanyar quatre projectes amb aquesta metodologia. → Repte: Promoure nous projectes estratègics Un altre dels reptes que ens plantegem de cara al nou curs és la consolidació de projectes cooperatius en àmbits que considerem estratègics. En aquest sentit, ens hem plantejat quatre línies de treball: L'eix Besós

Les migracions i l'economia solidària La cultura cooperativa Les pràctiques transformadores D) L’ARRELAMENT SECTORIAL I TERRITORIAL En aquest primer any de Coòpolis, hem treballat per a la creació de vincles amb les diverses xarxes territorials existents als barris de Barcelona que estan promovent l’economia solidària i cooperativa. Tot i que la feina, i la intensitat de relació, ha estat diferent segons cada cas, durant aquests mesos podem dir que: Hem establert relació amb iniciatives dels deu districtes de la ciutat, 21 barris, així com amb L’Hospitalet i l’Eix Besós Hem engegat les primeres accions conjuntes, basades, sobretot, en la sensibilització i la difusió de l’economia solidària i el cooperativisme, la formació, i l’acompanyament a iniciatives del propi territori Hem generat un primer espai de trobada i coordinació amb els barris Hem establert, també, una espai de coordinació estable amb l’equip tècnic de la comissió de xarxes locals de la XES La valoració dins l’equip de Coòpolis és molt positiva, tan pel que fa a l’extensió territorial abarcada, com per la feina conjunta iniciada. De la mateixa manera, els barris també han expressat la satisfacció de la relació i la feina compartida, valorant molt positivament el fet d'haver ofert formacions a mida als territoris, la proximitat de la relació, l'enfocament de les actuacions, i el fet de sentir que es parla llenguatge compartit. De la mateixa manera que amb els agents territorials, durant aquest curs hem establert relacions amb diversos agents del sector de l'economia solidària i el cooperativisme de la ciutat. Així doncs: 99


Hem establert canals de comunicació regulats amb diversos agents clau Hem generat la Taula de Prescriptores de l'Economia Social a Barcelona Hem mantingut relació amb diversos proveïdors de l'àmbit Hem generat relacions d'intercooperació Hem promogut el cooperativisme en sectors clau, com ara les persones migrants, el sector cultural o l'habitatge. El 5 d’octubre generem la primera Taula Estratègica de Coòpolis, per tal de començar a definir el futur de Coòpolis. Hi assisteixen una trentena de persones, dels barris, el sector de l’economia solidària i cooperativa, i l’administració. La valoració per part dels diversos agents és molt positiva i acordem mantenir aquest espai de trobada, com l'espai vinculant des d'on anar construint l'òrgan de governança, els diversos espais de participació, l’oferta de serveis, i la sostenibilitat econòmica del projecte.

→ Repte: Consolidar el desplegament i l’articulació territorial De cara al nou curs, volem consolidar la presència i el treball conjunt amb els diversos barris de la ciutat. En aquest sentit, hem plantejat una estratègia en diverses línies: - Creació de nodes territorials, que siguin un punt de referència de Coòpolis al territori i, al mateix temps, un espai de referència del territori per a Coòpolis. Tot i que traçarem plans de treball conjunts, adaptats en cada cas a la realitat del barri i de la xarxa, la idea general és que d'aquests nodes puguin: Fer sensibilització i promoció de l'economia solidària i cooperativa al seu entorn Garantir l'obertura d'un espai d'atenció al públic

-

Fer les primeres atencions a persones que volen engegar un projecte col·lectiu Disposar de tota la informació de Coòpolis per poder-ne informar i/o derivar Fer mapeigs d'iniciatives, agents i espais clau, necessitats i oportunitats de l'entorn Treballar per l'articulació territorial de les diverses iniciatives i projectes existents Enfortiment del treball conjunt amb altres barris que no siguin node, sigui perquè encara no hi hem tingut relació, o perquè les xarxes territorials encara no estan (prou) articulades Manteniment del treball conjunt amb L'Hospitalet i l'Eix Besós, així com amb els Ateneus Cooperatius del territori Consolidar l'espai d'articulació entre Coòpolis i els diversos barris de la ciutat que estan promovent l'economia solidària i el cooperativisme

→ Repte: donar continuïtat al procés de construcció Coòpolis gran, per a que del treball i el debat conjunt, puguem anar definint col·lectivament què ha de ser i com ha de ser Coòpolis.

100


101

Profile for Coòpolis, Ateneu Cooperatiu

Coopolis memoria 2016-17  

Coopolis memoria 2016-17  

Advertisement