Page 1

Ă…rsmelding og regnskap

2011


Innhold 03 Innledning 04 Årsberetning 2011 18 Regnskap 24 Noter til regnskap 30 Revisors beretning 32 Kretsürsmøtene 33 Tillitsvalgte 38 Samfunnsansvar 39 Butikkoversikt


innledning 2011 ble et meget godt år for Coop Haugaland Ledergruppen i Coop Haugaland Fra venstre: Roar M. Håland Økonomisjef Ellen S. Myklebust Personalsjef Trygve Vikse Viseadm. direktør Tore Klovning Adm. direktør Harald Fosen Hypermarkedsjef

Årsmelding | regnsk ap 2011

Vår hovedmålsetning er å forsyne våre medlemmer og kunder med gode og hensiktsmessige varer og tjenester til konkurranseriktige priser. Dette skal vi gjennomføre med en effektiv drift på alle plan i virksomheten, og med fokus på medarbeider- og kundetrivsel. Vår enkle visjon er: Coop Haugaland – til for kunden. Over 600 dyktige medarbeidere i Coop Haugaland har denne visjonen med seg i sitt daglige arbeid. Det gir resultater. Samlet netto omsetning i 2011 endte på 1 473 millioner kroner, en økning på 4,7% i forhold til fjoråret. Salgsøkningen innen dagligvarer ble på 6,5% og vi økte med dette markedsandelen på Haugalandet. Hver tredje handlepose i denne regionen kommer fra en Coop-butikk. Resultatet før skatt endte på 66,6 mill. kr, noe som er det beste resultatet i lagets historie, og en forbedring på 6,0 mill. kr fra 2010. Coop Haugaland fikk i løpet av 2011 ca 3 500 nye medlemmer, der 735 medlemmer kom gjennom fusjonen med Coop Sand SA. Det betyr at vi nå har ca 48 100 medlemmer og eiere. Med bakgrunn i medlemshandelen i 2011, vil det bli utbetalt over 36 millioner kroner i kjøpeutbytte og rabatter til våre medlemmer i april 2012. Dette er med på å understreke selve formålet og styrken i vår egenart. Det er lønnsomt å være medlem i Coop Haugaland.

03


ÅRSBERETNING 2011 Kjære medlem Coop Haugaland er en medlemsorganisasjon som driver økonomisk virksomhet med det formål å skaffe medlemmene gode varer og tjenester til konkurransedyktige priser. Det overskudd som skapes, skal komme medlemmene til gode gjennom kjøpeutbytte. Vi er den ledende detaljhandelsbedriften på Haugalandet med virksomheter i kommunene Haugesund, Karmøy, Tysvær, Vindafjord, Sauda, Etne, Bømlo, Stord, Odda, Bokn og Suldal. Coop Haugaland eies av ca 48 100 medlemmer, noe som betyr at ca hver tredje husstand i regionen har tilknytning til bedriften. Hvert medlem har en stemme og kan gjennom bedriftens ulike organer påvirke dens utvikling. Laget er organisert gjennom 8 lokale kretsutvalg, årsmøtet med 30 medlemmer, kontrollutvalg med 3 medlemmer og styre med 8 medlemmer.

Vi søker å etterleve Coop Verdikompass

Kjerneverdi Tiltro til egenart I Coop har vi tiltro til vår egenart som en medlemseid virksomhet som gjennom økonomisk effektiv og profesjonell drift søker å maksimere nytten for medlemmer og forbrukere. Innflytelse I Coop skal medlemmenes innflytelse, medarbeidernes synspunkter og en aktiv dialog med omverdenen, være med på å forme vår virksomhet.

Vi driver totalt 26 butikker på Haugalandet innen dagligvarer, faghandel og byggevarer. Coop Haugaland har siden 1994 garantert og utbetalt 2% kjøpeutbytte. I perioden 1994-2012 har selskapet utbetalt ca 315 millioner kroner til medlemmene. Kjøpeutbytte registreres gjennom bruk av medlemskortet og betales ut i april hvert år. Omtanke I Coop viser vi omtanke for mennesker, dyr og miljø og arbeider for en bærekraftig samfunnsutvikling

kjøpeutbYtte Det utbetales 2% kjøpeutbytte også for 2012.

Ærlighet I Coop holder vi det vi lover. Forbrukerne skal føle seg trygge når de handler i våre butikker, og ha tillit til at de får opplysninger om varene og virksomheten som kan ha betydning for deres valg. Nytenkende I Coop skal vi dra nytte av ny kunnskap og teknologi og påvirke utviklingen i overensstemmelse med forbrukernes interesser.

04

Årsmelding | regnsk ap 2011


økonomiske forhold (kilde ssb) vi har bak oss to år med konjunkturnøytral utvikling i bunnen av en moderat lavkonjunktur. dette ventes å fortsette et par år til, før veksten tar seg opp i 2014. Arbeidsledigheten vil øke noe i det kommende året, og deretter holde seg om lag uendret. Meget svake vekstimpulser fra internasjonal økonomi motvirkes av økt vekst i innenlandsk etterspørsel. vi venter at rentene vil falle litt framover, og at de ikke kommer til å øke før i 2013, og da meget beskjedent. kraftig inntektsvekst i 2011 har i liten grad slått ut i økt konsum i husholdningene. dette regner vi med kommer til å endre seg noe i tiden framover, blant annet hjulpet av lavere renter og renteforventninger. inntektsveksten i husholdningene ventes å bli høy i årene framover, men neppe like høy som i år fordi reallønnsveksten trolig blir lavere.

konsumutviklingen vil i stor grad følge inntektsutviklingen. Regnet per innbygger innebærer anslagene at konsumveksten gradvis vil øke fra 1 prosent i år til i overkant av 3 prosent i 2014. fra en lønnsvekst i 2010 på 3,7 prosent økte den i 2011 til drøyt 4 prosent. Litt økende arbeidsledighet, svak lønnsomhetsutvikling i industrien og lav prisvekst vil bidra til et klart fall i lønnsveksten, til 3,4 prosent i 2012. Lav lønnsvekst, økt produktivitetsvekst, reduserte internasjonale råvarepriser og sterkere krone vil bidra til å holde inflasjonen lav framover. de prisdempende impulsene svekkes imidlertid etter hvert og inflasjonen tar seg derfor gradvis litt opp i årene framover, til nær 2 prosent i 2014.

netto omsetning 2005 - 2011 (tall i millioner kroner)

1 500 1 400 1 300 1 200 1 100 1 000 900

2005

(1 103)

Årsmelding | regnsk ap 2011

2006

(1 158)

2007

(1 250)

2008

(1 335)

2009

(1 378)

2010

(1 408)

2011

(1 473)

05


ÅRSBERETNING 2011 Utvikling i detaljhandel

Markedsforhold

Konsumprisindeksen (KPI) steg med 1,2 prosent fra 2010 til 2011. Det var spesielt prisutviklingen på audiovisuelt utstyr, sammen med elektrisitet inkludert nettleie, som gjorde at årsveksten ble så lav. Prisene på audiovisuelt utstyr fortsatte å falle i 2011 og endte med en nedgang på 7,2 prosent.

Haugesundregionen har hatt en sterk vekst i befolkningen de siste årene. Befolkningsøkningen er større i Haugesundregionen enn i resten av landet. Dette skyldes en høyere netto innflytting fra andre regioner og et høyere fødselsoverskudd enn landsgjennomsnittet.

Prisnedgang på matvarer og klær bidro også til å dempe årsveksten i KPI. Viktige faktorer som medvirket til å trekke opp årsveksten i KPI i 2011, var oppgang i prisene på alkoholholdige drikkevarer og tobakk, beregnet husleie for selveiere samt prisene på drivstoff og smøremidler.

Til tross for befolkningsveksten i regionen, har det vært et år med lav forbruksvekst, lav prisstigning og pressede marginer. Den generelle omsetningsveksten på dagligvarer er fortsatt meget lav og endte på i underkant av fire prosent. Vår salgsvekst i 2011 ligger over den generelle markedsveksten og Coop Haugaland har dermed økt markedsandelen i regionen.

Prisene på matvarer falt med 1,2 prosent, mens alkoholfrie drikkevarer økte med 8,1 prosent fra 2010 til 2011. Alkoholholdige drikkevarer steg med 5,0 prosent, mens tobakksvarer hadde en prisøkning på 8,1 prosent.

Coop Haugaland har utvidet sitt markedsområde. I løpet av året er Coop Sand SA blitt en del av Coop Haugaland. Butikken på Sand har hatt en meget positiv omsetningsutvikling, etter at den nye Coop Marked-butikken kom på plass. I mars åpnet vi en ny stor Coop Prix-butikk på Avaldsnes. Flyttingen har medført en omsetningsvekst på over 70% for denne butikken. På slutten av året omprofilerte vi Coop Mega Skudenes til Coop Prix. Så langt tyder alt på at lavprisbutikken er godt mottatt av våre kunder og medlemmer. Coop Haugaland har gjennom de senere år foretatt flere tomtekjøp på Haugalandet, og med det lagt grunnlaget for å etablere nye butikker i de kommende år. I 2011 ble Coop Haugaland, som ett av tre lokale selskaper, nominert til årets bedrift på Haugalandet av Haugesundregionens Næringsforening. En flott honnør til alle ansatte og tillitsvalgte i Coop Haugaland.

0 6

Årsmelding | regnsk ap 2011


marked | mega | prix | obs! | obs! bYgg | elekTro | bYggmix | exTra | exTra bYgg

11 i løpeT aV 20

PASSeRte vi

48 000 M Co o P- M ed Le

Årsmelding | regnsk ap 2011

M eR!

07


ÅRSBERETNING 2011 Årsregnskapet Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og årsregnskapet for 2011 er utarbeidet under denne forutsetning. Styret mener at det fremlagte årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets virksomhet samt selskapets stilling pr 31.12.2011. Coop Haugaland hadde en samlet netto omsetning på 1 473 mill. kroner i 2011. Av dette utgjør dagligvarer 1 079 mill. kroner (opp 6,5% fra 2010) og faghandel 387 mill. kroner (opp 2,1% fra 2010). Kafedriften omsatte for 7 mill. kr i 2011.

HISTORISK Driftsresultatet for 2011 er på 67,1 mill. kroner – det beste i Coop Haugalands historie.

Samlet bruttofortjeneste i 2011 endte på 19,5%. Det er ned 0,1 prosentpoeng fra 2010, men i en skjerpet konkurransesituasjon med ytterligere pressede marginer er vi tilfreds med oppnådd bruttofortjeneste. Eksterne husleieinntekter ble 11,3 mill. kroner, og andre driftsinntekter 14,8 mill. kroner. Sammen med bruttofortjeneste summerer de seg opp til samlede driftsinntekter i 2011 på 322,3 mill. kroner (mot 308,1 mill. i 2010). Totale lønnskostnader utgjør 170,5 mill. kroner, tilsvarende 11,6% av omsetningen (mot 11,4% i 2010). Sum driftskostnader utgjør totalt 255 mill. kroner. Det tilsvarer 17,3% av omsetning, en reduksjon fra 17,5% i 2010. Avskrivninger, husleie, strøm ligger tilnærmet på nivå med fjoråret. Særlig positiv er imidlertid utviklingen i butikk- og administrasjonskostnader som reduseres fra 3,8 til 3,5%, og således representerer en betydelig effektiviseringsgevinst, etter en bevisst satsing på området siste år. Driftsresultatet for 2011 er på 67,1 mill. kroner – det beste i Coop Haugalands historie Resultat av finansposter er på –0,6 mill. kroner (mot –1,2 mill. kroner i 2010), og er en konsekvens av en god balanse mellom rentekostnader på medlemmenes innskudd og fornuftige betingelser på plassering av selskapets likvide midler. Resultat før skatt er på 66,6 mill. kroner (mot 60,5 i 2010). Skattekostnad for 2011 er 12,4 mill. kroner.

08

Årsmelding | regnsk ap 2011


ÅRSBeReTning 2011 omsetning fordelt på kjede

obs! 49% mega 17% prix 17% marked 9% extra 8%

Årsmelding | regnsk ap 2011

09


ÅRSBERETNING 2011 Forretningsvirksomheten Coop Haugaland driver detaljhandelsvirksomhet innenfor varegruppene dagligvarer, bygg og jernvarer, elektrisk, sport, kjøkken og hjem, tekstil og sko. Totalt hadde Coop Haugaland 26 butikker ved årsskiftet. Hver enkelt butikk er medlem i en kjede. Dagligvarehandel blir ivaretatt gjennom salg i kjedene Coop Obs! Hypermarked, Coop Mega, Coop Prix, Coop Marked og Coop Extra. Faghandel blir ivaretatt gjennom salg i kjedene Coop Obs! Hypermarked, Coop Obs! Bygg, Byggmix, Coop Extra bygg og Coop Elektro.

Coop Prix Faste lave priser – garantert billig! Coop Prix er Coop sin lavpriskjede. Den kjennetegnes ved faste lave priser på vareutvalget. Coop Haugaland har i dag åtte Coop Prix-butikker. Coop Prix-butikkene ligger på Åkrehamn, Vedavåg, Skudeneshavn, Avaldsnes, Bømlo, Etne og to i Haugesund. Våre Coop Prix-butikker hadde en netto omsetning på 240 millioner kroner i 2011, en økning på 10,6% i forhold til året før. Butikkene dekker kundenes grunnleggende og daglige behov innen dagligvarer.

Coop Marked Der folk møtes! Coop Marked-kjeden er den største kjeden i Coop målt i antall butikker. Den kjennetegnes ved konkurransedyktige priser og god service og har sin forankring i lokale markeder. Etter fusjonen med Coop Sand SA, har vi nå totalt åtte Coop Markedbutikker i Coop Haugaland. Coop Marked-butikkene ligger på Bokn, i Skjold, Skjoldastraumen, Knapphus, Vikedal, Saudasjøen, Sand og Haugesund. Alle butikkene er tilpasset sitt lokale miljø, og vareutvalget kan derfor variere fra butikk til butikk. Coop Marked-butikkene hadde en omsetning på 124 millioner kroner i 2011, en økning på 32,5% i forhold til året før.

10

Coop Obs! Hypermarked / Bygg Det du trenger - helt enkelt! Coop Obs! fremstår i dag som markedslederen på Haugalandet, og er samtidig en av landets aller største dagligvarebutikker. Coop Obs! kjennetegnes av faste lave priser på et bredt vareutvalg i tillegg til mange gode uketilbud. Coop Obs! oppnådde en samlet netto omsetning inkludert Obs! Bygg på 718 millioner kroner i 2011, en økning på 1,2% i forhold til året før. Begge butikkene er lokalisert på Raglamyr i Haugesund. Coop Obs! Hypermarked ble av Opplysningskontoret for frukt og grønt, kåret til Norges beste hypermarked på frukt og grønt.

Årsmelding | regnsk ap 2011


Coop Mega

Coop Extra / Coop Extra bygg

Måltidsbutikken Coop Mega er middagsbutikken med et godt utvalg av dagligvarer og ferskvarer, kunnskapsrik og serviceinnstilt betjening samt tips og ideer til hvordan kundene kan lage varierte gode middager til hverdag og fest.

Coop Extra er en lavpriskjede med ekstra lave priser og stort vareutvalg. Coop Extra kan friste med et stort og spennende utvalg ferskvarer fra vår kjøtt- og fiskedisk. I tillegg finner vi en delikat og fristende frukt og grønt-avdeling som er verdt et besøk.

I Coop Mega skal du finne de friskeste og mest spennende frukt og grønnsakene, det møreste kjøttet og det beste ferskvareutvalget. Er du glad i nybakt brød, er også Coop Mega butikken for deg.

Coop Extra har et bredt og variert utvalg faghandelsvarer innen hus og hjem, underholdning, leker, elektrisk, sport og fritid, verktøy, tekstil m.m. til ekstra lave priser. Her kan en også gjøre gode partikjøp!

Coop Mega-butikkene ligger i Kopervik, Sauda og Odda. Coop Mega Skudenes ble omprofilert til Coop Prix i oktober 2011.

Coop Extra bygg er en lavpris byggevarekjede med stort utvalg varer innenfor farge, varme, jernvare, innredning, interiør, hage og trelast/byggevarer m.m.

Våre Coop Mega-butikker hadde en netto omsetning på 253 millioner kroner i 2011, hvilket representerer en økning på 1,6% i forhold til året før.

Coop Extra med Coop Extra bygg omsatte for netto 117 millioner kroner i 2011, en økning på 9,6% i forhold til året før.

Øvrig faghandel

Eiendomsforvaltning

Vår største faghandelsomsetning ligger på Obs Bygg/ elektro/møbler og Obs! Hypermarked. I tillegg har vi en Byggmix og to Coop elektro-butikker. Våre fire faghandelsbutikker ligger i Odda, Sauda, Haugesund og Skudeneshavn.

Coop Haugaland eier i dag en betydelig eiendomsmasse. Det meste brukes til egne butikker, men vi leier også ut lokaler til eksterne leietakere. I 2011 hadde laget en samlet ekstern husleieinntekt på ca 11,3 millioner kroner.

Faghandelsomsetning utenom Obs! hadde en netto omsetning på 22 millioner kroner i 2011.

Eiendomsforvaltningen tar seg også av vedlikeholdsoppgaver, utbygginger og prosjektledelse.

Årsmelding | regnsk ap 2011

11


ÅRSBeReTning 2011 medlemsvekst og kjøpeutbytte På grunn av den nye Samvirkeloven må samvirkelagene endre tidspunkt for utbetaling av kjøpeutbytte for 2011. kjøpeutbytte kan ikke utbetales før etter at samvirkelagets årsmøte har fattet vedtak.

kjøpeutbytte til medlemmene ble på 29,3 millioner kroner i 2011 (netto 24,2 millioner kroner). i tillegg har medlemmene fått utbetalt ca 0,7 millioner kroner for kjøp i andre lag, samt 6,9 millioner som kommer fra Coops samarbeidspartnere i form av medlemsrabatter.

det betyr at våre medlemmer får kjøpeutbytte og medlemsrabatter fra samarbeidspartnere inn på konto i midten av april 2012.

3 500 nYe medlemmer fikk vi i løpet av 2011 og har nå passert 48 000 medlemmer totalt.

Coop Haugaland fikk i løpet av 2011 ca 3 500 nye medlemmer, hvorav 735 gjennom fusjonen med Coop Sand. det betyr at antall medlemmer nå har passert 48 000. Coop Haugaland har hatt en jevn og god utvikling i antall medlemmer de siste årene (se illustrasjon under).

vårt styre har gjort vedtak om å videreføre 2% kjøpeutbytte også for 2012. våre medlemmer vil oppnå kjøpeutbytte på alt de kjøper i Coop Haugalands butikker.

den største veksten i antall medlemmer finner vi også i år i aldersgruppen 25-35 år. det totale medlemskjøpet utgjør nå ca 78% av totalomsetningen.

antall medlemmer 2005 - 2011 45 000 42 500 40 000 37 500 35 000 32 500 30 000 2005

(34 500)

12

2006

(36 000)

2007

(38 200)

2008

(40 500)

2009

(42 700)

2010

(44 600)

2011

(48 100)

Årsmelding | regnsk ap 2011


Medarbeidere og arbeidsmiljø Ved utgangen av året hadde Coop Haugaland ca 610 fast ansatte medarbeidere. Av disse var 98 medarbeidere på heltid, og totalt har vi i 2011 sysselsatt 360 årsverk. Gjennomsnittsalderen ligger nå på 37,8 år. Andelen kvinner/menn er henholdsvis 71/29 prosent. I styret er fordelingen fire kvinner og fire menn. Vi driver vår virksomhet i tråd med lov om likestilling. Coop Haugaland har som mål at alle arbeidstakere uansett kjønn skal gis samme mulighet til arbeid og faglig utvikling og likestilles med hensyn til ansettelse, lønn, opplæring og avansement.

Alle medarbeidere i butikk, ledere og administrasjonen har hatt anledning til å gi tilbakemelding på hvordan det er å være ansatt i samvirkelaget. Målsetningen er å gjennomføre arbeidsmiljøundersøkelsen annethvert år. Mange av våre ansatte bidrar bl.a. ved å engasjere seg i personalklubb, kunstklubb, bedriftsidrettslag og treningsavtaler. Det totale sykefraværet er redusert fra 5,8% i 2010 til 5,6% i 2011. Bedriften har siden 2004 vært IA-bedrift. Den totale turnover på de fast ansatte var i 2011 på 9,3%.

Coop Haugalands arbeidsmiljøutvalg består av åtte personer, hvorav fire er valgt av og blant de ansatte og fire er fra ledelsen. Administrerende direktør er fast medlem. Utvalget har hatt fire møter i løpet av 2011 og behandlet 29 saker der de fleste sakene er relatert til arbeidsmiljø. I tillegg til møter i arbeidsmiljøutvalget har toppledelsen jevnlige møter med de hovedtillitsvalgte. I høst gjennomførte vi en omfattende arbeidsmiljøundersøkelse i Coop Haugaland. Hovedresultatet derfra er at Coop Haugaland har et godt arbeidsmiljø, og vi har en fortsatt positiv utvikling.

Årsmelding | regnsk ap 2011

13


ÅRSBeReTning 2011 styrende organ Årsmøtet har hatt fire møter og behandlet 36 saker i løpet av 2011. Av sentrale saker kan nevnes valg, fusjon med Coop Sand, styreinstruks, handlingsplan 2011, strategiplan 2011-2016 og budsjett for 2012. Styret har hatt 11 styremøter og behandlet 75 saker. Av aktuelle saker for styret kan nevnes løpende regnskap og omsetningsutvikling, handlingsplaner, budsjett, strategiplan, lønnsomhetsprogram, kretsarbeid og fusjon. det har vært god aktivitet i de fleste kretsutvalg i løpet av året. flere av kretsene har hatt stands i butikkene, der det er blitt orientert om lagets medlemsfordeler.

Vi Takker våre kretsutvalg for en meget god innsats i 2011.

gunnar t. isdahl er medlem i styret i Coop Solidaritetsfond. inger elise kolstø og tore klovning sitter i Årsmøtet til Coop norge SA. tore klovning er nestleder i styret til Coop norge Handel AS. Årsmøte i distriktslag Rogaland og Agder ble avholdt i Stavanger 28. og 29. april 2011.

utvikling kjøpeutbytte 2005 - 2011 (tall i hele tusen)

29 000

27 000

25 000

23 000

21 000

19 000

2005

(20 900)

14

2006

(21 940)

2007

(23 852)

2008

(25 395)

2009

(26 682)

2010

(27 294)

2011

(29 300)

Årsmelding | regnsk ap 2011


Diskriminering Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Coop Haugaland arbeider for å fremme lovens formål innenfor vår virksomhet. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Virksomheten har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Det arbeides aktivt og målrettet for å utforme og tilrettelegge de fysiske forholdene slik at virksomhetens ulike funksjoner kan benyttes av flest mulig, under forutsetning av at det ikke kan oppstå fare for arbeidstakerens helse eller sikkerhet.

Framtidsutsikter Styret har nå vedtatt budsjettet for 2012. Coop Haugaland skal i løpet av neste år passere 1,5 milliarder kroner i netto omsetning, og har en klar ambisjon om å ta vare på den sterke markedsposisjonen. Vi har mange spennende prosjekter på gang i hele regionen og regner med å etablere flere nye butikker i de kommende år. Dette vil være med på å befeste og styrke Coop sin markedsposisjon på Haugalandet og i Sunnhordland. I mars i år vedtok årsmøtet en ny strategiplan for Coop Haugaland, gjeldende for perioden 2011-2016. Coop Haugaland har en klar målsetning om å etablere flere lavprisbutikker på Haugalandet, i tråd med den nye kjede- og formatstrategien. Vi vil i strategiperioden søke å sikre videre medlemsvekst og øke medlemslojaliteten gjennom et attraktivt medlemsprogram.

Årsmelding | regnsk ap 2011

15


ÅRSBeReTning 2011 sluttord Styret kan legge frem en årsmelding som kan vise til et solid resultat og en god omsetningsøkning. Styret er godt fornøyd med at Coop Haugaland har styrket sin markedsposisjon og, i tråd med strategiplanen, tatt nye markedsandeler. Styret er meget tilfreds med resultatet, og regnskapet med tilhørende noter gir grundig informasjon om årets virksomhet. Styret kan ikke se at det etter årets utgang er oppstått forhold som er av betydning for bedømmelse av årets regnskap. Styret kan ikke se at bedriftens virksomhet medfører forurensing av det ytre miljø. videre anser styret, gjennom de tiltak som er foretatt, at arbeidsmiljøet i bedriften er tilfredsstillende. vi vil rette en stor takk til alle lagets medlemmer og øvrige kunder for den tillit og oppslutning som er vist laget i året som er gått. videre vil styret takke ansatte og tillitsvalgte for solid innsats og positiv medvirkning til lagets resultat for 2011.

Haugesund 27. februar 2012

Gunnar T. Isdahl Styrets leder

Solveig K. Gerhard Styrets nestleder

Inger Elise Kolstø Styrtemedlem

Gunnar Jæger Styremedlem

Oddny Blikra Styremedlem

Ann Karin Simonsen Styremedlem, ansattrepr.

Sigbjørn Kvamme Styremedlem, ansattrepr.

Per Øyvind Vikse Hanssen Styremedlem, ansattrepr.

Tore Klovning Administrerende direktør

16

Årsmelding | regnsk ap 2011


STyReT i Coop Haugaland Sa Fra venstre bak tore klovning inger elise kolstø Per Øyvind v. Hanssen Solveig k. gerhard gunnar Jæger Fra venstre foran Sigbjørn kvamme gunnar t. isdahl oddny Blikra ole Bernt thorbjørnsen (varamedlem)

Ann karin Simonsen

Årsmelding | regnsk ap 2011

17


Resultatregnskap PR. 31.12.2011 2011

2010

Salgsinntekt

1 473 405

1 407 940

Varekostnader

-1 185 652

-1 131 894

287 752

276 046

(Tall i hele tusen)

NOTE

BRUTTOFORTJENESTE Årsbonus, rabatter Leieinntekter Andre driftsinntekter

8 454

8 091

11 298

9 043

14 807

14 888

SUM DRIFTSINNTEKTER

322 311

308 067

Lønn, feriepenger, honorarer

139 923

133 193

30 558

26 917

Sum lønnskostnader

Andre lønns- og pers.kostnader 2

170 481

160 109

Ordinære avskrivninger

9

16 827

15 317

16 728

17 587

Husleie, strøm Butikk og administrasjonskostnader

2

51 146

53 338

255 183

246 352

67 129

61 716

Finansinntekter

7 918

6 522

Finanskostnader

8 485

7 719

-567

-1 197

66 562

60 519

12 388

10 760

ORDINÆRT RESULTAT

54 174

49 759

ÅRSRESULTAT

54 174

49 759

24 209

23 037

90

86

SUM DRIFTSKOSTNADER

DRIFTSRESULTAT

RESULTAT AV FINANSPOSTER

KJØPEUTBYTTE

RESULTAT FØR SKATTEKOSTNADER

Det utbetales et rekordhøyt kjøpeutbytte til medlemmene for 2011.

Skattekostnad på ordinært resultat

4

Disponering av årsoverskuddet Garantert kjøpeutbytte Renter av ansvarsinnskudd Avsatt til utbyttegarantifondet

1 8

0

10 000

Avsatt til annen egenkapital

29 874

16 636

SUM OVERFØRINGER

54 174

49 759

Årsmelding | regnsk ap 2011


marked | mega | prix | obs! | obs! bYgg | elekTro | bYggmix | exTra | exTra bYgg

sT YreT Har Ve

dTaTT

Å BetALe ut

2% kJØPeutBYt te

ogSÅ foR

2012

Årsmelding | regnsk ap 2011

19


BALANSE PR. 31.12.2011 (Tall i hele tusen)

NOTE

2011

2010

3

2 287

5 438

EIENDELER

Utsatt skattefordel SUM IMMATERIELLE EIENDLER Eiendommer, tomter Inventar, utstyr, transportmidler

49 123

46 011

9

390 934

376 391

Investering i datterselskap

7

1 140

1 140

Lån til datterselskap

8

10 000

10 570

20 469

19 918

Andre aksjer og andeler

7

SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER

SUM ANLEGGSMIDLER

Varebeholdning

5

SUM VARER Kundefordringer

6

Andre fordringer

20

2 231

2 503

33 840

34 132

427 062

415 960

94 589

86 434

94 589

86 434

5 369

4 782

8 302

2 952

13 672

7 734

98 277

52 289

Plasseringskonto

145 538

138 886

SUM BANKINNSKUDD OG KONTANTER

243 815

191 175

SUM OMLØPSMIDLER

352 076

285 343

SUM EIENDELER

779 138

701 303

SUM FORDRINGER

Selskapet har gjennom 2011 styrket likviditeten betydelig, og gjennom dette blitt bedre rustet til å gjennomføre større investeringer i de kommende årene.

5 438 330 380

SUM VARIGE DRIFTSMIDLER

Andel i Coop Norge

LIKVIDITET

2 287 341 811

Bankinnskudd, kontanter

11

Årsmelding | regnsk ap 2011


BALANSE Haugesund 27. februar 2012

PR. 31.12.2011 (Tall i hele tusen)

NOTE

2011

2010

14 153

13 315

EGENKAPITAL OG GJELD

Ansvarsinnskudd Overkursfond Gunnar T. Isdahl Styrets leder

SUM INNSKUTT EGENKAPITAL Felleseid ansvarskapital Reservefond (vedtektsfestet)

Solveig K. Gerhard Styrets nestleder

Utbyttegarantifond (vedtektsfestet) Annen egenkapital SUM OPPTJENT EGENKAPITAL

Oddny Blikra Styremedlem

Gunnar Jæger Styremedlem

29 409 106 166

60 848

60 000

99 300

68 611

305 834

264 186

320 854

278 368

Pensjonsforpliktelser

2

4 739

6 299

SUM AVSETNING FOR FORPLIKTELSER

SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD

4 739

6 299

308 981

299 349

2 586

0

311 567

299 349

Varegjeld Coop Norge

44 597

33 597

Varegjeld andre

10 617

14 882

9 020

8 696

2 035

1 937

16 976

6 971

Skattetrekk og arbeidsgiveravgift Feriepenger Merverdiavgift Betalbar skatt Skyldig kjøpeutbytte Ann Karin Simonsen Styremedlem, ansattrepr.

30 522 115 164

10

Gjeld til kredittinstitusjoner

Sigbjørn Kvamme Styremedlem, ansattrepr.

866 14 181

SUM EGENKAPITAL

Medlemsinnskudd

Inger Elise Kolstø Styrtemedlem

866 15 019

Annen kortsiktig gjeld

4

10 435

7 537

29 292

27 920

19 008

15 747

SUM KORTSIKTIG GJELD

141 979

117 287

SUM GJELD

458 285

422 935

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

779 138

701 303

Per Øyvind Vikse Hanssen Styremedlem, ansattrepr.

Tore Klovning Administrerende direktør

Årsmelding | regnsk ap 2011

21


Kontantstrømanalyse PR. 31.12.2011 2011

(Tall i hele tusen)

2010

Likvider tilført / brukt på virksomheten Tilført fra årets virksomhet

1)

Endringer i fordringer, varebeholdning, kortsiktig gjeld Netto likviditetsendring fra virksomheten

(A)

47 050

40 066

10 596

-28 935

57 646

11 131

-31 370

-18 541

0

1 979

11 980

0

-552

0

Likvider tilført / brukt på investeringer Investert i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler og goodwill (salgssum) Tilført EK fra Coop Sand Investert i aksjer og andeler Endring utsatt skattefordel Netto likviditetsendring fra investeringer

(B)

3 151

3 152

-16 791

-13 410

Likvider tilført / brukt på finansiering Økning ansvarsinnskudd

627

612

Endring medlemsinnskudd

9 632

-5 035

Endring lån til kredittinstitusjoner

2 586

0

500

430

-1 560

-1 222

11 785

-5 215

Endring lån til datterselskap/tilknyttet selskap Endring pensjonsforpliktelse Netto likviditetsendring fra finansiering

KONTANTSTRØM Selskapet hadde en meget positiv kontantstrøm i 2011. Fra ordinær drift er det tilført 57,6 mill., og justert for endringer utenom drift er likviditetsbeholdningen økt med 52,6 mill. kroner.

Netto endring i likvider gjennom året

52 640

-7 494

Likviditetsbeholdning 01.01

191 175

198 669

Likviditetsbeholdning 31.12

243 815

191 175

(A+B+C)

66 562

60 519

1) Tallet fremkommer slik Overskudd før skatter Gevinst (-)/tap (+) ved salg av driftsmidler og goodwill

0

-1 959

16 827

15 317

343

0

5

0

Kjøpeutbytte og renter av ansvarsinnskudd

-24 299

-23 123

Skatter

-12 388

-10 688

47 050

40 066

Ordinære avskrivninger Nedskrivning finansielle anleggsmidler Økning delkredereavsetning

Tilført fra årets virksomhet

22

(C)

Årsmelding | regnsk ap 2011


m a r k e d | m E g a | p r i x | o b s ! | o b s ! b y g g | ELEK T RO | b y g g m i x | e x t r a | e x t r a b y g g

Disponering av årets overskudd Styret foreslår at årsresultatet på 54,2 mill. kroner disponeres slik. (Tall i hele tusen) Renter ansvarsinnskudd

År r ssm meel d l idnign |gr e| grnesg ka n ps k 2 0a11 p 2011

2011 90

Kjøpeutbytte

24 209

Annen egenkapital

29 874

22 3


NOTER 2011 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998. Det er utarbeidet etter norske standarder. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Enkelte poster er vurdert etter andre regler, og redegjøres for nedenfor. Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt linjært over antatt økonomisk levetid. Aksjer i datterselskap/tilknyttede selskap Investeringer i tilknyttede selskap er vurdert til kostpris. Lagets aksjer i Austmannaveien 11 AS (100% eiet datterselskap) er også vurdert etter kostmetoden. Begrunnelsen for dette er at datterselskapet er utelatt fra konsolidering da utelatelsen ikke har betydning for bedømmelsen av konsernets stilling og resultat. Ref. regnskapslovens paragraf 3-8, 2. avsnitt. Vurdering av varebeholdning Med utgangspunkt i utsalgspriser er fradrag gjort for merverdiavgift og bruttofortjeneste. Videre er betryggende fradrag for ukurans og prisfallsrisiko gjort i form av et samlet prosentvis fradrag. Fordringer Kundefordringer oppføres til pålydende etter fradrag for en uspesifisert avsetning for for å dekke eventuelle tap. Skatter Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skatte-pliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt/ skattefordel. Utsatt skatt og utsatt skattefordel presenteres netto i balansen.

24

Årsmelding | regnsk ap 2011


2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser m.m. 2011

2010

170 481

160 030

Gjennomsnitt antall årsverk

360

371

Ytelser til ledende personer

Medlemstillitsvalgte og styre

Daglig leder

730 200

1 256 460

Lønnskostnader (hele tusen) Sum lønnskostnader For spesifikasjon se resultatregnskapet

Lønn Andre ytelser

158 617

Daglig leder har i tillegg til selskapets kollektive pensjonsordning, en særlig avtale om ytelsesbasert pensjon som skal dekke 66% av pensjonsgrunnlaget. Avtalen inneholder uføredekning og ektefellepensjon. Selskapet har tegnet lovfestet OTP.

Laget er også tilsluttet fellesordningen for Avtalefestet Pensjon (AFP) For den nye AFP-ordningen finnes ikke nok data til å beregne forpliktelsen I årene fram til tilstrekkelige data kan fremskaffes, vil AFP-ordningen bli behandlet som en innskuddspensjon. Det vil si at årets betalte premie utgiftsføres og at det ikke beregnes noen fremtidig forpliktelse Pensjonsforpliktelse tidligere beregnet etter gammel ordning må ifølge God Regnskapsskikk inntektsføres/tilbakeføres i år, eventuelt justert for mulig forpliktelse for de eldste ansatte som har valgt å bli i den gamle ordningen. Pensjonsavtale for ledergruppen Det er inngått en ytelsesbasert førtidspensjonsavtale for ledergruppen i Coop Haugaland SA som gir rett til definerte ytelser fra fylte 62 år til 67 år. Det er innmeldt 4 personer i lederavtalen pr 31.12.2011. Selskapet dekker gavepensjon til 3 personer Pensjonene løper fram til personene fyller 67 år. Forpliktelsen er beregnet til 1,26 mill. med en diskonteringsrente på 3,80%. Tre personer har tiltrådt avtalen. Avtalen er avviklet og erstattet av ny lederavtale. Revisor Kostnadsført honorar for 2011 utgjør kr 190.500,-. Beløpet dekker revisjon samt bistand årsoppgjør.

Årsmelding | regnsk ap 2011

25


NOTER 2011 3 Utsatt skatt Positive forskjeller Positive forskjeller driftsmidler Gevinst og tapskonto

2011

2010

16 247 372

8 111 444

5 449 624

4 494 053

21 696 996

12 605 497

715 900

1 208 720

0

0

4 739 000

6 299 437

860 165

871 608

0

0

Varebeholdninger

24 266 306

24 854 953

Sum negative forskjeller

29 865 471

32 025 998

Grunnlag for utsatt skattefordel

-8 168 475

-19 420 501

2 287 173

5 437 740

2011

2010

10 434 838

7 536 719

-60 845

0

Sum positive forskjeller som utlignes mot følgende negative forskjeller : Negative forskjeller driftsmidler Pensjonsforpliktelser Kundefordringer Regnskapsmessige avsetninger

Utsatt skattefordel (28%)

4 Skattekostnad Skattekostnaden består av: Betalbar skatt For lite/ meget avsatt til skatt i fjor

2 013 934

3 222 857

Skattekostnad

Endring i utsatt skattefordel

12 387 927

10 759 576

Regnskapsmessig resultat før skatt

66 561 519

60 518 849

Endring i midlertidige forskjeller

-7 192 621

-11 510 207

471 700

586 486

Permanente forskjeller: Ikke fradragsberettigede kostnader Tilb.ført nedskriving askjer/lån

343 334

0

Ikke skattepliktige inntekter

-523 552

-966 032

-24 209 185

-23 036 526

35 451 195

25 592 569

9 926 335

7 165 919

Fradragsberettiget kjøpeutbytte,eks.m.v.a. Skattepliktig inntekt

Betalbar skatt på inntekt - 28% Betalbar formuesskatt 3 promille

508 503

370 800

10 434 838

7 536 719

Utsatt skattefordel 01.01

4 301 107

8 660 597

Utsatt skattefordel 31.12

2 287 173

5 437 740

Endring i utsatt skattefordel

-2 013 934

-3 222 857

Sum betalbar skatt

26

Årsmelding | regnsk ap 2011


5 Vurdering av varebeholdning Med utgangspunkt i utsalgspriser er fradrag gjort for merverdiavgift og bruttofortjeneste. Betryggende fradrag for ukurans og prisfallsrisiko gjort i form av et samlet prosentvis fradrag (sikringsfradrag). Varebeholdningen er pantsatt til fordel for Samvirkelagenes Garantifond. Pantet kan imidlertid bare realiseres ved avvikling av eget lag.

6 Kundefordringer Utestående fordringer utgjør pr. 31.12.

6 351 242

Avsatt til tap på krav

-981 900

Balanseverdi 31.12.

5 369 342

7 Aksjer Aksjeporteføljen består av: 990 aksjer pålydende kr 1.000 i Austmannaveien 11 AS, bokført verdi

1 140 000

Andre aksjer/andeler

2 231 000

Til sammen

3 371 000

Kostprisen for aksjene i Austmannaveien 11 AS kr 4.830.000 er tidligere nedskrevet med kr 3.690.000 til kr 1.140.000. Kostpris for aksjer i Odda Storsenter kr 273 334 er nedskrevet i regnskapet i år.

8 Lån Austmannaveien 11 AS Lånet er ikke pantesikret da eiendomsselskapet i sin helhet er eiet av Coop Haugaland SA, og det ikke påhviler eiendommen noen heftelser.

Årsmelding | regnsk ap 2011

27


NOTER 2011 9 Varige driftsmidler Driftsløsøre

(Tall i hele tusen)

Eiendommer

Total

356 722

439 703

11 066

6 883

17 949

4 473

10 665

15 138

Sum kostpris 01.01.

82 981

Tilgang i året Innfusjonert Sand Akk. avskrivninger 1/1

-38 245

-26 786

-65 031

Årets ord. avskkrivninger

-11 152

-5 673

-16 825

Balanseverdi 31.12

49 123

341 811

390 934

Avskrivningsplan

Lineær

Lineær

Økonomisk levetid

3-10 år

50 år

Investeringer og avgang varige driftsmidler (hele tusen):

2011

2010

2009

2008

2007

14 265

5 626

7 909

32 434

19 737

Driftsløsøre

Investering Avgang

0

20

0

0

0

Eiendommer

Investering

17 104

12 915

10 101

14 685

47 587

Avgang

0

0

0

-9 996

5 347

Total

Endring ansvarskapital

Investering

31 369

18 541

18 010

47 119

67 324

Total

Avgang

0

20

0

-9 996

0

10 Egenkapital Egenkapital (hele tusen)

Ansvars innskudd

Overkurs fond

Felleseid ansv.kap

Reserve fond

Utbytte fond

Andre fond

Sum

13 315

866

29 409

106 166

60 000

68 611

278 367

1 113

8 997

848

815

11 984

Sum 01.01. Innfusjonert Coop Sand*

211

Årets endring i egenkapitalen: Endring ansvarskapital

627

Årsresultat Sum 31.12.

14 153

627 0

0

0

0

29 874

29 874

866

30 522

115 163

60 848

99 300

320 852

* Coop Sand er fusjonert inn i Coop Haugaland med regnskapsmessig virkning fra 1.1.2011. Fusjonen er gjennomført med skattemessig og regnskapsmessig kontinuitet

11 Bundne midler I posten inngår bundne bankinnskudd med kr 6 797 000.

28

Årsmelding | regnsk ap 2011


marked | mega | prix | obs! | obs! bYgg | elekTro | bYggmix | exTra | exTra bYgg

pÅ Haugala

ndeT

eR HveR

Tredje H A n d LePoSe

fR A!

Coop!

Årsmelding | regnsk ap 2011

29


ReViSoRS BeReTning

30

Ă…rsmelding | regnsk ap 2011


konTrollkomiTeen kontrollkomiteen har gjennom året fulgt lagets virksomhet. vi har vurdert lagets rutiner og revisors arbeid. virksomheten i laget og resultatregnskapet for 2011 er meget bra. kontrollkomiteen har i møte 28. februar 2012 behandlet lagets regnskap for 2011, styrets og revisors beretninger, og kan tilrå at Årsmøtet fastsetter det fremlagte regnskap som Coop Haugalands resultatregnskap og balanse pr. 31. desember 2011.

Kontrollkomiteen Coop Haugaland SA Haugesund, 28. februar 2012

Carsten Tjessheim, Leder

Svein Skrunes

Sigmund Skeie

Årsmelding | regnsk ap 2011

31


Kretsårsmøtene 2012 Vi ønsker våre medlemmer med ledsagere velkommen til kretsårsmøtene som bl.a. vil ta for seg årsberetning og regnskap for 2011. Det vedtektsfestede program er tatt inn nedenfor. Utover dette viser vi til oppslag i butikkene samt kunngjøring i aviser.

vel møtt! Møt opp på årsmøtene og bidra til en fortsatt positiv utvikling for Coop Haugaland.

Kretsårsmøtene holdes som følger Haugesund krets 12.mars kl.19.00 | Rica Maritim Hotel Caianosalen Karmøy krets 12. mars kl. 19.00 | Park Inn Haugesund Airport Ordfører i årsmøtet: Odd Sjursen

Vats/Skjold krets 13. mars kl. 19.30 | Skjold Arena Odda krets 13.mars kl 18:30 | Odda Ungdomshall, småsalen. Bokn krets 13. mars kl 19:00 | Idrettshuset Vikedal/Sand krets 14. mars kl. 19.30 | Coop Loftet, Vikedal Etne krets 15. mars kl. 19.00 | Etne Kulturhus, kafeteriaen Sauda krets 15. mars kl. 19.00 | Kløver Hotel Sauda

SAKSLISTE 1. Åpning ved kretsutvalgets leder 2. Styrets beretning 3. Regnskap med revisjonsberetning 4. Innkomne forslag 5. Valg iflg. vedtektene Det blir servering og utlodning på alle møtene. Underholdning etc. kunngjøres ved oppslag i butikkene. Ta med medlemskortet som adgangstegn.

32

Årsmelding | regnsk ap 2011


tillitsvalgte Medlemmer med varamedlemmer etter valgene i 2011

Hovedstyret Navn

Adresse

På valg

Gunnar T. Isdahl, leder

5525 Haugesund

2013

Solveig K.Gerhard, nestleder

5550 Sveio

2012

Oddny Blikra

5576 Øvre Vats

2012

Gunnar Jæger

5522 Haugesund

2012

Inger Elise Kolstø

4265 Håvik

2011

Ann Karin Simonsen

5532 Haugesund

2013

Sigbjørn Kvamme

5574 Skjold

2012

Per Øyvind Vikse Hanssen

5545 Vormedal

2012

Ann Karin Simonsen, Sigbjørn Kvamme og Per Øyvind Hanssen er valgt av og blant de ansatte. Varamedlemmer til styret (medlemsvalgte) 1. Ole Bernt Thorbjørnsen

5515 Haugesund

2012

2. Karin L. Søndeland

4280 Skudeneshavn

2012

3. Evelyn Rabbe

5750 Odda

2012

Varamedlemmer til styret (valgt av og blant de ansatte) 1. Bjørg Espevoll

5514 Haugesund

2013

2. Geir M. Edvinson

4262 Avaldsnes

2012

Kontrollkomité NAVN

Adresse

På valg

Carsten Tjessheim, leder

5537 Haugesund

2013

Svein Skrunes, Skjoldavn. 74C

5519 Haugesund

2012

Sigmund Skeie

4262 Avaldsnes

2012

Varamedlemmer til kontrollkomiteèn 1. Liv Svendsen

5574 Skjold

2012

2. Brit Lise Steinkjellå

4280 Skudeneshavn

2012

Revisjon Sumergo DA

4068 Stavanger

v/statsautorisert revisor Arne Thorsen

Årsmelding | regnsk ap 2011

33


Årsmøtet

Haugesund Krets

Adresse

På valg

Vikedal/Sand Krets

Adresse

På valg

Odd Sjursen, ordfører

5537 Haugesund

2012

Margrete Sævareid

5583 Vikedal

2013

Arne Sjursen, sekretær

5501 Haugesund

2012

May Lise Skogøy

5523 Haugesund

2013

Vesla Lunde

5545 Vormedal

2013

Sissel Osmundsen Hynne

5517 Haugesund

2012

Tone Cathrin Byrkjeland

5517 Haugesund

2012

Terje Lie

5529 Haugesund

2012

Karstein Vea

5529 Haugesund

2013

Bente Pettersen

5518 Haugesund

2013

Varamedlemmer 1. Øyvind Hegglund

5518 Haugesund

2013

2. Geir Charles Grindheim

5529 Haugesund

2012

Karmøy Krets

Adresse

På valg

Gunnar Mosbron

4270 Åkrehamn

2012

Evelyn Solvang

4250 Kopervik

2012

Varamedlemmer 1. Randi Sletten

5583 Vikedal

2012

2. Hilde Lofthus Lillemo

5583 Vikedal

2013

Odda Krets

Adresse

På valg

Arve Eriksen

5770 Tyssedal

2012

1. Egil Johannessen

5750 Odda

2013

2. Solveig Grønlien

5750 Odda

2012

Bokn Krets

Adresse

På valg

Olav Lande Rossebø

5561 Bokn

2013

1. Sonja Mikkelsen

5561 Bokn

2012

Personalets repr.

Adresse

På valg

Ronny Strøm Stange

Coop M. Skjoldastr.

2013

Varamedlemmer

Varamedlemmer

Harald Gabrielsen

4260 Torvastad

2013

Magnus Mikkelsen

4250 Kopervik

2012

May Anita Svenning

Coop Mega Odda

2012

1. Kristin Karlsen

4276 Vedavågen

2013

John Heimdal

Coop Prix Åkra

2013

2. Svein Atle Søndeland

4280 Skudeneshavn

2012

Elin Frøkedal

Coop Prix Etne

2013

3. Gunnvor Olsen

4262 Avaldsnes

2012

Sigrid Odland Mørch

Coop Obs! Hyperm.

2013

Kirsten Haarberg

Coop Prix Rogalandsgt.

2012

Sauda Krets

Adresse

På valg

Sissel Dyngen

Coop Prix Avaldsnes

2012

Torhild Ø. Tveit, leder

4200 Sauda

2012

Alfred Solheim

4200 Sauda

2013

Varamedlemmer

Varamedlemmer 1. Andreas Fattnes

4290 Vanvik

2013

2. Solfrid L. Handeland

4200 Sauda

2012

Etne Krets

Adresse

På valg

Ståle Tungesvik

5590 Etne

2012

1. Arvid Ness

5590 Etne

2013

2. Ellen Tesdal

5590 Etne

2012

Anne Olaug Lalid

Coop Mega Sauda

2012

Anita Frøland

Coop Marked Knapphus

2012

Synnøve Knutsen

Coop Obs! Hyperm.

2013

1. Marit Breivik

Administrasjonen

2013

2. Magnhild S. Johannessen

Coop Marked Skjold

2013

Varamedlemmer

3. Gro Håkonsen

Coop Prix Åkra

2013

4. Gro Kallevik

Coop Obs! Hyperm.

2013

Sentral Valgkomité

Adresse

På valg

Varamedlemmer

Skjold/Vats Krets

Adresse

På valg

Sverre Emil Grunnaleite

5574 Skjold

2012

Varamedlemmer 1. Reidar Bjordal

5578 Nedre Vats

2012

2. Reidar Håvås

5574 Skold

2013

34

Gunnar Mosbron, leder

4270 Åkrehamn

2012

Sissel Osmundsen Hynne

5517 Haugesund

2012

Harald Fosen

5521 Haugesund

2013

1. Kari Skeie

4262 Avaldsnes

2012

2. Halvard Haugen

5578 Nedre Vats

2012

Varamedlemmer

Årsmelding | regnsk ap 2011


marked | mega | prix | obs! | obs! bYgg | elekTro | bYggmix | exTra | exTra bYgg

bs! Coop o AMYR

besT

d PÅ RAgL HYPeRMARke

PÅ fRuk t og

gR Øn t i noRg

2011

Årsmelding | regnsk ap 2011

35

e


Kretsutvalg

Haugesund Krets

Adresse

På valg

Sauda Krets

Adresse

På valg

Carsten Tjessheim, leder

5537 Haugesund

2012

Torhild Ø. Tveit, leder

4200 Sauda

2012

Bibbi Klette

5529 Haugesund

2012

Alfred Solheim

4200 Sauda

2012

Vesla Lunde

5545 Vormedal

2013

Ivar Øvrebø

4200 Sauda

2013

Kari Knutsen

5532 Haugesund

2013

Andreas Fattnes

4209 Vanvik

2013

Øyvind Hegglund

5518 Haugesund

2013

Gisela Amdal

4208 Saudasjøen

2012

Varamedlemmer

Varamedlemmer

1. Jan Kristian Andersen

5532 Haugesund

2012

1. Ingve Handeland

4200 Sauda

2013

2. Victor Andersen

5538 Haugesund

2013

2. Knut Molla

4200 Sauda

2013

1. Jan H.B. Andersen, leder

5545 Vormedal

2012

Sauda Krets

Adresse

På valg

2. Torleiv Egeland

5517 Haugesund

2012

3. Tone Cathrin Byrkjeland

5518 Haugesund

2013

1. Vesla Lunde

5545 Vormedal

2013

2. Tor Arne Egeland

4250 Kopervik

2012

Karmøy Krets

Adresse

På valg

Gunnar Mosbron, leder

4270 Åkrehamn

2013

Ingebjørg M. Thorsen

4264 Kvalavåg

2012

Evelyn Solvang

4250 Kopervik

2012

Karin Søndeland

4280 Skudeneshavn

2012

Harald Gabrielsen

4260 Torvastad

2013

Valgkomité

Varamedlemmer

Varamedlemmer 1. Magnus Mikkelsen

4250 Kopervik

2013

2. Laila Våge

4262 Avaldsnes

2012

1. Evelyn Solvang, leder

4250 Kopervik

2012

2. Sigmund Skeie

4262 Avaldsnes

2013

3. Anne Kirsten Ferkingstad

4272 Sandve

2013

4200 Sauda

2012

4200 Sauda

2013

3. Eva Susanne Øvrebø

4200 Sauda

2012

Varamedlemmer 1. Terje Lindvoll

1. Rita Anett Olsen

2012 4262 Avaldsnes

2013

Etne Krets

Adresse

På valg

Ståle Tungesvik, leder

5590 Etne

2012

Arvid Ness

5590 Etne

2013

Ellen Tesdal

5590 Etne

2012

1. Gunn Nordis Ekornrud

5590 Etne

2012

2. Terje Johanson

5590 Etne

2013

5590 Etne

2013

Varamedlemmer

Valgkomité 2. Helga Berge 3. Eva Hustoft

2013 5590 Etne

2012

5590 Etne

2013

Varamedlemmer 1. Egil Selland

Varamedlemmer

36

1. Oddny Kjellsen, leder 2. Anders S. Tveit

1. Ole Ragnar Gundegjerde, leder

Valgkomitè

2. Margit Elisabeth Hauge

Valgkomité

2. Kari Kringlebotten

2013

2013

Årsmelding | regnsk ap 2011


Kretsutvalg

Skjold/Vats Krets

Adresse

På valg

Odda krets

Adresse

På valg

Sverre Emil Grunnaleite, leder

5574 Skjold

2013

Arve Eriksen, leder

5770 Tyssedal

2012

Else Vierdal

5578 Nedre Vats

2012

Kåre Kysnes

5750 Odda

2013

Reidar Håvås

5574 Skjold

2013

Sigbjørn Kvarme

5750 Odda

2012

Anna Kvitno Dagsland

5574 Skjold

2013

Egil Johannessen

5750 Odda

2012

Knut Arne Skjervheim

5578 Nedre Vats

2012

Solveig Grønlien

5750 Odda

2013

5750 Odda

2013

1. Kjell Ivar Mala, leder

5750 Odda

2013

2. Odd Arne Mala

5750 Odda

2012

3. Grete Årekol

Måge

2013

1. Brynhild Bjørkestand

5750 Odda

2013

2. Arne Midtbø

5750 Odda

2012

Bokn krets

Adresse

På valg

Olav Lande Rossebø, leder

5561 Bokn

2013

Varamedlemmer

Varamedlemmer

1. Liv Vatnedal

5578 Nedre Vats

2012

2. Hans Egge

5574 Skjold

2012

3. Egil Berakvam

5578 Nedre Vats

2013

Valgkomité 1. Odd Steinar Kvinnesland, leder

5574 Skjold

2012

2. Inghart Lasse Tveit

5574 Skjold

2012

3. Halvard Haugen

5578 Nedre Vats

2013

1. Ole Indreland

5578 Nedre Vats

2012

Anne Kristine Andersen

5574 Skjold

2012

Varamedlemmer

1. Terje Bjelland Valgkomité

Varamedlemmer

Vikedal /Sand Krets

Adresse

På valg

Grethe Alvestad

5561 Bokn

2012

Margrete Sævareid, leder

5583 Vikedal

2013

Sonja Mikkelsen

5561 Bokn

2012

Randi Sletten

5583 Vikedal

2012

Hilde Lofthus Lillemo

5583 Vikedal

2013

1. Tor Ole Solheim

5583 Vikedal

2012

2. Hilde Austrheim

5583 Vikedal

2013

1. Arild Ognøy, leder

5561 Bokn

2012

1. Tone Staurland, leder

5583 Vikedal

2013

2. Kjetil Hamre

5561 Bokn

2013

2. Eli Opsal

5583 Vikedal

2012

3. Armand Svendsen

3. Nils Erik Eide

5583 Vikedal

2013

Varamedlemmer

1. Johannes Nilssen 2. Linda Ognøy

Valgkomité

Varamedlemmer 1. Turid Rønnevik

Varamedlemmer

Årsmelding | regnsk ap 2011

5561 Bokn

3. Geir Aksdal

2012 2013

Valgkomité

2013

Varamedlemmer 1. Solrun Ognøy

5583 Vikedal

2013

5561 Bokn

2013

2012

37


SAMFUNNSANSVAR Pantedonasjon Coop Haugaland SA takker alle som hver dag panter flaskene sine våre Coop-butikker, og støtter viktig utviklingsarbeid ved å trykke på den gule ”Omtankeknappen”! Hver krone betyr mer enn du tror, og samlet utgjør denne støtten en betydelig innsats for en bedre verden. Ved å innføre muligheten for pantdonasjon i alle våre butikker, vil det være det største omtankeprosjektet Coop har gjort. Pengene som kommer inn håndteres av Coop Solidaritetsfond, og styret i Solidaritetsfondet sammen med Norsk Folkehjelp er ansvarlig for å velge hvilke prosjekter som skal støttes, samt oppfølging og rapportering fra dette utviklingsarbeidet. Coop har støttet Norsk Folkehjelp i flere år. Nå utvider Coop Haugaland dette samarbeidet. Coop Haugaland utvider dette samarbeidet ved å adoptere en liten valp! Intervju med styreleder Gunnar T. Isdahl.

Sponsing Bredde, mangfold og omtanke er viktig for Coop Haugalands sponsorvirksomhet Coop Haugaland SA ønsker å ta et samfunnsansvar og samfunnsengasjement i regionen Haugalandet. Innenfor denne samfunnssatsingen finner en vår strategi for sponsorsamarbeid, som blant annet sier at Coop Haugaland skal vise ansvarlighet over for lokalsamfunnet, støtte gode formål og skape engasjement og stolthet internt i egen organisasjon. Coop Haugaland sponser i dag over 200 lokale lag, foreninger og organisasjoner på Haugalandet.

- Avgjørelsen var ikke vanskelig. Minehunder er med på å redde tusenvis av liv hvert år. Når vi nå adopterer denne valpen, sikrer vi at den får den beste utdannelsen som finnes – og det er på Norsk Folkehjelps hundesenter i Sarajevo. Gunnar Isdahl smiler fra øre til øre. Han er nylig kommet hjem fra Sarajevo hvor han selv har inspisert Norsk Folkehjelps trening av minehunder. Isdahl er, foruten styreleder i Coop Haugaland, også styremedlem i Coop solidaritetsfond. - Solidaritetsfondet har allerede besluttet å støtte hundesenteret, men jeg ble så imponert over det jeg så, at jeg ønsket at vi skulle gi litt til. Heldigvis var styret i Coop Haugaland enig, smiler Isdahl. Det finnes over 50 millioner udetonerte miner i verden. Norsk Folkehjelps hunder har hittil funnet 10 000.

- Treningsopplegget er helt fantastisk. Så grundig og gjennomprøvd! Når hunden er rundt ett år gammel er den ferdig utlært. Da reiser den og en fører til det landet hunden skal arbeide, og hunden overføres til en ny fører. - Ved å støtte dette prosjektet viser vi konkret omtanke, helt i tråd med Coops verdikompass. Mange av våre kunder gir til Norsk Folkehjelp ved å trykke på den gule solidaritetsknappen når de panter flasker.

Coop Solidaritetsfond Coop Solidaritetsfond er et fond for hjelp til selvhjelp i utviklingsland, og har som formål å samle inn og forvalte økonomiske midler som skal brukes til samvirketiltak i utviklingsområder.

38

- Hundene finner miner der maskiner kommer til kort. En metalldetektor vil for eksempel pipe ustanselig i et krigsherjet område hvor det er store mengder med metallrester i jorden. En hund tar ikke feil, den er trent opp til å finne eksplosiver. Den kan jobbe opptil 30 ganger raskere enn et menneske med metalldetektor, sier Isdahl og minner om hvor grusomt våpen miner er:

Tiltakene som støttes skal fremme sosial og økonomisk utvikling i respektive land. Fondet har siden 2006 samarbeidet med Norsk Folkehjelp om prosjekter i Kambodsja, Mosambik og Bolivia.

Årsmelding | regnsk ap 2011


4 5

Butikkoversikt 2012

1 2 3

6 7

10

8 9

11 12 13

14 15 16

19 17 18

20 21

22

23 24

25 26 Årsmelding | regnsk ap 2011

1 Prix Bremnes

14 Marked Haraldsgata

2 Extra Stord

15 Prix Rogalandsgata

3 Extra Bygg Stord

16 Prix Austmannavegen

4 Mega Odda

17 Obs! Hypermarked

5 Elektro Odda

18 Obs! Bygg

6 Prix Etne

19 Marked Skjoldastraumen

7 Marked Saudasjøen

20 Prix Avaldsnes

8 Mega Sauda

21 Prix Vedavågen

9 Elektro Sauda

22 Mega Kopervik

10 Marked Skjold

23 Prix Åkrehamn

11 Marked Knapphus

24 Marked Bokn

12 Marked Vikedal

25 Byggmix Skudenes

13 Marked Sand

26 Prix Skudenes

39


www.coop.no

design: konvoihaugesund.no | foto: haakonnordvik.no

Coop Haugaland SA, Postboks 1813 Raglamyr, 5505 Haugesund. 52 71 94 50

12- 461

Profile for Coop Sørvest SA

Coop Haugaland Årsmelding 2011  

Regnskap og årsmelding for Coop Haugaland SA 2011.

Coop Haugaland Årsmelding 2011  

Regnskap og årsmelding for Coop Haugaland SA 2011.