Page 9

ActuAlitAts 9

l

a constitució d’una coope­ rativa ja implica fer un acte d’emprenedoria. Algunes en tenen prou amb petites vari­ acions de la seva estructura inicial per desenvolupar el seu fi al llarg dels anys, però moltes altres estan en construcció permanent, ja sigui per buscar noves prestacions (serveis, productes) o per ampliar la seva estructura. La manera més natural per aprofitar les potencia­ litats de creixement del cooperativisme és a través de la intercooperació, que té diverses formes: és molt comú arribar a acords concrets amb altres cooperatives afins per buscar complementarietats, però també es poden crear grups de més abast. Aquesta segona opció de muta­ ció permanent és la que fa anys que practica la Xarxa Gedi, que prové de Consop, fundat el 1998 com a grup sectorial d’atenció a les persones. La cooperativa va optar per anar ampliant el camp d’actuació mitjançant la creació de noves empreses, tot aprofitant el bagatge de la cooperativa mare pel que fa a assessorament i capacitat d’inversió. Després de desenvolupar un pla d’em­ presa, si els nous projectes empresarials són viables es poden acabar indepen­ ditzant i fins i tot comptar amb NIF propi, però sempre sota el paraigua del grup. Avui, aquesta estratègia ha cristal­ litzat en els deu nodes que formen la xarxa. “Es treballa per empoderar tothom empresarialment, el poder està aplanat de forma horitzontal igual que els sous, la qual cosa dóna confiança, motivació i esperit emprenedor als so­ cis i treballadors, que se senten lliures d’autogestionar el seu lloc de treball”, explica Lluís Camós, soci de la coope­ rativa. A mitjà termini, la Xarxa Gedi vol entrar en el món de la gestió cul­ tural i de continguts digitals, i fomen­ tar la promoció de l’economia social a Catalunya. La cooperativa mixta de treball i consum Encís, producte de la fusió de 6Tell i Entorn, també treballa en l’àm­ bit de la gestió d’equipaments, i ja tenia una aliança empresarial per gestionar conjuntament diversos projectes, com la gestió d’una escoleta a les Illes Bale­ ars. Després que els socis aprovessin la fusió per unanimitat la primavera passa­ da, la cooperativa es troba immersa en

Les perspectives que obre la creació d’un grup cooperatiu superen de llarg els seus obstacles. un ambiciós procés de creixement, que preveu doblar la facturació (de 10 a 20 milions d’euros) i el nombre de treba­ lladors, entre directes i indirectes (de 500 a 1.000), durant els propers tres anys. Encís té presència a 22 municipis de Catalunya, on se centra en la gestió de 25 escoles bressol, i en un període de tres anys preveu posicionar­se com el primer operador del país en aquest sector. De la mateixa manera que Gedi, Encís també ha iniciat l’expansió inter­ nacional, amb converses per aplicar el model cooperatiu al Brasil. El grup més jove és Ecos, que es va començar a gestar a partir d’un debat de la Comissió d’intercooperació de la Xarxa d’Economia Solidària (XES) entre abril i setembre del 2009, que va veure la necessitat de potenciar eines d’intercooperació orientades a refor­ çar l’estratègia de desenvolupament del mercat social. L’objectiu del grup és convertir­se en un referent empresarial d’economia social i solidària, ja que “en un context de crisi estructural són necessàries pro­ postes des d’aquest àmbit pel que fa a la prestació de serveis”, explica Jordi Via, d’Arç Cooperativa. El grup Ecos té la voluntat de teixir complicitats amb les entitats i les or­ ganitzacions que treballen amb formes alternatives de produir, consumir i finançar­se, tot concebent l’economia social i solidària com a moviment trans­ formador. Crear un grup cooperatiu, com qualsevol procés que implica canvis d’estructura, també té els seus incon­ venients, com la pèrdua d’una part d’autonomia o la necessitat d’esmerçar temps i recursos per coordinar­se, espe­ cialment si parlem de col·lectius grans i diversificats. Amb tot, les perspecti­ ves que obre superen de llarg aquests obstacles, ja que ofereix la possibilitat d’obrir camps d’acció (més serveis, nous mercats, innovació i aprenentat­ ge permanent), es poden compartir els riscos financers i es racionalitzen els esforços en administració

trEs grups coopEratius: qui és qui gedi Xarxa cooperativa formada per 10 nodes, alguns amb forma jurídica pròpia i d’altres treballant sota la forma jurídica de Gedi, sCCl. Proporciona un ventall de serveis variat arreu de Catalunya, com ara gestió alimentària, d’atenció a les persones i d’enginyeria i construcció. s’ha internacionalitzat amb un centre a la ciutat marroquina de Tànger. actualment, Gedi està integrat per: esport6, sCCL; une Cohesió social; frescoop, sCCL; aid – Tassyer Marroc; une infància i Família; empresa d’inserció gd’ai, sCCL; project-Haus, sCCL; une acollida de menors; une inserció i Formació, i une Gestió i administració. són 250 persones entre socis i treballadors. www.xarxagedi.coop encís Cooperativa mixta de treball i consum, nascuda de la fusió de 6tell i entorn l’abril de 2011. especialitzada en gestió d’equipaments socials, com casals de gent gran, biblioteques i escoles bressol, així com en el desenvolupament de programes socioeducatius i culturals adreçats a les persones, l’administració, les empreses i les entitats de lleure. Té oficines a barcelona, la seu social és a Manresa i compta amb més de 500 professionals. www.encis.coop ecos Cooperativa de segon grau constituïda la tardor de 2011. integrat per arç cooperativa (corredoria d’assegurances), arç intercooperació (consum responsable), trèvol (neteja i missatgeria ecològica), etCs (intervenció comunitària), barnaciber (informàtica), Cos (salut), Complementum (consultoria social) i ex-Libris i l’apòstrof (comunicació). Totes juntes sumen uns 90 treballadors. www.grupecos.coop

Profile for Cooperatives Treball

PuntCoop10  

La revista de les cooperatives

PuntCoop10  

La revista de les cooperatives

Advertisement