Page 7

ActuAlitAts 7

COOPErATIVA, VEïnAL I CuLTurAL

panorames

El barri de Sants de Barcelona alberga diversos edificis emblemàtics que recorden el seu passat cooperativista. Al carrer Olzinelles, 31, n’hi ha un, el de La Lleialtat Santsenca, que el segle passat va acollir una cooperativa obrera de consum. Fa gairebé dos anys, veïns i entitats del barri van començar a organitzar-se per reclamar que aquest edifici esdevingui un espai per a usos veïnals, cooperatius i de cultura popular. Text: Redacció

l

a Lleialtat Santsenca és un edifi­ ci de propietat municipal, abando­ nat des del 2009 i catalogat com a equipament protegit. Disposa de 1.600 metres quadrats. Antigament, quan la cooperativa de consum funcio­ nava, hi havia una botiga de queviures, un teatre, una biblioteca, un gimnàs i una sala de juntes. La Plataforma Recuperem la Lleialtat Santsenca, formada per una seixantena d’entitats i nombrosos veïns, treballa perquè l’immoble es torni a obrir i tin­ gui un ús social i col·lectiu. Per aconse­ guir­ho, ha constituït un grup de treball obert per definir el model de gestió de l’equipament, confeccionar un pla d’usos i fer propostes arquitectòniques de reha­ bilitació de l’edifici.

autogestionada i poLivaLent El model de gestió de la nova Lleialtat Santsenca és un dels elements centrals del debat del projecte. Els participants de la iniciativa aposten per l’autoges­ tió, ja que aquest sistema d’organització fomenta la participació, la implicació, la responsabilitat i la transparència. Un dels exemples amb els quals s’emmi­ rallen és l’Ateneu de 9Barris, un dels equipaments més vius de la ciutat de Barcelona en què la gestió va a càrrec de les mateixes entitats i usuaris.

veïns i entitats de sants fa dos anys que treballen perquè l’edifici de la Lleialtat esdevingui un espai col·lectiu i cultural. Pel que fa als usos, a través d’una enquesta que va fer la Plataforma es va constatar que moltes entitats del barri tenen dificultats d’espai per desenvolu­ par les seves activitats. A partir d’aquí, els veïns i les entitats han començat a definir la nova Lleialtat: el projecte comptarà amb sales de reunió, magat­ zems, espais de creació artística i zones on es puguin fer exposicions, projecci­ ons de cinema, representacions teatrals o presentacions; acollirà també una bibli­ oteca, un centre de documentació, serà la seu d’algun projecte econòmic alter­ natiu, etc. La voluntat és que els espais siguin dinàmics i polivalents. Respecte a la rehabilitació de l’edi­ fici, la Plataforma treballa perquè les obres vagin a càrrec de l’Ajuntament, ja que n’és el propietari. El mes de març d’enguany, el darrer ple de la legisla­ tura del Districte de Sants­Montjuïc va aprovar una declaració institucional a favor recuperar l’edifici. L’objectiu és que la rehabilitació s’inclogui en el Pla d’Actuació del Districte de Sants­ Montjuïc. Ara el projecte està pendent

de la valoració del nou equip munici­ pal.

La LLEiaLtat, un rEFErEnt la lleialtat santsenca va ser cabdal en el moviment cooperativista del barri de sants. Fundada el 1894, el 1927 es va traslladar a l’actual edifici del carrer olzinelles, una joia noucentista projectada per l’arquitecte Josep alemany que constava de dues plantes i terrat. Va ser una cooperativa de consum molt important, alhora que va desenvolupar una intensa activitat cultural i va acollir destacats actes polítics. l’exposició “Memòria cooperativa”, produïda per La Ciutat invisible, sCCL, retrata molt bé l’ambient cooperativista de principi del segle passat. després de la Guerra Civil, la lleialtat santsenca va ser expropiada i anys més tard, quan va ser absorbida per la Flor de Maig, va perdre la seva personalitat jurídica.

Profile for Cooperatives Treball

PuntCoop10  

La revista de les cooperatives

PuntCoop10  

La revista de les cooperatives

Advertisement