Page 35

propostes 35

cultura des de baix

viure millor

Tres Branques i Sant Feliu Viu són dues cooperatives que dinamitzen la cultura local. Tres Branques ho fa a Berga, gestionant el teatre municipal, i Sant Feliu Viu ho fa a Sant Feliu de Llobregat a través d’un diari digital d’informació general. Text: Redacció

L

a cooperativa de treball Tres Branques, creada el 2007, s’encarrega de gestionar la part tècnica del teatre municipal de Berga. Sebastià Prat, un dels socis fundadors de Tres Branques, afir­ ma que la cooperativa era el model empresarial que més s’ajustava als seus principis: “Per posicions ideològiques i per eficiència, vam triar ser coopera­ tiva. Tots aportem el mateix i cadascú té el mateix vot”. Prat ressalta que ser cooperativa els aporta transparència i responsabilitat: “Transparència perquè cada hora que fem per a l’Ajuntament està justificada; cada factura té un concepte amb una hora i un temps. Responsabilitat perquè tots els treba­ lladors que tenim estan assegurats i tots cobren puntualment”. A més de gestionar el teatre muni­ cipal de Berga, Tres Branques ha creat una altra cooperativa, Som Espectacles, que s’encarrega de representar grups musicals i d’assessorar músics i tècnics de so en qüestions laborals i fis­ cals. I té també un tercer eix d’activitat: oferir assessorament a l’administració en promoció econòmica. Actualment, tota la feina la cobreixen entre set persones sòcies: tres a Tres Branques i quatre a Som Espectacles. Disposen, a més, d’una vuitena persona que actua com a sòcia col·laboradora. “El balanç que fem d’aquests anys és positiu”, manifesta Prat, “perquè continuem i les expectatives són de seguir”. Malgrat tot, Sebastià Prat no amaga les dificultats: el 70­80% de

‘Fet a sant Feliu’ és el primer mitjà de comunicació del país gestionat per una cooperativa de consum. la facturació depèn d’un sol client, l’Ajuntament de Berga, que a més tri­ ga molt a pagar. Amb els nous projec­ tes que han engegat, esperen capgirar la situació. “La cooperativa té la capa­ citat d’implicar molt la gent”, recorda Sebastià Prat. “Si no fóssim cooperati­ va, no hauríem pogut aguantat aquests mesos d’impagament”.

de beRga a sant feLiu De la mà d’una altra cooperativa, en aquest cas de consum, funciona des des fa més d’un any Fet a Sant Feliu. “L’objectiu de Sant Feliu Viu és bas­ tir un projecte comunicatiu a la ciutat, primer com a diari digital i després també en suport paper”, explica Jordi Ferrer, un dels socis fundadors de la cooperativa que ha impulsat el diari digital Fet a Sant Feliu, el primer mitjà de comunicació del país gestionat per una cooperativa de consum. “El fet de ser cooperativa i a més de con­ sum”, continua Ferrer, “ens porta a un plantejament totalment nou en el camp dels mitjans de comunicació, ja que implica la participació dels lectors i lectores en el projecte”. Es tracta, doncs, d’un model de gestió democrà­ tica d’un mitjà de comunicació. Actu­ alment, Sant Feliu Viu compta amb cent socis de consum.

Fet a Sant Feliu és avui el web més vist de la ciutat, fins i tot més que el del mateix ajuntament, i s’ha convertit en el mitjà de referència per informar­ se de tot el que passa a Sant Feliu de Llobregat. Un dels reptes que té el projecte és fer una revista a paper que aporti més anàlisi, més reflexió i més articles i entrevistes a fons sobre la ciutat. L’altre gran repte és augmentar la participació de les sòcies i els socis en el projecte. “La sostenibilitat del mitjà passa per la vinculació amb una comunitat de lectors”, afirma Jordi Ferrer. “Nosaltres entenem que una cooperativa de consum és un model ideal per gestionar un projecte comu­ nicatiu com aquest”. Tres Branques i Sant Feliu Viu: dos exemples inspiradors que demos­ tren un cop més que es poden cons­ truir projectes compromesos, sòlids i transparents en els camps la cultura i la comunicació, i que el cooperati­ visme té molt a aportar en la dina­ mització sociocultural dels nostres municipis.

més inFormaciÓ www.tresbranques.cat www.fetasantfeliu.cat

Profile for Cooperatives Treball

PuntCoop10  

La revista de les cooperatives

PuntCoop10  

La revista de les cooperatives

Advertisement