Page 21

informAcions 21

Les cooperatives resisteixen millor la crisi, segons cicopa

treballar

L’informe anual sobre els efectes de la crisi en les cooperatives de treball elaborat per CICOPA, una confederació que agrupa cooperatives de treball associat de 21 països de tot el món, revela que les cooperatives estan més ben posicionades davant la crisi que les empreses convencionals. Text: Redacció

d

es de l’any 2009, CICO­ PA (Organització In­ ternacional de les Coo­ peratives de Producció Industrial, Artesanal i de Serveis), a través de la seva organització regional CECOP­ CICOPA Europa, fa una consulta als seus membres per conèixer els efectes de la crisi sobre les seves cooperatives afiliades. Aquest tercer informe que publica, i que correspon a la situació de les coopera­ tives l’any 2010, revela tres conclusions importants: la primera, que les carac­ terístiques pròpies de les cooperatives ajuden a afrontar millor la crisi que les empreses convencionals; la segona, que un dels principals esculls que hi ha ara és el finançament, i la tercera, que calen més mecanismes de solidaritat i el suport de polítiques públiques per tirar endavant. Quan CICOPA parla de resistir mi­ llor, es refereix que pel que fa a resultats econòmics, a taxes d’ocupació i a taxes de supervivència, l’impacte de la crisi per a les cooperatives socials i de treball asso­ ciat és inferior al de les empreses con­ vencionals. Fins i tot l’informe apunta alguns signes de recuperació, sobretot en països amb més implantació i experiència cooperativa. I aquí CICOPA assenyala Itàlia, França i l’Estat espanyol.

CoopeRatives CReatives Segons l’informe, això és així perquè “les cooperatives representades per CICO­ PA, amb la seva gestió o governabilitat democràtiques, mostren cada vegada més la seva tendència a proposar un tipus i

segons cicopa, les cooperatives han adoptat mesures efectives per limitar la pèrdua de llocs de treball i el tancament. un nivell organitzacional que contribueix significativament a la sostenibilitat eco­ nòmica de l’empresa”. Tal com remar­ ca CICOPA, les cooperatives de la seva xarxa han estat molt creatives a l’hora d’adoptar mesures específiques per limi­ tar la pèrdua de llocs de treball i el tan­ cament, i per desenvolupar més les seves activitats. Entre les mesures que han pres es distingeixen les de curt termini (reduc­ ció de salaris i hores de feina, esforços per reduir costos, ús de reserves de les coope­ ratives, etc.) i les de llarg termini (inver­ sió en la formació de treballadors i en no­ ves tecnologies, canvis en els productes i en els processos de producció per satisfer els criteris ecològics, inversions en noves tecnologies de comunicació, etc.). La segona conclusió de l’informe de CICOPA es refereix als problemes de finançament de les cooperatives. Aquí es remarquen les actituds desfavorables de les institucions bancàries a l’hora d’ator­ gar préstecs i els retards de pagament que han de suportar moltes empreses co­ operatives. En aquest capítol, CICOPA reconeix que les empreses convencionals estan afectades pel mateix problema. Pel que fa a les mesures per afrontar l’escenari actual, l’estudi de CICOPA apunta que l’establiment de consorcis i

grups cooperatius és un instrument efi­ caç perquè té nombrosos avantatges: mi­ llor accés a la contractació pública, més competitivitat en el mercat, creació de marques comunes per ser més visibles en el mercat, etc. També assenyala que calen mecanismes de solidaritat cooperativa, així com polítiques públiques adequades i eficients, per donar suport a les PIME, per poder accedir a crèdit, per solucio­ nar el problema del retard de pagaments, per facilitar la internacionalització de les cooperatives, per tenir un millor accés a la contractació pública, etc.

Les cooperatives del sector industrial, com mol-matric, resisteixen la crisi i les seves conseqüències.

Profile for Cooperatives Treball

PuntCoop10  

La revista de les cooperatives

PuntCoop10  

La revista de les cooperatives

Advertisement