Page 20

20 PUNTCOOP • TArdOr 2011

JuAnA ferrer BlAsco A l’hora d’organitzar la dinamitza­ ció de l’assemblea, establim tres tipus d’objectius. Per una banda, els objectius de tasca: informar, debatre, consensuar decidir, avaluar.... De l’altra, els de participació: aconseguir que els socis tinguin un espai i moment diferen­ ciats per expressar­se, intercanviar, debatre... Finalment, els de clima com, per exemple, generar un clima òptim per a la reunió. Per a cada un d’aquests tipus d’ob­ jectius ja hi ha tècniques i estratègies adequades. Tanmateix, no podem oblidar que és bàsic tenir definits quins seran els objectius de l’assemblea condicionats per les característiques, el procés i el mo­ ment de la nostra empresa cooperativa. No sempre seran els mateixos ni sempre hauríem d’utilitzar les mateixes maneres de treballar dins del nostre espai assem­ bleari. Cal pensar que una assemblea mos­ tra la nostra “salut participativa” com a organització: la manera d’organitzar les vostres assemblees es repeteix indepen­

1

dentment del tema que tracteu?, heu pensat a canviar l’entorn?, i a utilitzar altres llenguatges més enllà de la veu i el debat? Són només algunes preguntes a l’hora de dissenyar la gestió participativa de l’assemblea. On comença la dinamització de l’as­ semblea? Convé pensar en la gestió de tres moments: abans, durant i després. En l’abans, és clau concretar amb quins recursos comptem per a la dinamització i preparar bé la convocatòria: treballar la documentació prèvia, animar la partici­ pació, en especial dels “no participatius” i assegurar el lloc i el context adequat. Durant l’assemblea, cal transmetre clarament els objectius, les dinàmiques i el temps a les persones participants. Qui s’encarregui de la dinamització de l’assemblea ha d’estar pendent que la informació arribi, que tothom pugui explicar­se, de l’ordre de les aportacions i de les decisions. També és important obtenir una valoració de les persones que hi han participat. Després, cal sistematit­ zar i difondre

Juana FErrEr bLasco sòcia treballadora fundadora d’Etcs, sccL, Estratègies de transformació comunitària sostenible

ester ViDAl puJol-XicoY Més que proposar metodologies per dinamitzar l’assemblea, plantegem la necessitat d’avançar cap a estructures i dinàmiques organitzatives que facin a les persones protagonistes no sols el dia de l’assemblea, sinó de la construcció i gestió del dia a dia de la cooperativa. Estructures i dinàmiques organitzatives que facilitin que les persones estiguin connectades amb les grans línies estra­ tègiques de la cooperativa, amb les opcions d’organització interna adopta­ des, que entenguin com funciona el negoci que duen a terme i, sobretot, que tinguin ganes de formar­ne part i de contribuir en tot allò que estigui al seu abast. Dit això, podríem també preguntar­ nos sobre el grau d’interès que els temes tractats a l’assemblea tenen per als assis­ tents, la connexió amb el seu dia a dia, el tipus d’informació i les claus d’inter­ pretació sobre el tema a tractar i l’acti­ tud sincera de voler construir acords i projectes comptant amb la participació

1

de les persones i creient amb les seves potencialitats. Per dinamitzar les assemblees propo­ sem oferir informació comprensible i cla­ ra, acompanyada d’una anàlisi profunda i sincera i cercar una dimensió del grup que convidi a parlar –qui crida més no té més raó, però sí que pot “espantar” la resta a parlar i, si és el nostre cas, ho haurem de tractar. També proposem incorporar espais per discutir i tractar temes de fons; utilitzar sistemes que facilitin la posada en comú –ordinador, mapes conceptuals, murals, notes adhesives...– i, en definitiva, ser creatius, cuidar l’ambient, l’espai, els horaris... Cal creure en l’assemblea com a espai d’aprenentatge organitzatiu i gene­ rar eines de seguiment i de retorn sobre els temes tractats, el progrés i la valoració dels resultats. I, a més, és imprescindible reflexionar sobre tot el que cal fer no sols durant, sinó abans i després, perquè desperti interès i les persones vinguin a prendre’n part

EstEr vidaL puJoL-xicoy consultora d’organització de HobEst, sccL

Profile for Cooperatives Treball

PuntCoop10  

La revista de les cooperatives

PuntCoop10  

La revista de les cooperatives

Advertisement