Page 16

16 PUNTCOOP • TArdOr 2011

punt de vista

Pinzellades del 15­M

Text: Guillermo Rojo. Cooperativa ETCS Il·lustració: Jordi Borràs

de l’“això és el que hi ha” al “no és la nostra crisi”, “units pel sentit comú” El 15­M és un cop d’aire fresc en un moment en què es feia irrespirable. De forma contundent, creativa i ur­ gent, posa nom i acciona un malestar. Un malestar que ja no és només el meu, sinó que el posa en comú, és el teu i el meu. “no som mercaderia en mans de polítics i banquers” El 15­M és un moviment de persones. Davant d’un missatge omnímode, únic i monocord, davant de la dictadura del mercat (que ho jus­ tifica tot i que ningú no ha votat ni elegit, un mercat abstrac­ te), el 15­M torna a posar la persona en el centre del discurs i l’acció, l’ésser humà és i ha de ser protagonista de la seva vida i de la història. “no ens representen” El 15­M és construir autonomia, recu­ perar i posar en el centre la nostra capacitat de crear, innovar, pensar, fer, recuperar el foc promoteic davant dels déus del mercat i uns poders fàctics que buiden de sentit la democràcia representativa. Aquests són uns quants dels elements significatius del 15­M. No podem, ni volem, fer una descripció exhaustiva del 15­M, perquè ja hi ha força literatura interessant sobre el tema: @ galapita@hibai@zzzinc@ivanmiro, santiagolopezpetit, amador­ fdezsavater, carlostaibo, @raimundoviejo... “error del sistema. Reinicia” De quina manera afecta el co­ operativisme el 15­M? No tenir por de pensar ni de fer. D’al­ guna manera, apel·la a la radicalitat democràtica. Les places i el 15­M ens interpel·len directament; de fet, hi ha una aproxima­ ció i un interès creixent amb tot el que té a veure amb el coo­ perativisme, l’economia social i solidària i les finances ètiques, de les quals hem de participar. De fet, són valors i principis perfectament nostres. Repte a l’engròs. El moviment cooperatiu i l’economia social i solidària tenen davant el repte de pensar­se i construir­se en clau d’alternativa econòmica, guanyar­se un protagonisme i un paper, o bé seguir com una empresa més dins del mercat on allò cooperatiu és només un adjectiu que de vegades fa nosa. Tornar a arrelar l’economia (K. Polanyi) a unes relacions soci­ als, les persones, etc.

Repte a la menuda i entre iguals. Un dels encerts i a la vegada de la complexitat del 15­M és la conjunció fins a convertir­se en la mateixa cosa de les xarxes socials i la plaça. La comu­ nicació esdevé central, és forma i substància, és distribuïda, horitzontal i en xarxa. És la que permet generar intel·ligència col·lectiva, sabers compartits i construcció col·lectiva de conei­ xement, innovació i creativitat des d’una comunitat d’iguals. Una interpel·lació a la nostra organització i cultura cooperati­ va per veure com aprofundim en una gestió més democràtica i participada no com una assumpció automàtica d’uns principis cooperatius més o menys amables i romàntics, sinó com a prin­ cipis vertebradors d’una forma de fer pròpia, cooperativa. Ara com ara, la resposta del cooperativisme en general a la crisi ha estat merament convencional. Hem cercat solucions de finançament, la fusió i aliança (obsessió per la grandària), fer­nos més empresa convencional per ser més eficients i efica­ ços (amb una assumpció acrítica de totes les convencions i els conceptes), plans estratègics, gestió del canvi, etc. La visió ha de ser una altra a partir d’un concepte de desenvolupament re­ localitzat, sostenible (econòmicament, socialment, ambiental­ ment) i del procomú, establir un camí de transició mitjançant la resiliència on la intercooperació signifiqui un quelcom més que obrir i ampliar mercats, i que serveixi per construir i fer mercat social, generar xarxes de complicitats, etc. (J. Via, J. Garcia)

Profile for Cooperatives Treball

PuntCoop10  

La revista de les cooperatives

PuntCoop10  

La revista de les cooperatives

Advertisement