Page 10

10 PUNTCOOP • TArdOr 2011

CAP A unA ECOnOMIA HuMAnA El 10 de setembre va ser un dia històric per a l’economia solidària: després de molts anys de gestació i en el marc d’un congrés que es va celebrar a Barcelona, es va constituir formalment la Xarxa Internacional de Promoció de l’Economia Social i Solidària RIPESS Europa. El lema: hi ha una altra forma de fer economia. Text: Redacció

l

a Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya (XES) va ser l’orga­ nitzadora del Congrés Funda­ cional de la Xarxa RIPESS que va tenir lloc a Barcelona els dies 9 i 10 de setembre i que va reunir 150 repre­ sentants de l’economia social i solidària d’Alemanya, Àustria, Bèlgica, Catalunya, Espanya, França, Itàlia, Luxemburg, els Països Baixos o Suïssa. Culminava així un llarg camí de trobades que va co­ mençar a Lima el 1997 i que va seguir al Quebec el 2001, a Dakar el 2005 i a Luxemburg el 2009. Construir una economia i una societat més justes i menys depredadores i exclo­ ents és l’horitzó de la nova xarxa RIPESS, que aplega 5.000 empreses i entitats que

El congrés de ripEss va tenir lloc a la casa del mar de barcelona.

mouen més de 100.000 persones de tot Europa. Es tracta d’un potencial humà que ja fa anys que treballa per canviar l’actual sistema capitalista, caracteritzat pel mercat desregulat i el consum depre­ dador, i per construir una nova economia més justa i sostenible en què l’eix central siguin les persones i s’aprofundeixi en la participació, la democràcia i el compro­ mís per la comunitat. Tal com s’afirma al manifest fundaci­ onal, la Xarxa Europea de l’Economia Solidària desitja superar els efectes de la crisi actual i promoure formes d’organit­ zació des de l’àmbit local al global que afavoreixin la llibertat, la reciprocitat, la solidaritat i l’intercanvi igualitari.

miLeRs d’iniCiatives Els valors que defensa RIPESS fa molts anys que els practiquen nombroses ini­ ciatives de l’economia social que estan actualment en marxa. Entre aquests pro­ jectes, hi trobem cooperatives de treball, cooperatives de consum ecològic, xarxes d’intercanvi, col·lectius del tercer sector, bancs de temps, banca ètica, associacions de desenvolupament local, iniciatives de gènere i pedagògiques, etc. Es tracta, doncs, d’un ventall d’expe­ riències que cal desenvolupar i articular per anar avançant cap a un nou model. Per assolir­lo, la Xarxa RIPESS proposa, d’una banda, crear institucions alternati­ ves paral·leles, i de l’altra, pressionar els governs perquè facin les reformes estruc­

construir una economia i una societat més justes i menys depredadores i excloents és l’horitzó de la xarxa ripEss. turals necessàries per acostar­nos a una nova societat.

meRCat soCiaL Una peça cabdal per assolir l’horitzó de RIPESS és impulsar l’anomenat mercat social, és a dir, crear circuits alternatius al comerç convencional des de la perspectiva del consum responsable. Segons la Xarxa RIPESS, “el mercat social és la solució que impulsa la democràcia econòmica, l’equilibri ecològic i la implicació de la societat en el desenvolupament d’un món més just, social i solidari”. “El mercat social”, es va dir durant el Congrés, “afavoreix l’aparició i la inte­ gració de noves iniciatives de comerç just, finances ètiques, serveis de proximitat, consum responsable, empreses socials, així com iniciatives de solidaritat nord­sud i de conservació del medi ambient”

més inFormaciÓ www.ripesseu.net http://noumodeleconomic.wordpress.com

Profile for Cooperatives Treball

PuntCoop10  

La revista de les cooperatives

PuntCoop10  

La revista de les cooperatives

Advertisement