Page 67=DPyZ SUHQXPHUDWÄ? ']LHQQLND QDÄŁZLÄ?WD

=DPDZLDMĈFURF]QĈSUHQXPHUDWÄ? Z\GDQLDZHHNHQGRZH  RWU]\PDV]YRXFKHU\QDÂŁ220 LZLHOHZLÄ?FHM EH]SĂŁDWQĈNDUWÄ?WDVWHFDUGQDGQLNWyUDGDMH&L]QLÄ°NLZUHVWDXUDFMDFKZ8. YRXFKHUQDÂ…RGSĂŁDWQRĤFL]DRG]\VNDQHNRV]W\XEH]SLHF]HQLD33,SU]H]+DPLOWRQ%UDG\ YRXFKHUQDÂ…QDXVĂŁXJLĂ€QDQVRZRNVLÄ?JRZHZĂ€UPLH'RURWD&/WG YRXFKHUQDÂ…QDSUDFHSURWHW\F]QHZNOLQLFH0\0HG\N YRXFKHUQDÂ…QDZ\ELHODQLH]Ä?EyZZNOLQLFH0\0HG\N YRXFKHUQDÂ…QDXVĂŁXJLPHG\F]QHZNOLQLFH0\0HG\N GDUPRZ\FKRJĂŁRV]HÄ™GUREQ\FKZ']LHQQLNXGRZDUWRĤFLÂŁ72 UDEDWÂ…SU]\NDÄ°GRUD]RZ\PZ\VĂŁDQLXNZLDWyZGR3ROVNLSU]H]Ă€UPÄ?3RF]WD.ZLDWRZDSO V]DQVÄ?Z\JUDQLDELOHWyZQDNRQFHUW\ QS5LKDQQD Z\VWDZ\VSHNWDNOHLZLHOHLQQ\FK JUDWLVZ\V\ĂŁNÄ?JD]HW\SRGZVND]DQ\DGUHV DZ\ELHUDMĈFRSFMÄ?URF]QHMSUHQXPHUDW\SHĂŁQHMRGSQGRSWRWU]\PDV]YRXFKHU\QDÂ…LZLHOHZLÄ?FHM

W ramach promocji naleşy wykupić prenumeratę Dziennika. Pramocja dotyczy tylko 12 miesięcznych okresów prenumeraty. Cena prenumeraty na 12 miesięcy (opcja - tylko wydania weekendowe) to £72.80; cena prenumeraty na 12 miesięcy (pełna prenumerata, od pon. do pt.) to £228.80. Promocja „1 prenumerata, 10 prezentów pod choinkę od Dziennika� waşna jest do 31.01.2012. W promocji mogą brać udział nowi prenumeratorzy Dziennika, jak równieş obecni prenumeratorzy, którzy przedłuşą swój okres prenumeraty na kolejny okres 12 miesięcy (prenumarata – wydanie weekendowe lub prenumerata pełna) w zaleşności od wyboru przez Klienta. Promocja podlega warunkom i zasadom, które zostaną szczegółowo przekazane Klientowi w chwili złoşenia zamówienia. Linia telefoniczna czynna jest codziennie od pn. do pt. od 9:30 do 16:00 (oprócz Nowego Roku oraz pierwszego i drugiego dnia świąt Boşego Narodzenia). Vouchery, o których mowa w promocji waşne są do 30.06.2012 i będą przesyłane na adres prenumeratora po złoşeniu zamówienia na prenumeratę w ciągu 7 dni od daty zapłaty za prenumartę. Vouchery mogą być wykorzystane przez Klienta, rodzinę lub znajomych. Karta tastecard, o której mowa w promocji jest darmowa i waşna jest na okres 30 dni. Po tym okresie istnieje moşliwość przedłuşenia waşności karty za opłatą. Stosowna informacja zostanie przesłana na email prenumeratora podany podczas rejestracji na stronie www.tastecard.co.uk/trial/dziennik. Szczegóły promocji dostępne są na stronie www.dziennikpolski. co.uk. Gazety zamówione w promocji (w prenumeracie) będą wysyłane na podany adres pocztowy. Koszty wysyłki gazet wliczone są juş w cenę prenumeraty. Oferta darmowych reklam w Dzienniku wymienona w promocji dotyczy ogłoszeń drobnych. Ubiegając się o zwrot niesłusznie zapłaconego ubezpieczenia do kredytu lub karty kredytowej (PPI) przez firmę Hamilton Brady nie ponosisz şadnych kosztów do czasu wygrania sprawy. Teraz w promocji z Dziennikiem otrzymujesz do £100 znişki od przyszłej prowizji (w przypadku wygranej). Średnia wartość wygranych odszkodowań to aş £2,750. Oferta jest waşna tylko w przypadku, gdy wysokość odszkodowania jest wyşsza od znişki w promocji. Hamilton Brady zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia wniosku.

=DG]ZRęL]DPyZ

020 8222 8774

od pon. do pt. w godz. 9.30 - 16.00

403_54-75 teksty.indd 67

OXE]DPyZQDVWURQLH

ZZZG]LHQQLNSROVNLFRXNSUHQXPHUDWD

06/12/2011 16:49:22

Cooltura Issue 403  

Tygodnik Cooltura - numer 403