Page 23

I1

=d 31

Y*T 9 M 3J* X (= ;)7N,

A 1 y 2 ( S@

2 , y 2 ,9G b1 E F

Y<: A 1 y 2 ˜ }

" " ~

2 ,2 ' 9:, 2 1 ) 8N,

)<*:, ,9*1, 2

) 2N,a )

;2

r 2 a * :,2

"% –

2 7'

, P 8N, ;)

2 *T 1 hNg

,9G '1 E F

Nd,

):zN

Y<: A 1 y 2 ( S@ 9 M 3J* X (= ;)7N,

2 , y 2 ,9G b1 E F

v, '+ y 2 &H

Avesta  

Learn Avesta language

Avesta  

Learn Avesta language