FA09 Strategi

Page 1

STRATEGI 2020 Styrkelse af FA09s solide fundament - endnu bedre til det, vi er gode til

Juni 2016

17 FA09 strategi 2020 - styrkelse af det solide fundament


FORORD Den almene boligsektor Den almene boligsektor er under forandring. Den påvirkes i høj grad af udefra kommende vilkår, som f.eks. politiske dagsordner og holdninger i samfundet, og der stilles løbende nye og større krav til dokumentation, effektivitet og ny teknologi. Beboersammensætningen og måden, vi bor på, ændres flere steder. Administrationsorganisationer har konstant fokus på at effektivisere og professionalisere både boligadministrationen og ejendomsdriften. Som en del af forvaltningsrevisionen skal det årligt dokumenteres, at administrationen er effektiv og opererer ud fra målsætninger om sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Vores strategi fokuserer på, hvordan FA09 bliver en synlig aktør i den almene boligsektor og imødekommer fremtidens krav til effektiv boligadministration og ejendomsdrift samt den beboerdemokratiske opgave. Strategi FA09s bestyrelse har i samarbejde med direktionen udarbejdet Strategi 2020, der angiver den overordnede retning for FA09s videre udvikling de næste fire år. Strategi handler om at prioritere, træffe de nødvendige beslutninger og holde fokus, så visioner og langsigtede ambitioner kan indfries. En god strategi tager udgangspunkt i de vigtigste interessenter. For os er det beboerne. FA09s overordnede mål er enkelt: en høj beboertilfredshed med varetagelsen af boligadministrationen samt at den enkelte boligorganisation oplever, at vi er til for dem, og at de bliver ”set og hørt”. Det er med det udgangspunkt Strategi 2020 er udarbejdet.

2 FA09 strategi 2020 - styrkelse af det solide fundament

Boligorganisationerne i FA09 vægter god service, kvalitet i opgaveløsningen og et konkurrencedygtigt administrationshonorar højt. For FA09 er dette tæt knyttet til vores grundværdier: tryghed, fællesskab og selvstændighed. Siden 2012 har fokus været rettet mod at professionalisere FA09s administration. Strategi- og målsætningsprogram 2012 - 2015 var et led heri og havde tre overordnede målsætninger indenfor FA09s kerneforretning: • Service • Administration • Rådgivning Disse tre områder udgør stadig kerneydelsen i FA09s daglige arbejde. Boligorganisationernes selvstændighed skal bevares og FA09 skal videreudvikles, så kvaliteten i vores kerneydelser styrkes til et konkurrencedygtigt administrationshonorar.


Strategi 2020 FA09s Strategi 2020 er ambitiøs og konkret:

Styrkelse af FA09s solide fundament - endnu bedre til det, vi er gode til Til styrkelse af FA09s solide fundament vil vi de næste fire år arbejde målrettet for at sikre FA09 de fornødne ressourcer til at styrke både det økonomiske og organisatoriske fundament samt den beboerdemokratiske opgave. FA09 har et stærkt forretningskoncept og profil, og vi skal blive endnu bedre til det, vi har bevist, vi er gode til. Strategiske indsatser Det svære er at få omsat strategi til handlinger, der kan implementeres i hverdagen. Derfor omfatter Strategiprogram 2016 - 2020 tre strategiske indsatser og overordnede målsætninger, der angiver vores prioriteringer og strategiske fokus. De tre strategiske indsatser beskriver, hvordan vi skal styrke FA09s økonomiske, organisatoriske og beboerdemokratiske fundament og vil fungere som pejlemærker for arbejdet med videreudviklingen af FA09. Vi håber, at FA09s strategi- og strategiprogram giver et indblik i FA09s udvikling. God læselyst!

Lone Lund-Rasmussen, Adm. direktør Nikolaj Jørgensen, Formand


INDHOLD FA09........................................................................................... 5 FA09s formål og værdier............................................................. 6 FA09s vision og ambition............................................................ 7 FA09 og fremtiden...................................................................... 8 Strategi 2020............................................................................ 11 Strategiprogram 2016 – 2020................................................... 12 Strategiske målsætninger.......................................................... 13 I mål i 2020.............................................................................. 14 Strategikort............................................................................... 15

4 FA09 strategi 2020 - styrkelse af det solide fundament


FA09 FA09 blev stiftet af fem boligorganisationer ud fra et ønske om, at der gennem en fælles professionel administrationsorganisation kunne skabes tryghed gennem et solidt økonomisk fundament uden at gå på kompromis med den enkelte boligorganisations kultur og selvstændighed.

FA09 skulle etableres som en smidig administration bygget på åbenhed og dialog mellem administrationen og medlemsorganisationerne. Grundtanken var, at fordelene ved at være i et fællesskab skulle udnyttes samtidig med, at boligorganisationernes selvstændighed blev videreført.

FAKTA Boligorganisationer i FA09: PAB, Boligselskabet Hjem, Brøndbyernes Andelsboligforening, HvidovreBo, FSB Gladsaxe, Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening, Øresundskollegiet, Lægeforeningens Boliger Karvig, Kamager, Kvinderegensen, Ny Emdrupborg, Dorthe Mariehjemmet, Bakkehaven, De Gamles By og Boligselskabet BSB Lyngby - Taarbæk Boligorganisationernes størrelse: Mellem 50 - 3000 lejemål Antal boliger:

9.500

Økonomi, årlig omsætning:

25,5 mio. kr.

Medarbejdere:

33

Direktion Stab

FA09 er opbygget med en flad organisationsstruktur, hvor der ikke er langt fra beslutning til handling, og boligorganisationerne har en direkte kontakt til administrationen. Dette giver boligorganisationerne en tryghed både i forhold til tilgængelighed og til sikring af boligorganisationernes selvstændighed.

Udlejning

Call center

Drift & byggeri

Økonomi

Ejendomsdrift

5 FA09 strategi 2020 - styrkelse af det solide fundament


FA09S FORMÅL OG VÆRDIER Formål FA09s overordnede formål er at understøtte boligorganisationerne i at stille passende boliger til rådighed for alle til en rimelig husleje. FA09 skal arbejde for at fremme et velfungerende beboerdemokrati i de enkelte boligorganisationer og give beboerne indflydelse på egne boforhold samt sikre, at boligerne lever op til de standarder, der er beskrevet i almenboligloven.

Værdier - tryghed, fællesskab og selvstændighed FA09s identitet afspejles i vores værdier. Værdierne kendetegner FA09s særlige profil som administrationsorganisation. Boligorganisationerne skal sikres egen kultur og selvstændighed i administrationsfælleskabet. Et fællesskab med andre giver tryghed for den enkelte boligorganisation ved et solidt økonomisk fundament og en professionel administration, der sikrer en høj kvalitet i opgavevaretagelsen.

FA09s kerneaktiviteter er at forestå opførelse af boliger, administration, vedligeholdelse og modernisering af støttet boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i lov om almene boliger m.v.

FA09s værdisæt Medarbejderne og ledelsen i FA09 har sammen udarbejdet et værdisæt, der med udgangspunkt i værdierne tryghed, fællesskab og selvstændighed karakteriserer FA09s adfærd og kultur på arbejdspladsen.

Professionalisme

Service

Tilpasning

Fællesskab

Vi er effektive og leverer den bedste kvalitet

Vi er imødekommende, tilgængelige og engagerede

Vi tilgodeser kundernes behov og forskellighed igennem forandringsparathed

Vi arbejder aktivt med videndeling og fælles læring

Vi er gode til forventningsafstemning

Vi møder hinanden og kunder i øjenhøjde

Vi overleverer hurtigt relevant information til rette modtager

Vi kommunikerer klart for at sikre en god forståelse

6 FA09 strategi 2020 - styrkelse af det solide fundament

Vi arbejder løbende med forbedringer og udvikling Vi sikrer en høj faglig viden og de bedste kompetencer

Vi tager ansvar for at styrke fællesskabet Vi lægger vægt på god kommunikation og en positiv ånd


FA09S VISION OG AMBITION

VISION

AMBITION

Med ønske om at den enkelte boligorganisation oplever at vi er til for dem, skal FA09:

Den langsigtede ambition er, at:

• Sikre en høj beboertilfredshed til et konkurrencedygtigt administrationshonorar • Yde fremragende service til beboere, boligorganisationer, samarbejdspartnere mv.

FA09 er det naturlige valg for mindre og mellemstore boligorganisationer i Storkøbenhavn, der både ønsker et konkurrencedygtigt administrationshonorar og samtidig bevarer egen kultur og selvstændighed.

• Give kompetent rådgivning til boligorganisationerne og medvirke til nytænkning, udvikling og velfungerende beboerdemokrati

7 FA09 strategi 2020 - styrkelse af det solide fundament


FA09 OG FREMTIDEN Den almene boligsektor udvikles konstant. Det er forventeligt, at sammensætningen af beboerne ændres, og at disse ændringer sker hurtigere end tidligere. Den ”nye” generation af beboere stiller andre krav til administration, eksempelvis i form af andre kommunikationskanaler og brugen af it. Beboerdemokratiet er i dag udfordret. Det kan være svært at få involveret beboere i det beboerdemokratiske arbejde. Der er derfor behov for at nytænke dele af de beboerdemokratiske processer. FA09 har siden 2009 oplevet vækst, og vi forventer en forsat vækst i fremtiden. Det er afgørende, at boligorganisationerne fortsat bevarer deres selvstændighed samtidig med, at de positive følger af fællesskabet og dermed FA09s størrelse kommer boligorganisationerne til gode. FA09 skal være troværdig og leve op til værdierne: tryghed, fællesskab og selvstændighed. Kort sagt skal FA09 i fremtiden kunne imødekomme: • Krav om øget brug af nye kommunikationskanaler, teknologi og it. • Øget service til og udvikling af beboerdemokratiet. • Lovmæssigt krav om løbende effektiviseringer i administrationen. • Vækst i fællesskabet. • Ændring i beboersammensætningen.

8 FA09 strategi 2020 - styrkelse af det solide fundament


9 FA09 strategi 2020 - styrkelse af det solide fundament


10 FA09 strategi 2020 - styrkelse af det solide fundament


STRATEGI 2020 Strategi 2020 tager udgangspunkt i, hvordan FA09s positive udvikling kan videreføres, så vi i højere grad end tidligere bliver en synlig aktør i den almene boligsektor og klar til at imødekomme fremtidens krav. FA09s strategi for de næste fire år beskriver, hvordan vi vil styrke og videreudvikle det solide fundament samtidig med, at vi ikke går på kompromis med boligorganisationernes selvstændighed og beboertilfredsheden.

Styrkelse af FA09s solide fundament - endnu bedre til det, vi er gode til

Det er vigtigt for os at bidrage til, at de mennesker, der bor i boligafdelingerne, er tilfredse med det sted, de bor. Vi ønsker at blive endnu bedre til det, vi er gode til. Herudover har vi et udviklingspotentiale i forhold til nye forretningsområder og til videreudvikling af kerneaktiviteterne til gavn for boligorganisationerne. Der er udarbejdet et strategiprogram 2016 – 2020 med tre strategiske indsatsområder med hver to tilhørende strategiske målsætninger. De valgte indsatser, målsætninger og delmål angiver, hvordan FA09 vil arbejde strategisk med ”forretningen” og ”foreningen”. Til hver strategisk målsætning er udarbejdet et antal delmålsætninger, hvortil der årligt skal udarbejdes konkrete handlingsplaner med opsatte mål og succeskriterier. 11 FA09 strategi 2020 - styrkelse af det solide fundament


STRATEGIPROGRAM 2016 - 2020 FA09s solide fundament skal videreudvikles og styrkes. Dette skal især ske ved følgende tre strategiske indsatser og målsætninger: A. Styrke det økonomisk forretningsmæssige fundament gennem Effektiv administration og drift med vækst i balance B. Styrke det organisatorisk forretningsmæssige fundament gennem En attraktiv arbejdsplads præget af samarbejde og udvikling C. Styrke det beboerdemokratiske fundament gennem Øget samarbejde og understøttelse af den beboerdemokratiske opgave

Styrke det økonmiske fundament

Styrke det organisatoriske fundament

Styrke den beboerdemokratiske opgave

STYRKELSE AF FA09S SOLIDE FUNDAMENT

12 FA09 strategi 2020 - styrkelse af det solide fundament


STRATEGISKE MÅLSÆTNINGER Et solidt økonomisk fundament er en nødvendighed for at videreudvikle en professionel administration. Det koster penge at udvikle og investere i nye it-systemer og nye kommunikationskanaler. Og det koster penge at have de rette kompetencer til varetagelse af nye forretningsområder. I FA09 vil en styrkelse af det økonomiske forretningsmæssige fundament ske ud fra to strategiske målsætninger: Effektiv administration og drift og vækst i balance.

Det økonomiske fundament Effektiv administration & drift

Vækst i balance

• Nyt koncept for forretningsgange • Øget fokus på samdriftsfordele • Effektivisering af ejendomsdriften • Øget samarbejdsaftaler • Øget digitalisering

• Nye boligorganisationer • Opførelse af nye boliger • Analyse af nye forretningsområder

Det organisatoriske fundament Organisationen udgør grundstammen, kulturen og udviklingen i FA09. Medarbejderne er uden sammenligning vores vigtigste aktiv også i forhold til udvikling. Fokus er rettet mod at styrke FA09, som en attraktiv arbejdsplads samt mod en udvikling af organisationen.

Attraktiv arbejdsplads

Udvikling

• Øget fokus på samarbejdsrelationer i FA09 • Øget fokus på samarbejdsrelationer ml. FA09 og de ansatte i boligorganisationerne • Øget videndeling gennem tværfaglige arbejdsprocesser og projekter

• Kompetenceudvikling i FA09 • Kompetenceudvikling af ejendomsfunktionærer • HR og kommunikation

Det beboerdemokratiske fundament Boligorganisationerne skal fremme beboerdemokratiet bedst muligt og har i større grad en opgave i at understøtte det lokale beboerdemokrati i afdelingerne. Boligorganisationerne er mange steder udfordret i forhold til en manglende tilslutning til beboerdemokratiet samtidig med, at der sker ændringer i krav og forventninger fra beboerne.

Øget samarbejde • Øget fokus på samarbejdet med organisationsbestyrelserne • Øget fokus på samarbejdet med afdelingsbestyrelserne • Øget videndeling til boligorganisationerne

Øget understøttelse af den beboerdemokratiske opgave • Uddannelse af afdelingsbestyrelsesmedlemmer • Understøtte boligorganisationernes vision- og målsætningsarbejde

13 FA09 strategi 2020 - styrkelse af det solide fundament


I MÅL I 2020 “Ikke alt, der kan tælles, tæller, og ikke alt der tæller, kan tælles” Albert Einstein

Citatet er Albert Einsteins, og vi er enige. Vi ønsker ikke at opstille store forkromede målsætningsprogrammer. Vi har fokus rettet mod vores kerneopgaver, kvaliteten og pris målt på tilfredsheden hos beboerne, organisations- og afdelingsbestyrelserne. For at måle dette har vi defineret tre overordnede mål som indikatorer på vores strategiske arbejde. De tre mål er: 1. Høj beboertilfredshed med FA09s varetagelse af kerneydelserne samt FA09s understøttelse af den beboerdemokratiske opgave. 2. Konkurrencedygtigt administrationshonorar. 3. Høj medarbejdertilfredshed. En fælles indsats For at nå vores mål kræver det en fælles indsats af os alle. Men når vi lykkes, vil vi alle kunne høste frugterne af vores arbejde. Boligorganisationerne vil til stadighed opleve en tryghed gennem en professionel administration karakteriseret ved høj kvalitet, hvor alle samdriftsfordelene er udnyttet. Samtidig vil boligorganisationernes selvstændighed være bevaret. En arbejdsplads som FA09 i positiv udvikling genererer energi, engagement og arbejdsglæde. Det betyder, at vi får en attraktiv arbejdsplads med plads til udvikling, og hvor det er sjovt at gå på arbejde. Og vigtigst er, at de mennesker der bor i boligafdelingerne, er tilfredse med det sted, de bor. 14 FA09 strategi 2020 - styrkelse af det solide fundament


STRATEGIKORT STRATEGI 2020 Styrkelse af FA09s solide fundament - endnu bedre til det, vi er gode til Strategiske indsatser Forretning Styrke FA09s økonomiske fundament – Effektiv administration og drift med vækst i balance

Forening

Styrke FA09s organisatoriske fundament – Attraktiv arbejdsplads præget af samarbejde og udvikling

Styrke FA09s beboerdemokratiske fundament – Øget samarbejde og understøttelse af boligorganisationernes beboerdemokratiske opgave

Strategiske målsætninger Effektiv administration og drift

Vækst i balance

Attraktiv arbejdsplads

Udvikling

Øget samarbejde

Øget understøttelse af den beboerdemokratiske opgave

Nyt koncept for forretningsgange

Nye boligorganisationer

Øget fokus på samarbejdsrelationer i FA09

Kompetenceudvikling i FA09

Øget fokus på samarbejdet med organisationsbestyrelserne

Uddannelse af afdelingsbestyrelsesmedlemmer

Øget fokus på samdriftsfordele

Opførelse af nye boliger

Øget fokus på samarbejdsrelationer ml. FA09 og de ansatte i boligorganisationerne

Kompetenceudvikling af ejendomsfunktionærer

Øget fokus på samarbejdet med afdelingsbestyrelserne

Understøtte boligorganisationernes vision- og målsætningsarbejde

Øget videndeling gennem tværfaglige arbejdsprocesser og projekter

HR og kommunikation

Effektivisering af ejendomsdriften Øget samarbejdsaftaler Øget digitalisering

Analyse af nye forretningsområder

Høj beboertilfredshed

Øget videndeling til boligorganisationerne

15 FA09 strategi 2020 - styrkelse af det solide fundament


16

FA09 – Stationsparken 24, 2.th, 2600 Glostrup Tlf.: 43 42 02 22. Åbningstider: mandag-fredag kl.: 10 – 14 www.fa09.dk

FA09 strategi 2020 - styrkelse af det solide fundament