Page 1

NL GB FR

ELEKTRISCHE KEUKEN ELECTRIC COOKERS FOURNEAUX ELECTRIQUE

600 Mm. 750 Mm. 900 Mm. 3482.94.P 06/2011


B

OFF Pos.

A A

Fig. 1

2

Temp. 150 C 210 ยบC 270 ยบC MAX

Fig. 2


NL

INSTALLATIEHANDLEIDING MET TECHNISCHE GEGEVENS VOOR DE INSTALLATEUR LET OP - De apparaten zijn uitsluitend bestemd voor beroepsmatige toepassing en gebruik door bevoegd personeel. - Installeer het apparaat op een goed geventileerde plaats. - Houdt bij installatie rekening met het feit dat de aangrenzende wanden bestand dienen te zijn tegen een temperatuur van minimaal 75°C. - Bewaar deze handleiding voor eventuele toekomstige vragen..

TECHNICAL HANDBOOK FOR INSTALLATION ATTENTION - All the regulations, transformations and maintenance mentioned in this handbook must be carried out by an authorised technician in accordance to the regulations currently in force in the country of installation.

GB

- Alle in deze handleiding vermelde instellingen, aanpassingen en onderhoud dienen te worden uitgevoerd door een erkend installateur, overeenkomstig de in het land van installatie geldende regelgeving met betrekking tot apparatuur op gas. - Deze handleiding is alleen dan van toepassing als het landensymbool voorkomt op de kenplaat. Is dat niet het geval, dan dient u te handelen volgens de technische instructies waarin u de benodigde aanwijzingen vindt voor aanpassing van het apparaat aan de wetgeving van het betreffende land.

- The appliances, are for professional use only and must be used by qualified personnel - Install the appliance in a properly ventilated place. - Remember that the walls adjacent to the appliance must withstand a minimum temperature of 75ºC. - Keep this manual for future reference.

GUIDE D’INSTALLATION TECHNIQUE À L’USAGE DE L’INSTALLATEUR AVERTISSEMENT - Tous les réglages, les transformations et les opérations de maintenance mentionnés dans ce guide doivent être exécutés par un installateur agréé et selon la réglementation en vigueur gaz du pays dans lequel se fait l’installation.

FR

.

- Les appareils sont destiné à un usage professionnel uniquement et doivent être utilisés par du personnel qualifié. - Installer l’appareil dans un endroit correctement ventilé. - S’assurer que les murs adjacents à l’appareil peuvent résister à une température minimum de 75ºC. - Conserver ce guide pour consultations ultérieures.

3


INSTALLATIE VAN HET APPARAAT Zet het apparaat na het verwijderen van de buiten- en binnenverpakking op de daarvoor bestemde plaats. Om te voorkomen dat de branders tijdens gebruik doven, dient deze plaats op natuurlijke of kunstmatige wijze goed geventileerd en tochtvrij zijn. De roestvrij stalen onderdelen worden met plakfolie beschermd om te zorgen voor perfecte presentatie. De bescherming dient voor ingebruikname van het apparaat volledig verwijderd te worden.

In de modellen met wielen, deze slechts dienen om kleine afstanden verplaatsen parato. Zodra ligt het apparaat moet worden gestopt bij de exploitatie van het wiel remmen. In de grotere modellen hebben heel voorzichtig bij het overbrengen van hun hoogte en instabiliteit. AANDACHT MOET NOOIT SCHRIFTSTÜCK DE EENHEID: - MET DE BRANDERS OP - TLV MET ZWAARDEN - OPEN VOOR

CÁLCULO DEL CAUDAL TOTAL DE EVACUACIÓN REQUERIDO

INSTALLING THE APPLIANCE After removing the appliance's exterior and interior wrapping, place it in its final emplacement making sure that this emplacement is properly ventilated (natural or artificially) . The parts made of stainless steel are protected with an adherent film to guarantee a perfect presentation; this protection must be totally removed before operating the appliance. All the appliances should be leveled, both longwise and crosswise.

The legs of support of the apparatuses come regulated to have a distance between the ground and the base of the apparatus of 150 mm. This distance is not due to reduce in any case. In the top models 500 Mm. height, this distance are even greater.

L'INSTALLATION DE L'ÉQUIPEMENT Après avoir retiré les emballages externe et interne de l’appareil, l’installer à son emplacement définitif en s’assurant que celui-ci soit correctement ventilé (de manière naturelle ou artificielle) . Les parties fabriquées en acier inoxydable sont protégées par un film adhérent pour garantir une présentation parfaite; cette protection devra être complètement retirée avant la mise en marche de l’appareil. L'appareil doit être de niveau, tant dans le sens longitudinal et transversal.

4

Les jambes d'appui des appareils sont réglées pour avoir une distance entre le sol et la base de l'appareil de de 150 Mm. Cette distance ne doit être réduite dans aucun cas. Dans les modèles de halte 500 Mm, cette distance est y compris plus grand.


NL

AANSLUITING ELEKTRICITEIT LET OP - Deze handeling dient volgens de voor apparatuur op gas geldende voorschriften uitgevoerd te worden door bevoegd technisch personeel of enige andere in het desbetreffende land daarvoor vereiste persoon. - Controleer of het gas en de te gebruiken druk corresponderen met de waarden aangegeven op de in het apparaat ingebouwde kenplaat. Het apparaat is door de fabrikant op deze waarden geijkt. - Controleer of alle onderdelen van het apparaat op de goede plaats zitten en of deze door het vervoer niet ontregeld of defect zijn geraakt. - Controleer of het apparaat op de juiste plaats staat, overeenkomstig de in het land van

bestemming geldende wetgeving. - Het is voor afvoer van alle tijdens het koken geproduceerde verbrandingsgassen en rook raadzaam het apparaat onder een afzuigkap te zetten. - Dit apparaat dient uitsluitend gebruikt te worden voor het doeleinde waarvoor het is ontworpen. Enige andere vorm van gebruik is oneigenlijk en gevaarlijk. - Het apparaat dient te worden geïnstalleerd op minimaal 1,5 m. afstand van alle brandbare materiaal.

ATTENTION

GB

ELECTRICITY CONNECTION

- This operation must be carried out by technical - It is advisable to place the appliance under an staff authorised by the regulations currently in extractor hood to ensure the complete evacuaforce on gas appliances or that required for each tion of the fumes whilst cooking. country. - This appliance must be used exclusively for the - Verify on the plate of characteristics the volt- purpose for which it was designed for. Any age the appliance is prepared for. other use would be inappropriate and dangerous. - Verify that all the elements that correspond to - The appliance must be installed at a minimum the appliance are perfectly placed and they have distance of 1.5 m. from any combustible matenot suffered misalignments due to transport. rial. - Verify that the appliance is properly placed, according to the legislation currently in force for each country it is destined to.

AVERTISSEMENT

FR

RACCORDEMENT AU ÉLECTRICITÉ

- Cette opération devra être effectuée par du pays où il est installé. personnel technique agréé et selon la réglementation en vigueur, ou ce qui en tient lieu, sur les - Nous recommandons d’installer l’appareil en appareils à gaz du pays. dessous d’une hotte aspirante pour garantir l’évacuation totale des gaz de combustion et des - vérifiez le voltage de l’appareil sur la plaque fumées au cours de la cuisson. signalétique. - Cet appareil doit être utilisé uniquement pour - Vérifier que tous les éléments qui composent l’usage auquel il est destiné. Tout autre usage l’appareil soient parfaitement en place et qu’ils serait impropre et dangereux. ne se soient pas déréglés lors du transport. - L’appareil doit être installé à une distance - Vérifier que l’emplacement de l’appareil soit minimum de 1,5 m de toute matière combustible approprié, selon la réglementation en vigueur du 5


nede passend bij de uitvoering van het apparaat. Er moet gevestigd in de buurt van warmtebronnen en de Voordat u in het netwerk, controleert u de plaat span- omgeving rond de temp mag niet meer dan. 50 ° C. ning waarop het apparaat is klaar. Als dat niet overeenkomt met die van uw faciliteit moet bellen met de klan- Voor het aansluiten van het apparaat te gaan als volgt: tenservice naar de dealer voor uw verandering van de 1) Verwijder de kont kant de bevestigingsschroeven te spanning. De elektrische modellen kan verbinding ma- verwijderen. ken met: III - 380 V+ neutraal 2) In de onderkant van het apparaat zet de input vulling, III - 220 V draai de moer van de slang langs de aan de interne kabel Het apparaat wordt geleverd zonder kabel. het apparaat en deze richten aan de terminals aan de In ieder netaansluiting moet overschakelen tussenwer- achterzijde van het apparaat. pen een main power, gemakkelijk toegankelijk, en moet de wijze van de snede stroomverdeling paal en opening 3) Draai de schroeven met een schroevendraaier om de van de contacten met elkaar moeten een minimale 3 terminals. mm. for iedere pool. De voedingskabel moet kenmerken hebben van minder 4) Steek de punt van een goed voorbereid kabel in de dan H07 RN-F, in alle gevallen moet voldoen aan de groef, ervoor te zorgen dat aansluit bij hun fase in het huidige verordeningen en hebben Een minimale doors- circuit, volgens het schema. ELEKTRISCHE AANSLUITING

It must not be placed near any source of heat and the surrounding ambient must to exceed a temperature of Before plugging in the appliance to the network, verify 50°C. on the plate of characteristics the voltage the appliance is prepared for. In the event it does not coincide with To connect the appliance proceed as follows: that of your installation, you must inform your distribu- 1) Remove the lateral reinforcement and the left side lid tor's technical service for them to change the voltage. by removing the screws that fix them. The electric models may connect to: III - 380 V + neutral 2) On the lower rear half of the appliance is the inlet III - 220 V gland, unscrew the gland's nut in order to insert the The appliance is supplied without mains cable. piped cable inside the appliance and direct it to the An all-pole breaker main switch of easy access must be terminal connections located on the rear side of the placed in any electrical network, and the opening con- appliance. tacts must have a minimum distance between each other of 3 Mm. for each pole. 3) Loosen the screws of the terminal connections with a The mains cable must not have characteristics lower screw driver. than H07 RN-F, in any case it must adjust to the regulations currently in force and have a minimum section 4) Insert the duly prepared end of a cable with its correadapted to the appliance's power. sponding housing, verifying it corresponds to is phase ELECTRIC CONNECTION

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE Avant de brancher l’appareil sur secteur, vérifiez le voltage de l’apareill sur la plaque signalétique. Au cas où il ne coïnciderait pas avec le voltage de votre installation, demandez au service technique de votre fournisseur qu’il effectue le changement de voltage. Les modèles électriques peuvent être raccordés ainsi: III - 380 V + neutre III - 220 V L’appareil est livré sans câble d’alimentation. Dans tous les cas de raccordement au réseau électrique, il faut intercaler un interrupteur principal d’accès facile pour pouvoir interrompre l’alimentation électrique de manière omnipolaire ; une distance minimum de 3 Mm est nécessaire entre les contacts d’ouverture pour chaque pôle. Le câble d’alimentation ne doit pas avoir des caractéristiques inférieures à la norme H07 RN-F. Dans tous les 6

cas, il faudra adapter à la réglementation en vigueur et avoir une section minimum adaptée à la puissance de l’appareil. L’appareil ne doit pas être situé à proximité de source de chaleur et la température environnante ne doit pas dépasser 50°C. Pour connecter l’appareil, il faut procéder comme suit : 1) Retirer le cantonnière latéral gauche en retirant les vis qui les fixent. 2) Le presse-étoupe d’entrée se trouve dans le bas de la partie arrière de l’appareil. Dévissez l’écrou du presseétoupe pour passer le câble jusqu’à l’intérieur de l’appareil et l’amener jusqu’aux bornes de raccordement situées dans la partie arrière de l’appareil. 3) À l’aide d’un tournevis, desserrer les vis des bornes de raccordement.


NL

8) Plaats de kolf plaat achterkant van het apparaat en zet 5) Druk op schroevendraaier met schroefklemmen voor hem vast met schroeven. aansluiting, controleer dat het goed ondersteund wordt. 9) Het andere uiteinde van de kabel moet worden aan6) Herhaal stap 3 tot en met 5 met de rest van de kabels gesloten op het lichtnet volgens de kenmerken van deze en de aardingskabel. en alle toepasselijke wetten. AANSLUITEN HET APPARAAT IS ESSENTIEELVOOR EEN GOEDE AARDING DE WETGEVING Daartoe heeft de terminal een terminal aan boord gebracht, geïdentificeerd met het symbool

in the circuit, according to the connection diagram.

provided for this purpose, the cable must not be left too tight or too lose inside the appliance.

5) Tighten with the screw driver the screw of the corresponding connection, and verify it is duly secured. 8) Place the lateral reinforcement on again and fix it with the corresponding screws 6) Repeat steps 3 to 5 with the rest of the cables and . with the earth connection cable. 9) The other end of the cable must be connected to the electric supply according to its characteristics and the legislation currently in force. IT IS INDISPENSABLE TO CONNECT THE APPLIANCE TO A GROUND CONNECTION WHICH COMPLIES WITH THE LEGISLATION CURRENTLY IN FORCE Therefore, a connection has been placed on the connection board, identified with the corresponding symbol.

GB

7) Zodra de verbinding alle kabels, schuif de kabel aan op de onderkant van het apparaat, de kabel te houden rust op de bodem en dan vastzetten met opvulmateriaal bereid Daartoe moet de kabel spanning niet in het toestel, maar niet te los.

7) Une fois que tous les câbles sont connectés, faîtes 4) Insérer l’extrémité du câble dûment préparée dans le glisser le câble jusqu’au fond de la machine, maintenez logement correspondant, en s’assurant qu’il corresponde le câble appuyé sur le fond puis fixez-le au moyen du à la phase du circuit, selon le schéma de raccordement. presse-étoupe à cet effet ; le câble ne doit être ni tendu ni trop lâche à l’intérieur de l’appareil. 5) A l’aide d’un tournevis, resserrer la vis de la borne de raccordement correspondante et vérifier qu’elle est bien 8) Replacer le cantonnière latéral de l’appareil et le serrée. fixer avec les vis correspondante.

FR

7) Once all the cables are connected, slide the piped cable to the end of the machine, keep the cable resting on the bottom and finally fix it by means of the gland

6) Recommencer les étapes 3 à 5 avec le reste des câ- 9) L’autre extrémité du câble doit être raccordée à la bles et avec le câble de la prise de terre. prise électrique selon les caractéristiques de celle-ci et la réglementation en vigueur. IL EST INDISPENSABLE DE RACCORDER L’APPAREIL À UNE PRISE DE TERRE SELON LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR A cet effet, une borne portant le symbole correspondant a été identifiée sur le panneau de bornes 7


BELANGRIJK We vonden het apparaat om gelanceerd te worden.

IMPORTANT We have the appliance ready to be started.

IMPORTANT L’appareil est sur le point d’être prêt à mettre en marche.

8


NL

INSTALLATIEHANDLEIDING MET TECHNISCHE GEGEVENS VOOR DE INSTALLATEUR LET OP - De apparaten zijn uitsluitend bestemd voor beroepsmatige toepassing en gebruik door bevoegd personeel. - Installeer het apparaat op een goed geventileerde plaats. - Houdt bij installatie rekening met het feit dat de aangrenzende wanden bestand dienen te zijn tegen een temperatuur van minimaal 75°C. - Bewaar deze handleiding voor eventuele toekomstige vragen..

INSTRUCTIONS OF USE AND MANTAINANCE ATTENTION - All the regulations, transformations and maintenance mentioned in this handbook must be carried out by an authorised technician in accordance to the regulations currently in force in the country of installation.

GB

- Alle in deze handleiding vermelde instellingen, aanpassingen en onderhoud dienen te worden uitgevoerd door een erkend installateur, overeenkomstig de in het land van installatie geldende regelgeving met betrekking tot apparatuur op gas. - Deze handleiding is alleen dan van toepassing als het landensymbool voorkomt op de kenplaat. Is dat niet het geval, dan dient u te handelen volgens de technische instructies waarin u de benodigde aanwijzingen vindt voor aanpassing van het apparaat aan de wetgeving van het betreffende land.

- The appliances, are for professional use only and must be used by qualified personnel - Install the appliance in a properly ventilated place. - Remember that the walls adjacent to the appliance must withstand a minimum temperature of 75ºC. - Keep this manual for future reference.

MODE D’EMPLOI ET D’ENTRETIEN AVERTISSEMENT - Tous les réglages, les transformations et les opérations de maintenance mentionnés dans ce guide doivent être exécutés par un installateur agréé et selon la réglementation en vigueur gaz du pays dans lequel se fait l’installation.

FR

.

- Les appareils sont destiné à un usage professionnel uniquement et doivent être utilisés par du personnel qualifié. - Installer l’appareil dans un endroit correctement ventilé. - S’assurer que les murs adjacents à l’appareil peuvent résister à une température minimum de 75ºC. - Conserver ce guide pour consultations ultérieures.

9


ONTSTEKING VAN DE ELEKTRISCHE PLATEN Aansteken van de haard (Fig. 1) 1) Sluit de hoofdschakelaar. 2) Draai de knop naar rechts voor elektrische plaat die we willen gebruiken, om de gewenste positie tussen 1 en 3. 3) De piloot (A) op de afstandsbediening wordt ingeschakeld . 4) voor het uitschakelen, plaatst u het commando in de UIT-stand, gericht op de rode (A).

IGNITION OF THE ELECTRICAL PLATES Start-up of the electric roasters (Fig. 1) 1) Connect the main switch. 2) Turn clockwise the control corresponding to the glass electrical plate resistance we wish to use, until reaching the desired position, between 1 and 3. 3) The pilot (A) located near the control will light. 4) For its disconnection, place the control in OFF, posting the red pilot light (A).

PUISSANCE DES PLAQUES ÉLECTRIQUES Allumage des plaques électriques (Fig. 1) 1) Allumer l’interrupteur principal. 2) Faire tourner la manette correspondant à la plaque électrique que l’on souhaite utiliser jusqu’à la position désirée entre 1 et 3. 3) Le pilote (A) situé sur la manette s’allumera. 4) Pour éteindre, faire tourner la manette jusqu’à la position OFF, en direction du pilote rouge (A).

10


NL

PLATEN OP INDUCTIE Op inductieplaat (afb. 3) 1) Sluit de schakelaar. 2) Draai de knop naar rechts voor de raad die we gebruiken om de gewenste positie tussen 1 en 6. 3) De piloot (A) knop op de afstandsbediening in te schakelen. 4) Bij het verwijderen van de container voor een korte tijd de spoel is losgekoppeld en de container wordt aangevuld cuendo hervat met de geselecteerde hetzelfde vermogen. Als voorzorgsmaatregel als de container is verwijderd voor meer dan 600 seconden, wordt de spoel volledig is uitgeschakeld. Te hervatten coción we draai de knop op OFF en plaats ze in de gewenste positie. Als de LED knippert betekent dat er geen container. 5) voor het afsluiten, zet de knop op OFF, gericht op de rode (A).

WAARSCHUWING Vermijd het gebruik van lege potten of containers die kunnen leiden tot oververhitting. Bij het koken met potten van verschillende grootte op hetzelfde moment, wees voorzichtig dat de handgrepen niet snijden en zijn buiten de werkingssfeer van inductie. Afhankelijk van het type van material handling kan oververhit raken.

GB

IGNITION OF THE INDUCTION COOKERS Start-up of the glass-ceramic induction plates (Fig. 3) 1) Connect the main switch. 2) Turn clockwise the control corresponding to the glass electrical plate resistance we wish to use, until reaching the desired position, between 1 and 3. 3) The pilot (A) located near the control will light. 4) When cookware is removed from the cooking zone for a limited interval of time, the inductor stops delivering heat and returns to the previous power level as soon as the cookware is placed back on the cooking zone. For safety reasons if the pan is removed for longer than 600 seconds the generator turns off completely. To use the cooking zone again turn it on again: turn the selector/potentiometer “OFF”, then turn it clockwise to set the desired power level. The green LED flashes to indicate that there is no cookware on the

cooking zone. 5) To disconnect, set the knob to OFF, directed toward the red (A). ATTENTION Do not place empty cookware on the cooktop as it could overheat. If you are using more cooking utensils at the same time, make sure the handles are turned inward and remain outside the induction zones. Certain types of handles may overheat.

FR

PUISSANCE DES PLAQUES À INDUCTION Allumage des plaques à induction (Fig. 3) 1) Allumer l’interrupteur principal. 2) Faire tourner la manette correspondant à la plaque électrique que l’on souhaite utiliser jusqu’à la position désirée entre 1 et 3. 3) Le pilote (A) situé sur la manette s’allumera. 4) Lorsque vous retirez le récipient pendant une courte période de l'inducteur est déconnecté et le conteneur est reconstitué cuendo reprend son fonctionnement avec la même puissance sélectionnée. Par mesure de précaution, si le conteneur est retiré pour plus de 600 secondes, l'inducteur est complètement éteint. Pour reprendre coción nous tourner le bouton sur OFF et les placer dans la position désirée. Si la LED clignote indique pas de conteneur. 5) Pour l'arrêt, mettre le bouton sur OFF, dirigé vers le

rouge (A). ADVERTISSEMENT Ne placez pas un récipient vide sur la table de cuisson car elle pourrait surchauffer. Lorsque vous cuisinez avec des pots de différentes tailles dans le même temps, veiller à ce que les poignées ne se croisent pas et sont en dehors du champ d'induction. Selon le type de manutention des matériaux peut surchauffer.

11


AANWIJZINGEN VOOR KERAMISCHE INDUCTIE - De inductie keramische kookplaten goed werken alle- - Gebruik alleen platte bodem containers. en met de onderste container met ijzer of ijzer / chroom. - De spoelen te nemen verschillende soorten containers en in real time om dezelfde stroom te voorzien aan te passen. Containers moeten hebben een diameter van - Gebruik containers met een diameter van niet minder 160/260 mm. dan de inductie kookplaat. Het apparaat accepteert geen containers van ongeschikte materialen. Welk materiaal niet wordt genoemd in de vorige paragraaf en excuses moeten worden beschouwd als ongeschikt voor gebruik.

- Voorkom kokende vloeistof overflow en morsen op de borden. - Vermijd het werken zonder een kom of lege container. - Schakel platen pas na het positioneren van de contai- Vermijd het gebruik van hot pot op de koude borden. ner. - Gebruik deksels om het verbruik te verminderen. - Containers moeten worden weggehouden van elkaar, vermijd contact. USEFUL HINTS AND TIPS FOR THE GLASS-CERAMIC INDUCTION COOKERS - The induction ceramic hobs work properly only with - Use only flat-bottomed containers the bottom container with iron or iron / chromium. - Inductors take different types of containers and adapt in real time to provide the same power. Containers should have a diameter of 160/260 mm. - Use containers with a diameter not less than the induction cooktop. The device does not accept containers of inappropriate materials. Any material not mentioned in the previous paragraph and excuses must be considered unsuitable for use - Prevent the boiling liquid overflow and spill onto the - Turn the plates only after positioning the container. plates. - Avoid operating without a bowl or empty container. - Avoid putting hot pot on the cold plates. - Use lids to reduce consumption. - Containers should be kept at a distance from each other, avoid touching. CONSEILS D’UTILISATION DE LA TABLE À INDUCTION - Les plaques à induction en céramique ne fonctionnent - N'utiliser que des récipients à fond plat. correctement que avec le conteneur de fond avec du fer ou du fer et de chrome. - Inductances prendre différents types de conteneurs et d'adapter en temps réel pour fournir la même puissance. - Utilisez des contenants avec un diamètre d'au moins la Les conteneurs doivent avoir un diamètre de 160/260 table de cuisson à induction. mm. Le dispositif n'accepte pas les contenants de matériaux inappropriés. - Empêcher le débordement de liquide bouillant et le Tout matériel ne sont pas mentionnés dans le paragraphe précédent et les excuses doivent être considér- déversement sur les plaques. - Ne pas opérer sans un bol ou un contenant vide. ées comme impropres à l'utilisation - Évitez de mettre chauds sur les assiettes froides. - Tournez les plaques seulement après le positionnement - Utilisez les couvercles pour réduire la consommation. du conteneur. - Les conteneurs doivent être maintenus à une distance les uns des autres, éviter de toucher. 12


plegen over de vraag of zij kunnen dicht bij een inductie kookplaat verblijf. - Plaats geen creditcards, telefoonkaarten, of andere voorwerpen op het bord en met een magnetische inductie systeem. - Reinig en droog de onderkant van de container voordat u hem op de plaat. De bodems van de potten en pannen in de rough kan verlaten strepen of krassen. - Bij het gebruik, niet dekken, zelfs niet gedeeltelijk, de ventilatieopeningen uitlaat met potten en pannen. - In geval van stroomuitval, moet u aandacht besteden aan het gevaar van brandwonden, omdat de grond kan heet zijn.

- Turn the plate to remove the recipeiente to prevent unintentional restart it. - Do not put any other material (cardboard, paper, cloth, etc.) Between the container and the plate as it can ignite. - Rubbing the bottom of the pan on the hob, may eventually clear the serifgrafía. This should not be considered a construction defect, but normal wear. - The plates of cast iron or other metal alloys are not suitable, because the thickness of the material can cause dangerous levels of heat in the plate. The rough bottom may scratch the surface and the composition of the alloy can indelibly stained. - Metal objects heat up very quickly if placed on the plate should not be put on the plate other objects (cans, tins, foil, flatware, rings, keys, watches, etc ...) only suitable pots. - People with pacemakers should consult their doctor about whether they can stay close to an induction cook-

top. - Do not place credit cards, phone cards, or other items on the plate and containing a magnetic induction system. - Clean and dry the bottom of the container before placing it on the plate. The bottoms of the pots and pans in the rough may leave marks or scratches. - During use, do not cover, even partially, exhaust vents with pots and pans. - In case of power outage, you should pay close attention to the danger of burns, because the ground may be hot. - Never open induction generators, the danger of high voltage!

- Tourner la plaque pour enlever la recipeiente pour empêcher les mouvements de le redémarrer. - Ne mettez pas de tout autre matériau (carton, papier, tissu, etc) entre le conteneur et la plaque car il peut enflammer. - Frotter le fond de la casserole sur le feu, peut finir par se débarrasser de la serifgrafía. Cela ne devrait pas être considérée comme un vice de construction, mais l'usure normale. - Les plaques de fonte ou d'autres alliages métalliques ne sont pas adaptés, car l'épaisseur du matériau peut provoquer des niveaux dangereux de la chaleur dans la plaque. Le fond rugueux peuvent rayer la surface et la composition de l'alliage peut entaché. - Les objets en métal de la chaleur très rapidement s'il est placé sur la plaque, ne doit pas mettre sur la plaque d'autres objets (canettes, boîtes de conserve, papier d'aluminium, couverts, bagues, clés, montres, etc ...)

que les casseroles appropriées. - Les personnes portant un stimulateur cardiaque devraient consulter leur médecin pour savoir si elles peuvent rester à proximité d'une table de cuisson à induction. - Ne placez pas de cartes de crédit, cartes de téléphone, ou d'autres articles sur la plaque et contenant un système d'induction magnétique. - Nettoyez et séchez le fond du récipient avant de le placer sur la plaque. Le fond des casseroles et poêles à l'état brut peut laisser des marques ou des rayures. - En cours d'utilisation, ne pas recouvrir, même partiellement, des sorties d'air avec des pots et des casseroles. - En cas de panne de courant, vous devez porter une attention particulière au danger de brûlures, parce que le sol peut être très chaude. - Ne jamais ouvrir les générateurs d'induction, le danger de la haute tension!

NL

- Zet de plaat aan de recipeiente om te voorkomen dat onbedoeld opnieuw te verwijderen. - Zet geen ander materiaal (karton, papier, doek, enz.) tussen de container en de plaat als het kan ontbranden. - Wrijven de bodem van de pan in de plaque, kan uiteindelijk verwijderen serifgrafía. Dit moet niet worden beschouwd als een constructiefout, maar normale slijtage. - De platen van gietijzer of andere metaallegeringen zijn niet geschikt, omdat de dikte van het materiaal kan leiden tot gevaarlijke niveaus van warmte in de plaat. De ruwe onderkant kan krassen op het oppervlak en de samenstelling van de legering kan onuitwisbaar gekleurd. - Metalen voorwerpen warmen zeer snel als op de plaat mag niet worden gelegd op de plaat andere objecten (blikken, blikjes, folie, bestek, ringen, sleutels, horloges, etc ...) enige passende potten . - Personen met een pacemaker moeten hun arts te raad-

FR

GB

- Open nooit inductie generatoren, het gevaar van hoge spanning!

13


AANWIJZINGEN VOOR KERAMISCHE INDUCTIE GEBRUIK DE SCHRAPER Voor het verwijderen van sporen van voedsel of vet gemorst, raden wij u specifieke utlized een kookplaat schraper (code 93085, vervanging bladen 938.510). GA ALS VOLGT: -Schuif de wisser op de keramische met een hoek van 30º tot en met vuil te verwijderen. LET om letsel te voorkomen tijdens het gebruik van - Na gebruik altijd terug te trekken het mes in het lichaam van de schraper. - Voor het vervangen van de gebruikte mes, schuift de achterkant tot het verlaten van het lichaam. - Houd de schraper buiten het bereik van kinderen. USEFUL HINTS AND TIPS FOR THE GLASS-CERAMIC INDUCTION COOKERS - Keep the scraper out of reach of children. USING THE SCRAPER A scraper specifically designed for glass-ceramic hobs should be used to remove food residues or grease stains (cod. 93085, replacement blandes cod. 938510). PROCEED AS FOLLOWS: Slide the scraper over the glass-ceramic surface at a 30° angle to remove dirt and food residues PAY ATTENTION to injure yourself while using the scraper - After use slide the blade back into the scraper. - To replace the blade slide the blade holder back until it comes out of the scraper. CONSEILS D’UTILISATION DE LA TABLE À INDUCTION - Tenir le grattoir hors de portée des enfants. Utilisez le racloir Utilisez le racloir pour enlever les débris ou les déversements de graisse alimentaire, nous recommandons spécifiques utlized une racloir (code 93085, lames de rechange 938 510). Loi comme suit: - Faites glisser l'essuie-glace sur la vitre en céramique avec un angle de 30 pour enlever la saleté. ATTENTION pour éviter les blessures lors de l'utilisation - Après utilisation, toujours retirer la lame dans le corps de la raclette. - Pour remplacer la lame utilisée, faites-la glisser jusqu'à ce qu'il quitte le corps. 14


Start-up van de elektrische oven (Fig. 2)

NL

ONTSTEKING VAN DE OVEN

1) Sluit de hoofdschakelaar. positie OFF, gericht op de rode (A). 2) Draai de knop naar rechts voor de oven naar de gewenste positie. 3) De piloot (A) op de afstandsbediening in te schakelen. 4) voor het uitschakelen, plaatst u het commando in de Start-up van de elektrische grill oven (fig. 2) (OPTIONEEL) 1) Sluit de schakelaar (B). 2) Switch (B) licht. 3) voor het uitschakelen, ga dan in de tegenovergestelde.

GB

IGNITION OF THE OVEN Start-up of the electric oven (Fig. 2) 1) Connect the main switch. 2) Turn clockwise the control corresponding to the oven, until reaching the desired position. 3) The pilot (A) located near the control will light. 4) For its disconnection, place the control in OFF, posting the red pilot light (A). Start-up of the electric oven’s grill (Fig. 2) (OPTIONAL) 1) To connect the switch (B). 2) The switch (B) will ignite. 3) For his disconnection, to proceed in an inverse way.

FR

PUISSANCE DE LE FOUR Allumage de le four électrique (Fig. 2) 1) Allumer l’interrupteur principal. 2) Faire tourner la manette correspondant à le four jusqu’à la position désirée. 3) Le pilote (A) situé sur la manette s’allumera. 4) Pour éteindre, faire tourner la manette jusqu’à la position OFF, en direction du pilote rouge (A). Allumage de le four électrique (Fig. 2) (OPTIONNEL) 1) Connecter le interrupteur (B). 2) L'interrupteur (B) s'allumera. 3) Pour sa déconnexion, procéder d'une manière inversée.

15


REINIGEN, OPSLAG VAN UITRUSTING Er zijn twee vormen van reinigen, een eerste gedeeltelijke of volledige en een tweede dagelijks of wekelijks. In het algemeen voor dergelijke doeleinden schurende detergenten niet werden gebruikt te bestaan in de markt een groot aantal producten die vetten en andere organische materialen te ontbinden, zonder beschadiging van de structuur het apparaat. Stralen wordt nooit druk. Onze machines zijn ontworpen op een manier die gemakkelijk te verwijderen zijn en toegankelijk zijn voor onderhoud en reiniging.

Elektrische kookplaten Reinigen van de elektrische plaat op het oppervlak zal zorgen voor een perfecte netheid. Roestvrij stalen oppervlakken. Het apparaat is vervaardigd van roestvrij staal materiaal met een uitstekende kwaliteit en duurzaamheid. Handhaving van een dagelijkse reiniging van deze delen met afwasmiddel is goed onderhouden. Niet schuurmiddelen gebruiken die kunnen krassen deze oppervlakken.

CLEANING AND CONSERVATION There are two ways of cleaning, the first being partial or daily, the second full or weekly. Abrasive detergents should generally not be used as a great number of products dissolving fats and other organic matters not damaging the appliances structure can be found in the market. Beware of cleaning with pressure spurt. Our appliances are conceived to be easily dismantled and accessible for their cleaning and conservation.

Electrical plates Cleaning the electrical plate’s surface will assure a perfect neatness. Stainless steel surfaces The appliances are made of stainless steel, a high quality material of excellent durability. To maintain these parts in perfect conditions, a daily cleaning with detergent is necessary. Never use abrasive products that could damage the surfaces.

LE NETTOYAGE ET LA CONSERVATION Il ya deux façons de nettoyage, un premier retrait partiel ou total, et un deuxième quotidien ou hebdomadaire. En général, ces fonctions ne doivent pas utiliser de détergents abrasifs existent sur le marché un grand nombre de produits qui se dissolvent les graisses et autres matières organiques, sans endommager la structure de l'appareil. Ne jamais procéder à la pression de nettoyage à jet. Nos appareils sont conçus pour être amovibles et facilement accessibles pour l'entretien et le nettoyage.

16

Plaques électriques . Afin d'assurer un parfait nettoyage des plaques électriques , le nettoyage de leurs surfaces. Surfaces en acier inoxydable. Les appareils sont construits en acier inoxydable, matériau d'excellente qualité et de durabilité. Le maintien d'un nettoyage quotidien de ces pièces avec du détergent restera en parfait état. Ne pas utiliser de produits abrasifs qui pourraient rayer la surface.


Het is wenselijk dat de gebruiker een jaarlijks onderhoud plan met de officiële dienst heeft gepland, en slechts een apparaat in goede staat te allen tijde.

NL

ONDERHOUD

De behandeling van dergelijke apparatuur wordt uitgevoerd door personeel dat door de fabrikant. Wanneer de gebruiker detecteert de minste schade wordt in contact met de officiële distributeur van ons merk, om te zorgen voor reparatie of revisie.

GB

MAINTENANCE The user should be advised to have a programmed annual maintenance plan with the official service to assure having the appliance in perfect operating conditions at any moment. The manipulation of these machines will only take place by maintenance staff authorized by the manufacturer. If the customer finds the smallest failure he will get in contact with the 0FICIAL DISTRIBUTOR of the brand in order to get the problem solved. that he comes to his repair or completion.

FR

ENTRETIEN TECHNIQUE Il est souhaitable que l'utilisateur a prévu un plan de maintenance annuel avec le service officiel, et n'ont qu'un seul appareil en état de fonctionnement optimal à tout moment. Le traitement de ces équipements doit être effectué par du personnel autorisé par le fabricant. Lorsque l'utilisateur trouve le dommages moindre contact avec le distributeur de notre marque, afin de procéder à sa réparation ou de réglage.

17


ALGEMEEN ONTWERP ( MODELLEN 600 mm) GENERAL BREAKDOWN VIEW (MODELS 600 mm) DÉCOUPAGE GÉNÉRAL (MODÉLES 600 mm)

18


ALGEMEEN ONTWERP ( elektrische kookplaten ronde ) GENERAL BREAKDOWN VIEW ( round electrical plate ) DÉCOUPAGE GÉNÉRAL ( plaque èlectrique ronde ) 3216

19


ALGEMEEN ONTWERP ( MODELLEN 900 mm) GENERAL BREAKDOWN VIEW (MODELS 900 mm) DÉCOUPAGE GÉNÉRAL (MODÉLES 900 mm)

20


ALGEMEEN ONTWERP ( elektrische kookplaten vierkante ) GENERAL BREAKDOWN VIEW ( squared electrical plate ) DÉCOUPAGE GÉNÉRAL ( plaque èlectrique tombée )

21


SNIJDENALGEMEEN ELEKTRISCHE OVEN ( MODELEN 600 mm) GENERAL BREAKDOWN VIEW ELECTRIC OVEN ( MODELS 600 mm) DÉCOUPAGE GENERAL FOUR ÉLECTRIQUE ( MODÉLES 600 mm)

22


SNIJDENALGEMEEN ELEKTRISCHE OVEN ( MODELEN 750 / 900 mm) GENERAL BREAKDOWN VIEW ELECTRIC OVEN ( MODELS 750 / 900 mm) DÉCOUPAGE GENERAL FOUR ÉLECTRIQUE ( MODÉLES 750 / 900 mm)

Model 900 Mm.

23


ELEKTRISCH SCHEMA ( MODELEN 600 / 750 mm) ELECTRICAL ÉCHEME ( MODELS 600 / 750 mm) SCHÉMA ÉLECTRIQUE ( MODÉLES 600 / 750 mm)

24


ELEKTRISCH SCHEMA ( MODELEN 900 mm) ELECTRICAL ÉCHEME ( MODELS 900 mm) SCHÉMA ÉLECTRIQUE ( MODÉLES 900 mm)

25


MODELEN MODELS MODÈLES

NL

Acreo Bouw in AISI-304 18/10. Alle modellen zijn uitgerust met een oven met grill.

GB

Construction in Stainless Steel, grade 18/13 AISI-304. All modes have oven with grill.

FR

Fabrication en acier inoxydable 18/10 AISI-304. Tous les modèles sont dotés d’un four et d’un grill.

600 Mm. 3327 Ref.

3328

3024

3031

S2E

S3E

S2PE

S4E

S2OE

S3OE

S20PE

S40E

800x600x300

1200x600x300

400x600x300

800x600x300

6.500

9.000

4.600

9.200

Mm kW Kg

Ref.

Mm kW Kg 26

3307 S2SHE S21E

600 Mm. 3308 S3SHE S31E

3310 S4SHE S41E

800x600x850

1200x600x850

800x600x850

13.300

13.800

14.000


MODELEN MODELS MODÈLES

NL

Acreo Bouw in AISI-304 18/10. Alle modellen zijn uitgerust met een oven met grill.

GB

Construction in Stainless Steel, grade 18/13 AISI-304. All modes have oven with grill.

FR

Fabrication en acier inoxydable 18/10 AISI-304. Tous les modèles sont dotés d’un four et d’un grill.

750 Mm.

Ref.

3584S

3585S

3586S

3587S

R2SE

R4SE

R6SE

R8SE

72SE

74SE

76SE

78SE

400x750x300

800x750x300

1200x750x300

1600x750x300

5.200

10.400

15.600

20.800

3484S H2SE 2SE

900 Mm. 3485S H4SE 4SE

3486S H6SE 6SE

3487S H8SE 8SE

Mm kW Kg

Ref.

Mm kW

400x900x300

800x900x300

1200x900x300

1600x900x300

6.500

11.500

18.000

24.000

Kg 27


MODELEN MODELS MODÈLES

NL

Acreo Bouw in AISI-304 18/10. Alle modellen zijn uitgerust met een oven met grill.

GB

Construction in Stainless Steel, grade 18/13 AISI-304. All modes have oven with grill.

FR

Fabrication en acier inoxydable 18/10 AISI-304. Tous les modèles sont dotés d’un four et d’un grill.

750 Mm.

Ref.

3584A

3585A

R2TE

R4TE

400x750x900

800x750x900

5.200

10.400

Mm kW Kg

900 Mm. Ref.

Mm kW Kg 28

H2TE

H4TE

H6TE

H8TE

400x900x900

800x900x900

1200x900x900

1600x900x900

6.500

11.500

18.000

24.500


MODELEN MODELS MODÈLES

NL

Acreo Bouw in AISI-304 18/10. Alle modellen zijn uitgerust met een oven met grill.

GB

Construction in Stainless Steel, grade 18/13 AISI-304. All modes have oven with grill.

FR

Fabrication en acier inoxydable 18/10 AISI-304. Tous les modèles sont dotés d’un four et d’un grill.

750 Mm. 3584

3585

720E

740E

400x750x900

800x750x900

5.200

10.400

Ref.

Mm kW Kg

3484

900 Mm. 3485

3486

3487

Ref.

Mm kW

20E

40E

60E

80E

400x900x900

800x900x900

1200x900x900

1600x900x900

6.500

11.500

18.000

24.500

Kg 29


MODELEN MODELS MODÈLES

NL

Acreo Bouw in AISI-304 18/10. Alle modellen zijn uitgerust met een oven met grill.

GB

Construction in Stainless Steel, grade 18/13 AISI-304. All modes have oven with grill.

FR

Fabrication en acier inoxydable 18/10 AISI-304. Tous les modèles sont dotés d’un four et d’un grill.

750 Mm. 3581 Ref.

R4HE 741E

Mm kW

800x750x900

16.400

Kg

Ref.

Mm kW Kg 30

3481 H4HE 41E

900 Mm. 3482 H6HE 61E

3483 H8HE 81E

800x900x900

1200x900x900

1600x900x900

17.500

24.000

36.500


WAARSCHUWING DE FABRIKANT houdt verantwoordelijk voor aanpassingen van het apparaat.

zich niet DE FABRIKANT betaalt in geen enkel geval oneigenlijke enige soort of vorm van schadevergoeding uit.

DE FABRIKANT aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade ten gevolge van slecht gebruik van het apparaat.

DE FABRIKANT houdt zich niet verantwoordelijk voor functionering en kwaliteit van het apparaat in het geval de voorliggende gebruiks- en onderhoudsinstructies niet in acht zijn genomen.

WARNING THE MANUFACTURER will not be held re- THE MANUFACTURER will not in any case sponsible for the modifications different to the pay any kind or type of compensation. origin of the appliance.

THE MANUFACTURER will not be held responsible for the breakdowns occurred due to an inappropriate use of the appliance.

THE MANUFACTURER will not be held responsible for the operation and quality of the appliance if that is due to the disregard of the Use and Maintenance Instructions.

AVERTISSEMENT LE FABRICANT n’est pas responsable des LE FABRICANT ne procédera à aucun type de modifications de l’appareil qui ne sont pas d’ori- remboursement. gine (d’usine).

LE FABRICANT n’est pas responsable des pannes produites en raison d’une mauvaise utilisation de l’appareil.

LE FABRICANT n’est pas responsable du fonctionnement et de la qualité de l’appareil si les instructions d’utilisation et d’entretien ne sont pas respectées. 31


SCHADE PROBLEEM

OORZAAK De plaat is gebroken

OPLOSSING Contact gekwalificeerd personeel

De plaat is niet verwarmd Geen stroom van het Check elektrische circuit. apparaat komt Controleer of de hoofdschakelaar hoofdcircuit .

Er is geen spanning in het netwerk

Je moet contact opnemen met een service officer.

BREAKDOWNS SYMPTOM

The plate is not heated

CAUSE

SOLUTIONS

The plate is broken

Contact an official technician.

Voltage to the device fails

Check the electrical circuit. Check the main circuit breaker.

There is tension in the network

Contact the official technical department.

PANNES SYMPTÔME

La plaque n'est pas chauffée

32

CAUSE

SOLUTION

La plaque est brisé

Contactez l'agent technique.

Tension à l'appareil échoue

Vérifiez le circuit électrique. Vérifiez le disjoncteur principal.

Il existe une tension dans le réseau

Vous devez contacter le service technique officielle.


OORZAAK

OPLOSSING

Geen stroom van het apparaat komt

Controleer elektrische circuit. Controleer de accu hoofdschakelaar.

De thermostaat is kapot

Contact op met gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

Geen stroom van het apparaat komt

Controleer elektrische circuit. Controleer de accu hoofdschakelaar.

De temperatuur van de oven is niet genoeg

NL

PROBLEEM

De grill temperatuur is niet genoeg De schakelaar is kapot Contact op met gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

Moeite met het manipule- Verslechtering scharen van de controller. kelaar of de thermostaat CAUSE

SOLUTIONS

Voltage to the device Check the electrical circuit. fails Check the main circuit breaker.

GB

SYMPTOM

Contact op met gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

The oven temperature does not reach The thermostat broken

is

Contact an official technician.

Voltage to the device Check the electrical circuit. fails Check the main circuit breaker. The grill does not reach temperature The switch is broken

Contact an official technician.

Difficulty in handling the Deterioration of the Contact an official technician. command. switch or thermostat CAUSE

SOLUTION

Tension à l'appareil Vérifiez le circuit électrique. échoue Vérifiez le disjoncteur principal.

FR

SYMPTÔME

La température du four ne sont pas parvenus Le thermostat cassé

est

Contactez l'agent technique.

Tension à l'appareil Vérifiez le circuit électrique. échou eTension à Vérifiez le disjoncteur principal. l'appareil échoue Le grill n'atteint pas la température. L'interrupteur est Contactez l'agent technique. cassé Détériora tion de Difficulté à gérer la coml'interrupteur ou le Contactez l'agent technique. mande. thermostat 33


34

C1 - Volt C2 - Fase C3 - Hertz C4 - Richtlijn voor elektrische apparatuur C5 - Ampère C6 - Watt

A1 - HERSTELLERDATEN A2 - Fabrikationsnummer A3 - Herstellermarke A4 – Gerätenummer A5 - Gerätemodell A6 - Herstellungsjahr A7 – WEEE- Symbol A8 - Strichcode

B1 – Art des Gerätegases - GN B2 – Art des Gerätegases - GLP B3 – Art des Gerätegases - GC B4 – Angewandte Richtlinie bei Gasgeräten B5 - Gerätekategorie B6 – Arbeitsdruck in Millibar B7 – Nennleistung in Kw. B8 - Homologationsart B9 - Bestimmungsland B10 – Verbrauch in m3/h B11 – Verbrauch in Kg/h B12 – CE-Symbol B13 – Code des homologisierenden Organismus B14 – Jahr der Markteinführung

C1 - Voltzahlen C2 - Phasen C3 - Hertz C4 - Angewandte Richtlinie bei Elektrogeräten C5 - Amperzahl C6 – Wattstunden

A1 - Dados do fabricante A2 - Nº de fabrico A3 - Marca do fabricante A4 - Código do aparelho A5 - Modelo do aparelho A6 - Ano de fabrico A7 - Símbolo WEEE A8 - Código de barras

B1 - Tipo de gás do aparelho - GN B2 - Tipo de gás do aparelho - GLP B3 - Tipo de gás do aparelho - GC B4 - Directiva aplicada nos aparelhos a gás B5 - Categoria do aparelho B6 – Pressão de funcionamento em milibares B7 - Potência nominal em Kw. B8 - Tipo de homologação B9 - País de destino B10 - Consumo em m3/h B11 - Consumo em Kg/h B12 - Símbolo CE B13 - Código Organismo Homologador B14 - Ano de colocação no mercado

C1 - Volts C2 - Fases C3 - Hertzs C4 - Directiva aplicada nos aparelhos eléctricos C5 - Amperes C6 - Watts

DE

B1 - Type gas van het apparaat - GN B1 - Type gas van het apparaat - LPG B1 - Type gas van het apparaat - GC B4 - Richtlijn voor apparaten op gas B5 - Apparaatcategorie B6 - Werkdruk in mb B7 - Nominaal vermogen in kW B8 - Type homologatie B9 - Land van bestemming B10 - Verbruik in m3/u B11 - Verbruik in kg/u B12 - CE symbool B13 - Code Goedkeuringsinstantie B14 - Jaar van op de markt brengen

PT

A1 - Gegevens van de fabrikant A2 - Productienummer A3 - Fabrikantenmerk A4 - Apparaatcode A5 - Apparaatmodel A2 - Productiejaar A7 - AEEA symbool A8 - Barcode

NL

KENPLAAT CHARACTERISTICS PLATE PLAQUE SIGNALÉTIQUE


GARANTIE Er wordt alleen garantie afgegeven op fabricagefouten, met uitdrukkelijke uitsluiting van oneigenlijk gebruik of reparaties door personeel dat niet behoort tot ons netwerk van distributeurs, vergunninghouders en vertegenwoordigingen. ONDERDELEN Garantie op defecte onderdelen bedraagt 12 maanden. De kosten voor heen-en-terug verzending van de betreffende onderdelen is volledig voor rekening van de klant. Elk onder garantie ingestuurd materiaal wordt gefactureerd. Er wordt overgegaan tot betaling wanneer de defecte onderdelen zijn ontvangen en door de fabrikant gecontroleerd. ARBEID Arbeidskosten en verplaatsingen komen ten alle tijde voor rekening van de klant.

NL

GARANTIE

Het symbool op het product betekent dat het niet beschouwd kan worden als normaal huishoudelijk afval. Het product dient op de daartoe geëigende wijze te worden verwijderd, teneinde negatieve gevolgen voor milieu en gezondheid te voorkomen. Neem voor recycleren van het product contact op met de vertegenwoordiger of distributeur van het product, de afdeling klantenservice of de voor het verwijderen van afval aangewezen Hierbij verklaart de onderneming dat onder haar verantwoordelijkheid de in dit document vermelde apparatuur voor wat betreft ontwerp en productie voldoen aan de voorwaarden vastgelegd in Europese Richtlijn 2009/142/ CEE. De fabrikant behoudt zich het recht voor de kenmerken van de in deze publicatie omschreven apparatuur zonder voorafgaande mededeling te wijzigen.

GB

WARRANTY WARRANTY the warrantee is granted only for the manufacturing defects remaining excluded from it the inappropriate use or handling by people other than those of our network of distributors, dealers and delegations. SPARE PARTS This warrantee is for 12 months in default parts, the return transport of which will be paid by the client. All the material sent in warrantee will be invoiced and paid, once all the default pieces are sent and verified by the manufacturer. LABOUR The labour service and travels will always be paid by the client. The symbol which appears on the product indicates it should not be treated as domestic waste, but must be disposed of accordingly in order to avoid negative consequences for the environment and our heath. To recycle this product, please contact the product's sales representative or distributor, the after sales service or the corresponding waste elimination service. Hereby the company declares, under its responsibility, that the equipment included in this documentation, regarding project and construction, complies with the requirements of the European directive 2009/142/CEE. The manufacturer reserves the right to modify without prior notice the characteristics of the appliances hereby presented.

FR

GARANTIE GARANTIE La garantie couvre uniquement les défauts de fabrication ; sont exclus de cette garantie l’utilisation indue et la manipulation par du personnel n’appartenant pas à notre réseau de distributeurs, concessionnaires ou délégations. PIÈCES Cette garantie est de 12 mois pour les pièces défectueuses, les frais d’envoi et de retour étant à la charge du client pour ces pièces. Tout le matériel expédié sous garantie sera facturé et fera l’objet d’un avoir, une fois les pièces défectueuses vérifiées par le fabricant. MAIN D’OEUVRE Le service de main d’oeuvre et les déplacements sont toujours à la charge du client. Le symbole qui apparaît sur le produit indique qu’il ne doit pas être traité comme résidu domestique, mais qu’il doit être mis au rebut correctement pour éviter des conséquences négatives pour l’environnement et la santé. Pour recycler ce produit, contactez votre représentant commercial, le distributeur du produit, le service après-vente ou le service d’élimination des résidus correspondant. Par la présente et sous sa responsabilité, la société déclare que les équipements compris dans cette documentation sont conformes à la directive européenne 2009/142/CEE concernant les éléments relatifs au projet et à la fabrication. Le fabricant se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des appareils présentés dans cette publication. 35


ELEKTRISCHE AANSLUITING ELECTRICAL CONNECTION RACCORDEMENT ELECTRIQUE

36

3482 94p cocina elect nl gb fr  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you