Page 1


มกราคม 2018 จ.

อ.

พ.

พฤ.

ศ.

ส.

อา.

1 ทาบุญปี ใหม่

2

3

4

5

6

7

8

9 สวดมนต์ เย็น

10

11

12

13 วันเด็กแห่ งชาติ

14

17

18

19

20

21

25

26 งานประจาปี

27 งานประจาปี

28

15

16 วันครู สวดมนต์ เย็น

22

23

24 สวดมนต์ เย็น

29

30 เผาข้ าวหลาม เพ็ญเดือน3

31 เผาข้ าวหลาม เพ็ญเดือน3


กุมภาพันธ์ 2018 จ.

อ.

พ.

พฤ.

ศ.

ส.

อา.

1

2

3

4

5

6

7

8 สวดมนต์ เย็น

9

10

11

12

13

14 สวดมนต์ เย็น

15

16 วันตรุษจีน

17

18

19

20

21

22 สวดมนต์ เย็น

23

24

25

26

27

28


มีนาคม 2018 จ.

อ.

พ.

พฤ.

ศ.

ส.

อา.

1

2

3

4

วันมาฆบูชา

5

6

7

8

9 สวดมนต์ เย็น

10

11

12

13

14

15

16 สวดมนต์ เย็น

17

18

19

20

21

22

23

24 สวดมนต์ เย็น

25

26

27

28

29

30

31 สวดมนต์ เย็น


เมษายน 2018 จ.

อ.

พ.

พฤ.

ศ.

ส.

อา. 1

2

3

4

5 วันเช็งเม้ ง

6 วันจักรี

7

8 สวดมนต์ เย็น

9

10

11

12

13 วันสงกรานต์

14 วันสงกรานต์

15 วันสงกรานต์

16 ชดเชยวันสงกรานต์ ก่ อพระเจดีย์ทราย

17 สรงนา้ พระ

18

19

20

21

22 สวดมนต์ เย็น

23

24

25

26

27

28

29 สวดมนต์ เย็น

30


พฤษภาคม 2018 จ.

อ.

พ.

พฤ.

ศ.

ส.

อา.

1 วันแรงงานแห่ งชาติ

2

3

4

5

6

7 สวดมนต์ เย็น

8

9

10

11

12

13

14 วันพืชมงคล สวดมนต์ เย็น

15

16

17

18

19

20

21

22 สวดมนต์ เย็น

23

24

25

26

27

28

29 วันวิสาขบูชา

30

31


มิถุนายน 2018 จ.

อ.

พ.

พฤ.

ศ.

ส.

อา.

1

2

3

4

5

6 สวดมนต์ เย็น

7

8

9

10

11

12 สวดมนต์ เย็น

13

14

15

16

17

18 วันไหว้ บะจ่ าง

19

20 สวดมนต์ เย็น

21

22

23

24

25

26

27 สวดมนต์ เย็น

28

29

30


กรกฎาคม 2018 จ.

อ.

พ.

พฤ.

ศ.

ส.

อา. 1

2

3

4

5 สวดมนต์ เย็น

6

7

8

9

10

11

12 สวดมนต์ เย็น

13

14

15

16

17

18

19

20 สวดมนต์ เย็น

21

22

23

24

25

26 หล่ อเทียนจานาพรรษา

27 วันอาสาฬหบูชา

28 วันเข้ าพรรษา

29

30

31


สิ งหาคม 2018 จ.

อ.

พ.

พฤ.

ศ.

ส.

อา.

1

2

3

4 สวดมนต์ เย็น

5

6

7

8

9

10

11 สวดมนต์ เย็น

12 วันแม่ แห่ งชาติ

13

14

15

16

17

18

19 สวดมนต์ เย็น

20

21

22

23

24

25 วันสารทจีน

26 สวดมนต์ เย็น

27

28

29

30

31


กันยายน 2018 จ.

อ.

พ.

พฤ.

ศ.

ส.

อา.

1

2

3 สวดมนต์ เย็น

4

5

6

7

8

9 สวดมนต์ เย็น

10

11

12

13

14

15

16

17 สวดมนต์ เย็น

18

19

20

21

22

23

24 วันไหว้ พระจันทร์ สวดมนต์ เย็น

25

26

27

28

29

30


ตุลาคม 2018 จ.

อ.

พ.

พฤ.

ศ.

ส.

อา.

1

2 สวดมนต์ เย็น

3

4

5

6

7

8

9 วันสารทไทย / เทศน์ มหาชาติ

10

11

12

13

14

15

16

17 สวดมนต์ เย็น

18

19

20

21

22

23 วันปิ ยมหาราช

24 วันออกพรรษา ตักบาตรเทโวโรหณะ

25

26

27

28

29

30

31


พฤศจิกายน 2018 จ.

อ.

พ.

พฤ.

ศ.

ส.

อา.

1 สวดมนต์ เย็น

2

3

4

5

6

7 สวดมนต์ เย็น

8

9

10

11

12

13

14

15 สวดมนต์ เย็น

16

17

18

19

20

21

22 พิธีทอดผ้าป่ าแถว/ วันลอยกระทง

23

24

25

26

27

28

29

30 สวดมนต์ เย็น


ธันวาคม 2018 จ.

อ.

พ.

พฤ.

ศ.

ส.

อา.

1

2

3

4

5 วันพ่ อแห่ งชาติ/วันชาติ ปริวาสกรรม

6 ปริวาสกรรม

7 ปริวาสกรรม

8 ปริวาสกรรม

9 ปริวาสกรรม

10 วันรัฐธรรมนูญ ปริวาสกรรม

11 ปริวาสกรรม

12 ปริวาสกรรม

13 ปริวาสกรรม

14

15 สวดมนต์ เย็น

16

17

18

19

20

21

22 สวดมนต์ เย็น

23

24

25 วันคริสต์ มาส

26

27

28

29

30 สวดมนต์ เย็น

31

ปฏิทินธรรมวัดปราสาท กำแพงเพชร  

ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 บ้านโคนใต้ ตำบลคณฑีโดยห่างจากตัวเมืองกำแพงเพชรประมาณ 22 กิโลเมตร สถานที่ที่สำคัญภายในวัดประกอบด้วยวิหารประดิษฐานพระพุทธรูป...

ปฏิทินธรรมวัดปราสาท กำแพงเพชร  

ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 บ้านโคนใต้ ตำบลคณฑีโดยห่างจากตัวเมืองกำแพงเพชรประมาณ 22 กิโลเมตร สถานที่ที่สำคัญภายในวัดประกอบด้วยวิหารประดิษฐานพระพุทธรูป...

Advertisement