Page 1

7-10 March 2012


นมัสเต - สวัสดี อัตราแลกเปลี่ยน ( 1 มี.ค. 55 ) 1 บาท = 2.57 รูป 1 ดอลลาร = 78.7 รูป สภาพอากาศ ( 1 มี.ค. 55 ) เฉลี่ยที่ 22 องศาเซลเซียส - ทองฟาโปรง

คนนี้นารูจัก พระเจาปฤฐวี นารายัณ ศาห สืบเชื้อสายตระกูลเจามาจาก อินเดีย มีฐานที่มั่นอยูที่เมือง โกรคา ไมไกลจากกาฐมาณฑุุ พระองคเขาตีและยึดครองทุก อาณาจักรในหุบเขากาฐมาณ ฑุรวมขึ้นเปนประเทศเนปาล

มีอะไรนารูอีก ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกอยูที่นี่ ( Everest ) 8,848 เมตร แตเนปาลยังมีเทือกเขาสูงซึ่ง มีชื่อเสียงระดับโลกอีกมากมายเพราะมี เทือกหิมาลัยทั้งเทือกวิ่งผาประเทศจาก ตะวันออกไปจนสุดตะวันตก เมืองทองเที่ยว ไมไกล กาฐมาณฑุหลายแหงมีชื่อเสียงเรื่อง มุมมอง Panorama ของเทือกเขาหิมาลัย ซึ่งจะเห็นยอดเขาสูงหลายยอด เชน นาการ กอต บันดิปูร ธุลิเคล ฯลฯ ทั้งนี้ตองพึ่งโชค เนื่องจากทองฟามักมีหมอกมาก เนปาลมีดอกไมประจำชาติชื่อลาลีกุรัส เรียกภาษาอังกฤษวา Rhododendron ชื่อภาษาไทยคือกุหลาบพันป มีหลายสี แดง ชมพู มวง ขาว ชอบอากาศหนาว ผลิดอกชวงมกราคมถึงพฤษภาคม แต ดอกบานสวยงามเต็มที่ชวงปลายเดือน กุมภาพันธ


นมัสเต - สวัสดี อัตราแลกเปลี่ยน ( 1 มี.ค. 55 ) 1 บาท = 2.57 รูป 1 ดอลลาร = 78.7 รูป สภาพอากาศ ( 1 มี.ค. 55 ) เฉลี่ยที่ 22 องศาเซลเซียส - ทองฟาโปรง

คนนี้นารูจัก พระเจาปฤฐวี นารายัณ ศาห สืบเชื้อสายตระกูลเจามาจาก อินเดีย มีฐานที่มั่นอยูที่เมือง โกรคา ไมไกลจากกาฐมาณฑุุ พระองคเขาตีและยึดครองทุก อาณาจักรในหุบเขากาฐมาณ ฑุรวมขึ้นเปนประเทศเนปาล

มีอะไรนารูอีก ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกอยูที่นี่ ( Everest ) 8,848 เมตร แตเนปาลยังมีเทือกเขาสูงซึ่ง มีชื่อเสียงระดับโลกอีกมากมายเพราะมี เทือกหิมาลัยทั้งเทือกวิ่งผาประเทศจาก ตะวันออกไปจนสุดตะวันตก เมืองทองเที่ยว ไมไกล กาฐมาณฑุหลายแหงมีชื่อเสียงเรื่อง มุมมอง Panorama ของเทือกเขาหิมาลัย ซึ่งจะเห็นยอดเขาสูงหลายยอด เชน นาการ กอต บันดิปูร ธุลิเคล ฯลฯ ทั้งนี้ตองพึ่งโชค เนื่องจากทองฟามักมีหมอกมาก เนปาลมีดอกไมประจำชาติชื่อลาลีกุรัส เรียกภาษาอังกฤษวา Rhododendron ชื่อภาษาไทยคือกุหลาบพันป มีหลายสี แดง ชมพู มวง ขาว ชอบอากาศหนาว ผลิดอกชวงมกราคมถึงพฤษภาคม แต ดอกบานสวยงามเต็มที่ชวงปลายเดือน กุมภาพันธ


Durbar Square จตุรัสพระราชวัง คำนี้ไมเคยเจอที่อื่น เจอแตที่เนปาล นา จะใกลเคียงกับคำวา Plaza ในภาษาสเปน คือลานกวาง ศูนยกลางเมือง อันเปนที่ตั้งของสถานที่สำคัญ อาทิ วัง วัด ที่ทำการของรัฐ ในหุบเขากาฐมาณฑุมี ดูบารสแควร ที่มีชื่อเสียงระดับ มรดกโลกอยู 3 แหง ที่เมือง กาฐมาณฑุ , ปาตัน และที่ ภัคตาปูร ทั้ง 3 เมืองเคยเปนอาณาจักรเกาสมัยราชวงศมัลละ แยก กันปกครองโดยโอรสและธิดาของกษัตริยราชวงศมัลละ ตางคนตางแขงกันสรางเมืองของตนใหสวยงาม ภายหลังอาณาจักรทั้งสามก็ถูกรวมเขาเปนเนปาลดวย ในสมัยพระเจาปฤฐวี นารายัณ ศาห ราชวงศมัลละก็หมด อำนาจไปในตอนนั้น

กาฐมาณฑุดูรบารสแควร นาสนใจเพราะมันยังมีชีวิต คนเนปาลยังเดินไปมากันขวักไขว อันที่จริงชื่อกาฐมาณฑุถาจะเขียนใหถูกตองเขียนกาฏมาณฑุ เพราะกาฏแปลวาไม ชื่อนี้มีที่มาจากมณฑปไมอายุพันปที่ตั้ง อยูในดูรบารสแควรแหงนี้ดวย ในดูรบารสแควรแหงนี้เปนที่ตั้งของวังหนุมานซึ่งปจจุบันเปน ที่ตั้งของพิพิธภัณฑ มีวัดมากมาย บนคันทวยซึ่งค้ำหลังคาของ วัดบางแหงก็แกะสลักงานอิโรติกไวดวย เทวาลัยของกุมารีก็อยูในละแวกนี้ ถาเดินทะลุดูรบารสแควรออกไป จะเจอตลาด แตมันจะชุลมุน นิดหนอยเพราะมันเต็มไปดวยคน แตไดบรรยากาศและไดเจอสินคา แปลกตา อันที่จริงถาหลุดออกไป ก็ไมตองกังวลอะไร ใชบริการสามลอถีบกลับมาสงที่ดูรบารได สบายมาก ภัคตาปูรดูรบารสแควร ก็คือจตุรัสพระราชวังเชนเดียวกับที่กาฐมาณฑุ ที่นี่นาสนใจตรง ที่คนไมพลุกพลาน รูสึกไดทันทีที่มาถึงวามันโลงสบายกวา สิ่งกอสรางที่เหลือหลังแผนดินไหวเมื่อ 78 ปผานมาแลวยังสวย งาม และเต็มไปดวยบรรยากาศของนครโบราณ


Durbar Square จตุรัสพระราชวัง คำนี้ไมเคยเจอที่อื่น เจอแตที่เนปาล นา จะใกลเคียงกับคำวา Plaza ในภาษาสเปน คือลานกวาง ศูนยกลางเมือง อันเปนที่ตั้งของสถานที่สำคัญ อาทิ วัง วัด ที่ทำการของรัฐ ในหุบเขากาฐมาณฑุมี ดูบารสแควร ที่มีชื่อเสียงระดับ มรดกโลกอยู 3 แหง ที่เมือง กาฐมาณฑุ , ปาตัน และที่ ภัคตาปูร ทั้ง 3 เมืองเคยเปนอาณาจักรเกาสมัยราชวงศมัลละ แยก กันปกครองโดยโอรสและธิดาของกษัตริยราชวงศมัลละ ตางคนตางแขงกันสรางเมืองของตนใหสวยงาม ภายหลังอาณาจักรทั้งสามก็ถูกรวมเขาเปนเนปาลดวย ในสมัยพระเจาปฤฐวี นารายัณ ศาห ราชวงศมัลละก็หมด อำนาจไปในตอนนั้น

กาฐมาณฑุดูรบารสแควร นาสนใจเพราะมันยังมีชีวิต คนเนปาลยังเดินไปมากันขวักไขว อันที่จริงชื่อกาฐมาณฑุถาจะเขียนใหถูกตองเขียนกาฏมาณฑุ เพราะกาฏแปลวาไม ชื่อนี้มีที่มาจากมณฑปไมอายุพันปที่ตั้ง อยูในดูรบารสแควรแหงนี้ดวย ในดูรบารสแควรแหงนี้เปนที่ตั้งของวังหนุมานซึ่งปจจุบันเปน ที่ตั้งของพิพิธภัณฑ มีวัดมากมาย บนคันทวยซึ่งค้ำหลังคาของ วัดบางแหงก็แกะสลักงานอิโรติกไวดวย เทวาลัยของกุมารีก็อยูในละแวกนี้ ถาเดินทะลุดูรบารสแควรออกไป จะเจอตลาด แตมันจะชุลมุน นิดหนอยเพราะมันเต็มไปดวยคน แตไดบรรยากาศและไดเจอสินคา แปลกตา อันที่จริงถาหลุดออกไป ก็ไมตองกังวลอะไร ใชบริการสามลอถีบกลับมาสงที่ดูรบารได สบายมาก ภัคตาปูรดูรบารสแควร ก็คือจตุรัสพระราชวังเชนเดียวกับที่กาฐมาณฑุ ที่นี่นาสนใจตรง ที่คนไมพลุกพลาน รูสึกไดทันทีที่มาถึงวามันโลงสบายกวา สิ่งกอสรางที่เหลือหลังแผนดินไหวเมื่อ 78 ปผานมาแลวยังสวย งาม และเต็มไปดวยบรรยากาศของนครโบราณ


เจดียโพธนาถ ถามาเนปาลก็ตองมาเจดียโพธนาถ เพราะมันเปนภาพจำ ของประเทศนี้ไปแลว เจดียนี้ใหญที่สุดในเนปาล สะดุดตาผูคนเพราะดวงตาที่ ดานบนทั้ง 4 ดาน

รอบเจดียเปนวัดธิเบต และชุมชนชาวธิเบตขนาดใหญ แถวนี้จึงมีอะไรๆที่เปนธิเบตมากมายใหไดสัมผัส ทุกวัดสามารถเดินเขาไปไหวพระได แมพระกำลังสวด มนตก็เขาไปนั่งฟงพระสวดได รานคามากมายที่จำหนายสินคาธิเบต มีทั้ง ศิลปะวัตถุ เครื่องประดับ เครื่องดนตรี เสื้อผา อาหาร ฯลฯ

เจดียสวยัมภู เจดียนี้แมไมใหญเหมือนโพธนาถ แตก็สำคัญไมนอยกวา เจดียเกาแกกวา 2,500 ป รอบบริเวณก็เปนวัดเกา และโบราณ สถาน มีพระพุทธรูปใหญกลางแจงองคหนึ่งสวย ติดกันเปนวัดธิเบตซึ่งยังมีพระจำพรรษา เจดียที่นี่มีลิงอาศัยอยูรอบบริเวณ มีรานของที่ระลึกนิดหนอย


เจดียโพธนาถ ถามาเนปาลก็ตองมาเจดียโพธนาถ เพราะมันเปนภาพจำ ของประเทศนี้ไปแลว เจดียนี้ใหญที่สุดในเนปาล สะดุดตาผูคนเพราะดวงตาที่ ดานบนทั้ง 4 ดาน

รอบเจดียเปนวัดธิเบต และชุมชนชาวธิเบตขนาดใหญ แถวนี้จึงมีอะไรๆที่เปนธิเบตมากมายใหไดสัมผัส ทุกวัดสามารถเดินเขาไปไหวพระได แมพระกำลังสวด มนตก็เขาไปนั่งฟงพระสวดได รานคามากมายที่จำหนายสินคาธิเบต มีทั้ง ศิลปะวัตถุ เครื่องประดับ เครื่องดนตรี เสื้อผา อาหาร ฯลฯ

เจดียสวยัมภู เจดียนี้แมไมใหญเหมือนโพธนาถ แตก็สำคัญไมนอยกวา เจดียเกาแกกวา 2,500 ป รอบบริเวณก็เปนวัดเกา และโบราณ สถาน มีพระพุทธรูปใหญกลางแจงองคหนึ่งสวย ติดกันเปนวัดธิเบตซึ่งยังมีพระจำพรรษา เจดียที่นี่มีลิงอาศัยอยูรอบบริเวณ มีรานของที่ระลึกนิดหนอย


เขาวัดกันหนอย รอยละ 80 ของคนเนปาลนับถือศาสนาฮินดู อีก 10 เปนพุทธ ที่เหลือเปนอื่นๆ เชน อิสลาม คริสต ในเมืองปาตันมีวัดพุทธแบบเถรวาทเหมือนบานเรา แตพุทธสวนใหญเปนวัชรญาณแบบธิเบต คติความเชื่อ ตางๆจะผสมๆกัน ชาวเนปาลไมวาจะนับถือศาสนาใด จะขยันทำศาสน กิจ ถาตื่นเชาจะเห็นคนจำนวนมากไปวัด เพื่อไหวพระ ตามทางเดินใหญๆก็มักจะมีเทวรูปตั้งอยูชาวฮินดูจะ ไปสักการะทุกเชากอนเริ่มกิจวัตรอื่นๆ ธงมนต , กระบอกสวดมนต และ กงลอมนต ความเชื่อหนึ่งของวัชรญาณคือการภาวนา ชาวพุทธ แถบหิมาลัยมักภาวนาอยูตลอดเวลาในระหวางวัน การสวดมนตภาวนา ยิ่งมาก ยิ่งไดบุญ นัยยะคือได เจริญสติอยูตลอดเวลา ธงมนต ชวยใหบทสวดมนต ไดพัดกระพืออยูตลอดเวลาตามแรงลม กระบอกสวด มนตซึ่งบรรจุบทสวดอยูภายในชวยใหจำนวนการ ภาวนาเพิ่มขึ้นตามจำนวนการหมุนรอบของกระบอก เชนเดียวกับกงลอมนต แมปากไมไดภาวนาแตกงลอ ที่หมุนก็ชวยใหมนตนั้นดำเนินตอไปอยางไมขาดสาย

ตาของใคร พุทธมหายานมีความเชื่อเรื่องพระพุทธเจาหลายแบบ มีพระพุทธเจาแบบหนึ่งซึ่งสถิตอยูที่อื่น ไมไดลงมาเกิดในโลก มนุษย เรียกพระธยานิพุทธ มี 5 องค หากเดินเลนในรานขาย ของที่ระลึกในเนปาลจะ เห็นพระพุทธรูปวางขาย สวนใหญจะเปนพระธยานิพุทธ สังเกตุดูจะเห็นวาวางเปนกลุมละ 5 องค แตละองคจะมีทาวางพระหัตถตางกัน พระธยานิพุทธทั้ง 5 เวลาตั้งอยูในมณฑล ( วงกลมซึ่งเปนสัญ ลักษณแหงจักรวาล ) จะมี 4 องคตั้งอยูตามทิศ 4 ทิศ และอีก หนึ่งองคซึ่งถือวามีความสำคัญที่สุดอยูตรงกลาง ชื่อ พระไว โรจนะ เจดียทั้งโพธนาถและสวยมภูก็เปนคติเรื่องการจำลอง มณทลมาตั้งไว ทั้ง 4 ทิศจึงมีพระธยานิพุทธตั้งอยู และเขียน รูปดวงตาทางดานบนเอาไวเพื่อเปนสัญลักษณแทนองคที่อยู ตรงกลาง ดวงตาที่เราเห็นจึงเปนพระเนตรของพระไวโรจนะ บทสวดงายๆเวลาหมุนกงลอมนต “ โอมมณีปทเมหุม ” แปลวา ดอกบัวอันเปนมณีแกว นัยยะ ขอนอมพระธรรมล้ำคาดุจมณี สูดวงจิตบริสุทธดังดอกบัว


เขาวัดกันหนอย รอยละ 80 ของคนเนปาลนับถือศาสนาฮินดู อีก 10 เปนพุทธ ที่เหลือเปนอื่นๆ เชน อิสลาม คริสต ในเมืองปาตันมีวัดพุทธแบบเถรวาทเหมือนบานเรา แตพุทธสวนใหญเปนวัชรญาณแบบธิเบต คติความเชื่อ ตางๆจะผสมๆกัน ชาวเนปาลไมวาจะนับถือศาสนาใด จะขยันทำศาสน กิจ ถาตื่นเชาจะเห็นคนจำนวนมากไปวัด เพื่อไหวพระ ตามทางเดินใหญๆก็มักจะมีเทวรูปตั้งอยูชาวฮินดูจะ ไปสักการะทุกเชากอนเริ่มกิจวัตรอื่นๆ ธงมนต , กระบอกสวดมนต และ กงลอมนต ความเชื่อหนึ่งของวัชรญาณคือการภาวนา ชาวพุทธ แถบหิมาลัยมักภาวนาอยูตลอดเวลาในระหวางวัน การสวดมนตภาวนา ยิ่งมาก ยิ่งไดบุญ นัยยะคือได เจริญสติอยูตลอดเวลา ธงมนต ชวยใหบทสวดมนต ไดพัดกระพืออยูตลอดเวลาตามแรงลม กระบอกสวด มนตซึ่งบรรจุบทสวดอยูภายในชวยใหจำนวนการ ภาวนาเพิ่มขึ้นตามจำนวนการหมุนรอบของกระบอก เชนเดียวกับกงลอมนต แมปากไมไดภาวนาแตกงลอ ที่หมุนก็ชวยใหมนตนั้นดำเนินตอไปอยางไมขาดสาย

ตาของใคร พุทธมหายานมีความเชื่อเรื่องพระพุทธเจาหลายแบบ มีพระพุทธเจาแบบหนึ่งซึ่งสถิตอยูที่อื่น ไมไดลงมาเกิดในโลก มนุษย เรียกพระธยานิพุทธ มี 5 องค หากเดินเลนในรานขาย ของที่ระลึกในเนปาลจะ เห็นพระพุทธรูปวางขาย สวนใหญจะเปนพระธยานิพุทธ สังเกตุดูจะเห็นวาวางเปนกลุมละ 5 องค แตละองคจะมีทาวางพระหัตถตางกัน พระธยานิพุทธทั้ง 5 เวลาตั้งอยูในมณฑล ( วงกลมซึ่งเปนสัญ ลักษณแหงจักรวาล ) จะมี 4 องคตั้งอยูตามทิศ 4 ทิศ และอีก หนึ่งองคซึ่งถือวามีความสำคัญที่สุดอยูตรงกลาง ชื่อ พระไว โรจนะ เจดียทั้งโพธนาถและสวยมภูก็เปนคติเรื่องการจำลอง มณทลมาตั้งไว ทั้ง 4 ทิศจึงมีพระธยานิพุทธตั้งอยู และเขียน รูปดวงตาทางดานบนเอาไวเพื่อเปนสัญลักษณแทนองคที่อยู ตรงกลาง ดวงตาที่เราเห็นจึงเปนพระเนตรของพระไวโรจนะ บทสวดงายๆเวลาหมุนกงลอมนต “ โอมมณีปทเมหุม ” แปลวา ดอกบัวอันเปนมณีแกว นัยยะ ขอนอมพระธรรมล้ำคาดุจมณี สูดวงจิตบริสุทธดังดอกบัว


ถนนทาเมล ยานการทองเที่ยวที่คึกคักที่สุดของเนปาล เปนศูนยรวม โรงแรม เกสตเฮาส ศูนยรวมรานอาหารนานาชาติ ศูนยรวมรานคา ของที่ระลึก อุปกรณเดินเขา ตั้งแคมป ของที่ระลึกจากเนปาล อินเดีย ธิเบต รานหนังสือ โปสการด เครื่องดนตรี ธงมนต เสื้อยืด เครื่องประดับ ผาพันคอ หมวก กระเปา ไมรูจะเขียน ทำไมใหยาว ทาเมลมีทุกอยางนั่นแหละ

ธุลิเคล เปนเมืองหนาดานเกา จุดที่ขบวนคาขายตองเดินทางผานใน อดีต ปจจุบันเปนแหลงทองเที่ยวตากอากาศ แตยังไมเปนที่ นิยมมากนัก ทำเลอยูบนที่สูงเล็กนอยจึงมีจุดขายที่วิวหิมาลัย เต็มตา ( ถาไมมีหมอก ) ธุลิเคลยังมีบรรยากาศแบบชนบทสามารถเดินเลนไปตามจุด ตางๆไดแลวแตกำลังขา เชน เดินขึ้นเขา 30 นาที เพื่อขึ้นไป วัดภัควาติรอชมพระอาทิตยขึ้น หรือเดินเลนในหมูบานก็ได บรรยากาศอีกแบบ

เรื่องอื่นๆ เมื่อออกจากสนามบินจะมีคนทำทาเหมือนเปนผูมีสวนเกี่ยว ของมาชวยลากชวยถือกระเปา ไมใชเรื่องนาตกใจ หรือนารัง เกียจแตอยางใด ถาเราพอใจจะจายเงินสัก 10-20 รูปเปนคา แรงเมื่อเขาลางกระเปามาสงที่รถ แตถาไมอยากเสียตังก็ปฏิ เสธไปตั้งแตแรก อยาเผลอยื่นที่ลากกระเปาใหเขาไป กับใน ความเปนจริงคุณเพิ่งลงจากเครื่องยังไมมีเงินรูปในกระเปา เด็กๆเนปาลพูดภาษาอังกฤษเกง ขึ้นรถรับจางประเภทตางๆตองตกลงราคาใหเรียบรอยกอนขึ้น ตอรองได และควรตอรองดวยทาทีที่รูวาราคาที่แทจริงถูกกวา นั้นอยางนอยก็ 1 เทา จายคารถดวยแบงคเล็ก ถาใชแบงคใหญ อาจไมไดเงินทอน วัดฮินดูกับวัดพุทธแยกกันไมคอยออก ( ยกเวนวัดแบบธิเบต ) ตองดูหนาตาพระเอา ถาไมมีลองมองหารูปธรรมจักรกับกวาง ถามีก็เปนวัดพุทธ ถาไมมีก็มองหาเทพสักองคถามีก็วัดฮินดู วัดฮินดูจะมีเขตรอบนอกใหคนทั่วไปเขาได แตชั้นในหามเขา บรรดาโยคีฤษีที่เดินผานไปมาถายรูปไดแตเขาจะเก็บตัง ซื้อสินคาตองตอรองราคาเยอะๆ จริงๆ สินคาที่ระลึก สวนใหญหนาตาคลายๆกัน ซื้อที่ทาเมลถูกสุด เวลาเจอสินคาถูกใจใหใจเย็นๆเดินดูรานอื่นๆและเช็คราคา กลางกอน ถาของเขาดีจริงคอยเดินกลับไปซื้อยังทัน


ถนนทาเมล ยานการทองเที่ยวที่คึกคักที่สุดของเนปาล เปนศูนยรวม โรงแรม เกสตเฮาส ศูนยรวมรานอาหารนานาชาติ ศูนยรวมรานคา ของที่ระลึก อุปกรณเดินเขา ตั้งแคมป ของที่ระลึกจากเนปาล อินเดีย ธิเบต รานหนังสือ โปสการด เครื่องดนตรี ธงมนต เสื้อยืด เครื่องประดับ ผาพันคอ หมวก กระเปา ไมรูจะเขียน ทำไมใหยาว ทาเมลมีทุกอยางนั่นแหละ

ธุลิเคล เปนเมืองหนาดานเกา จุดที่ขบวนคาขายตองเดินทางผานใน อดีต ปจจุบันเปนแหลงทองเที่ยวตากอากาศ แตยังไมเปนที่ นิยมมากนัก ทำเลอยูบนที่สูงเล็กนอยจึงมีจุดขายที่วิวหิมาลัย เต็มตา ( ถาไมมีหมอก ) ธุลิเคลยังมีบรรยากาศแบบชนบทสามารถเดินเลนไปตามจุด ตางๆไดแลวแตกำลังขา เชน เดินขึ้นเขา 30 นาที เพื่อขึ้นไป วัดภัควาติรอชมพระอาทิตยขึ้น หรือเดินเลนในหมูบานก็ได บรรยากาศอีกแบบ

เรื่องอื่นๆ เมื่อออกจากสนามบินจะมีคนทำทาเหมือนเปนผูมีสวนเกี่ยว ของมาชวยลากชวยถือกระเปา ไมใชเรื่องนาตกใจ หรือนารัง เกียจแตอยางใด ถาเราพอใจจะจายเงินสัก 10-20 รูปเปนคา แรงเมื่อเขาลางกระเปามาสงที่รถ แตถาไมอยากเสียตังก็ปฏิ เสธไปตั้งแตแรก อยาเผลอยื่นที่ลากกระเปาใหเขาไป กับใน ความเปนจริงคุณเพิ่งลงจากเครื่องยังไมมีเงินรูปในกระเปา เด็กๆเนปาลพูดภาษาอังกฤษเกง ขึ้นรถรับจางประเภทตางๆตองตกลงราคาใหเรียบรอยกอนขึ้น ตอรองได และควรตอรองดวยทาทีที่รูวาราคาที่แทจริงถูกกวา นั้นอยางนอยก็ 1 เทา จายคารถดวยแบงคเล็ก ถาใชแบงคใหญ อาจไมไดเงินทอน วัดฮินดูกับวัดพุทธแยกกันไมคอยออก ( ยกเวนวัดแบบธิเบต ) ตองดูหนาตาพระเอา ถาไมมีลองมองหารูปธรรมจักรกับกวาง ถามีก็เปนวัดพุทธ ถาไมมีก็มองหาเทพสักองคถามีก็วัดฮินดู วัดฮินดูจะมีเขตรอบนอกใหคนทั่วไปเขาได แตชั้นในหามเขา บรรดาโยคีฤษีที่เดินผานไปมาถายรูปไดแตเขาจะเก็บตัง ซื้อสินคาตองตอรองราคาเยอะๆ จริงๆ สินคาที่ระลึก สวนใหญหนาตาคลายๆกัน ซื้อที่ทาเมลถูกสุด เวลาเจอสินคาถูกใจใหใจเย็นๆเดินดูรานอื่นๆและเช็คราคา กลางกอน ถาของเขาดีจริงคอยเดินกลับไปซื้อยังทัน


ถนนทาเมล ผูคนพลุกพลาน ตองดูแลอุปกรณ และกระเปา ตางๆอยางระมัดระวัง แมคนดีจะมีมากกวา แตทุกที่ก็มีคน ไมดี ขอทาน ถาตัดปญหาก็ไมตองใหทานประเภทนี้ ตามถนนมี หลายรูปแบบบางคนอุมเด็กมา ใหเงินไมเอาแตจะชวนเรา ไปซื้อนมผงใหในราน เขาไมไดหลอกพาเราไปตีหัวแตอยาง ใด ก็พาเราไปซื้อนมจริงๆ แต เขาทำแบบนี้ทุกวัน วันละ หลายรอบ เครื่องโทรศัพท ที่เปด Roaming ไวแลว ใชที่เนปาลได ถาธุระไมดวน สงเปนขอความ SMS ก็ประหยัดดี ที่วาถา ธุระไมดวนเพราะขอความมัน Delay นิดหนอย

All contents copyright © 2012, Nimit Jitranon


ถนนทาเมล ผูคนพลุกพลาน ตองดูแลอุปกรณ และกระเปา ตางๆอยางระมัดระวัง แมคนดีจะมีมากกวา แตทุกที่ก็มีคน ไมดี ขอทาน ถาตัดปญหาก็ไมตองใหทานประเภทนี้ ตามถนนมี หลายรูปแบบบางคนอุมเด็กมา ใหเงินไมเอาแตจะชวนเรา ไปซื้อนมผงใหในราน เขาไมไดหลอกพาเราไปตีหัวแตอยาง ใด ก็พาเราไปซื้อนมจริงๆ แต เขาทำแบบนี้ทุกวัน วันละ หลายรอบ เครื่องโทรศัพท ที่เปด Roaming ไวแลว ใชที่เนปาลได ถาธุระไมดวน สงเปนขอความ SMS ก็ประหยัดดี ที่วาถา ธุระไมดวนเพราะขอความมัน Delay นิดหนอย

All contents copyright © 2012, Nimit Jitranon

Walking In Kathmandhu  

Namaste Nepal

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you