Page 1


FXPSULPRVXPFRPSURPLVVRFRPDVRFLHGDGHHPTXHYLYHPRVHWUDEDOKDPRV

3RUPHLRGHSURMHWRVTXHHVWLPXODPDH[SUHVVmRFXOWXUDOHPVXDVPDLVGLIHUHQWHVIRUPDV

1RVVDPLVVmRpDMXGDUDIRPHQWDUDFXOWXUDYDORUL]DQGRVXDGHPRFUDWL]DomRHGHVFHQWUDOL]DomR

(VVHYDORUpUHYHUWLGRFRPRSHoDGHPDUNHWLQJSRVLWLYDMXQWRjFRPXQLGDGHHVHXS~EOLFRDOYR

UHIRUoDQGRDVXDLPDJHPFRUSRUDWLYDHOHPHQWRGHWHUPLQDQWHGDSRVWXUDHPSUHVDULDOQRPHUFDGR

SURMHWRVHWHULVHQomRGHGRYDORULQYHVWLGRHPDo}HVVRFLDLVDPELHQWDLVHFXOWXUDLV

3RUPHLRGHLQFHQWLYRVÀVFDLVFRPRD/HL5RXDQHWHR3UR$&DVHPSUHVDVSRGHPSDWURFLQDU

GHVHQYROYHSURMHWRVSHUVRQDOL]DGRVDOLQKDGRVDRSHUÀOGRVFOLHQWHV

1RVVRVSURMHWRVVmRHODERUDGRVFRPLQRYDomRFULDWLYLGDGHHVHULHGDGH$%HOOLQL&XOWXUDO

(;&(/È1&,$*5É),&$'(0(/+25(6/,9526&25325$7,926(0

$*È1&,$352'8725$&8/785$/)2,5(&21+(&,'$7$0%e0&20235È0,2

$%(//,1,&8/785$/5(&(%(8235È0,248$/,'$'(%5$6,/&202$0(/+25

6867(17$%,/,'$'(('(5(63216$%,/,'$'(62&,$/($0%,(17$/

'($57(7(0É7,&2635È0,26(2),&,1$6$/e0',662(;(&87$026352-(726'(

(072'26266(*0(1726$57Ì67,&260Ô6,&$(;326,d¯(6$57(6&È1,&$6/,9526

9$5,$'26(',)(5(1&,$'2662026$Ô1,&$352'8725$&8/785$/48(75$%$/+$

$%(//,1,&8/785$/$78$'(6'('(6(192/9(1'2352-(726&8/785$,6


<4(/0:;Ô90(+,.9(5+,:*30,5;,:


6:30=96:+(),33050*<3;<9(31Í9,*,),9(4 04769;(5;,:79Ì406:+(Í9,(*6466()0.9(- ,68<(30+(+,)9(:0368<,*64796=((56::( 8<(30+(+,5(796+<h²6

JYPHKHZWLSV4PUPZ[tYPVKH*\S[\YH

KPZ[YPI\xKHNYH[\P[HTLU[LHIPISPV[LJHZW‚ISPJHZ

UV7HxZQmX\LWHY[LKH[PYHNLTKVZSP]YVZt

KLJVU[YPI\PYWHYHHKPM\ZqVKHJ\S[\YHIYHZPSLPYH

\THMVYTHKLWLYWL[\HYVUVTLKHLTWYLZHHStT

LUHJVU[YHJHWHKHW\ISPJHsqV,ZZLJVUQ\U[Vt

KVSP]YVLZ\HSVNVTHYJHtPUZLYPKHUHHILY[\YH

YLKPNPKHWLSVWH[YVJPUHKVYKLZ[HJHZLUVPUxJPV

PTHNLTJVYWVYH[P]H(JHY[HKLHWYLZLU[HsqV

]HU[HNLUZWVYX\L[LTPTWHJ[VWVZP[P]VWHYHH

(LKPsqVKL\TSP]YV[YHaHVWH[YVJPUHKVY

IPSxUN\LZPS\Z[YHKHZJVTPTHNLUZPUtKP[HZ

]HZ[HNHTHKL[LTHZLTLKPsLZKLS\_VLTNLYHS

LWLYZVUHNLUZPTWVY[HU[LZKHOPZ[}YPHKV7HxZi\TH

YLNPZ[YVKLZLNTLU[VZPUK\Z[YPHPZVIYHZHYX\P[L[UPJHZ

)PVNYHÄHZTLPVHTIPLU[LZ\Z[LU[HIPSPKHKLLZWVY[L

HUHSVNPHJVTVT\UKVKHZHY[LZ

HIVYKHUKVKP]LYZVZHZZ\U[VZLZLTWYLMHaLUKV\TH

()LSSPUP*\S[\YHSQmW\ISPJV\THPZKLSP]YVZ

7<)30*(h³,:,+0;690(0:
3\JHZ3PTH

0]HU3PUZ+HUPLSH4LYJ\Y`

9VILY[V*HYSVZ

3\S\:HU[VZ

:tYNPV9LPZ

1VYNL)LU1VY

9LUH[V;LP_LPYH

1VYNL(YHNqV

3LVUHYKV

1VqV)VZJV

;VX\PUOV

(KYPHUH*HSJHUOV[V

1‚SPV4LKHNSPH

APaP7VZZP

(TPSZVU.VKV`

,K4V[[H

*VT\THLX\PWLL_WLYPLU[LLX\HSPÄJHKHVL]LU[VKLZ\HLTWYLZHZLYmZLTWYL \TZ\JLZZVLU[YLVZJVU]PKHKVZ6ZZOV^ZZPUMUPJVZZqV\THHS[LYUH[P]HVYPNPUHSL ZVÄZ[PJHKHWHYHHWYV_PTHYJSPLU[LZLJVSHIVYHKVYLZJYPHUKV\THL_WLYPvUJPH‚UPJHWHYH [VKVZVZWYLZLU[LZ

6ZZOV^ZWVKLTZLYHWYLZLU[HKVZLTWHSJVZWH\SPZ[HUVZJVTV:HSH:qV7H\SV=PH -\UJOHS/:)*)YHZPS*YLKPJHYK/HSS(\KP[}YPV0IPYHW\LYHL[HTItTLTNYHUKLZJHZHZ WVY[VKVV)YHZPS

.YHUKLZUVTLZJVTV+HUPLSH4LYJ\Y`;VX\PUOV0]HU3PUZL,K4V[[HZLHWYLZLU[HT JVTL_JLSLU[LZVYX\LZ[YHZJVTVH(Y[L=P]HZVIHYLNvUJPHKL(TPSZVU.VKV`LH 6YX\LZ[YH1‚SPV4LKHNSPHLTZOV^ZPUtKP[VZJVTYLWLY[}YPVLZWLJPHSTLU[LLSHIVYHKV

()LSSPUP*\S[\YHSWYVK\aKLaLUHZKLZOV^Z[VKVZVZHUVZ\UPUKVHOHYTVUPHKHT‚ZPJH ZPUMUPJHJVTHTHNPHKHT‚ZPJHWVW\SHYIYHZPSLPYH!ZqVVZZOV^ZZPUMUPJVZ

:/6>:,,=,5;6:*69769(;0=6:


[qVKPZJ\[PKVLPTWVY[HU[LUVZKPHZKLOVQL

[LYqVKL]LUJLYT\P[VZKLZHÄVZH[tLUJVU[YHYV]LYKHKLPYVZPNUPÄJHKVKLZZLJVUJLP[V

ZPNUPÄJHKVKHWHSH]YH¸Z\Z[LU[HIPSPKHKL¹5VLZWL[mJ\SVLSHLZL\HTPNV5H]LNHKVY

KL\THNHYV[HX\L\ZHUKVZL\JVTW\[HKVYUH]LNHUHPU[LYUL[LTI\ZJHKV

S‚KPJHKP]LY[LLLUZPUHVZWHY[PJPWHU[LZHHNPYUHZX\LZ[LZNSVIHPZ5HYYHH[YHQL[}YPH

:\Z[LU[m]LS[V[HSTLU[LHWYPTVYHKVi\TLZWL[mJ\SV[LH[YHST\ZPJHKVX\LKLMVYTH

,T JVU[LTWSHTVZVW‚ISPJVJVTVWYVQL[V7SHUL[HÍN\H¶<T4\UKV

NYH[\P[HTLU[LTHPZKLTPSJYPHUsHZWLYJVYYLUKVTHPZKLJPKHKLZKV)YHZPS

KPYPNLHVZHS\UVZKHYLKLW‚ISPJHKLLUZPUVUHMHP_HL[mYPHKLHHUVZLQmILULÄJPV\

0[PULYHU[L¸7SHUL[HÍN\H¶<T4\UKV:\Z[LU[m]LS¹*VTHTWSVHSJHUJLZVJPHSLSLZL

7LUZHUKVUPZZVH)LSSPUP*\S[\YHSJYPV\LTV7YVQL[VKL,K\JHsqV(TIPLU[HS

LTWYLZHZULZZHmYLHLWHYHH]PUJ\SHsqVKLZ\HPTHNLTnZ\Z[LU[HIPSPKHKL

JVSHIVYHYJVTWYVQL[VZKLLK\JHsqVHTIPLU[HStT\P[VPTWVY[HU[LWHYHHH[\HsqVKHZ

WYLZLY]HsqVKVUVZZVWSHUL[Ht]PZ[HJVTVYLZWVUZHIPSPKHKLKL[VKVZU}Z+LZZHMVYTH

([\HSTLU[LHZX\LZ[LZHTIPLU[HPZZqVHTWSHTLU[LKPZJ\[PKHZLTKP]LYZVZoTIP[VZ(

,+<*(h²6(4)0,5;(3,:<:;,5;()030+(+,
2ÀFLQDGHDUWHQHODDVFULDQoDVUHFULDPHPXPDiUYRUHFRPÀWLQKDVFRORULGDVRVELRPDVEUDVLOHLURV HRVSUREOHPDVDPELHQWDLVH[LVWHQWHVQR3DtV&DGDÀWLQKDWHPXPDPHQVDJHPTXHFULDXPD UHSUHVHQWDomRVLPEyOLFDGDQRVVDQDWXUH]D

2ÀFLQDVWHPiWLFDVQHODVDVFULDQoDVSRGHPÀ[DUDPHQVDJHPHRVFRQFHLWRVVREUHVXVWHQWDELOLGDGH FRQWLGRVQDSHoDWHDWUDODTXHDVVLVWLUDPHVHVHQWLUSDUWHUHVSRQViYHOSHODSUHVHUYDomRGRPHLRDPELHQWH

3DOHVWUDVRVDWRUHVHGXFDGRUHVPRVWUDPRVFDPLQKRVSDUDDSUiWLFDGRVWUrV´5Vµ UHGX]LUUHXWLOL]DUHUHFLFODU 

7HDWURDWRUHVHGXFDGRUHVLQWHUSUHWDPSHUVRQDJHQVTXHWUDQVPLWHPFRQKHFLPHQWRVVREUHRVFRQFHLWRV DPELHQWDLVVRFLDLVHHFRQ{PLFRVGDVXVWHQWDELOLGDGH

,+<*(h²6(4)0,5;(3,:<:;,5;()030+(+,

(ZLX\vUJPHKLMV[VZPS\Z[YH\THTVU[HNLT[xWPJHKVWYVQL[V7SHUL[HÍN\H5VZZVUPI\ZI\ZJH HZJYPHUsHZUHWVY[HKHZLZJVSHZLHZSL]Hn[LUKHKVLZWL[mJ\SV(JVTVKHKHZ[VKHZHZZPZ[LT H[LU[HTLU[LnWLsHHWYLUKLUKVZVIYLVJVUJLP[VKLZ\Z[LU[HIPSPKHKL(VMPUHSVZH[VYLZ PU[LYHNLTJVTVW‚ISPJVYLZWVUKLUKVHWLYN\U[HZZVIYLVHZZ\U[V,TZLN\PKHVZHS\UVZZqV JVU]PKHKVZHWHY[PJPWHYKHTVU[HNLTKL\THmY]VYLUHVMPJPUHKLHY[L


7YVQL[V=HSVYPaHUKVV7YVMLZZVY 0UV]HKVYtKPYLJPVUHKVHVZWYVMLZZVYLZ*VUZPZ[L UHHWYLZLU[HsqVKL\THWHSLZ[YHZVIYLHPUJS\ZqV KLTxKPHZKPNP[HPZUVKPHHKPHKHZH\SHZKLZ[HJHUKV HPTWVY[oUJPHKL\[PSPaHYHZTLZTHZMLYYHTLU[HZ LSPUN\HNLUZX\LVZHS\UVZJVUOLJLTLLZ[qV HJVZ[\THKVZH\ZHYMVYHKHH\SH HJVZ[\THKVZH\ZHYMVYH YHKHH\S H\SH

7YVQL[V+HUsHY[L *VU[LTWSHJYPHUsHZLQV]LUZKHYLKLW‚ISPJHKLLUZPUV X\LWHY[PJPWHTKLVÄJPUHZNYH[\P[HZIHZLHKHZLT[tJUPJHZ KLKHUsHJVU[LTWVYoULHJVTVVIQL[P]VKLKLZLU]VS]LY HJVUZJPLU[PaHsqVZVIYLVJVYWVHJVVYKLUHsqVTV[VYH HJYPHsqVLHPTWYV]PZHsqV6WYVJLZZVKLHWYLUKPaHNLT YLZ\S[HLT\TLZWL[mJ\SVHVÄTKLJHKHHUV

7VYTLPVKLSLPZKLPUJLU[P]VHZLTWYLZHZWVKLT J\TWYPYZL\WHWLSJVTHZVJPLKHKL(YLZWVUZHIPSPKHKL ZVJPHSKL\THLTWYLZH]HPHStTKHZ\HWVZPsqV UVTLYJHKV!ZPNUPMPJH\THT\KHUsHKLH[P[\KLUH WLYZWLJ[P]HKLNLZ[qVLTWYLZHYPHSJVTMVJVUH X\HSPKHKLKHZYLSHsLZZVJPHPZLHNLYHsqVKL]HSVYLZ WHYH[VKVZ

+P]LYZVZWYVQL[VZZVJPVJ\S[\YHPZILULÄJPHTJVT\UPKHKLZ 5LZZLZLNTLU[VKLZ[HJHTZLVÄJPUHZKLKHUsH[LH[YV LT‚ZPJHWLsHZ[LH[YHPZLJPULTHP[PULYHU[LZJVTVV *PULTH5HJPVUHSWHYH*HTPUOVULPYVZ

9,:765:()030+(+,:6*0(3


1DVHVWUDGDVEUDVLOHLUDVH[LVWHPSRVWRVGHFRPEXVWtYHOTXH RIHUHFHPHVWUXWXUDSDUDEDQKRVUHIHLo}HVHVHUYLoRVDXWRPRWLYRV (VVHVORFDLVUHFHEHPFHQWHQDVGHFDPLQKRQHLURVSRUQRLWH $%HOOLQL&XOWXUDOOHYDDWpHVVHVSRVWRVVHVV}HVGHWHDWURRX FLQHPDQDFLRQDOEHQHILFLDQGRFHUFDGHHVSHFWDGRUHV SRUDSUHVHQWDomR $SURYHLWDQGRHVVHIOX[RGHFDPLQKRQHLURVRSURMHWRYLVD UHXQLUHVIRUoRVSDUDFRQVFLHQWL]iORVHPRELOL]iORVFRQWUDD H[SORUDomRVH[XDOGHFULDQoDVHDGROHVFHQWHVHPURGRYLDV DWUDYpVGHXPFXUWDPHWUDJHPRXGHIROKHWRVH[SOLFDWLYRV $QWHVGHFDGDVHVVmRRSDWURFLQDGRUSRGHH[LELUXPYtGHR LQVWLWXFLRQDOSDUDÃ&#x20AC;[DUHIRUWDOHFHUVXDPDUFDHQWUHRVFDPLQKRQHLURV

9,:765:()030+(+,:6*0(3


(IHP_VLU[YLNHKV¸7YvTPV *OHTL_KL(Y[L1V]LT¹UV 0UZ[P[\[V;VTPL6O[HRL

(IHP_VnKPYLP[H(SL_([HSH YLJLILUKVKVJYx[PJV1VZPTHY4LSV HWYLTPHsqVWLSVWYPTLPYVS\NHYKV ¸7YvTPV)YHZPSKL.HZ[YVUVTPH¹

,_WVZPsqV¸7HSHKHY)YHZPSLPYV¹

KV-\[LIVS)YHZPSLPYV¹LTL TLZ[H Z sLZK ZKV4 ZK V L[Y V4 L[YK KL:qV7H\SV K

J [\Y J\S \YY H HMH M H LUK MHa MH L UK VH LUKVH V HZZ ZZPT\TH ZZ Z TH T H WVU[LLU[ U [ L U[YL L HZ HZ H Z LTWYLZ LZZ HZ H Z WH[[ YVJ J PUH PUHKVY K VY HZ H Z KV HZ V V

*OHYSL *OH YSLZ4 Z4PSS PSSLY L KVZW WYPTLPY L VZ[PT TLZ LZLQ LZ L QVNH LQVNH VNHKV KVYLZ KVY LZKL LZ KL\U K \ KL \UPMV MVYTL VYTLZ Z P LYL PU[ LYLZZ ZZHU[LZL LH[ H[tK tKVW WYPTLPYYVL LZ[m Z KPV KPVKL KLM\ M\ M\[L [LIVS [LI VSKV VS K )YHZPSSK KV KLZ[HJH HJHUKV UKV [HTItT [HT ItTV V M\[ M\[LIV LIVSM SML LTPUPU UP VL LV V VK KLZH ZHSqV ZH ZHS qV 6ZWHP 6Z WHPUtP UtPZM ZMV[V V[VNYm NYmÄJ ÄJVZL LHZ Z[L [ SL] L]PZ ZL Z LZKL3,+KLH LZK LZ HS[H HS[H [H [LJ [L UVSVNPH TVZ[YH TVZ [YHYHT YHTVZ V JS\IL ILZKLM L \[L [LIV IVSLT LT THsqVZ\HZ[VYJPK KHZ HZ LT TTVT T LU[ LU[VZ VZ TLTVYm TLT VYm]LP ]LPZ ZQVN QVNHKH HKHZLZWL ZWL L[H HJ\SH \SH HYLZNVSZOPZ[} [}YPJ YPJVZ VZSH SHUJL UJLZPPULZX\L \LJx] J LPZ Jx] LZ KHZ*V KHZ *VWHZ WHZL LVZ VZJYH JYHX\LZL ZL LTZ\H TZ HZTL TLSOV SOVYLZ YLZH[ H[\Hs \HsLZ LZ

7HYHH H ZL ZLTWY TWY WYYLZZHZV Z H V L] L]LU[ L] LU[ U[[ VW W YVW VWVYJ W VYJPVU V YJ PPV VYJ PVU VU H HT T xKP KPH HJ VU U [ xU\ U[ U\ U\H \ H H QmX\L HQm Qm m X\L X\ X\LK \ K K\YH \YY U U[L [ 

HSN\T[LT [LT T WV W [V V KH K H HW KHH H W \ISPJPKHK HKLNL L YHKHWLSV[ V YH V H I HSO HS VK V K VZ V ]LU VZ ]L L JLK JL VYLZ

S HYm SL] m V VUVT UVT V LK LKV7 K K V7 V7YvT YvT T PVX\L X\LVZ V VZ V SHUsV UsV sV sV\ V \L \ L L KL K ZL L \W W H[YVJP VJ UHKVY V

( LS () LSSSSPUP UP*\ *\ *\ \S[\ S[[ YH YHS HSYL YLH HSPaH[[HTItT HSPaH HSP [HT TL_ L_WVZ L_ ZPs sLZ s LZ LZ Z KL KLWHPPUtP Ut ZMV[VNYm mÄJV ÄJVZ Z LTS ZL TSVJH VJ PZ

K NYHUKL KL NYH YH HU UKL KLJP JPYJ\ JP YJ J SHs HsqV HsqV q KLWLZ qV KL ZZVH HZ Z J JVT TV[ V[LYT LYT Y PUH P PZ P KL KL UP I\ZTL T [YV TL [YVWVS VWVS WV V P[H [HUVZ [H UVZ UVZ VZ VZ

ZOV O WWP W UNZ WW N JL NZ JLU[L U[L U[ [LYZ [LYZ YZ Z T\ T Z L\Z T\ Z LPU PUZ[P U Z[P Z[ [\[ [ VZ Z J\S J\ \ S [[\Y [\ \ HPZ H PZZ 7 HPZ7 7LS LSV L SVZL SVZL ZL\H HSJH SJHUJL U H UJL Z

L_W _ VZP V s s sL LZZ ZZqV qV NYHUKL UK UKL KLZ ZMMVJ JVZK KLT L H[t [t tYPH PHZW W \IS \ IS I PJH P KHZ PJHKHZ K UH UHPT PTWYL P WYL WYLUZH UZH H

(TVZ[ Z[YHYL\UP\PTH HNLUZ Z KVZW WPVUL WPVUL VULPYVZKVLZWV ZWV WVY[L WV Y JVTV Y[L J JVTV TVV TV VIYH I ZPSLPYV

TPSOL TPS OLZKL[VYJ K Y LKVYLZH H)L )LSSP SS UP*\ *\S[\YHS HSWYV WYVK\a WYV K\ P\ K\a \HL HL_ HL _WVZPsqV¸(/PZ[}YPH

X\ X\L X \L WY WYYLTP W L HT LT H T LH H H W YL ZL Z L U[HT HT T H HV HVW‚ISPJV JV JV V [HS H L U[ VZKL HS K L KP] K LYZ YZHZmYL YZ mYLHZ H ZKH KH H

7Yv Yv YvTPV v TPV PV V L LH HZ VJ V J LKH VJP L KL LK KL L L

+\YYHU[L HU[ U[[LH L H*V *VWHKV4\UK * KVKL L]LU[VX\ X\LT LT TL_L L_ \J JVT V VJVYHsqVKL L

7V Y TL PV 7VY V KLWH WHYJLY JL PHZ HZX\ HZ \ HSPMPJ MPJ J HKH H ZH) H ) LSS H) LSS SPUP U *\ *\ \ S[\ S[\YHSWYVTV VTV]L VTV ]L L]L L]LU[ L] U[VZ U[V

79Ì406:,,?76:0h³,:
(]KHZ4HNU}SPHZ *PKHKL1HYKPTÂ&#x2039;:qV7H\SVÂ&#x2039;:7 *,7 ;LS-H_! HU[VUPV'ILSSPUPJ\S[\YHSJVTIY ^^^ILSSPUPJ\S[\YHSJVTIY


(]KHZ4HNU}SPHZ *PKHKL1HYKPTÂ&#x2039;:qV7H\SVÂ&#x2039;:7 *,7 ;LS-H_! HU[VUPV'ILSSPUPJ\S[\YHSJVTIY ^^^ILSSPUPJ\S[\YHSJVTIY

Bellini Cultural  

Apresentação Bellini Cultural

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you