Page 1


Informe anual | 2007

HO TENIM CLAR... RECICLAR ÉS COSA DE TOTS


Informe anual | ARC 2007

Presentació

001 LES ACTUACIONS

Pàg. /0

La implicació dels ciutadans, la clau de l’èxit

u

n any més ens retrobem a través d’aquest document que presenta els resultats del treball d’un equip de persones que, dia rere dia, han escrit cadascuna d’aquestes pàgines. Des del Departament de Medi Ambient i Habitatge, mitjançant l’Agència de Residus, es treballa per fer una política adequada de prevenció i gestió dels residus. Per assolir aquests grans objectius és necessària una planificació sostenible i racional. Aquest any, hem continuat la tramitació i aprovació del nou model de gestió dels residus que augmenta l’aprofitament dels materials continguts a les deixalles i promou l’equilibri territorial, així com amb l’adequació de la nor-

mativa catalana sobre residus. En aquest sentit, el Parlament de Catalunya ha pres en consideració dues lleis de residus: la Llei de modificació de la Llei 6/1993 reguladora dels residus i la llei de finançament de les infraestructures de gestió de residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. S’ha potenciat el treball d’obertura i apropament a la ciutadania, impulsant actuacions comunicatives per a fomentar la sensibilització vers la recollida selectiva i per a afavorir la transparència i l’accés a la informació sobre la gestió de residus. S’han elaborat campanyes, activitats de comunicació i conscienciació social que, com veurem, han suscitat la participació

i col·laboració dels ciutadans, dels agents econòmics i de tots els elements de l’Administració. Hem volgut donar una forma particular a aquesta presentació amb un missatge fort que podem proclamar amb veu molt alta: la participació de les persones ha estat la clau per continuar avançant en els reptes que ens hem marcat. Enguany hem pogut apreciar a través de campanyes de comunicació i sensibilització que la ciutadania en general vol participar en donar a conèixer que RECICLAR ÉS COSA DE TOTS. Com a membre del Govern, vull destacar el paper fonamental


Francesc Baltasar i Albesa Conseller de Medi Ambient i Habitatge

i ineludible de tota la societat catalana en relació amb els residus, vers la qual no roman aliena; l’alt nivell de responsabilitat social ha fet que la generació de residus s’estabilitzés per tercer any consecutiu; tornem a parlar d’una mitjana d’1,64 kg de residus per habitant i dia a Catalunya, tenint en compte l’increment de la població. Així, podem afirmar amb satisfacció que els catalans reciclem un de cada tres quilos de residus que generem. Una dada important, però encara volem que ho sigui més; el model de gestió dels residus municipals a Catalunya proposa la prevenció i la recollida selectiva, i recuperar al màxim la resta d’escombraries, fent que tot residu hagi passat per diferents processos de recuperació, abans d’arribar al destí final.

El 2012, com a horitzó de vigència que hem establert per als programes de gestió de residus, cada dia és més a prop i no hem de perdre temps per tal d’assolir l’objectiu de superar el pes excessiu dels tractaments finalistes.

car com i què recicla. A partir d’aquest mitjà hem conegut iniciatives ciutadanes que han tingut lloc dins les cuines, els tallers, les escoles, les oficines, en definitiva, dels ciutadans de Catalunya en primera persona.

Aquest any hem obert la possibilitat d’escoltar demandes, comentaris, dubtes, suggeriments, etc. de manera molt més individual: la campanya iniciada a final d’any sota el lema “Aquí reciclem”, ha volgut mostrar una nova forma d’entendre la recollida selectiva com una acció voluntària i satisfactòria en benefici del medi ambient. Un dels trets diferencials ha estat el protagonisme del ciutadà mitjançant el bloc aquireciclem.cat, on pot expli-

El Govern té l’obligació d’impulsar una gestió dels residus el màxim sostenible possible i, en aquesta fita, la implicació dels ciutadans i ciutadanes ha estat, és i serà, la clau de l’èxit.


Informe anual | ARC 2007

BALANÇ 2007

001 LES ACTUACIONS

Pàg. /0

NOUS INSTRUMENTS PER A NOUS REPTES

l

’acció de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha abastat un any més un ampli ventall de qüestions relacionades amb la planificació i la gestió sostenible dels residus. La prevenció, la reducció, la recollida selectiva, la planificació i la gestió, la valorització, la comunicació, la recerca i la col·laboració internacional han continuat sent eixos prioritaris en l’actuació de l’ARC, tenint sempre present que el residu és un recurs. Durant l’any 2007 s’ha posat l’èmfasi en quatre qüestions que ens han de permetre disposar els propers anys d’instruments útils per al progrés de la nova cultura dels residus. Així mateix hem de ser capaços de fer participar activament la ciutadania en la construcció d’aquest model emergent.

El desenvolupament de noves eines legislatives L’elaboració dels projectes de llei de modificació de la Llei 6/1993 de residus i de la Llei de finançament de les infraestructures i dels cànons sobre la disposició

del rebuig dels residus constitueix una fita de gran rellevància que permetrà reorientar la política de residus a Catalunya. La modificació de la Llei 6/1993 esdevindrà un impuls important a la recollida selectiva ja que imposarà l’obligatorietat d’implantarla a tot el territori català. D’altra banda, es crea el Pla de desplegament de la recollida de la fracció orgànica que ha d’elaborar cada ens local i que l’Agència ha de supervisar i aprovar. També preveu compensacions per als municipis que acullen instal· lacions de gestió (serveis públics o instal·lacions previstes en el Pla territorial d’infraestructures de gestió de residus municipals), mesures sobre els sòls contaminats que garanteixin una recuperació adequada; aprovar plans i programes per decret i també incentivar la participació creant, per llei, el Consell de Prevenció i Gestió de Residus de Catalunya. La Llei de finançament proposa crear dos cànons nous -un d’incineració de residus municipals i un altre de disposició de residus de la construcció-, així com dos trams en funció de la implantació

del servei de recollida selectiva de la fracció orgànica. Aquest text legal esdevé una aposta clara per la recollida selectiva de fracció orgànica i per la disposició dels residus en infraestructures gestionats el més eficientment possible.

La formulació dels programes de residus 2007-2012 i el Pla territorial sectorial d’infraestructures L’any 2007 s’han redactat els programes que han de conduir la política de l’ARC fins a l’any 2012 pel que fa a residus municipals, industrials i de la construcció, més el Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals. Els tres programes i el pla van ser aprovats de forma preliminar pel Consell de Direcció de l’Agència el 29 d’octubre de 2007. Les estratègies que marquen aquests programes es fonamenten, d’una banda, en els criteris marcats per la normativa europea i, de l’altra, en els eixos que assenyalen les prioritats de tre-


Genoveva Català i Bosch

El programa de residus municipals es complementa amb el Pla territorial sectorial d’infraestructures de residus municipals, un document clau que estableix les zones i subzones de gestió per garantir l’aplicació dels principis de suficiència i proximitat en la gestió de residus. Aquest document té com a objectiu implantar el nou model de gestió de residus que tracta totes les fraccions recollides, inclosa la que no es recull selectivament (fracció resta), estabilitzant-la i recuperant els materials que encara conté. El Pla determina també les d’instal·lacions de gestió de residus municipals que han de donar servei a tot el territori de Catalunya i les seves dades tècniques i de capacitat.

L’impuls de la participació ciutadana (campanya “Aquí reciclem”) Un altre eix prioritari d’actuació durant el 2007 ha estat el d’implicar encara més la ciutadania en

la gestió sostenible dels residus, tot posant en valor els recursos que contenen. Així, s’han impulsat actuacions comunicatives per a fomentar la sensibilitat individual i col·lectiva vers la recollida selectiva, tot afavorint la transparència i l’accés a la informació sobre la gestió de residus. La campanya “Aquí reciclem” n’és el millor exemple, ja que s’ha plantejat amb l’objectiu ambiciós de promoure la participació activa dels ciutadans en la separació selectiva de les deixalles domèstiques. Dues de les accions destacades han estat la creació d’un bloc a Internet que permet als ciutadans fer les seves aportacions sobre reciclatge i recollida selectiva, i la difusió en l’àmbit escolar dels hàbits més correctes envers els residus i el fet d’aprofitar-los com a recursos. L’ús de les noves tecnologies de la informació està sent clau en l’èxit d’aquesta iniciativa.

Els progressos en la recollida selectiva de la matèria orgànica Pel que fa al desplegament i la

millora de la recollida selectiva de la matèria orgànica arreu del territori, s’ha actuat en diversos fronts per a fomentar la separació dels residus orgànics, mitjançant l’increment de la recollida selectiva i de la qualitat de la fracció orgànica, l’ampliació de la recollida a tots els municipis i l’impuls de la recollida comercial. Paral·lelament, s’ha treballat per a ampliar i optimitzar la xarxa d’instal·lacions de compostatge i metanització a fi d’obtenir un producte final de qualitat i reduir la fracció de rebuig destinada a disposició. Ha estat, doncs, un any de desenvolupament de nous instruments i eines per a millorar el conjunt de la gestió integral dels residus a Catalunya, i alhora, assumir els nous reptes que els programes aprovats plantegen des d’ara i fins al 2012. El 2012 és, doncs, la fita per assolir un model plenament consolidat que permeti recuperar el màxim nombre de residus i reduir progressivament els tractaments finalistes, tot obrint un veritable cicle dels recursos, gràcies als materials recuperats.

001 LES ACTUACIONS

ball en la ciutadania, la gestió i la planificació d’infraestructures.

Pàg. /0

Gerent de l’Agència de Residus de Catalunya


Informe anual | ARC 2007

Pàg. /06 001 LES ACTUACIONS

fets destacables 2007 El Tarragonès desplega el nou model de gestió dels residus municipals, L’Agència de Residus de Catalunya, la Mancomunitat d’Incineració de Residus Urbans i el Consell Comarcal del Tarragonès signen un conveni per a establir un nou model de gestió dels residus municipals que suposarà al Tarragonès una inversió de gairebé 77 milions d’euros en infraestructures.

III Fòrum de desenvolupament sostenible per a les indústries del Mediterrani (ECOMEDA Forum), organitzat pel Centre d’Activitat Regional per a la Producció Neta (CAR-PN).

Presentació de la Guia de prevenció i reciclatge dels residus de les fires de Catalunya. Aquesta guia té com objectiu facilitar la tasca d’identificar i caracteritzar els residus de les fires, donant diferents solucions de tractament i reciclatge.

GENER

FEBRER

MARÇ

Presentació de la nova planta de tractament de residus municipals del Vallès Occidental, que es construirà a Vacarisses, en el Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del Vallès Occidental. Participació de l’Agència de Residus de Catalunya en l’estand del Departament de Medi Ambient i Habitatge a Ecocity, amb la difusió de l’espai “Illa Compri reciclat”, per a donar informació de la Xarxa Compri Reciclat.

ABRIL

Presentació del Pla d’acció per a la gestió dels residus municipals a la comarca del Segrià, en el Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del Segrià.

L’Institut Català de Finances i l’Agència de Residus de Catalunya signen una línia de préstecs per a finançar el Pla de gestió de residus municipals. La dotació econòmica és de 700 milions d’euros, per a finançar la fase del Pla territorial sectorial d’infraestructures inclosa en el Contracte programa 2006-2010.

Signatura del conveni entre l’ARC i el Banc d’Aliments de Barcelona, per al foment de la prevenció en la generació de residus orgànics mitjançant l’aprofitament dels excedents alimentaris per a la lluita contra la fam.

MAIG

JUNY

El Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme adjudica el nou centre de tractament de residus municipals. L’Agència de Residus es fa càrrec de la inversió, de 80 milions d’euros.

Lliurament dels Premis Medi Ambient 2007, que inclouen les categories de residus. Es restaura per primera vegada a l’Estat espanyol un dipòsit controlat amb pneumàtics fora d’ús. L’abocador del municipi de l’Aldea (Baix Ebre) disposarà d’una capa de drenatge d’aigües superficials elaborada amb pneumàtics antics i triturats.


SETEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE

Lliurament del Premi 2007 Disseny per al Reciclatge: Producte Reciclat/Reciclable, en les categories de productes, projectes i estratègies.

Nova planta de reciclatge de runes a Les Franqueses del Vallès, suposa una inversió de 4 milions d’euros i és resultat de la col·laboració entre la iniciativa pública i la privada.

L’estudi sobre l’ús de bales de residus per a restauració paisatgística dóna resultats satisfactoris. Els resultats de l’experiència pilot de la recuperació de part de la Vallensana amb bales de residus premsats són satisfactoris, segons l’estudi que ha elaborat la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

5a Jornada de Prevenció de residus municipals, s’ha obert una nova etapa, dirigida pel nou programa de gestió de residus municipals de Catalunya 2007-2012 en la qual, la prevenció de residus municipals es perfila com un dels eixos prioritaris.

L’Agència de Residus de Catalunya va participar, un any més al Festival de la Infància i la Joventut. La presència de l’ARC en aquesta edició ha estat l’element lúdic i pedagògic “l’Inflable, per reciclar saltant”, al voltant del qual s’ha elaborat tot un seguit de material ple de color, creant així un espai atractiu per als infants.

Iniciativa per a la Competitivitat Verda (GRECO). El CAR-PN inicia la promoció d’aquesta iniciativa entre el sector privat del mediterrani.

Pàg. /07

1a jornada sobre comunicació per al foment de la recollida selectiva de residus d’envasos, per a valorar les accions fetes fins al moment i establir línies estratègiques per al futur de les campanyes de comunicació.

El Conseller intervé en el Parlament de Catalunya, en la sessió de consideració de les dues lleis de residus: la Llei de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, i la Llei de finançament d’infraestructures de gestió de residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.

L’Agència de Residus de Catalunya presenta els textos preliminars dels programes de gestió de residus, més el Pla territorial d’infraestructures per al 2007-2012.

JULIOL I AGOST

Inici de la Restauració de l’Argilera Elena mitjançant bales de rebuig d’Ecoparc.

001 LES ACTUACIONS

El CAR-PN actua com a Centre de la Convenció de Estocolm sobre els contaminants orgànics persistents. El Govern de l’Estat nomena aquest centre com a referència.


Presentació

Pàg. /02 La implicació dels ciutadans, la clau de l’èxit

Balanç 2007

Pàg. /06 Nous instruments per a nous reptes

001 LES ACTUACIONS

Pàg. /012 Pàg. /016 Pàg. /042 Pàg. /058 Pàg. /066 Pàg. /081 Pàg. /083

La reducció i la prevenció La planificació i els instruments de gestió La recollida selectiva i la valorització La disposició final La participació, la informació i la divulgació El coneixement i la innovació La cooperació internacional

Informe anual | ARC 2007

SUMARI


002 ELS SERVEIS I L’ORGANITZACIÓ

Pàg. /088 Pàg. /092 Pàg. /094 Pàg. /095 Pàg. /096 Pàg. /102

El laboratori L’assessorament jurídic La inspecció i l’atenció de denúncies Els sistemes d’informació L’organització El pressupost i els ajuts econòmics

003 RESUM DE LES DADES

Pàg. /106 Pàg. /114 Pàg. /124 Pàg. /129 Pàg. /131

Els residus municipals Els residus industrials Els residus de la construcció Els residus ramaders Els residus especials

004 CONTINGUTS DEL DISC

Memòria de l’ARC (format PDF) Les traduccions a l’anglès i al castellà

Annex 1. Els convenis i les subvencions del 2007 Annex 2. La memòria CAR/PN Annex 3. Les instal·lacions 2007 Annex 4. Les estadístiques de residus municipals Annex 5. Les estadístiques de residus industrials Annex 6. Els residus industrials per comarca


001 LES ACTUACIONS


La reducció i la prevenció La planificació i els instruments de gestió La recollida selectiva i la valorització La disposició final La participació, la informació i la divulgació El coneixement i la innovació La cooperació internacional


Informe anual | ARC 2007

001 LES ACTUACIONS

Pàg. /012

LA REDUCCIÓ I LA PREVENCIÓ

Un model de consum basat en l’ús eficient dels recursos evita i redueix la generació de residus. D’aquesta manera, s’estalvien recursos materials, s’evita provocar efectes negatius sobre el medi i es disminueix la inversió econòmica que implica gestionar-los i tractar-los. En aquesta línia, l’Agència de Residus de Catalunya impulsa programes i actuacions de prevenció amb vista a fomentar la reducció del consum i que es faci una utilització més racional dels recursos disponibles, d’acord amb els principis de la cultura de la sostenibilitat.

Les accions impulsades el 2007 L’explotació de la “Xarxa Compri Reciclat” (XCR). El Mapa de prevenció de residus municipals de Catalunya. Projectes de pagament per generació.

Els reptes de l’ARC

Foment d’acords voluntaris sobre les bosses de plàstic d’un sòl ús.

Fomentar l’estalvi i l’ús eficient dels recursos.

Conveni de col·laboració amb el Banc dels Aliments de Barcelona.

Prevenir la generació de residus i reduir la disposició del rebuig.

Valoració tècnica i atorgament dels ajuts i subvencions a nous projectes.

Col·laborar amb els agents socials i econòmics per afavorir la prevenció.

Plans empresarials de prevenció de residus d’envasos (PEP).


L’explotació de la “Xarxa Compri Reciclat” (XCR)

Actualització dels continguts, millora de l’eina informàtica, traspàs definitiu de l’apartat web “compri reciclat” i traducció al castellà i a l’anglès. Definició del Pla d’acció de comunicació i difusió 2007. Tramitació d’adhesions i baixes. Enviament de quinze promocions i ofertes de productes.

El Mapa de prevenció de residus municipals de Catalunya El Mapa de prevenció de residus municipals de Catalunya, que va entrar en servei l’any 2006, s’ha actualitzat amb la incorporació dels projectes d’autocompostatge i de festes ambientalment sostenibles, subvencionats fins al 2006. Amb aquesta incorporació, el mapa suma un total de 319 projectes de prevenció, finalitzats o en desenvolupament, a Catalunya.

Pàg. /013

En l’àmbit de la Xarxa Compri Reciclat, durant l’any 2007 s’han dut a terme les accions següents:

001 LES ACTUACIONS

Participació i organització de les reunions semestrals de la Comissió de Seguiment.

Projectes de pagament per generació Després de les activitats de difusió i coneixement de les diferents experiències de pagament per generació realitzades durant el 2006, especialment a Itàlia (regió del Piemont), durant l’any 2007 l’ARC ha subvencionat projectes de PPG (pagament per generació) a sis ens locals i a una universitat, mitjançant la convocatòria anual de subvencions per a projectes de prevenció. Aquests estudis es van iniciar a final del 2006 i s’han dut a terme durant el 2007.


Informe anual | ARC 2007

Pàg. /014 001 LES ACTUACIONS

Amb la intenció d’acompanyar aquests ens locals i entitats en l’execució dels projectes, l’ARC, mitjançant el Centre Català del Reciclatge (CCR), ha organitzat una reunió de treball per a fomentar l’intercanvi d’informació entre ells (setembre 2007). La majoria d’aquests projectes estan en fase de redacció o han finalitzat l’estudi previ a la implantació del sistema de PPG.

Foment d’acords voluntaris sobre les bosses de plàstic d’un sòl ús Durant el 2007 han continuat les reunions entre l’ARC i la CEDAC (Confederació d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de Catalunya) per a promoure un acord voluntari per a prevenir la generació de bosses de plàstic d’un sol ús. La proposta de l’ARC vol fer un pas endavant conjunt i consensuat entre les empreses del sector de la distribució catalana que permeti assolir els objectius plantejats per a reduir aquestes bosses. Atès que no ha estat possible signar un acord voluntari amb el sector, s’han iniciat els treballs per a estudiar com regular-ne l’ús, considerant diverses alternatives de reducció, d’acord amb les directrius marcades pel Programa de residus municipals (PROGREMIC).

Col·laboració amb el Banc dels Aliments de Barcelona S’ha signat un conveni entre la Fundació Privada Banc dels Aliments de Barcelona i l’ARC per a fomentar la prevenció en la generació de residus orgànics mitjançant l’aprofitament dels excedents alimentaris de les actuacions contra la fam. L’ARC es compromet a finançar fins a 40.000 € per les diferents actuacions de difusió del Banc, així com a facilitar la informació disponible per a assolir els objectius.

Plans empresarials de prevenció de residus d’envasos (PEP) Segons el Reial decret 782/1998, que desenvolupa el Reglament per a executar la Llei 11/1997, d’envasos i residus d’envasos, les empreses que durant un any natural posin al mercat una certa quantitat de productes envasats susceptibles de generar residus d’envasos, han d’elaborar un pla empresarial de prevenció amb l’objectiu de minimitzar la generació d’aquests residus. Aquests plans afecten qualsevol tipus de producte i d’envàs, sia industrial, comercial o domèstic.


Pàg. /015

© Lisa Pram

Durant el 2007, s’han aprovat a l’ARC 41 nous primers plans empresarials de prevenció individuals corresponents al període 2007-2009. També s’ha informat sobre la renovació de plans empresarials de prevenció que el 2006 havien finalitzat la seva vigència. En concret, se n’han aprovat 25 segons plans empresarials, corresponents als períodes 2004-2006 i 2007-2009, així com 10 tercers plans corresponents als períodes 20012003, 2004-2006 i 2007-2009.

L’ESFORÇ COL·LECTIU PER A...

Com cada any, i amb l’objectiu d’estimular la participació activa dels agents socials i econòmics a reduir la producció de residus, l’ARC ha impulsat nous convenis de col·laboració amb diverses institucions, organitzacions i entitats del país. Conveni de col·laboració entre l’ARC i el Banc dels Aliments de Barcelona per a fomentar la prevenció en la generació de residus orgànics mitjançant l’aprofitament dels excedents alimentaris per la lluita contra la fam. Data de signatura 20/06/07 - Pressupost 40.000€ - fins 30/05/08.

ELS AJUTS ATORGATS

Projectes d’ambientalització de festes populars

Atorgaments: 119

Ajuts totals: 1.295.340,39 €

Projectes de minimització de residus

Atorgaments: 75

Ajuts totals: 4.457.350,40 €

Projectes de prevenció

Atorgaments: 61

Ajuts totals: 1.485.875,33 €

001 LES ACTUACIONS

REDUIR LA GENERACIÓ DE RESIDUS I PREVENIR-NE ELS IMPACTES


© Roger Velazquez

Informe anual | ARC 2007

Cada categoria de residus planteja reptes específics que requereixen definir polítiques i estratègies d’actuació adaptades a la naturalesa i problemàtica especial que tinguin. D’acord amb aquesta premissa i amb el que diu la Llei, l’Agència de Residus de Catalunya elabora plans i programes sectorials que tenen en compte les característiques diferencials de cada territori i sector, i estableixen línies específiques d’actuació per al tractament adequat de cada tipus de residus.

Els reptes de l’ARC Elaborar i impulsar plans i programes sectorials. Impulsar polítiques adaptades a la naturalesa de cada categoria de residus. Aplicar les millors tècniques disponibles per a gestionar els diferents tipus de residus.

Les accions impulsades el 2007

© Roger Velazquez

La planificació i la gestió dels residus a Catalunya es fonamenta en els principis que emanen dels programes d’acció de la Unió Europea, de l’estratègia comunitària i de les normatives de diferent rang que hi ha vigents actualment.

Els residus municipals: Redacció i aprovació preliminar del Programa de gestió de residus municipals de Catalunya 2007-2012 (PROGREMIC). Aprovació preliminar del Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2005-2012.

© Rosa Puig

001 LES ACTUACIONS

Pàg. /016

La planificació i els instruments de gestió


Els serveis públics de l’ARC. L’avaluació tècnica de projectes. El seguiment de productors, gestors i transportistes de residus industrials. Actualització de l’inventari de PCB. Actuacions de minimització de residus industrials. Autorització de transport de residus. Declaracions de residus com a valoritzables energèticament.

Actualització de l’inventari de PCB. Actuacions de minimització de residus industrials. Autorització de transport de residus. Declaracions de residus com a valoritzables energèticament. Els sòls contaminats Presentació dels informes preliminars de situació (sòls contaminats). Actuacions subsidiàries d’investigació i recuperació de sòls contaminats. Seguiment dels convenis de col· laboració. Altres actuacions:

Els residus de la construcció: Redacció i aprovació preliminar del Programa de gestió de residus de la construcció 2007-2012 (PROGROC). L’avaluació tècnica de projectes. El seguiment dels productors, gestors i transportistes de residus industrials.

La gestió dels residus sanitaris. La contaminació química de l’embassament de Flix. Emmagatzematge de residus especials. Certificats i convenis per desgravacions fiscals.

001 LES ACTUACIONS

Redacció i aprovació preliminar del Programa de gestió de residus industrials de Catalunya 2007-2012 (PROGRIC).

Pàg. /017

Els residus industrials:


Informe anual | ARC 2007

Pàg. /018 001 LES ACTUACIONS

ELS RESIDUS MUNICIPALS

Redacció i aprovació preliminar del Programa de gestió de residus municipals de Catalunya 2007-2012 (PROGREMIC) El nou Programa de gestió de residus municipals de Catalunya per al període 2007-2012 (PROGREMIC) determina les línies estratègiques que s’iniciaran durant els propers anys per aconseguir els objectius que estableix la normativa i el propi Programa. Queden inclosos en el marc d’aplicació d’aquest Programa tots els residus generats en l’àmbit municipal d’acord amb les definicions de la Llei 15/2003, de residus, per la qual es modifica la llei 6/93, de 15 de juliol, reguladora dels residus. El nou Programa incorpora una nova lògica en l’ordenació de la gestió de residus del territori català. Aquesta nova lògica es refereix al paper del conjunt dels ciutadans en totes i cadascuna de les fases de gestió de residus i a aquells factors (consciència ambiental, consciència econòmica, control social, facilitat de gestió, organització de les administracions, etc.) que fan que un model de gestió tingui èxit en un lloc i, en canvi, no en un altre de característiques semblants. Igualment, s’estableix la coordinació necessària amb la resta de programes i del Pla territorial sectorial d’infraestructures de residus.

Les bases del model de gestió són les següents: Accions per a potenciar el consum sostenible i la reducció de residus. Mesures de prevenció (dels envasos, bosses de plàstic d’un sol ús i el paper). Implantar la recollida selectiva de la fracció orgànica (FORM) en el conjunt del territori de Catalunya i tractar-la per a obtenir compost de qualitat. Incrementar l’eficiència en les recollides selectives.


Incrementar la sensibilització i el grau de coneixement que en tenen els ciutadans.

Tractar la fracció resta per a reduir i estabilitzar el rebuig final i obtenir el màxim aprofitament i valorització de les fraccions segregades, com a pas previ a la disposició final d’un rebuig més inertitzat i/o estabilitzat. Racionalitzar la planificació de les instal·lacions de tractament i disposició final, amb l’objectiu de reduir el desplaçament dels residus i reordenar els fluxos actuals. Aquest nou model es complementa amb la intensificació de polítiques en el camp de la comunicació, la sensibilització, l’educació, la formació i la participació. Les estratègies a seguir per avançar cap a una gestió dels residus més sostenible sorgeixen de la confluència dels criteris marcats per la normativa europea, així com d’una nova lògica de “jerarquia d’actuació” basada en els elements següents: persona (o ciutadania); gestió (organització i logística); i infraestructures.

Promoure el disseny per a la prevenció i el reciclatge, actuant alhora sobre l’oferta i la demanda. Promoure el consum immaterial. Incrementar la demanda de productes (incloent els sistemes d’envasat) i serveis que consumeixin menys recursos, siguin reciclats o fàcilment reciclables. Promoure la reutilització de materials i productes. Incrementar la implicació i participació activa i compromesa dels diferents sectors socials en les decisions relatives a la gestió dels residus. Incrementar la participació en les recollides selectives de residus amb la finalitat d’incrementar la quantitat i qualitat de materials recuperats en origen. Responsabilitzar als productors de residus de com els generen i gestionen.

001 LES ACTUACIONS

© Lisa Pram

L’objectiu principal d’aquest eix d’actuació, centrat en les persones, és incidir sobre els hàbits, coneixements i actituds de la població respecte l’ús i la utilització de recursos, així com en la gestió dels seus residus. Aquest objectiu es desglossa en els següents:

Pàg. /019

Eix 1: un programa per a la ciutadania


Informe anual | ARC 2007

L’ESFORÇ COL·LECTIU PER A...

REDUIR LA GENERACIÓ DE RESIDUS

Eix 2: un programa per a la gestió: organització i logística

001 LES ACTUACIONS

Pàg. /020

Les directrius encaminades a millorar la concertació, coordinació i l’eficiència en la gestió de residus, es divideixen en dos apartats: Organització per a la gestió on s’inclouen la majoria de línies d’actuació destinades a incidir en la cooperació i capacitació dels diferents agents implicats. Logística, tenint en compte la particular importància del transport de residus i les emissions derivades, especialment per a determinades fraccions i en relació amb el model de segregació, el sistema i freqüència de recollida, i el model urbanístic.

Eix 3: un programa d’infraestructures El PROGREMIC integra en aquest apartat el Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals 2005-2012 (PTSIRM) que té com a objectiu determinar i, si s’escau, localitzar les instal·lacions de gestió de residus municipals que han de donar servei als diferents àmbits territorials de Catalunya, per tal de garantir el compliment dels objectius de reciclatge i valorització del Programa. El PTSIRM també determina les dades tècniques i de capacitat de cadascuna de les instal·lacions previstes, amb l’objectiu d’ajustar-se a les necessitats de la població i de les activitats de l’àmbit territorial en qüestió.

Les actuacions de seguiment del PROGREMIC es concretaran en la realització d’un informe anual de seguiment i d’una revisió final del Programa més exhaustiva. A més, es complementarà amb l’elaboració d’un sistema d’indicadors que, a part de l’informe anual, s’anirà publicant i actualitzant. Els elements fonamentals del Pla de seguiment són: 1. Seguiment dels objectius quantitatius: Dades de generació i gestió municipal. Estudis anuals de l’evolució de la composició de la brossa. Estudis d’impropis de les diferents fraccions. Dades de gestió de les plantes de tractament i disposició final. 2. Seguiment de l’execució de les actuacions i de les inversions. 3. Seguiment del nivell de sensibilització i coneixements de la població. Realització d’estudis sociològics.


Sostenibilitat en el cicle de vida Jerarquia de gestió Principi de precaució “Qui contamina, paga” o Principi de responsabilitat del productor Proximitat i suficiència Participació i implicació de les persones Qualitat de la informació i transparència informativa Mixticitat i complementarietat de models de gestió Proporcionalitat entre els costos de gestió i la quantitat de residus gestionats Principi de subsidiarietat i de responsabilitat compartida Protecció i regeneració del sòl

Pàg. /021

Aprovació preliminar del Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya 2005-2012 S’ha iniciat el desplegament de la primera fase del Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya, que correspon a les inversions que, per raons de necessitats i criticitat en el temps i en el territori afectat, cal abordar immediatament. El Pla territorial sectorial d’infraestructures de residus preveu que s’hauran d’adequar i construir 108 instal·lacions, de les quals 53 són de nova implantació. S’estima que les inversions necessàries per a aquestes actuacions representen un import de 943 milions d’euros (sense IVA, preus 2005 i sense costos financers). Per garantir el finançament d’aquestes actuacions de la primera fase, s’ha aprovat un Contracte-Programa entre la Generalitat de Catalunya i l’ARC al qual s’hi destinen aproximadament 560 milions d’euros.

001 LES ACTUACIONS

Els principis generals del PROGREMIC 2007-2012


Informe anual | ARC 2007

Estat actual del desplegament

En fase d’execució Ecoparc 4 - Hostalets de Pierola (Resta + FORM) Planta de tractament de FORM de Granollers Centre de tractament de residus resta + FORM de Vacarisses Dipòsit de rebuig - restauració argilera a Cerdanyola del Vallès Planta de tractament de resta de Botarell

En fase de concurs Pàg. /022

Planta de tractament de resta i millores planta incineradora de Mataró

En fase de preparació del concurs Planta de tractament de resta i FORM de Pedret i Marzà Planta de tractament de resta de Lloret de Mar Planta de tractament de FORM de Santa Coloma de Farners

001 LES ACTUACIONS

Planta de tractament de resta i millores planta incineradora de Tarragona

Creació de l’Oficina Tècnica del Pla Territorial Arran del desplegament del Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya, s’ha creat l’Oficina Tècnica del Pla Territorial, depenent de la Direcció de la Divisió de Gestió de Residus dins de l’Agència de Residus de Catalunya. L’Oficina fa les funcions que corresponen al seguiment i control de l’execució del pla esmentat.

El cànon sobre la deposició controlada de residus municipals En termes de gestió s’ha de destacar l’aplicació del cànon sobre la depo-

sició controlada de residus municipals. Es tracta d’un impost ecològic que s’aplica als residus que, d’acord amb la legislació específica vigent, tenen la consideració de municipals i són destinats a dipòsits controlats. El cànon va ser creat per la Llei 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de residus i del cànon sobre la deposició de residus, i va entrar en vigor l’1 de gener de 2004. Està fixat en 10 € per tona de residu destinada a dipòsit controlat. Els subjectes passius, en concepte de contribuents, són els ens locals titulars del servei de gestió de residus municipals i si s’escau, els que tinguin la competència delegada, d’acord amb la legislació de règim local, amb independència de quina


La recaptació acumulada del cànon corresponent a l’any 2007 ha estat de 31.530.604,30 €. La gestió del retorn Destinació del fons: els recursos provinents de la recaptació del cànon s’apliquen al Fons de Gestió de Residus. La Junta de Govern del Fons acorda els criteris que determinen la distribució dels imports recaptats, d’acord amb el que estableix la Llei:

La resta s’ha d’aplicar a la recollida selectiva de matèria orgànica, a la valorització d’altres tipus de materials i a tractaments que redueixin la quantitat o millorin la qualitat del rebuig destinat a dipòsit controlat. També cal promoure campanyes de sensibilització i d’educació ambiental i divulgació. Els beneficiaris: són els ens locals tant municipals com supramunicipals, altres entitats competents i consorcis constituïts per a prestar serveis i per a dur a terme inversions destinades a la gestió de residus municipals. Aquests s’han de donar d’alta en un registre que actualment consta de 226 beneficiaris.

La Junta de Govern del Fons de Gestió de Residus ha aprovat el 2007 el retorn de la recaptació del cànon de l’any 2006, que ha ascendit a 32.953.993,60 €, d’acord amb els percentatges següents:

CÀNON DePOSICIÓ RESIDUS municipals any 2006: distribució de la recaptació per conceptes retorn

8%

4%

Tractament FORM gestió Tractament FORM reposició insfraestructures

6%

36%

13%

4% 2%

1%

4% 3%

Caracteritzacions

Reducció de rebuig

Despeses de gestió ARC

Recollida FORM

Recollida paper i cartró

Deixalleries, fix per habitant

Deixalleries, variable per tona

Serveis públics 19%

Tractament FORM reposició infraestructures fixes

Pàg. /023

La recaptació

El 50%, com a mínim, s’ha d’aplicar al tractament de la fracció orgànica recollida selectivament.

001 LES ACTUACIONS

sigui la modalitat de gestió del servei. Els productors dels residus municipals que no són objecte del servei municipal de recollida també tenen la consideració de contribuents. Els subjectes passius substituts són els titulars de les instal·lacions de deposició de residus i estan obligats a presentar autoliquidacions trimestrals.


Informe anual | ARC 2007

Aquest nou programa s’ha elaborat, principalment, a partir de revisar i avaluar el programa anterior, que considera els diferents elements i eixos d’actuació que el constituïen. Aquesta revisió va permetre detectar els punts forts i fluixos del Programa, a més d’identificar els aspectes essencials per garantir l’assoliment dels objectius i que la gestió dels residus industrials a Catalunya es dugui a terme de manera eficient, eficaç i sostenible.

L’àmbit d’aplicació del PROGRIC 2007-2012 és la producció i la gestió dels residus industrials. Pel que fa a la planificació de les instal·lacions de gestió també es té en compte la producció i la gestió dels residus industrials assimilables als municipals, i certs residus municipals que es gestionen en instal·lacions concebudes per a gestionar residus industrials.

© Roger Velazquez

El Programa de gestió de residus industrials de Catalunya (PROGRIC) per al període 2007-2012, aprovat el 2007, dóna continuïtat a la tasca de planificació iniciada ja l’any 1994 amb el Programa de gestió de residus especials i, més recentment, al PROGRIC corresponent al període 2001-2006.

Així, el PROGRIC 2007-2012 potencia tots els aspectes del model de gestió que s’ha demostrat que són eficaços i operatius per als diferents agents implicats en la gestió dels residus industrials a Catalunya, i dóna resposta a les mancances detectades en els diferents àmbits de gestió. També s’hi ha tingut en compte tots els aspectes que configuren el marc contextual sota el qual opera el Programa i que han evolucionat al llarg dels darrers sis anys, com, per exemple, el marc normatiu o la tecnologia actual per a gestionar i tractar els residus.

© Roger Velazquez

Redacció i aprovació preliminar del Programa de gestió de residus industrials 2007-2012 (PROGRIC)

© Roger Velazquez

001 LES ACTUACIONS

Pàg. /024

ELS RESIDUS INDUSTRIALS


Els registres d’establiments. El catàleg de residus. La declaració anual de residus (DARI). Els procediments de gestió. El control de la gestió. El nou programa preveu les millores següents referides al model:

La minimització es considera com l’opció prioritària dins la jerarquia d’opcions de gestió de residus, tal i com s’estableix als principis rectors i les directrius d’aquest Programa, els quals s’inspiren en les directrius europees i les normatives marc estatal i catalana. Es preveu com a hipòtesi que la quantitat minimitzada l’any 2012 serà un 5% superior respecte de la generació actual.

Revisió del Decret 93/1999 de procediments de gestió de residus. Actuacions d’organització: Millores a les DARI orientades a facilitar la gestió de les dades. Canvis en el tractament estadístic de les informacions facilitades pels gestors de residus.

Observatori de la minimització. Unitat per al seguiment i la mesura. Actuacions operatives:

Promoció de l’ús del Sistema Documental de Residus (SDR) i la presentació en línia de la DARI.

Assessorament i difusió. Motivació de les empreses.

El control i gestió dels residus de la restauració de sòls contaminats.

Seguiment i valoració.

Pàg. /025

Eix 1: minimització

001 LES ACTUACIONS

El model de gestió de residus industrials a Catalunya es fonamenta en els instruments de gestió següents:

El Programa s’estructura en quatre grans eixos d’actuació -minimització, valorització, disposició del rebuig i protecció del sòl-, amb tres instruments de suport: comunicació, tecnologia i recerca, i inversió i finançament.


Informe anual | ARC 2007

Eix 2: valorització En relació amb la valorització de materials, els àmbits d’actuació i les accions que preveu el nou PROGRIC són els següents:

Pàg. /026

Pel que fa als sectors privats de valorització: Diversos fluxos requereixen actuacions específiques, especialment els de dissolvents, ferralla, VFU, pneumàtics fora d’ús, residus alimentaris i orgànics i residus de segona fossa de l’alumini.

001 LES ACTUACIONS

Cal mantenir l’actualització general de les autoritzacions dels gestors. Pel que fa als serveis públics de valorització: Olis minerals usats: disposar de prou capacitat i consolidar el sistema de recollida, a més de millorar el procés de tractament. Piles i bateries: disposar de prou capacitat, així com implantar accions per tal d’incrementar la sensibilització sobre la recollida. Làmpades fluorescents i de descàrrega: ampliar la capacitat actual de tractament, així com millorar l’eficiència del procés. Frigorífics fora d’ús i aparells refrigerants amb CFC o HCFC. Ampliar la capacitat actual de tractament.

En la línia d’altres models de gestió de la UE, el programa també recull la necessitat d’implantar actuacions envers la valorització energètica, atesa la necessitat de valoritzar residus que actualment es destinen a dipòsit controlat i que són difícilment valoritzables materialment. Això permetrà incrementar els percentatges globals de valorització i reduir l’emissió de gasos que contribueixen a l’efecte d’hivernacle.

Eix 3: disposició del rebuig L’opció de disposició del rebuig és la darrera en l’ordre de prioritats i s’utilitza quan no resulta viable tècnicament i/o econòmica valoritzar un flux de residus determinat. El present Programa preveu tres vies per a la disposició del rebuig: tractament fisicoquímic i biològic (FQB), incineració i disposició controlada.


Les actuacions principals que preveu el programa es relacionen amb: Definició d’un marc normatiu específic català. Desenvolupament d’instruments tècnics que faciliten el procés d’anàlisi. Fomentar la prevenció de la contaminació del sòl. Fomentar les MTD per al tractament i gestió dels sòls contaminats. Definició de mecanismes de finançament en investigació i sanejament. Promoció de projectes de R+D+I. Fomentar la instal·lació de plantes de tractament.

Els principis rectors i les directrius del PROGRIC 2007-2012 El principi de prevenció La jerarquia d’opcions de gestió de residus La potenciació de l’ús de les millors tecnologies disponibles (MTD) El principi d’eficiència ambiental i econòmica El principi de suficiència El principi de proximitat La valorització material La protecció del sòl El principi de la responsabilitat del productor El principi de la responsabilitat compartida La transparència de la informació

001 LES ACTUACIONS

L’aprovació del Reial decret 9/2005 sobre sòls contaminats implica transferir un seguit de tasques i responsabilitats a les comunitats autònomes, ja que estableix que aquestes són les responsables de dur a terme una sèrie d’actuacions i instruments tècnics, i d’establir una regulació específica en la matèria. En aquest context, i vista l’especificitat i magnitud de la situació i de la problemàtica associada als sòls contaminats, és en aquest Programa on s’inclouen les línies d’actuació per als propers anys.

Pàg. /027

Eix 4: protecció del sòl


Informe anual | ARC 2007

001 LES ACTUACIONS

Pàg. /028

Els serveis públics de l’ARC La Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, declara servei públic el tractament de diversos tipus de residus. L’ARC promou les instal· lacions corresponents per al tractament d’aquests residus. Centre de tractament i reciclatge de frigorífics– el Pont de Vilomara i Rocafort (explotador: Técnicas de Protección Ambiental, SA). Al Centre s’extrauen els gasos expansors i refrigerants -majoritàriament, clorofluorocarbonis (CFC) i hidroclorofluorocarbonis (HCFC)-, que contenen les neveres i els equips d’aire condicionat i, per tant, s’evita l’efecte destructor sobre la capa d’ozó que tindrien si s’alliberessin incontroladament. Durant el 2007, s’han tractat 98.190 unitats de frigorífics i congeladors i prop de 4.100 equips d’aire condicionat. També durant aquest any, els fabricants de frigorífics agrupats en els Sistemes Integrats de Gestió (SIG) creats en compliment del Reial decret 208/2005 sobre equips elèctrics i electrònics i els seus residus, han començat a complir les obligacions de finançament dels costos derivats de gestionar aquests residus.

Centre de tractament de piles i làmpades fluorescents– el Pont de Vilomara i Rocafort (explotador: PILAGEST, SL). Al Centre es tracten les piles i làmpades de descàrrega recollides selectivament i s’evita la dispersió incontrolada dels metalls que contenen. Durant el 2007, s’han tractat 644 t de piles i 878 t de làmpades fluorescents, quantitats que, respecte als resultats de l’any anterior, representen uns increments del 5% i 25%, respectivament. Els productors de làmpades de descàrrega, com els fabricants de frigorífics i d’altres residus elèctrics i electrònics, han començat a finançar els costos de gestió dels seus productes quan esdevenen residus. Les piles no estan incloses al Decret 208/2005 i, a l’espera de la publicació del decret que reguli la responsabilitat dels productors, el finançament dels costos de la gestió dels residus de piles, com en anys anteriors, ha anat a càrrec de les indústries que les han generades i, en el cas de les d’origen domèstic, a càrrec de l’ARC.


El 3 de juny de 2006 es va publicar el Reial decret 679/2006, pel qual es regula la gestió dels olis industrials usats. Aquest decret, pel que fa a l’obligació dels fabricants de fer-se càrrec dels olis minerals usats, ha entrat en vigor l’1 de gener de 2007. Servei públic de gestió de residus especials incinerables (explotador: Gestió de Residus Especials de Catalunya, SA (GRECAT). Durant l’any 2007, han estat gestionades 74.208 t de residus especials incinerables, de les quals 42.279 t han estat tractades a la planta d’incineració de Constantí. El 2007, s’han destinat a valorització energètica 6.912 t, quantitat que representa un incrementat substancial respecte a la quantitat gestionada l’any anterior mitjançant aquesta via (3.701 t).

001 LES ACTUACIONS

Durant el 2007, a la planta de regeneració d’olis minerals d’Alcover s’han tractat 30.036 t d’olis minerals, quantitat que representa un increment de més del 7% respecte a la quantitat tractada el 2006.

Pàg. /029

Planta de regeneració d’olis minerals– Alcover (explotador: Catalana de Tractament d’Olis Residuals, SA).


Informe anual | ARC 2007

L’avaluació tècnica de projectes Avaluació tècnica dels projectes d’acord amb la Llei 3/1998, d’intervenció integral de l’administració ambiental. L’ARC participa en l’avaluació conjunta d’aquestes activitats des del vector residus. Durant l’any 2007 s’han fet un total de 3.436 informes de projectes, avaluacions ambientals, adequacions i canvis no substancials. D’aquestes avaluacions, 408 corresponen a projectes de gestors de residus. Evolució del nombre d’empreses inscrites en el Registre General de Gestors de Residus de Catalunya (2000-2007)

Pàg. /030

800

700

600

500

400

300

001 LES ACTUACIONS

200

100

0 2001

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Informes d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental

V̈ۈÌ>ÌÃ

Informes IIAA, any 2007, distribució per activitats 10 20

Suficiència Avaluació

54 99 12

102

10 36 65 169 3 12 28

115

1 0 6 18 146

262 318

84

1.704

162 737

0

500

˜œ“LÀiÊ`½ˆ˜vœÀ“iÃ

2.699 1.000

1.500

2.000

2.500

3.000


Informes d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental

˜œ“LÀiÊ`½ˆ˜vœÀ“iÃ

Informes IIAA, any 2007, distribució per demarcacions Suficiència

1.200

Avaluació

1075

1075 1.000

800

600

400

324

312

241 154

200 81

70

33

71

Girona

Lleida

Tarragona

Terres de l’Ebre

Seguiment dels productors, gestors i transportistes de residus industrials El sistema documental de residus (SDR) L’ARC té habilitada una eina telemàtica des de la qual es pot gestionar la documentació relacionada amb la gestió de residus. Mitjançant aquest recurs es tramiten els fulls de seguiment, les fitxes d’acceptació i les declaracions de residus industrials DARI.

Els fulls de seguiment El Full de Seguiment (FS) és el document que ha d’acompanyar cada transport individual de residus al llarg del seu recorregut. Durant el 2007 s’han subministrat 655.000 fulls de seguiment. Les fitxes d’acceptació

Imatge de l’eina La Fitxa d’Acceptació (FA) és l’acord normalitzat que, per a cada tipus de residus, s’ha de subscriure entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. Durant el 2007 s’han validat 4.449 fitxes, de les quals se n’han tramitat 1.788 via SDR.

001 LES ACTUACIONS

Barcelona

Pàg. /031

0


Informe anual | ARC 2007

Pàg. /032

El Registre de Productors de Residus Industrials És el registre on es recullen les dades d’identificació dels productors de residus industrials. Durant el 2007, s’han donat d’alta 1.265 empreses com a productores de residus, de les quals 782 tenen residus industrials i han estat inscrites en el Registre. El Registre de Productors de Residus Industrials està format per 23.516 empreses, mentre que les posseïdores de residus industrials no inscrites en el Registre són 27.297.

001 LES ACTUACIONS

La Declaració de Residus Industrials de Catalunya. DARI El nombre de Declaracions de Residus Industrials demanades l’any 2007 ha estat de 23.066. D’aquestes se n’han presentat 17.900. En els últims anys s’observa una estabilització del nombre d’empreses que presenten declaració de residus. El 70 % de les declaracions presentades ho fan en format informàtic, ja sigui telemàticament mitjançant l’SDR, o amb ajuda del PADRI. Per a la realització de les dades estadístiques, a partir de la declaració de 2006, s’han creat tres grups d’activitats amb característiques similars pel que fa a la gestió de residus, i s’han aplicat criteris de càlcul que són nous i diferents als de les declaracions anteriors. A la Declaració de Residus Industrials 2007, els residus declarats per grups d’activitat han estat: Indústries: 5.396.083,85 t. Depuradores: 528.326,28 t.

Actualització de l’inventari de PCB En aplicació del Reial decret 1.378/1999, s’han actualitzat les dades de l’inventari de PCB (policlorobifenils) de Catalunya a partir de les informacions subministrades pels posseïdors d’aparells amb PCB. Actualment, en l’inventari, hi consten 342 empreses posseïdores d’equips amb PCB actius. Pel que fa als equips, hi apareixen 2.887 unitats actives d’un total d’11.266 aparells inventariats.


Actuacions de minimització de residus industrials Els estudis de minimització

Durant l’any 2007 s’han seguit reclamant estudis de minimització a entitats obligades a presentar-lo, i han estat introduïts i avaluats els estudis presentats. Actualment consta un total de 3.363 estudis de minimització vigents. Convocatòria d’ajuts per a la minimització A la convocatòria de l’any 2007 per ajuts per a executar projectes de minimització de residus industrials, s’han presentat 127 projectes dels quals s’ha resolt l’atorgament de subvencions a 92 per un import total de 4.457.350,40 €. Aquesta xifra representa un estalvi en la generació de 1.115,1 t/any de residus perillosos i 13.944,4 t/any de residus no perillosos. Alhora, s’ha informat sobre el pagament de 91 subvencions per l’execució de projectes de minimització de residus entre els anys 2003 i 2007 per un import de 6.148.465,50 €.

Autorització de transport de residus

L’ARC és l’autoritat competent d’importació/exportació de residus entre Catalunya i la resta de països de la Unió Europea. L’any 2007 s’han autoritzat 68 expedients transfronterers de residus d’exportació a diferents països comunitaris i 34 expedients transfronterers de residus d’importació. D’aquests 34 expedients, i en el marc de l’encàrrec de gestió fet a l’ARC referent al Principat d’Andorra, s’han autoritzat 24 expedients. Trasllat de residus perillosos entre comunitats autònomes Durant l’any 2007 s’han revisat 6.347 notificacions de trasllat de residus perillosos entre comunitats autònomes, 2.882 d’importació i 3.465 d’exportació. D’aquestes últimes (exportació), se n’han denegat sis.

Declaracions de residus com a valoritzables energèticament Durant l’any 2007 s’han presentat tres sol·licituds per declarar diferents residus (especials en estat líquid) com a valoritzables energèticament. Després de valorar-les tècnicament, han estat acceptades totes tres.

Pàg. /033

El transport transfronterer

001 LES ACTUACIONS

D’acord amb el Reial decret 952/1997, de 20 de juny, els productors de residus tòxics i perillosos estan obligats a presentar un estudi per a minimitzar aquests residus a partir dels quatre anys de l’entrada en vigor del Reial decret, i posteriorment renovarlo amb la mateixa periodicitat. De conformitat amb el que preveu el Reial decret, les empreses productores de residus especials han de tornar a presentar l’estudi en el termini de quatre anys, amb el resultat de les mesures implantades d’acord amb el primer estudi.


Informe anual | ARC 2007

001 LES ACTUACIONS

Pàg. /034

ELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

Redacció i aprovació preliminar del Programa de gestió de residus de la construcció 2007-2012 (PROGROC) El PROGROC 2007-2012 té per objecte planificar la gestió dels residus de la construcció i demolició, d’acord amb la definició que en fa el Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció, produïts o gestionats en l’àmbit territorial de Catalunya. El PROGROC té en compte tots els aspectes legals i normatius nous que afecten la gestió de residus, tant des del punt de vista operatiu com de planificació. També analitza totes les qüestions i elements necessaris per a garantir la convergència amb les estratègies proposades en l’àmbit europeu, que facilitaran el compliment de la legislació futura. L’experiència de gestió en residus de la construcció (RC), les tendències en la concepció dels procediments

generals de gestió de residus a Catalunya i la necessitat de corresponsabilitzar els agents que intervenen en la gestió de RC han conduït a un programa que: consolida el model de gestió de RC iniciat a Catalunya fa alguns anys, ajustat a la nova normativa. advoca per l’autocontrol dels agents vinculats a la gestió dels RC. aposta per dinamitzar el mercat dels materials reciclats procedents dels RC per tal de tancar el cicle de materials i fer factibles els objectius de reciclatge de RC. situa la pròpia obra com la fase de referència per a la gestió correcta dels RC, fomentant la figura del Pla de gestió de residus a l’obra. La concepció dels eixos d’actuació del PROGROC 2007-2012 ha pres com a referència la revisió de l’anterior PROGROC i les necessitats derivades de l’anterior etapa de gestió. En conseqüència, s’han definit els set eixos d’actuació següents:


Mesures de prevenció i reutilització previstes al Pla de gestió de residus a l’obra. Separar els residus de manera efectiva amb vistes a la possibilitat de reutilitzar-los i valoritzar-los. Models de plecs de condicions i/ o criteris de referència per als procediments de contractació pública d’obres. Promoure la col·laboració entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge i la resta de departaments de la Generalitat de Catalunya per a fer possible la inclusió de criteris de prevenció dels RC en els respectius models de contractació.

Eix 2: valorització i deposició controlada Unificar els criteris d’admissió de residus d’acord amb la normativa vigent. Aplicar l’escalat tarifari per a diferenciar el material brut del material net.

Desplegar el model de gestió de RC a Catalunya. Elaborar obligatòriament el Pla de gestió de residus a l’obra. Implantar el sistema de gestió documental de RC.

Eix 4: desenvolupament d’infraestructures La gestió adient dels RC depèn, com a mínim en part, de les infraestructures de gestió i de les seves característiques. D’aquí que sigui interessant desplegar-les arreu del territori amb garanties i tenint en compte: Requisits ambientals exigibles a les infraestructures de tractament. Limitació de dipòsits controlats i previsió de plantes necessàries per donar cobertura als objectius de valorització.

Eix 5: recerca, desenvolupament i innovació tecnològica

Prosseguir amb les actuacions de suport per a clausurar abocadors incontrolats.

Línies de recerca en tècniques constructives i noves aplicacions dels àrids reciclats.

Consolidar el mercat de l’àrid reciclat:

Implicar els diversos agents (recicladors, associacions de materials, universitat, centres tecnològics...).

a. Promoure l’ús de l’àrid reciclat en les actuacions dels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya perquè serveixin d’exemple. b. Vetllar pel compliment dels requisits previstos per a les infraestructures.

Avaluar les tècniques d’estimació de la generació de RC a les obres i millorar el decalatge respecte a les produccions finals.

Pàg. /035

Criteris de prevenció en les fases de concepció del projecte tècnic de l’obra.

Eix 3: implantació del model de gestió

001 LES ACTUACIONS

Eix 1: prevenció


Informe anual | ARC 2007

Projectes pilot d’aplicacions alternatives dels àrids reciclats i definir els paràmetres mínims de qualitat.

Redacció de projectes i contractació d’obres

Tecnologies de reciclatge dels RC a Catalunya, tot millorant les condicions de tractament del residu i la qualitat del producte obtingut.

S’han redactat els projectes de clausura dels abocadors municipals d’enderrocs i altres residus de la construcció fora d’ús subvencionats en la primera resolució de convocatòria d’ajuts per a l’any 2007.

Eix 6: control i seguiment

Pàg. /036

Cal evolucionar cap a un control efectiu de la gestió dels RC sense que això repercuteixi en un increment desmesurat de les càrregues a assumir per part dels diferents agents: Sistema documental de seguiment i control dels RC.

001 LES ACTUACIONS

Inspeccions centrades en abocaments incontrolats, compliment del model de gestió, així com gestió adient de les infraestructures de tractament de RC.

Eix 7: formació, sensibilització, educació Les actuacions de sensibilització han d’arribar a tots els agents implicats: professionals del sector de la construcció, productors/posseïdors de RC, gestors de residus, Administració Pública i col·legis professionals.

Els principis estratègics del PROGROC Prevenir la contaminació i jerarquia d’opcions de gestió de residus. Responsabilitat del productor. Corresponsabilització en la gestió. Transparència de la informació. Gestió sostenible dels recursos.

Els abocadors en qüestió es localitzen en els municipis següents: Bages (L’Estany), Baix Camp (Prades, Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant), Baix Ebre (L’Ametlla de Mar), Baix Empordà (La Bisbal d’Empordà i Santa Cristina d’Aro), Baix Llobregat (Consorci Parc Agrari i Sant Boi de Llobregat), Conca de Barberà (Santa Coloma de Queralt), Garraf (Sant Pere de Ribes), Osona (Les Masies de Voltregà), Pallars Jussà (Conca de Dalt, Tremp, Castell de Mur i Gavet de la Conca), Pallars Sobirà (Soriguera i Baix Pallars), Priorat (Margalef i Gratallops), Ribera d’Ebre (Ginestar i Garcia), Segarra (Biosca, Cervera, Montoliu de Segarra, Sant Guim de la Plana, Plans de Sió, Estaràs i Torrefeta i Florejacs), Segrià (Alguaire), Tarragonès (Creixell, Altafulla, Renau, El Catllar i Els Pallaresos), Terra Alta (Prat de Comte i La Fatarella), Vallès Occidental (Montcada i Reixac -1 i 2-) i Vallès Oriental (Bigues i Riells).

Seguiment de les inspeccions a dipòsits controlats de runes L’ARC ha contractat novament el servei de control de les instal·lacions de gestió dels residus de la construcció a Catalunya que havia acabat l’any 2006. El nou contracte és per a dos anys prorrogables fins a quatre i es realitza mitjançant una empresa externa que fa visites mensuals. Aquest contracte ha començat a funcionar el mateix mes de juny.


L’ARC, dins de la seva política de suport per al finançament de les despeses que comporten les infraestructures necessàries per a implantar, controlar i fer el seguiment dels plans de gestió de les dejeccions ramaderes, va publicar al DOGC núm. 4.784, de 20 de desembre de 2006, mitjançant la Resolució MAH/1.464/2006, de 21 de novembre, la convocatòria per la qual s’obria la línia d’ajuts per a finançar les infraestructures necessàries per a implantar, controlar i fer el seguiment dels plans de gestió de dejeccions ramaderes, sota el pressupost de 2.000.000 €. En l’objecte de la subvenció s’hi van incloure conceptes com el finançament de les despeses que comporten les infraestructures per a controlar i fer el seguiment dels plans de gestió de dejeccions ramaderes, incloent-hi el projecte constructiu, la construcció, l’obra civil i l’adquisició i la implantació dels equipaments necessaris de control i seguiment per dotar les explotacions actuals de les infraestructures necessàries per a complir el pla de gestió (sistemes d’emmagatzematge, infraestructures de tractament individuals i col·lectives i equips de control). En la present ordre de subvenció, l’ARC va rebre 250 sol·licituds d’ajuts de les quals 188 va ser atorgades mitjançant resolució d’atorgament per un import total de 2.373.946,16 €.

Amb referència al seguiment de l’execució de les obres que corresponen a la subvenció d’infraestructures 2004, 2005 i 2006, per tal d’efectuar el pagament dels imports atorgats, l’ARC ha contractat l’empresa Ambicert per a dur a terme l’esmentat seguiment d’execució.

Base de dades dels sistemes de tractament de les dejeccions ramaderes S’ha actualitzat i finalitzat la confecció d’una base de dades de tots els sistemes de tractament de dejeccions ramaderes, en origen. Amb aquesta base de dades es pretén disposar de la informació sobre l’estat de les instal·lacions per a conèixer les que estan projectades, les que estan construïdes i les que estan en funcionament.

Aplicació per a controlar els costos de tractament dels sistemes de tractament Han estat finalitzades les tasques encomanades a la Fundació Agrícola Catalana (FAC) per a crear una eina informàtica que permeti als ramaders dur a terme una comptabilitat de costos dels sistemes de tractament de què disposen a la seva explotació. Amb aquesta eina es podran recollir els costos reals de diversos sistemes de tractament i comparar-los amb els teòrics.

001 LES ACTUACIONS

Ajuts relacionats amb els plans de gestió de dejeccions ramaderes

Pàg. /037

LES DEJECCIONS RAMADERES


Informe anual | ARC 2007

ELS SÒLS CONTAMINATS

001 LES ACTUACIONS

Pàg. /038

Presentació dels informes preliminars de situació (sòls contaminats) El Reial decret 9/2005 segons el qual s’estableix la relació d’activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats, indica que, entre d’altres, els titulars de les activitats potencialment contaminants del sòl (APC) hauran de presentar l’informe preliminar de situació (IPS). Durant l’any 2007, l’ARC ha rebut 6.415 informes preliminars de situació.

Actuacions subsidiàries d’investigació i recuperació de sòls contaminats A l’emplaçament de l’antiga empresa Hightex, a Òdena, s’han realitzat ac-

tuacions de control i seguiment de la recuperació ja finalitzada: monitoratge de les aigües subterrànies de l’emplaçament i pous de l’entorn; controlar les aigües subterrànies retingudes a les rases drenants de captació construïdes; i adjudicar un concurs per a controlar i gestionar les aigües subterrànies retingudes a les rases de captació per un termini d’un any.

Seguiment dels convenis de col·laboració Dins dels dos convenis de col· laboració en matèria de gestió de sòls contaminats que el Departament de Medi Ambient i Habitatge i l’ARC tenen establerts amb l’Autoritat Portuària de BCN i l’Associació Empresarial Química de Tarragona, ha finalitzat la redacció de les corresponents guies per a prevenir la contaminació del sòl.

CONCEPTE Informes d’avaluació d’estudis i projectes d’investigació i recuperació d’emplaçaments contaminats Actuacions subsidiàries d’investigació i recuperació de sòls contaminats Identificació de nous emplaçaments potencialment contaminats Avaluació d’informes relacionats amb indicis de contaminació del sòl en el marc de la Llei IIAA Informes tècnics favorables sobre la regulació de l’emmagatzematge de residus perillosos

132

1

131

6 2 (95.300 E)


La contaminació química de l’embassament de Flix

En col·laboració amb el Departament de Salut, s’ha elaborat material didàctic amb vista a fer cursos de formació als centres hospitalaris i veterinaris. També s’han fet visites a centres sanitaris, veterinaris i gestors de residus sanitaris que tenen dubtes en la classificació o tractament d’aquests residus.

S’ha avaluat i informat del projecte per a eliminar la contaminació química de l’embassament de Flix, que comprèn tant la planta de tractament com el dipòsit controlat pels sediments tractats.

Mensualment es visiten els centres sanitaris -Teknon, l’Hospital de Granollers, diversos centres d’atenció primària, l’Hospital de Badalona, etc.-, i centres sanitaris -clíniques veterinàries de Granollers, Canovelles, etc.

El Reial decret 1.594/1997, de 17 d’octubre, regula la deducció en l’Impost de Societats per inversions destinades a protegir el medi ambient que realitzen les empreses. Aquest decret preveu que l’administració competent emeti els certificats que corresponen perquè les empreses es puguin aplicar les desgravacions corresponents.

Certificats i convenis per a desgravacions fiscals

Durant l’any 2007, s’han rebut 91 sol· licituds de certificació. En total s’han realitzat 145 informes dels quals s’ha informat favorablement de 70, i desfavorablement de 64; se n’han tramès 11 a altres organismes i resten pendents de finalitzar tràmits 63 sol· licituds, de les quals 47, corresponen al 2007.

001 LES ACTUACIONS

La gestió dels residus sanitaris

Pàg. /039

ALTRES ACTUACIONS DE GESTIÓ


Informe anual | ARC 2007

L’ESFORÇ COL·LECTIU PER A...

MILLORAR LA GESTIÓ DELS RESIDUS

Pròrroga del conveni de col·laboració entre l’ARC i el Consell Comarcal de la Segarra per a establir el model de gestió de residus municipals a la comarca. Data de signatura 02/01/07 - fins 31/12/08. Pròrroga del conveni de col·laboració entre l’ARC i el Consell Comarcal de la Conca de Barberà per a realitzar millores al centre de tractament de residus de l’Espluga de Francolí i completar les infraestructures del Programa de gestió de residus municipals de Catalunya. Data de signatura 02/01/07 - fins 31/12/08.

Pàg. /040

Pròrroga del conveni de col·laboració entre l’ARC i el Consell Comarcal de la Noguera per a establir el model de gestió de residus municipals a la comarca. Data de signatura 02/01/07 - fins a 31/12/08. Pròrroga del conveni de col·laboració entre l’ARC i el Consorci de Gestió de Residus Municipals de les Comarques de la Ribera d’Ebre, La Terra Alta i el Priorat per a establir el model de la gestió dels residus municipals a les tres comarques. Data de signatura 02/01/07 - fins 31/12/08.

001 LES ACTUACIONS

Pròrroga del conveni de col·laboració entre l’ARC i el Consell Comarcal de les Garrigues per a establir el model de gestió de residus municipals a la comarca. Data de signatura 02/01/07 - fins 31/12/08. Pròrroga del conveni de col·laboració entre l’ARC i el Consell Comarcal de l’Anoia per a establir el model de gestió de residus municipals a la comarca. Data de signatura 02/01/07 - fins 31/12/08. Pròrroga del conveni de col·laboració entre l’ARC i el Consell Comarcal del Baix Empordà per a establir el model de la gestió dels residus municipals a la comarca. Data de signatura 2/01/07 - fins 31/12/08. Addenda al conveni de col·laboració entre l’ARC i l’Autoritat Portuària. Data de signatura 2/01/07 - fins 31/12/07. Addenda al conveni de col·laboració entre l’ARC i el Departament de Governació i Administracions Públiques per al desplegament de bones pràctiques en la gestió dels residus de la Generalitat de Catalunya. Data de signatura 01/02/07 - fins 31/12/07. Addenda al conveni de col·laboració entre l’ARC i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, el Consell Comarcal del Pallars Sobirà, el Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça i l’Ajuntament de Tremp per a establir el model de la gestió de residus municipals en l’àmbit de les tres comarques. Data de signatura 02/03/07 - fins 31/12/07. Addenda al conveni marc de col·laboració entre l’ARC i les entitats gestores dels sistemes integrats de gestió (SIG) de residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE). Data de signatura 21/03/07. Segona pròrroga del conveni de col·laboració signat entre l’ARC i el Consell Comarcal de La Garrotxa per a la cooperació i encomana de gestió d’actuacions d’inspecció d’activitats productores i gestores de residus susceptibles d’ésser aplicats al sòl en profit de l’agricultura. Data de signatura 22/03/07. Addenda al conveni de col·laboració signat entre l’ARC i l’EMSHTR per la qual se’n prorroga la vigència. Data de signatura 02/05/07.


Conveni signat entre l’ARC i el Consell Comarcal de l’Anoia per a gestionar correctament els residus generats i gestionats a la comarca de l’Anoia. Data de signatura 22/05/07 - pressupost 30.000€ - fins 31/12/07. Conveni entre el Ministeri de Medi Ambient i la Generalitat de Catalunya per a encarregar la gestió de l’Agència de Residus de Catalunya de les actuacions relacionades amb el trasllat de residus procedents del Principat d’Andorra. Data de signatura 16/05/07.

Addenda al conveni de col·laboració entre l’ARC i el Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals de la Comarca del Montsià per a establir el model de la gestió dels residus municipals a la comarca. Data de signatura 02/01/07 - fins 15/08/07.

Pàg. /041

Conveni de col·laboració entre l’ARC i el Consell Comarcal de La Garrotxa. Conveni signat 25/06/07. Per l’ adequació del dipòsit controlat de Beuda i el projecte de millores d’infraestructures de tractament de lixiviats. Data de signatura 25/06/07 - fins 31/12/08.

Pròrroga al conveni de col·laboració entre l’ARC i el Conselh Generau d’Aran per a establir el model de gestió dels residus municipals a la Vall d’Aran. Data de signatura 19/10/07 - fins 31/12/08. Protocol de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya, l’Institut Català del Sòl i Gestora de Runes de la Construcció, SA, per a establir un marc de col· laboració que garanteixi el compliment de la normativa específica de gestió de residus de la construcció. Data de signatura 3/10/07 - fins 31/12/09. Conveni de col·laboració entre l’ARC i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a incorporar progressivament criteris de sostenibilitat en la gestió dels residus generats als centres d’activitat de la corporació. Data de signatura 31/12/07 - fins 31/12/08. Acord de col·laboració i execució de mesures per a fomentar i millorar la gestió dels residus entre l’ARC, el Consorci per a la Gestió de Residus Municipals de les Comarques de la Ribera d’Ebre, La Terra Alta i el Priorat i l’empresa Gestió i Recuperació de Terrenys, SA. Data de signatura 16/11/07.

ELS AJUTS ATORGATS

Projectes de gestió de dejeccions ramaderes

Atorgaments: 190

Ajuts totals: 2.373.946,16 €

Projectes de gestió de sòls contaminats

Atorgaments: 2

Ajuts totals: 95.300 €

001 LES ACTUACIONS

Conveni de col·laboració entre l’ARC i el Consell Comarcal del Berguedà per a establir el model de gestió dels residus municipals a la comarca. Data de signatura 30/07/07 - fins 31/12/07.


Informe anual | ARC 2007

001 LES ACTUACIONS

Pàg. /042

LA RECOLLIDA SELECTIVA I LA VALORITZACIÓ

La recuperació dels materials presents als residus i que encara no han finalitzat el seu cicle de vida, així com dels subproductes dels processos productius industrials, demostra la viabilitat social, ambiental i econòmica d’un model de consum fonamentat en aprofitar els recursos de manera eficient. Una gestió dels residus fonamentada en aquesta idea demana comptar amb una xarxa d’infraestructures que garanteixi la qualitat ambiental dels procediments aplicats i de les intervencions dutes a terme.

Les accions impulsades el 2007 La recollida selectiva: les dades Els envasos: Sistemes de dipòsit, devolució i retorn (SDDR) d’envasos. Inspecció a les empreses no adherides al SDDR o al SIG. La fracció orgànica: Suport als ens locals per a implantar la recollida selectiva de la FORM.

Els reptes de l’ARC

Seguiment de les instal·lacions de tractament biològic.

Fomentar la recollida selectiva i la valorització dels residus.

Estudis de caracterització de la fracció orgànica.

Donar suport al reciclatge i a la reutilització dels recursos.

Nova aplicació de caracterització de la FORM.

Facilitar eines comunicatives i de difusió de la lògica del recurs. Impulsar noves iniciatives tecnològiques per a evitar la disposició final dels residus.

La “bossa tipus” de Catalunya. Els subproductes: Ajuts per al consum de matèries recuperades i subproductes. Jornada “La gestió de residus com a subproductes”.


Butlletí de la Borsa de Subproductes de Catalunya (BSC). Subproductes animals no destinats al consum humà (SANDACH). Els sistemes integrats de gestió:

Gestió de residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE). Seguiment de productors i/o distribuïdores d’Aparells Elèctrics i Electròniques que no compleixen amb les obligacions derivades del Reial Decret 208/2005 Autorització de sistemes individuals de gestió de RAEE. Seguiment de l’Oficina de Coordinació Logística (OFIRAEE). Gestió de pneumàtics fora d’ús (PFU). Gestió d’olis industrials usats. Gestió de medicaments (SIGRE). Altres actuacions de recollida selectiva i reutilització: Papereres per a la recollida de paper i cartró i envasos. Mercat de segona mà a la deixalleria comarcal de Celrà. Prova pilot amb bolquers reutilitzables a escoles bressol.

001 LES ACTUACIONS

Gestió d’envasos de productes fitosanitaris.

Pàg. /043

Convenis amb ECOEMBES i ECOVIDRIO.


Informe anual | ARC 2007

Les dades de la recollida selectiva

001 LES ACTUACIONS

Pàg. /044

Un dels eixos estratègics del model de gestió dels residus municipals de Catalunya es basa en enfortir i estendre les recollides selectives al conjunt del territori i tractar el 100% de les fraccions de residus. Durant el 2007, la recollida selectiva ha augmentat globalment un 6,6% respecte a l’any 2006, amb el repartiment següent per fraccions: Matèria orgànica 302.724 t. 7,0% del total de residus Increment del 18,2% respecte al 2006 Generació per habitant: 41,9 kg (0,11 kg/hab/dia) Poda 64.871 t. 1,5% del total de residus Decrement del 3,5% respecte al 2006 Generació per habitant: 9,0 kg (0,02 kg/hab/dia) Vidre 201.683,6 t. 4,7% del total de residus Increment del 10,1% respecte al 2006 Generació per habitant: 28,0 kg (0,08 kg/hab/dia) Paper i cartró 408.733,7 t. 9,5% del total de residus Decrement del 2,7% respecte al 2006 Generació per habitant: 56,7 kg (0,15 kg/hab/dia)

Envasos 103.873,4 t. 2,4% del total de residus Increment del 9,5% respecte al 2006 Generació per habitant: 14,4 kg (0,04 kg/hab/dia) Voluminosos 180.099 t. 4,2% del total de residus Increment del 11,3% respecte al 2006 Generació per habitant: 15,0 kg (0,04 kg/hab/dia) Piles 575,7 t. 0,01% del total de residus Increment del 10,8% respecte al 2006 Generació per habitant: 0,08 kg Medicaments 546,1 t. 0,01% del total de residus Increment del 13,9% respecte al 2006 Generació per habitant: 0,07 kg Tèxtil 6.513,2 t. 0,15% del total de residus Increment del 10,5% respecte al 2006 Generació per habitant: 0,9 kg Altres residus (deixalleries) 184.344,5 t. 4,3% del total de residus Increment del 5,9% respecte al 2006 Generació per habitant: 25,6 kg (0,07 kg/hab/dia)


TOTAL RECOLLIDA SELECTIVA

1.453.964,6 t. 33,7% del total de residus Increment del 6,6% respecte al 2006 Generació per habitant: 201,6 kg (0,55 kg/hab/dia)

2.857.405,5 t. 66,3% del total de residus Decrement de l’1,6% respecte al 2006 Generació per habitant: 396,3 kg (1,08 kg/hab/dia)

Pàg. /045

RESTA

4.311.370 t. Increment del 0,98% respecte al 2006 Generació per habitant: 597,9 kg (1,63 kg/hab/dia)

001 LES ACTUACIONS

RESIDUS TOTALS


© Zulema Galeano

Informe anual | ARC 2007

Pàg. /046

ELS ENVASOS

001 LES ACTUACIONS

Inspecció a les empreses no adherides al SDDR o al SIG Sistemes de dipòsit, devolució i retorn (SDDR) d’envasos Les empreses que comercialitzen els seus productes mitjançant envasos reutilitzables i volen acollir-se a un sistema de dipòsit, devolució i retorn (SDDR) d’envasos, previst a la Llei 11/1997, d’envasos i residus d’envasos, han de comunicar-ho prèviament a l’autoritat competent. Durant l’any 2007, nou empreses han comunicat a l’ARC la implantació voluntària d’aquests SDDR per a envasos d’ús industrial. En total, ja hi ha 65 empreses que han implantat aquests sistemes de retorn que afavoreixen la reutilització dels envasos, fomenten la prevenció en la generació de residus i garanteixen el control i la traçabilitat necessaris per a aquest tipus d’envasos.

Les empreses envasadores o bé els responsables de la posada al mercat de productes envasats de consum domèstic han d’assumir la responsabilitat de gestionar correctament els residus d’envasos que generaran aquests productes. Aquesta gestió s’ha de realitzar mitjançant els sistemes que es preveuen a la Llei 11/1997: el sistema de dipòsit, devolució i retorn (SDDR) o bé el sistema integrat de gestió (SIG). Durant l’any 2007, l’ARC ha continuat requerint a les empreses que presumiblement no compleixen la normativa d’envasos que s’hi adaptin mitjançant l’adhesió a un SIG o bé implantant un SDDR. Com a conseqüència d’aquests requeriments, s’han realitzat les corresponents visites d’inspecció a les empreses que no han justificat el compliment de la normativa per la posada al mercat dels seus productes envasats per al consum domèstic / domiciliari.


Seguiment de les instal·lacions de tractament biològic

L’ARC, dins la seva política de suport als ens locals per a implantar la recollida selectiva de la FORM, va publicar l’any 2006 (DOGC núm. 4.784, de 20 de desembre de 2006, mitjançant la Resolució MAH/4.168/2006, de 21 de novembre) la convocatòria d’ajuts per a fomentar la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals, amb un pressupost de 9.000.000 €.

Després de l’estudi i valoració de totes les ofertes presentades, el 2007 s’ha contractat el Servei d’Assistència Tècnica, Assessoria i Formació per al seguiment de l’explotació i manteniment de les instal·lacions de Tractament Biològic de Fracció Orgànica de Residus Municipals a l’empresa Tècniques de Gestió Ambiental, SL.

L’objecte de la subvenció inclou els conceptes següents: els cubells i les bosses compostables per a les llars, els contenidors de recollida selectiva de la FORM, la realització de les campanyes de comunicació, i altres conceptes estrictament relacionats amb fomentar la recollida selectiva de la FORM (actuacions per al compostatge domèstic, elements per a la transferència de la FORM...). En la present convocatòria de subvenció, l’ARC ha rebut 117 sol·licituds d’ajuts, de les quals 115 han estat atorgades mitjançant resolució d’atorgament per un import total de 6.331.400 €.

El contracte té una durada de dos anys amb possibilitat de pròrroga de dos anys més. Una vegada iniciat, l’empresa ha procedit a analitzar tota la documentació relativa a plantes de compostatge de fracció orgànica de residus municipals de què disposa l’ARC. S’ha preparat també el suport documental per a recollir la informació a les visites de les instal·lacions, i s’ha realitzat una primera visita a totes les plantes, obtenint una valoració inicial de l’estat actual de cadascuna. L’anàlisi de la informació ha permès plantejar d’una manera molt eficient les segones visites, on ja s’han pogut tractar directament diferents problemàtiques detectades.

001 LES ACTUACIONS

Suport als ens locals per a implantar la recollida selectiva de la FORM

Pàg. /047

LA FRACCIÓ ORGÀNICA (FORM)


Informe anual | ARC 2007

Nova aplicació de caracterització de la FORM

001 LES ACTUACIONS

Pàg. /048

Durant el primer trimestre s’ha enllestit l’última fase dels treballs de la nova aplicació de les caracteritzacions de FORM, treballant conjuntament amb el Departament de Sistemes d’Informació. Aquesta nova eina informàtica s’ha posat en marxa amb la voluntat de: Fer més àgil i simplificar la comunicació amb els ens locals titulars de les recollides, els municipis i els ens locals titulars de les plantes de tractament. Garantir que els ens locals titulars de les recollides, els municipis i els ens locals titulars de les plantes de tractament siguin oportunament avisats i, si així ho desitgen, puguin presenciar les caracteritzacions. Facilitar les eines per a treure més profit dels resultats, més enllà d’obtenir el factor corrector de la qualitat a efectes de calcular el retorn del cànon. Per tal de facilitar i poder entendre l’aplicació, el Departament de Gestió de Matèria Orgànica ha confeccionat la Guia d’ús de l’aplicació SDRFORM per tal d’orientar i ajudar tots els usuaris a fer-la servir.

Estudis de caracterització de la fracció orgànica A final del 2006, van concloure les gestions per a confeccionar un plec de condicions tècniques per a contractar els estudis de caracterització de la fracció orgànica procedent de la recollida selectiva dels residus municipals a Catalunya, així com per a caracteritzar els rebuigs produïts a les plantes de tractament biològic de Catalunya durant el període 2007-2008. L’objecte d’aquest plec va ser definir el conjunt d’aspectes i requisits tècnics que han de regular la contractació dels estudis de caracterització de la FORM. El 2007 s’ha formalitzat la contractació dels estudis de caracterització, organitzats per lots, amb les empreses caracteritzadores següents: LOT 1 SISTEMAS MEDIOAMBIENTALES, SL LOT 2 ECA LOT 3 UTE ECOPROGES-INOCSA LOT 4 APPLUS AGROAMBIENTAL, SA LOT 5 TECNOMA, SA LOT 6 TECNOAMBIENTE, SA L’any 2007 s’han fet 1.119 caracteritzacions.


Instal·lacions on s’han fet les caracteritzacions de FORM Nombre total de caracteritzacions

ECOPARC 1 (Barcelona) - Planta de compostatge

139

ECOPARC 2 (Montcada i Reixac) - Planta de compostatge

128 4

Planta de compostatge de Botarell

91

Planta de compostatge de Castelldefels

37

Planta de compostatge de Granollers

116

Planta de compostatge de Jorba

13

Planta de compostatge de la Seu d’Urgell

16

Planta de compostatge de l’Espluga de Francolí

28

Planta de compostatge de Llagostera

66

Planta de compostatge de Manresa

68

Planta de compostatge de Mas de Barberans

20

Planta de compostatge de Montoliu de Lleida

39

Planta de compostatge de Sant Cugat del Vallès

4

Planta de compostatge de Sant Pere de Ribes

54

Planta de compostatge de Santa Coloma de Farners

40

Planta de compostatge de Tàrrega

47

Planta de compostatge de Terrassa

55

Planta de compostatge de Torrelles de Llobregat

20

Planta de compostatge de Tremp

4

Planta de compostatge d’Olot

21

Planta de transvasament de Castelló d’Empúries

18

Planta de transvasament de les Llosses

12

Planta de transvasament de Mataró

38

Planta de transvasament de Tivissa

2

Planta de triatge d’envasos lleugers i de paper i cartró de Malla

36

Subministres orgànics de terres i substrats, SL

3

Nombre total de caracteritzacions

1.119

Pàg. /049

Planta de compostatge de Boadella i les Escaules

001 LES ACTUACIONS

Instal·lació Caracterització


Informe anual | ARC 2007

La “bossa tipus” de Catalunya

Pàg. /050

Amb motiu de l’elaboració del nou Programa de gestió de residus municipals de Catalunya (PROGREMIC 20072012), s’han revisat i actualitzat les dades sobre la composició dels residus municipals. En el marc d’aquest estudi, s’ha realitzat una campanya de caracteritzacions de la fracció resta/fracció inert dels residus municipals a diversos municipis per tal de conèixer-ne amb detall la composició. En una primera fase, s’ha caracteritzat la brossa de 44 municipis de Catalunya. A partir d’aquestes dades, i juntament amb les quantitatives i de composició de què es disposa de les altres fraccions residuals recollides, s’ha realitzat el càlcul dels residus municipals del 2004 i 2005, informació que ha servit per a calcular la composició mitjana dels residus municipals de Catalunya.

001 LES ACTUACIONS

Bossa tipus de catalunya

11% 4% 36%

5%

Tèxtils Sanitaris

Envasos lleugers

Terres i Runes

Vidre

Voluminosos

Paper i Cartró

Altres

Tèxtils

3% 5%

12%

7%

© Lisa Pram

FORM + FV

18%


Ajuts per al consum de matèries recuperades i subproductes

fet l’edició i la distribució del butlletí en paper i electrònic. Aquests butlletins contenen: exemples de casos pràctics sobre subproductes, instruccions sobre els tràmits a seguir per a gestionar un residu com a subproducte, explicacions del funcionament de la Borsa de Subproductes, així com un recull d’anuncis d’ofertes i demandes de subproductes.

A la convocatòria de l’any 2007 d’ajuts per a impulsar el consum de matèries recuperades i subproductes, s’han presentat vuit projectes dels quals s’ha resolt atorgar subvencions a quatre, per un import total de 110.913,97 €.

Jornada “La gestió de residus com a subproductes” L’1 de febrer s’ha celebrat la jornada “La gestió de residus com a subproductes” a la Llotja de Mar de Barcelona, organitzada conjuntament amb la Borsa de Subproductes de Catalunya, amb l’assistència d’unes 115 persones i dedicada a presentar casos pràctics.

Butlletí de la Borsa de Subproductes de Catalunya (BSC) En el marc del conveni amb el Consell de Cambres de Catalunya, s’ha

Subproductes animals no destinats al consum humà (SANDACH) S’ha participat en els grups de treball i en la Comissió Nacional SANDACH (www.sandach.com.es) en aplicació del Reglament (CE) núm. 1.774/2002 del Parlament Europeu i del Consell d’Europa, de 3 d’octubre de 2002, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicades als subproductes animals no destinats al consum humà, amb la finalitat de vetllar per l’aplicació general del reglament esmentat a l’especificitat del model de gestió de residus a Catalunya.

001 LES ACTUACIONS

L’any 2007 s’han rebut 89 sol·licituds i s’han realitzat els informes corresponents, dels quals 60 han estat favorables i 17 desfavorables. S’han visitat 6 productors o receptors de subproductes.

Pàg. /051

ELS SUBPRODUCTES


Informe anual | ARC 2007

ELS SISTEMES INTEGRATS DE GESTIÓ

A final de 2007, Ecoembes i Ecovidrio han presentat a l’ARC la sol· licitud de renovació de l’autorització com a sistemes integrats de gestió d’envasos a Catalunya, atès que la seva vigència finalitza el primer semestre de l’any 2008. Així, el darrer trimestre de l’any 2007 s’ha començat a treballar per a valorar aquestes sol·licituds de renovació. Tanmateix, durant l’any 2007 els ens locals adherits als convenis han continuat facturant als sistemes integrats de gestió, les aportacions econòmiques que reben pels diferents conceptes establerts en aquests convenis de col·laboració -que corresponen a les quantitats d’envasos recollides selectivament- amb les mateixes condicions econòmiques que els anys anteriors.

La recollida selectiva d’envasos buits que han contingut productes fitosanitaris, realitzada mitjançant un sistema integrat de gestió (SIGFITO), ha continuat creixent. Durant el 2007 es van recollir 229.187 kg d’envasos, que representen un increment, respecte a l’any anterior, de l’11%. També s’ha continuat amb el desplegament dels punts de recollida d’envasos fitosanitaris a Catalunya, amb una xarxa de més de 250 punts operatius d’agrupament, principalment les cooperatives agràries i els indrets de venda de productes fitosanitaris.

Gestió de residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE)

Gestió d’envasos de productes fitosanitaris

Durant l’any 2007 s’han autoritzat nou SIG de RAEE: ECOTIC, ECOLEC, AMBILAMP, ECOLUM, ECOASIMELEC, TRAGAMOVIL, ECOFIMÁTICA, ERP i ECO-RAEE’S.

A mitjan 2007, el sistema integrat de gestió d’envasos de productes fitosanitaris SIGFITO AGROENVASES,SL ha presentat la seva sol·licitud de renovació d’autorització com a SIG a Catalunya, per al període 2007-2012.

Seguiment de productors i/o distribuïdores d’Aparells Elèctrics i Electrònics que no compleixen amb les obligacions derivades del Reial Decret 208/2005

© Roger Velazquez

001 LES ACTUACIONS

Pàg. /052

Convenis amb ECOEMBES i ECOVIDRIO

Per aquest motiu s’ha valorat la documentació per a renovar el sistema integrat de gestió durant cinc anys més.


137 han realitzat els tràmits oportuns i actualment compleixen amb les seves obligacions; 134 empreses no han iniciat cap tràmit. Durant l’any 2007 s’han realitzat 63 informes tècnics per tal de requerir el compliment de la llei.

Autorització de sistemes individuals de gestió de RAEE Durant l’any 2007, s’han analitzat les 34 sol·licituds rebudes d’empreses per a l’autorització de sistemes individuals de gestió de RAEE. D’aquestes 32 sol·licituds, cinc empreses han desestimat la sol·licitud inicial i s’han adherit a un dels SIG autoritzats, 14 empreses no han respost als requeriments efectuats durant l’any 2006 i 15 han continuat els tràmits oportuns i

Seguiment de l’Oficina de Coordinació Logística (OFIRAEE) Els SIG autoritzats han creat l’Oficina de Coordinació Logística (OFIRAEE) que elabora un informe d’activitat amb periodicitat mensual. Durant el mes de març de 2007 s’han celebrat quatre jornades territorials per tal de presentar els ens locals i comarcals OFIRAEE.

Gestió de pneumàtics fora d’ús (PFU) Durant el 2007 s’ha fet la tramitació de l’autorització i seguiment de la implantació dels sistemes integrats de gestió de PFU: SIGNUS i TNU.

Gestió d’olis industrials usats Durant el 2007 s’ha avançat en la tramitació de l’autorització i seguiment de la implantació dels sistemes integrats de gestió d’olis: SIGAUS i SIGPI.

Pàg. /053

s’ha realitzat, o bé l’informe tècnic de valoració després de valorar la resposta als nostres requeriments, o bé s’han realitzat primers requeriments pel fet de ser sol·licituds noves.

001 LES ACTUACIONS

Amb la col·laboració del Sistema Integrat Gestió, s’ha fet el seguiment d’empreses conegudes com a “free riders”, empreses que no han presentat a l’ARC la Declaració com a productor d’Aparells Elèctrics i Electrònics, a l’hora que no han tramitat el seu registre al Registre Nacional de Productors d’Aparells Elèctrics i Electrònics (REI-RAEE). S’han enviat 333 cartes informatives a aquestes empreses, de les quals, 62 han estat retornades. De la resta:


Informe anual | ARC 2007

Gestió de medicaments La recollida de medicaments de procedència domèstica s’ha continuat fent mitjançant el Sistema integrat de gestió i recollida d’envasos del sector farmacèutic (SIGRE), la qual es va iniciar l’any 2001. S’organitza mitjançant contenidors ubicats a prop de 3.000 farmàcies i 600 centres d’atenció primària.

Farmàcies col·laboradores a catalunya Demarcació

Pàg. /054

Barcelona

Quantitat recollida

2.178

350.223

Girona

295

28.628

Lleida

187

23.010

Tarragona

307

44.697

2.967

446.558

TOTAL 001 LES ACTUACIONS

Nombre de farmàcies

Durant l’any 2007 s’han recollit 446.558 kg de medicaments, un increment del 17,1% respecte al 2006. La Fundació Humanitària Dr.Trueta, per la seva banda, ha recollit un total de 99.491 kg, fet que implica un increment de l’1,3%. Aproximadament el 29% de tots els medicaments recollits es reciclen, bàsicament les fraccions de paper i cartró, el vidre, el plàstic i el metall.


ALTRES ACTUACIONS DE RECOLLIDA SELECTIVA I REUTILITZACIÓGESTIÓ

La novetat del 2007 és que la sol· licitud es pot fer en línia, així com la logística de validar-les i confirmarles. També, a partir del 2007, s’ha fet extensiu el servei a papereres per a la fracció d’envasos lleugers, de les quals se n’han lliurat 7.534 unitats.

Mercat de segona mà a la deixalleria comarcal de Celrà L’ARC ha subvencionat amb 53.500 € la construcció del nou mercat de segona mà engegat a la deixalleria de Celrà. El nou equipament aprofitarà els materials que els ciutadans dipositen a la deixalleria per cedirlos o intercanviar-los amb col·lectius necessitats, un cop recuperats i restaurats. Amb aquest sistema, es reduiran el 20% de mobles, el 30% de restes electròniques, el 10% de ferralla i el 10% de roba. L’intercanvi

o donació es durà a terme en coordinació amb els serveis socials del Consell Comarcal del Gironès i d’altres municipis. Els objectius d’aquest mercat són allargar la vida útil dels productes i alhora incidir en la inserció laboral d’un col·lectiu de persones amb risc d’exclusió social a causa de disminucions intel·lectuals i malalties mentals. Per posar en marxa aquesta iniciativa, l’entitat Tirgi que impulsa el mercat ha impartit un curs de formació sobre restauració a les persones que contractarà, i ha fet una primera selecció dels materials que es poden recuperar o valoritzar al taller de restauració. La recuperació es farà en unes dependències habilitades expressament a la deixalleria. Actualment, Tirgi té contractades 55 persones amb disminucions intel· lectuals i malalties mentals. La deixalleria de Celrà dóna servei als municipis de Celrà, Bordils, Flaçà, Juià, Cervià de Ter, Viladasens, Sant Jordi Desvalls, Sant Julià de Ramis, Sant Joan de Mollet i Sant Martí Vell. I també a d’altres poblacions del Consell Comarcal del Gironès i rodalia.

001 LES ACTUACIONS

S’ha continuat fomentant la recollida selectiva de paper i cartró a les oficines i dependències d’empreses, escoles i altres entitats, mitjançant el lliurament gratuït de papereres dissenyades amb aquest objectiu. Respecte al 2006, s’ha mantingut la quantitat de papereres de cartró lliurades a les entitats esmentades en unes 20.000 unitats.

Pàg. /055

Papereres per a la recollida de paper i cartró i envasos


Informe anual | ARC 2007

Pàg. /056 001 LES ACTUACIONS

Prova pilot amb bolquers reutilitzables a escoles bressol L’ARC ha subvencionat un servei pilot de neteja i distribució de bolquers de roba per a dues escoles bressol municipals de Sant Cugat del Vallès. Es calcula que la prova aconseguirà reduir el 90% dels bolquers que s’arribarien a generar en un any, xifra que correspon a uns 115.000 bolquers d’un sol ús. La intenció és estendre l’any vinent aquesta iniciativa a les altres escoles bressol municipals de la localitat i també a les famílies. Els bolquers d’un sol ús poden arribar a representar entre el 3 i el 4% del total de la brossa d’un municipi i, com que no es poden reciclar, van directament als abocadors. Es calcula que cada nadó utilitza entre 4.500 i 6.000 bolquers d’un sol ús durant la seva infància. Amb aquesta experiència al municipi de Sant Cugat del Vallès s’espera que cada nadó redueixi aquesta xifra en unes 1.500 unitats. El bolquer escollit és de cotó 100%, amb funda impermeable i transpirable. Consta de dues parts: una calça i una tela de cotó absorbent. També conté una capa molt fina de cel·lulosa que va entre la pell i el bolquer i que, un cop usada, es rebutja.


L’ESFORÇ COL·LECTIU PER A...

FOMENTAR LA RECOLLIDA SELECTIVA I LA VALORITZACIÓ

Addenda de l’entitat European Recycling Platform- ERP, SAS, al conveni marc de col·laboració subscrit entre l’ARC i altres entitats gestores dels sistemes integrats de gestió (SIG) de residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE). Data de signatura 23/04/07. Conveni de col·laboració entre l’ARC, el Consell Comarcal del Priorat i la societat Gestora de Runes de la Construcció. Data de signatura 20/07/07 - fins 31/12/08.

Segona addenda al conveni marc de col·laboració entre l’ARC i la Comissió Obrera Nacional de Catalunya per a l’any 2007. Data de signatura 20/03/07. Conveni de col·laboració entre l’ARC i l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló per a promoure actuacions en matèria de biomassa. Data de signatura 18/12/07.

Pàg. /057

Pròrroga conveni de col·laboració entre l’ARC i l’Associació Catalana de Recicladors de Palets i Embalatges de Fusta (REPACAT). Data de signatura 20/07/07 - fins 20/07/08.

Conveni de col·laboració entre l’ARC i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya per a promoure actuacions en matèria de biomassa. Data de signatura 19/12/07. Conveni de col·laboració entre l’ARC i l’Ajuntament de Molins de Rei per a promoure actuacions en matèria de biomassa. Data de signatura 27/12/07. Conveni de col·laboració entre l’ARC i el Consell Comarcal del Bages per a promoure actuacions en matèria de biomassa. Data de signatura 31/12/07. Conveni de col·laboració entre l’ARC i l’Ajuntament de La Sénia per a promoure actuacions en matèria de biomassa. Data de signatura 18/12/07. Conveni de col·laboració entre l’ARC i la Unió General de Treballadors de Catalunya per a potenciar la valorització dels residus industrials assimilables a urbans no recollits selectivament. Data de signatura 31/12/07 - fins 31/12/08

ELS AJUTS ATORGATS

Projectes de consum de matèries recuperades i subproductes

Atorgaments: 4

Ajuts totals: 207.325,32 €

Projectes de deixalleries i altres equipaments

Atorgaments: 69

Ajuts totals: 5.517.522,63 €

Projectes per a fomentar la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus municipals

Atorgaments: 115

Ajuts totals: 6.331.400,0 €

001 LES ACTUACIONS

Conveni entre el Ministeri de Medi Ambient i l’ARC per a actuacions en matèria de biomassa. Data de signatura 30/10/07.


Informe anual | ARC 2007

001 LES ACTUACIONS

Pàg. /058

LA DISPOSICIÓ FINAL

La correcta disposició dels residus que han finalitzat la seva vida útil i no poden ser retornats al cicle productiu és una garantia de preservació de l’entorn. Els dipòsits controlats són una infraestructura necessària, ja que els nivells de reciclatge i recuperació dels recursos que han assolit les societats més desenvolupades encara no permeten desestimar completament aquesta alternativa.

Les accions impulsades el 2007 Ambientalització en dipòsits controlats: Tractament de lixiviats Gasos que contribueixen a l’efecte d’hivernacle Energies alternatives en dipòsits controlats Utilització de materials reciclats

L’ARC, amb aquest objectiu estratègic com a referent, promou infraestructures que compleixin tots els requisits de seguretat i de qualitat ambiental, i també fa clausurar i restaurar els indrets que es veuen afectats per l’abocament incontrolat de residus.

Els reptes de l’ARC Realitzar una correcta disposició final dels residus no aprofitables. Garantir la qualitat ambiental de les instal·lacions de disposició.

Clausura d’abocadors: De residus municipals De residus de la construcció L’emmagatzematge de residus perillosos


Tractament de lixiviats Durant l’any 2007, la planta mòbil de l’ARC ha tractat 5.472 m3 de lixiviats a les instal·lacions de dipòsits públics de residus municipals següents:

VOLUM DE LIXIVIAT TRACTAT

Mas de Barberans (Montsià)

2.423 m3

Bellver (Cerdanya)

1.734 m3

Montferrer-Castellbó (Alt Urgell)

1.315 m3

Total

5.472 m3

001 LES ACTUACIONS

DIPÒSIT CONTROLAT DE RESIDUS

Pàg. /059

L’AMBIENTALITZACIÓ EN DIPÒSITS CONTROLATS


Informe anual | ARC 2007

Gasos que contribueixen a l’efecte d’hivernacle

001 LES ACTUACIONS

Pàg. /060

Les unitats de combustió i/o aprofitament del biogàs instal·lades en els dipòsits públics de residus municipals han permès eliminar l’emissió de gas metà a l’atmosfera en més de 39,9 milions de m3 de biogàs que ha estat tractat prèviament (increment del 24,7% respecte al 2006).

Energies alternatives en dipòsits controlats Als dipòsits controlats públics hi ha instal·lats motors per a generar energia elèctrica a partir de biogàs. Són els següents: Al dipòsit del Garraf: 12 grups de 1.000 kW. Al dipòsit de Solius: 1 grup de 190 kW. Al dipòsit de Pedret i Marzà: 1 grup de 626 kW Al dipòsit de Serrallarga: 1 microturbina de 30 kW Al dipòsit de Bellver de Cerdanya: 1 microturbina de 30 kW

Utilització de materials reciclats en obres de clausura d’abocadors

Durant l’any 2007, la generació total d’energia elèctrica a partir del biogàs en dipòsits públics de residus municipals ha superat els 59,8 milions de kWh (increment del 15% respecte al 2006).

L’ARC utilitza materials reciclats a les obres que contracta. Així, en la clausura del dipòsit de l’Aldea (Baix Ebre) ha fet servir pneumàtic triturat en la capa drenant, grava reciclada procedent de RCD ceràmics en camins sobre el dipòsit clausurat, i mobiliari urbà reciclat (bancs i papereres) i passarel·la de fusta i plàstic reciclada.

A més, es disposa d’un aerogenerador de 3 kW de potència al dipòsit de la Cerdanya i de plaques fotovoltaiques i/o fototèrmiques per a aprofitar l’energia solar en alguns dipòsits.

D’altra banda, en l’ampliació i adequació del dipòsit de Puigpalter (Pla de l’Estany) ha utilitzat grava reciclada procedent de RCD en la capa drenant del vas antic que es segella.


LA CLAUSURA D’ABOCADORS

001 LES ACTUACIONS

L’any 2007 s’ha actuat en 76 municipis clausurant i netejant 213 punts incontrolats d’abocament (abocadors municipals fora d’ús, abocadors municipals d’enderrocs i altres residus de la construcció fora d’ús i punts d’abocament incontrolat).

Pàg. /061

Els abocadors municipals


Informe anual | ARC 2007

Els municipis on s’ha actuat són: Alt Empordà (Pau, Mollet de Peralada, Figueres, Cadaqués, Portbou, Colera, Llers i Darnius) Alt Penedès (Gelida) Anoia (Piera i Montmaneu) Bages (L’Estany) Baix Camp (Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Prades) Baix Empordà (Verges i Santa Cristina d’Aro)

Pàg. /062

Baix Llobregat (Sant Boi de Llobregat i Torrelles de Llobregat) Baix Penedès (El Vendrell, Santa Oliva i Sant Jaume dels Domenys) Berguedà (Gósol i Cercs) Conca de Barberà (Solivella, Barberà de la Conca, L’Espluga de Francolí, Pontils, Montblanc, Vilaverd i Santa Coloma de Queralt) Garraf (Sant Pere de Ribes)

001 LES ACTUACIONS

Garrigues (Espluga Calba) Garrotxa (Riudaura) Maresme (Arenys de Mar) Noguera (Menàrguens, Artesa de Segre, Oliola, Vallfogona de Balaguer, Castelló de Farfanya i Algerri) Osona (Orís) Pallars Jussà (Tremp, Isona i Conca Dellà, Sant Esteve de la Sarga, Conca de Dalt, Castell de Mur i Gavet de la Conca) Pla d’Urgell (Vilanova de Bellpuig) Ribera d’Ebre (Torre de l’Espanyol, Móra d’Ebre i Ginestar) Segarra (Torrefeta i Florejacs i Sant Guim de Freixenet) Segrià (Almacelles, Maials i Alguaire) La Selva (Santa Coloma de Farners i Lloret de Mar) Tarragonès (Tarragona, Creixell, Altafulla, Renau, El Catllar, Els Pallaresos, Constantí, La Nou de Gaià, La Pobla de Montornès, La Riera de Gaià, Torredembarra i Vilallonga del Camp) Terra Alta (Batea) Urgell (Vallbona de les Monges i Maldà) Vallès Occidental (Castellar del Vallès) Vallès Oriental (Bigues i Riells)


Els abocadors de la construcció S’han atorgat 5.484,255,78 € per a la clausura d’abocadors municipals fora d’ús i abocadors municipals d’enderrocs i altres residus de la construcció fora d’ús que corresponen als municipis de Cabanes (Alt Empordà), Figueres (Alt Empordà), Vall de Boí (Alta Ribagorça), C.C. Alta Ribagorça (Alta Ribagorça), Bruc (Anoia), L’Estany (Bages), Súria (Bages), Prades (Baix Camp), Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (Baix Camp), La Bisbal d’Empordà i Santa Cristina d’Aro (Baix Empordà), L’Aldea i L’Ametlla de Mar (Baix Ebre), Corbera de Llobregat, el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat i Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat), Santa Coloma de Queralt i C.C. Conca de Barberà (Conca de Barberà), Sant Pere de Ribes (Garraf), C.C. Garrigues (Garrigues), Gavà-Begues

(EMSHTR), Arenys de Mar, Canet de Mar i Tordera (Maresme), Les Masies de Voltregà i Roda de Ter (Osona), C.C. Pallars Jussà (Pallars Jussà), Farrera, Baix Pallars, Soriguera, Tírvia, Vall de Cardós i C.C. Pallars Sobirà (Pallars Sobirà), Castellnou de Seana (Pla d’Urgell), Margalef i C.C. Priorat (Priorat), Ginestar (Ribera d’Ebre), Puigverd de Lleida, Ribera d’Ondara, Sant Guim de Freixenet, Torrefeta i Florejacs i C.C. Segarra (Segarra), Alguaire (Segrià), Sant Llorenç de Morunys (Solsonès), C.C. Tarragonès (Tarragonès), Prat de Comte (Terra Alta), Tàrrega (Urgell), Montcada i Reixac -1 i 2- (Vallès Occidental), Bigues i Riells (Vallès Oriental) i CGRM Ribera d’Ebre, Priorat i Terra Alta. Les actuacions objecte d’aquestes resolucions es poden realitzar durant els anys 2007, 2008 i 2009.

001 LES ACTUACIONS

Les principals actuacions dutes a terme han estat les següents: retirada de residus per part del gestor autoritzat i ubicació d’aquests residus al dipòsit controlat; reperfilat del terreny i aportació de terra; transformació de l’antiga bassa en un llac artificial amb sortidor, degudament impermeabilitzat i amb una illa central; instal·lació de fanals que funcionen amb energia solar, mitjançant petites plaques integrades al fanal mateix; col·locació de plaques solars que permeten el funcionament del sortidor i del sistema de circulació de l’aigua del llac; establiment d’una xarxa de reg gota a gota; col·locació de mobiliari urbà: bancs, taules, papereres i escultures; plantació d’arbres de diferents espècies (cedres, palmeres, pruneres pisardes, roures, sequoia, aurons) i arbusts ornamentals i aromàtics; dotació d’una zona d’aparcament per a vehicles; i col·locació d’una tanca perimetral metàl·lica.

Pàg. /063

L’antic abocador d’Almacelles s’ha adequat com a parc urbà i zona de lleure per a la població. L’ARC ha finançat íntegrament aquesta obra mitjançant una subvenció de 30.000 €. Les tasques d’adequació han tingut una durada de quatre mesos i han implicat intervenir intensament en la morfologia del terreny, recuperar l’antiga bassa, instal·lar-hi mobiliari urbà divers i plantar-hi diverses espècies d’arbres i arbusts.


Informe anual | ARC 2007

Pàg. /064 001 LES ACTUACIONS

L’emmagatzematge de residus perillosos L’article 15.3 del Reial decret 833/1988 regula el temps d’emmagatzematge dels residus perillosos, que fixa en un termini màxim de sis mesos. En cas de terminis més llargs s’ha d’obtenir una autorització específica. Durant l’any 2007 s’han realitzat 114 informes tècnics favorables en resposta a la sol·licitud d’empreses per ampliar aquest termini i un informe desfavorable. Així, s’han emès 192 resolucions favorables d’autorització d’emmagatzematge de residus perillosos durant un període superior als sis mesos que estableix la normativa vigent.


L’ESFORÇ COL·LECTIU PER A...

Conveni de col·laboració entre l’ARC, l’Ajuntament de Vacarisses, el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental i l’empresa TRATESA, per tal de regular les condicions de funcionament del dipòsit controlat classe II de Coll Cardús fins a la seva clausura i recuperació paisatgística. Data de signatura 12/02/07.

Pàg. /065

MILLORAR LA DISPOSICIÓ FINAL DELS RESIDUS

Conveni entre la Fundació URV, l’ARC i Atlas Gestión Medioambiental, SA, per a fer un seguiment de l’impacte mediambiental i avaluar els riscos potencials per a la salut de la població de les rodalies del dipòsit de residus perillosos de Can Palà (Castellolí). Data de signatura: 14/05/07. Addenda al Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vacarisses i l’ARC per tal d’impulsar i finançar l’execució de les actuacions incloses al Projecte de col·lector d’aigües residuals al Torrent del Sellarès de Vacarisses. Data de signatura 27/12/07. Conveni de col·laboració entre l’ARC i el Consorci per a la Gestió de Residus Municipals de les Comarques de la Ribera d’Ebre, la Terra Alta i el Priorat, per a la clausura i adequació del dipòsit de residus municipals de Tivissa. Data de signatura 30/11/07 - fins 31/12/08. ELS AJUTS ATORGATS

Projectes de clausura d’abocadors

Atorgaments: 50

Ajuts totals: 5.511.255,78 €

001 LES ACTUACIONS

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vacarisses i l’ARC. Data de signatura 14/02/07.


Informe anual | ARC 2007

Pàg. /066 001 LES ACTUACIONS

LA PARTICIPACIÓ, LA INFORMACIÓ I LA DIVULGACIÓ

La transmissió del coneixement i la transparència a l’hora de difondre la informació són instruments clau per estendre entre la ciutadania els valors d’un model de consum basat en l’estalvi i l’ús eficient dels recursos. Comprometre les persones amb el bon ús de les matèries i el tractament sostenible dels residus requereix dur a terme accions comunicatives d’ampli espectre a fi d’implicar el conjunt dels ciutadans en aquest repte col·lectiu. L’actuació comunicativa de l’ARC es porta a terme per mitjà d’accions d’índole diversa: materials informatius i divulgatius, cursos i seminaris, campanyes, exposicions o activitats lúdiques i participatives. L’ARC també dóna suport a les iniciatives institucionals o ciutadanes d’arreu del territori que tenen com a repte avançar en el tractament sostenible dels residus.

Els reptes de l’ARC Difondre els valors de la nova cultura dels residus. Fomentar bones pràctiques entre els ciutadans en relació amb la gestió dels residus. Impulsar accions de sensibilització arreu del territori.

Les accions impulsades el 2007 El Consell per a la Prevenció i la Gestió dels Residus Campanya “Aquí reciclem” L’àmbit de la difusió V Jornada de Prevenció de Residus Municipals Conferencia Internacional sobre Prevención de Residuos Urbanos Comunicarc 2007 Compostarc’07 Les campanyes municipals de recollida selectiva Campanya europea de reducció de residus Festes més sostenibles El concepte “Compri Reciclat” Els Premis Medi Ambient 2007 Els Premis DxR Les exposicions Exposició de les lletres ORGÀNICA Exposició Dóna la volta. Del residu al recurs Inflable Per reciclar saltant


Les publicacions Activitats educatives sobre residus

Catàleg de candidats i guanyadors del Premi DxR 2007

Guia de Prevenció i Reciclatge dels Residus a les Fires de Catalunya

Guia per al disseny i l’explotació de plantes de compostatge L’atenció ciutadana: les dades

Representa la participació oberta de tots els sectors de la societat en el desenvolupament de les polítiques ambientals, i és, així mateix, una eina de participació ciutadana per a facilitar i promoure la transparència de la informació i la participació activa de la ciutadania. Durant el 2007, s’han iniciat els processos participatius corresponents als programes de gestió de residus (PROGREMIC, PROGRIC, PROGROC), el Pla territorial sectorial d’infraestructures de residus municipals i sobre estadística ambiental. Per a desenvolupar aquests processos, s’han establert unes comissions de treball formades, entre d’altres, per membres del Consell de Prevenció i Participació de Tècnics de l’ARC, que s’han reunit un mínim de tres vegades per a elaborar un document de valoració en què van quedar consensuades moltes de les qüestions plantejades a les sessions de treball. Cadascun dels presidents de les comissions ha presentat aquest document de valoració a la reunió del Ple del Consell celebrada el mes de maig. També s’han elaborat les ponències sobre valorització energètica i sobre els dos decrets que corresponen a sòls contaminats i a admissió de residus a dipòsits controlats. Les consideracions plantejades han estat traslladades al Consell de Direcció de l’ARC, ja que és l’òrgan que determina quines propostes s’inclouen en la redacció dels programes.

001 LES ACTUACIONS

El Consell es crea per l’Ordre 394/2006, de 27 de juliol i es defineix com un òrgan d’assessorament i de participació del Consell de Direcció de l’ARC, en relació amb les accions d’aquesta en matèria de prevenció, reducció i gestió dels residus. Està format per 55 membres nomenats per un període de tres anys.

Pàg. /067

El Consell per a la Prevenció i la Gestió dels Residus a Catalunya


Informe anual | ARC 2007

Pàg. /068 001 LES ACTUACIONS

“AQUÍ RECICLEM”

L’any 2007 s’ha impulsat la campanya “Aquí reciclem”, una actuació innovadora que, a més de fer un desplegament en els mitjans de comunicació (premsa escrita, ràdio i televisió), s’ha introduït en l’ús del llenguatge web mitjançant la creació d’un bloc per establir diàlegs entre els ciutadans. D’aquesta manera, poden compartir informació sobre reciclatge i separació de residus domèstics en diferents formats vídeos, comentaris escrits i fotografies, etc. L’objectiu d’aquesta campanya de difusió és promoure la participació ciutadana en la separació selectiva de deixalles domèstiques, tot afavorint que es comparteixin les experiències. Alhora, es pretén difondre una nova manera d’entendre la recollida selectiva com una acció voluntària i satisfactòria en benefici del medi. La campanya demostra que tot això es pot fer amb una mica de bona voluntat i amb una certa dosi de bon humor.


001 LES ACTUACIONS

www.aquireciclem.cat Pàg. /069


Informe anual | ARC 2007

L’ÀMBIT DE LA DIFUSIÓ

001 LES ACTUACIONS

Pàg. /070

V Jornada de Prevenció de Residus Municipals Durant la V Jornada de Prevenció de Residus Municipals de Catalunya, celebrada al Museu CosmoCaixa de Barcelona, s’han presentat i debatut experiències europees i catalanes sobre el que es fa i el que es pot fer en termes de prevenció. En aquesta nova edició hi han participat 19 experts i més de 300 assistents. Les ponències i debats s’han centrat en dos temes d’actualitat: les experiències de reutilització i reparació, i la reducció de la utilització de la bossa de plàstic d’un sol ús. Amb aquest objectiu la Jornada s’ha estructurat en tres blocs temàtics: La planificació de la prevenció de residus municipals: presentació dels objectius i les actuacions que proposa el PROGREMIC 2006-12, així com les novetats de la nova convocatòria d’ajuts per a projectes de prevenció; un representant del Ministeri de Medi Ambient francès ha explicat el programa de prevenció d’aquest país. Les experiències de reutilització i reparació: s’han presentat el projecte “Millor que nou, 100% vell” de l’EMSHTR, la “Prova pilot de bolquers reutilitzables a les escoles bressol de Sant Cugat del Vallès”, l’”Espai virtual i la deixalleria mòbil com a eines de reutilització a Girona”, i l’”Experiència de reutilització dels Drapaires d’Emmaús”, al País Basc.

La reducció de la utilització de la bossa de plàstic d’un sol ús: l’ARC ha presentat les conclusions de l’estudi sobre les experiències internacionals de reducció de la utilització de bosses d’un sol ús, recentment actualitzat; la Fundació Catalana per la Prevenció dels Residus i el Consum Responsable ha exposat els resultats de l’”Estudi de la limitació de la utilització de la bossa de plàstic de nanses d’un sol ús”; un expert de la Universitat Pompeu Fabra ha presentat també les conclusions preliminars de l’estudi d’ACV de les bosses encarregat per Cicloplast; s’han mostrat també dues experiències pràctiques de reducció: la dels flequers de Terrassa i la de Bon Preu.

Conferencia Internacional sobre Prevención de Residuos Urbanos L’ARC ha participat el mes d’abril en aquesta conferència internacional celebrada a la ciutat de Sant Sebastià, l’objectiu de la qual ha estat, d’una banda, presentar experiències reeixides de reducció de la generació de residus urbans, i de l’altra, debatre sobre els instruments potencials disponibles en els àmbits local i regional. Hi han participat representants de ciutats i regions, responsables institucionals i experts, organitzacions internacionals, associacions, així com representants dels sectors acadèmic i empresarial.


Han constat de tres blocs temàtics: comunicació i sistemes integrats de gestió; la comunicació sobre residus en l’àmbit educatiu; i l’avaluació de les campanyes de comunicació sobre residus. A més de les sessions que han generat debat i de la presentació d’experiències concretes, s’ha presentat una mostra d’elements utilitzats en les campanyes portades a terme. L’objectiu principal ha estat oferir exemples del que ha estat fins ara la comunicació tant en grans institucions com en ens locals.

Compostarc’07 Primeres jornades tècniques i de treball sobre el compostatge, organitzades el mes de març a les instal·lacions del GIRO Centre Tecnològic, de Mollet del Vallès. Amb aquestes jornades s’ha volgut crear un marc en el qual, a partir de l’anàlisi de la situació actual i l’exposició dels resultats d’estudis específics sobre residus orgànics, es realitzi un treball en grups amb participants representatius del sector. L’objectiu ha estat establir les línies d’actuació prioritàries, a curt i mitjà

Les jornades han constat de dues parts: la primera, de format expositiu, durant la qual s’ha fet una revisió de la situació del compostatge a Catalunya i s’han presentat resultats de diversos estudis de les plantes actuals i, la segona, en la qual s’han organitzat diferents grups de treball on hi havia representats els diversos punts de vista dels tècnics que treballen en compostatge. Aquests grups de treball han tingut tres blocs temàtics: el compostatge de la FORM, el de FEMS, i el de residus industrials. Cada mòdul ha tingut unes fitxes amb sis punts en què els participants han intercanviat reflexions: qualitat de materials a compostar, instal·lació de compostatge, procés de compostatge, qualitat de producte final i mercat, impacte ambiental i anàlisi econòmica. També s’ha demanat el punt de vista dels participants, mitjançant l’enquesta “Perquè cal compostar?”, amb preguntes sobre el tema en qüestió. Tots aquests materials han servit per a elaborar unes conclusions sobre la gestió dels residus orgànics, tant en l’àmbit dels residus municipals com en l’àmbit dels residus industrials i ramaders, que s’han presentat a les jornades obertes a tot el públic de Compostarc’08. L’organització de les jornades ha aplicat criteris sostenibles, com ara l’ús de materials compostables, cartells reutilitzables, fonts d’aigua en substitució del producte envasat, entre d’altres. A més, el personal que ha atès els participants en les acreditacions o els torns de paraules pertanyen a una empresa d’inserció sociolaboral.

Pàg. /071

Jornades sobre comunicació per a fomentar la recollida selectiva de residus d’envasos. Primeres jornades adreçades als responsables de comunicació dels ens locals que porten a terme les campanyes associades a la gestió, prevenció i minimització dels residus. Aquestes jornades pretenen esdevenir un element de reflexió i debat que permeti plantejar accions de futur, és a dir, establir (en col·laboració amb els responsables de comunicació dels ens locals) les bases per a elaborar properes accions comunicatives.

termini, que permetin el desenvolupament correcte de la gestió dels residus orgànics, municipals, industrials i ramaders, mitjançant el compostatge.

001 LES ACTUACIONS

Comunicarc 2007


Informe anual | ARC 2007

001 LES ACTUACIONS

Pàg. /072

Les campanyes municipals de recollida selectiva S’ha continuat impulsant i assessorant campanyes locals de recollida selectiva d’envasos entre els ens locals adherits als convenis d’ECOEMBES i ECOVIDRIO. S’ha desenvolupat un treball de grup específic de comunicació format per diferents entitats representatives (ARC, Federació de Municipis de Catalunya, Associació Catalana de Municipis i Comarques, Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus, Ecoembes i Ecovidrio) a fi de treballar conjuntament en la coordinació de les campanyes de comunicació per a fomentar la recollida.

Trenta-cinc ens locals han presentat campanyes, que han estat aprovades pel grup de treball: Consell Comarcal del Maresme, Consell Comarcal de la Conca de Barberà, Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, Ajuntament de Tiana, Ajuntament de Montgat, Consell Comarcal del Segrià, Consell Comarcal de la Terra Alta, Ajuntament del Prat de Llobregat, Ajuntament de Gavà, Ajuntament de Figueres, Ajuntament de Roses, Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet, Ajuntament d’Artesa de Lleida, Ajuntament de Cornellà de Llobregat, Ajuntament de Badalona, Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals de les Comarques de la Ribera d’Ebre, el Priorat i la Terra Alta, Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Ajuntament de Sant Boi, Consell Comarcal del Pallars Sobirà, Ajuntament de Tarragona, Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça, Consell Comarcal del Baix Empordà, Consell Comarcal de l’Alt Empordà, Consell Comarcal de La Selva, Ajuntament de Móra la Nova, Ajuntament de Sant Just Desvern, Ajuntament de Sant Joan Despí, Consell Comarcal del Baix Penedès, Ajuntament de Castelldefels, Ajuntament de Sant Adrià del Besòs, Ajuntament de Sabadell, Consell Comarcal del Tarragonès, Ajuntament de Lleida, Ajuntament de Terrassa.


L’Associació de Ciutats i Regions per al Reciclatge i la Gestió Sostenible dels Recursos promou la campanya “100 kg menys de residus per habitant”, per tal de fomentar la reducció dels residus municipals de manera coordinada entre les ciutats i regions que formem part d’aquesta associació. L’ARC n’és vicepresidenta des de fa uns anys.

Seguint la trajectòria de l’any anterior, l’ARC ha dissenyat un model de vaixella compostable i reutilitzable que marca el començament d’una etapa en la qual l’Administració s’encamina clarament a reduir la generació de residus a les festes populars, donant així un exemple de com aconseguir que les festes esdevinguin més respectuoses amb el medi.

El maig de 2007 s’ha formalitzat l’adhesió de Catalunya a aquesta campanya, la qual implica els compromisos següents:

L’ARC ha participat en esdeveniments populars d’una magnitud de participació ciutadana molt elevada com la Feria de Abril, celebrada al recinte del Fòrum de Barcelona, i l’Aplec del Cargol a Lleida.

fer de la prevenció de residus un objectiu prioritari. definir objectius de prevenció en xifres. posar en pràctica alguna de les accions proposades a la campanya. fer servir el logotip de la campanya. crear un enllaç a la pàgina web de la campanya. nomenar un cap de projecte. contribuir a les publicacions, conferències i grups d’experts. promoure una setmana europea de la prevenció.

El 20 de desembre de 2006 es va publicar al DOGC 4.784, la segona ordre de subvenció per a fomentar les festes sostenibles a Catalunya, en la qual es preveu la dotació en espècie d’una vaixella compostable i gots reutilitzables. A aquesta ordre s’hi van acollir un total de 110 ens locals, associacions veïnals i federacions que van apostar per mostrar a la ciutadania un canvi d’hàbits cap a la reducció en la generació de residus i en l’organització de les festes i esdeveniments per l’any 2008.

El concepte “Compri Reciclat”

compartir informació tècnica. Presentació i difusió de la xarxa i del concepte “Compri Reciclat” al Saló ECOCITY 2007, amb l’estand ILLA COMPRI RECICLAT, en què han participat nou empreses fabricants / distribuïdores de productes reciclats/ reciclables.

Pàg. /073

Festes més sostenibles

001 LES ACTUACIONS

Campanya europea de reducció de residus


Informe anual | ARC 2007

Pàg. /074

Els Premis Medi Ambient 2007 El setembre de 2005 es va crear el Premi Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de reconèixer públicament la tasca de persones, entitats o institucions a favor del medi ambient. L’any 2007 ha estat la primera edició d’aquests premis que distingeixen les actuacions impulsades en l’àmbit de la gestió ambiental de l’aigua i la sostenibilitat en l’edificació en les modalitats següents:

001 LES ACTUACIONS

Els guardonats han estat els següents:

reinserció laboral i la sostenibilitat mitjançant elements respectuosos amb el medi. Menció especial a Reutil, per l’assoliment dels objectius de prevenció amb la creació d’una pàgina web que funciona com a plataforma d’intercanvi gratuït d’objectes. Àmbit de reciclatge: Fundació Marianao, perquè el seu projecte representa un espai educatiu d’inserció sociolaboral de joves i a la vegada un espai generador de sostenibilitat mitjançant el reciclatge i valorització de bicicletes. Menció especial a CIPO SCCL, per l’assoliment d’objectius de reciclatge mitjançant la recollida d’oli domèstic als mercats del municipi de Sabadell.

Establiments i activitats de servei Centres educatius Àmbit de la prevenció i reducció. Establiments Viena, SA, pel seu esforç en matèria de prevenció a l’hora d’establir un pla de residus basat en la centralització de l’elaboració de productes mediambientalment correctes que abasten els seus establiments, i pel seu caràcter exemplificador en el sector. Àmbit del reciclatge. Cinemes Oscar de Girona, pel seu esforç en la difusió de bones pràctiques de reciclatge, i l’establiment d’un pla de gestió de residus als cinemes que implica clients i treballadors. Entitats socials, associacions i iniciatives ciutadanes Àmbit de prevenció i reducció. Fundació Futur, perquè basen la seva activitat en el comerç just, la

Premi d’escoles bressol al Grup Sagessa de Reus, per l’originalitat de la mascota creada, la papallona Nona, ànima del reciclatge. Aquest personatge estableix una metodologia de formació educativa envers la recollida selectiva per als més petits, que adopten l’eslògan “Per més petit que sigui jo, també sóc un ciutadà com cal”, que contribueix a millorar el grau de conscienciació. Premi d’educació infantil al CEIP Enric Grau Fontseré de Flix, per l’originalitat en el desenvolupament del projecte “Jo reciclo, i tu?”, portat a terme pels alumnes de quatre anys. Premi d’educació primària a l’Escola Vedruna de Ripoll, per la seva tasca en el conjunt d’accions que fomenten la conscienciació i la participació dels estudiants en la gestió dels residus i l’ecosostenibilitat.


Premi d’universitat a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), per la seva acció innovadora i de gran interès dins de l’àmbit educatiu i professional com a acció que fomenta la prevenció de residus dins de la línia estratègica “Gestió de residus i ambientalització”. Ens locals Àmbit de reducció i prevenció. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, pel caràcter exemplificador de l’actuació que representa la dotació de bolquers reutilitzables a les escoles bressol i pel servei posterior de recollida. Menció especial a l’Ajuntament de Girona, per la iniciativa de crear un mercat d’intercanvi mitjançant una deixalleria virtual a través de la qual s’encamina l’usuari perquè busqui el millor camí per als seus residus. Àmbit de recollida selectiva i reciclatge. Ajuntament de Barcelona, pel

Premi DxR 2007 (disseny per al reciclatge) En aquesta edició s’han presentat i valorat un total de 39 candidatures, 36 de les quals han entrat a concurs, amb la distribució següent per categories: 17 a l’A de productes, 16 a la B de projectes i 3 a la C d’estratègies. El 9 de juliol s’ha celebrat l’acte de lliurament del Premi al MACBA. En l’acte ha fet una ponència la dissenyadora Matali Crasset; s’ha projectat un resum de les candidatures presentades; s’han exposat els productes presentats i s’ha lliurat el catàleg de candidats i guanyadors dels premis 2007. Durant la celebració de la Fira ECOCITY a Barcelona, s’ha exposat un estand del Premi DxR 2007. El disseny i producció de l’estand, de 144 m 2, ha seguit criteris de disseny per al reciclatge i s’ha coordinat amb el disseny i la producció dels estands de l’Illa Compri Reciclat i del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Pàg. /075

Premi de batxillerat i cicles formatius a l’Escola Pia Sant Antoni de Barcelona, pel treball realitzat en la conscienciació de tot el col·lectiu escolar sobre comportaments sostenibles. És un treball molt participatiu, valorat amb enquestes i estadístiques.

desenvolupament de tallers de valorització de residus en algunes de les deixalleries de Barcelona amb personal provinent de col·lectius d’inserció sociolaboral. Menció especial al Consorci per a la Gestió de Residus del Bages, per fomentar la prevenció dels residus i la seva recollida selectiva a tots els municipis de la comarca, mitjançant el parc ambiental, que representa l’element central de comunicació del Consorci.

001 LES ACTUACIONS

Premi d’educació secundària a l’IES Vallvera de Salt, pel caràcter exemplificador de les accions realitzades i el seu valor, ja que utilitzen un costum social consumista, com és el regal de l’amic invisible, i el converteixen en un motiu de reutilització de residus, activitat creativa i de canvi d’hàbits on es fa palesa la idea que regalar és donar.


Informe anual | ARC 2007

Pàg. /076 001 LES ACTUACIONS

LES EXPOSICIONS

Exposició de les lletres ORGÀNICA

Inflable “Per reciclar saltant”

Fent un recorregut per les lletres que componen la paraula ORGÀNICA, el públic pot seguir el procés de reciclatge d’aquesta fracció des del residu fins a arribar al compost. L’exposició ha estat present a 25 municipis i ha participat en diferents activitats de caràcter local emmarcades en les campanyes d’implantació de la recollida selectiva d’aquesta fracció.

Conscients de la necessitat d’informar i educar ambientalment els ciutadans, l’ARC del Departament de Medi Ambient i Habitatge posa a disposició dels ens locals un element que complementa les campanyes de foment de la recollida selectiva que s’estan duent a terme en l’àmbit de tot Catalunya: un inflable gegant.

Exposició “Dóna la volta. Del residu al recurs” Al març de 2006 va entrar en funcionament aquesta exposició que consta de cinc contenidors cilíndrics que representen les diferents fraccions i un ordinador amb pantalla tàctil per desenvolupar un senzill joc sobre la prevenció dels residus. Durant l’any 2007 s’han fet 58 sortides arreu de Catalunya.

Amb aquesta proposta, l’ARC posa a l’abast de tothom una eina que, de forma lúdica i divertida, ajudi a comunicar els conceptes bàsics de la recollida selectiva i fomenti la participació de la població. Aquest element de grans dimensions és un recurs òptim per a instal·lar-lo en llocs de gran afluència de gent, aprofitant actes festius, celebracions locals, fires, etc. L’any 2007 s’han efectuat 229 sortides arreu de Catalunya.


Aquesta publicació pretén esdevenir l’eina que permetrà canalitzar i facilitar la millora del coneixement per part de la ciutadania de les instal·lacions de gestió de residus de Catalunya. Es tracta d’un producte dinàmic que s’anirà actualitzant regularment i que ens permetrà planificar el Programa de Visites a les instal·lacions de gestió de residus.

Catàleg de candidats i guanyadors del Premi DxR 2007 S’ha editat el Catàleg del Premi DxR 2007, que conté una part d’informació general, així com una fitxa de cadascun dels productes. En total, s’han editat 6.000 exemplars entre català, castellà i anglès, i s’ha enviat a més de 4.000 agents (associacions, escoles, particulars, etc.) acompanyat d’una carta de presentació.

Guia de Prevenció i Reciclatge dels Residus a les Fires de Catalunya En el marc del Saló ECOCITY s’ha presentat la Guia de Prevenció i Reciclatge dels Residus a les Fires de Catalunya.

Guia per al disseny i l’explotació de plantes de compostatge Els objectius de la Guia es concreten en proporcionar una base de criteris per a: Identificar, incorporar i avaluar objectivament els condicionants del medi i del procés que afecten el disseny i l’explotació de les diverses operacions que es poden considerar en el compostatge de residus orgànics. Escollir, dissenyar i avaluar solucions tecnològiques alternatives per al disseny i l’explotació de la seqüència d’operacions que configuren el compostatge de residus orgànics. Avaluar objectivament l’adequació d’una determinada solució tècnica, el disseny i l’explotació a un escenari concret, resultat dels condicionants del medi i del procés.

001 LES ACTUACIONS

Activitats educatives sobre residus

Pàg. /077

LES PUBLICACIONS


Informe anual | ARC 2007

L’ATENCIÓ CIUTADANA

Les dades

Pàg. /078

Durant l’any 2007, s’han atès un total de 22.245 sol·licituds d’informació per via telefònica, 1.539 respostes de correu electrònic sobre l’àmbit dels residus -als quals s’han d’afegir 590 correus electrònics referents el Sistema Documental de Residus-, i s’han atès 536 visites presencials relacionades amb els procediments administratius, i la gestió i el tractament tant de residus industrials com municipals. També cal destacar les visites al web de l’ARC, que han estat 1.116.747 durant l’any 2007. Això representa una mitjana de 3.060 visites diàries.

Consultes telefòniques per temes

Industrials Municipals 30%

Ramaders

001 LES ACTUACIONS

Construcció Altres

60% 2% 0,4% 8%

Consultes per correu electrònic per temes

Industrials 20%

Municipals Ramaders Construcció Altres

4% 1% 54%

21%


Industrials

13%

Municipals

1% 0% 3%

Ramaders

83%

Consultes per mitjà de documents per temes

Industrials

16%

Municipals Ramaders

0% 0%

Construcció Altres

67%

001 LES ACTUACIONS

Construcció Altres

17%

Pàg. /079

Consultes presencials per temes


Informe anual | ARC 2007

Pàg. /080

L’ESFORÇ COL·LECTIU PER A...

001 LES ACTUACIONS

IMPULSAR LES ACTUACIONS DE PARTICIPACIÓ, INFORMATIVES I DIVULGATIVES Conveni de col·laboració entre l’ARC i la CONFAVC per al desenvolupament de la campanya de comunicació anomenada “Implica’t amb els residus” com a prova pilot a la comarca del Maresme. Data de signatura 30/07/07 - fins 31/12/07. Conveni de col·laboració entre l’ARC i la CONFAVC per al desenvolupament a la comarca del Bages de la campanya anomenada “Implica’t amb els residus”. Data de signatura 30/07/07 - fins 31/12/07. Conveni de col·laboració entre l’ARC i la UPC per a la redacció dels continguts d’una publicació. Data de signatura 20/09/07 - fins 29/02/08.

ELS AJUTS ATORGATS

Projectes que es duguin a terme amb col·lectius d’inserció sociolaboral

Atorgaments: 41

Ajuts totals: 1.499.999,99 €


EL CONEIXEMENT I LA INNOVACIÓ

Els reptes de l’ARC Donar suport a la recerca i la innovació sobre valorització de residus. Comptar amb la col·laboració dels centres de recerca i les universitats. Col·laborar amb les empreses innovadores.

Les accions impulsades el 2007 Projectes de recerca del Ministeri de Medi Ambient Recerca en l’àmbit dels materials i elements de la construcció Ecojoguina. Bloc de participació El nou projecte R-Ciclejoguina Convenis de col·laboració

L’ARC ha gestionat la tramitació de la sol·licitud de renovació (per tercer any) del projecte Evaluación y mejora de las tecnologías de tratamiento biológico de residuos municipales en Cataluña a la convocatòria de projectes de recerca del Ministeri de Medi Ambient, “Orden MAM73744/2007 de 5 de noviembre de 2007, por la que se conceden las ayudas convocadas por Resolución de 12 de febrero de 2007, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental”.

Pàg. /081

Aquest impuls ha de comptar amb la participació activa dels centres de recerca, les universitats i les empreses, un objectiu que l’ARC fomenta a Catalunya mitjançant diversos programes i línies d’actuació.

Projectes de recerca del Ministeri de Medi Ambient

Recerca en l’àmbit dels materials i elements de la construcció Amb relació a la valorització de pneumàtics fora d’ús, durant el 2007 s’han buscat noves alternatives a la disposició en prefabricats de formigó i altres elements de la construcció, en mescles bituminoses, en el procés de laminació, en elements de protecció de carreteres (biondes), etc. També s’ha donat suport tècnic a gestors i altres actors del sector. S’ha avançat en la coordinació i seguiment del conveni amb la DG de Carreteres per la realització d’un projecte R+D que consisteix en una prova pilot d’utilització de pols de PFU en mescles bituminoses. El projecte, que es realitza al ferm de la carretera B-140, està subvencionat pel Ministeri de Medi Ambient. Així mateix, l’ARC ha participat com a expert en el grup de treball dins l’àmbit europeu, per a la creació d’un document d’especificacions tècniques per a reciclar els PFU.

001 LES ACTUACIONS

La recerca aporta coneixement fonamental per a progressar. També en l’àmbit de la gestió dels residus, identificar els àmbits en els quals convé actuar de manera prioritària en matèria de gestió i tractament de residus és clau per a impulsar els projectes i les línies d’investigació presents i futures.


Informe anual | ARC 2007

Pàg. /082

Ecojoguina. Bloc de participació

El nou projecte R-Ciclejoguina

Amb la intenció d’elaborar i intercanviar informació entre experts, durant l’any 2007, des del CCR, s’han organitzat les actuacions següents mitjançant panells de producte on es fa participar els diversos agents implicats. A conseqüència d’aquestes col· laboracions durant l’any 2007 s’està elaborant una guia per a aplicar l’ecodisseny al sector de les joguines amb components elèctrics i electrònics. També s’ha treballat amb temes d’educació ambiental i amb l’Anàlisi del Cicle de Vida (ACV) realitzats a les quatre joguines que han participat en el projecte.

Del projecte ECOJOGUINA, n’ha nascut un segon projecte: R-CICLEJOGUINA. Es tracta d’una campanya de sensibilització i de recollida, adreçada als centres escolars, dissenyada amb la finalitat d’afavorir que el consumidor dipositi correctament els residus dels petits aparells elèctrics i electrònics, concretament les joguines.

001 LES ACTUACIONS

També s’ha celebrat la jornada Producte i Medi Ambient: eines d’anàlisi, ecodisseny i comunicació ambiental, organitzades pel CIDEM i la DGQA, amb la col·laboració del CCR.

Conveni de col·laboració Conveni de col·laboració entre l’ARC i la UPC per a dur a terme un estudi d’optimització del control dels processos de compostatge mitjançant sensors autònoms de temperatura (signatura: 17 de setembre).

L’ESFORÇ COL·LECTIU PER A...

LA MILLORA DEL CONEIXEMENT Addenda al conveni de col·laboració entre l’ARC i l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona per la creació d’una eina interactiva per a simular i modelitzar sistemes de gestió de residus subscrit el 20 de setembre de 2006 per un període de sis mesos. Data de signatura 19/09/07. Conveni de col·laboració entre l’ARC i la UPC per a la realització d’un estudi per a optimitzar el control dels processos de compostatge mitjançant sensors autònoms de temperatura. Data de signatura 17/09/07 - fins 29/02/08. Pròrroga del conveni de col·laboració entre l’ARC i la Universitat Politècnica de Catalunya, per a realitzar treballs de seguiment de la qualitat ambiental al Pont de Vilomara i Rocafort. Data de signatura 31/12/07 - fins 31/12/09. Addenda al conveni de col·laboració entre l’ARC i l’Ajuntament de Badalona per a realitzar projectes per a la implantació de criteris de sostenibilitat ambiental. Data de signatura 03/09/07 - fins 31/03/08. Addenda al conveni entre la Fundació Privada Estudis del Medi Ambient (Giro Centre Tecnològic) i l’ARC, per a crear un observatori tecnològic i centre documental sobre residus orgànics, abastant la gestió, el tractament i els usos. Data de signatura 31/12/07 - fins 25/07/08.


LA COOPERACIÓ INTERNACIONAL

Els reptes de l’ARC Impulsar projectes de col·laboració amb altres països. Donar a conèixer l’experiència catalana a l’exterior.

Les accions impulsades el 2007

Producció i consum sostenible a la Mediterrània.

Pàg. /083

Les actuacions del CAR/PN

Gestió sostenible de productes químics. Col·laboració institucional amb altres agents. Esdeveniments del Pla d’acció per a la Mediterrània. Altres actuacions Curs de capacitació al Perú. Col·laboració amb la República de Bolívia.

001 LES ACTUACIONS

La complexitat de les qüestions socioambientals fa que, en molts casos, sigui necessari actuar en xarxa per a compartir experiències i bones pràctiques, com és el cas de la planificació i gestió dels residus. En aquest sentit, l’activitat de l’Agència es projecta a l’exterior mitjançant les relacions internacionals que estableix amb organismes i institucions d’altres països, una part important de les quals es canalitzen mitjançant el Centre d’Activitat Regional per a la Producció Neta (CAR/PN).


Informe anual | ARC 2007

Pàg. /084 001 LES ACTUACIONS

LES ACTUACIONS DEL CAR/PN

El Centre d’Activitat Regional per a la Producció Neta (CAR/PN) és un dels sis centres d’activitat regional que formen part del Pla d’Acció per a la Mediterrània (PAM). El 1995, el Centre fou designat pel Ministeri de Medi Ambient, del qual rep la major part dels seus fons. La missió del CAR/PN és “Promoure els mecanismes dirigits a elaborar models sostenibles de producció i de consum en els països de la Mediterrània, concentrant-se en la producció més neta i la prevenció de la contaminació”. Durant l’any 2007, l’activitat del CAR/ PN s’ha dut a terme entorn de cinc eixos d’actuació prioritaris:

Producció i consum sostenible als països de la Mediterrània Gestió sostenible de productes químics Relació i col·laboració institucional amb altres agents Esdeveniments i iniciatives del Pla d’Acció per a la Mediterrània Divulgació de la Producció més Neta i la Producció i el Consum sostenibles. Per a obtenir més informació sobre les accions dutes a terme, podeu consultar la memòria del centre al CD que acompanya aquesta publicació.


Pàg. /085

Curs de capacitació al Perú L’ARC ha participat i col·laborat en el Curso de capacitación en la minimización, gestión, valorización y tratamiento de excretas, que ha tingut lloc el febrer al Campus de la Pontifica Universidad Católica del Perú. L’objectiu ha estat obtenir la capacitació amb les eines per al disseny de digestors anaeròbics a diverses escales, i l’especialització en projectes agropecuaris com a alternativa apropiada per a gestionar i tractar excrements i residus sòlids. Aquesta actuació ha fomentat l’intercanvi d’experiències catalanes i peruanes en la matèria, i en la prevenció i el control de la contaminació al Perú.

Col·laboració amb la República de Bolívia L’ARC ha participat en les actuacions iniciades pel Departament de Medi Ambient i Habitatge l’any 2006 amb relació als contactes de cooperació establerts amb la República de Bolívia, en col·laboració amb l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD). En aquest context, l’any 2007 s’ha continuat amb aquesta línia de treball, conjuntament amb altres òrgans del DMAH, amb una segona missió d’identificació. Els resultats d’aquesta actuació s’han materialitzat en l’assessorament tècnic per a un projecte de clausura de l’abocador de Villa Ingenio, al municipi d’El Alto, finançat en la seva primera fase per l’ACCD.

001 LES ACTUACIONS

ALTRES ACTUACIONS


002 ELS SERVEIS I L’ORGANITZACIÓ


El laboratori L’assessorament jurídic La inspecció i l’atenció de denúncies Els sistemes d’informació L’organització El pressupost i els ajuts econòmics


Informe anual | ARC 2007

002 ELS SERVEIS I L’ORGANITZACIÓ DE L’ARC 2007

Pàg. /088

El laboratori

El laboratori de l’ARC dóna ser· vei analític als diferents depar· taments de l’empresa garantint que els resultats que proporci· ona estan avalats per un siste· ma que n’assegura la qualitat. És a dir, acreditats per l’ENAC, sota el compliment de la norma ISO 17.025, per la qual s’esta· bleixen els criteris de compe· tència tècnica i de gestió dels laboratoris d’anàlisi. Participa també en projectes d’intercomparació per a l’anàlisi de residus amb altres laboratoris, tant en l’àmbit nacional com en l’internacional i, més esporàdicament, treballa sota oferta econòmica per a clients externs de l’empresa.

L’activitat analítica

El sistema de qualitat El laboratori de l’ARC està acreditat, des de l’any 1999, per l’ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) per a l’anàlisi fisicoquímica de residus, sota els criteris de la norma ISO 17.025.

Les anàlisis realitzades durant el 2007 han estat les següents: Mostres entrades: 538 Determinacions analítiques estimades: 14.600 En conjunt, l’activitat analítica ha estat de l’ordre d’un 20% superior a la de l’any 2006.

El mes de desembre ha tingut lloc la darrera auditoria de seguiment d’aquesta acreditació, i s’ha aprofitat per a ampliar l’abast tècnic en anàlisis vinculades a la Decisió 2003/33/CE, per la qual s’estableixen els criteris i procediments d’admissió a dipòsits controlats.


L’objectiu per als propers anys és seguir mantenint l’acreditació que atorga l’ENAC actualitzant l’abast tècnic acreditat en funció dels canvis legislatius, ja que és la manera de garantir i demostrar la competència tècnica del laboratori amb el reconeixement internacional dels assaigs realitzats i acreditats. La propera auditoria de seguiment serà per a tornar a avaluar l’acreditació del laboratori i està prevista per al mes de maig de 2009.

Seguiment dels laboratoris acreditats El laboratori gestiona el seguiment i control dels laboratoris externs acreditats per l’ARC per a l’anàlisi fisicoquímica dels residus.

També, com en anys anteriors i com a seguiment dels laboratoris acreditats, el nostre laboratori amb la col· laboració externa del laboratori MAT CONTROL de la UAB ha gestionat i organitzat un conjunt d’exercicis d’intercomparació d’obligada participació pels laboratoris acreditats. Aquests exercicis consisteixen en la participació en uns circuits d’anàlisi de mostres diferents. La previsió per a l’any 2008 és donar continuïtat a aquestes tasques de seguiment i control dels laboratoris acreditats. La finalitat és seguir complint amb el requisit de la norma ISO 17.025 relatiu a que els laboratoris han de participar obligatòriament en exercicis d’intercomparació per tal de cobrir tots els paràmetres d’anàlisi que preveu l’abast d’acreditació de l’ENAC.

Pàg. /089

Durant el 2007 no s’ha acreditat cap laboratori més, però s’ha renovat per segona vegada l’acreditació de quatre laboratoris per un període de cinc anys i, d’altra banda, s’ha donat de baixa un laboratori atès que s’ha fusionat amb un altre. Actualment, el nombre total de laboratoris acreditats és vuit.

002 ELS SERVEIS I L’ORGANITZACIÓ DE L’ARC 2007

L’ampliació ha consistit en determinar mostres sòlides de TOC (Carboni Orgànic Total), hidrocarburs en el rang (C10 - C 40), LOI (pèrdua per calcinació a 550ºC), i determinar metalls a nivell baix en mostres líquides i lixiviats, per la tècnica de forn de grafit.


Informe anual | ARC 2007

Pàg. /090 002 ELS SERVEIS I L’ORGANITZACIÓ DE L’ARC 2007

La seguretat i la prevenció Al laboratori també es dediquen tasques i esforços als temes de seguretat i prevenció. Com a activitat inclosa dins del Servei de Prevenció aliè, s’ha realitzat un estudi de condicions ambientals, mesurant COV (compostos orgànics volàtils), àcid acètic, amoníac i àcid nítric. Del resultat de l’estudi es conclou que el laboratori continua estant en òptimes condicions.

Les inversions A principi de 2007 s’ha procedit a contractar el mòdul d’anàlisi de COT (carboni orgànic total) en mostres sòlides. Aquest equip és un accessori de l’analitzador de COT de mostres líquides de què disposa el laboratori des de l’any 1998. L’interès en el nou mòdul es deu al fet que es tracta d’una nova determinació que incorpora la Decisió 2003/33/CE, per la qual s’estableixen els criteris i procediments d’admissió de residus als dipòsits controlats. Actualment, es troba en correcte funcionament, validat i acreditat per l’ENAC.

D’altra banda, s’han actualitzat el terminal del digestor microones, el detector d’un dels equips CG/EM del laboratori i els equips de purificació i producció d’aigua de qualitat analítica. L’objectiu és continuar substituint els instruments que, per la seva antiguitat, comencen a presentar avaries irreparables i, d’altra banda, estudiar la possible automatització d’algunes determinacions freqüents del nostre laboratori mitjançant l’adquisició d’alguns autoanalitzadors.


Pàg. /091 Internacionals Aquacheck Nacionals Calitxac Anàlisi de metalls, pH, conductivitat i matèria orgànica en tres mostres sòlides de llots de depuradora.

Anàlisi de distribucions de mostres líquides salines. Anàlisi de cations, anions, pH, conductivitat, TOC i STD. Anàlisi de distribucions de metalls a nivell baix per la tècnica de forn de grafit.

Universitat de Barcelona - Mat Control Leap Caracterització d’un fang de depuradora i anàlisi sobre el lixiviat.

Anàlisi d’anions, amoni i fòsfor total. Grup 20: metalls

Determinació de cianurs. PT scheme PROFEA (BAM) Anàlisi de BTEX, lipòfiles i fracció insaponificable d’un residu sòlid. Anàlisi de PCB en un oli mineral.

S’ha participat en el grup especial d’anàlisi de TPH (en el rang C10 - C40) i de metalls en dues mostres de sòls.

ARC/ IQS Anàlisi de metalls en un oli mineral.

Els resultats obtinguts en els diferents exercicis han estat satisfactoris.

002 ELS SERVEIS I L’ORGANITZACIÓ DE L’ARC 2007

Exercicis d’intercomparació


Informe anual | ARC 2007

l’assessorament jurídic

002 ELS SERVEIS I L’ORGANITZACIÓ DE L’ARC 2007

Pàg. /092

L’Assessoria Jurídica de l’ARC duu a terme una tasca d’assessora· ment i suport jurídic en matèria de residus, tant a sol·licitud d’altres departaments i administracions com a petició d’empreses i de la ciu· tadania en general. Tramita també diversos tipus d’expedients i realit· za els requeriments que són pertinents a l’efecte de prevenir, rectificar i millorar la gestió dels residus. Les dades de l’Assessoria de l’ARC Autoritzacions de transportistes de residus

270 resolucions d’autorització 356 resolucions positives de modificació 43 resolucions de cancel·lació 321 resolucions de modificació

Vehicles autoritzats

5.628

Transportistes autoritzats

1.501

Ajuts i subvencions directes

25 (construcció d’instal·lacions, obres de millora, maquinària, etc.)

Convenis de col·laboració

48

Expedients sancionadors

472 (114 referents a la reclamació de la Declaració Anual de Residus Industri- als; 588 propostes d’expedients sancio- nadors; 565 resolucions)

Durant l’any 2007 l’Assessoria Jurídica ha dut a terme dues actuacions importants en matèria d’instruments legislatius: Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 6/1993 de residus. Avantprojecte de Llei de finançament de les infraestructures i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.

Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol Es fa un pas endavant en la recollida selectiva, ja que s’amplia l’obligatorietat de la recollida selectiva a tots els municipis de Catalunya.


incentivar al màxim la recollida selectiva dels residus municipals tot implantant-la al conjunt del territori,

regular el finançament de les infraestructures de gestió de residus municipals, establir el règim jurídic del fons de gestió de residus creat per la Llei 6/1993, de 15 de juliol, de residus, i regular els cànons que graven la disposició del rebuig dels residus municipals i la deposició dels residus de la construcció.

fer de la recollida selectiva orgànica l’element fonamental de la recollida selectiva, aplicar la disposició final del rebuig només a les fraccions residuals tractades prèviament (adequació dels preceptes relatius a la disposició del rebuig a la normativa europea i estatal). regular la planificació de les infraestructures de residus per a optimitzar la planificació de la gestió dels residus municipals a Catalunya (es regula la figura del pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals), preveure línies d’ajut i donar suport tècnic i administratiu als ens locals, fomentar la participació social en el seguiment del bon funcionament de les instal·lacions de gestió de residus.

Avantprojecte de llei de finançament de les infraestructures i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus Es fa una clara aposta cap a la recollida selectiva de fracció orgànica i per la disposició dels residus en infraestructures que els gestionin de la manera més eficient possible.

crear dos nous cànons: un d’incineració de residus municipals i un de deposició controlada de residus de la construcció, així com també dos trams per als cànons de disposició i incineració de residus municipals, en funció de la implantació del servei de recollida selectiva de la fracció orgànica. Els cànons de disposició dels residus es preveuen com a mesura econòmica dissuasiva a la disposició final, i com a incentivació i foment de la recollida selectiva i valorització dels residus. Cal tenir en compte que els diners recaptats pels cànons de disposició es destinen a gestionar la recollida selectiva i que retornen en gran part als ens locals, en funció dels resultats de recollida selectiva obtinguts, desenvolupar accions per a incentivar la prevenció i la reducció de la producció de residus i llur perillositat, i per a fomentar la valorització material i la reciclabilitat de les diferents fraccions de residus, d’acord amb els programes específics de gestió de residus aprovats per l’Agència de Residus de Catalunya.

Pàg. /093

Els aspectes principals que preveu aquesta nova llei són els següents:

002 ELS SERVEIS I L’ORGANITZACIÓ DE L’ARC 2007

Els principals objectius d’aquesta modificació són:


Informe anual | ARC 2007

002 ELS SERVEIS I L’ORGANITZACIÓ DE L’ARC 2007

Pàg. /094

LA INSPECCIÓ I L’ATENCIÓ DE DENÚNCIES

El Departament d’Inspecció i Control, vinculat a l’Àrea Indus· trial de l’ARC, té com a missió realitzar el control dels produc· tes, dels gestors i dels trans· portistes de residus.

contractades amb aquest efecte mentre que en les activitats generadores de residus s’han fet 543 visites d’inspecció d’ofici. S’han atès també 465 denúncies, un fet que ha comportat fer 141 inspeccions i 278 requeriments.

Així mateix, s’ocupa d’actuar davant la presentació de denúncies, notificacions i altres tipus de demandes presentades per particulars, empreses i organismes diversos. Pren també mostres per a la caracterització de residus, i actua de manera immediata en casos d’emergència causats pels residus de tipus industrials, conjuntament amb el Centre de Coordinació d’Emergències de Catalunya (CECAT).

Conjuntament amb l’Àrea Central de Circulació i Transports dels Mossos d’Esquadra, s’han efectuat durant deu dies, controls de transport de residus a onze punts de Catalunya, durant els quals s’han aturat i inspeccionat 302 vehicles.

Atenció de denúncies i visites d’inspecció S’han instruït un total de 1.606 expedients d’inspecció, a partir dels quals s’han realitzat 1.338 visites d’inspecció i s’han derivat 744 requeriments. Les instal·lacions de gestió de residus han rebut 460 inspeccions, les quals han estat complementades per 2.820 visites de control realitzades per empreses especialitzades

Programa d’emergències S’ha continuat la col·laboració amb el Centre de Coordinació d’Emergències de Catalunya (CECAT) iniciada el 1993, a fi de donar una resposta ràpida en els casos en què es produeixi una situació de risc a causa dels residus. Es dóna servei 24 hores al dia, els 365 dies l’any, mitjançant torns de guàrdia d’una setmana per part de tècnics inspectors de l’ARC. A llarg d’aquest 2007 s’ha rebut 401 avisos que han donat lloc a 31 actuacions del personal de guàrdia.


Els sistemes d’informació fa· ciliten la comunicació interna i externa de les institucions. La dimensió del concepte i el vo· lum de continguts que suporten aquests sistemes fa que abas· tin un ampli ventall de funcions i aplicacions, especialment en els casos en què ofereixen la possi· bilitat de realitzar gestions, sol· licituds i tràmits en línia.

requisits del Programa de control de dipòsits controlats, automatitzant els sistemes de control de les dades.

L’ARC ha anat ampliant progressivament la seva oferta de serveis gràcies a la millora i integració dels sistemes dins d’un procés d’optimització contínua de l’accessibilitat, eficiència i transparència en matèria d’informació.

La seguretat dels sistemes d’informació

Les aplicacions corporatives Durant el 2007 s’han seguit millorant les funcions del Sistema de Gestió Administrativa, i s’han fet millores evolutives en l’aplicació corporativa de subvencions, adaptació als nous

Conjuntament amb d’altres CCAA participants, promogut per la Fundació Fòrum Ambiental i assessorat tècnicament per l’empresa Atos Origin, s’ha dut a terme la Fase II del projecte ÈTER (Estandardització de la Tramitació Electrònica de Residus).

Dins d’un procés continu de millora en la disponibilitat i la seguretat dels SI, s’han substituït diferents servidors corporatius per d’altres amb més prestacions i fiabilitat (Servidor de la Base de Dades i del Servidor d’Aplicacions), destacant també l’actualització de la versió del programari de la Base de Dades (Informix Dynamic Server versió 10.0), així com la realització d’una auditoria de seguretat en l’entorn de mobilitat.

002 ELS SERVEIS I L’ORGANITZACIÓ DE L’ARC 2007

Pàg. /095

ELS SISTEMES D’INFORMACIÓ


Informe anual | ARC 2007

002 ELS SERVEIS I L’ORGANITZACIÓ DE L’ARC 2007

Pàg. /096

L’ORGANITZACIÓ

L’ARC té un equip humà format per 194 persones, set més que l’any 2006. La plantilla ha evolucionat en els darrers anys a fi de millorar l’eficàcia i l’eficiència dels seus serveis tècnics i administratius, amb els valors de la nova cultura dels residus com a referents.

Distribució de la plantilla de l’ARC per titulació Titulat superior

139

Titulat mitjà

4

Oficial

4

Administratiu

45

Ordenança

2

194 Distribució de la plantilla de l’ARC per titulació

1%

Titulat superior (139 pers.) Titulat mitjà (4 pers.)

23%

Oficial (4 pers.) Administratiu (45 pers.) Ordenança (2 pers.)

2% 2%

72%


Distribució de la plantilla de l’ARC per gènere Homes

65

Dones

129

194 Distribució de la plantilla de l’ARC per gènere

Homes (65 pers.) Dones (129 pers.) Total

34%

(194 pers.)

Pàg. /097

66%

Distribució de la plantilla de l’ARC per edat 5

De 25 a 29

11

De 30 a 34

49

De 35 a 39

48

De 40 a 44

43

De 45 a 49

23

De 50 a 54

7

Més grans de 55 anys

8

194 Distribució de la plantilla de l’ARC per edat

4%

4% 2%

6%

18-24 anys (5 pers.) 25-29 anys (11 pers.)

12%

30-34 anys (49 pers.) 25%

35-39 anys (48 pers.) 40-44 anys (43 pers.) 45-49 anys (23 pers.) 50-54 anys (7 pers.) > 55 anys (8 pers.)

22% 25%

002 ELS SERVEIS I L’ORGANITZACIÓ DE L’ARC 2007

De 18 a 24 anys


Informe anual | ARC 2007

Gerència Genoveva Català i Bosch

Divisió de Règim Intern RRHH

Àrea Econòmica

Departament d’Administració

Roger Peñalver i Badia

Elena Grifoll i Fàbregues

Lidia Ruiz i Ortiña Departament de Gestió Financera Anna Valls i Canudas

Àrea Jurídica

Departament d’Actuació Administrativa

Teresa Lahuerta i Gonzalvo

Natalia Comas i Esteva Departament d’Assessoria de Contractació Gemma Modolell i Boira

Divisió de Gestió de Residus

Centre Català del Reciclatge

Jordi Renom i Sotorra

Pilar Chiva i Rodríguez

Pàg. /098

*CAR-PN Virginia Alzina i García Àrea Industrial

Departament d’Inspecció i Control

Ramon Oliva i Tarré

Oriol Roselló i Molinari Departament Tècnic Enric Elias i Cao

002 ELS SERVEIS I L’ORGANITZACIÓ DE L’ARC 2007

Departament de Gestió Josep Anton Domènec i Paitubi Laboratori Helena Sala i Fortuny Departament de Control Legal Marta Cervantes Aragón Àrea Municipal

Departament de Disposició i Control

Josep Simó i Cabré

Martí Madorell i Arbolí Departament de Gestió de Matèria Orgànica Teresa Guerrero i Bertran Departament de Recollida Selectiva i Envasos Jordi Picas i Contreras

Àrea d’Informació i Participació

Departament d’Atenció Ciutadana

Jordi Macarro i Canal

Beatriu Sánchez i Rodríguez Departament de Comunicació Alba Pellicer i Navarrete Departament de Sistemes d’Informació Carles Martín i Garriga


La composició del Consell de Direcció s’ha adequat a les previsions de la disposició final primera de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental. Són competències del Consell de Direcció fixar les directrius generals d’actuació; aprovar l’avantprojecte del Programa d’actuació i del Programa d’inversió i finançament corresponent a l’exercici següent, així com aprovar l’avantprojecte de pressupost d’actuació i de capital de l’ARC; concertar crèdits, aprovar el balanç anual i la memòria, aprovar convenis de cooperació i convenis de col·laboració amb universitats i altres institucions, i constituir consorcis. També li correspon proposar al Govern la constitució de societats filials o participar en societats, elaborar la planificació global, aprovar els programes d’actuació i atribuir recursos als projectes aprovats tècnicament.

002 ELS SERVEIS I L’ORGANITZACIÓ DE L’ARC 2007

L’article 55 de la Llei 6/1993 recull els òrgans de govern de l’ARC. Aquests són el Consell de Direcció, el president, que n’exerceix la representació, i el gerent, que en dirigeix el funcionament i és nomenat pel president.

Pàg. /099

Els òrgans de govern i assessorament


Informe anual | ARC 2007

Composició Departament de Medi Ambient i Habitatge Hble. Conseller Sr. Francesc Baltasar i Albesa

Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural President GESFER Sr. Salvador Puig i Rodriguez

Secretari general Sr. Eduard Pallejà i Sedó Directora General de Qualitat Ambiental Sra. Maria Comellas i Doñate

Pàg. /100

Director General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat Sr. Frederic Ximeno i Roca

Subdirector General de Planejament Sr. Eduard Rosell i Mir Departament de Governació i Administracions Públiques

Agència de Residus de Catalunya Gerent Sra. Maria Genoveva Català i Bosch Secretària Sra. Teresa Lahuerta Gonzalvo

002 ELS SERVEIS I L’ORGANITZACIÓ DE L’ARC 2007

Departament de Política Territorial i Obres Públiques

Director General d’Administració Local Sr. Carles Bassaganya i Serra Departament d’Economia i Finances Director Institut d’Estadística de Catalunya Sr. Josep Maria Vegara i Carrió

Agència Catalana de l’Aigua Gerent Sr. Adolf Martínez Mas

Ajuntament de Parets del Vallès (Federació de Municipis de Catalunya)

Departament d’Economia i Finances Director de l’Agència Catalana del Consum Sr. Jordi Anguera i Camós

Alcalde Il·lm. Sr. Joan Seguer (Fins al CD núm. 94 23/07/07 Il·lm. Sr. Josep Monràs i Galindo, Alcalde Aj. Mollet del Vallès)

Departament d’Innovació, Universitats i Empresa

Ajuntament de Corbera de Llobregat (Federació de Municipis de Catalunya)

Subdirectora General de Recerca Sra. Iolanda Font de Rubinat (Fins al CD núm. 93 21/05/07 Sr. Josep Maria Vilalta i Verdú)

Tinent d’alcalde Sr. Josep Canals (Fins al CD núm. 94 23/07/07 Sr. Víctor Puntas i Alvarado, 1r. Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Molins de Rei)

Departament de Salut Director General de Salut Pública Sr. Antoni Plasència i Taradach

Ajuntament de Molins de Rei (Federació de Municipis de Catalunya) Regidora d’Urbanisme i Habitatge Il·lma. Sra. Carme Puig i Civera


Ajuntament de Sant Mateu de Bages (Associació Catalana de Municipis i Comarques) Alcalde Il·lm. Sr. Pere Ribera i Guals

Universitat Rovira i Virgili Servei de Tecnologia Química Sr. Francesc Giralt i Prat OCUC Sra. Anna Tardà i Lletget

Ajuntament de Cardona (Associació Catalana de Municipis i Comarques)

Associació Catalana de Municipis i Comarques Cap de l’Àrea de Medi Ambient Sr. Francesc Canalias Unió General de Treballadors Sr. Dionís Oña i Martín

Unió de Pagesos Sr. Josep Puigpelat i Pallarès JARC Sr. Jaume Alòs i Miranda (Fins al CD núm. 94 23/07/07 Sr. Josep Capdevila) (Fins al CD núm. 93 21/05/07 Sr. Oriol Anson i Fradera)

Pàg. /101

Alcalde Il·lm. Sr. Josep Maria Sala i Esteban

Assessors (no són vocals)

Comissió Obrera Nacional de Catalunya Secretaria de Salut, Ambient i Treball Sr. José Manuel Jurado Villena

Sr. Cèsar Martínez - Associació Catalana de Municipis i Comarques Observadors (no són vocals)

Foment del Treball Nacional Directora del Departament de Medi Ambient Sra. Alba Cabañas Varales (Fins al CD núm. 91 de 22/01/07 Sr. Josep Lluís Cabestany i Illana)

Sra. Eloïsa Anglada i Guajardo - subdirectora general de Seguretat i Salut del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Sr. Felip Serrahima i Viladevall - president d’ACITRE

PIMEC Sr. Juan Pedro García i Martínez

Sr. Joan Martínez León - CONFAVC

EMSHTR Sra. Imma Mayol Beltran

Sr. Antoni Sánchez i Ferrer – ECOLOGISTES EN ACCIÓ/ DEPANA/ GREENPEACE

Consell de Cambres de Comerç de Catalunya Sr. Xavier Elias i Castells CEPA Sra. Mercè Girona i Ribas

Sr. Julián López – UNIÓ DE CONSUMIDORS DE CATALUNYA Sr. Lluís Gasull Poch – subdirector general de Política Industrial del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa (fins al CD núm. 93 21/05/07 el Sr. Eduard Figuerola i Pérez - fins al CD núm. 91 22/01/07 el Sr. Joan Pau Clar Guevara)

002 ELS SERVEIS I L’ORGANITZACIÓ DE L’ARC 2007

Sr. Salvador Serrat - Federació de Municipis de Catalunya


Informe anual | ARC 2007

002 ELS SERVEIS I L’ORGANITZACIÓ DE L’ARC 2007

Pàg. /102

EL PRESSUPOST I ELS AJUTS ECONÒMICS

La dotació pressupostària de l’ARC l’any 2007 ha estat de més de 131 milions d’euros, un 10% més que l’any 2006 i un 22% més que l’any 2005. Aquests recursos, procedents del Departament de Medi Ambient i Habitatge en la seva majoria, i de la fiscalitat ambiental que li correspon per llei, li han permès donar suport als ens locals, entitats, empreses i organitzacions per a avançar en la millora de la gestió dels residus que es generen a Catalunya. S’ha signat un conveni de col· laboració entre el Ministeri de Medi Ambient i la Generalitat de Catalunya per a recolzar financerament les actuacions que l’ARC ha realitzat l’any 2007.


Pressupost d'ingressos de l'Agència de Residus de Catalunya 2007 (euros)

CAPÍTOL III

Ingressos propis

51.013.884,58

CAPÍTOL IV

Transferències corrents

24.875.772,00

Ingressos d'explotació

75.889.656,58

CAPÍTOL VII

Transferències de capital

53.066.000,00

CAPÍTOL IX

Variació passius financers

2.850.514,52

Ingressos de capital

55.916.514,52

Total ingressos

131.806.171,10

Pàg. /103

PRESSUPOST APROVAT

Pressupost de despeses de l'Agència de Residus de Catalunya 2007 (euros)

Operacions corrents CAPÍTOL I

Remuneracions del personal

CAPÍTOL II

Despeses de béns corrents i serveis

CAPÍTOL III

Despeses financeres

CAPÍTOL IV

Transferències corrents

43.189.772,12

Total operacions corrents

75.889.656,58

9.431.573,96 22.818.310,50 450.000,00

Operacions de capital CAPÍTOL VI

Inversions reals

1.850.000,00

CAPÍTOL VII

Transferències de capital

51.216.000,00

CAPÍTOL IX

Variació passius financers

2.850.514,52

Total operacions de capital

55.916.514,52

Total despeses

131.806.171,10

002 ELS SERVEIS I L’ORGANITZACIÓ DE L’ARC 2007

PRESSUPOST APROVAT


003 RESUM DE LES DADES


Els residus municipals Els residus industrials Els residus de la construcci贸 Els residus ramaders Els residus especials


Informe anual | ARC 2007

ELS RESIDUS MUNICIPALS Instal·lacions de residus municipals (en funcionament, en construcció o en tramitació)

Tipus d’instal·lació

ESTAT

Plantes de tractament biològic de la FORM

funciona

9

4

4

2

1

20

construc.

2

-

-

1

-

3

Plantes de tractament mecànicbiològic de la RESTA

Pàg. /106

Plantes de triatge

Plantes de triatge d’envasos lleugers

003 LES DADES DELS RESIDUS 2007

Incineradores

Dipòsits controlats

Plantes de transvasament

Deixalleries

Deixalleries mòbils

Total d’instal·lacions

GIR

LLE

TAR

T EBRE

TOTAL

tràmit

2

1

-

-

-

3

TOTAL

13

5

4

3

1

26

funciona

3

-

-

-

-

3

construc.

2

-

-

1

-

3

tràmit

1

-

-

-

-

1

TOTAL

6

-

-

1

-

7

funciona

3

-

-

-

-

3

construc.

-

-

-

-

-

-

tràmit

-

-

-

-

-

-

TOTAL

3

-

-

-

-

3

funciona

7

2

-

1

-

10 -

construc.

-

-

-

-

-

tràmit

-

-

-

-

-

-

TOTAL

7

2

-

1

-

10

funciona

2

1

-

1

-

4

construc.

-

-

-

-

-

-

tràmit

-

-

-

-

-

-

TOTAL

2

1

-

1

-

4

funciona

5

5

11

1

2

24 -

construc.

-

-

-

-

-

tràmit

-

-

-

-

-

-

TOTAL

5

5

11

1

2

24

funciona

8

2

4

-

1

15

construc.

-

-

-

-

-

-

tràmit

1

2

-

-

1

4

TOTAL

9

4

4

-

2

19

153

44

21

24

17

259 25

funciona construc.

9

8

3

4

1

tràmit

6

5

7

4

6

28

TOTAL

168

57

31

32

24

312

20

7

3

8

1

39

funciona construc.

Mini deixalleries

BAR

-

-

-

-

-

-

tràmit

10

3

5

3

-

21

TOTAL

30

10

8

11

1

60

funciona

12

10

-

2

-

24

construc.

2

3

1

1

-

7

tràmit

5

9

1

-

1

16

TOTAL

19

22

2

3

1

47

222

75

43

39

22

401 38

funciona construc.

15

11

4

7

1

tràmit

25

20

13

7

8

73

TOTAL

262

106

60

83

31

512


Dipòsit i planta de transvasament de Berga (Berguedà) Dipòsit de la Granadella (Garrigues) Dipòsit de Puigpalter (Pla de l’Estany) Dipòsit de Beuda (Garrotxa) Dipòsit de Montoliu (Segrià) Dipòsit de Mas de Barberans (Montsià). Llicències ambientals de les instal·lacions públiques següents (informes tècnics): Planta de transvasament i deixalleria de Sort (Pallars Sobirà) Planta de transvasament de Forallac. S’ha elaborat un informe de suficiència de l’autorització ambiental del dipòsit de Manresa, Bages (Informe de suficiència). S’ha informat també d’un control periòdic del dipòsit de l’Espluga de Francolí (Conca de Barberà) i d’un canvi no substancial del dipòsit de Castellnou de Seana (Pla d’Urgell).

Per l’ARC Aquestes obres es troben emmarcades en l’àmbit dels convenis signats amb els ens locals per a adequar i construir noves infraestructures de gestió de residus municipals, amb finançament del Fons de Cohesió. S’han finalitzat les obres de la Clausura del dipòsit controlat de L’Aldea (Baix Ebre) i de la deixalleria de L’Ametlla de Mar (Baix Ebre). S’han contractat i iniciat les obres d’ampliació i adequació del dipòsit de Puigpalter (Pla de l’Estany), la clausura i adequació del dipòsit de les Llosses (Ripollès), l’adequació del dipòsit de Beuda (Garrotxa), l’adequació i clausura del dipòsit controlat, l’ampliació de la capacitat de disposició i l’estació de transferència del dipòsit del Berguedà. S’ha adjudicat el subministrament d’equipaments per a la recollida i gestió de residus municipals a la comarca del Baix Ebre. S’han licitat les obres de clausura del dipòsit de Tivissa (Ribera d’Ebre).

Pàg. /107

Autoritzacions ambientals de les instal·lacions públiques següents (informes tècnics):

Obres contractades

003 LES DADES DELS RESIDUS 2007

Instal·lacions tramitades segons la Llei IIAA


Informe anual | ARC 2007

Zona 2 - Comarques Zona 1 - Regió metropolitana de Girona Zona 4 Comarques de Tarragona Zona 5 i 6 Comarques de Ponent

003 LES DADES DELS RESIDUS 2007

Pàg. /108

Zona

Area

Planta

Observacions

1.3 - EMSHTR + Resta Baix Llobregat

ECOPARC4 (RESTA + FORM) Projectes: Aprovat el projecte bàsic, es presenten els projectes per la llicència d’obres i per la llicència ambiental, per realitzar les tramitacions corresponents. Obres: S’ha finalizat la desviació del tram de la carretera B231, s’ha finalitzat el moviment de terres referent a la fase d’explanació de la plataforma on s’ubica l’ECOPARC 4.

1.4 - Maresme + Vallès Oriental

Planta RESTA Maresme + Millores Valorització Energètica

Concurs: Presentació d’ofertes, avaluació de les mateixes i adjudicació de l’obra. Projectes: Aprovat el projecte bàsic, i presentat el projecte de moviment de terres, es presenten, tanmateix, els projectes per tramitar la llicència ambiental per la planta de RESTA, el canvi no substancial per la Incineradora. Obres: S’ha iniciat la fase d’enderrocs i de moviment de terres.

Planta de compostatge FORM Projectes: Aprovat el projecte executiu, otorgament de llicènGranollers cia d’enderrocs i de llicència d’obres. Obres: Finalització de la fase d’enderrocs, i contractació de l’equipament, i construcció de les naus, túnels i digestors. 1.5 - Vallès Occidental

Ecoparc Vallés Occidental (RESTA + FORM)

Concurs: Adjudicació de l’obra. Projectes: Aprovat el projecte bàsic.

Dipòsit rebuig Argilera Elena

Projectes: Aprovat el projecte d’execució del vas. Obra: Finalització de la formació del vas, impermeabilització i acondicionament per l’extracció de biogàs, del mateix. Explotació: Inici del procés de restauració de l’argilera Elena de Cerdanyola del Vallès, mitjançant bales de rebuig de residus.

2.1 - Alt Empordà

Planta compostatge FORM, RESTA i Voluminosos

Previ a concurs: Tramitació del pla especial dels terrenys d’ubicació de les plantes, i preparació dels documents que conformen els plecs, pel concurs de concessió d’obra pública.

2.4 - La Selva

Planta RESTA (incl. Voluminosos)

Previ a concurs: Preparació dels documents que conformen els plecs, pel concurs de concessió d’obra pública. Previ a concurs: Realització de l’avantprojecte d’ampliació i millores de la planta de compostage de Sta. Coloma de Farners.

Planta compostatge FORM 4.1 - Alt i Baix Camp + Baix Penedès + Tarragonès

Planta RESTA + millores Botarell

Projectes: Aprovat el projecte bàsic, es presenten els projectes parcials de llicència d’obres, obtenint-ne dos de les tres llicències parcials, i es presenta el projecte de llicència ambiental, per realitzar les tramitacions corresponents. Obres: Moviment de terres, explanació i construcció de naus, digestors, i contractació de subministraments d’equips.

6.3 - Pla d’Urgell

Ampliació dipòsit Castellnou de Seana

Projectes: Executat i aprovat. Obres: Executades i finalitzades pendent de data d’inaguració.


Contractades per ens locals amb finançament de l’ARC. Dipòsits controlats de residus municipals, plantes de transferència i deixalleries.

Millores al dipòsit de la Cerdanya: premsa i enfardadora.

Actuacions acabades:

Clausura del dipòsit del Garraf (4a. Fase).

Millores planta de transferència d’Organyà. Adequació planta de transferència de Forallac. Substitució i millores de premsat de rebuig de RMO al dipòsit de Mas de Barberans (Montsià). Màquina compactadora al dipòsit de Balaguer (La Noguera). Ampliació del dipòsit de Lloret de Mar (La Selva). Millores al dipòsit controlat de Berga: passallís. Planta de tractament de concentrats del dipòsit de Solius (Gironès). Planta de tractament de concentrats del dipòsit de Pedret i Marzà (Alt Empordà). Millores planta de tractament de lixiviats del dipòsit de Tremp (Pallars Jussà).

Ampliació del dipòsit d’Orís.

Ampliació del dipòsit de Clariana de Cardener (Solsonès). Planta de tractament de lixiviats del dipòsit de Beuda (La Garrotxa).

Elaboració de documentació de contractació: Planta de tractament de concentrats del dipòsit de Montoliu (Segrià). Planta de tractament de lixiviats del dipòsit de Montferrer-Castellbó (Alt Urgell).

Pàg. /109

Actuacions iniciades:

003 LES DADES DELS RESIDUS 2007

Altres obres


Informe anual | ARC 2007

Instal·lacions en funcionament i en construcció per a la gestió de residus municipals a Catalunya

Situació 31/12/2007

(1)

(3)

(1) (1)

(2) (1)

(1)

(1) (1)

(1) (1)

(1)

(1) (1)

(1)

Pàg. /110

(1) (2)

003 LES DADES DELS RESIDUS 2007

(1) (2) (1) (1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(8) (1)

(1) (6)

(1)

(1) (1) (8) (1)

(1)

(1) (2) (1) (1)

(1) (3) (1)

(3)

(1)

(1) (14) (1)

(1) (1) (7) (1) (1)

(11) (1) (3) (1)

(1)

(1) (1) (1)

(1)

(1)

(2) (1)

(1) (6)

(8) (1) (1)

(8)

(1)

(6) (1)

(1) (1)

(1)

(13) (1) (1)

(1) (7) (2)

(1) (2) (1)

(1) (1)

(2)

(1)

(8) (1) (6)

(9) (1)

(1)

(2)

(2) (2)

(1) (1) (1)

(1)

(1) (1) (3)

(1)

(1) (2)

(1)

(2)

(1)

(1) (26)

(2) (1)

(1) (5) (1)

(12) (1) (2)

(1)

(1)

(1)

(1)

(7) (1)

(3) (1) (1)

(2)

(1) (1)

(1) (2)

(2) (1)

(1)

(1)

(1) (2) (9)

(40) (1)

(12) (5) (1)

(1) (1) (3)

(17)

(4)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1) (3)

(1)

(1)

Tipus d'instal·lació Valorització

Disposició

En funcionament

Tractament biològic de la FORM

(20)

Tractament mecànic-biològic de la RESTA

(3)

Triatge

(3)

Triatge d'envasos lleugers

(10)

Incineradores

(4)

Dipòsits controlats

(24)

En construcció (3)

Transvasament

(15)

Deixalleries

(259)

(25)

Deixalleries mini

(24)

(7)

Deixalleries mòbils

(39)

(1) (1)


Menys de 5.000 t/a Més de 5.000 a 15.000 t/a Més de 15.000 a 50.000 t/a Més de 50.000 a 100.000 t/a Més de 100.000 a 200.000 t/a Més de 200.000 t/a

003 LES DADES DELS RESIDUS 2007

Pàg. /111

Generació de residus municipals per comarca. any 2007


Informe anual | ARC 2007

DADES DE LA GENERACIÓ I GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS A CATALUNYA, ANY 2007 RECOLLIDA SELECTIVA BRUTA

COMARCA Alt Camp

VIDRE (total)

ENVASOS

(total)

VOLUM. (total)

PODA (total)

PILES (total)

MEDICAMENTS (total)

TÈXTIL (total)

Altres Residus DEIXALLERIES (total)

Total RS

% RS / RM

INCR total RS %

42.586

3,66

2.563,76

1.052,45

1.826,56

680,76

887,29

142,95

4,07

3,94

81,91

1.216,30

8.459,99

37,81

8,84

129.158

4,17

1.438,73

4.483,48

6.354,25

1.460,38

8.502,87

6.809,65

9,72

6,15

2,51

5.783,12

34.850,86

28,44

-8,04

Alt Penedès

98.856

2,15

4.144,53

2.817,96

3.372,71

1.717,62

4.881,25

357,22

8,92

8,22

85,13

3.627,65

21.021,21

34,95

24,63

Alt Urgell

21.566

1,45

1.347,28

695,08

1.259,44

481,13

272,56

189,38

2,37

1,68

24,26

704,46

4.977,64

49,09

-2,05

4.123

1,20

0,00

127,60

197,16

52,70

37,45

0,00

0,61

0,09

0,00

99,41

515,02

20,50

53,55 14,45

Anoia

111.655

2,25

2.765,99

1.585,01

3.051,44

715,29

1.647,51

221,11

6,39

8,14

30,20

1.380,49

11.411,57

17,93

Bages

176.846

2,08

9.075,17

3.466,09

5.848,69

2.278,66

2.748,92

959,04

16,68

17,09

46,64

8.011,35

32.468,33

34,27

5,73

Baix Camp

180.196

3,84

9.771,76

3.514,80

7.601,44

2.832,48

2.721,07

3.661,18

10,20

12,12

77,92

7.548,95

37.751,92

32,66

-4,18

Baix Ebre

78.590

2,91

1.185,50

1.188,05

1.493,28

488,28

2.811,98

498,96

4,93

7,14

4,13

1.267,17

8.949,42

20,95

31,50

Baix Empordà

126.450

1,93

1.728,65

4.906,10

3.874,28

1.861,92

9.608,41

2.460,74

7,64

5,65

59,89

5.228,18

29.741,46

24,87

18,67

Baix Llobregat

129.673

1,83

4.513,98

2.247,37

3.578,54

1.573,70

3.838,74

1.810,13

8,04

7,19

139,66

4.768,38

22.485,73

31,43

38,95

Baix Penedès

90.891

5,99

1.176,26

1.690,44

2.078,46

740,25

2.570,55

2.369,12

8,49

6,82

33,85

2.495,46

13.169,70

17,43

17,33

Berguedà

40.479

1,04

853,00

963,60

1.330,57

825,24

294,66

27,07

5,35

5,88

0,00

1.085,48

5.390,85

25,38

7,28

Cerdanya

17.744

2,95

62,80

648,70

917,09

147,70

310,93

0,00

1,60

1,23

0,00

452,21

2.542,26

18,97

5,00 27,85

Conca de Barberà

20.714

1,60

1.407,97

513,68

736,36

249,40

487,36

857,60

1,58

0,08

0,00

652,42

4.906,45

43,65

3.126.294

-0,36

132.865,36

51.509,35

135.279,40

30.928,78

80.439,01

21.433,88

247,84

264,93

2.626,56

56.527,42

512.122,53

30,99

17,56

136.328

2,41

5.418,00

3.707,83

5.403,19

1.712,89

11.945,71

1.628,62

9,89

7,91

27,22

5.237,27

35.098,53

36,38

10,36

Garrigues

19.979

-0,26

333,53

374,35

401,99

189,02

0,82

0,00

0,91

0,12

0,08

22,31

1.323,13

16,31

41,68

Garrotxa

53.507

1,27

1.471,40

1.348,32

2.149,89

549,80

926,37

0,00

4,80

2,85

0,00

993,42

7.446,85

24,67

-4,90

Gironès

169.624

2,13

8.669,70

3.554,56

8.534,79

3.434,76

4.551,70

2.246,81

8,29

7,78

23,89

3.028,68

34.060,96

39,77

5,46

Maresme

396.886

1,15

19.888,95

9.205,45

13.942,94

6.059,49

11.861,52

5.175,72

27,54

29,49

1.945,04

18.549,48

86.685,62

34,57

6,89

Montsià

67.834

3,83

2.961,10

1.221,45

2.096,05

1.093,86

1.769,29

121,22

3,38

5,71

0,00

1.899,64

11.171,70

29,95

32,58

Noguera

38.596

0,53

326,69

638,65

813,62

316,45

81,91

0,00

1,93

4,14

0,00

269,39

2.452,78

14,62

26,21

Osona

147.138

0,92

10.644,46

4.053,72

11.863,77

2.576,57

2.252,52

551,97

19,86

16,15

62,35

4.549,41

36.590,78

50,67

6,52

13.467

6,48

647,64

675,73

975,95

330,27

40,00

4,20

1,08

1,81

4,00

258,13

2.938,81

38,59

85,81 30,80

E.M.S.H.T.R. Garraf

Pàg. /112

INC HAB. (06/07)

PAPER I CARTRÓ (total)

Alt Empordà

Alta Ribagorça

Pallars Jussà Pallars Sobirà

003 LES DADES DELS RESIDUS 2007

HAB. (2007)

MATÈRIA ORGÀNICA (total)

7.191

1,75

0,00

460,52

440,62

123,32

2,18

0,00

0,76

0,09

3,50

379,37

1.410,36

32,69

Pla de l’Estany

28.893

1,18

812,61

606,57

1.298,81

448,93

161,64

755,79

2,83

0,80

0,54

1.423,98

5.512,50

31,99

21,74

Pla d’Urgell

34.976

2,36

0,00

553,38

956,34

299,55

108,55

1,50

2,76

0,85

0,00

417,77

2.340,70

14,55

10,87 26,74

9.785

-0,11

495,22

323,04

812,89

200,05

72,66

65,90

1,23

2,83

0,00

232,98

2.206,80

42,74

Ribera d’Ebre

Priorat

23.319

1,18

1.258,17

767,68

1.842,72

444,96

319,60

391,16

2,03

1,04

0,59

1.434,12

6.462,07

50,55

11,87

Ripollès

26.576

0,80

1.269,70

785,98

1.289,74

400,27

1.125,37

0,00

1,27

2,61

0,00

1.027,75

5.902,69

33,15

45,43

21.703

-0,36

1.783,36

536,42

748,30

923,32

432,29

4,50

1,66

2,10

0,00

140,87

4.572,82

40,62

15,85

Segrià

Segarra

190.558

1,73

6.529,51

3.001,79

6.350,00

1.985,68

1.796,27

0,99

14,66

13,92

273,04

1.666,29

21.632,15

23,74

39,27

Selva

157.674

4,09

6.030,62

4.114,21

5.614,69

1.726,24

1.869,62

1.053,20

8,61

9,25

36,59

4.564,24

25.027,27

19,64

21,19

13.401

2,69

0,00

306,56

942,44

194,45

76,70

0,00

1,00

1,64

88,80

192,10

1.803,69

24,70

33,18

Solsonès

231.161

3,92

7.491,17

3.769,54

7.851,47

2.542,43

2.763,55

4.377,76

12,30

13,97

121,14

9.428,99

38.372,32

22,72

5,38

Terra Alta

Tarragonès

12.719

0,03

526,65

365,61

568,51

157,10

0,32

0,00

0,71

0,19

0,00

30,46

1.649,55

33,98

22,93

Urgell

35.015

1,09

1.144,34

564,31

941,78

355,08

71,26

12,70

1,78

1,38

17,72

267,18

3.377,53

20,70

-1,75

9.815

2,73

0,00

509,00

310,99

9,80

128,00

3,50

0,93

0,71

0,00

1.877,69

2.840,62

28,97

3,82

Vallès Occidental

591.344

1,48

21.905,71

9.918,75

25.213,28

9.109,25

10.747,12

4.255,23

53,64

39,20

565,92

10.981,88

92.789,98

31,47

7,65

Vallès Oriental

377.198

1,56

18.286,96

6.584,42

11.891,35

4.277,59

4.777,45

2.422,57

47,40

23,19

130,12

14.622,69

63.063,74

32,36

2,89

7.210.508

1,06

292.796,23

139.357,60

292.055,79

86.495,42

179.942,98

64.871,37

575,68

546,08

6.513,20

184.344,54

1.247.498,89

30,39

12,72

7,13

3,39

7,11

2,11

4,38

1,58

0,01

0,01

0,16

4,49

30,39

14,34

11,76

20,72

16,93

11,16

-3,52

10,82

13,86

10,51

5,93

12,72

Total domèstic

237.934,52

136.082,86

221.306,83

85.961,97

179.942,98

64.871,37

575,68

546,08

6.513,20

184.344,54

1.118.080,03

10,38

Total comercial

54.861,71

3.274,74

70.748,96

533,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

129.418,86

38,03

9.927,77

62.326,00

116.677,94

17.378,00

156,00

206.465,71

-19,80

302.724,00

201.683,60

408.733,73

103.873,42

180.098,98

64.871,37

575,68

546,08

6.513,20

184.344,54

1.453.964,59

7,02

4,68

9,48

2,41

4,18

1,50

0,01

0,01

0,15

4,28

33,72

18,22

10,07

-2,67

9,51

11,26

-3,52

10,82

13,86

10,51

5,93

6,58

Val d’Aran

Total territorialitzable RS/RM Increment 07/06

1,06

DESGLOSSAMENT

No territorial.: TOTAL DE RESIDUS MUNICIPALS A CATALUNYA Total Catalunya

7.210.508

RS TOTAL/RM Increment Total 07/06

1,06

6,58 33,72


DADES DE LA GENERACIÓ I GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS A CATALUNYA, ANY 2007 GESTIÓ DE LA FRACCIÓ RESTA, DESTINACIÓ PRIMÀRIA

INCINERACIÓ 9.577,86

INCR TOTAL FR

TOTAL RM

KG / HAB/ DIA

INCR TOTAL RM %

13.916,40

13.916,40

62,19

-2,79

22.376,39

1,44

1,31

87.671,27

87.671,27

71,56

-7,80

122.522,13

2,60

-7,87

39.131,40

39.131,40

39.131,40

65,05

-2,80

60.152,61

1,67

5,30

5.162,28

5.162,28

5.162,28

50,91

1,85

10.139,92

1,29

-0,10

1.997,65

1.997,65

1.997,65

79,50

-6,99

2.512,67

1,67

1,19

52.242,69

52.242,69

52.242,69

82,07

-5,06

63.654,26

1,56

-2,07

62.264,12

62.264,12

65,73

1,16

94.732,45

1,47

2,68

77.827,44

77.827,44

67,34

2,85

115.579,36

1,76

0,44

21.111,07

56.716,37

33.777,63

33.777,63

33.777,63

79,05

-4,85

42.727,05

1,49

1,00

89.840,71

89.840,71

89.840,71

75,13

-3,50

119.582,17

2,59

1,20

48.556,89

49.064,05

68,57

-10,69

71.549,78

1,51

0,60

62.382,81

62.382,81

82,57

4,14

75.552,51

2,28

6,22 0,82

48.556,89 62.135,81

247,00

15.852,01

15.852,01

15.852,01

74,62

-1,21

21.242,86

1,44

10.860,29

10.860,29

10.860,29

81,03

-0,89

13.402,55

2,07

0,18

6.332,76

6.332,76

6.332,76

56,35

-1,16

11.239,21

1,49

9,71 3,20

558.793,77

777.704,25

1.140.646,97

69,01

-2,17

1.652.769,50

1,45

61.391,00

218.910,48

61.391,00

61.391,00

63,62

-1,97

96.489,53

1,94

2,18

6.787,07

6.787,07

6.787,07

83,69

12,51

8.110,20

1,11

16,42 -2,61

22.733,47

22.733,47

22.733,47

75,33

-1,83

30.180,32

1,55

16.209,08

35.368,54

51.577,62

51.577,62

60,23

-5,04

85.638,58

1,38

-1,13

15.442,19

148.618,31

164.060,50

164.060,50

65,43

-5,85

250.746,12

1,73

-1,80

26.131,26

26.131,26

26.131,26

70,05

4,53

37.302,96

1,51

11,60

14.329,25

14.329,25

14.329,25

85,38

-12,99

16.782,03

1,19

-8,85

35.630,09

35.630,09

35.630,09

49,33

-10,20

72.220,87

1,34

-2,44

4.677,22

4.677,22

4.677,22

61,41

2,48

7.616,03

1,55

23,93

2.904,07

2.904,07

2.904,07

67,31

-1,92

4.314,43

1,64

6,81

11.718,26

11.718,26

11.718,26

68,01

-4,78

17.230,76

1,63

2,35

13.743,33

13.743,33

13.743,33

85,45

4,22

16.084,03

1,26

5,14

2.955,97

2.955,97

2.955,97

57,26

2,51

5.162,77

1,45

11,63

6.320,90

6.320,90

6.320,90

49,45

1,61

12.782,97

1,50

6,55

11.905,61

11.905,61

11.905,61

66,85

12,80

17.808,30

1,84

21,87 -5,39

6.684,02

6.684,02

6.684,02

59,38

-15,93

11.256,84

1,42

69.479,97

69.479,97

69.479,97

76,26

-5,37

91.112,12

1,31

2,42

102.424,52

102.424,52

102.424,52

80,36

6,73

127.451,79

2,21

9,29 3,89

5.498,61

5.498,61

5.498,61

75,30

-3,10

7.302,30

1,49

130.490,83

130.490,83

77,28

0,27

168.863,15

2,00

1,39

3.204,66

3.204,66

3.204,66

66,02

-2,26

4.854,21

1,05

5,06

12.940,53

12.940,53

12.940,53

79,30

0,74

16.318,06

1,28

0,21

6.965,00

6.965,00

6.965,00

71,03

-4,94

9.805,62

2,74

-2,55

34.937,63

95.553,20

202.050,00

363.449,88

%FR / RM

87.671,27

62.264,12

362.942,72

TOTAL FRACCIÓ RESTA

TOTAL

202.050,00

202.050,00

68,53

8,13

294.839,98

1,37

7,97

129.767,96

2.063,31

131.831,27

131.831,27

67,64

-2,87

194.895,01

1,42

-1,08

1.926.900,56

567.055,07

2.493.955,63

2.857.405,51

69,61

-1,65

4.104.904,40

1,56

2,32

69,61 -1,65

2,32

3.975.485,54

1,51

1,46

129.418,86

38,03

206.465,71

-19,80

363.449,88

1.926.900,56

567.055,07

2.493.955,63

2.857.405,51

4.311.370,10

8,43

44,69

13,15

57,85

66,28

100,00

162,62

-8,72

-13,55

-9,86

-1,65

0,98

1,64

0,98

Pàg. /113

DIPÒSIT CONTROLAT 4.338,54

507,16

GENERACIÓ TOTAL

FRACCIÓ RESTA DIRECTA A DISPOSICIÓ FINAL

003 LES DADES DELS RESIDUS 2007

FRACCIÓ RESTA (FR) A TRACTAMENT


Informe anual | ARC 2007

Pàg. /114 003 LES DADES DELS RESIDUS 2007

ELS RESIDUS INDUSTRIALS

La gestió dels residus industrials

Aquestes dades es desglossen de la manera següent:

Hi ha en funcionament 647 gestors autoritzats per a la gestió de residus de l’activitat industrial, mitjançant els quals s’han gestionat 9.016.511 t. Comparant aquesta dada amb la de l’any 2006 s’aprecia un increment del 13,8%. Els residus que han estat gestionats en instal·lacions intermèdies (centres de transferència), han estat 387.597 t, xifra que representa un descens del 24,0%.

S’han gestionat 6.141.567,66 t de residus industrials en plantes de valorització, amb un increment de 596.039 t respecte a l’any 2006 (10,6%). L’any 2007, ha significat el 68,1% del total dels residus gestionats en instal·lacions autoritzades com a gestors de residus industrials.

S’han gestionat 633.086,74 t de residus industrials en plantes de tractament, 151.378 t més que l’any 2006 (31,4%). Els residus gestionats en plantes de tractament, l’any 2007, s’ha situat en un 7,0%.

S’han gestionat 2.241.856,19 t de residus industrials en instal·lacions de disposició (dipòsit i incineradora), 344.925 t més (18,2%). La gestió mitjançant disposició ha representat el 24,9%.


Gestió de residus industrials (instal·lacions de valoració i disposició)

586 9.000.000

580

iÃ̜ÀÃÊ>Õ̜ÀˆÌâ>ÌÃ

10.000.000

9.016.511

570 560

8.000.000

550 540

7.924.168

530

7.000.000

520 510 500

6.000.000

490 480 470

5.000.000 573

586

Gestió de residus industrials (instal·lacions intermèdies)

40

Instal·lacions Quantitats

40

37

iÃ̜ÀÃÊ>Õ̜ÀˆÌâ>ÌÃ

35 30

550.000

500.000 509.760 450.000

25 20

400.000 387.597

15

350.000

10 300.000

5 0

250.000 2006

2007

̜˜iÃÊ`iÊÀiÈ`ÕÃ

45

Pàg. /115

590

604

003 LES DADES DELS RESIDUS 2007

600

Instal·lacions Tones residus

̜˜iÃÊ`iÊÀiÈ`ÕÃ

610


Informe anual | ARC 2007

Distribució de la gestió de residus 2007 1%

7%

Instal·lacions de valorització Instal·lacions de Deposició Instal·lacions d’incineració Instal·lacions de tractament

24%

003 LES DADES DELS RESIDUS 2007

Pàg. /116

68%

Procedència dels residus gestionats a 2007 11%

Residus procedents de Catalunya Residus procedents de fora Catalunya

89%


Instal·lacions de residus industrials

(en funcionament, en construcció o en tramitació) 1.1 Estadística en funció de tipus d’instal·lació, territori i estat. 1.1a Gestió a l’origen (totes les instal·lacons estan en funcionament) Tipus d’instal·lació

ESTAT

Aplicació agrícola

funciona

1

1

-

-

-

2

Dipòsit

funciona

3

3

1

-

3

10

Incineració

funciona

3

1

-

-

1

5

Total d’instal·lacions

funciona

7

5

1

-

4

17

BAR

GIR

LLE

TAR

T EBRE

TOTAL

Aplicació agrícola

Compostatge

Valorització

Dipòsit controlat

Incineració

Tractament físico-químio

Tractament

Recollida i transferència

Total d’instal·lacions

ESTAT funciona

BAR

GIR

LLE

TAR

T EBRE

TOTAL

10

5

6

-

-

21

proves

-

-

-

-

-

-

TOTAL

10

5

6

-

-

21

funciona

13

3

3

2

1

26

proves

1

-

2

1

-

4

TOTAL

14

3

1

3

1

30

371

48

33

45

13

510

proves

12

3

1

-

1

17

TOTAL

383

51

34

45

14

527

funciona

6

1

-

1

1

9

proves

-

-

-

-

-

-

TOTAL

6

1

-

1

1

9

funciona

3

-

-

3

-

6

funciona

proves

-

-

-

-

-

-

TOTAL

3

-

-

3

-

6

funciona

3

-

-

1

-

4

proves

-

-

-

-

-

-

TOTAL

3

-

-

1

-

4

funciona

7

1

1

2

-

14

proves

2

1

-

-

-

3

TOTAL

9

2

1

2

-

17

funciona

30

1

3

5

1

40

proves

-

-

-

-

-

-

TOTAL

30

1

3

5

1

40

funciona

442

60

53

59

16

630

proves

15

4

3

1

1

24

TOTAL

468

63

56

50

17

654

003 LES DADES DELS RESIDUS 2007

Tipus d’instal·lació

Pàg. /117

1.1b Gestió a tercers


Informe anual | ARC 2007

Instal·lacions en funcionament i en proves per a la gestió de residus industrials a Catalunya

Situació 31/12/2007

(1)

(7)

(1)

(1) (9) (1)

(3)

Pàg. /118

(1) (1)

(5) (3)

(1) (1)

(1)

(1)

(1)

(2) (2)

003 LES DADES DELS RESIDUS 2007

(2) (2) (9)

(1)

(4) (14) (2) (1) (1)

(2) (1)

(2)

(1) (2)

(1)

(1)

(70) (7) (2) (1)

(1) (1)

(19) (1)

(3)

(1)

(2)

(13) (1) (2)

(1) (1)

(3) (2) (1) (1) (1)

(5) (10)

(1)

(1)

(10)

(4) (1)

(1)

(1)

(6) (1)

(4) (1)

(1) (1) (15)

(2) (1)

(1)

(4) (1)

(3) (2)

(1)

(4) (32) (4) (2) (1) (28) (1)

(1)

(1)

(1)

(3)

(1)

(1)

(1)

(13) (1) (1)

(17) (2) (1) (3)

(61) (2) (1) (2) (1)

(1) (1)

(50) (1) (3)

(1) (5) (1)

(81) (3)

(5) (1)

(1)

(11)

(2)

(1)

(2) (1)

(1) (5) (1)

(3)

(1)

Gestió en origen

Tipus d'instal·lació Valorització

Aplicació agrícola

(2)

Compostatge Valoritzadors

Disposició Tractament Centres de Recollida i Transferència

Gestió en origen proves

Gestió externa

Gestió externa proves

(21) (26)

(4)

(510)

(17)

Dipòsit controlat

(10)

(9)

Incineradora

(5)

(6)

Fisicoquímic

(4)

Tractament de residus

(14)

(3)

(40) (n): Nombre d'instal.lacions autoritzades

(1) (2)


Per a l’any 2007, se segueix el criteri implantat a partir de la declaració 2006, on per tal de millorar la fiabilitat i facilitar la comprensió de les dades disponibles, es va fer un replantejament general orientat a analitzar de manera independent dife-

L’estadística que s’adjunta mostra dades agregades de quantitats de residus segons tractament, obtingudes a partir de les dades facilitades per les indústries en les seves declaracions anuals de residus industrials (DARI). En aquest grup d’indústries es mostren dades agregades de quantitats de residus corresponents a les declaracions anuals de residus industrials presentades per les activitats considerades industrials, amb excepció de les estacions depuradores i gestors de residus. Les indústries han gestionat un total de 5.396.000 tones, de les quals el 73 % s’ha gestionat mitjançant vies de valorització.

Pàg. /119

El nombre de declaracions anuals de residus industrials (DARI) demanades l’any 2007 a les empreses inscrites en el Registre de Productors de Residus Industrials, ha estat de 23.066. D’aquestes se n’han presentat 17.900. En els últims anys s’observa una estabilització del nombre d’empreses que presenten declaració de residus. El 70 % de les declaracions presentades ho fan en format informàtic, ja sigui telemàticament mitjançant l’SDR, o amb ajuda del PADRI.

rents grups d’activitats. Es va optar per desglossar l’estadística de les dades de la declaració segons els grups d’activitats següents: indústries, gestió de residus a tercers, i estacions depuradores d’aigües residuals urbanes.

003 LES DADES DELS RESIDUS 2007

Declaracions de residus industrials 2007 (indústries)


Informe anual | ARC 2007

Estadística de residus industrials declarats per les empreses segons declaració de residus industrials 2007, corresponent a les indústries. RESIDUS INDUSTRIALS DECLARATS EN FUNCIÓ DEL TRACTAMENT SEGONS DECLARACIÓ 2007 (t) INDÚSTRIES

Tipus de tractament

Especials

No especials

Total general

%

Valorització en origen

138.278,22

222.707,24

360.985,46

6,69%

Valorització externa

226.928,12

3.015.860,77

3.242.788,89

60,10%

19.521,78

253.791,72

273.313,50

5,07%

Total valorització material

384.728,12

3.492.359,73

3.877.087,85

71,85%

Valorització energètica

14.376,92

20.695,15

35.072,07

0,65%

TOTAL VALORITZACIÓ

399.105,03

3.513.054,88

3.912.159,91

72,50%

Deposició controlada

90.138,41

1.058.619,75

1.148.758,16

21,29%

Incineració

94.319,79

10.594,46

104.914,26

1,94%

Físicoquimic

111.392,45

75.173,39

186.565,83

3,46%

295.850,65

1.144.387,60

1.440.238,25

26,69%

Emmagatzematge

9.914,35

7.738,36

17.652,71

0,33%

Gestió insuficient

2,00

4.268,90

4.270,90

0,08%

2.282,04

19.480,03

21.762,07

0,40%

TOTAL ALTRES

12.198,40

31.487,29

43.685,69

0,81%

TOTAL

707.154,08

4.688.929,77

5.396.083,85

100,00%

Pàg. /120

Valorització com a subproducte

003 LES DADES DELS RESIDUS 2007

TOTAL DISPOSICIÓ DEL REBUIG

Gestió no especificada

Gestió de residus industrials 2007 - Indústries 2%

3% 1%

Valorització Deposició Incineració

21%

F- Q i B Altres gestions

73%


Per a l’any 2007, se segueix el criteri implantat a partir de la declaració 2006, on per tal de millorar la fiabilitat i facilitar la comprensió de les dades disponibles, es va fer un replantejament general orientat a analitzar de manera independent diferents grups d’activitats. Es va optar per desglos-

L’ estadística que s’adjunta mostra dades agregades de quantitats de residus segons tractament, obtingudes a partir de les dades facilitades per les depuradores en les seves declaracions anuals de residus industrials (DARI). En aquest grup de depuradores es mostren dades agregades de quantitats de residus de llots i residus de depuració corresponents a les declaracions anuals de residus industrials presentades per les estacions depuradores d’aigües residuals urbanes. Les estacions depurades han gestionat un total de 528.000 tones, de les quals el 60 % s’ha gestionat mitjançant vies de valorització.

Pàg. /121

El nombre de declaracions anuals de residus industrials (DARI) demanades l’any 2007 a les empreses inscrites en el Registre de Productors de Residus Industrials, ha estat de 23.066. D’aquestes se n’han presentat 17.900. En els últims anys s’observa una estabilització del nombre d’empreses que presenten declaració de residus. El 70 % de les declaracions presentades ho fan en format informàtic, ja sigui telemàticament mitjançant l’SDR, o amb ajuda del PADRI.

sar l’estadística de les dades de la declaració segons els grups d’activitats següents: indústries, gestió de residus a tercers, i estacions depuradores d’aigües residuals urbanes.

003 LES DADES DELS RESIDUS 2007

Depuradores 2007


Informe anual | ARC 2007

Residus industrials declarats per les empreses segons declaració de residus industrials 2007, corresponent als fangs de depuradores d’aigües residuals urbanes RESIDUS INDUSTRIALS DECLARATS EN FUNCIÓ DEL TRACTAMENT SEGONS DECLARACIÓ 2007 (t) FANGS DE DEPURADORES D’AIGÜES RESIDUALS URBANES

Tipus de tractament

Especials

No especials

Total general

%

0,00

27.118,36

27.118,36

5,13%

140,82

268.084,17

268.224,99

50,77%

0,00

12.967,06

12.967,06

2,45%

140,82

308.169,59

308.310,41

58,36%

Valorització energètica

0,00

5.231,96

5.231,96

0,99%

TOTAL VALORITZACIÓ

140,82

313.401,55

313.542,37

59,35%

Deposició controlada

135,65

58.090,97

58.226,62

11,02%

Incineració

165,61

6.317,40

6.483,01

1,23%

Físicoquimic

579,74

144.066,40

144.646,14

27,38%

881,00

208.474,77

209.355,77

39,63%

Emmagatzematge

225,00

388,80

613,80

0,12%

Gestió insuficient

0,00

0,00

0,00

0,00%

Gestió no especificada

0,28

4.814,06

4.814,34

0,91%

TOTAL ALTRES

225,28

5.202,86

5.428,14

1,03%

TOTAL

1.247,10

527.079,18

528.326,28

100,00%

Valorització en origen Valorització externa Valorització com a subproducte

Pàg. /122

Total valorització material

003 LES DADES DELS RESIDUS 2007

TOTAL DISPOSICIÓ DEL REBUIG

Gestió de residus industrials 2007 - Depuradores 1%

Valorització Deposició

27%

Incineració F- Q i B Altres gestions

1% 11%

60%


Menys de 2.000 t/a Més de 2.000 a 20.000 t/a Més de 20.000 a 40.000 t/a Més de 40.000 a 100.000 t/a Més de 100.000 a 300.000 t/a Més de 300.000 t/a

003 LES DADES DELS RESIDUS 2007

Pàg. /123

Generació de residus industrials per comarca (2007)


Informe anual | ARC 2007

003 LES DADES DELS RESIDUS 2007

Pàg. /124

ELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

Els residus totals

La deposició dels residus

L’any 2007 s’han gestionat mitjançant les instal·lacions autoritzades, un total de 10.657.385 t de residus de la construcció. Comparant les dades respecte de les de l’any 2006 s’aprecia un decreixement de l’ordre del 3%.

Un 80,3% dels residus de la construcció s’han destinat a deposició final (s’han dipositat 8.559.153 t de residus, 522.402 t menys que l’any anterior). En aquest sentit, la deposició ha disminuït en un 5,75% respecte l’any 2006.

La valorització i el reciclatge

Les terres i les runes

Considerant que la valorització inclou el reciclatge i la recuperació dels residus en l’àmbit dels ports, l’any 2007 s’ha assolit un 19,7% de valorització (2.098.232 t).

Del total de residus de la construcció generats a Catalunya l’any 2007, un 9,2% han estat terres (981.075 t) i un 90,8% (9.676.310 t) han estat runes.

El reciclatge dels residus de la construcció l’any 2007 s’ha situat en el 15,85% respecte dels residus de la construcció gestionats, i la recuperació de residus en infraestructures portuàries s’ha situat en el 3,8%. L’increment de la valorització respecte de l’any 2006 ha estat de l’11,6%.

En aquest sentit, respecte de l’any 2006 la gestió de terres ha disminuït en un 9,8%, mentre que la de runes ha disminuït en un 1,99%.


Evolució dels residus de la construcció

12.000.000

10.961.145

10.000.000

/œ˜iÃ

8.000.000

10.657.385

8.759.203 7.064.521

6.849.508 5.821.476

6.000.000

6.315.283

4.000.000 2.000.000 0 2002

2003

2004

2005

2006

2007

destinació final dels residus de la construcció a 2007 3,84%

Pàg. /125

2001

Deposició Reciclatge

15,85%

80,31%

Gestió dels residus de la construcció a 2006 6,90%

Deposició Reciclatge

10,25%

Recuperació a Ports

82,85%

003 LES DADES DELS RESIDUS 2007

Recuperació a Ports


Informe anual | ARC 2007

Gestió de residus de la construcció: terres i runes

12.000.000

Runes 10%

10.000.000

Pàg. /126

Terres 9%

8.000.000

6.000.000

4.000.000

003 LES DADES DELS RESIDUS 2007

2.000.000

0 2006

2007

Instal·lacions de residus de la construcció (en funcionament, en construcció o en tramitació) Tipus d’instal·lació

ESTAT

Dipòsits controlats

funciona

23

7

13

3

1

47

tràmit

2

2

1

2

3

10

TOTAL

25

9

14

5

4

57

funciona

8

4

2

1

2

17

tràmit

2

3

3

2

-

10

TOTAL

10

7

5

3

2

27

Plantes de reciclatge

Plantes de transvasament

Plantes de triatge

Total d’instal·lacions

BAR

GIR

LLE

TAR

T EBRE

TOTAL

funciona

9

1

1

-

-

11

tràmit

2

1

-

1

-

4

TOTAL

11

2

1

1

-

15

funciona

-

-

-

1

-

1

tràmit

-

-

-

-

-

-

TOTAL

-

-

-

1

-

1

40

12

16

5

3

76

tràmit

6

6

4

5

3

24

TOTAL

46

18

20

10

6

100

funciona


Pel que fa a plantes de triatge i transferència de runes s’ha informat favorablement de les següents: Avinyonet de Penedès (Alt Penedès), Sant Andreu de la Barca (EMSHTR), Castellbisbal (EMSHTR), Pineda de Mar (Maresme), Sant Cebrià de Vallalta (Maresme), Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental), Bigues i Riells (Vallès Oriental), Olot (Garrotxa), Pont de Suert (Alta Ribagorça), Artesa de Lleida (Segrià) i Bossost (Vall d’Aran).

A més, durant l’any 2007, han estat inscrits en el Registre General de Gestors de Residus de Catalunya els dipòsits controlats de Jorba (Anoia), Avià (Berguedà), Cercs–II (Berguedà), Montoliu de Lleida (Segrià) i el dipòsit de terres de Naut Aran (Vall d’Aran). I, d’altra banda, les plantes de reciclatge de Manresa (Bages), Ripollet (EMSHTR), Far d’Empordà (Alt Empordà) i Arbúcies (La Selva), i les plantes de selecció i transferència de Viladecans (EMSHTR) i Tarragona (Tarragonès). A més, ha estat donat de baixa del registre de gestors el dipòsit controlat del Port de la Selva (Alt Empordà). Així mateix, durant l’any 2007, ha deixat de donar servei per haver assolit la capacitat màxima autoritzada el dipòsit controlat de Cercs I (Berguedà).

Pàg. /127

Durant l’any 2007 s’ha informat favorablement de les plantes de reciclatge de runes de: Callús (Bages), Martorell (Baix Llobregat), Sant Climent de Llobregat (EMSHTR), Prat de Llobregat (EMSHTR), Castellar del Vallès (Vallès Occidental), Ripollet (EMSHTR), Calldetenes (Osona), Forallac (Baix Empordà), Riudarenes (Selva), Castell de Mur (Pallars Jussà), Sanaüja (Segarra), Arbeca (Garrigues) i Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (Baix Camp).

Durant l’any 2007, l’ARC ha informat favorablement dels següents dipòsits controlats: Sagàs (Berguedà), Castellar del Vallès (Vallès Occidental), Sant Joan de les Abadesses (Ripollès), Viladamat (Alt Empordà), Sort (Pallars Sobirà), Cervera (Segarra) i Olius (Solsonès).

003 LES DADES DELS RESIDUS 2007

Instal·lacions de gestió de residus de la construcció


Informe anual | ARC 2007

Instal·lacions en funcionament per a la gestió de runes i altres residus de la construcció a Catalunya

Situació 31/12/2007

(2)

(1)

(1)

(1) (1)

(1) (1) (2)

Pàg. /128

(1)

(1)

(2) (2)

(2)

(2)

(1) (1)

(4)

(1) (2)

(2)

(1)

(2)

(1)

(1)

(3)

(1)

003 LES DADES DELS RESIDUS 2007

(1) (1)

(1) (2) (3)

(1)

(2)

(1) (3)

(5)

(1) (2) (1)

(1)

(2)

(1)

(1)

Tipus d'instal·lació Valorització Disposició Transvasament

(1)

En funcionament Plantes de reciclatge

(17)

Plantes de triatge

(1)

Dipòsits controlats

(47) (11)

(1)

(1)

(1)

(2)


ELS RESIDUS RAMADERS

Pàg. /129

Gestió de residus ramaders a plantes de tractament

500.000 450.000 400.000

/œ˜iÃ

350.000 300.000 250.000

150.000 100.000 50.000 0

2006

2007

Instal·lacions de dejeccions ramaderes

(en funcionament, en construcció o en tramitació) Tipus d’instal·lació

ESTAT

Basses de purins col·lectives

funciona

Plantes de compostatge de fems

GIR 5

LLE -

TAR 5

T EBRE -

-

TOTAL 10

construc.

-

-

-

-

-

-

TOTAL

5

-

5

-

-

10

funciona

11

2

5

2

1

21

construc.

-

-

1

-

-

1

11

2

6

2

1

22

TOTAL

Plantes de tractament de purins funciona

Total d’instal·lacions

BAR

2

-

4

-

-

6

construc.

-

-

-

-

-

-

TOTAL

2

-

4

-

-

6

funciona

18

2

14

2

1

37

construc. TOTAL

-

-

1

-

-

1

18

2

15

2

1

38

003 LES DADES DELS RESIDUS 2007

200.000


Informe anual | ARC 2007

Instal·lacions en funcionament per a la gestió de les dejeccions ramaderes a Catalunya

Situació 31/12/2007

(1)

Pàg. /130

(1)

(5) (2) (4)

(1) (3) (3)

(1)

(1)

003 LES DADES DELS RESIDUS 2007

(1) (2) (1)

(1)

(3)

(1)

(1) (1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(1)

Tipus d'instal·lació Valorització

En funcionament Bassa de purins

(10)

Tractament de purins

(6)

Compostatge de fems

(21)

En construcció

(1)


ELS RESIDUS ESPECIALS

Evolució de la gestió de residus especials

120.000

Gestió d’olis usats (t) Gestió de frigorífics (unitats)

100.000

Gestió de incinerables (t) GRECAT

93.808

98.190

87.266

62.861 60.000

56.181

55.321

36.374 29.038

35.128

40.000

27.878

24.570

54.325 41.485

35.881 29.031

39.399 33.585

36.634 31.483

31.201

42.279

41.430 36.036

Pàg. /131

80.236

80.000

20.000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Evolució de la gestió de residus especials (2000-2007)

1.400,0

Gestió de piles (t)

1.320,1

Gestió de fruorescents (t)

1.200,0 1.000,0

878,0

800,0

512,1 450,6

400,0 200,0

637,9

610,0

600,0

522,8

661,7 571,6

662,7

702,9 633,2

644,0

532,1

321,8 190,9

0,0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

003 LES DADES DELS RESIDUS 2007

0


Informe anual | ARC 2007

© Generalitat de Catalunya Departament de Medi Ambient i Habitatge Agència de Residus de Catalunya Primera edició: novembre de 2008 Tiratge: 500 exemplars Disseny i producció: Contrast Estudi Aquesta publicació ha estat realitzada amb paper offset 100% reciclat DL: B-50517-08


Informe ARC 2007  

Informe d'activitats anuals de l'Agència de Residus de Catalunya de l'any 2007

Informe ARC 2007  

Informe d'activitats anuals de l'Agència de Residus de Catalunya de l'any 2007

Advertisement