Page 1

INFORME SOBRE LA INICIATIVA CIUTADANA PER UNS SERVEIS FUNERARIS DIGNES I AMB PREUS JUSTOS (I) Amb motiu de la finalització de les fases inicials de la tramitació de la Iniciativa Ciutadana per uns serveis funeraris dignes i amb preus justos a Girona, s’ha elaborat un primer informe explicatiu per donar compte de quins passos s’han dut a terme fins ara per part dels impulsos de la iniciativa, així com quina ha estat la resposta per part de l’Ajuntament i quina valoració es fa d’aquesta primera part del procés.

Introducció Al febrer d’aquest any la CUP-Crida per Girona va presentar una moció al Ple municipal demanant un replantejament de l’actual model de serveis funeraris, i una major implicació de l’Ajuntament en la seva prestació. La moció va rebre els vots favorables de mateixa CUP-Crida per Girona, d’ERC-MES i del PSC, però va acabarse desestimant pels vots contraris de CiU, C’s i PP. Arran de l’interès i el suport social que va suscitar la qüestió, la CUP-Crida per Girona va decidir impulsar una Iniciativa Ciutadana per reclamar uns serveis funeraris justos i amb preus dignes.

Iniciativa Ciutadana per uns serveis funeraris dignes i amb preus justos En un mes es van recollir 2130 signatures, que és més del doble del que estableix la normativa, xifrat en un 1% dels empadronats a Girona majors de 16 anys. Un cop feta la recollida de firmes, la Iniciativa Ciutadana va entrar-se al registre de l’Ajuntament el 16 de març del 2016, amb la següent proposta d’actuació: “Sol·licitar que es derogui l’actual ordenança municipal reguladora de la prestació dels serveis funeraris, i que se n’elabori una de nova adequada a l’actual marc legislatiu. Igualment, demanar que l’Ajuntament assumeixi la prestació dels serveis funeraris de la ciutat en qualsevol de les modalitats previstes per la llei. Per a l’impuls d’aquestes mesures, es proposa la creació d’una comissió d’estudi conformada per tècnics, grups municipals i entitats o persones interessades, i la seva resolució definitiva al Ple Municipal” Un cop presentada la Iniciativa Ciutadana, el reglament preveu un període d'exposició pública de 30 dies, i posteriorment la convocatòria d’una comissió informativa pública per valorar la petició. Si aquesta comissió acceptés la proposta, llavors s’hauria d’iniciar un tràmit administratiu que culminaria amb el debat al Ple municipal.


Resposta del govern municipal Després d’haver registrat la Iniciativa Ciutadana, l’Ajuntament en va trametre l’acusament de recepció i va anunciar l’inici del període d’exposició pública per un termini de 30 dies, fins el 28 de maig. Posteriorment el govern municipal va anunciar la creació d’un grup de treball (equivalent a la “comissió d’estudi” que es proposava a la petició), per tal d’abordar l’objecte de la Iniciativa Ciutadana. Segons la previsió del govern, un cop aquest grup de treball hagués enllestit la seva tasca, les seves propostes es trametrien als grups municipals per tal que de poderles estudiar prèviament a la convocatòria de la comissió informativa pública. Un cop debatuda tota la documentació en aquesta comissió, la proposta s’elevaria al Ple municipal per a la seva aprovació.

Grup de treball sobre serveis funeraris El 14 de juny es va constituir el grup de treball sobre serveis funeraris, format pels representants del peticionaris, un representant de la Federació d’Associacions de Veïns de Girona, un representant del Consell Municipal de la Gent Gran, tècnics municipals i un regidor de l’equip de govern. Tot i les demandes dels representants dels peticionaris per tal d’ampliar tant la composició com l’abast dels temes d’estudi del grup de treball (vegeu l’apartat següent) l’equip de govern va decidir mantenir la composició establerta inicialment, i limitar l’àmbit de treball de l’ens a la redacció d’una nova ordenança de serveis funeraris. Des de la seva creació aquest grup ha celebrat quatre sessions de treball (14 de juny, 5 de juliol, 19 de juliol i 22 de setembre). Fruit d’aquestes sessions el govern ha redactat un esborrany d’ordenança de serveis funeraris, que inclou algunes de les demandes formulades tant pels representants dels peticionaris com per la resta de membres del grup de treball externs a l’Ajuntament. Els següents passos del procés, com s’ha dit, són traslladar l’esborrany d’ordenança als grups municipals perquè puguin fer-hi aportacions i celebrar la comissió informativa pública. Posteriorment, elevar l’ordenança perquè el Ple en faci l’aprovació inicial, obrir un període d’exposició pública en què s’hi puguin fer al·legacions, i finalment aprovar definitivament l’ordenança al Ple municipal per tal que entri en vigor.


Demandes dels representants dels peticionaris A continuació es detallen les diferents propostes que s’han traslladat al grup de treball de serveis funeraris per part dels representants dels peticionaris, juntament amb la resposta del govern per a cadascuna. Sobre la composició i els objectius del grup de treball 

Petició 1. Incorporar a la comissió representants dels grups municipals, representants de partits sense representació i el Defensor de la Ciutadania, amb l’objectiu d’enriquir el debat Resposta: el Defensor de la Ciutadania va declinar la invitació a participar del grup de treball. No s’accepta la participació dels grups municipals al grup de treball perquè es considera que ja podran intervenir-hi en la següent fase. Es denega sense motiu la participació de partits sense representació

Petició 2. Ampliar els objectius i l’abast del grup de treball més enllà de la redacció de la nova ordenança, amb la incorporació dels següents temes: gestió dels cementiris; implicació de l’Ajuntament en la prestació dels serveis funeraris; creació d’una comissió intermunicipal sobre serveis funeraris amb la participació del Consell Comarcal; informació a la ciutadania sobre serveis funeraris; males pràctiques de Mémora i acords irregulars entre l’Ajuntament i Mémora; supervisió i control de compliment de la legislació per part d’empreses funeràries Resposta: No s’accepten les peticions. El govern preveu que aquest grup serveixi només per a redactar la nova ordenança

Sobre el contingut de la nova ordenança (peticions inicials) 

Petició 3. Vincular l’ordenança de serveis funeraris amb el reglament de cementiris, per tal de disposar d’un marc que faci un enfocament integral de la qüestió funerària Resposta: no s’accepta perquè es consideren qüestions que no tenen res a veure, i a més el govern únicament està disposat a tractar la qüestió de l’ordenança, no els cementiris

Petició 4. Deixar oberta la possibilitat de prestar serveis funeraris per part de l’Ajuntament, a través de qualsevol dels mitjans i formes de gestió previstes per la llei Resposta: s’accepta perquè la llei estipula que s’ha de preveure aquesta possibilitat, tot i que el govern deixa clar que no té cap intenció de prestar el servei ara mateix


Petició 5. Clarificar la diferència entre l’autorització que pugui atorgar l’Ajuntament i la possibilitat de prestar serveis gràcies a l’autorització obtinguda en un altre municipi. Cal diferenciar quins requisits i tràmits s’exigeixen en ambdós casos. Al mateix temps, diferenciar quan es regula l’accés a l’activitat (obtenció de l’autorització o comunicació) i quan es regulen qüestions relatives a l’exercici d’aquesta activitat Resposta: s’accepta

Petició 6. Concretar el sistema que s’utilitzarà per determinar l’assumpció dels enterraments de beneficència per part dels operadors funeraris Resposta: s’accepta

Petició 7. Incloure els drets dels usuaris i usuàries dels serveis funeraris i el sistema de control i atenció que ofereix l’Ajuntament per garantir el respecte d’aquests drets per part de les empreses Resposta: s’accepta

Petició 8. Concretar les facultats i mecanismes de control per part de l’Ajuntament i la necessitat de disposar de recursos suficients per exercir-les Resposta: no s’accepta. A l’ordenança constarà que l’Ajuntament ha de disposar d’aquests mecanismes de control, però no es concretaran ni quins seran ni es farà referència a la suficiència de recursos

Petició 9. Crear una comissió tècnica de seguiment dels serveis funeraris que es reuneixi de forma regular, i que anualment es doni compte al ple de la seva tasca Resposta: no s’accepta

Petició 10. Establir un règim sancionador d’acord amb la capacitat econòmica dels operadors, per tal que les grans empreses hagin de pagar més en cas d’incomplir la normativa Resposta: no s’accepta

Petició 11. Especificar la obligatorietat de posar a disposició d’altres operadors els tanatoris existents a la ciutat Resposta: s’accepta

Petició 12. Concretar en els requisits per a l’exercici de l’activitat de serveis funeraris, temes com la publicitat del catàleg dels preus i tarifes detallant els serveis així com la obligatorietat de facilitar informació a l’Ajuntament (catàleg de preus, facturació...)


Resposta: s’accepta parcialment, perquè el govern no té clar fins a quin punt pot exigir determinada informació interna de les operadores 

Petició 13. Eliminar tots aquells requisits que limitin injustificadament la competència Resposta: s’accepta, tot i que no es concreta com s’aplicarà

Sobre el contingut de la nova ordenança (peticions respecte a la primera proposta d’esborrany) 

Petició 14. Fer constar a l’ordenança que en cap cas serà obligatori per part dels usuaris gestionar tots aquests serveis a través d'una única empresa, amb l’objectiu de no beneficiar únicament les grans empreses que ofereixen serveis integrals Resposta: no s’accepta perquè el govern considera que és un cas improbable i que no té sentit

Petició 15. A l’hora de regular el sistema que s’utilitzarà per determinar l’assumpció dels enterraments de beneficència per part dels operadors funeraris, substituir el sistema de torn rotatiu per un sistema proporcional en funció del grau de facturació. És a dir, que les empreses amb més capacitat econòmica siguin les que més serveis gratuïts o bonificats hagin d’assumir Resposta: s’accepta introduir el criteri de proporcionalitat en funció de la facturació

Petició 16. Fer constar al document que l'Ajuntament es compromet a disposar d'un catàleg actualitzat de totes les empreses operadores i catàlegs de productes i preus, i d'oferir aquesta informació de manera clara i entenedora al web municipal i a l'OIAC. També, l’exigència a l’empresa de tenir publicats en llocs visibles i al web, en cas que tinguin, el catàleg de serveis i el sistema de preus. Resposta: s’accepta, tot i que l’esborrany final d’ordenança no especifica que les empreses hagin de tenir la informació al web

Petició 17. Afegir a l’ordenança les infraccions greus d i g que consten a la Llei 2/97, que a l’esborrany inicial s’han eliminat Resposta: s’accepta

Petició 18. Especificar com es desenvoluparà la funció d'inspecció i control per part de l’Ajuntament Resposta: no s’accepta perquè, segons el govern, no és objecte de l’ordenança definir com durà a terme l’Ajuntament aquesta funció


Petició 19. Fer constar al text el “suport psicològic al dol” sense cost addicional com a servei que ofereixin les empreses operadores Resposta: s’accepta, tot i que a la proposta definitiva d’esborrany es fa constar com una prestació complementària, i enlloc s’especifica que no impliqui un cost addicional

Valoració D’entrada la valoració del fet d’haver impulsat la Iniciativa Ciutadana és positiva, en el sentit que ha servit per canalitzar un evident descontentament ciutadà respecte a l’actual model de prestació dels serveis funeraris a la ciutat, i ha contribuït a fer aflorar el debat a l’esfera pública. La recollida de més de 2000 firmes en poques setmanes, i el fet que s’hagin rebut múltiples mostres de suport i peticions d’informació (provinents de Girona mateix però també d’altres municipis), demostra que es tracta d’un tema de gran interès social però que durant molt de temps ha estat marginat del debat polític i institucional. Pel que fa a la resposta de l’Ajuntament de Girona a la Iniciativa Ciutadana i a la manera com s’ha dut a terme la seva tramitació fins ara, la valoració és més crítica. Quant als aspectes procedimentals: 

L’Ajuntament va sotmetre a exposició pública la Iniciativa Ciutadana sense donar-hi cap tipus de difusió ni publicitat a través dels canals i mitjans municipals, la qual cosa va fer pràcticament impossible que cap persona ni entitat pogués interessar-se’n ni accedir a la informació

Si bé es va crear un grup de treball sobre serveis funeraris tal com es proposava a la Iniciativa Ciutadana, el govern va decidir unilateralment que aquest espai només serviria per a debatre-hi la nova ordenança de serveis funeraris, i es van obviar sense cap justificació la resta de propostes d’actuació que contenia la Iniciativa Ciutadana i que van proposar els representants dels peticionaris. De la mateixa manera es va denegar la petició d’ampliar el ventall de membres del grup de treball que va fer-se per part de diversos representants i col·lectius.

Així, es considera que l’actitud de l’Ajuntament fins ara ha estat excessivament dirigista -quan ha decidit, per exemple, quines propostes de la Iniciativa Ciutadana podien tractar-se i quines no- i tancada, en el sentit que no s’ha fet cap esforç per socialitzar la Iniciativa Ciutadana i s’ha plantejar tot el funcionament del grup de treball de manera poc inclusiva.

Queden encara algunes fases del procés per desplegar en què es pot promoure la informació i la participació ciutadana: la celebració de la comissió informativa pública i el període d’al·legacions un cop s’hagi fet l’aprovació inicial de l’ordenança. Per tant, el govern té encara l’oportunitat de fer molt més públic i participatiu aquest procés.


Quant als aspectes de contingut polític: 

Com a tal, la redacció d’una nova ordenança de serveis funeraris que s’adeqüi a l’actual legislació i que ofereixi eines per posar fi a l’actual situació efectiva de monopoli per part de Mémora ja és un avenç. Tot i això, la decisió unilateral del govern de denegar la possibilitat de tirar endavant altres mesures proposades ha acabat desvirtuant l’objectiu de la Iniciativa Ciutadana i rebaixant les expectatives amb què es va plantejar inicialment.

D’aquesta manera, fins ara ha estat impossible debatre qüestions plenament necessàries per a replantejar l’actual model, com ara la possible prestació de serveis funeraris per part de l’Ajuntament, la revisió del model de gestió dels cementiris, la creació d’un espai de coordinació intermunicipal del Gironès per abordar conjuntament la prestació de serveis funeraris, la dotació de les eines i els recursos necessaris perquè l’Ajuntament pugui fiscalitzar i controlar de manera efectiva l’activitat de les empreses, etc.

Ens trobem, doncs, que en aquestes primeres fases el govern ha limitat el que pretenia ser un debat profund sobre quin model de prestació de serveis fúnebres necessita Girona i el conjunt de la comarca, per convertir-lo simplement en un procés -necessari però no suficient- d’actualització de l’actual sistema per adequar-lo a la legislació vigent i per aplicar-hi millores formals sense qüestionar-ne el fons.

El grup de treball ja ha enllestit l’esborrany d’ordenança, i ara per primera vegada els grups municipals tindran l’oportunitat d’opinar, no només sobre aquest esborrany sinó respecte a totes les propostes que plantejava la Iniciativa Ciutadana. Per tant, ara s’obre una nova oportunitat perquè aquells aspectes que el govern ha bandejat dins del grup de treball, tornin a aparèixer i se sotmetin a debat.

En definitiva, d’una banda es pot considerar que aquesta primera fase de tramitació de la Iniciativa Ciutadana ha estat exitosa, en el sentit ha contribuït a fer que el govern municipal de Girona hagi mogut fitxa i hagi plantejat canvis en el model de prestació de serveis funeraris. Des que va començar aquest procés, el govern ha acordat un paquet bàsic d’enterrament amb Mémora, la ciutadania pot consultar els preus i altres informacions relatives a serveis fúnebres al mateix web municipal, i properament entrarà en vigor una nova ordenança que corregirà algunes mancances i facilitarà la implantació de nous operadors que, previsiblement, posaran fi al monopoli de preus i serveis de Mémora. No obstant això, és una evidència que fins ara la Iniciativa Ciutadana no s’ha desplegat amb tota la seva potencialitat, i que no s’ha aconseguit fer un debat de fons sobre el model de gestió de serveis funeraris a la ciutat i a la comarca, que finalment era l’objectiu principal que la va motivar. Queda per veure si amb la fase que comença ara, que inclou la participació dels grups municipals, és possible recuperar els temes que el govern va apartar, i reprendre el plantejament inicial de la Iniciativa Ciutadana.


Tampoc el tractament per part de l’Ajuntament de la Iniciativa Ciutadana no ha permès fins ara que la ciutadania s’impliqués activament en el procés de discussió, un fet que ha mantingut el debat excessivament centrat en l’àmbit institucional de l’Ajuntament i que ha restat rellevància pública i social a un debat que afecta de manera inequívoca totes les gironines i els gironins. Per tant, encara que sigui tard, és moment de fer un esforç per socialitzar la qüestió i fer-ne partícip ciutadania i entitats; i de recuperar l’ambició de celebrar un autèntic debat de ciutat, profund i sense apriorismes, respecte a quin és el model que necessita Girona per tal de dotar-nos d’uns serveis funeraris dignes i amb preus justos. Girona, 7 d’octubre del 2016 Grup impulsor de la Iniciativa Ciutadana per uns serveis funeraris dignes i amb preus justos

Profile for CUP Girona

Informe sobre la Iniciativa Ciutadana de serveis funeraris (I)  

Informe del grup impulsor de la Iniciativa Ciutadana per uns serveis funeraris dignes i amb preus justos a Girona, per explicar i valorar le...

Informe sobre la Iniciativa Ciutadana de serveis funeraris (I)  

Informe del grup impulsor de la Iniciativa Ciutadana per uns serveis funeraris dignes i amb preus justos a Girona, per explicar i valorar le...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded