Page 1

PROTOTIPUS PROTOTIPO VIRTUAL VIRTUAL

SPORTS.01

PROTOTIPUS DE VESTUARIS PER A CENTRE ESPORTIU PROTOTIPO DE VESTUARIOS PARA UN CENTRO DEPORTIVO

Estudi d’un vestuari de 30 m†. Estudio de un vestuario de 30 m†.

continuumproject


El nucli bàsic es compon dels vestuaris de grups amb serveis i dutxes. El modulo humit conté dutxes per a dos vestuaris, així es facilita el recorregut i l'assemblatge de les instal·lacions Altres funcions necessaris, com a vestíbul, magatzem, serveis públics i vestuari d'arbitratge s'organitzen en mòduls complementaris. El núcleo básico se compone de los vestuarios de grupos con servicios y duchas. El modulo húmedo contiene duchas para dos vestuarios, así se facilita el recorrido y el ensamblaje de las instalaciones Otros funciones necesarios, como vestíbulo, almacén, servicios públicos y vestuario de arbitraje se organizan en módulos complementarios.

PROTOTIPUS PROTOTIPO VIRTUAL VIRTUAL

SPORTS.01

PROTOTIPUS DE VESTUARIS PER A CENTRE ESPORTIU PROTOTIPO DE VESTUARIOS PARA UN CENTRO DEPORTIVO

Elecció de mòdul tipus vestuari/dutxa. Elección de módulo tipo vestuario/ducha.

Planta mòdul vestuari de grups. Planta módulo vestuario de grupos.

Planta mòdul dutxes. Planta módulo duchas.

Perspectiva mòdul. Perspectiva módulo.

0

1

2

3


L’eina de disseny desenvolupada especialment per al mètode col.laboratiu de continuumproject consisteix en el software de representació de l’edifici basat en dades (BIM), amb el que es descomposa el projecte mitjançant un procés de dibuix en 3D directament relacionat amb la generació de bases de dades que permeten parametritzar el que es dibuixa en temps real.

La herramienta de diseño desarrollada por el método colaborativo de continunmproject consiste en el software de respresentación del edificio basado en datos (BIM), con el que se descompone el proyecto mediante un proceso de dibujo en 3D directamente relacionado co la obtención de datos que permiten parametrizar lo que se dibuja en tiempo real. 0

Secció longitudinal. Sección longitudinal.

Alçat posterior. Alzado posterior. Memòria de qualitats. Memoria de calidades. Coberta invertida transitable Coberta lleugera de panell sandwich Envans de cartró guix i un revestiment enrajolat a una alçària >3 m, amb rajola de ceràmica esmaltada mat Envans de cartró guix i un revestiment amb tauler aglomerat de fibres de fusta, acabat amb fòrmica a 1 cara, de 10 mm de gruix Fusteria d'alumini Fals sostre registrable hidrófugo. Panell lleuger a força d'encenalls de fusta aglomerades amb ciment tipus Heraklith Fals sostre fixe de cartró guix, sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada Panell de formigó polímer tipus ULMA gruix 14 mmamb subestructura metàl.lica interior fixada als nervisde les safates Paviment de pvc Solera de formigó Trasdossat de cartró guix amb un revestiment enrajolat a una alçària >3 m

c.i. c.s. e.c. e.p.f. f.a. f.r.h. f.s.c. p.f. p.v.c. s.f. t.c.

Alçat frontal. Alzado frontal. Detall. Detalle.

1

2

3


continuumproject info@continuumproject.com

“...una nova via per innovar en la construcció... un projecte de ehisa grup elecnor, onaarquitectes, area5 enginyeria i ggo oficina tècnica...” “...una nueva vía para innovar en la construcción... un proyecto de ehisa grupo elecnor, onaarquitectes, area5 ingeniería y ggo oficina técnica...”

Sports Prototype Virtual  

Sports Prototype Virtual es un estudio de prototipos para centros deportivos, vestuarios y pabellones.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you